Wat doet het waterschap?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat doet het waterschap?"

Transcriptie

1 Werken aan water

2 Waterschap De Dommel werkt aan schoon, veilig en voldoende water in Midden-Brabant. Hier zorgen 360 medewerkers dat de inwoners in dit gebied kunnen genieten van de prachtige beken zoals de Beerze, Tongelreep en Dommel. Het waterschap zorgt voor voldoende water in het gebied door te zorgen voor een optimaal waterpeil in beken en sloten. Bijvoorbeeld door stuwen, maar ook door meer bochten in beken aan te leggen, waardoor het water vertraagd afstroomt. En door het aanleggen van bergingsgebieden, waar water tijdelijk kan worden opgeslagen om overstroming te voorkomen. Voldoende water voor landbouw én natuur en net voldoende om geen overlast in stedelijke gebied te veroorzaken. Door beken opnieuw te laten kronkelen en de oevers te verlagen brengen we ze terug in de natuurlijke staat. We verbinden verschillende natuurgebieden met elkaar en vernatten natuurgebieden die verdroogd zijn. Zo zorgt het waterschap voor het behoud van landschap, flora en fauna. Via rioolstelsels komt het afvalwater bij een van de acht rioolwaterzuiveringen. Hier halen we er de schadelijke stoffen uit en geven het schone water weer terug aan de beken en rivieren. Als gevolg van de klimaatsverandering krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. Het waterschap neemt maatregelen om de overlast voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. In het landschap en in de stad moet ruimte komen om het water te parkeren. In noodgevallen moeten beken en rivieren buiten hun oevers kunnen treden. Maar dan wel op plaatsen waar dat geen kwaad kan. Waterschap De Dommel werkt bekwaam aan duurzaam en kwalitatief goed water in zijn stroomgebied. We doen dat samen met de gemeenten in ons gebied, de provincie Noord- Brabant en belangenorganisaties. Daarbij stemmen we onze diensten zo veel mogelijk af op de wensen van de inwoners in het stroomgebied. In deze brochure leest u hoe de mensen van Waterschap De Dommel werken aan droge voeten, voldoende water, schoon water, een schone waterbodem, natuurlijk water en mooi water. Op de achterzijde vindt u de adresgegevens van het waterschap, óók bij u in de buurt. Watergraaf mr. drs. P.C.G. Glas Wat doet het waterschap?

3 Hoe werkt het waterschap? Lokale overheid Waterschap De Dommel is net als een gemeente een lokale overheid. In Nederland zijn 27 waterschappen actief, waarvan 4 in Noord-Brabant. Deze richtlijn bepaalt nu in grote mate het werk van Waterschap De Dommel. Hiervoor werken we ook samen met andere waterschappen, gemeenten en provincies, maar ook met overheden in België. Gekozen bestuur Iedere vier jaar kiezen inwoners in het gebied van Waterschap De Dommel het algemeen bestuur. Op deze wijze wordt invloed op het beleid van het waterschap uitgeoefend. Het algemeen bestuur bepaalt de koers binnen de kaders van de rijks- en provinciale overheid. Het algemeen bestuur bestaat uit 45 leden. De leden van het algemeen bestuur kiezen uit hun midden het dagelijks bestuur. Dat bestaat uit vijf leden én de watergraaf. De watergraaf wordt als voorzitter van het bestuur door de Kroon benoemd. Europa, Nederland en Noord-Brabant Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Daarom is sinds eind 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Die moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is (zie Binnen Nederland zijn er afspraken gemaakt om de overlast van de klimaatsverandering te voorkomen. Korte en hevige regenbuien, stijging van de waterspiegel en meer smeltwater zijn mogelijke gevolgen. Hiervoor richten we onder andere gebieden in om water te bergen (zie De provincie Noord-Brabant geeft met haar waterhuishoudingsplan richting aan de waterhuishouding op provinciaal niveau. Ook dit bepaalt het werk van het waterschap. Belasting Om al het werk uit te kunnen voeren, betalen burgers en bedrijven belasting. Zo draagt iedereen bij aan een goede waterhuishouding en schoon water in de beken. We heffen belasting voor het zuiveren van rioolwater middels de zuiveringsheffing. Voor het waterbeheer betalen burgers een omslag die gekoppeld is aan de waarde van een huis en perceel.

4 Droge voeten Voor iedereen veilig De afgelopen jaren was er regelmatig wateroverlast. In 1995 en in 2000 was het zelfs kritiek. We hebben maatregelen genomen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. We verwachten dat we de komende jaren steeds vaker last krijgen met extreme weersomstandigheden. De klimaatsveranderingen hebben gevolgen voor onze leefomgeving. Een mogelijk gevolg is dat rivieren en beken te veel water moeten verwerken, meer dan ze aankunnen. Dat veroorzaakt overlast en schade. Het waterschap richt daarom waterbergingsgebieden in. Het Bossche Broek, het gebied rond de Groote Beerze in Middelbeers en Smalbroek bij Boxtel zijn hier voorbeelden van. Maar er is meer nodig. Daarom maken we afspraken met grondeigenaren om bij grote nood water op hun grond te kunnen bergen. Niet te weinig, niet te veel Het waterschap waakt voor te veel water. Maar er mag ook weer niet te weinig water zijn. Wat voor de een te veel is, is voor de ander te weinig. Het gaat binnen het waterschap vaak over het afstemmen van verschillende belangen. Voor de landbouw wil men vaak minder en voor de natuur meer water. Vele natuurgebieden zijn momenteel aan het verdrogen. Het zorgen voor voldoende water is dan ook een heel belangrijk karwei voor het waterschap. Voldoende water

5 Schoon water Goede kwaliteit Smerige rivieren waarin nauwelijks vissen kunnen leven behoren vrijwel tot het verleden. Het waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit water. De kwaliteit is op een basisniveau, maar we willen meer. Met nieuwe technieken en methoden verbeteren we de kwaliteit steeds verder. Via de riolen wordt het afvalwater van burgers en bedrijven in Midden-Brabant naar een van de 8 rioolwaterzuiveringen getransporteerd. Daar zuiveren we dit water en brengen het weer terug in onze beken en rivieren. Daarnaast halen we jaarlijks zo n 350 ton huisvuil uit onze beken en rivieren. 130 liter per persoon In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het rioolwater biologisch gezuiverd. Daarna is het van zo n goede kwaliteit dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Gemiddeld produceert iedereen dagelijks 130 liter afvalwater. Jaarlijks zuivert het waterschap meer dan honderd miljoen kubieke meter afvalwater tot schoon oppervlaktewater. Om aan alle kwaliteitseisen te voldoen hebben we de laatste jaren enkele zuiveringsinstallaties flink gemoderniseerd. Zo zijn de zuiveringen in Boxtel, Eindhoven en in Tilburg vernieuwd. Maar de kwaliteit van het gezuiverde water moet steeds beter. Daarom blijven we vernieuwen en ontwikkelen steeds geavanceerdere technieken. Hierbij werken we samen met nationale en internationale partners. Waterschap De Dommel wil het rioolwater zuiveren tegen zo laag mogelijke kosten en met zo min mogelijk belasting van het milieu. En daarin slagen we want we voldoen aan de wettelijke eisen en hebben een van de laagste tarieven van Nederland.

6 Vervuiling van vroeger In de Dommel komen in grote mate zware metalen zoals zink en cadmium voor. Deze zijn voornamelijk afkomstig van Nederlandse en Belgische metaalindustrie. Deze metalen hechten zich aan zand- en slibdeeltjes en komen zo op de waterbodem. Het verwijderen van de vuile waterbodem is een dure klus. Bovendien moeten we rekening houden met herverontreiniging als gevolg van uitspoeling van vervuilde grond. Om verspreiding van de vervuiling te voorkomen nemen we maatregelen. De vuile waterbodem verwijderen we door te baggeren. Om nieuwe verontreinigingen af te vangen leggen we zand- en slibvangen. Zo kan het vervuild zand en slib op door ons bepaalde plaatsen afgevangen worden. Schone waterbodem

7 Natuurlijk water De beek herstelt Waterschap De Dommel werkt ook aan natuurlijk water. Dat houdt bijvoorbeeld in dat het waterschap beken beheert en onderhoudt, oude beeklopen herstelt, beekdalen opnieuw inricht en ecologische verbindingszones aanlegt. Een ecologische verbindingszone verbindt verschillende natuurgebieden met elkaar. Hierdoor hebben dieren en planten een grotere leefomgeving. Dit zorgt voor een grotere variatie, gezonde populaties en een gezonder milieu. Het waterschap zorgt er bovendien voor dat vissen steeds minder last hebben van obstakels als stuwen. We doen dit door de aanleg van vispassages of, nog mooier, het overbodig maken van de stuwen. Kronkelende beken zijn niet alleen mooi, maar houden het water tegen zodat minder stuwen nodig zijn. Mooi water Genieten van het water Mooi water houdt in dat mensen, zowel inwoners van stad en platteland als toeristen, kunnen genieten van het water. Wandelen, varen, fietsen en vissen. Ook dat is een duidelijke opdracht voor het waterschap. Op mooi water wilt u graag varen. Of u wilt er lekker in kunnen zwemmen. Mooi water moet zeker toegankelijk zijn voor recreatie, vindt het waterschap. Zolang dat maar veilig is, niet tot overlast leidt en geen negatief effect heeft op de andere opdrachten waar het waterschap aan werkt.

8 Waterschap De Dommel in beeld Waterschap De Dommel is actief in het stroomgebied van de Dommel, vanaf de Belgische grens tot aan s-hertogenbosch. De Dommel ontspringt ten zuiden van Peer in België, in de moerassen van de Donderslagse Heide. Bij Borkel en Schaft komt de Dommel Nederland binnen. De Dommel kronkelt nog voor een deel in oude meanders door de zandgronden van de streken Kempen en Meierij en de plaatsen Valkenswaard, Eindhoven, Son en Breugel, Sint-Oedenrode, Liempde, Boxtel, Sint- Michielsgestel en s-hertogenbosch. In s-hertogenbosch komen de Dommel en de rivier de Aa samen. Daar vormen ze de Dieze. De Dieze mondt uit in de Maas. Verschillende beken komen uit in de Dommel, zoals de Keersop, Run, Tongelreep, Gender, Kleine Dommel, de Beerze en de Reusel via de Essche Stroom. De Zandleij behoort wel tot het beheergebied van Waterschap De Dommel maar maakt geen onderdeel uit van het stroomgebied van de Dommel. De Zandleij mondt niet uit in de Dommel, maar in het Drongelenskanaal. De Dommel is een laaglandbeek. Die gevoed wordt door regenwater. Bij veel regen kan een deel van het water via het Wilhelminakanaal en het Drongelenskanaal worden afgevoerd naar de Maas. Het werkgebied van Waterschap De Dommel bestaat uit drie stroomgebieden: Boven Dommel, Beerze Reusel en Beneden Dommel en Zandleij. Het gebied Oppervlakte van het beheergebied ha. (ruim voetbalvelden) Aantal inwoners ca. 1 miljoen Aantal gemeenten in het gebied (ook gedeeltelijk) 34 De Dommel Totale lengte van de rivier de Dommel Lengte van de Dommel binnen het beheergebied Hoogteverschil de Dommel van begin tot eind Stroomsnelheid Lengte kades Totaal van watergangen in beheer Totaal van watergangen in onderhoud van Peer in België tot in s-hertogenbosch 85 kilometer 35 meter 0,5-1 m/s (net zo snel als een roltrap) 60 km km (van Nederland naar China) km (van Nederland naar Spanje) Capaciteit Aantal stuwen 976 Aantal waterbeheersingsgemalen 47 Aantal rioolwaterzuiveringen 8 Aantal slibverwerkingsinstallaties 1 Aantal rioolgemalen 63 Totale zuiveringscapaciteit vervuilingseenheden Organisatie Aantal bestuursleden 45 Aantal medewerkers 360

9 Waterschap de dommel RWZI* Boxtel Waterschapshuis Waterschap De Dommel Stroomgebiedkantoor Boven Dommel Stroomgebiedkantoor Beneden Dommel en Zandleij RWZI Tilburg RWZI Eindhoven 7 RWZI Hapert Stroomgebiedkantoor Beerze en Reusel 9 RWZI Biest-Houtakker 10 RWZI Haaren RWZI Sint-Oedenrode RWZI Soerendonk Slibverwerking Mierlo * Rioolwaterzuiveringsinstallatie Stroomgebied Beneden Dommel en Zandleij Stroomgebied Beerze en Reusel Stroomgebied Boven Dommel

10 Waar vindt u het waterschap? Colofon Het Waterschapshuis Vragen over belastingen Stroomgebied Beerze en Reusel Deze brochure is een uitgave van In het Waterschapshuis kunt u Voor vragen over waterschapsbe- Steenfortseweg 2c Waterschap De Dommel. terecht voor algemene informatie lastingen kunt u contact opnemen 5091 BS Middelbeers Realisatie: Imagro BV Ottersum. over Waterschap De Dommel, met de speciale informatielijn: Tel. (013) bestuurszaken en vragen over ( 0,10 per Fax (013) Wat doet u in noodgevallen? excursies. minuut). Dit informatienummer is Een incident of calamiteit, zoals 24 uur per dag bereikbaar. ernstige wateroverlast of verontrei- Bezoekadres Stroomgebied Boven Dommel niging van het oppervlaktewater, Bosscheweg 56 De stroomgebieden De Run 6601 kunt u melden aan Waterschap De 5283 WB Boxtel Op de kantoren van de stroom DT Veldhoven Dommel. U kunt daarvoor bellen Tel. (0411) gebieden kunt u vragen stellen Tel. (040) naar (0411) Fax (0411) over het beheer en onderhoud Fax (040) van het oppervlaktewater (sloten Meer informatie en beken). De kantoren van de Waterschap De Dommel wil zijn Openingstijden stroomgebieden zijn geopend van diensten zo goed mogelijk afstem- Maandag tot en met vrijdag van maandag tot en met vrijdag van men op de wensen van de bewoners uur tot uur uur tot uur. in het stroomgebied. Daarvoor heeft Op nationale feestdagen is het het ook een digitale balie ingericht. Waterschapshuis gesloten. Stroomgebied Beneden Dommel Aan de digitale balie kunt u bijvoor- en Zandleij beeld terecht voor informatie over Postadres Mijlstraat 39b belastingen, beleid en regelgeving, Postbus DA Boxtel Internetadres 5281 LJ Boxtel Tel. (0411) Fax (0411) excursies, publicaties en brochures. U kunt er ook lezen hoe u een klacht kunt indienen. Daarnaast vindt u er antwoorden op veelgestelde vragen. Waterschap De Dommel Postbus DA Boxtel Kijk voor meer informatie op Tel. (0411) Fax (0411)

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen

Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Niet-technische samenvatting van de deelbekkenbeheerplannen Algemeen Inleiding Om een nieuw waterbeleid in Vlaanderen te realiseren, zijn in het decreet betreffende het integraal waterbeleid (2003) nieuwe

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2. Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland

ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2. Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland ACHTERGRONDRAPPORT BIJ DE PLANVORMING VOOR KRW2 Achtergronden en methodieken uit de KRW en de toepassing daarvan door Rijnland Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.08364 postadres: versie: 2 postbus 156 auteur:

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Bagger anders bekeken, beter benut

Bagger anders bekeken, beter benut Bagger anders bekeken, beter benut toepassing van baggerspecie in gebiedsontwikkelingsprojecten WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo

een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo Centrale examens VO Een nieuw centraal examen aardrijkskunde vmbo 2 Waarom deze brochure? In augustus 2013 is het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN RUILVERKAVELING Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN I N H O U D 1 Voorwoord 2 Zorgen voor de open ruimte Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Gezond verstand heeft een Kloppend Hart

Gezond verstand heeft een Kloppend Hart Gezond verstand heeft een Kloppend Hart Wij realiseren onder andere een 50 meter breed ecoduct over het spoor tussen Best en Boxtel waarmee 7500 hectare natuur- en graasgebied wordt verbonden, 15 edelherten

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie