Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er?"

Transcriptie

1 Natte en Vochtige bossen Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er?

2 Indeling Landschappelijke positie natte en vochtige bossen Verdroging Waar liggen de kansen? Hoe te herkennen Hoe pak je die aan Hoe ga je om met de risico s Voorbeelden Lommerbroek

3 Landschappelijke positie Waar liggen de (voormalige) natte en vochtige bossen? Dekzanden Leemgronden Beekdalen berkenbroekbos vochtig berken/beuken-eikenbos eiken-haagbeukenbos vogelkers-essenbos elzenbroekbos vogelkers-essenbos

4 Typering vochtige bossen Standplaats Kenmerken Basenrijke kwel Stagnatie Regenwater/ lokale kwel Aanduiding in dit rapport (focus) beekdalbos stagnatiebos dekzandbos Beekdallandschap* Grondmorene- en terrassenlandschap Dekzandlandschap Stuifzandlandschap Stuwwallandschap* Vegetatie (oorspronkelijk vochtig) Alno-Padion Carpinion Quercion Vegetatie (oorspronkelijk nat) Alnion (RG) Carpinion Betulion (RG) Vegetatie (omgevormd) Quercion Quercion Quercion Dicrano-Pinion GLG cm > 150 cm cm GHG 0-30 cm 0-30 cm cm GWT III V V ph water wortelzone > 5.0 > 4.0 < 4.0

5 Verdroging Wat is verdroging? Achteruitgang natuurkwaliteit daling grondwater Negatieve gevolgen compensatie daling Oorzaken: Ontwatering Ontginning ( ) Ruilverkavelingen (na 1950) Grondwateronttrekkingen, infrastructurele werken, uitbreiden bebouwing

6 Verdroging Gevolgen Geen verbetering dekzandbossen Lage basenverzading, slechte strooiselomzetting Achteruitgang in de beekdalen en leembossen Verzuring Eutrofiering Verminderde vochtvoorziening

7 Mogelijkheden voor herstel Herstel hydrologie dé motor om de biodiversiteit in bossen te verhogen (grondwater stroomt en voert basen, nutriënten en mineralen aan) Verbeteren vochttoestand Verbeteren basenvoorziening en mineralenbalans in bossen Verbeteren strooiselomzetting Positieve invloed op de structuur (lokaal sterfte, windworp, dood hout en verjonging) Belang dekzandbossen: potentieel grote oppervlakten Belang leembossen en beekdalen: veel zeldzame soorten

8

9 Soorten vochtige dekzandbossen

10 Soorten leembossen en beekdalen

11 Kansrijke locaties Hoe herken je kansrijke locaties? Ontwateringsmiddelen aanwezig? Periodiek watervoerend? Roestbruin water of kwelvliezen aanwezig? Flora, vocht/kwel indicatoren AHN (slenken en laagten) Historische kaarten (moerassige plekken)

12 Externe maatregelen Verhogen regionale grondwaterstand: veelal onderdeel van gebiedsprocessen. Inzijggebied Vasthouden regen- en oppervlaktewater om kwelstromen te herstellen Kwelgebied Verhogen drainagebasis beken en sloten om afvoer van kwelwater tegen te gaan Overig (bijv. verminderen grondwateronttrekkingen)

13 Interne maatregelen Inzijggebied: Herstel van herstel van natte en vochtige laagten Herstel van lokale grondwaterstromen Creëren van oppervlakkige afstroming Dempen sloten en greppels: doorgaande sloten eventueel verondiepen (waterpassing!)

14 Waterpassing

15 Interne maatregelen Inzijggebied: Herstel van herstel van natte en vochtige laagten Herstel van lokale grondwaterstromen Creëren van oppervlakkige afstroming Dempen sloten en greppels: doorgaande sloten eventueel verondiepen (waterpassing!) Alternatief: afdammen of stuwen? Omvormen bos (van naald naar loofbos)

16 Interne maatregelen Kwelgebied Tegengaan afvoer kwelwater Sloten dempen/verondiepen Let op doorstroming (afvoer over maaiveld) Bevorderen afvoer regenwater? Rabatten? Rabatten egaliseren! Greppels draineren (waterberging en afvoer) Verzuring, eutrofiering en strooiselophoping zonder kans op herstel

17 Rabatten?

18 Risico s maatregelen Aantasting bijzondere ecologische waarden bijzondere soorten in de laagste delen en op slootkanten (interne) eutrofiering vrijkomen van fosfaat (Koelbroek) Mineralisatie strooisellaag Sterfte of vitaliteitsvermindering bomen en opstanden Verlies productie oppervlakte

19 Weten wat je doet LESA geeft inzicht in functioneren gebied Risico s zijn goed te ondervangen Verplaatsen van meest kwetsbare soorten Niet alle soorten even kwetsbaar (varens, paddenstoelen) Accepteer enige sterfte van bomen en opstanden of productieverlies (multifunctioneel bos) Voorkom stagnatie in kwelgebieden Faseer vernatting (let op hydrologische maatregelen vaak maar één keer uitvoerbaar)

20 Voorbeeld: Buulderbroek

21 Voorbeeld: Buulderbroek

22 Voorbeeld: Stiphoutse bossen

23 Eckhartsbos: gemiste kans

24 Lommerbroek Landschapsecologische systeemanalyse (LESA) AHN Ondergrond (Dinoloket) Grondwaterstanden (Dinoloket) Historische kaarten Soorten

25 Lommerbroek: AHN 3 2 1

26 Lommerbroek: de ondergrond

27 Lommerbroek: historisch

28 Schematische weergave grondwaterstromen

29 Lommerbroek: flora Lommerbroek zuid Veenmossen Eenarig wollegras Wilde gagel Zompzegge Veenpluis Elzenzegge Bosbies Holpijp Lommerbroek noord Wateraardbei Slangenwortel Elzenzegge Holpijp Kruipend zenegroen Grote muur Groot heksenkruid Bosanemoon

30 Lommerbroek: herstel waterhuishouding Vreewaterlossing (landbouw) Lommerbroeklossing (landbouw) Detailontwatering? Omvorming bos

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders met functie Waternatuur

Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders met functie Waternatuur Maatregelenplan herstel vennen, wielen en meanders met functie Waternatuur In het gebied van het Waterschap Brabantse Delta Herman van Dam Adviseur Water en Natuur REFERAAT H. van Dam, E. Oomen & E. Zaaijer

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Het veen verdwijnt uit Drenthe

Het veen verdwijnt uit Drenthe Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Alterra-rapport 1661 ISSN 1566-7197 Het veen verdwijnt uit Drenthe Omvang, oorzaken en gevolgen Folkert de Vries Rob Hendriks Rolf Kemmers Ria

Nadere informatie

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Definitief Dienst Landelijk Gebied Grontmij

Nadere informatie

Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging

Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging Basenverzadiging van natte schraallanden Deterministisch onderzoek naar de relatie tussen hydrologie, bodem en vegetatie E.P.A.G. Schouwenberg & G. van Wirdum DLO-Instituut

Nadere informatie

PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020

PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020 PASSENDE BEOORDELING BIJ PLANMER STRUCTUURVISIE EMMEN 2020 GEMEENTE EMMEN - DEFINITIEF- 13 februari 2009 110623/CE9/068/000516 110623/CE9/068/000516 2 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Planonderdelen structuurvisie

Nadere informatie

Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Gemeente Dinkelland Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Code 04-12-02 / 18-02-10 GEMEENTE DINKELLAND 04-12-02 /18-02-10 BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

Nadere informatie

Hoogveen en klimaatverandering in Nederland

Hoogveen en klimaatverandering in Nederland Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk A&W rapport 1360

Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk A&W rapport 1360 Wezenlijke kenmerken en waarden EHS Gemeenten Noordoostpolder en Urk A&W rapport 1360 M.S.E. Greve H. Miedema Foto Voorplaat Kuindervaart in de herfst, Greve, M.S.E., H. Miede Wezenlijke kenmerken en Altenburg

Nadere informatie

Kwartaalblad. juni 1997 no. 14. Zoersche Landen

Kwartaalblad. juni 1997 no. 14. Zoersche Landen Kwartaalblad 14 juni 1997 no. 14 Zoersche Landen 2 Kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap Uitgave Stichting Het Drentse Landschap Kloosterstraat 5 / 9401 KD Assen Tel. (0592) 31 35 52 / Fax

Nadere informatie

Reallocatie van grondwaterwinningen. locaties in Brabant. Startnotitie Milieu Effect Rapportage

Reallocatie van grondwaterwinningen. locaties in Brabant. Startnotitie Milieu Effect Rapportage Reallocatie van grondwaterwinningen naar duurzame locaties in Brabant Startnotitie Milieu Effect Rapportage 9 j u n i 2 0 0 6 / d e f i n i t i e f Reallocatie van grondwaterwinningen naar duurzame locaties

Nadere informatie

Naaldbossen in Nederland

Naaldbossen in Nederland Naaldbossen in Nederland Bedreigde levensgemeenschappen N ederl andse M ycologische V ereniging De Goudvinkzwam groeit op verrotte stronken van naaldbomen, vooral Fijnspar en dennen. De laatste decennia

Nadere informatie

september 2006 Van Veenweidepact naar Herbegrenzing Krimpenerwaard Een second opinion over de inhoud en het proces

september 2006 Van Veenweidepact naar Herbegrenzing Krimpenerwaard Een second opinion over de inhoud en het proces Van Veenweidepact naar Herbegrenzing Krimpenerwaard Een second opinion over de inhoud en het proces september 2006 C. Kwakernaak M. Pleijte E.P. Querner J. van den Akker 1 0. INLEIDING en BEVINDINGEN 0.1

Nadere informatie

Behoud van veenbodems door ander peilbeheer

Behoud van veenbodems door ander peilbeheer Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Natuurbescherming in Nederland

Natuurbescherming in Nederland Natuurbescherming in Nederland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Natura 2000 4 2. Ecologische Hoofdstructuur 6 3. Nationale Parken 8 4. Nationale Landschappen 10 5. Soortenbescherming 12 6. Natuurwetgeving

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 10 januari 2013 076815886:A - Definitief C01022.100266.0200 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Probleemstelling...

Nadere informatie

Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor

Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor NNPView Van SWIMM - methode naar NatuurVerdrogingsmonitor Pilot voor drie Natte Natuur Parels in Noord-Brabant Gé van den Eertwegh 2, Flip Witte 3, Gijs Simons 1, Peter Hoefsloot 4 en Peter Droogers 1

Nadere informatie

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 256 4750 F 030 256 4755 info@nitg.tno.nl Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving Datum September

Nadere informatie

Schaal en intensiteit van herstelmaatregelen: hoe reageert de fauna?

Schaal en intensiteit van herstelmaatregelen: hoe reageert de fauna? Schaal en intensiteit van herstelmaatregelen: hoe reageert de fauna? Gert-Jan van Duinen 1, Hein van Kleef 1, Marijn Nijssen 1, Chris van Turnhout 1,2, Wilco Verberk 1, Jan Holtland 3, Hans Esselink 1

Nadere informatie

Flora- en faunatoets Oude Willem

Flora- en faunatoets Oude Willem Flora- en faunatoets Oude Willem De Vries, S. & J. Tonckens Tonckens Ecologie Flora- en faunatoets Oude Willem IN OPDRACHT VAN: Dienst Landelijk Gebied Postbus 2003 8901 JA Leeuwarden UITVOERING: TONCKENS

Nadere informatie

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Tilburg, 21 juli 2015. Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch 1 Tilburg, 21 juli 2015 Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Kenmerk: RO 23.01-1063-mv-vm Betreft: zienswijze op het ontwerp PMWP 2016-2021, nummer

Nadere informatie

Excursiegids voor het natuurgebied Appèlbergen Verkorte versie

Excursiegids voor het natuurgebied Appèlbergen Verkorte versie Excursiegids voor het natuurgebied Appèlbergen Verkorte versie Hans Boelens Gert Jan Huiskes Kees van de Ven Colofon Appèlbergen, Verrassend Veengebied In opdracht van de IVN Natuurgidsencursus Leek, augustus

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

De bodem onder ons bestaan

De bodem onder ons bestaan De bodem onder ons bestaan Colofon Uitgave: Alterra Druk: Digigrafi Figuren: Biologica (pag 12), Rosegrant et al. (2001) 2020 Global Food Outlook; trends, alternatives and choices, International Food Policy

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Inhoud: Toelichting en bijlage Voorschriften en bijlagen Plankaart nummer: 108.00.01.21.40 C01 Projectnummer: 108.00.01.21.40 Datum: 1 december 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Maatschappelijke vraag naar bodemdiensten in de landbouw

Maatschappelijke vraag naar bodemdiensten in de landbouw Maatschappelijke vraag naar bodemdiensten in de landbouw Maatschappelijke vraag naar bodemdiensten in de landbouw Henk Kloen (CLM) Peter Sloot (DLV Groen & Ruimte) Linda van der Weijden (CLM) Gerwin Verschuur

Nadere informatie