Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan."

Transcriptie

1 Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

2 Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant. Dit zijn belangrijke natte natuurgebieden met bijzondere ecologische waarden die afhankelijk zijn van water. De meeste van deze gebieden zijn verdroogd en ook de waterkwaliteit en de inrichting van de beken en kreken laten te wensen over. Hierdoor zijn er te weinig dier- en plantensoorten en de kwetsbare soorten zijn vaak al helemaal verdwenen. Daarom gaan de Brabantse waterschappen en de Provincie Noord-Brabant deze problemen grondig aanpakken. Met maatregelen om de grondwaterstand te verhogen, de kwel te herstellen en de waterkwaliteit te verbeteren worden deze natte natuurparels hersteld. Zo kunnen deze bijzondere natte natuurgebieden weer uitgroeien tot echte parels van Brabant. En hiervoor komen we bij u, want in en rondom deze natte natuurparels liggen vaak percelen die agrariërs gebruiken of in bezit hebben en die mogelijk effecten ondervinden van onze maatregelen. Met u willen we graag praten over de voorziene maatregelen en de schade die hierdoor kan ontstaan. Ook willen we met u zoeken naar de juiste mix aan maatregelen om schade te voorkomen of te compenseren. U leest er verderop meer over. Natte natuurparels: ook uw zorg?

3 Verdroging tegengaan In Noord-Brabant waren vroeger veel veengebieden en natte beekdalen te vinden. Inwoners konden genieten van een grote verscheidenheid aan planten- en daardoor van diersoorten. Denkt u maar aan plantensoorten als de orchidee, het parnaskruid en de zonnedauw die een moerasachtige, heiige of venige grond nodig hebben. Helaas zijn deze nu allemaal vervangen door soorten als riet, het wilgenroosje en de brandnetel. Soorten die het minder nauw nemen met de waterkwaliteit en het grondwaterpeil. Volop informatie en inspraak In deze folder vindt u informatie over de aanpak van de problemen in de natte natuurparels en specifieke projecten bij u in de buurt. Natuurlijk is zo n folder niet genoeg. Ook via onder meer informatieavonden en in persoonlijke gesprekken willen we u als belanghebbende zo goed mogelijk informeren. Om zo samen met u werk te maken van het maatwerk dat nodig is! Als de natuur achteruit gaat en de waterhuishouding ontregeld raakt, dan is er sprake van verdroging. Op zowel Rijks- als Europees niveau is dan ook afgesproken dat we daar wat aan gaan doen om onze natuur te behouden en te ontwikkelen. Want alleen door vernatting kunnen we ervoor zorgen dat we meer verscheidenheid krijgen in onze planten- en diersoorten en dat zeldzame soorten terugkeren, zoals de Spaanse ruiter, het pimpernelblauwtje, de moeraswespenorchis, de éénbes en de slanke sleutelbloem. De Brabantse waterschappen en de Provincie Noord- Brabant gáán ervoor. Met u willen we ervoor zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen. Leest u verder op de websites van de Brabantse waterschappen en de Provincie Noord-Brabant (zie voor (web)adressen achterzijde van de folder) als u de stand van zaken wilt weten van projecten bij u in de buurt. In deze folder draait het om antwoorden op het wat, waar, wie, waarom, wanneer en hoe van natte natuurparels. En om uw belang!

4 Natte natuurparels in Noord-Brabant In Noord-Brabant zijn circa 90 natte natuurparels. Deze natte natuurparels maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland en een deel ervan is aangewezen als Europees Natura 2000-gebied. Ze liggen in gebieden die soms sterk versnipperd zijn en waar nog een gevarieerd grondgebruik is: landbouw, natuur of bebouwing. Op de kaart kunt u zien waar de natte natuurparels zich bevinden. Natte natuurparels Waterlopen Wegen Bebouwing Motor van herstel De revitalisering van het landelijk gebied is een belangrijke motor voor het herstellen van natte natuurparels. In de reconstructie- en gebiedsplannen staat namelijk zwart op wit dat we de natte natuurparels gaan herstellen door maatregelen te nemen tot aan de rand van het natuurgebied. Hier kunnen neveneffecten optreden. U kunt er echter van verzekerd zijn dat we er alles aan doen om met maatwerk en compenserende maatregelen de effecten zo klein mogelijk te maken. Waar negatieve effecten over blijven, zullen we als Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant samen zorgen voor compensatie. Hiervoor hebben we o.a. een methodiek ontwikkeld om de eventuele gewasschade te berekenen en deze te vergoeden. Palet aan maatregelen Om de natte natuurparels te herstellen wordt bij iedere parel bekeken welke mate van vernatting nodig is. En waar er wélke maatregelen genomen moeten worden. Hierbij gaat het niet om een standaardpakket, maar om maatwerk: iedere natuurparel heeft z n eigen omstandigheden en vraagt om een eigen unieke combinatie van ingrepen. De maatregelen kunnen technisch of juridisch van aard zijn. Bij technische maatregelen kunt u denken aan het verontdiepen en dempen van sloten, het plaatsen van stuwen of het (tijdelijk) belemmeren van de afvoer. Bij juridische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het aanpassen van een peilbesluit, het verlenen van een keurontheffing, een besluit tot aanleg of verbetering van een waterstaatswerk. Niet zonder consequenties Dit vernatten kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de gewasopbrengst op zowel de omringende als inliggende percelen van de natte natuurparels. Inliggende gronden willen we graag verwerven. Het is ook mogelijk dat u er als agrariër met percelen in het natuurgebied voor kiest om de natuurdoelen zelf te realiseren en dus gaat voor particulier natuurbeheer. Ook daar kunnen we over praten. Landbouw Natte natuurparel Grondwaterstand Overige natuur Omgaan met mogelijk nadelige gevolgen Het is ons gezamenlijke belang dat we zo goed mogelijk omgaan met de mogelijk nadelige effecten van vernatting op uw percelen. Daarom willen we in een zo vroeg mogelijk stadium met u overleggen over de maatregelen en het voorkomen of compenseren van schade. Immers, als het niet mogelijk is om schade te voorkomen of compenseren, dan is het logisch dat u de schade vergoed krijgt. We hebben dan ook speciaal voor de landbouwsector een model privaatrechtelijke overeenkomst ontwikkeld. Deze regeling voorziet in de vergoeding van de verminderde opbrengst voor gewassen als gevolg van de vernatting. Na berekening van de schade volgens een beproefde methodiek krijgt u de vergoeding (éénmalig) uitgekeerd. In gevallen waar de methodiek niet van toepassing is, zal de taxateur de schade bepalen.

5 Hier treft u informatie aan over projecten bij u in de buurt.

6 Samen met u Het herstellen van een natte natuurparel begint altijd met het opstellen van een inrichtingsplan. Hierin staat welke vernattingsmaatregelen ter plekke genomen worden, maar ook wat de effecten zijn buiten de natte natuurparel en welke compenserende technische maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen. Vooral over de compenserende maatregelen om de schade te beperken, willen we graag met u als betrokkene overleggen. U hoeft hiervoor geen initiatief te nemen. Dat doet het waterschap. Ook moeten nog andere besluiten door het waterschap genomen worden die noodzakelijk zijn om de voorgestelde maatregelen te kunnen uitvoeren. Denkt u maar aan besluiten zoals het aanpassen van een peilbesluit of het verlenen van keurontheffingen Zodra deze plannen klaar zijn, gaat de officiële inspraakprocedure van start. Voor u als belanghebbende betekent dit dat u nogmaals de gelegenheid krijgt uw zienswijze over de waterschapsplannen kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de plannen door de Algemene Besturen van de waterschappen. Als de inspraak- en besluitvormingsprocedure is afgerond worden de maatregelen, evenals de compenserende maatregelen, uitgevoerd. Het is de bedoeling dat alle maatregelen voor het herstellen van natte natuurparels vóór 2015 genomen zijn. Samen met u gaan we ervoor! En maken we werk van de parels van Brabant. Adresgegevens Waterschap Aa en Maas Postbus GA s-hertogenbosch tel Waterschap De Dommel Postbus DA Boxtel tel Waterschap Brabantse Delta Postbus DZ Breda tel Provincie Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch tel wateratlas/

Wat doet het waterschap?

Wat doet het waterschap? Werken aan water Waterschap De Dommel werkt aan schoon, veilig en voldoende water in Midden-Brabant. Hier zorgen 360 medewerkers dat de inwoners in dit gebied kunnen genieten van de prachtige beken zoals

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn.

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn. Nieuw Zuid-Hollands beleidskader voor buitendijks bouwen Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode Niet iedereen in Nederland woont of werkt binnen de dijken: sommigen leven in buitendijks

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie