Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Racing Experience Dongen Artikel 1. Algemeen 1. Racing Experience Dongen is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te Dongen, met de volgende activiteiten: Het organiseren van race-evenementen. 2. Racing Experience Dongen is als zodanig onder nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda. 3. In deze Algemene Voorwaarden zal Racing Experience Dongen verder genoemd worden als RED. 4. Definities: in deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Bijzondere Voorwaarden zoals verstrekt bij het inschrijfformulier of de opdrachtovereenkomst, wordt verstaan onder: 4.1 Deelnemer of opdrachtgever: de (rechts-)persoon die zich heeft ingeschreven voor een evenement georganiseerd door RED, of aan RED opdracht geeft tot organisatie en uitvoering van een evenement. 4.2 Evenement: het geheel van diensten, leveringen en activiteiten waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven of waarvoor de opdrachtgever opdracht heeft verstrekt. Nadere informatie over en omschrijving van het evenement is te vinden op ofwel de website van RED, op het inschrijfformulier, in de opdrachtovereenkomst, of wordt op enige andere wijze kenbaar gemaakt door RED. 4.3 Inschrijfformulier: het formulier dat door RED ter beschikking wordt gesteld via de website of in papieren vorm, waarop de deelnemer aangeeft aan welk evenement hij/zij wenst deel te nemen. 4.4 (Opdracht)overeenkomst: de afspraken tussen de deelnemer of opdrachtgever en RED tot deelname, organisatie en/of uitvoering van een evenement. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door RED met derden worden gesloten, evenals op offertes en onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen. 2. Afwijkingen van deze voorwaarden en in het bijzonder algemene of bijzondere condities van de deelnemer of opdrachtgever, gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op het evenement of de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere evenementen of opdrachten. 3. Indien RED niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat RED het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer of opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door RED contractueel van toepassing zijn verklaard. Artikel 3. Overeenkomst 1. Een (opdracht)overeenkomst komt tot stand door aanvaarding daarvan door RED. Op de overeenkomst is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden, en/of een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever, wordt afgeweken.

2 2. Tussen RED en een deelnemer komt een overeenkomst tot stand, zodra RED het inschrijfformulier van de deelnemer per of schriftelijk heeft bevestigd, dan wel op het moment dat de deelnemer aan het evenement deelneemt. 3. Elke opdracht wordt schriftelijk aanvaard, waartoe een opdrachtovereenkomst tussen RED en de opdrachtgever wordt opgesteld en ondertekend. 4. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van de inschrijfbevestiging en de opdrachtovereenkomst (en daarna van deze voorwaarden) boven het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. RED zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren. De deelnemer of opdrachtgever mag daarbij uitgaan van deskundigheid, vakmanschap en veiligheid. 2. Zonodig in afwijking van artikel 7:404 BW, bepaalt RED wie met de uitvoering van een evenement of opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de overeenkomst met de deelnemer of opdrachtgever anders is overeengekomen. 3. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van deelnemer of opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan worden doorberekend. 4. De deelnemer of opdrachtgever dient zich te houden aan alle instructies, aanwijzingen, bepalingen en (veiligheids-) voorschriften die gelden met betrekking tot het evenement. In dit kader heeft de deelnemer of opdrachtgever ook kennis genomen van de Bijzondere Voorwaarden zoals verstrekt bij het inschrijfformulier of de opdrachtovereenkomst, en deze voor akkoord ondertekend. Artikel 5. Opschorting, annulering en beëindiging van de overeenkomst 1. RED is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, te annuleren, en/of te beëindigen zodra zij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de deelnemer of opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen. 2. RED behoudt zich ten alle tijden het recht voor om personen uit te sluiten van deelname aan het evenement indien er gegronde aanwijzingen zijn van het niet nakomen van de regels ex artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden en de veiligheid daarmee in gevaar komt. De deelnamekosten worden in dit geval niet gerestitueerd. 3. RED heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor de deelnemer of opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. RED is verplicht de deelnemer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra zij daarvan zelf op de hoogte is. 4. De deelnemer of opdrachtgever is slechts bevoegd de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Het is aan RED om te bepalen of de deelnemer of opdrachtgever in dat geval het totale inschrijfgeld of een gedeelte daarvan verschuldigd is.

3 Artikel 6. Overmacht 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening dient te komen. 2. Voor zover RED voor de uitvoering van de overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door haar ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan RED toegerekend kunnen worden. 3. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van RED, is deelnemer of opdrachtgever een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor reeds gemaakte kosten of voor het reeds door RED gepresteerde. Artikel 7. Facturering en betaling 1. RED brengt voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer of opdrachtgever een factuur uit. Betaling daarvan dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer Ing bank t.n.v. Racing Experience Dongen te Dongen, bij gebreke waarvan deelnemer of opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. 2. Tenzij anders overeengekomen zal het aantal deelnemers c.q. gasten dat vijf werkdagen voor de uitvoering van een evenement bij RED bekend is, gelden als minimum aantal voor de eindfactuur. 3. RED heeft de bevoegdheid om voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betaling van een voorschot op de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van een zodanig voorschot dient plaats te vinden binnen 28 dagen na factuurdatum en uiterlijk veertien dagen voor de evenementsdatum, bij gebreke waarvan deelnemer of opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. 4. Klachten naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de factuurdatum aan RED medegedeeld te worden. Zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook. 5. Mocht een nota van RED niet of niet geheel binnen 28 dagen zijn voldaan, dan zal de deelnemer of opdrachtgever over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Delen van een maand gelden daarbij als gehele maand. 6. Wanneer de opdrachtgever na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft te betalen, zijn door de deelnemer of opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder de gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten gemaakt ter inning van de vordering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 250,00. Artikel 8. Klachten en Aansprakelijkheid 1. Klachten over het evenement dienen door de deelnemer of opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan RED. 2. Indien een klacht gegrond is, zal RED alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de deelnemer of opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de deelnemer of opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van het overeengekomene niet meer mogelijk of zinvol is, zal RED een redelijke vergoeding ter compensatie vaststellen, maximaal beperkt tot het factuurbedrag.

4 3. RED benadrukt dat de deelnemer of opdrachtgever door het ondertekenen van het inschrijfformulier of opdrachtovereenkomst heeft aanvaard dat noch RED, noch hun werknemers, medewerkers, instructeurs aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, die uit deelneming aan of gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van RED is voortgekomen/ontstaan. De deelnemer of opdrachtgever is zich bewust van dit feit en neemt het risico op schade zoals vermeld voor zijn of haar rekening. RED verwijst in dit kader nadrukkelijk op de Bijzondere Voorwaarden zoals opgenomen in het inschrijfformulier of opdrachtovereenkomst. 4. RED is daarentegen slechts aansprakelijk voor directe schade van de deelnemer of opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst én indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van RED. Deze bepaling van aansprakelijkheid geldt ook voor de door RED ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen, zoals werknemers, medewerkers, instructeurs alsmede andere door RED ingeschakelde derden. 5. Gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten. 6. Elke aanspraak op vergoeding van schade dient aan RED kenbaar te zijn gemaakt binnen vijf dagen na de dag, waarop deelnemer of opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van RED bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van deelnemer of opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van 24 maanden na de gebeurtenis (aansluiting zoeken bij polis) waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij voordien de vordering in rechte aanhangig is gemaakt voor de bevoegde rechter of tijdige arbitrage is aangevangen. 7. Indien RED aansprakelijk zou zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van RED in geval van vertraging, verlies of schade, dan wel anderszins, beperkt tot het factuurbedrag waar het evenement betrekking op heeft. 8. RED is niet aansprakelijk voor vertraging, schade of verlies van zaken als gevolg van: 8.1 omstandigheden buiten haar controle zoals gevallen van buitenkomend onheil, waaronder: weeromstandigheden, stakingen, brand, ziektes, ongevallen, landelijke of lokale ontregelingen van het internet- of wegverkeer, latente defecten of gebreken die nauw verbonden zijn aan het evenement of andere nader te benoemen gevallen. 8.2 nalatigheden of vertraging door de deelnemer, opdrachtgever of die van derde partijen zoals niet naleving van contractuele verplichtingen of een daad of nalatigheid van een verantwoordelijke (lokale) overheid of anderszins. 9. De deelnemer of opdrachtgever vrijwaart RED van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan RED toerekenbaar is. 10. Indien RED uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de deelnemer of opdrachtgever gehouden RED zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de deelnemer of opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RED zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RED en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de deelnemer of opdrachtgever. Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen 1. Op de Algemene Voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst (inclusief Bijzondere Voorwaarden) is Nederlands Recht van toepassing.

5 2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen RED en deelnemer of opdrachtgever voortvloeien, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van RED. Artikel 10. Slotbepaling 1. Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen worden deze Algemene Voorwaarden aan de deelnemer of opdrachtgever overhandigd. 2. De volledige tekst van deze Algemene Voorwaarden is tevens in te zien via de website van RED 3. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van de deelnemer of opdrachtgever wezenlijke bepaling in deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft RED te allen tijde het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 4. RED is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. RED zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de deelnemer of opdrachtgever toezenden.

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Multi-Center

Algemene voorwaarden Multi-Center Algemene voorwaarden Multi-Center Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen.... 3 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.... 4 Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging....

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN WISE MEDIA ONLINE MARKETING & MEDIA Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FOI

Algemene voorwaarden FOI Algemene voorwaarden FOI 1. Definities FOI Kroot & Egberink: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: Werkzaamheden: de vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Berkel-Enschot, alsmede

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Virtual DNA

Algemene voorwaarden van Virtual DNA Algemene voorwaarden van Virtual DNA Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden TRIO Security Consultancy Management TRIO Security Management Consultancy Postbus 30023 1303 AA Almere www. triosecurity.nl info@triosecurity.nl Versie: 1.0 Datum: 15-08-2008 ALGEMENE

Nadere informatie