Omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, vrijwaringsbedingen en verzekerbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, vrijwaringsbedingen en verzekerbaarheid"

Transcriptie

1 20 november 2012 Training Contracteren Omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, vrijwaringsbedingen en verzekerbaarheid Erik van Orsouw

2 Inleiding 1. Quiz 2. Aansprakelijkheidsrecht: enkele uitgangspunten 3. Enkele specifieke onderwerpen: a. manieren om aansprakelijkheid te beperken b. bestrijding van exoneraties c. garanties en exoneratie d. boetebeding 2

3 Inleiding e. verzekeringsrechtelijke aspecten f. exoneratie voor letsel mogelijk? g. exoneratie en derden 3

4 Quiz 4

5 Hoe zat het ook al weer? 1. Situatie: het contract noemt een datum voor levering en op die datum vindt levering niet plaats. Vraag: is de leverancier aansprakelijk voor de schade die door de te late levering is ontstaan? 2. Situatie: een geleverd product veroorzaakt schade en de leverancier is hiervoor onder het contract aansprakelijk. Vraag: is het los vanuit het oogpunt van verjaring nodig om de leverancier hiervan op de hoogte te brengen? 5

6 Hoe zat het ook al weer? 3. Maakt het NL recht een onderscheid tussen directe en indirecte (gevolg) schade? 4. Kan een bedrijf immateriële schade vorderen? 5. Kan een bedrijf een vordering instellen wegens reputatieverlies? 6. Kan je onder NL recht onder omstandigheden punitive damages vorderen? 6

7 Hoe zat het ook al weer? 7. Kan je contractueel een boete overeenkomen voor, bijvoorbeeld, schending van geheimhoudingsplicht? 8. Indien dat contractueel zou kunnen, staat het partijen dan ook vrij om contractueel ieder boetebedrag overeen te komen wat ze maar willen? 9. Als de rechter je aansprakelijk houdt, betekent dit dan dat je de volledige kosten van rechtsbijstand van je wp moet betalen? 7

8 Hoe zat het ook al weer? 10. Als er sprake is van schending van een garantie: kan je dan een beroep doen op een contractueel overeengekomen exoneratie? 11. Kan een exoneratiebeding opzij worden gezet door een beroep op de redelijkheid en billijkheid? 12. Kunnen interne kosten worden gevorderd als de wederpartij wanpresteert? 8

9 Aansprakelijkheidsrecht: enkele uitgangspunten 9

10 Contract vs. Onrechtmatige daad Article 6:74 BW(tekortkoming ) 1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. ( ) Article 6:162 BW(onrechtmatige daad) 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.( ) 10

11 Schadevergoeding Bij wanprestatie: 6: 81 t/m 83 BW: regeling verzuim en ingebrekestelling. Causaal verband (i) vestiging aansprakelijkheid en (ii) bepalen omvang schadevergoedingsplicht 11

12 Schadevergoeding Uitgangspunt: vergoeding gehele schade (verliezen, gederfde winst, kosten) (6: 95 en 6:96 BW); o Vraag: zijn inkoopvoorwaarden dan wel nodig? Article 6:98 BW (toerekening naar redelijkheid) Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. 12

13 Schadevergoeding Type schades: direct, indirect en gevolgschade? punitive damages? interne kosten (NJ 1995, 150 en NJ 1999, 196, maar verdeelde lagere rechtspraak). proceskosten (let op art. 242 Rv: matigingsbevoegdheid rechter en uitzondering van IE-zaken) In contract: type schades indentificeren en exoneratie specificeren. 13

14 Enkele specifieke onderwerpen

15 Manieren om aansprakelijkheid te beperken beperking hoofdverplichtingen; overmacht: tekortkomingen worden niet aan de schuldenaar toegerekend; exoneratie: uitsluiting van aansprakelijkheid voor toerekenbare tekortkomingen (en o.d.); vrijwaringsclausule feitelijke obstakels: verval-/verjaringsbedingen, vormvoorschriften (klachtplicht), bewijsomkering etc.

16 Manieren om aansprakelijkheid te beperken Exoneraties: in alle soorten en smaken: Iedere aansprakelijkheid uitgesloten; Aansprakelijkheid beperkt tot bepaald maximumbedrag of tot verzekeringsuitkering; Onderscheid in aansprakelijkheidsgronden; Gradaties van schuld; Bepaalde groepen (hulp-)personen; Bepaalde soorten schade.

17 Bestrijding van exoneraties Strijd openbare orde en goede zeden (3:40 lid 1 BW) Strijd met dwingend recht (3:40 lid 2 BW) Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (6:248 lid 2 BW) Onredelijk bezwarend (6: 233 onder a BW en specifiek voor consumenten: 6:237 sub f BW) Samenloop: verschil in maatstaf? Conversie?

18 Bestrijding van exoneraties Uitgangspunt in handelsrelaties: contractsvrijheid HR 12 december 1997, NJ 1998, 208: normering: Een exoneratieclausule dient buiten toepassing te blijven voor zover die toepassing in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Zulks zal in het algemeen het geval zijn indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid (door het hof aangeduid met: grove schuld) van de schuldenaar of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.

19 tot het oordeel onaanvaardbaar leiden! Bestrijding van exoneraties Steeds onaanvaardbaar? Opzet of bewuste roekeloosheid bedrijfsleiding; Bekendheid met gebrek; Geen enkele poging tot nakoming gedaan; Strijd met garantie? Schade door dood of lichamelijk letsel? Let op: ook buiten deze gevallen kan toepassing van de omstandighedentoets

20 Bestrijding van exoneraties Andere omstandigheden: Ervaring, deskundigheid Eenzijdig opgesteld (of in overleg?) Uitsluiting van ernstige schade Ernst van de gevolgen van tekortkoming Voorzienbaarheid Mate van laakbaarheid Verzekering Verhouding beloning en (vooeziebare) schade

21 Garanties en exoneratie Doel van de garantie? Vuistregels: Zekerheid over tekortkoming; Uitsluiten van beroep op overmacht? Zekerheid over rechtsmiddel bij schending? Afwijken van wettelijke procedurevoorschriften? Garantie gaat boven exoneratie?

22 Garanties en exoneratie Kan exoneratie worden ingeroepen bij schending garantie? Issues: Aard en strekking van garantie. Exoneratie voor hoofdverplichting? Kan je met ene hand geven wat je met andere hand weer wegneemt? Voorbeeld: productaansprakelijkheid: aan ene kant garantie van fit for purpose/use en aan andere kant beperking tot contractswaarde.

23 Boetebeding Article 6:91 BW(boetebeding) Als boetebeding wordt aangemerkt ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan.

24 Boetebeding Zowel schadevergoedingsbeding als strafbeding vallen eronder; Let wel op art. 6:92 en 6:93 BW (afwijking middels contract mogelijk): i.p.v. nakomingsvordering i.p.v. schadevergoeding op grond van de wet toerekeningsvereiste en verzuim Matigingsbevoegdheid rechter (6:94 BW) 24

25 Verzekeringsrechtelijke aspecten Onderscheid invloed verzekeringen op vestiging aansprakelijkheid en op toelaatbaarheid exoneraties; In Nederland geen beginsel assurance oblige maar verzekering mogelijk toch van invloed op aansprakelijkheidsvraag (vgl. HR , NJ 1968, 102 (Fokker/Zendveld), HR , NJ 1987, 606) arresten werkegeversaansprakelijk-heid o.g.v 7:611BW en expliciete overwegingen HR bij hangmat-arrest (HR 8 oktober 2010);

26 Verzekeringsrechtelijke aspecten Belang verzekeringen bij redelijkheidstoets van exoneraties in Nederland vrij algemeen aanvaard; Onderscheiden (1) vraag of aansprakelijkheid van aangesproken partij door verzekering is gedekt en (2) vraag of schade van benadeelde partij door verzekering is gedekt (first-party);

27 Verzekeringsrechtelijke aspecten Bestaande verzekering aan de zijde van de aangesproken van belang? HR 18 juni 2004, NJ 2004, 585: ( ) In het bijzonder zal in aanmerking moeten worden genomen hoe laakbaar het verzuim dat tot aansprakelijkheid zou moeten leiden is geweest, wat de gevolgen van dit verzuim zijn en in hoeverre de daardoor ontstane schade eventueel door verzekering is gedekt.

28 Verzekeringsrechtelijke aspecten Vervolg HR 18 juni 2004, NJ 2004, 585 Het hof had voorts aandacht moeten besteden aan de door eiser met betrekking tot het exonoratiebeding aangevoerde omstandigheden, waaronder in het bijzonder het feit dat de aansprakelijkheid van verweerder, in beginsel, door verzekering was gedekt.

29 Verzekeringsrechtelijke aspecten Wat indien aangesproken partij niet is verzekerd, maar dit eenvoudig en tegen lage premie wel had gekund. Enkele feit van bestaan verzekering lijkt onvoldoende (vgl. Hartlief in WPNR 2004, nr.6601). Wel verzekering, maar geen dekking (bijvoorbeeld door opzichtclausule, uitsluitingsclausule terzake vermogenschade en niet betalen premie). Verplichting polis te laten zien? Contractueel vastleggen, maar mogelijke basis in 843a Rv? KG Chemie-Pack (LJN: BQ0360)

30 Verzekeringsrechtelijke aspecten Belang van aanwezigheid verzekering voor schade aan kant van benadeelde meer omstreden: Hof Den Haag in HR 16 mei 1997, NJ 2001, 1 (Consumentenbond/EnergieNed): exoneratie kan geoorloofd zijn indien schade voor afnemer in het overgrote deel van de gevallen is gedekt door verzekering. A-G Hartkamp in zijn conclusie onder HR 12 mei 2000, NJ 2000, 412;

31 Verzekeringsrechtelijke aspecten Exoneraties en polisvoorwaarden: Verplichting verzekeringnemer om bepaalde algemene voorwaarden te gebruiken; Coulance-clausule: vrijheid verzekerde om zich in concreet niet op algemene voorwaarden te beroepen. Beperking tot bedrag dat door aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met eigen risico (in combinatie van beperking aansprakelijkheid tot factuurbedrag bij niet-uitkering): altijd redelijk?

32 Exoneraties voor letselschade Toetsing aan art. 3:40 BW of art.6:233 onder a BW/ 6:248 lid 2 BW; Geen algeheel wettelijk verbod, maar wel plaatsing op grijze lijst (6:237 onder f BW): bewijslast op gebruiker; Verbod tot exoneratie in de artikelen 7:508, 7:463 en 6:192 BW; Bijlage bij richtlijn 93/13 EEG: blauwe / oranje lijst

33 Exoneraties voor letselschade Discussie in literatuur (Van Wechem en Rinkes in AV&S 2002/nr. 6); Lagere rechtspraak: Hof Arnhem 10 november 1998, NJ 2002, 264 en Hof Arnhem 28 oktober 2003, LJN AN1463, zaak 02/01156: uitgangspunt lijkt geen beroep op exoneratie bij letselschade; Let op! Iets anders is: exoneratie voor letselschade tussen professionele partijen toelaatbaar (vgl. afspraken tussen inlener en uitlener).

34 Exoneratie voor letselschade In ieder geval strenge toets bij beoordelen tekst van exoneratie: bijv. Betreden/Meedoen op eigen risico (vgl skeeler-arrest; HR NJ 2007, 141); Strenge lijn bevestigd in kart-arrest (HR 11 juni 2011, ljn BP 9994): HR laat oordeel hof in stand; Maar wat indien daadwerkelijk sprake van onverzekerbaar risico? Rb. Arnhem 5 oktober 2011 (ljn BT7268).

35 Exoneraties en derden Bekende arresten hebben hun geldigheid niet verloren: - HR 7 maart 1969, NJ 1969, 249 (Gegaste uien) - HR 12 januari 1979, NJ 1979, 362 (Securicor) - HR 20 juni 1986, NJ 1987, 305 (Citronas) Uitgangspunt: exoneratie kan enkel tegen contractspartij worden ingeroepen.

36 Exoneraties en derden Uitzonderingen mogelijk indien: - Gedragingen van derden - Aard van overeenkomsten in combinatie met bijzondere relatie van derden tot gebruiker exoneratiebeding Belang vrijwaringsclausules naast eventuele exoneratie!

37 Tot slot: houd rekening met Wederpartij: professioneel/consument Aanwezigheid van verzekeringen. Bereid tot herstel/vervanging/restitutie? Uitsluiting voor opzet/bewuste roekeloosheid van anderen dan de bedrijfsleiding (m.n. hulppersonen)? Type (voorzienbare) schades. Branchegebruiken? Bijzondere regeling voor duurovereenkomsten? Etc., afhankelijk van het geval

De uitleg van het schadebegrip in overnamecontracten

De uitleg van het schadebegrip in overnamecontracten tschap eming De uitleg van het schadebegrip in overnamecontracten Inleiding Professionele partijen investeren in duidelijke contracten met een reden. Zij zijn op zoek naar een duidelijke risicoverdeling

Nadere informatie

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen op aansprakelijkheid. D.H. Nauta De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen

Nadere informatie

5 Aard en verdere inhoud van de overeenkomst

5 Aard en verdere inhoud van de overeenkomst 5 Aard en verdere inhoud van de overeenkomst De tweede omstandigheid die de Hoge Raad in het Saladin/HBU-arrest noemt is de aard en verdere inhoud van de overeenkomst. Bij de aard van de overeenkomst zijn

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

Zorgplicht vs. klachtplicht

Zorgplicht vs. klachtplicht annotatie Ars Aequi oktober 2013 755 Annotatie Zorgplicht vs. klachtplicht Prof.mr. W.H. van Boom HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, RvdW 2013, 253 (Van de Steeg, Van de Steeg Landbouwbedrijf

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

Advies 154. 1. Feiten

Advies 154. 1. Feiten Advies 154 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese openbare procedure gehouden voor de levering (huur), installatie en onderhoud van afdrukapparatuur (multifunctionals, repromachines en printers). 1.2

Nadere informatie

De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van kredietovereenkomsten zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij?

De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van kredietovereenkomsten zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij? De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van kredietovereenkomsten zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij? M r. P. S. B a k k e r e n m r. d r. D. H a a s * 1 Inleiding Ruim zeven jaar

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78255

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Rapport uitgebracht ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Lokaal Beleid, Contactpersonen: A. den Hoed E. van den Hout

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever. (deel 2) Een jurisprudentie onderzoelc. lo.artikel 7:751 BW

De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever. (deel 2) Een jurisprudentie onderzoelc. lo.artikel 7:751 BW T B R 2013/81 De verhouding onderaannemerhoofdaannemer-opdrachtgever (deel 2) Een jurisprudentie onderzoelc Prof. mr. dr M.A.B. Chao-Duivis' Het onderwerp van de jaarlijkse conferentie van de Europese

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen De kleine lettertjes van vier gangbare schadeverzekeringen van Fatum, beschouwd vanuit het perspectief van de wet. Richeline C. Joe Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt.

De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt. SCHULDGRADEN IN HET SCHADEVERZEKERINGSRECHT Waar hebben we het over? A. Inleiding Een aantal wettelijke en polisbepalingen: I. Vervallen bepalingen uit het oude Wetboek van Koophandel Art. 276: Geene verliezen

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Als inspiratiebron voor ons rechtsstelsel besteed ik hierna aandacht aan de wijze waarop in het Engelse recht wordt omgesprongen met exoneraties in

Als inspiratiebron voor ons rechtsstelsel besteed ik hierna aandacht aan de wijze waarop in het Engelse recht wordt omgesprongen met exoneraties in 9 Engels recht Als inspiratiebron voor ons rechtsstelsel besteed ik hierna aandacht aan de wijze waarop in het Engelse recht wordt omgesprongen met exoneraties in ICT-contracten tussen professionele partijen.

Nadere informatie

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort Schade van jeugdigen Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort 1. Inleiding 2. Rechtspositie minderjarigen 3. Opvragen medische informatie 4. Verzorgingskosten

Nadere informatie

Pagina 16 4e Lustrum Centramed. Pagina 18 8e RUG Congres. No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets

Pagina 16 4e Lustrum Centramed. Pagina 18 8e RUG Congres. No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets PIV Bulletin 6 Inhoud Pagina 1 No cure no pay en dubbele redelijkheidstoets Pagina 8 Berekening schade ex art. 6:108 BW Pagina 12 Normering normaalste zaak van de wereld Pagina 13 Smartengeld in beweging?

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Enkele aspecten van overnamecontracten

Enkele aspecten van overnamecontracten Enkele aspecten van overnamecontracten Mr. E.M. Das In deze bijdrage belicht ik enkele aspecten van overnamecontracten. Ik ga daarbij uit van een onderhandse overname van alle aandelen in een vennootschap.

Nadere informatie

4. Uitvoering van de dienstverlening

4. Uitvoering van de dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V. Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van MKB Servicedesk voor het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013

RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 RAPPORT BGK-INTEGRAAL 2013 Inventarisatie door een werkgroep uit de rechterlijke macht inzake de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten November 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I.

Nadere informatie

(Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten

(Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten (Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten Mr. Chr. H. van Dijk Kennedy Van der Laan Advocaten 1. Inleiding Een gerechtelijke kostenveroordeling houdt

Nadere informatie

Scriptie van Lineke Vlendré

Scriptie van Lineke Vlendré Scriptie van Lineke Vlendré Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van zorgplicht naar verzekeringsplicht? Onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en de ( on) verzekerbaarheid

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Kroniek Aansprakelijkheidsrecht

Kroniek Aansprakelijkheidsrecht Rubriek Kroniek Aansprakelijkheidsrecht * kroniek 2010 Inhoud Verjaring» Causaal verband» Eigen schuld» Hoofdelijke aansprakelijkheid» Protestplicht» Onrechtmatige daad» Profiteren van wanprestatie» Toerekenbare

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken 17 Het arrest Fortis/Bourgonje

Nadere informatie