Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2007"

Transcriptie

1 Hiv Vereniging Nederland Jaarverslag 2007 Hiv Vereniging Nederland Eerste Helmersstraat CX Amsterdam Postbus NH Amsterdam Tel: Fax:

2 - pagina 2 -

3 In Memoriam 2007 K. Andringa A. van Westerop J. Tjalma T. Säckl D.J. van de Vijver J. van Leeuwen H. Looysen E. Bijlemeer - pagina 3 -

4 - pagina 4 -

5 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 7 1. BELANGENBEHARTIGING MEDISCHE ZAKEN EN ZORG 8 Werkgroep 8 Early Access Programma s 8 Vergoeding fillers bij lipoatrofie 8 Nelfinavir tijdelijk van de markt 8 Biomedische preventie 9 Consultatiegroep 9 Kwaliteit van zorgbehandelcentra 9 Informatievoorziening 9 Ondersteuning aan andere groepen en voorlichting 9 Back Office 9 Klachten 9 Media 9 Samenwerking MAATSCHAPPELIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN 10 Empowerment 10 Versterken Front Office en Back Office 10 Back Office 10 Van stigmatisering naar normalisering 11 Versterking van de achterban 11 Verzekeringen 11 Gezondheidsvragenlijst 11 Mensen met onzekere verblijfstitel 11 Wetsvoorstel test in strafvordering 12 Reisbeperkingen 12 Positief werkt 12 Presentaties stafmedewerker maatschappelijke en juridische zaken 13 Strafrecht (werkgroep JuBel) PROJECT SPECIFIEKE GROEPEN 14 Jongeren en met hiv geconfronteerde gezinnen 14 Etnische minderheden SEKSUELE GEZONDHEID EN TESTEN ACTIVITEITEN GERICHT OP MENSEN MET HIV ACTIVITEITEN VOOR HIV-NEGATIEVEN/ONGETESTEN 18 Checkpoint INFORMATIEVOORZIENING SPONSORING, SUBSIDIËRING EN LOGOPLAATSING CENTRALE REDACTIE DIGITAAL ERVARINGEN DOSSIER (DED) DIGITALE NIEUWSBRIEF HIVNIEUWS BROCHURES, FLYERS EN MATERIALEN WEBSITE INFORMATIELIJN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN EN VOORLICHTINGEN MEDIACONTACTEN ONDERLING CONTACT EN ONDERSTEUNING JONGPOSITIEF POSITIVE KIDS THE YOUNG ONES VETERANEN KEUZEPROJECT MARIEKE BEVELANDERHUIS POZ AND PROUD VROUWEN 27 - pagina 5 -

6 4.8 SÍDÁVIDA AIDS MEMORIAL DAY DIENSTVERLENING HET SERVICEPUNT INFORMATIELIJN VAN HET SERVICEPUNT 29 Jaaroverzicht 29 Front Office 30 Back Office 31 Klachten/signalen/meldingen 31 Scholing, training en building van het Informatielijn-team 31 Samenwerking & Expertise VERENIGING EN ORGANISATIE BESTUURS- EN STAFSAMENSTELLING MEERJARENBELEIDSPLAN FACILITAIR SAMENGAAN VERTROUWENSPERSONEN KLACHTEN- EN ARBITRAGECOMMISSIE LEDEN, LEDENWERVING EN ABONNEMENTHOUDERS PROJECT ORGANISATIEONTWIKKELING JAAR HIV EN AIDS IN NEDERLAND INTERNATIONAAL WERELD AIDS DAG VOORDRACHT MEDEWERKING AAN ONDERZOEKEN AFDELINGEN EN REGIO S AFDELING AMSTERDAM/NOORD-HOLLAND AFDELING BRABANT AFDELING GELDERLAND AFDELING ROTTERDAM AFDELING HAAGLANDEN/LEIDEN E.O REGIO LIMBURG REGIO NOORD-NEDERLAND REGIO TWENTE (OVERIJSSEL) REGIO-OVERLEG 45 BIJLAGE 1: OVERZICHT MEDIACONTACTEN 46 BIJLAGE 2: KLACHTEN/MELDINGEN/SIGNALEN 50 BIJLAGE 3: WERKGROEPEN EN SECTIES 51 BIJLAGE 4: SAMENSTELLING BESTUUR 53 BIJLAGE 5: SAMENSTELLING LANDELIJK BUREAU 54 BIJLAGE 6: PROJECTEVALUATIE SPECIFIEKE GROEPEN 55 BIJLAGE 7: VERZONDEN FOLDERS EN BROCHURES 59 BIJLAGE 8: LIJST MET AFKORTINGEN 60 - pagina 6 -

7 Inleiding 2007 is voor Hiv Vereniging Nederland (HVN) een roerig jaar geweest. Felle en persoonlijke discussies over verantwoordelijkheid en moraliteit in relatie tot hiv en seks leidden in de eerste maanden van het jaar in een aantal gevallen tot grote persoonlijke animositeit en verstoorde interne verhoudingen. Eind mei kwam vervolgens de Groninger hiv-zaak naar buiten, die leidde tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Na een optreden in de publiciteit van zowel sommige leden als de ex-voorzitter kwam HVN onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen, dat de vereniging onveilige seks zou propageren. De Minister van VWS dreigde zelfs met intrekking van de subsidie. De vereniging heeft vervolgens een grote inspanning verricht om de interne en externe communicatie te stroomlijnen en aan de buitenwereld duidelijk te maken waar de vereniging voor staat. Mede door de interventie van deskundige externe partijen als het RIVM en Aids Fonds is het uiteindelijk gelukt om ook het Ministerie van VWS te overtuigen, dat HVN zich op allerlei mogelijke manieren sterk maakt voor het voorkómen van nieuwe hivinfecties en mensen op een goede manier probeert te ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzes op het gebied van veilige seks. In de eind 2007 gepubliceerde nota seksuele en reproductieve gezondheid van mensen met hiv en het opsporen van hiv-infecties zijn de uitgangspunten van HVN op dit gebied nog eens gedetailleerd vastgelegd. In de loop van het jaar zijn ook de interne verhoudingen geleidelijk weer tot rust gekomen. De bovengenoemde ontwikkelingen hebben gedurende een aantal maanden een fors beslag gelegd op de organisatie, zowel op de professionele medewerkers als de vrijwilligers. Dit, alsmede andere uitval van capaciteit door vertrek en zwangerschapsverlof, heeft ertoe geleid, dat een aantal voor 2007 geplande projecten niet of niet geheel zijn gerealiseerd. Ook is een aantal groepen binnen de organisatie onvoldoende ondersteund, als gevolg waarvan hun activiteiten zijn achtergebleven bij de doelstellingen. Naar verwachting wordt deze achterstand in 2008 weer ingelopen. Eind 2007 kan HVN concluderen, dat de organisatie, ondanks zwaar weer, helder heeft kunnen maken waarvoor zij staat en hoe zij dat uitdraagt. Daarvoor is ook veel bijval gekomen, zowel van binnen als van buiten de organisatie. Gelukkig is veel werk ook gewoon doorgegaan en zijn er prima activiteiten en producten gerealiseerd, zoals de eerder genoemde nota, een groots opgezet Aids Memorial Day in het kader van 25 jaar hiv/aids in Nederland, het boek 25+ van Poz and Proud, ontmoetingsactiviteiten zoals het weekeinde van Positive Kids en diverse activiteiten in de afdelingen en regio's. Verder ontving Checkpoint een belangrijke kwaliteitsonderscheiding. Onze medewerkers en vrijwilligers verdienen grote waardering voor hun meedenken, bezorgdheid, adviezen en geboden ondersteuning, die voor veel mensen die leven met hiv van grote betekenis zal zijn geweest. Hans Polee, voorzitter - pagina 7 -

8 1. Belangenbehartiging INLEIDING - De belangenbehartigers van Hiv Vereniging Nederland werken op het gebied van medische ontwikkelingen, zorg en wet- en regelgeving. Zij informeren de achterban, staan zo nodig mensen met hiv individueel bij (Back Office functie) en komen op voor de belangen van mensen met hiv. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren houden zij zich op de hoogte van de ontwikkelingen en veranderingen op hun vakgebieden. 1.1 Medische zaken en zorg 2007 is een jaar van grote medische vooruitgang geweest. Er kwamen vier nieuwe hiv-remmers beschikbaar die actief zijn tegen hiv dat (ernstig) resistent is voor de andere hiv-remmers. Dankzij het beschikbaar komen van deze middelen is het nu voor (bijna) alle hiv-positieven mogelijk een ondetecteerbare viral load te krijgen en te behouden. Het betreft de middelen darunavir, maraviroc, etravirine en raltegravir, die in 2007 alle vier werden geregistreerd. Alleen darunavir zit in het basispakket. De hiv-remmer amprenavir verdween van de markt. WERKGROEP Voor de belangenbehartiging op het gebied van medische zaken en zorg beschikt HVN over een stafmedewerker. Deze stafmedewerker heeft samen met het bestuurslid Medische zaken en zorg en twee vrijwilligers zitting in de Werkgroep Medische Zaken en Zorg. Zij stemmen de acties af die nodig zijn om het werkplan uit te voeren en in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Er wordt schriftelijk gerapporteerd aan het bestuur. De werkgroep had vier leden, maar twee personen namen in 2007 afscheid. Nadat bestuurslid Medische zaken en zorg Hans Polee tot voorzitter werd benoemd functioneert de werkgroep slechts pro forma. Aanvulling met nieuwe leden is dus zeer gewenst. EARLY ACCESS PROGRAMMA S Met een Early Access Programma (EAP) komen nieuwe hiv-remmers beschikbaar voor zwaar voorbehandelde hivpositieven. Er waren voor 2007 drie EAP s aangekondigd, terwijl één zo n programma al was gestart (darunavir). Slechts één van de drie EAP s is landelijk gestart (etravirine). Voor maraviroc en raltegravir kwam de centrale ethische goedkeuring te laat om de EAP s nog landelijk te starten. Voor deze middelen startte alleen een EAP in Utrecht. Raltegravir is op een andere wijze ook buiten Utrecht verkrijgbaar. Het beschikbaar komen van de middelen liep onnodig vertraging op door de langdurige procedure van de ethische goedkeuring. Inmiddels (maart 2008) zijn alle vier middelen beschikbaar. Begin 2007 leek het erop dat raltegravir slechts mondjesmaat beschikbaar zou komen. HVN heeft contact opgenomen met de European Aids Treatment Group en Treatment Action Group (VS). Dit leek het dreigende probleem opgelost te hebben. Gedurende het jaar gaf HVN haar achterban up-to-date informatie over de betekenis van de middelen en de verkrijgbaarheid daarvan. VERGOEDING FILLERS BIJ LIPOATROFIE De (stelselmatige) vergoeding van fillers bij lipoatrofie in het gezicht is nog steeds niet bereikt. HVN, de Nederlandse Vereniging van Aidsbehandelaren (NVAB) en het Aids Fonds hebben al in 2005 het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) gevraagd hiervoor een pakketadvies te maken. In 2006 gebeurde daar niets mee, maar medio 2007 kwam CVZ na lang aandringen van HVN in actie. CVZ ontwikkelde een conceptrapport dat door HVN, NVAB en Aids Fonds becommentarieerd werd. Er is goede hoop dat de vergoeding van tenminste één filler in 2008 zal worden gerealiseerd. NELFINAVIR TIJDELIJK VAN DE MARKT De registratie van nelfinavir werd tijdelijk ingetrokken. Enkele batches (productieseries) van het middel zouden door een productiefout een te hoge concentratie van een kankerverwekkend middel bevatten. Deze batches hebben Nederland overigens niet bereikt. Nadat farmaceut Roche de productieproblemen had overwonnen, werd de handelsvergunning voor het middel in de tweede helft van 2007 weer afgegeven. Het middel was aan het eind van het jaar echter nog steeds niet beschikbaar. HVN verschafte over deze problemen onder andere via de website informatie. RECEPTREGEL AGIS Aan het eind van 2007 besloot Agis dat apothekers dure geneesmiddelen (waaronder sommige hiv-remmers) slechts in hoeveelheden, bedoeld voor één maand inname, zouden mogen leveren. HVN heeft hiertegen krachtig geprotesteerd. Agis kwam op het besluit terug en stuurde alle apothekers een brief met de nieuwe regel: wanneer iemand stabiel is ingesteld op dergelijke middelen mag er wel voor drie maanden geleverd worden. - pagina 8 -

9 BIOMEDISCHE PREVENTIE Nadat in 2005 en 2006 was aangetoond dat mannenbesnijdenis preventief werkt tegen hiv-infectie kwam er alleen nog maar teleurstellend nieuws over andere biomedische preventietechnieken. Een microbicide en een preventief vaccin flopten. Het vaccinonderzoek lijkt daarmee terug te zijn naar af. HVN heeft Schorer voorgesteld een minibijeenkomst te houden over de vraag hoe je zou moeten reageren als een van de onderzoeken wel blijkt te werken. Het gaat er dan met name om hoe die nieuwe methode van preventie kan worden ingepast in de bestaande. Het is Schorer nog niet gelukt een dergelijke bijeenkomst te organiseren. CONSULTATIEGROEP Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) startte een halfjaarlijks overleg met hiv-positieve patiënten over alle relevante aspecten van hun zorg. Een nog grotere groep patiënten van het UMCG correspondeert onderling per over de zorg. Als deze wijze van overleg voeren succesvol blijkt zal HVN proberen dit in andere behandelcentra te realiseren. Hierover is al overleg met de NVAB. KWALITEIT VAN ZORGBEHANDELCENTRA In het werkplan 2007 werd gesproken over de evaluatie van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen. Uiteindelijk is besloten tot een in eerste instantie schriftelijke visitatie van de zorg van de behandel(sub)centra. Dit gebeurt met behulp van een vragenlijst en een koppeling met de database van Stichting Hiv Monitoring. Met deze visitatie kan de kwaliteit van zorg in de centra gevolgd worden en indien nodig verbeterd. De NVAB stelde het protocol op en HVN leverde hiervoor input. De visitatie start in INFORMATIEVOORZIENING Op de website van de HVN, hivnet.org zijn drie pagina s geplaatst over nieuwe medische onderwerpen en 51 nieuwsberichten. Drie andere pagina s werden vervangen door zeven nieuwe terwijl andere indien nodig geactualiseerd zijn. De stafmedewerker medische zaken en zorg schreef voor Hivnieuws 23 lange en 37 korte artikelen. Daarnaast leverde hij bijdrages aan Take It, een nieuwsbrief voor druggebruikers met hiv en aan het boek 25+, 25 jaar hiv en aids in de Nederlandse homoscene. ONDERSTEUNING AAN ANDERE GROEPEN EN VOORLICHTING De stafmedewerker medische zaken en zorg heeft bijscholingen gegeven aan het telefoonteam van het Servicepunt en begeleidde in Groningen een workshop over de interpretatie van medische informatie. Hij was eveneens betrokken bij de voorbereiding van de avond over serosorteren van de sectie Poz and Proud die begin 2007 werd gehouden. Tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Aids heeft hij als panellid aan een debat deelgenomen over serosorteren en soa s. BACK OFFICE Ongeveer 82 telefoongesprekken, s en berichten op het forum werden behandeld door de stafmedewerker medische zaken en zorg. Dit is een forse afname (29) ten opzichte van Deze afname laat zich bijna volledig verklaren door de afname van het aantal reacties op het forum. Van het totaal aantal telefoongesprekken werden er 36 overgedragen vanuit de Front Office en tijdens een groot aantal gesprekken werd de Back Office geraadpleegd (zie tevens paragraaf 5.2). Opvallend was het aantal vragen (zeven) over de beschikbaarheid van medicatie in het buitenland. Voor dergelijke vragen is nu een standaardantwoord ontwikkeld. De belangrijkste onderwerpen waren: leven met de complicaties van hiv, combinatietherapie en bijwerkingen, waaronder lipoatrofie. KLACHTEN De stafmedewerker kreeg vier klachten voorgelegd. Drie daarvan gingen over apothekers die hiv-remmers niet konden leveren (respectievelijk nevirapine, Trizivir en Kaletra). Hij heeft de fabrikanten en apotheken in kwestie benaderd om de problemen op te lossen. De vierde klacht betrof een verzekeraar die een machtiging verlangde voor het vergoeden van hiv-remmers. MEDIA De stafmedewerker had vijf keer contact met de media. Vier maal betrof het een verzoek voor het geven van achtergrondinformatie over respectievelijk een nieuwe hiv-remmer, leveringsproblemen met een hiv-remmer, dierproeven en het inpassen van een hiv-positieve in het script van een soapserie. Een contact leidde tot een interview over een vermeende doorbraak in de behandeling van hiv (website van De Dag). SAMENWERKING HVN werkt bij het behartigen van de medische belangen van mensen met hiv samen met verschillende partijen: het Internationaal Aids Therapie en Evaluatiecentrum (IATEC), de NVAB, de Verpleegkundig Consulenten Hiv/Aids (VCHA, voorheen WVAC), het Aids Fonds, Schorer, de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), Stichting Mainline, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de European Aids Treatment Group (EATG), het Farmaceutisch Bureau Amsterdam, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Agis. Met het KNCV Tuberculosefonds is contact geweest over - pagina 9 -

10 behandelrichtlijnen van TB en hiv. Daarnaast participeert HVN in de SHM en de richtlijnencommissie van de NVAB. Bij de SHM zitten vertegenwoordigers van HVN in het bestuur, in de adviesraad en in de werkgroep kliniek. NIET GEREALISEERD Door omstandigheden, met name door aftreden van bestuurslid Medische zaken en zorg Bernd Arents in april, kon een aantal plannen niet gerealiseerd worden. Zo is het niet gelukt om de risicoverevening voor zorgverzekeraars voor hiv-positieven uit te zoeken en is de aandacht voor co-morbiditeit geringer geweest dan gepland. Wel werd er aandacht besteed aan co-infectie met hepatitis-c en/of -B. Een format voor medische informatiedagen in de regio is niet opgesteld. Het digitale panel werd niet gerealiseerd omdat HVN hiervoor de middelen niet had. Het panel staat wel op de rol voor Maatschappelijke en juridische zaken De maatschappelijke positie van mensen met hiv kreeg in 2007 onverminderd aandacht. Het motto luidde: Kennis is macht. De informatievoorziening werd dan ook op tal van punten uitgebreid. In het algemeen is er ingezet op de empowerment van mensen met hiv en op versterking van de achterban in de secties en in de regio s. Er werd een grootschalig onderzoek gehouden onder mensen met hiv over hun ervaring met stigmatisering. Signalen en klachten vanuit de Front - en Back Office werden gebruikt voor beleidsontwikkeling, lobby en hadden invloed op de agendering. EMPOWERMENT Op de website is aandacht besteed aan tal van sociaal-juridische onderwerpen, zoals sociale zekerheid, belastingaangifte en bijzondere aftrek, financiële dienstverlening en ongedocumenteerden. Door deze informatie zijn mensen met hiv beter in staat hun belangen te formuleren en voor hun rechten op te komen. De nieuwsrubriek Leven met hiv geeft inzicht in actuele ontwikkelingen op maatschappelijk en juridisch terrein en verwijst naar relevante informatiebronnen. VERSTERKEN FRONT OFFICE EN BACK OFFICE De ervaringen van de Front - en Back Office geven een belangrijk inzicht in de problemen van mensen met hiv. Steeds meer vragen om ondersteuning hebben betrekking op complexe dossiers en het is van belang hierop goed te kunnen inspelen. Een betrouwbaar registratiesysteem is hierbij onontbeerlijk. Het nieuwe systeem, dat in 2006 is ontwikkeld en in 2007 ingevoerd, werkt naar wens. De sociale kaart is verbeterd, onder andere door het meer toegankelijk en inzichtelijk maken van verwijsmogelijkheden. De Front Office medewerkers kregen bijscholing van de stafmedewerker maatschappelijke en juridische belangenbehartiging over de ontwikkelingen op sociaaljuridisch terrein. In 2006 is het plan opgevat om een netwerk Positieve Professionals op te richten. Dit netwerk bestaat uit mensen met hiv die hun specifieke expertise op vrijwillige basis willen aanbieden aan HVN. Dit plan kon in 2007 niet worden gerealiseerd maar staat geagendeerd voor BACK OFFICE Het informeren van mensen met hiv, betrokkenen en intermediairs is een van de kerntaken van HVN. De Back Office maatschappelijke en juridische belangenbehartiging speelt hierin een belangrijke rol. In 2007 werd de Back Office ongeveer 135 keer benaderd. Daarvan kwamen 114 gesprekken binnen via de Front Office en werden door de Back Office afgehandeld. Het overige deel van de 135 gesprekken kwam direct vanuit het veld bij de Back Office binnen (zie tevens paragraaf 5.2). De onderwerpen van de vragen geven inzicht in de thematiek die mensen met hiv in 2007 bezighield. Deze concrete situaties en klachten van individuen vormen de brandstof voor de belangenbehartiging en beleidsontwikkeling. Ongeveer 25 procent van de Back Office-vragen had betrekking op werk. Het ging bijvoorbeeld om vragen over herbeoordelingen en over (re)integratie op de arbeidsmarkt. Weer 25 procent van de vragen betrof de juridische aspecten van verblijfs- en werkvergunningen, zoals de toegang tot medisch noodzakelijke zorg en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van hiv-medicatie in (herkomst)landen, alsook inreisbeperkingen. Het aantal vragen met betrekking tot discriminatie was eveneens 25 procent. Deze gingen gepaard met een verzoek om juridisch advies of ondersteuning. Tien procent van de vragen ging over levensverzekeringen en hypotheken, tien procent over de toegang tot zorgverzekeringen en vijf procent over financiën, zoals problemen met schulden. De Back Office wordt vaak benaderd met vragen over complexe persoonlijke situaties. In dat geval vraagt men relatief laat om ondersteuning en advies; de situatie is dan vaak al ernstig. Het zou wenselijk zijn als eerder - bijvoorbeeld in de hiv-behandelcentra - maatschappelijke en juridische problemen worden herkend. Een tijdig advies of doorverwijzing kan escalatie voorkomen. In 2007 is tijdens een workshop over verbeteringen in de - pagina 10 -

11 Ketenzorg met leden van de VCHA gesproken over mogelijke interventies. De resultaten van de workshop zijn voorgelegd aan de VCHA. In 2008 wordt met hen besproken of de verbeterpunten zijn ingevoerd. Gezien de vaak complexe aard van de vragen die op de Front - en Back Office afkomen, is een uitgebreide sociale kaart noodzakelijk. Daarom werd in 2007 gewerkt aan verbetering van de sociale kaart. Ook is de informatie op de website aangepast en zijn de medewerkers van het Informatielijn getraind op actuele ontwikkelingen. VAN STIGMATISERING NAAR NORMALISERING Leven met hiv wordt steeds normaler. Dat zou ook merkbaar moeten zijn aan de reacties in de maatschappij en in de (in)directe sociale omgeving. Directe confrontatie met mensen met hiv kan echter nog steeds discriminerende en stigmatiserende reacties opleveren. Het onderzoeksproject Positive Living Under Stigma is opgezet om inzicht te krijgen hoe mensen met hiv stigma ervaren en werd in 2007 uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht. HVN nam deel aan de Adviesgroep van het onderzoek. Dat leverde op onderdelen een verbetering op in de toon en de vraagstelling van het onderzoek. De eerste voorlopige resultaten werden gepresenteerd tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Aids op 30 november. De resultaten worden uitgewerkt en moeten concrete aanknopingspunten opleveren voor doelgroepspecifieke interventies en publiekscampagnes gericht op het reduceren van stigmatisering. VERSTERKING VAN DE ACHTERBAN Op 1 januari 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Voor een goede uitvoering van de doelstellingen van deze wet is belangenbehartiging op lokaal niveau noodzakelijk. Om de gevolgen van deze verandering in de sociale zekerheid voor mensen met hiv te toetsen nam de stafmedewerker zitting in de werkgroep Economische participatie van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) en in de Adviesgroep van het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W). De positie van mensen met hiv kan hierdoor (in)direct, op lokaal en regionaal niveau beter worden behartigd, bijvoorbeeld doordat thema s waar mensen met hiv tegenaan lopen worden meegenomen in cliëntenraden. Deze twee werkgroepen hebben de veranderingen in sociale zekerheid in kaart gebracht. In verband met hiv zijn de volgende onderwerpen het meest actueel: hiv en werk, de kwetsbare positie van ongedocumenteerden, toegang tot verzekeringen en financiële problematiek. VERZEKERINGEN Met het Verbond van Verzekeraars is overleg gestart op basis van de meest recente data van SHM. Dit overleg behandelt het verder verruimen van de toegang tot levensverzekeringen voor mensen met hiv, met name voor degenen die nog niet behandeld worden met HAART (highly active anti-retroviral therapy). Een conceptrapport van verzekeraars over het verder openstellen van levensverzekeringen werd van commentaar voorzien en daarmee verscherpt. Het definitieve rapport wacht nog op accordering door het bondsbestuur van het Verbond van Verzekeraars. GEZONDHEIDSVRAGENLIJST De inhoud van de Gezondheidsvragenlijst bij verzekeringen is verouderd. In afstemming met het BPV&W werd de Gezondheidsvragenlijst gemoderniseerd en voorzien van een meer begrijpelijke toelichting, zodat aspirantverzekerden beter geïnformeerd worden over de achtergrond van gezondheidsvragen. Dit concept ligt ter goedkeuring bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Verbond van Verzekeraars. Naar het oordeel van HVN is de zogenaamde aidsvraag op de Gezondheidsvragenlijst - gezien de huidige stand van de medische ontwikkelingen voor de meeste verzekeringen niet meer van belang. Het geplande onderzoek naar de relevantie hiervan door het Verbond van Verzekeraars en de KNMG is helaas nog niet gestart. Het onderwerp blijft geagendeerd in MENSEN MET ONZEKERE VERBLIJFSTITEL Gesprekken met het ministerie van VWS over het verbeteren van de zorg en opvang van illegalen met hiv leidden begin 2007 tot een ingang bij het ministerie van Justitie om dit onderwerp nader te bespreken. Het onderwerp ligt politiek erg gevoelig. Na analyse van de Rijksbegroting 2008 besloot de HVN prioriteit te geven aan een lobby voor de opvang van illegalen met hiv die in procedure zijn voor een vergunning voor medisch verblijf. Er werden kamervragen gesteld en de staatssecretaris stelde een onderzoek in naar de mogelijke rechtsongelijkheid van de positie van illegalen ten opzichte van asielzoekers bij de toegang tot opvang. De resultaten worden begin 2008 verwacht. HVN heeft zitting in de klankbordgroep van het pilotproject Return Health Migration III van de IOM (International Organisation for Migration). Dit project is in 2007 gestart en onderzoekt welke basisvoorwaarden voor vrijwillige terugkeer moeten worden gecreëerd voor mensen met hiv, die onrechtmatig in Nederland verblijven. Die basisvoorwaarden moeten hen in het land van herkomst een alternatief toekomstperspectief bieden, waarbij naast toegang tot medicatie ook de noodzakelijke maatschappelijke voorwaarden gerealiseerd moeten worden. - pagina 11 -

12 Door deel te nemen aan de klankbordgroep wordt de voortgang van het project van kritisch commentaar voorzien en op haalbaarheid getoetst. WETSVOORSTEL TEST IN STRAFVORDERING In afstemming met Soa Aids Nederland (SANL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het centrum Infectieziektebestrijding (CIb), de KNMG en de GGD Nederland is een standpunt geformuleerd naar aanleiding van het wetsvoorstel Verplichte medewerking van verdachte (of een derde) aan een bloedtest in strafzaken. Het standpunt houdt in dat het wetsvoorstel op cruciale punten moet worden aangepast om het uiteindelijke doel, namelijk de bescherming van de gezondheid van het slachtoffer en de gezondheid van de verdachte, daadwerkelijk te bereiken. Dit standpunt is in de Vaste Commissie voor Justitie aan de orde gesteld en de reactie van de minister van Justitie wordt begin 2008 verwacht. REISBEPERKINGEN Reisbeperkingen maken inbreuk op het maatschappelijk functioneren van mensen met hiv. Gezondheidsvragen of een verplichte hiv-test zijn discriminerend en stigmatiserend voor mensen met hiv. Daarom is wederom het standpunt van HVN, dat er geen volksgezondheidsargumenten zijn voor welke vorm van inreisverbod of beperkingen dan ook voor mensen met hiv, naar voren gebracht bij de Amerikaanse autoriteiten. De Draft Policy Brief on International Labour Migration and HIV van de International Labour Organisation (ILO), die in afstemming met UNAIDS en de IOM is verschenen, heeft tot doel elke vorm van reisverbod op te heffen, met name voor migrant workers. Deze is op verzoek van de WHO en in samenwerking met andere partijen van commentaar voorzien en daardoor aangescherpt. POSITIEF WERKT De werkgroep Hiv en werk bewaakt de ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke en economische positie van mensen met hiv en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten. Ook veranderingen in de sociale zekerheid, zoals de recente invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), bij langdurig ziek zijn, kunnen zorgen voor inkomensterugval. De Tweede Kamer werd in 2007 om reparatie gevraagd, maar nader onderzoek is nog gaande. De vele werkgerelateerde vragen die binnenkomen bij de Front - en Back Office over de onzekere positie die mensen met hiv binnen hun werkomgeving ervaren, geven ook aan dat het onderwerp onder mensen met hiv sterk leeft. In 2007 werd regelmatig melding gedaan van onterechte uitval van werknemers met hiv op basis van vooroordelen of verkeerde informatie. Ondersteuning van werknemers met hiv op het terrein van behoud of het hervinden van werk was dan ook in 2007 een belangrijk uitgangspunt. De website werd omtrent dit onderwerp actueel gehouden. Gids Positief werkt De Gids Positief werkt, verschenen eind 2006, is een belangrijke vraagbaak gebleken op het terrein van werken en hiv. Niet alleen voor werknemers met hiv of mensen die weer terug willen of moeten - vanwege herkeuringen of herbeoordelingen - naar het arbeidsproces, maar juist ook voor werkgevers, arbodiensten, reïntegratiebedrijven, verzekeringsartsen, arbeids- en bedrijfsgeneeskundigen, personeelsfunctionarissen en betrokkenen. Bijna duizend exemplaren van deze gids, die ook is te downloaden van de hivnet.org, werden het afgelopen jaar verzonden naar belangstellenden. Tijdens themabijeenkomsten op het gebied van hiv en werken/reïntegratie, zoals in het bijscholingsprogramma voor de Verpleegkundig Consulenten hiv/aids, is de inhoud van de gids Positief werkt toegelicht. Omdat juist bij intermediairs, betrokken beroepsgroepen, instanties en werkgevers veel vragen liggen hoe om te gaan met werknemers met hiv werd het project Positief werkt geformuleerd om de gids Positief werkt te implementeren bij de betrokken partijen. Extern zijn gelden geworven en het project wordt in 2008 uitgevoerd. Reïntegratieproject Begin 2007 vond de evaluatie plaats van het reïntegratieproject voor mensen met hiv ( ). Het UWV voerde dit project uit in samenwerking met Agens en HVN. Het UWV oordeelde dat het project een succesvolle reïntegratiemethodiek is voor mensen met hiv en biedt het sinds september 2007 aan als regulier ondersteuningstraject aan mensen met hiv. De trajecten Sociale Activering (in de afgelopen jaren uitgevoerd door HVN), het Voorschakeltraject en het traject Reïntegratie naar werk, worden per 1 september uitgevoerd door Agens. HVN heeft zitting in de adviesgroep Positief werkt van Agens om toe te zien op de kwaliteit van de dienstverlening. In samenwerking met de CG-Raad en in afstemming met het UWV is onderzocht op welke wijze de methodiek van het gebruik maken van ervaringsdeskundigheid bij reïntegratie, zoals opgedaan bij patiënten- of belangenorganisaties, waaronder HVN, kan worden overgedragen naar andere lidorganisaties van de CG-Raad. - pagina 12 -

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten

2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Jaarverslag 2006 Successen in belangenbehartiging: verschil gemaakt voor kankerpatiënten N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv 2015/10 Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv Hemofilie, hiv en de Wbmv aan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 2015/10, Den Haag, 21 april

Nadere informatie

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 IN EEN HOGERE IN EEN HOGERE JAAR VER SLAG De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 2 IN EEN HOGERE Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Gedaan en bereikt 8. Organisatie 20. Bijlagen 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Gedaan en bereikt 8. Organisatie 20. Bijlagen 23 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Gedaan en bereikt 8 Stereotypering bij werving en selectie 10 Arbeidsmigranten in Nederland 11 Discriminatiezaken 12 Eerste

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland

Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Onder Controle Strategie voor de aanpak van soa s en hiv onder MSM in Nederland 2013 2018 Inhoud Woord van dank 4 Samenvatting 5 1. Introductie 11 1.1 Aanleiding 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Ontwikkelingen in 2012 8 Vrouwenrechten nog altijd geen werkelijkheid 12 Leven met een beperking in Nederland 13 Opening

Nadere informatie

Voorwoord 3. College voor de Rechten van de Mens. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen

Voorwoord 3. College voor de Rechten van de Mens. Ontwikkelingen in 2012 8. Organisatie 20 Bijlagen Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 College voor de Rechten van de Mens 4 Ontwikkelingen in 2012 8 Vrouwenrechten nog altijd geen werkelijkheid 12 Leven met een beperking in Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie