Tilburg, 21 juli Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 1 Tilburg, 21 juli 2015 Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch Kenmerk: RO mv-vm Betreft: zienswijze op het ontwerp PMWP , nummer C Geacht College, De Brabantse Milieufederatie maakt graag gebruik van de mogelijkheid u haar zienswijze op het ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan (ontwerp PMWP) aan te bieden. We doen dit mede namens Brabants Landschap en Natuurmonumenten. De Agenda van Brabant noemde als kerntaak: integrale beleidsontwikkeling en uitvoering, gericht op een schone en veilige leefomgeving, gezondheid, biodiversiteit, sociale ontwikkeling en een innovatieve, duurzame economie. Dit vraagt een aanpak die veel verder gaat dan het behalen van de wettelijke normen; het vraagt om een aanpak die kijkt naar de fysieke leefomgeving als één geheel én naar de duurzaamheid daarvan. Daarom zet het PMWP in op integrale opgaven op het gebied van gezondheid, veiligheid en groene groei en wordt daaraan een hele reeks ambities gekoppeld. (Plan-MER PMWP, pag. 13 en verder). Dit is in onze ogen een goede en kernachtige samenvatting van de nieuwe benadering die spreekt uit het PMWP. We onderkennen dat dit een stevige inspanning, vasthoudendheid en creativiteit vraagt van uzelf en anderen. Wij spreken hiervoor nadrukkelijke onze steun uit. We dragen in de komende maanden graag bij aan de invulling en uitwerking van de Uitvoeringsagenda en beraden ons op initiatieven die we, samen met partners, kunnen nemen om realisatie van de gedeelde ambities te versnellen en versterken. Tegelijkertijd plaatsen we in deze zienswijze vanuit onze rol en visie een aantal, soms ook kritische kanttekeningen bij het Ontwerp PWMP. Dit staat wat ons betreft de samenwerking op gedeelde ambities en doelen op geen enkele manier in de weg. Onze uitgebreide zienswijze treft u als bijlage bij deze brief aan. Graag brengen wij in deze brief enkele punten nadrukkelijk onder uw aandacht. 1. Verdrogingsbestrijding De aanpak van de verdroging is cruciaal voor het herstel van het Brabantse watersysteem. Herstel van biodiversiteit en duurzame benutting van grondwatervoorraden zijn afhankelijk van een goed ingericht watersysteem, rekening houdend met alle belangen. Wij vragen u het op orde brengen van de ruimtelijke condities van het watersysteem als topprioriteit te benoemen.

2 2 2. Waterkwaliteit Het tijdig halen van de KRW-doelen staat onder druk, terwijl hier op diverse terreinen nog belangrijke opgaven liggen. Veel taken en verantwoordelijkheden liggen echter ook bij rijk en waterschappen. Wij pleiten daarom voor het aanstellen van een provinciale 'coördinator waterkwaliteit' die vanuit de provinciale regisseursrol zorgdraagt voor de coördinatie van aansturing en uitvoering van het beleid en het op de juiste plaats adresseren van voorkomende knelpunten. 3. Afvaldumping Een belangrijke ervaren bron van verontreiniging en overlast vormt de toenemende dumping van (drugs)afval in het buitengebied. Voldoende toezicht is een belangrijk onderdeel van de aanpak hiervan. We vragen u uw initiërende rol in het samenwerkingsverband Samen Sterk in het Buitengebied, maar ook in de Taskforce Natuurbranden te continueren. 4. People, Planet, Prosperity Een veerkrachtige en tegelijk stabiele economie kan alleen bestaan binnen een ecologisch duurzame en sociaal evenwichtige omgeving. Vanuit dit perspectief is er alle reden elkaar vaker kritisch te bevragen over de aard en de gevolgen - op lokale, regionale en mondiale schaal - van de groei die we nastreven en daar ook conclusies uit te trekken voor ons denken en doen. We zien uit naar uw reactie op onze opmerkingen, suggesties en vragen. We zijn graag bereid desgewenst onze zienswijze mondeling toe te lichten. Met vriendelijke groet, Nol Verdaasdonk, directeur Brabantse Milieufederatie Mede namens Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Brabants Particulier Grondbezit. Bijlage: zienswijze van de BMF e.a. op het ontwerp PMWP van de provincie Noord-Brabant

3 3 Bijlage RO mv-vm ZIENSWIJZE van de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten op het Provinciaal Milieu- en Waterplan van de provincie Noord Brabant Onze zienswijze bestaat uit twee hoofdstukken met elk diverse paragrafen. Het eerste hoofdstuk bevat opmerkingen, suggesties en vragen over het ontwerp PMWP in zijn geheel. In hoofdstuk 2 gaan we in op de onderdelen van het ontwerp van het PMWP die betrekking hebben op de Kaderrichtlijn Water (KRW). We maken dit onderscheid omdat de KRW leidt tot uitspraken in het PMWP die een rechtstreeks bindende werking hebben. HOOFDSTUK 1 Zienswijze op diverse onderdelen van het (ontwerp) PMWP 1.1 De rol van de provincie Het ontwerp PMWP overziend constateren wij dat u de ambitie heeft om verbeteringen te bewerkstellingen op het gebied van water, bodem, lucht, energie, veiligheid en geluid. Wij juichen dat toe en onderkennen dat dit een stevige inspanning, vasthoudendheid en creativiteit vraagt van uzelf en anderen. Het integreren van het Provinciale Waterplan en het Provinciale Milieuplan is een belangrijke stap in de richting van het formuleren van een meer integrale visie op omgevingskwaliteit en op de rol en taken van de provincie daarin. Op veel thema s in het PMWP kan verbetering alleen tot stand komen door intensieve samenwerking tussen verschillende overheden en een breed scala maatschappelijke partners. Wij zien de provincie bij het gezamenlijk uitzetten van de gewenste beleidsrichting op veel van deze thema s als het meest geëigende bestuursorgaan. De provincie kan een integrerende en regisserende rol nemen en de betrokken partijen uitdagen ook over de grenzen van eigen taken, bevoegdheden en belangen heen te kijken. Wij waarderen het dat de provincie hierin het voortouw wil nemen. Het realiseren van de ambities in het voorliggende plan staat of valt met de juiste operationalisering van de gestelde doelen in uitvoeringsagenda s en de medewerking van partners uit een breed maatschappelijk veld. Wij zullen daaraan graag onze bijdrage leveren. 1.2 People, planet, prosperity Brabant wil een provincie zijn die op economisch, sociaal en ecologisch terrein vooruitgang boekt, lezen we in het PMWP. In het hoofdstuk Groene Groei lezen we in dit verband: Een veerkrachtig economisch systeem draagt bij aan een duurzame, gezonde en veilige omgeving. Dit kan begrepen worden als zou de natuurlijke omgeving een resultante zijn van de economie. Wij willen hierbij een belangrijke kanttekening plaatsen.

4 Onze economie heeft primair tot doel bij te dragen aan het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen (van basisbehoeften tot sociale en culturele ontwikkeling, zingeving et cetera). Een veerkrachtige en tegelijk stabiele economie kan alleen bestaan binnen een ecologisch duurzame en sociaal evenwichtige omgeving. Vanuit dit perspectief is er alle reden elkaar vaker kritisch te bevragen over de aard van de groei die we nastreven. Dat geldt wereldwijd, maar ook regionaal, in Brabant. We doen er goed aan productie en consumptie die de ecologische draagkracht van ons planetaire en/of regionale ecologische systeem aantast en uitholt niet langer als economische groei te beschouwen. In delen van Brabant lijkt de draagkracht van het bodem- en watersysteem tegen grenzen aan te lopen. Onze omgang met grondstoffen, materialen, energie, voedsel, ruimte en mobiliteit moet en kan vele malen duurzamer. Parallel daaraan moet de milieubelasting als gevolg van onze productie, consumptie, ruimtegebruik et cetera sterk afnemen. De Brabantse overheden en het bedrijfsleven zijn zich zeer bewust van mogelijkheden en kansen in Europa en de rest van de wereld als het om economische perspectieven gaat. Ook de Brabantse burgers profiteren daar ruimschoots van. Daarnaast wordt geregeld benadrukt hoe het economisch kapitaal middels innovatie en groene groei mogelijk positief kan bijdragen aan de people en planet dimensies in het PPP-model. Het past ons oog te hebben en te houden voor de diverse negatieve ecologische en sociaal-maatschappelijke gevolgen en effecten van onze huidige economische activiteiten en ons consumptiepatroon zowel binnen als buiten de provincie en die zo nodig aan te passen. We missen dit perspectief in het ontwerp PMWP. We beseffen dat sommige van deze onderwerpen en aspecten ten dele of geheel de scope van het PMWP overstijgen. Echter zonder rekening te houden met dit bredere perspectief op verduurzaming, mist het PMWP naar onze mening een belangrijk richtinggevend element voor het kader waarbinnen voor de vraagstukken die in het PMWP aan de orde zijn goede, duurzame oplossingen kunnen worden geformuleerd. 1.3 Drastisch verminderen broeikasgasemissies én voorbereiden op veranderingen in het klimaat De omgang van de Brabantse samenleving met de klimaatproblematiek komt op enkele plaatsen in het PMWP aan de orde. (Bijvoorbeeld in de hoofdstukken over samenwerken aan een duurzame en gezonde omgeving en in het hoofdstuk over de transitie naar groene groei bij het onderdeel over energie.) Naar onze indruk ontbreekt echter een overkoepelende visie en een duidelijke aanzet om tot een overtuigende koers en een samenhangend maatregelenpakket te komen om gezamenlijk deze mega-uitdaging tegemoet te treden. We bepleiten een krachtige inzet van de provincie in de komende jaren op het initiëren, stimuleren en faciliteren van onderzoek, initiatieven en activiteiten die daadwerkelijk bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de samenleving en het zoveel mogelijk verminderen van de menselijke bijdrage aan klimaatverandering. De BMF ziet het als een van haar kerntaken hieraan een bijdrage te leveren. 1.4 Duurzaamheidsscan Uit een eerdere versie van het PMWP herinneren wij ons dat de provincie het goede voorbeeld zou willen geven door bij aanvang van grotere projecten en programma s een duurzaamheidsscan te hanteren. Wij juichen dit van harte toe. Niet alleen vanwege de voorbeeldwerking maar ook omdat het een goede manier is om bij de start van een project nadrukkelijk aandacht te besteden 4

5 aan optimalisering op diverse duurzaamheidsaspecten. Wij verzoeken u de duurzaamheidsscan op te nemen in het PMWP. 1.5 Naast integreren en verbinden ook sturen en aanspreken Water, lucht en bodem zijn voor ons mensen van levensbelang. Ze vormen de basis voor ons bestaan, onze gezondheid, de kwaliteit van onze leefomgeving, onze natuurlijke omgeving en de biodiversiteit. Ze hebben maatschappelijke, fysieke en economische betekenis. Het belang om deze elementen schoon en vitaal te houden is dus heel groot. Mede daarom kennen we op dit gebied veel wet- en regelgeving. In de praktijk zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot deze thema s over verschillende overheden verspreid. Daarin schuilt een zekere kwetsbaarheid. In de startnotitie voor het PMWP werd in dit opzicht voor de provincie een integrerende, verbindende rol beschreven. Dit uitgangspunt onderschrijven wij van harte, om bovengenoemde redenen. We vragen de provincie hierin nog een stap verder te gaan en zo nodig inhoudelijk en procesmatig de leiding te nemen als blijkt dat processen stagneren of onderwerpen blijven liggen. Dit impliceert niet altijd zelf het werk gaan doen, maar kan ook betekenen de partners aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Met name bij onderwerpen waarmee zoveel verschillende belangen gemoeid zijn als bodem, water en lucht is een goede regie noodzakelijk om voortuitgang te kunnen boeken. Voorbeelden van dossiers waarop wij u om sturing vragen, zijn de realisatie van de EHS, de inhoud en voortgang van de verdrogingsaanpak, het uitvoeren van de GGOR, het formuleren van een integrale visie op oppervlakte- en grondwater en het halen van de KRW-doelen. (Deze punten komen ook elders in onze zienswijze ter sprake.) 1.6 De relatie tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening Wij verzoeken in het PMWP en in de uitvoeringsagenda s meer aandacht te besteden aan de relatie tussen waterbeheer en ruimtegebruik. Water speelt een belangrijke rol in de verweving van stad en platteland (Mozaïek Brabant), maar de koppeling tussen ruimte en water is ook in andere dossiers relevant (klimaatadaptatie, peilbeheer, GGOR, Deltaplan Hoge Zandgronden en het Voorzieningenniveau). Systeemherstel vraagt ruimtelijk beleid. Daarbij is het ruimtelijk beleid van de provincie van grote, zo niet doorslaggevende betekenis. Wij vragen de provincie hierin de regie te nemen en sturing te geven met behulp van onder andere de Verordening Ruimte en Verordening Water. We zien dit ook als een goede stap in de richting van een integrale Omgevingsvisie (zie ook punt 1.7). Het Deltaprogramma met het onderdeel Ruimtelijke Adaptatie biedt aanknopingspunten voor de provincie om samen met gemeenten, waterschappen en andere maatschappelijke partijen aan de slag te gaan. De aanpak kan bijvoorbeeld gericht zijn op vergroting van het waterbewustzijn en de waterbeleving bij burgers en in het verlengde daarvan de realisatie van een concreet maatregelenpakket. (Denk hierbij aan: open houden van gebieden voor het vasthouden van water en waterberging, verkoelende groene gebieden in en om de steden (temperen hitte-eilanden), ontharden (bestrating verwijderen) en voorkomen van toename van verhard oppervlak, vergroting schaduwwerking en verbetering microklimaat door behoud en aanplant van bomen en struiken langs wegen, in parken en in het buitengebied.) Voor zo n pakket zal zeker maatschappelijk draagvlak bestaan en het draagt bij aan het water absorberend vermogen van de bodem (beperking van de piekafvoer).wij dragen graag bij aan de ontwikkeling van een dergelijk maatregelenpakket. 5

6 6 Door meer delen van kennis en ervaring over bodem- en waterbeheer tussen diverse organisaties en instellingen kan naar onze indruk nog winst worden geboekt. Kan de relatie tussen ruimtelijke ordening en water/klimaatadaptatie een vaste plaats krijgen op de agenda van het regionaal ruimtelijk overleg (RRO-overleg)? 1.7 Groenblauwe Mantel Het hydrologisch beleid in de Groenblauwe Mantel is van groot belang voor het herstel van de waterafhankelijke natuur in Brabant. In de Verordening Ruimte staat dat een bestemmingsplan voor gebieden in de Groenblauwe Mantel regels moet stellen ter bescherming van de ecologische, landschappelijke en hydrologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. Voor gebieden die verschillen naar ruimtelijke karakteristiek kan dus een verschillend ruimtelijk regime gelden, vanwege (de functie van) het watersysteem. We vragen de provincie er op toe te zien dat dit ook breed verankerd wordt in het beleid van de waterschappen. Zo zouden wij graag zien dat in gebieden waar vanuit provinciaal beleid de nadruk ligt op de functies natuur en water (zoals in de Groenblauwe Mantel), de waterschappen bij hun beleid ten aanzien van onder andere peilbeheer en GGOR, een andere belangenafweging maken tussen landbouw en natuur dan voor gebieden waar het accent primair op agrarisch gebruik ligt. De huidige praktijk laat een ander beeld zien. Sterker nog, één eigenaar kan zich met succes verzetten tegen de uitvoering van noodzakelijke maatregelen door gebruik te maken van zijn recht een schadeclaim in te dienen. Wij verzoeken de provincie het water- en ruimtelijk beleid zodanig te integreren en af te stemmen met de waterschappen, dat dergelijke gevallen aan de hand van een helder protocol kunnen worden afgehandeld. Naast een dergelijk protocol zou ook voorzien moeten worden in een financiële buffer om eventuele schade te kunnen compenseren. 1.8 Verspreiding resultaten pilotprojecten bodem- en waterbeheer Wij zijn blij met de ruime aandacht voor de bodem in het PMWP. Goed bodembeheer komt ook de waterkwaliteit ten goede, een betere bodemstructuur houdt meer water vast en heeft een grotere opbrengst. De aandacht voor bodembeheer hoeft niet tot agrariërs beperkt te blijven. De provincie hoeft minder bij te sturen in het gebruik van bodem en water als ze weet te bereiken dat gunstige veranderingen in de landbouwpraktijk geborgd worden in de keten. Dat zo n ketenaanpak werkt, zie je terug in project Schoon Water voor Brabant en de Kringloopwijzer die Campina verplicht heeft gesteld. De bewustwording van effecten van een mestgift is dan niet meer alleen afhankelijk van door de overheid gestelde regels. Het zou een gemiste kans zijn als nieuwe best practices voor bodem- en watergebruik niet breder worden toegepast in Brabant. We stellen voor dat de provincie bevordert dat best practices uit pilotprojecten een plaats krijgen in de ketenaanpak. 1.9 Ecosysteemdiensten Ecosysteemdienst is een relatief nieuw begrip. Het past goed past bij de benadering van milieu- en duurzaamheidsopgaven die in het PMWP is gekozen. Vaak wordt in de eerste plaats gedacht aan economisch nut; hun waarde voor de samenleving is echter veel breder en groter. Een korte toelichting. Biodiversiteit is meer dan alleen de diversiteit aan soorten. Het gaat om de diversiteit aan soorten die onderling in een samenhangend geheel - een ecosysteem - met elkaar en met hun omgeving verbonden zijn en zich voortplanten. Ecosystemen leveren onophoudelijk producten en diensten die onmisbaar zijn voor mensen. Verlies aan biodiversiteit is dus meer dan alleen het verlies van (bedreigde) soorten. Hoe minder oorspronkelijke soorten, hoe onstabieler het ecosysteem. Het is dus zaak biodiversiteit te beschermen en zo

7 7 ons life support system in stand te houden. Zo kunnen we blijven profiteren van de producten en diensten die ecosystemen ons leveren. Welke ecosysteemdiensten zijn er? Ecosystemen leveren ons veel concrete producten zoals hout, drinkwater en schone lucht. In stadsparken vinden mensen rust en ontspanning. Tegelijkertijd bieden parken ruimte voor waterberging en stadskoelingen en zijn ze goed voor de gezondheid van mensen. Op akkers en weilanden zorgt de natuurlijke bodemvruchtbaarheid ervoor dat gewassen kunnen groeien. Natuurlijke vijanden onderdrukken plaaginsecten. De ecosysteemdiensten zijn in te delen in: productiediensten, regulerende diensten, culturele diensten en ondersteunende diensten. Het landschap levert overal ecosysteemdiensten, vaak meerdere tegelijk. (Bron: wat de natuur de mens biedt. PBL, Te vinden op Ecosysteemdiensten van bodem en water Bij het in beeld brengen van de ecosysteemdiensten die bodem en water leveren, is het van groot belang de ondergrond van Brabant nog nauwkeuriger in kaart te brengen (zie ook de opmerkingen over Geotop in deel 2 van deze zienswijze). Brabant kent naast een aantal hoofdbreuken, ook verschillende kleinere breuken die van invloed zijn op de grondwaterstromen. De aanwezigheid van deze breuken, hun invloed op de grondwaterstromen, de voedings- en kwelgebieden van deze stromen en hun waarde voor Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels, de dikte en het aantal watervoerende pakketten zijn allemaal factoren die bepalend zijn voor de ecosysteemdiensten die bodem en water in een bepaalde regio of op een bepaalde plek kunnen leveren. Hoe beter deze gegevens in kaart zijn gebracht, hoe nauwkeuriger kan worden voorspeld wat de gevolgen en de effecten van ingrepen zijn en hoe effectiever systeemherstel kan plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld het herstellen van verstoorde breuken bijdragen aan het conserveren van water op hoger gelegen gronden. Hiermee zou ook de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit ter plekke een impuls kunnen krijgen. Mogelijk kunnen hier ook nieuwe economische activiteiten zoals de productie van groene energie- en bouwstoffen een plaats krijgen, mits ze niet verstorend werkt op een ecologisch duurzaam water- en bodemsysteem en de biodiversiteit. Op deze manier wordt het landschap meer klimaatbestendig en de landbouw minder afhankelijk van externe wateraanvoer. Ook in het flexibeler omgaan met de onttrekkingsdiepte van 80 meter en het bepalen of daarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de drie geohydrologische regio s in Brabant, is een zo goed mogelijk inzicht in de opbouw van de ondergrond van groot belang. Wij vragen u daarom bij het formuleren van beleid ten aanzien van ecosysteemdiensten, rekening te houden met de gebied gerelateerde factoren die voortkomen uit de opbouw van de ondergrond (lagenbenadering). Hier liggen kansen. Bovendien vormt het een goede grondslag voor het ruimtelijk doorvertalen van bodem- en waterbeleid naar een integrale omgevingsvisie Geopark We zijn verheugd met het voorstel in Brabant een Geopark op te zetten om een breder publiek kennis te laten maken met de betekenis van ons bodem- en watersysteem en het daarmee verbonden landschap en de natuur. Wij willen de uitnodiging om met initiatieven te komen graag oppakken Aanpak verdroging Wij ondersteunen het vasthouden aan het beschermingsbeleid voor de natte natuurparels en de keuze om binnen het Natuurnetwerk Brabant prioriteit te geven aan herstel van natte natuurparels en Natura2000-gebieden. Met de verdrogingsaanpak in de afgelopen planperiode is het meeste

8 8 laaghangende fruit geoogst. We verwachten dat in de komende planperiode grondmobiliteit en dergelijke uitvoeringsaspecten stroever zullen verlopen en dit baart ons zorgen. In het algemeen gesproken is sinds 95 de grondwaterstand weer licht stijgend. Dat is vooral toe te schrijven aan de sterk verminderde onttrekking door industrie en niet aan gedragsverandering of een strenger beleid. Met industrie is inmiddels een stand still van de totale vergunde grondwateronttrekking afgesproken. In z n totaliteit wordt in de praktijk minder onttrokken dan is vergund. Dit heeft te maken met de verdeling van de vergunde ruimte. Bepaalde bedrijven zouden meer water willen onttrekken dan hen nu is vergund. Flexibilisering van verdeling zal al gauw tot groei van de totale onttrekking leiden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de grondwatervoorraad en de verdrogingsproblematiek versterken. Als de provincie besluit over te gaan tot heroverweging van de huidige verdeling, verzoeken we op gebiedsniveau de effecten van nieuwe/grotere onttrekkingen te bezien en (op gebiedsniveau) grenzen te stellen aan (acceptabele) grondwaterstanddaling en fluctuatie waarbij nadrukkelijk wordt geanticipeerd op te verwachten droge periodes. In heel Nederland gaat de weidevogelstand om verschillende redenen schrikbarend achteruit. De resterende gebieden worden relatief steeds belangrijker om te overleven. Hydrologisch herstel kan een positieve bijdrage leveren aan de weidevogelstand. We verzoeken dit belang in het hydrologisch beleid van de provincie een plaats te geven. In het beheersgebied van Aa en Maas is in de eerste planperiode van de KRW de aanpak van de natte natuurparels niet opgegeven als Kaderrichtlijn Water-maatregel. Met als gevolg dat voor deze gebieden geen Rijksmiddelen voor grondverwerving en inrichting beschikbaar zijn. De uitvoering van de verdrogingsaanpak in deze gebieden (provinciale EHS) dreigt hieronder te lijden. Wij verzoeken u het initiatief te nemen om een aparte strategie te ontwikkelen om hydrologisch herstel in prioritaire gebieden in de provinciale EHS mogelijk te maken Verminderen stikstofdepositie op natuurgebieden De voorgestelde maatregelen om de stikstofdepositie te verminderen schieten naar onze mening tekort. Om een werkelijke stikstofafname te bewerkstellingen is naar onze mening een regionaal dier-standstill met een kleinere regionale compartimentering nodig, zeker in overbelaste gebieden. Met het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) worden luchtconcentraties van ammoniak in 60 gebieden gemeten. Daarnaast worden ammoniakconcentraties berekend met het programma AERIUS; de kern daarvan wordt gevormd door het rekenprogramma OPS. De gemeten concentraties worden vergeleken met de berekende concentraties voor specifieke locaties. Naar onze indruk geeft het AERIUS programma een te lage waarde aan de ammoniakdepositie. De gemeten waarden liggen soms tot 30% hoger. Dit verdient aandacht, onder andere vanwege de mogelijke impact op het halen van N2000-doelstellingen. Bij nieuwe luchtwasser-systemen kan elektronische monitoring van de ammoniakemissies op afstand worden gedaan. We zien het als taak van de provincie deze gegevens te verzamelen en op inzichtelijke wijze te publiceren. Vanwege bescherming van Natura 2000 verdient ook de reductie van emissie door andere bronnen aandacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle verbrandingsmotoren die chemisch gebonden stikstof produceren.

9 De relatie stikstof-fijnstof verdient enige nuancering. Minder stikstofemissie (door luchtbehandeling) leidt niet tot een evenredige afname van de emissie van fijnstof Realisatie EHS Om voortgang te boeken op watergebied hangt veel af van gebiedsprocessen waarin natuur- en waterdoelen in onderlinge samenhang worden gerealiseerd. De bestaande infrastructuur om integrale gebiedsprocessen te organiseren is met opheffing van DLG weggevallen. De komende periode zal duidelijk worden of het lukt om met de nieuwe werkwijze voldoende uitvoeringkracht te organiseren in de prioritaire gebieden. Het is belangrijk dit kritisch te volgen en hierin als provincie zo nodig een regierol op te pakken Verbeteren waterkwaliteit Het tijdig halen van de KRW-doelen staat onder druk. In onze optiek zijn de prioriteiten en urgentie helder. Het behalen van de KWR-doelen mag niet worden vertraagd en de belangrijke terreinen waarop zo snel mogelijk resultaten geboekt moeten worden zijn: gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, bodemverontreiniging, geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen, verzilting en de bescherming van drinkwaterwinningen in het ruimtelijk beleid. De aanpak van de nutriëntenproblematiek in het oppervlaktewater komt onvoldoende van de grond. We zijn blij met de brede inzet in het PMWP op het onderwerp 'bodem', maar op dit punt is meer nodig om de Brabantse wateren tijdig aan de KRW-normen te laten voldoen. Ook het rijk en de waterschappen hebben hierin een belangrijke rol. Wij vragen de provincie om hierin stevig de leiding te nemen. Wij pleiten voor het aanstellen van een provinciale 'coördinator waterkwaliteit' die, vanuit de provinciale regisseursrol, zorg draagt voor de coördinatie van de uitvoering van het beleid en het op de juiste plaats adresseren van voorkomende knelpunten. We attenderen er op dat spuiwater van met name chemische luchtwassers ammoniumsulfaat en resten zwavelzuur bevat. Het spuiwater mag op het land worden gedumpt als mestvervanger. Het effect op de betreffende percelen is te vergelijken met zure regen. Aan deze dumpingen moet zo snel mogelijk een eind worden gemaakt. Het is aan de sector om met een vanuit milieuoptiek aanvaardbaar alternatief te komen Groene groei en mestverwerking Wij menen dat de visie op mestverwerking en het sluiten van fosfaatkringlopen niet goed past binnen het streven naar groene groei. Het biedt ook geen fundamentele oplossing en kan de problematiek doen verergeren 1. Mestverwerking is op verzoek van de landbouwsector opgenomen in de Meststoffenwet. Om krimp van de veestapel te voorkomen zou de sector zelf zorgen voor voldoende mestverwerking in In december 2013 besloot de Tweede Kamer dat de varkens- en kippenrechten (in feite het plafond op de nationale varkens- en kippenstapel) mogen verdwijnen als de mestverwerking in 2018 toereikend is. In principe kan de veestapel daarna weer groeien. Mestverwerking is een end of pipe -oplossing. De mest wordt verwerkt tot mestproducten die weer een afzetmarkt moeten vinden. In binnen- en buitenland groeit de veestapel en worden de bemestingsnormen aangescherpt. De afzet van mest zal gaan stagneren. 9 1 Zie brief BMF inzake mestverwerking, kenmerk LB ll d.d. 7 juli 2015

10 De kern van ons probleem met het mestoverschot ligt in de import van enorme hoeveelheden veevoer vanuit andere continenten. Het Nederlandse mestoverschot elders in Europa afzetten heeft weinig te maken met het sluiten van kringlopen. Dit probleem aanpakken bij de bron betekent de Nederlandse veestapel brengen op het niveau van volledige grondgebondenheid. Genoeg grond voor voer en mest. Wij bepleiten een koers waarbij de overheden de sector stimuleren en helpen daar zo snel mogelijk naar toe te groeien. Een werkelijk duurzame veehouderij is onderdeel van kringlooplandbouw met een zoveel als mogelijk op lokaal niveau gesloten kringloop Stilte- en duisternisgebieden Stilte en duisternis zijn voor de vitaliteit van de natuur van groot belang. De mens kan zichzelf nog in bepaalde mate afschermen. Voor de natuur komt het er op aan dat overheden dit belang beschermen. We vragen u de doelstelling voor dit onderdeel concreter te maken Luchtkwaliteit Verschillende groepen probleemstoffen die worden geëmitteerd hebben uiteenlopende schadelijke effecten. In het PMWP mag hier meer onderscheid in worden gemaakt. Dat kan wellicht bijdragen aan het overzichtelijk maken van de discussie over de te kiezen aanpak. Beleid en maatregelen gericht op de kwaliteit van de buitenlucht heeft vaak betrekking op het vóórkomen van toxische stoffen als NO, NO2, diverse soorten fijn stof, ozon, eventueel VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en enkele andere stoffen als bijvoorbeeld benzeen in de buitenlucht. De nadruk ligt meestal op toxiciteit voor de mens, maar er kan bij hoge concentraties ook gewasschade optreden. In deze paragraaf gaat het verder over deze groep toxische stoffen. (Onze opmerkingen over broeikasgassen hebben we merendeels ondergebracht in de paragraaf over klimaatverandering en broeikasgassen ( 1.3). Onze opmerkingen over ammoniak en stikstofdepositie hebben we merendeels ondergebracht in de paragraaf over verminderen stikstofdepositie op natuurgebieden ( 1.12) Met de monitoring tool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt de aanwezigheid van toxische stoffen in de buitenlucht bijgehouden. De invoergegevens (actuele gegevens over de bronnen van luchtverontreiniging, zoals verkeersintensiteiten) komen van gemeenten, provincie en rijk. Voor het meten van de luchtkwaliteit zijn verschillende meetsystemen beschikbaar, zoals het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM en diverse gemeentelijke meetnetten. In Eindhoven wordt bijvoorbeeld met het programma AiREAS de concentratie ultra-fijnstof, fijnstof en ozon gemeten. We stellen voor dat de provincie samen met gemeenten overweegt of het zinvol is dit meetprogramma AiREAS ook te gebruiken in andere Brabantse steden bijvoorbeeld op specifieke locaties en voor bepaalde stoffen, zoals het meten van emissies fijn stof bij veehouderijen, vliegvelden en industriële complexen. We stellen voor dat de provincie (in samenspraak met gemeenten) beleid ontwikkelt om beïnvloedbare concentraties verder terug te dringen, zoals verkeersemissies. Hiermee kan bijvoorbeeld de overschakeling op elektrisch aangedreven auto's en ontwikkeling van stedelijke distributie worden gestimuleerd. 10

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol.

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. Voorblad (gemaakt door Trichis) Redeneerlijnen Deelstroomgebied Rijn-West Uitzonderingen De termijn voor het halen van de KRW milieudoelstellingen van artikel

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 003 Milieuprogramma 2002 2005 Nr. 2 PROGRAMMA Inhoud MILIEUPROGRAMMA 2002 2005 5 DEEL I: ACCENTEN IN DE UITVOERING VAN HET MILIEUBELEID 7 1.

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 BODEMV Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND MAART 2013 INITIATIEFNEMERS: Lutz Jacobi, Partij van de Arbeid Stientje van Veldhoven, D66 Jesse Klaver, GroenLinks 2 VOORWOORD De initiatiefnemers, Lutz Jacobi van de PvdA,

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 535 Toekomstagenda Milieu Nr. 2 NOTA Inhoudsopgave blz. Voorwoord 5 1 Veranderend Milieubeleid 7 1.1 De uitdaging: een gezonde en veilige leefomgeving

Nadere informatie

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept -

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept - Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden Plan van Aanpak - concept - 1 Colofon Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in opdracht van de Provincie Utrecht Harmke van Dam Ieke Benschop Lot van Hooijdonk

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu

Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu Nico Hoogervorst Frank Dietz Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu working paper 3 Ambities in het Nederlands milieubeleid toen en nu De serie Working Papers omvat studies die in het kader

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie