Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg"

Transcriptie

1 Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Na een regionale werkconferentie in Venlo, zijn op 24 september 2018 zo n 70 medewerkers van verschillende Zuid-Limburgse gemeenten, het Waterschap, het Rijk, Provinciale Staten, andere stakeholders (waaronder diverse brancheorganisaties, belangenorganisaties, politieke partijen en samenwerkingsorganisaties) en de Provincie Limburg in het City Resort Hotel te Sittard samen gekomen om te werken aan een Agenda voor de Omgevingsvisie Limburg. Na een korte presentatie over de context en achtergrond van de Limburgse Omgevingsvisie, zijn de deelnemers tijdens 2 workshoprondes aan de slag gegaan. Van gesprekken over dilemma s in de doelstellingen voor 2050 in een spinningzaal tot gesprekken over circulaire landbouw naast een grote klimwand; in de 2 workshoprondes hebben 6 verschillende groepen zich gebogen over vragen als: Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten of sterke kanten van Zuid-Limburg? Welke trends en ontwikkelingen zien we in de regio? En wat zijn op ruimtelijk gebied de belangrijkste vraagstukken en opgaven voor Zuid-Limburg? Welke doelen willen we voor 2050 stellen en behalen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit? En welke doelen voor de landelijke gebieden? Waar de eerste workshopronde van iedere groep inging op trends & ontwikkelingen in Zuid-Limburg, richtte de ene helft van de groepen zich tijdens de tweede ronde op het thema verstedelijking terwijl de andere helft van groepen zich bezighielden met landelijke gebieden. Na afloop van de twee workshoprondes zijn de resultaten van het sticker-werk en groepsdiscussies plenair teruggekoppeld. Met de woorden we moeten er voor gaan, voerde de dagvoorzitter een kort gesprek met een aantal deelnemers en met Gedeputeerde Hans Teunissen, over onder meer het maken van keuzes en de wet van de aardbeienjam. Hierna heeft de dagvoorzitter de bijeenkomst afgesloten. Op de volgende pagina s volgt een globaal overzicht van de workshopresultaten.

2 WORKSHOPS RONDE 1 TRENDS & ONTWIKKELINGEN N.B.: De totaalscores die zijn weergegeven in figuren 1, 2, 3 en 5 geven een globaal beeld van wat er in de workshops is besproken. KWALITEITEN ZUID-LIMBURG De onderscheidende kracht van Zuid-Limburg is de combinatie van een mooie stedelijke én landelijke omgeving, met hierbij onder meer: het Nationaal Landschap Zuid-Limburg rivier- en beekdalen een veelzijdig cultureel erfgoed en een goed woon- en leefklimaat in de steden. De regio kent een sterke vrijetijdseconomie met een goede afwisseling tussen landelijke gebieden en steden en heeft een strategische internationale ligging. Zie figuur 1 voor de totaalscores van de workshopgroepen. Sommige kwaliteiten van de regio, waaronder Brightlands en de internationale ligging, worden volgens een aantal groepen nog onvoldoende benut. Andere kwaliteiten, waaronder het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, de grondwaterkwaliteit en de kleinschaligheid in de regio, moeten goed worden onderhouden en gewaarborgd. Door de diverse groepen worden uiteenlopende zaken toegevoegd als sterke kanten van de regio, waaronder: de goede grondwaterkwaliteit in de regio; het bloeiende verenigingsleven en; de Grensmaas. TRENDS & ONTWIKKELINGEN Figuur 1 Zuid-Limburg heeft te maken met verschillende demografische veranderingen die een effect hebben op onder meer de economie in de regio en leegstand van diverse soorten panden (winkels, woningen en agrarische panden). Kunnen de demografische veranderingen worden omgebogen tot een kracht door een positief migratiesaldo of door meer jonge mensen aan de regio te binden? Klimaatverandering is een van de belangrijkste ontwikkelingen (en uitdagingen) de komende jaren. Diverse aan klimaatverandering gerelateerde en met elkaar samenhangende grote transities zijn belangrijk voor de regio: de energietransitie, circulaire economie en de landbouwtransitie. Deze ontwikkelingen vragen onder meer om duurzaamheid centraal te stellen. De transities brengen diverse gerelateerde uitdagingen met zich mee waaronder de opslag van energie en het behoud van de kwaliteit van het landschap (energietransitie), innovatie in de landbouw en het behoud van landschappelijke waarden (landbouwtransitie).

3 Figuur 2 geeft de totaalscores vanuit de zes workshopgroepen weer. Vanuit de deelnemers worden o.a. de volgende trends toegevoegd: aandacht voor (positieve) gezondheid en veiligheid; individualisering; de verrommeling van het landschap; wateroverlast; de toenemende vraag naar (andere vormen van) mobiliteit en; globalisering en de relatie tot het gebruik van streekproducten. OPGAVEN Figuur 2 Evenals in Noord- en Midden-Limburg, is klimaatadaptatie ook een grote opgave in Zuid-Limburg. Klimaatadaptatie, duurzame energie opwekking en de verschillende transities, waaronder de landbouwtransitie en energietransitie hebben veel invloed op elkaar en op (het gebruik van) de leefomgeving. De leefomstandigheden in de regio zijn belangrijk: welvaart en welzijn dienen voorop te staan, de arbeidsmarkt dient in balans te zijn en een gezonde en veilige leefomgeving moet worden behouden. Hierbij dient onder andere te worden gekeken naar zaken zoals luchtkwaliteit en geluidsoverlast en naar de balans tussen economische groei enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving en diverse maatschappelijke vraagstukken anderzijds. Zie figuur 3 voor de totaalscores zoals deze uit de workshopgroepen naar voren zijn gekomen. Hieraan toegevoegd worden onder meer onderwerpen als: (internationale) samenwerking met diverse partijen en andere beleidsvelden (waaronder het sociaal domein), ook in relatie tot de arbeidsmarkt; de balans tussen ruimte(claims) voor de diverse transities en de kwaliteit van het buitengebied; de vergroening belastingstelsel; Figuur 3 bereikbaarheid en toegankelijkheid, waarbij onder andere gedacht wordt aan de ontsluiting van landelijke gebieden en bereikbaarheid van kleine kernen, smart mobility, de inrichting van het openbaar vervoer en toegankelijkheid voor minder validen; het behouden van regionale kwaliteiten.

4 ALGEMENE CONCLUSIE RONDE 1 Uit de verschillende workshoprondes komt naar voren dat de diverse trends en opgaven in de regio sterk met elkaar samenhangen en effect op elkaar hebben. Dit leidt tot spanningen tussen verschillende ontwikkelingen en opgaven en tot vragen zoals: Hoe breng je dynamisch voorraadbeheer in balans met een groeiende economie? Hoe verhoudt het behouden van de kwaliteit van het landschap en cultureel erfgoed zich tot de vraag naar ruimte voor de verschillende transities? Hoe breng je demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en woningmarkt bij elkaar? WORKSHOPS RONDE 2 VERSTEDELIJKING In drie workshopgroepen is gepraat over de thema s verstedelijking en mobiliteit. De drie groepen hebben de thema s besproken, maar niet apart gestickerd. Om deze reden geeft figuur 4 slechts een overzicht van de thema s. Naast het bespreken, aanvullen en aanscherpen van een aantal thema s, hebben de groepen diverse thema s aan elkaar verbonden. Het combineren van bepaalde thema s kan andere opgaves het hoofd bieden en zorgen voor nieuwe mogelijkheden, maar creëert in sommige gevallen ook dilemma s. Een groep geeft aan dat de doelen in figuur 4 nog erg breed zijn, en op sommige punten meer op middelen lijken dan op doelen. Uit de workshops komt naar voren dat gegevens en overzichten nodig Figuur 4 zijn om op ontwikkelingen in te spelen en dat het van belang is een focus en helder toekomstbeeld te ontwikkelen. Uit de discussies in de groepen, komt een focus op onder meer de volgende thema s naar voren: Veilige en gezonde leefomgeving Mobiliteit Energietransitie Zo geeft een groep aan dat een veilige en gezonde leefomgeving sterk samenhangt met de transformatie van de economische structuur in de regio. Twee andere groepen geven aan dat de

5 betrokkenheid van het sociaal domein van belang is om te komen tot een gezonde en veilige leefomgeving en een inclusieve samenleving. Mobiliteit komt op diverse momenten terug in de discussies: twee groepen geven aan mobiliteit sterk gerelateerd is aan gedragsverandering. Daarnaast is mobiliteit van belang bij het beter ontsluiten bestaande knooppunten, dit ook in relatie tot de uitholling van steden. Naast de doelen genoemd in figuur 4, zijn in de workshops uiteenlopende zaken toegevoegd zoals: de voedselproductie in het stedelijke gebied, Chemelot en de energietransitie, en het betrekken van dynamisch voorraadbeheer bij de transformatie van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de randgebieden. WORKSHOPS RONDE 2 LANDELIJKE GEBIEDEN In de overige drie workshopgroepen zijn diverse thema s in relatie tot landelijke gebieden besproken. De groepen geven aan dat het belangrijk is keuzes te maken met betrekking tot de landelijke gebieden; keuzes over onder meer landbouw in relatie tot toerisme en over duurzaamheid in relatie tot het landschap. Duurzaamheid komt in de groepen op verschillende manieren naar voren: van discussies over waar zonnepanelen geplaatst moeten worden tot gesprekken over ruimte voor duurzaamheid in het Nationaal Landschap en de verduurzaming van de woningmarkt. Ook in relatie tot landbouw komt duurzaamheid aan de orde. In de groepen wordt daarnaast gepraat over de precieze betekenis en implicaties van het circulair en natuurinclusief maken van de landbouw. Twee van de groepen bespreken ook de financiële aspecten van de Omgevingsvisie. Naast het verzoek om in de Omgevingsvisie ook een financiële paragraaf op te nemen, bespreekt een groep ook de financiële uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie. Naast bovengenoemde onderwerpen komen ook uiteenlopende zaken naar voren waaronder: watersystemen en hoogwaterveiligheid, klimaat en waterkwaliteit; het gebruik van de fysieke ruimte; Euregionale samenwerking; het leggen van verbindingen naar het sociale domein; en de inrichting van steden in relatie tot ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en transport en de deeleconomie. Figuur 5 ALGEMENE CONCLUSIE RONDE 2 Van een veilige en gezonde leefomgeving tot aan ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en van natuur inclusieve en circulaire landbouw tot aan de kwaliteit van het landschap; in ronde 2 zijn zeer uiteenlopende onderwerpen besproken. Vooral de doelen gerelateerd aan klimaatverandering en de energietransitie komen in meerdere vormen terug in de verschillende groepen. Uit de workshops komt daarnaast naar voren dat het belangrijk is keuzes te maken. Ook geven diverse groepen aan dat veel van de doelen erg breed zijn of gecombineerd kunnen worden. In deze tweede workshopronde wordt aangegeven dat het belangrijk is de samenwerking op te zoeken en verbindingen te leggen met andere beleidsterreinen waaronder het sociale domein.

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Op 11 september 2018 zijn zo n 80 medewerkers van verschillende Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, het Waterschap, het Rijk, Provinciale Staten, andere

Nadere informatie

Werkconferentie: Agenda Omgevingsvisie Limburg. Samen aan de slag

Werkconferentie: Agenda Omgevingsvisie Limburg. Samen aan de slag Werkconferentie: Agenda Omgevingsvisie Limburg Samen aan de slag Programma Werkconferentie Nieuwe agendapunten t.o.v. POL2014? Start van een gezamenlijk werkproces Plenair: 13.30 Opening 13.40 Presentatie

Nadere informatie

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND WERK ALS ÉÉN OVERHEID De fysieke en sociale leefomgeving van Nederland gaan de komende decennia ingrijpend veranderen. Transities in de energievoorziening, de landbouw,

Nadere informatie

In deze presentatie: algemeen beeld uit startbijeenkomst, online enquête en alle gesprekken op locatie overeenkomsten en aanvullingen op het Tourteam

In deze presentatie: algemeen beeld uit startbijeenkomst, online enquête en alle gesprekken op locatie overeenkomsten en aanvullingen op het Tourteam LEESWIJZER In deze presentatie: algemeen beeld uit startbijeenkomst, online enquête en alle gesprekken op locatie overeenkomsten en aanvullingen op het Tourteam 29/5/18 1 INTEGRAAL KOERSDEBAT LANGETERMIJNVISIE

Nadere informatie

Stand van zaken samenwerking omgevingsvisie

Stand van zaken samenwerking omgevingsvisie Stand van zaken samenwerking omgevingsvisie Landschap, water en ondergrond Meer informatie: https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimtemobiliteit/samenwerking-omgevingsvisie/ 1 Inhoud 1. Proces samenwerking

Nadere informatie

Strategische Agenda Helmond. Coalitie-onderhandelingen 4 april 2018

Strategische Agenda Helmond. Coalitie-onderhandelingen 4 april 2018 Strategische Agenda Helmond Coalitie-onderhandelingen 4 april 2018 Staat van Helmond: Hoofddoelen strategische agenda Centrale ambitie: Meer banen Meer inwoners Meer banen Verwachte groei naar 101.000

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief: Myriam van Rooij versterkt de PCL

In deze Nieuwsbrief: Myriam van Rooij versterkt de PCL In deze Nieuwsbrief: Myriam van Rooij versterkt de PCL Anouk van Twist denkt graag na over lange termijn Drie stevige uitgangspunten voor slimme mobiliteit: Omgevingskwaliteit als dubbeldoelstelling bij

Nadere informatie

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 13 juni 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Behandeld ambtenaar : mw L.G.J van Westbroek E-mailadres: lgj.van.westbroek@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Op weg naar een Nationale Omgevingsvisie: de opgaven. Emiel Reiding directeur NOVI. 5 juli 2017

Op weg naar een Nationale Omgevingsvisie: de opgaven. Emiel Reiding directeur NOVI. 5 juli 2017 Op weg naar een Nationale Omgevingsvisie: de opgaven Emiel Reiding directeur NOVI Aanleiding Omgevingsvisie Omgevingswet De maatschappij verandert Stapeling van wensen en claims op leefomgeving Herijken

Nadere informatie

Presentatie visie Zuid-Limburg. Economische samenwerking Zuid-Limburg. 15 maart 2018

Presentatie visie Zuid-Limburg. Economische samenwerking Zuid-Limburg. 15 maart 2018 Presentatie visie Zuid-Limburg Economische samenwerking Zuid-Limburg 15 maart 2018 Het programma 9.30 11.00 uur Economische samenwerking Welkomstwoord namens de 3 centrumgemeenten - John Aarts Huidige

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

Links naar brondocumenten

Links naar brondocumenten Links naar brondocumenten PS-doelen en GS-taken Visie Ruimte en Mobiliteit Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 2017-2020 Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie

Nadere informatie

Zeeuws Subsidie Team

Zeeuws Subsidie Team Zeeuws Subsidie Team intro Intro: Zeeland periferie? Intro: Zeeland periferie? 1:30 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 Intro: Zeeland periferie? 1:30 2:00 4:00 Intro: Zeeland periferie? 2:30 tot 3:00

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u wij presenteren u... 22-5-2017 1 Omgevingsvisie Zwolle Een integrale visie BNSP Omgevingstour 18 mei 2017 Saskia Engbers Aanleiding. Jaar van de Ruimte : MANIFEST 2040 7 onvermijdelijke opgaven en 5 principes

Nadere informatie

MidsizeNL Eerste lessen uit een kennis en inspiratie traject

MidsizeNL Eerste lessen uit een kennis en inspiratie traject MidsizeNL Eerste lessen uit een kennis en inspiratie traject Reisschema langs Midsize NL Het waarom: voor op het nachtkastje Waar ligt midsize NL? 7 trends en veel meer vragen Blik vooruit: scenario s

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Houtskoolschets Asten april 2017

Houtskoolschets Asten april 2017 Houtskoolschets Asten2030 14 april 2017 Opzet Asten2030 Start A Verkenning B Verbreding C 3 Verankering Dag van de Toekomst Besluit vorming 1. Werk Conferentie intern 2. Werk Conferentie intern Internet

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

NEXT Landscape. OmgevingslabXL. 15 mei 2017 Susanne Vleeshouwers (gemeente Tilburg)

NEXT Landscape. OmgevingslabXL. 15 mei 2017 Susanne Vleeshouwers (gemeente Tilburg) NEXT Landscape OmgevingslabXL 15 mei 2017 Susanne Vleeshouwers (gemeente Tilburg) NEXT Landscape..? Van traditionele ordening. Economie Ecologie Sociaal naar nieuwe economische dragers. Dat verdient beter

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

Programma Kies voor de toekomst van Brabant

Programma Kies voor de toekomst van Brabant Programma 2019-2023 Kies voor de toekomst van Brabant Beste Brabander! Voor je ligt de samenvatting van het verkiezingsprogramma 2019-2023 van D66 voor de provincie Noord-Brabant. D66 wil in Brabant en

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

De Vereniging Brabantse Gemeenten en Provincie Noord-Brabant slaan de handen ineen om te komen tot een gezamenlijk Brabantse Omgevingsvisie.

De Vereniging Brabantse Gemeenten en Provincie Noord-Brabant slaan de handen ineen om te komen tot een gezamenlijk Brabantse Omgevingsvisie. VBG bijeenkomst Omgevingswet De Vereniging Brabantse Gemeenten en Provincie Noord-Brabant slaan de handen ineen om te komen tot een gezamenlijk Brabantse Omgevingsvisie. Tijdens de interactieve themabijeenkomst

Nadere informatie

Samen kansen pakken in 2017

Samen kansen pakken in 2017 Samen kansen pakken in 2017 Meet-up Platform Middelgrote Gemeenten 16 februari 2017 Etten-Leur en Rijssen-Holten Joost van Hoorn en Marloes Hoogerbrugge Platform31 Samen kansen pakken in 2017 Doel: verkennen

Nadere informatie

Perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid. Jaar van de Ruimte VvG congres 12 november Nathalie Harrems

Perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid. Jaar van de Ruimte VvG congres 12 november Nathalie Harrems Perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid Jaar van de Ruimte 2015 VvG congres 12 november 2014 Nathalie Harrems Directie Ruimtelijke Ontwikkeling Wat is er aan de hand? Tijdperk van de

Nadere informatie

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan!

Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! Ruimte voor oplossingen het inzetbare platteland! Kabinetsformatie 2017: de P10 biedt aan! RUIMTE VOOR OPLOSSINGEN 1 Inleiding Het inzetbare platteland Nederland kent de komende jaren een aantal urgente

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie 29-5- De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de binnenstad en de vooroorlogse wijken er straks uit? 14 mei 1 In gesprek met Liesbeth Grijsen (wethouder) 2 1 29-5- Programma van vanavond Over Omgevingswet

Nadere informatie

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016

JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 JUDITH LEKKERKERKER 11 FEBRUARI 2016 Verdere verstedelijking Groei concentreert zich in grotere steden o omvang van de stad o ligging ten opzichte van het economisch kerngebied o aanwezigheid van hoger

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen. Visie op de omgeving. Concept 13 december De visie op de omgeving samengevat. Waar staan we nu?

Gemeente Hoogeveen. Visie op de omgeving. Concept 13 december De visie op de omgeving samengevat. Waar staan we nu? Gemeente Hoogeveen Visie op de omgeving Concept 13 december 2017 De visie op de omgeving samengevat Hoogeveen zet in op beheerste groei om in de toekomst aanwezige voorzieningen in stand te kunnen houden.

Nadere informatie

WERELDCAFÉ OMGEVINGSVISIE KRIMPENERWAARD

WERELDCAFÉ OMGEVINGSVISIE KRIMPENERWAARD WERELDCAFÉ Programma: 19.00 u: Inloop 19.30 u: Welkom door wethouder Leon de Wit 19.35 u: Bevindingen uit voorgaande traject en uitleg programma 19.50 u: Pitches thema s (2 minuten per pitch) 20.00 u:

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Digitale stad. Toenemende polarisatie in de samenleving. Exponentiële technologische ontwikkeling. Vergrijzing en ontgroening. Klimaat verandering

Digitale stad. Toenemende polarisatie in de samenleving. Exponentiële technologische ontwikkeling. Vergrijzing en ontgroening. Klimaat verandering Exponentiële technologische ontwikkeling Digitale stad Smart City Platform- & deeleconomie Nieuwe verdienmodellen in / aan de stad Netwerk samenleving Smart living Inclusieve stad Toenemende polarisatie

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Verslag rondetafel klimaatbestendige stad en erfgoed. 16 februari 2017

Verslag rondetafel klimaatbestendige stad en erfgoed. 16 februari 2017 Verslag rondetafel klimaatbestendige stad en erfgoed 16 februari 2017 2 Klimaatbestendige stad en erfgoed Dat erfgoed plekken betekenis geeft, weten we. Daarnaast kan inzicht in het gebruik van erfgoed

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301315 Onderwerp:

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Proces MRA agenda II. 28 juni 2018 Ilknur Dönmez

Proces MRA agenda II. 28 juni 2018 Ilknur Dönmez Proces MRA agenda II 28 juni 2018 Ilknur Dönmez 3-7-2018 1 Lang geleden... 2014 Stadsregio naar Vervoerregio; Convenant, MRA bureau Februari 2016: lancering ruimtelijk- economische Actie agenda 2016-2020

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

BIJLAGEN. Ontwerp Omgevingsvisie

BIJLAGEN. Ontwerp Omgevingsvisie BIJLAGEN Ontwerp Omgevingsvisie Omgevingsvisie Samenvatting omgevingsvisie De omgevingsvisie is een integrale visie en een helder fundament voor het beleid van Hollands kroon en de uitvoering ervan voor

Nadere informatie

SWOT. Intern vertrouwelijk 1

SWOT. Intern vertrouwelijk 1 SWOT 1 Bijlage 1: uitkomsten SWOT-analyse Voor het opstellen van deze investeringsagenda is een SWOTanalyse uitgevierd. De SWOT analyse is een hulpmiddel om de huidige positie, de te nemen koers en de

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum Zie verzenddatum linksonder Bijlagen 3 Onderwerp

Nadere informatie

Omgevingsvisie Maastricht 2040

Omgevingsvisie Maastricht 2040 Omgevingsvisie Maastricht 2040 Samenvatting 2e open dialoogbijeenkomsten (Centre Ceramique) maandag 5 en woensdag 7 november 2018 www.gemeentemaastricht.nl/omgevingsvisie Agenda van 5 en 7 november 2018

Nadere informatie

Hoe ziet het Gelderse landschap eruit na 2020?

Hoe ziet het Gelderse landschap eruit na 2020? Hoe ziet het Gelderse landschap eruit na 2020? Uitnodiging netwerkbijeenkomst natuur en landschap Maandag 3 april 2017 17.00-20.00 uur, Doorwerth Netwerkbijeenkomst natuur en landschap De provincie nodigt

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Eerste ondernemerstafel 29 september 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik ondernemersavond, uitdagingen

Nadere informatie

Omgevingsvisie Maastricht. Tim van Wanroij projectleider Omgevingsvisie /

Omgevingsvisie Maastricht. Tim van Wanroij projectleider Omgevingsvisie / Omgevingsvisie Maastricht Tim van Wanroij projectleider Omgevingsvisie tim.van.wanroij@maastricht.nl / 06 52 57 14 45 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Omgevingsvisie op

Nadere informatie

1-WAT IS PLANOLOGIE? PLANOLOGIE VAN STAD & LAND. Wie ben ik? Wat gaan we doen? BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2018 PLANNEN MAKEN IN NEDERLAND

1-WAT IS PLANOLOGIE? PLANOLOGIE VAN STAD & LAND. Wie ben ik? Wat gaan we doen? BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2018 PLANNEN MAKEN IN NEDERLAND PLANOLOGIE VAN STAD & LAND BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2018 Wie ben ik? Huub Hooiveld Planoloog/strategisch adviseur/docent gemeente Apeldoorn provincie Gelderland Trends, visievorming en strategie Hoofdlijnen

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland

Visie op Zuid-Holland Visie op Zuid-Holland Op weg naar de provinciale structuurvisie provincie Zuid Holland Visie op Zuid-Holland - Op weg naar de provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland Veelzijdig, dynamisch. Zuid-Holland

Nadere informatie

Omgevingsvisie Delft

Omgevingsvisie Delft Omgevingsvisie Delft De Omgevingsvisie Omgevingswet Aangenomen in 1 e en 2 e kamer In werking: 2020/2021 Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet Nieuwe instrumenten Omgevingsvisie Omgevingsplan

Nadere informatie

Zuid-Holland, een provincie van waarde. Opgavegericht werken: een nieuwe koers voor een veranderende regio

Zuid-Holland, een provincie van waarde. Opgavegericht werken: een nieuwe koers voor een veranderende regio Zuid-Holland, een provincie van waarde Opgavegericht werken: een nieuwe koers voor een veranderende regio Delta in verandering Zuid-Holland is een strategisch gelegen, vruchtbare delta, grotendeels onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kromme Rijn

Nieuwsbrief Kromme Rijn Nieuwsbrief Mei 2016 Volume 1 Nieuwsbrief Kromme Rijn Geachte belanghebbende/ geïnteresseerde, Na aanleiding van onze eerste workshop van 22 maart jl. in Bunnik sturen wij u een nieuwsbrief met een kort

Nadere informatie

Structuurvisie Maastricht Terugkoppelbijeenkomst meedenkers

Structuurvisie Maastricht Terugkoppelbijeenkomst meedenkers Structuurvisie Maastricht 2030 Terugkoppelbijeenkomst meedenkers 18-01-2012 Welke processtappen zijn doorlopen? 1) Bouwstenen uitwerken (januari t/m maart 2011) Beleidsuitgangspunten, ambities en opgaven

Nadere informatie

Proces GA tot volgend BO-MIRT

Proces GA tot volgend BO-MIRT Proces GA tot nu toe 1. Start eind 2011 2. April 2012 fase 0 document + DO MIRT -> onderzoeksvragen 3. Thema-trio s 4. DO MIRT juli 2012 -> richtinggevende besluiten (opgaven, thema s, regio) 5. Zomer

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Provinciaal Omgevingsplan Limburg Provinciaal Omgevingsplan Limburg Presentatie t.b.v. Regionalrat Düsseldorf, Provinciale Staten Gelderland en Provinciale Staten Limburg Arnhem, 7 maart 2012 POL POL = Provinciaal Omgevingsplan Limburg,

Nadere informatie

Algemene beschouwingen. programmabegroting november 2017

Algemene beschouwingen. programmabegroting november 2017 Algemene beschouwingen 2017 programmabegroting 2018 9 november 2017 Algemene Beschouwingen 2018 Inleiding Zestien van de zeventien warmste jaren ooit zijn gemeten tussen 2000 en 2017. Er wordt sinds 1706

Nadere informatie

Workshop: Communicatieprocessen en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Workshop: Communicatieprocessen en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Workshop: Communicatieprocessen en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Angélique Boel en Katrin Bruchmann 28 juni 2019 Praktijkcongres: Omgevingswet voor communicatieprofessionals Praktijkcongres: Omgevingswet

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR PORA 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar OMGEVINGSBEELD PLANNING

Nadere informatie

Toespraak ter gelegenheid van het symposium Kracht van Gelderland op 21 maart 2018

Toespraak ter gelegenheid van het symposium Kracht van Gelderland op 21 maart 2018 1 Toespraak ter gelegenheid van het symposium Kracht van Gelderland op 21 maart 2018 Dames en Heren, Geologische krachten hebben eeuwen geleden in Nederland huisgehouden. IJs, wind, zand en water hebben

Nadere informatie

10 Erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie

10 Erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie 10 Erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie Vragen Wat verwacht je van de omgevingsvisie? Biedt een omgevingsvisie kansen? Karel Loeff directeur Heemschut Wat verwacht je van de omgevingsvisie? De gemeentelijke

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639N004D01 Onderwerp: Verslag

Nadere informatie

: 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's : 2

: 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's : 2 PAL PS van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag Datum Onderwerp : 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Workshop vervolg structuurscan Nick De Graaf Rijkstrainee team Ladder voor duurzame verstedelijking 1 juli 2015 De ladder voor Duurzame Verstedelijking Artikel 3.1.6,

Nadere informatie

Samen naar een nieuwe visie voor natuur, recreatie, erfgoed, landbouw en water

Samen naar een nieuwe visie voor natuur, recreatie, erfgoed, landbouw en water Samen naar een nieuwe visie voor natuur, recreatie, erfgoed, landbouw en water Verslag diner pensant Rijke GroenBlauwe Leefomgeving 25 januari 2018, SS Rotterdam De provincie Zuid-Holland werkt aan een

Nadere informatie

Corridor Rotterdam - Antwerpen. Bestuurlijke conferentie 23 oktober 2017

Corridor Rotterdam - Antwerpen. Bestuurlijke conferentie 23 oktober 2017 Corridor Rotterdam - Antwerpen Bestuurlijke conferentie 23 oktober 2017 Programma Uw dagvoorzitter: Donatello Piras 12.30 uur Inloop met koffie en thee 13.00 uur Opening - Jaap Smit 13.10 uur 13.45 uur

Nadere informatie

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Noord-Holland HAARLEM, JUNI 2019

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Noord-Holland HAARLEM, JUNI 2019 PARK AGENDA 2019-2021 Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Noord-Holland WERKDOCUMENT HAARLEM, JUNI 2019 PARK NOORD-HOLLAND 2019-2021: STEVEN SLABBERS PARK Agenda 2 Landschapsarchitect

Nadere informatie

Vooraankondiging: VBG bijeenkomst Omgevingswet op 15 februari in Waalwijk

Vooraankondiging: VBG bijeenkomst Omgevingswet op 15 februari in Waalwijk Van: Onderwerp: griffie Vooraankondiging: VBG bijeenkomst Omgevingswet op 15 februari in Waalwijk Vooraankondiging VBG bijeenkomst Omgevingswet De Vereniging Brabantse Gemeenten en De Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie verzenddatum linksonder Aan Provinciale Staten Bijlagen 1 Onderwerp

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte.

Buiten Metropoolregio Amsterdam: Kwaliteit ruimte en natuur versterken. Metropoolregio Amsterdam: Druk op schaarse ruimte. Het stedelijke, agrarische en natuurlijke landschap in Noord-Holland gaat de komende decennia radicaal veranderen. De belangrijke mondiale opgaven, het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en

Nadere informatie

KRIMP INLEIDING. voor de welvaart. Bevolking -1,2% Banen -4% In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland

KRIMP INLEIDING. voor de welvaart. Bevolking -1,2% Banen -4% In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland SMART WATER INLEIDING In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland - nieuw te ontwikkelen) projecten en activiteiten aan worden verbonden en worden KRIMP voor de welvaart

Nadere informatie

De gemeenteraad en de Omgevingswet. Gemeente Hardinxveld Giessendam 12 oktober 2017 Mevr. Mr. T. van der Schoot

De gemeenteraad en de Omgevingswet. Gemeente Hardinxveld Giessendam 12 oktober 2017 Mevr. Mr. T. van der Schoot De gemeenteraad en de Omgevingswet Gemeente Hardinxveld Giessendam 12 oktober 2017 Mevr. Mr. T. van der Schoot Even voorstellen. Adviseren, coachen en opleiden Auteur: Handboek RO en Bouw RO voor raadsleden

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0013806* 16.0013806 Raadsvergadering: 2-2-2017 Voorstel: 1.42 Agendapunt: 9 Onderwerp Regionale structuurschets Westfriesland Behandeld door/in Commissie

Nadere informatie

The landscape in between

The landscape in between The landscape in between Wat is de toekomst van het landschap tussen Eindhoven en Helmond? Hoe definieren we dit landschap tussen nu en 2070? Wie voert het beleid in dit landschap? URBAN L AB Rijk van

Nadere informatie

Nationale Omgevingsvisie. Derde bijeenkomst 2017

Nationale Omgevingsvisie. Derde bijeenkomst 2017 Nationale Omgevingsvisie Derde bijeenkomst 2017 7 december 2017 Jean Eigeman Dagvoorzitter Programma 1. Korte kennismaking 2. Presentaties: Inleiding door Ingrid Post Inhoudelijke toelichting verdiepingsrapporten

Nadere informatie

Zes erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie

Zes erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie Zes erfgoedambassadeurs over de Omgevingsvisie Wat verwacht je van de omgevingsvisie? Biedt een omgevingsvisie kansen? Jan van Susante Voorzitter Heemschut Limburg alles van waarde is weerloos (Lucebert)

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de bedrijventerreinen er straks uit? 16 mei 2019 1 Programma van vanavond Over Omgevingswet en Omgevingsvisie Een verhaal over de bedrijventerreinen Wat staat er in

Nadere informatie

Bijlage 2 Inventarisatie trends

Bijlage 2 Inventarisatie trends Bijlage 2 Inventarisatie trends In de motie van de Raad wordt gevraagd de belangrijkste trends en de impact daarvan op de Utrechtse Heuvelrug te beschrijven. Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. Trends

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301255 Onderwerp:

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking : introductie en achtergrond

De ladder voor duurzame verstedelijking : introductie en achtergrond De ladder voor duurzame verstedelijking : introductie en achtergrond Seminar BSP en Stibbe 30 juni 2015 Jacqueline H.P. Vrolijk DGRW-coördinator Omgevingswet en projectleider Ladder voor duurzame verstedelijking

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Gebiedsgericht grondwaterbeheer Gebiedsgericht grondwaterbeheer Focus op stedelijk en landelijk gebied Door: AGGB i.s.m. Waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa s Stadskanaal, Hoogezand-Sap, Oldambt en Veendam Waterbedrijf Groningen

Nadere informatie

P10 STRATEGISCHE AGENDA

P10 STRATEGISCHE AGENDA P10 STRATEGISCHE AGENDA 2018 2022 www.p-10.nl P10 1 IDIN 1. INLEIDING P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. Het samenwerkingsverband is in 2008 opgericht en heeft zeventien deelnemers

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Hier komt tekst Trenddag Slimme en Gezonde Stad Hier komt ook tekst

Hier komt tekst Trenddag Slimme en Gezonde Stad Hier komt ook tekst Hier komt tekst Trenddag Slimme en Gezonde Stad Hier komt ook tekst 22 juni 2017 - Peter Steijn Utrecht.nl Utrecht en Gezond Stedelijk Leven Trends: Demografie: Steden groeien, Utrecht groeit het snelst.

Nadere informatie

Gaan gemeenten failliet aan de vergrijzing?

Gaan gemeenten failliet aan de vergrijzing? Gaan gemeenten failliet aan de vergrijzing? Marleen Damen, wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën Pieter van der Straaten, strateeg Luuk de Leede, concerncontroller Wat weet u eigenlijk van Leiden?

Nadere informatie

Oproep voor bijdrage

Oproep voor bijdrage Oproep voor bijdrage Donderdag 16 mei 2019 Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen 31e Symposium Bodem Breed Hèt netwerk event van de bodem en ondergrond www.bodembreed.nl Bodem Breed 2019 Concertgebouw

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Metropoolregio Amsterdam (MRA) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Laren, 3 mei 2017 Marijn den Uijl Programmamanager Fysiek Domein 1 Regio Gooi en Vechtstreek 2 Regio Gooi en

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet

Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet Overijsselse Omgevingsvisie Door: Willemijne Moes, Patricia Pechini, Floor Broshuis 3 december 2015 2015 1. Omgevingsvisie Overijssel nu 2. Omgevingsvisie

Nadere informatie

GELDERSE BEDRIJVENTERREINEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST? Joost Hagens Bureau BUITEN

GELDERSE BEDRIJVENTERREINEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST? Joost Hagens Bureau BUITEN GELDERSE BEDRIJVENTERREINEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST? Joost Hagens Bureau BUITEN 1 Inhoudsopgave Voorstellen: Bureau BUITEN Doel onderzoek en achtergrond Definitie toekomstbestendig bedrijventerrein Methode

Nadere informatie

NOVI-perspectiefgebied Utrecht, Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

NOVI-perspectiefgebied Utrecht, Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen NOVI-perspectiefgebied Utrecht, Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen Het gebied Utrecht, Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen heeft betrekking op de band in de stad Utrecht vanaf A12-zone, via Merwedekanaal

Nadere informatie

Volatiele markt: relatief korte investeringstermijnen en veel verschillende domeinen die impact hebben op de sector: politiek, economie, techniek,.

Volatiele markt: relatief korte investeringstermijnen en veel verschillende domeinen die impact hebben op de sector: politiek, economie, techniek,. VTE Overijssel Toerisme en recreatie jonge en groeiende sector Snelle veranderingen - De opkomst van het begrip overtoerisme - De macht van internetplatforms en de reacties daarop - Politieke spanningen

Nadere informatie