Als inspiratiebron voor ons rechtsstelsel besteed ik hierna aandacht aan de wijze waarop in het Engelse recht wordt omgesprongen met exoneraties in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als inspiratiebron voor ons rechtsstelsel besteed ik hierna aandacht aan de wijze waarop in het Engelse recht wordt omgesprongen met exoneraties in"

Transcriptie

1 9 Engels recht Als inspiratiebron voor ons rechtsstelsel besteed ik hierna aandacht aan de wijze waarop in het Engelse recht wordt omgesprongen met exoneraties in ICT-contracten tussen professionele partijen. Ik doe dit bij wijze van een korte excursie om te leren van de verschillen in de manier waarop in Nederland en Engeland exoneraties worden getoetst. Ik beperk mij in dat verband tot een bespreking van het leerstuk van de Unfair Contract Terms Act 1977 ( UCTA ) en op basis daarvan gewezen jurisprudentie UCTA De wijze waarop exoneraties moeten worden getoetst is volgens de UCTA afhankelijk van de aard van de geschonden verbintenis ( negligence of geen negligence ) en de aard van de overeenkomst waarin het betreffende beding voorkomt (koop en huurkoop van goods of andersoortige overeenkomsten). Deze kwalificatie bepaalt welk regime op de toetsing van toepassing is. Daarbij is belangrijk voor ogen te houden dat toetsing van exoneraties aan de hand van de aan het einde van deze paragraaf te bespreken redelijkheidstoets plaats vindt aan de hand van de omstandigheden die bekend waren (of geacht kunnen worden bekend te zijn geweest) bij het sluiten van de overeenkomst (section 11.1). Verder vindt de toetsing plaats ongeacht of de aansprakelijkheid gegrond wordt op wanprestatie of onrechtmatige daad (section 1.3). Met de aard van de geschonden verbintenis doel ik op het volgende. Eerst moet sprake zijn van een verbintenis (i) (die uitdrukkelijk voortvloeit uit of implied is in een overeenkomst) om redelijke zorg aan te wenden bij de uitvoering van de overeenkomst of (ii) een common law duty redelijke zorg te betrachten. Pas als een zodanige verbintenis wordt geschonden, is sprake van negligence. Daarbij is niet relevant uit wat voor soort overeenkomst die verbintenis voortvloeit. Voor negligence gelden de volgende regels. Exoneraties ten aanzien van dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door negligence zijn niet geoorloofd (section 2.1). Exoneraties ten aanzien van andere vormen van schade veroorzaakt door negligence zijn niet geoorloofd, tenzij de exone- 1 Mijn onderzoek is uitsluitend gebaseerd op een Engelsrechtelijk ICT-recht boek en (de proefschriften van) Girot 2001 en Duyvensz Een uitgebreid onderzoek naar Engelsrechtelijke wetgeving, literatuur en jurisprudentie heb ik niet verricht.

2 164 Engels recht ratie de redelijkheidstoets doorstaat (section 2.2). Duyvensz concludeert dat niet zozeer gekeken wordt naar de mate van schuld (opzet of bewuste roekeloosheid), maar of sprake is van negligence. 2 Met de aard van geschonden overeenkomst wil ik tot uitdrukking brengen dat een apart regime geldt voor verbintenissen die voortvloeien uit koop of huurkoop van goods. Voor die verbintenissen geldt grosso modo dat exoneraties met betrekking tot titel niet geoorloofd zijn (section 6.1) en dat andersoortige exoneraties geoorloofd zijn mits de exoneratie de redelijkheidstoets doorstaat (section 6.3). Een soortgelijk regime geldt voor verbintenissen die voortvloeien uit contracten op grond waarvan het bezit of de eigendom van goods op een ander overgaat anders dan door koop of huurkoop (sections 7.1 en 7.3). De bewijslast dat exoneraties die toets in die situaties doorstaan, rust in tegenstelling tot het Nederlandse recht op de leverancier. Dit blijkt uit de wijze waarop de betreffende sections zijn geformuleerd ( exoneratie niet geoorloofd, tenzij of exoneratie wel geoorloofd mits ). Daarnaast herhaalt section 11.5 de regel wie stelt, bewijst. De redelijkheidstoets houdt in dat getoetst wordt of een exoneratie redelijk is gezien de omstandigheden die bekend waren (of geacht kunnen worden bekend te zijn geweest) bij het sluiten van de overeenkomst (section 11.1). Dit wordt voor koop en huurkoop nader uitgewerkt door middel van de volgende (niet-limitatieve) richtlijnen (section 11.1 jo. schedule 2). Deze richtlijnen kunnen (en worden in de praktijk) echter ook toegepast voor andere gevallen (dan koop of huurkoop) waar de redelijkheidstoets moet worden doorstaan. 3 1 de onderhandelingspositie van partijen ten opzichte van elkaar, waarbij onder andere moet worden gekeken naar alternatieve methoden waarmee de eisen van de afnemer vervuld zouden kunnen worden; 2 of er een prikkel was voor de afnemer met de exoneratie in te stemmen (bijvoorbeeld een lagere prijs) of dat er mogelijkheden bestonden met anderen een soortgelijke overeenkomst te sluiten zonder een soortgelijke exoneratie; 3 of de afnemer wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat de exoneratie bestond en wat de exoneratie inhield, waarbij onder andere relevant is handelsgebruik en eerdere transacties tussen partijen; 4 of de exoneratie geldt als aan een voorwaarde niet is voldaan en of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs verwacht kon worden dat het voldoen aan die voorwaarde praktisch zou zijn; 5 of de goods speciaal voor de afnemer zijn geproduceerd, verwerkt of aangepast. 2 Duyvensz 2003, p Girot 2001, p. 342.

3 Hoofdstuk Verder geldt bij een aansprakelijkheidsbeperking (tot een bepaald bedrag) dat in acht moet worden genomen (section 11.4): 6 de voorzieningen die de leverancier geacht kan worden ter beschikking te hebben voor het doel de schade die ontstaat door zijn aansprakelijkheid te voldoen; 7 in hoeverre het mogelijk was zich te verzekeren. 9.2 LITERATUUR EN RECHTSPRAAK De eerste vraag die rijst is of software naar Engels recht een good is. Daarvoor is nodig dat het tastbaar is. 4 Die vraag is onder andere van belang voor de toepasselijkheid van sections 6 en 7 UCTA. Die sections zijn immers alleen van toepassing als een good wordt gekocht of daarvan het bezit wordt verschaft. Als die section niet van toepassing is (en er is geen sprake van negligence (section 2)) hoeft de leverancier zich naar de letter van de UCTA niets gelegen te laten liggen aan de redelijkheidstoets. Hoewel de meningen in de literatuur verdeeld zijn, komen de meeste auteurs en de rechtspraak tot de volgende praktische oplossingen: software is een good in de zin van de Sale of Goods Act 1979 ( SGA ), software zou in ieder geval als een good moeten worden behandeld of common law warranties die gelijk zijn aan de statutory warranties voorvloeiend uit de SGA moeten van toepassing zijn. 5 Dit betekent dat exoneraties terzake de verkoop (section 6) of bezitsverschaffing (section 7) van software hetzij rechtstreeks, hetzij via een achterdeur, hetzij naar analogie alsnog de redelijkheidstoets moeten doorstaan. De redelijkheidstoets is in de rechtspraak verder uitwerkt. Opvallend is dat Lord Wilberforce in de uitspraak Photo Production v. Securicor Transport voorop stelt dat als partijen geen ongelijke onderhandelingspositie hebben en risico s normaliter door een verzekering worden gedekt, rechtelijke interventie ongewenst is en er veel voor spreekt partijen vrij te laten de risico s te alloceren zoals zij wensen. 6 In de uitspraak Watford Electronics v. Sandersoin CFL Ltd. overweegt het Court of Appeal eveneens dat als partijen met gelijke onderhandelingspositie een risicoverdeling overeenkomen, de rechter terughoudend moet zijn te oordelen dat de overeenkomst niet fair and reasonable is. 7 Terughoudendheid bij gelijke onderhandelingsposities dus. 4 Section 61 van de Sale of Goods Act Newton 2000, p ; Rowland & Macdonald 2000, p ; Girot 2001, p Photo Production v. Securicor Transport, te kennen uit Rowland & Macdonald 2000, p ; Duyvensz 2003, p ; Van Dunné 2004, p. 406 en Watford Electronics Ltd. v. Sandersoin CFL Ltd., te kennen uit Duyvensz 2003, p. 202; Van Dunné 2004, p

4 166 Engels recht Daartegenover staat dat Engelse rechters zich in IT-zaken (mislukte automatiseringen) waar partijen gelijke onderhandelingsposities hebben minder terughoudend opstellen. 8 In The Salvage Association vs. CAP (ontwikkeling en implementatie van boekhoudsoftware door CAP voor The Salvage Association) hebben partijen een gelijke onderhandelingspositie 9 en heeft The Salvage Association juridisch advies en advies van haar verzekeraars en accountants ingewonnen. In St Albans City and District Council v. ICL (ICL levert software om lokale autoriteiten te helpen bij het berekenen van belastingen) hebben de afnemers extern onafhankelijk IT-advies en intern juridisch advies ingewonnen. 10 Andere factoren maken dat de rechter toch tot het oordeel komt dat de exoneratie de redelijkheidstoets niet met succes doorstaat. In The Salvage Association v. CAP werd relevant geacht dat The Salvage Association geprobeerd had zich te verzekeren, maar verzekeren erg moeilijk was en dan alleen tegen (te) hoge kosten, terwijl CAP verzekerd was tegen de claim van The Salvage Association. Verder kon CAP niet verantwoorden hoe zij tot haar aansprakelijkheidsbeperking van GBP kwam deze beperking werd als arbitrair bestempeld terwijl het hogere management van CAP al had besloten de aansprakelijkheidsbeperking in haar algemene voorwaarden te verhogen tot GBP Tot slot was relevant dat CAP niet had gewaarschuwd dat er een risico was dat het project zou mislukken. In St Albans City and District Council v. ICL werd relevant geacht dat ICL een grote partij is die veel voorzieningen heeft om de schade te voldoen die ontstaat door zijn aansprakelijkheid en bovendien een productaansprakelijkheidsverzekering bezit voor GBP wereldwijd. Verder kon ICL niet verantwoorden hoe zij tot haar aansprakelijkheidsbeperking van (het lagere van) de betaalde prijs of GBP kwam. De aansprakelijkheidsbeperking werd (te) laag geacht, zowel in verhouding tot de mogelijke schade alsook in verhouding tot de daadwerkelijk geleden schade. Tot slot was relevant dat de afnemer een overheidsinstantie was en als de schade door haar gedragen zou moeten worden, deze schade uiteindelijk door de lokale bevolking zou moeten worden betaald, hetzij door verhoogde belastingen, hetzij door verminderde dienstverlening. De laatste overweging is fel bekritiseerd. 11 Girot meent dat deze twee uitspraken benchmark cases zijn. 12 Zoals hierboven al bleek hecht de Engelse rechter veel waarde aan het antwoord op de vraag wie de meest gerede partij is zich tegen eventuele 8 Girot 2001, p The Salvage Association vs. CAP Financial Services 1995, te kennen uit Girot 2001, p ; Duyvensz 2003, p. 202; Van Dunné 2004, p Girot komt op p. 352 tot de conclusie dat de rechter zelf vaststelde dat partijen een gelijkwaardige onderhandelingspositie hadden. 10 St Albans City and District Council v. ICL 1995 (eerste aanleg) en 1996 (hoger beroep), te kennen uit Girot 2001, p ; Duyvensz 2003, p Girot stelt op p. 352 vast dat St Albans City and District Council deze vormen van advies hadden ingewonnen. 11 Newton 2000, p. 22, voetnoot 18; Girot 2001, p Girot 2001, p. 349.

5 Hoofdstuk schade te verzekeren. Lord Diplock oordeelt in Photo Production dat het in de regel het meest economisch is als de partij die de schade lijdt zich daartegen verzekert en de schade dus niet middels een aansprakelijkheidsverzekering moet worden vergoed. 13 Het is interessant dat de Engelse rechter kijkt naar de verzekeringsmogelijkheden van beide partijen, terwijl section 11.4 alleen rept over de verzekeringsmogelijkheden van de leverancier. Dat de Engelse rechter verder gaat dan hetgeen statute voorschrijft, is op zichzelf geen probleem. De factoren genoemd in de UCTA, waaronder die van section 11.4, zijn immers niet limitatief RECHTSVERGELIJKING Exoneraties worden in Engeland getoetst aan de hand van de omstandigheden die bekend waren (of geacht kunnen worden bekend te zijn geweest) bij het sluiten van de overeenkomst (section 11.1 UCTA). Dit fixatiemoment doet denken aan de inhoudstoetsing van art. 6:233 sub a BW (omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst), in tegenstelling tot de uitoefeningstoetsing van art. 6:248 lid 2 BW (alle omstandigheden, dus ook degene die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan). Naar Engels recht is een aantal exoneraties per definitie onaanvaardbaar. Te noemen vallen onder andere exoneraties ten aanzien van dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door negligence (section 2.1 UCTA) en exoneraties met betrekking tot titel ingeval van koop/huurkoop (section 6.1 UCTA). In het Nederlandse recht zijn exoneraties per definitie onaanvaardbaar als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of diens bedrijfsleiding (zie 3.5). In het Engelse recht is voor de vraag of een exoneratie per definitie onaanvaardbaar is, de aard van de geschonden verbintenis en de aard van de schade bepalend, in het Nederlandse recht vooral de zwaarte van de schuld. In andere gevallen die onder de werkingssfeer van de UCTA vallen zijn exoneraties alleen geoorloofd als ze de redelijkheidstoets doorstaan. Deze redelijkheidstoets houdt in dat de redelijkheid van de exoneratie wordt getoetst aan een aantal (in de UCTA neergelegde) niet-limitatief opgesomde omstandigheden (section 11 jo. schedule 2). Ook de Nederlandse rechter toetst aan een aantal (in de wet (art. 6:233 sub a BW) neergelegde en rechtspraak ontwikkelde) niet-limitatieve omstandigheden. De bewijslast dat exoneraties de redelijkheidstoets doorstaan, rust volgens het Engelse recht in tegenstelling tot het Nederlandse recht op de leverancier. 13 Photo Production v. Securicor Transport, te kennen uit Rowland & Macdonald 2000, p l; Duyvensz 2003, p ; Van Dunné 2004, p. 406 en Duyvensz 2003, p. 27.

6 168 Engels recht Hoewel de Engelse rechtspraak in beginsel terughoudend is bij de toetsing van exoneraties gesloten tussen partijen met een gelijke onderhandelingspositie (Photo Production v. Securicor Transport en Watford Electronics v. Sandersoin CFL Ltd.), lijkt de terughoudendheid ver te zoeken bij Engelse rechtspraak over ICT-zaken (The Salvage Association v. CAP en St Albans City and District Council v. ICL). Uit laatstgenoemde zaken blijkt dat de Engelse rechter veel belang hecht aan het verzekerd zijn althans de verzekerbaarheid aan de zijde van de leverancier. Ik heb ten aanzien van het Nederlandse recht hiervoor betoogd dat deze omstandigheden geen rol mogen spelen bij de toetsing van exoneraties (zie 5.2.4). Al met al spreekt het Engelse recht betreffende de toetsing van exoneraties mij niet aan. Ik kan mij met name niet vinden in de: inhoudstoetsing (die te beperkt is want alleen ziet op omstandigheden die bekend waren (of geacht kunnen worden bekend te zijn geweest) bij het sluiten van de overeenkomst); bewijslast die op de leverancier rust (uitgangspunt behoort te zijn dat de contractueel overeengekomen risicoverdeling wordt gerespecteerd en dat degene die daar van af wil (de afnemer) moet bewijzen dat die risicoverdeling in de concrete omstandigheden onaanvaardbaar is); en de invloed van verzekering/verzekerbaarheid op exoneraties (die invloed behoort er niet te zijn).

5 Aard en verdere inhoud van de overeenkomst

5 Aard en verdere inhoud van de overeenkomst 5 Aard en verdere inhoud van de overeenkomst De tweede omstandigheid die de Hoge Raad in het Saladin/HBU-arrest noemt is de aard en verdere inhoud van de overeenkomst. Bij de aard van de overeenkomst zijn

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

De uitleg van het schadebegrip in overnamecontracten

De uitleg van het schadebegrip in overnamecontracten tschap eming De uitleg van het schadebegrip in overnamecontracten Inleiding Professionele partijen investeren in duidelijke contracten met een reden. Zij zijn op zoek naar een duidelijke risicoverdeling

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen aangebracht. (RedCom).

Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen aangebracht. (RedCom). 11 WETGEVING 11.5 PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID Auteur: Mr. A.L.Schmid 1992 Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen aangebracht. (RedCom).

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 781 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid

Nadere informatie

De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt.

De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt. SCHULDGRADEN IN HET SCHADEVERZEKERINGSRECHT Waar hebben we het over? A. Inleiding Een aantal wettelijke en polisbepalingen: I. Vervallen bepalingen uit het oude Wetboek van Koophandel Art. 276: Geene verliezen

Nadere informatie

maken Contracten Schadeberekening bij overnames 1. Inleiding 2. De nulsituatie

maken Contracten Schadeberekening bij overnames 1. Inleiding 2. De nulsituatie Contracten maken Schadeberekening bij overnames Mr. M. Uijen 1. Inleiding Geschillen over garanties bij overnames blijven de gemoederen bezighouden. Nog regelmatig verzuchten contractenmakers na het doornemen

Nadere informatie

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties?

Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? Auteurs: Mr. W.F.R. Rinzema en Mr. F.B. Melis [1] Vindplaats: Computerrecht 2013/2, nr. 43, p. 88-97 Inleiding Het zogenaamde Beeldbrigade-arrest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Groningen Academiejaar 2012-2013 Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Document: Masterscriptie Auteur: K. Moekotte Studentnummer:

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van kredietovereenkomsten zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij?

De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van kredietovereenkomsten zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij? De bijzondere zorgplicht bij de opzegging van kredietovereenkomsten zijn de zeven vette jaren van Rabobank/Aarding voorbij? M r. P. S. B a k k e r e n m r. d r. D. H a a s * 1 Inleiding Ruim zeven jaar

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt 13 Safe Bouw Beheer Van: Aan: Vorm: H.E. Wegman M.Z. Kos Advies aan cliënt OPDRACHT U bent advocaat. U wordt gebeld door uw vaste cliënt X. X is bestuursvoorzitter van Safe Bouw Vastgoedfondsen Beheer

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon

De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon De privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon Een nadere concretisering van de privaatrechtelijke zorgplicht van de assurantietussenpersoon met betrekking tot de verschillende fasen van

Nadere informatie

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst

Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst Contracteren in de energiemarkt: de aansluit- en transportovereenkomst mr. M.E. Brinkman * Het altijd veranderende regulatoire kader van de energiemarkt blijkt een weerbarstig klimaat om in te contracteren.

Nadere informatie

Consultatiedocument wetsvoorstel consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

Consultatiedocument wetsvoorstel consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening AANVULLING VAN BOEK 7 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK MET EEN NIEUWE AFDELING 7.2A.2 EN MET DE NIEUWE TITELS 7.2B EN 7.2C (CONSUMENTENKREDIETOVEREENKOMSTEN, GOEDERENKREDIET EN GELDLENING) MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Rapport uitgebracht ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Lokaal Beleid, Contactpersonen: A. den Hoed E. van den Hout

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie