Whiplash: de hypothetische situatie zónder ongeval

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whiplash: de hypothetische situatie zónder ongeval"

Transcriptie

1 Whiplash: de hypothetische situatie zónder ongeval PIV-congres 22 maart 2013, Utrecht mr. Arvin Kolder

2 Is ieder whiplash-slachtoffer een kneus? Schadevaststelling -> vergelijkingshypothese - (feitelijke) situatie mét ongeval - hypothetische situatie zónder ongeval Gespiegelde standpunten -> slachtoffer negatief over sit. MO, positief over sit. ZO -> verzekeraar positief over sit. MO, negatief over sit. ZO

3 De situatie mét ongeval Medische voorlichting onmisbaar - aard en ernst letsel - ontstaan/oorzaken letsel - behandelmogelijkheden, prognose - impact letsel Van oudsher: neuroloog -> onder bepaalde voorwaarden %FI en beperkingen - NVN-richtlijnen 2001, p. 33 -> neurologische objectivering houvast voor jurist

4 NVN-richtlijnen 2007 Evidence-based medicine -> vaststellingen o.g.v. medisch objectieve afwijkingen -> medisch objectief = visueel waarneembaar -> enkel nog die pijnsyndromen kwantificeren waarvoor een neurologisch substraat valt aan te wijzen WAD I/II -> naar de huidige medisch-wetenschappelijk stand zijn geen (althans niet op algemeen geaccepteerde wijze) onderliggende anatomische afwijkingen en/of beschadigingen te duiden Aan WAD I/II wordt geen %FI (meer) toegekend -> zónder FI géén (neurologische) beperkingen

5 Drie juridische deelvragen 1) het bestaan (realiteitsgehalte) van de geuite klachten 2) het causaal verband tussen die klachten en het ongeval 3) de uit de ongevalgerelateerde klachten voortvloeiende beperkingen

6 Lijn in de rechtspraak (deelvraag 1 en 3) geen evidence-based maar plausibiltiteit ook zonder medisch objectieve afwijkingen rechtens relevante klachten én beperkingen sterk feitelijke beoordeling -> informatiebronnen en indicatoren (TVP , p ) -> zonodig inschakeling verzekeringsarts Meest recent Hof Leeuwarden 9 oktober 2012, LJN BX9658 Rb. Zutphen 25 oktober 2012, LJN BY1386 Hof Leeuwarden 5 februari 2013, LJN BZ0801 Hof Den Bosch 12 februari 2013, LJN BZ2030

7 Lijn in de rechtspraak (deelvraag 2) Csqn-verband (vestiging, art. 6:74/162 BW) specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor de klachten niet nodig vóór ongeval niet, op zich door ongeval te veroorzaken en alternatieve verklaring ontbreekt Toerekening (art. 6:98 BW) ruime toerekening (the tortfeasor.) persoonlijkheidsstructuur, copingstijl, sociale- en/of mentale factoren het concrete slachtoffer, niet een normaaltype, staat centraal

8 De situatie zónder ongeval Opnieuw het concrete slachtoffer en niet een normaaltype Opnieuw medicus slechts ter voorlichting, jurist ter beslissing -> normatief; Rb. Den Bosch 21 september 2011, LJN BT2397 Juridisch kader HR 15 mei 1998, NJ 1998, 624 (Vehof/Helvetia) Zónder ongeval opleiding gevolgd en parttime baan in de zorg bemachtigd? HR 14 januari 2000, NJ 2000, 437 (Van Sas/Interpolis) Zónder ongeval 20 uren per week tot 65 jaar doorgewerkt als lerares? HR 13 december 2002, NJ 2003, 212 (B./Olifiers) Zónder medische fout fulltime tot 60 jaar doorgewerkt als lerares? -> steplicht en bewijslast HR 12 maart 2010, RvdW 2010, 416 (X/Interpolis en Achmea) Mét ongeval in staat na 15 jaar gedurende 20 uur per week te werken?

9 Vingerwijzingen Hoge Raad Op slachtoffer rust bewijslast omvang schade Schade bepalen door vergelijking situatie mét en zónder ongeval Bij voornoemde vergelijking redelijke verwachting omtrent toekomstige ontwikkelingen (= mét en zónder ongeval) Geen strenge eisen aan het bewijs van (schade wegens het derven van) arbeidsinkomsten zónder ongeval Bij bepaling situatie zónder ongeval slachtoffer voordeel van de twijfel

10 Naar mijn mening óók: Bij bepaling situatie zónder ongeval onderscheid maken: -> factoren gelegen binnen de constitutie (medisch/gezondheid) -> factoren gelegen buiten de constitutie ( carrière-technisch ) Gezondheid Wanneer is het redelijk te veronderstellen dat ook zónder ongeval zodanige gezondheidsproblematiek zou zijn ontstaan, dat daarvan een dempende werking uitgaat op de totale schadeomvang? Carrière Hoe zou het inkomen zich zónder ongeval redelijkerwijs hebben ontwikkeld? (carrière-verloop + aantal arbeidsjaren)

11 Minder snel redelijk om zónder ongeval ook medische uitval aan te nemen dan een teleurstellende loopbaan Werknemer uit de bouw loopt blijvend lichamelijk en geestelijk letsel op door verkeersongeval Zónder ongeval.. - door crisis, zoals zovelen, tijdelijk werkloos - op 50e geen promotie tot bedrijfsleider, maar oude functie met loonsverhoging - niet doorwerken tot 67 jaar maar, zoals zovelen, tot 62,2 jaar - (ook) vervroegd en volledig uit arbeidsproces verdwenen omdat zijn persoon, niet bestand tegen het leven, sowieso de normale einddatum van een werkzaam leven niet zou hebben gehaald Het één is verstrekkender dan het ander.

12 Bij schadebegroting ook medische uitval zónder ongeval aannemen, is rechtens nogmaals aantasting persoonlijke integriteit Een (zuiver) persoonlijke diskwalificatie c.q. declassering door de veroorzaker van iemand die door diezelfde veroorzaker reeds ongevraagd in een weinig benijdenswaardige positie is gebracht....en die het slachtoffer door toedoen van diezelfde veroorzaker niet kán pareren; de veroorzaker heeft juíst voor onzekerheid gezorgd omtrent hetgeen zónder ongeval zou zijn geschied Carrière-verloop: niet (zuiver) op de man maar rol voor externe factoren en derden, in de economische sfeer Eisen aan motivering van betwisting van de stellingen van het slachtoffer ( verzwaarde betwistplicht verzekeraar) -> niet of niet voldoende betwiste feiten moeten als vaststaand worden beschouwd (art. 149 Rv)

13 Carrière zónder ongeval Rol van het verleden en heden, redelijke verwachting omtrent toekomst, geen strenge eisen, afweging goede en kwade kansen, slachtoffer voordeel van de twijfel Door in het concrete geval goede en kwade kansen qua scenario s tegen elkaar weg te strepen, ontstaat een persoonlijk gemiddelde -> persoonlijke eigenschappen -> goede kans: promotie, loonsverhoging, uitbreiding uren, opleiding -> kwade kans: ontslag, faillissement, loonbevriezing, eerder met pensioen -> rol statistische gegevens (wel: personaliseren ) -> zoveel mogelijk in voordeel slachtoffer

14 Gezondheid zónder ongeval Ten aanzien van gezondheidsrisico s geen kansenafweging in de zin van wikkend en wegend tegen elkaar wegstrepen Geen statistische verdiscontering van algemene gezondheidsrisico s Andersoortige kanseninschatting: een dermate grote kans op uitval (lees: beperkingen), dat dit rechtens als feit moet worden geaccepteerd Terughoudendheid betrachten bij aannemen van (ook) duurzame arbeidsuitval zónder ongeval: concreet aanknopingspunt vereist Er geen gooi naar doen of slag naar slaan

15 Concreet aanknopingspunt voor: ook zónder ongeval op enig moment klachten..die in beperkingen zouden hebben geresulteerd..met - ondanks mogelijke behandeling, begeleiding en hulpmiddelen - (dezelfde) uitval c.q. schade tot gevolg Kortom: óf beperkingen, wanneer en met welk effect?

16 IWMD-vraagstelling Vraag 2c-e (op eigen vakgebied) c.) Ook klachten zónder ongeval? d.) Zo ja, welke mate van waarschijnlijkheid, op welke termijn en in welke omvang? e.) Welke beperkingen zouden hieruit zijn voortgevloeid? Vraag 4 (buiten eigen vakgebied) a.) overigens feiten en omstandigheden voor beperkingen zónder ongeval?

17 Vanwege onvoldoende concrete aanknopingspunten daartoe, geen uitval zónder ongeval. Rb. Zwolle 29 juni 2011, LJN BR3318 (pijnsyndroom onderbeen zonder substraat) Rb. Utrecht 27 december 2010, LJN BP3878 (rugklachten) Rb. Den Bosch 21 september 2011, LJN BT2397 (elleboog- en knieklachten) Rb. Rotterdam 16 november 2011, LJN BU4625 (rugklachten) Rb. Rotterdam 23 november 2011, LJN BU5487 (handletsel).óók ingeval van whiplashletsel Hof Den Haag 23 september 2008, LJN BH1627 Hof Den Bosch 11 oktober 2011, LJN BU4023 Hof Arnhem 5 juli 2011, LJN BR3964 Rb. Den Haag 11 juli 2011, LJN BU2097 Rb. Utrecht 28 september 2011, LJN BT8647 Rb. Den Haag 24 oktober 2011, LJN BU3876 Rb. Den Bosch 11 oktober 2006, LJN AZ0113

18 Aanvullend deskundigenonderzoek, specifiek naar de vraag of zónder ongeval op enig moment ook (meer) klachten en beperkingen zouden zijn ontstaan Rb. Arnhem 27 april 2011, LJN BQ5743 (rugklachten) Rb. Breda 4 juli 2011, LJN BR0309 (psychische problematiek), Rb. Den Bosch 25 juni 2005, LJN BQ3252 (rugklachten) Rb. Den Haag 1 november 2011, LJN BU6717 (buikklachten) Rb. Arnhem 23 februari 2011, LJN BP6635 (whiplash, rug-, knie- en longklachten)

19 Op basis van concreet aanknopingspunt uitval in de situatie zónder ongeval Hof Den Bosch 9 augustus 2011, LJN BR6646 (psychische problematiek) Rb. Amsterdam 27 oktober 2010, LJN BO3955 en 11 april 2012, LJN BW2924 (valpartij thuis na ongeval en los daarvan) Rb. Arnhem 29 augustus 2007, LJN BB3640 (lichamelijke en psychische problematiek) Rb. Arnhem 30 mei 2012, LJN BW7827 (erfelijke spierziekte) Hof Amsterdam 18 december 2012, zaaknr /01, PIV-site (psychische problematiek) Hof Den Haag 22 januari 2013, LJN BZ2176 (Parkinson)

20 Lijn in de rechtspraak Enkel uitval zónder ongeval dan wel (nader) specifiek onderzoek daarnaar: - Vermaat/Staat-gevallen (NJ 1991, 292) - Reeds werkelijk vóór het ongeval bestaande (serieuze) gezondheidsproblematiek Stelling relevante predispositie enkel gebaseerd op reactie ongeval = onvoldoende ter betwisting -> bijv. Rb. Den Haag 11 juli 2011, LJN BU2097

21 Suggestie Lok, PIV-Bulletin , p. 9 -> Kunnen de gepresenteerde klachten en afwijkingen ook op enig moment ontstaan bij leden van de niet getraumatiseerde bevolking? Hof Den Bosch 11 oktober 2011, LJN BU4023 Rb. Rotterdam 1 februari 2012, LJN BV2505 Rb. Utrecht 28 september 2011, LJN BT8647 Rb. Den Haag 11 juli 2011, LJN BU2097 volstrekt te weinig specifiek en onvoldoende onderbouwd Reactie Van, L&S , p

22 Suggestie De Hek, TVP , p verband tussen whiplashklachten en de persoon van de benadeelde (persoonlijkheids-, omgevings- en sociale factoren) gelaedeerde met langdurige whiplashklachten heeft verhoogd risico op uitval zónder ongeval (karakterstructuur al dan niet i.c.m. plaats in veeleisende samenleving ) exponentieel toegenomen AO met psychische oorzaak verdisconteren in waardering goede en kwade kansen zónder ongeval een psychische predispositie ; in beginsel geen invloed mét ongeval maar wel relevant zónder ongeval

23 Kanttekeningen Ook substraatloos letsel wordt rechtens voor vol aangezien -> wat is substraatloos? huidige stand medische wetenschap.. (nog) Geen medische verklaring bekend; veronderstelde invloed sociale en mentale factoren Psychische reactie gekoppeld aan specifieke gebeurtenis - Zou ook zónder ongeval toevallige gebeurtenis als luxerend of provocerend voorbij zijn gekomen? - Is life-event als ontslag, echtscheiding, verlies van een naaste dan wel veeleisende omgeving vergelijkbaar met door ander een veroorzaakt ongeval met blijvende letselschade tot gevolg? - Was vóór ongeval sprake van life-events? Wat was de reactie daarop? Er is niet de omgeving; situatie zónder ongeval laat zich naar verschillende momenten meten, niet enkel ten tijde van het ongeval

24 Hoe dan wel? Voor de aanname dat ook in de hypothetische situatie zónder ongeval op enig moment relevante beperkingen (met uitval tot gevolg) zouden zijn ontstaan, moet zulks zodanig aannemelijk zijn dat het ten opzichte van de aansprakelijke partij niet langer redelijk is van het tegendeel uit te gaan -> ontleend aan Akkermans, TVP , p. 103 Het enkele feit dat iemand na een ongeval whiplashletsel oploopt, brengt (nog) niet mee dat het ten opzichte van de aansprakelijke partij onredelijk is geen uitval zónder ongeval aan te nemen. Daarvoor dient er, gelet op het geldende normatieve kader, (veel) meer aan de hand te zijn (lees: bijkomende omstandigheden)

25 EINDE Vragen, opmerkingen, suggesties

Civiele whiplashzaken

Civiele whiplashzaken 813 Wetenschap Civiele whiplashzaken Een volgende fase Arvin Kolder 1 Na het standaardarrest Zwolsche Algemeene vs. De Greef I en vele daarop gebaseerde lagere rechtspraak, is de afgelopen periode een

Nadere informatie

CIVIELE WHIPLASHZAKEN

CIVIELE WHIPLASHZAKEN NEDERLANDS JURISTENBLAD CIVIELE WHIPLASHZAKEN Doelstelling Awb: rechtseenheid of rechtsstaat? Cesare Beccaria en het strafrecht Artikel 1F vluchtelingenverdrag: criminal charge? Raad van State en voorhangprocedure

Nadere informatie

Ervaringen van rechters met whiplash M R. H. D E H E K 3 0 M A A R T 2 0 1 2

Ervaringen van rechters met whiplash M R. H. D E H E K 3 0 M A A R T 2 0 1 2 Ervaringen van rechters met whiplash M R. H. D E H E K 3 0 M A A R T 2 0 1 2 Stereotypering van een whiplashzaak: - dik en voorspelbaar - rituele dans om de deskundige(n) en de vraagstelling - vaste standpunten

Nadere informatie

Bulletin 6. Hoe ver zijn we met het objectiveren van whiplash(achtige) klachten? Inhoud

Bulletin 6. Hoe ver zijn we met het objectiveren van whiplash(achtige) klachten? Inhoud PIV Bulletin 6 Inhoud Pagina 1 Objectiveren van whiplash(achtige) klachten Pagina 6 Nieuwe verjaringregeling in verzekeringsrecht Pagina 12 Stappenplan medisch traject Pagina 17 Pandora na de pilot Pagina

Nadere informatie

Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch perspectief

Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch perspectief Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch perspectief M r. P. O s k a m e n d r s. A. M. R e i t s m a * 1. Inleiding De vaststelling in november 2007 van (destijds)

Nadere informatie

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3

Rechtspraak. 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni. Letsel & Schade 2012 nr. 3 Rechtspraak I 317 I Rechtbank Amsterdam 27 juni 2012 (mr. S. Ju; rolnr. 513981 / HA ZA 12-410) Relatieve competentie. Rechtbank in vestigingsplaats verzekeraar bevoegd? De verzekeraar dagvaardt de gelaedeerde

Nadere informatie

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade Een verkennend onderzoek september 2012 Samenvatting Wanneer iemand letsel oploopt als gevolg van een fout van een ander (denk aan verkeersongevallen,

Nadere informatie

Letselschadevergoeding in civiel procesrecht; Wat je niet ziet, bestaat niet (of toch wel...)?

Letselschadevergoeding in civiel procesrecht; Wat je niet ziet, bestaat niet (of toch wel...)? Letselschadevergoeding in civiel procesrecht; Wat je niet ziet, bestaat niet (of toch wel...)? Een juridische verhandeling in het kader van de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige in civiele

Nadere informatie

Rechtspraak. Personenschade. Rb. Zwolle 16 februari 2000, rolnr. 46427 HA ZA 99-350 (Keller/Univé)

Rechtspraak. Personenschade. Rb. Zwolle 16 februari 2000, rolnr. 46427 HA ZA 99-350 (Keller/Univé) O Rechtspraak OMVANG ARBEIDSVERMOGENSSCHADE; ABSTRACTE BEREKENING KOSTEN HUISHOUDELIJKE HULP Rb. Zwolle 16 februari 2000, rolnr. 46427 HA ZA 99-350 (Keller/Univé) Feiten en procesverloop Het gaat hier

Nadere informatie

Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op geslacht

Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op geslacht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op geslacht

Nadere informatie

Petra klein Gunnewiek noot bij: Verkeersongeval, Niet objectiveerbare klachten, Conditio sine qua nonverband

Petra klein Gunnewiek noot bij: Verkeersongeval, Niet objectiveerbare klachten, Conditio sine qua nonverband Auteur: Titel: Petra klein Gunnewiek noot bij: Verkeersongeval, Niet objectiveerbare klachten, Conditio sine qua nonverband Bron: JA, 2013, 135 Contact: e-mail: petrakleingunnewiek@vbk.nl tel. +31 30 259

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

Schade aan het lichaam als bron van inkomsten

Schade aan het lichaam als bron van inkomsten ARTIKEL S I E W E R T L I N D E N B E R G H Universitair hoofddocent Departement civielrechtelijke vakken, Universiteit Leiden Onderscheid naar geslacht bij schadebegroting? Schade aan het lichaam als

Nadere informatie

Schadebegroting, bewijs en waardering

Schadebegroting, bewijs en waardering Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Schadebegroting, bewijs en waardering W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh Published in Ars Aequi 2010, p. 538-542 Respectievelijk als aio en hoogleraar

Nadere informatie

Vaststelling van letselschade

Vaststelling van letselschade Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Vaststelling van letselschade Veel aandacht voor een fictieve toekomst, weinig voor daadwerkelijke financiële zekerheid S.D. Lindenbergh MvV 2008,

Nadere informatie

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering 8 Mevrouw mr. L. van den Ham-Leerkes Nysingh Advocaten Heeft een zelfde gebeurtenis voor

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

74 Schadevergoeding en verjaring

74 Schadevergoeding en verjaring 74 Schadevergoeding en verjaring baar geworden schade en vervolgens op het gekapitaliseerde bedrag. Buitengerechtelijke kosten 4.14. De gevorderde buitengerechtelijke kosten, bestaande uit de declaratie

Nadere informatie

Pagina 11 Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet? Pagina 15 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter

Pagina 11 Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet? Pagina 15 Hulp aan minderjarige slachtoffers moet beter piv Bulletin 2 I n h o u d Pagina 1 Overlijdensschade na overlijden van beide ouders Pagina 6 De (on)redelijkheid van toerekenen gebrekkigheid medische hulpzaak aan arts of ziekenhuis Pagina 11 Causaal

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Pagina 21 Subrogatieverbod alleen bij formele arbeidsrelaties. Pagina 27 Causaliteit sneller dan uw Hart lief is. Whiplash: een andere benadering 1

Pagina 21 Subrogatieverbod alleen bij formele arbeidsrelaties. Pagina 27 Causaliteit sneller dan uw Hart lief is. Whiplash: een andere benadering 1 PIV Bulletin 1 Inhoud Pagina 1 Whiplash anders benaderd Pagina 9 Authentieke/geënsceneerde aanrijding en bewijslast Pagina 12 Civielrechtelijke aansprakelijkheid medisch deskundige Pagina 17 LSA Symposion

Nadere informatie

Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij letsel en overlijden

Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij letsel en overlijden Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij letsel en overlijden S.D. Lindenbergh en I. van der Zalm Published in [MvV 2009, p.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel Lexlumen Studiemiddag Aansprakelijkheid bij psychisch letsel 25 november 2014, van 13.00 tot 17.30 uur Wyndham Apollo Hotel Amsterdam Abstract Verslag van de door Lexlumen georganiseerde studiemiddag met

Nadere informatie

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort Schade van jeugdigen Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort 1. Inleiding 2. Rechtspositie minderjarigen 3. Opvragen medische informatie 4. Verzorgingskosten

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie