Moed&Vertrouwen. Rapport van het onderzoek menselijke factoren en het functioneren en effect van de ondernemingsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moed&Vertrouwen. Rapport van het onderzoek menselijke factoren en het functioneren en effect van de ondernemingsraad"

Transcriptie

1 Moed&Vertrouwen Rapport van het onderzoek menselijke factoren en het functioneren en effect van de ondernemingsraad Samenvatting voor de respondenten op de internetenquête Jan Heijink februari 2013

2 2013 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. ii

3 1 Korte samenvatting van de resultaten Het nuttig effect van de Ondernemingsraad kan worden verbeterd. Eén van de mogelijkheden is meer rekening te houden met de menselijke factoren in de medezeggenschap. Een beter onderling begrip tussen OR en bestuurder (directeur) over wat men precies van elkaar verwacht, zou al heel wat teleurstelling over het nut van de OR kunnen voorkomen. Ook zou menig OR een actievere rol kunnen spelen om de participatie van de medewerkers op de werkvloer te bevorderen. Door de menselijke factoren beter te benutten kan de kwaliteit van het OR-werk omhoog. Deze conclusies trekken de NvMedezeggenschap en CNV Vakmensen uit een onderzoeksproject dat zij in 2012 hebben uitgevoerd samen met het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. In deze paragraaf geven we een korte samenvatting van het project. In paragraaf 2 gaan we nader in op de resultaten van de internet-enquéte, waar 224 OR-leden aan hebben meegedaan. In een slotparagraaf doen we beknopt enkele aanbevelingen Het onderzoeksproject In het project is de aandacht gericht op de menselijke factoren in de medezeggenschap. Welke menselijke factoren spelen vooral en wat kun je doen met die kennis om het functioneren en het resultaat van de OR te verbeteren? Om deze vragen te beantwoorden zijn er 7 casestudies verricht in ondernemingen in verschillende sectoren variërend van metaal- en voedingsbedrijven tot zorginstellingen en een gemeente. Er zijn tientallen gesprekken gevoerd met woordvoerders van OR en management en er zijn 177 enquêtes ingevuld door OR-leden en medewerkers op de werkvloer. Daarnaast is een landelijke internet-enquête gehouden onder 224 leden van OR-en. Het gaat hierbij om leden van de NvMedezeggenschap of bij CNV Vakmensen bekende OR-leden. De bestuurder staat centraal, maar er zijn veel spelers Of de OR resultaten weet te boeken en een nuttig effect heeft hangt grotendeels af van de opstelling en het gedrag van de bestuurder (directeur) met wie de OR overleg voert. Betrekt hij of zij de OR vroegtijdig bij onderwerpen die er toe doen, geeft hij goede informatie en past hij de wettelijke bevoegdheden van de OR ruimhartig toe? Dat zijn enkele van de zaken die tellen. Maar het gaat niet alleen om de bestuurder. Ook het gedrag van de OR zelf, van de overige leden van de directie en het management en van verschillende staffunctionarissen doet er toe. Tenslotte spelen de opstelling van de lagere leiding en de interesse bij de medewerkers ook een rol. Een goed netwerk van de OR dwars door de hele organisatie versterkt de positie van de OR. 1

4 Drie soorten van menselijke factoren Het gedrag van al de actoren hangt af van de achterliggende menselijke factoren. In dit project zijn drie soorten menselijke factoren onderscheiden. De eerste is die van de opvattingen, emoties en motivatie. De tweede betreft de kennis en vaardigheden van de mensen (de competenties). De derde soort van menselijke factoren heeft betrekking op wat mensen binnen de organisatie samen vinden en denken, de organisatiecultuur. Het blijkt dat elk van deze drie soorten factoren een rol spelen in hoe mensen zich gedragen ten opzichte van de medezeggenschap. De eerste conclusies Een eerste conclusie is, dat de opstelling van de bestuurder van de onderneming en zijn of haar gedrag grotendeels de kwaliteit van de medezeggenschap bepaalt. Dat geldt zeker in de ogen van de OR-leden. Niet alle bestuurders realiseren zich dat voldoende. Openheid naar de OR over wat speelt voor de onderneming, overleg over de zaken die ertoe doen en goede en tijdige informatievoorziening zijn belangrijk. Verwachtingen zijn niet op elkaar afgestemd Maar ook de taakopvatting van de OR is van belang. Alert zijn op de continuïteit van de onderneming en een kritische opstelling dragen bij aan het effect van de OR, maar vooral het willen fungeren als sparringpartner van de bestuurder werkt positief. Maar in de praktijk blijkt dat nog niet zo eenvoudig te realiseren. Een slag dieper in de menselijke factoren blijkt dat de verwachtingen van OR en bestuurder vaak niet goed overeenkomen. Men denkt het zelfde te willen, de OR wil pro-actief zijn en de bestuurder graag wil dat de OR meedenkt. Toch blijkt men vaak niet aan elkaars verwachtingen over en weer te voldoen; met alle teleurstelling van dien. Beter communiceren wat men precies wil en van elkaar verwacht, lijkt voor de hand te liggen, maar toch erg moeilijk. Verwijten van onbetrouwbaarheid en incompetentie Wanneer men verschillende dingen van elkaar verwacht, komt de OR al snel het verwijt dat men de bestuurder toch niet volledig kan vertrouwen en dat de bestuurder vindt dat het de OR aan overzicht of kennis ontbreekt. Ook bij de afdelingen P&O vind je die mening, maar dan voor wat betreft het personeelsbeleid Cultuurverschillen In het algemeen is een open bedrijfscultuur, bereidheid bij de leiding om te leren van kritiek en een gerichtheid op participatie van de medewerkers, gunstig voor de medezeggenschap. Ook moet er voldoende veiligheid zijn voor het uiten van kritiek. Maar in de praktijk is er meer aan de hand. In bijna alle organisaties voltrekken zich veranderingen, die hun weerslag hebben op de werkinhoud en de positie van de medewerkers. Denk alleen al aan zaken als zelfstandige teams, lean produceren en het nieuwe werken. Vaak is het de directie die de veranderingen in gang zet en de OR daarin betrekt. Meer dan veel OR-en zich realiseren, moet de OR positie kiezen tussen het meegaan met veranderingen en die zelfs stimuleren en 2

5 anderzijds blijven opkomen voor de belangen van degenen die van die veranderingen de dupe dreigen te worden. Bevorderen van directe participatie Desgevraagd geven veel medewerkers aan dat zij de OR belangrijk vinden en men heeft er ook vertrouwen in. Maar er is ook kritiek, men wil wel meer gehoord en geraadpleegd worden. Animo om zelf lid te worden van de OR is er bij de meeste medewerkers niet. Wel geven veel medewerkers aan in een losser verband een steentje te willen bijdragen. Dit gevoegd bij het gegeven dat in veel organisaties delegatie van taken en bevoegdheden richting de werkvloer toeneemt, levert de suggestie op dat de OR de medewerkers meer moet betrekken bij de vragen waar de OR voor staat. Of anders gezegd om een hechtere koppeling te maken tussen directe participatie en vertegenwoordigend overleg. Een nieuw model van werken De OR heeft zeker recht van bestaan. Dat blijkt ook weer uit dit project, maar medezeggenschap is nooit af, er kan altijd verbeterd worden. Er is toch wat meer aan de hand; er tekent zich een nieuw model van werken af. Daarvoor is geen wetswijziging nodig, wel veel moed en vertrouwen bij de deelnemers. Moed om nieuwe strategische vraagstukken aan te pakken en de veranderingen die dit in de aansturing en de bedrijfscultuur met zich meebrengt. Moed ook om nieuwe wegen te zoeken in het netwerken binnen de organisatie en de contacten met de achterban. Moed en vertrouwen dat dit kan, mag ook van directie en management verwacht worden. 3

6 4 Project Moed en Vertrouwen

7 2 De resultaten van de internetenquête nader uitgelicht Doel en opzet Er is een internetenquête gehouden onder OR-leden van ondernemingen met kaderleden van CNV Vakmensen en bij ondernemingsraden die lid zijn van de NvMedezeggenschap. Er is gevraagd de vragenlijst te laten invullen door de voorzitter of secretaris en door een OR-lid, die niet tot het DB behoort. Deze enquête kent twee doelen. In de eerste plaats gaat het erom te bezien of wat speelt in de 7 cases, ook herkenbaar is in een breder verband. Dit is slechts beperkt te realiseren. De enquête is aan één groep van actoren toegestuurd: de OR-leden. Dit heeft een puur praktische reden. De respons onder OR-leden is al niet hoog (ergens tussen de 10 en 20 procent 1 ), hadden we gevraagd ook niet ondernemingsraadleden een vragenlijst in te laten vullen, dan vreesden we een respons van niet ver boven nul. We missen dus de dynamiek van de onderlinge reacties tussen de verschillende actoren. Dat geven de casestudies wel. Het tweede oogmerk was naar statistisch betrouwbare samenhangen te zoek tussen de antwoorden op de vragen. Dit kan alleen goed bij grote aantallen waarnemingen. De internetenquête leverde een bruikbare respons van 224 op. Het tweede oogmerk om naar verbanden te zoeken is hiermee goed te realiseren. Wie hebben gerespondeerd? Om de toch al vrij lijvige vragenlijst niet nog groter te maken, hebben we slechts een paar vragen over de achtergronden van de respondenten gevraagd en niet te vragen naar bedrijfsgegevens. De respondenten vervullen zeer uiteenlopende functies in hun onderneming variërend van productiemedewerker, chauffeur en planningsmedewerker tot onderhoudsmonteur, kwaliteitsdienst, R&D, financiën en P&O toe. 1 Het precieze percentage is onbekend, omdat we niet weten of de contactpersoon de inlogcodes aan collega s heeft doorgegeven zoals gevraagd. 5

8 In onderstaand overzicht zijn enkele verdere gegevens opgenomen. Vraag Antwoord Internet enquête Wat is uw functie binnen de OR? voorzitter 27% overig DB-lid 32% OR-lid (+ commissie) 31% alleen OR-lid 10% Bent u een? man 91% vrouw 9% Leeftijd ouder dan 52 jaar 50% Wat is de belangrijkste component van uw reguliere functie? leidinggeven/coördineren 24% professioneel/staf 22% Vooral uitvoerend 54% Aantal respondenten N = 224 Er lijkt een redelijke spreiding van respondenten te zijn over enkele van de kenmerken. Het aantal vrouwelijke respondenten is ook in vergelijking met de casestudies echter bijzonder laag. De resultaten van de OR Net als in de casestudies is gevraagd een inschatting te geven van de resultaten van de OR. De uitkomsten zijn vergeleken met de resultaten uit de 7 casestudies en met resultaten uit de brede sector bouw uit Soort resultaat Antwoord Internet enquête Enquêtes in de cases Bouw 2011 Rapportcijfer van tevredenheid over het functioneren van de OR (1-10); Gemiddeld Percentages: 6 of meer / (zeer) tevreden 6,7 77% 7,0-84% Effect op besluiten over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden Effect op besluiten over de bedrijfsvoering en de bedrijfsstrategie Per saldo invloed op de gang van zaken binnen het bedrijf Ook inhoudelijk effect 35% - 36% Effect alleen communicatief 54% - 52% Geen waarneembaar effect 11% - 12% Ook inhoudelijk effect 18% - 16% Effect alleen communicatief 57% - 53% Geen waarneembaar effect 11% - 21% Weinig tot geen invloed 49% 28% 54% Veel tot heel veel invloed 51% 72% 46% Aantal respondenten

9 Het blijkt dat de OR-leden in de internet-enquête, voor zover we de cijfers hebben berekend, een minder positief beeld van de resultaten van de OR hebben, dan de OR-en in de casestudie. Een deel van de verklaring zou kunnen zijn, dat een groot gedeelte van de respondenten op de internet-enquête komt uit de sectoren van de CNV Vakmensen (industrie, bouw, vervoer). Over het algemeen scoren deze sectoren wat lager dan de sectoren zorg en overheid, die in de casestudies wel aanwezig zijn. De cijfers uit de internet-enquête en de cijfers uit de bouwsector uit 2011vertonen een redelijke mate van overeenkomst. Gedrag van partijen van invloed op de resultaten van de OR Uit de analyses blijkt dat een reeks van gedragingen van verschillende actoren een rol van betekenis spelen. Nogmaals zij hier opgemerkt: zoals blijkt uit de antwoorden van de ORleden. Kortheidshalve hebben we al deze punten samengevat in onderstaand overzicht. De grote rol van de bestuurder blijkt hier. Samenhang tussen de mate van invloed van de OR en gedrag van verschillende actoren Actor: Veel invloed van de OR Weinig invloed van de OR Bestuurder Benadrukt het belang van de OR in het MT Toegezegd schrijven van bestuurder komt niet op tijd Bedankt OR-leden voor hun inbreng Draagt zelf agendapunten aan Directie stelt voldoende info beschikbaar voor MT en staf de OR De OR krijgt voldoende ruimte en tijd zijn taken goed te doen Hij betrekt de OR bij zaken die werkelijk van belang zijn en hij doet dit in een vroegtijdig stadium Op wat P&O zegt en doet kun je vertrouwen; P&O heeft een open houding Past de bevoegdheden van de OR niet ruimhartig toe De bestuurder functioneert niet goed als overlegpartner De bestuurder wil (vrijwel) nooit toegeven aan de OR Het MT probeert de rol van de OR zo klein mogelijk te houden FA geeft geen goede informatie; je kunt niet vertrouwen op wat ze zeggen en doen OR zelf De leden bereiden zich goed voor Voorzitter complimenteert leden die zich goed hebben voorbereid niet Een periodiek functioneringsgesprek met voorzitter/db ervaar ik positief De achterban De direct leidinggevende Vanuit werkoverleggen en teams worden zaken aangedragen Direct leidinggevende vraagt belangstellend naar de OR Mijn direct leidinggevende staat erachter dat ik OR-lid ben Ik ervaar geen steun van mijn vakbond Mijn collega s tonen geen begrip voor keuzes van de OR 7

10 Een opmerking moet worden gemaakt. Het gaat hier om gedrag waar in de vragenlijst naar is gevraagd en dat van betekenis blijkt te zijn. Dit neemt niet weg dat er ook nog ander gedrag kan zijn dat van betekenis is, maar niet in de vragenlijst is opgenomen. Zo weten we uit ander onderzoek dat de opstelling van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht van betekenis is. Naar dit orgaan is niet gevraagd in de internet-enquête. Nog verder uitgeplozen blijkt dat de antwoorden op de verschillende vragen met elkaar samenhangen. Daarbij gaat het vooral om het gedrag van de bestuurder/directie en daarnaast op van het MT en de staf. Ook de rol van de direct leidinggevende nog mee. Menselijke factoren op de achtergrond zijn van groot belang Het gaat ons er uiteindelijk om de menselijke factoren achter het gedrag op te sporen. De resultaten op de internet-enquête zijn hier heel duidelijk. a. Emoties en taakopvattingen In de categorie menselijke factoren voor wat betreft de persoonlijke opvattingen, emoties en motivatie zijn er vele factoren die het resultaat van de OR beïnvloeden. Bij de OR-leden gaat het vooral om bepaalde emotionele factoren en om de opvatting over de taken van de OR. Op het emotionele vlak blijken twee factoren op de voorgrond te reden. De eerste is een factor die we kunnen omschrijven als zelfverzekerdheid/ zelfvertrouwen. Met een vakterm wordt deze factor ook wel aangeduid als self-efficacy. Typische uitingen van deze factor zijn: Items in de vragenlijst met een hoge lading (>.30) op self-efficacy Ik ben overtuigd van het belang van een OR Ik ben tevreden over de bijdrage die ik lever aan deze OR. Ik merk dat de bestuurder mij waardeert in de OR. Ik ben onzeker over mijn prestaties binnen de OR (NB: antwoord gespiegeld). Zonder mijn medewerking zou de OR minder succesvol zijn. Als ik in de OV een standpunt verdedig, weet ik me gesteund door de andere OR-leden. Meer collectief blijkt de volgende set van samenhangende items van belang. Item in de vragenlijst De OR heeft vertrouwen in de directie. De OR is onzeker over zijn prestaties (N.B. antwoord gespiegeld). Het is riskant om als OR-lid je nek uit te steken (N.B. antwoord gespiegeld). In positieve termen gaat het in beide factoren om moed en vertrouwen in de OR en in een goede afloop. 8

11 Naar taakopvatting van de OR gaat het vooral om de volgende punten en opstelling. Item in de vragenlijst Waken over werkgelegenheid en continuïteit. Kritische volgen management. Fungeren als sparringpartner. OR en bestuurder zoeken beide naar een goed compromis. b. De competenties (de kennis en kunde van de OR) Wat betreft de competenties die bijdragen aan het succes van de OR, moet weer een onderscheid gemaakt worden tussen individuele competenties van het OR-lid en het gezamenlijke kunnen van de OR. Individueel gaat het vooral om: Kennis van arbeidsvoorwaarden Kennis van arbeidsomstandigheden Ervaring in onderhandelen Maar van grotere betekenis voor het resultaat van de OR blijkt de competentie van de OR als geheel te zijn. Het gaat dan vooral om het volgende competentiegebieden blijkens de uitkomsten van de enquête: Vertrouwen in de overtuigingskracht van de OR Vertrouwen dat er iets gebeurt met de afspraken na het overleg Voldoende deskundigheid op gebied van arbeidsvoorwaarden Voldoende deskundigheid op gebied van arbeidsomstandigheden Voldoende deskundigheid op gebied van bedrijfsstrategie/businessplannen Voldoende deskundigheid op gebied van reorganisatie/organisatiewijzigingen Voldoende deskundigheid op gebied van fusies en overnames De organisatiecultuur De meest opvallende menselijke factor van belang voor de medezeggenschap blijkt te liggen in de organisatiecultuur. Ook de organisatiecultuur is een soort menselijke factor. Het gaat dan niet om elk van de medewerkers afzonderlijk, het gaat om het samenspel, om wat men wel of niet van elkaar verwacht, over wat men waardeert of juist afkeurt van elkaar. Het gaat kortom om de menselijke cultuur in de organisatie. Er blijken in de gestelde vragen twee te onderscheiden factoren aanwezig. 9

12 De eerste, meest duidelijke factor omvat de volgende items: Samenhangende items over organisatiecultuur Binnen de organisatie staat men open voor kritiek. De leiding gebruikt kritiek om van te leren. Een kritische blik wordt gewaardeerd binnen de organisatie. De directie staat open tegenover de OR. Binnen de organisatie zijn ruime mogelijkheden voor participatie voor de medewerkers. De OR wordt gewaardeerd binnen de organisatie. Directie en MT luisteren goed naar wat men op de werkvloer vindt en weet. Naar afwijkende meningen wordt hier serieus geluisterd. Dit gaat naar ons idee over een organisatie met een open cultuur gericht op participatie van de medewerker dan wel naar de negatieve kant geformuleerd: een gesloten cultuur sterk van bovenaf gestuurd. Een tweede factor, die wellicht omdat er minder vragen over zijn gesteld, wat minder helder naar voren komt betreft de volgende items. Het recht van de sterkste is hier geldend. (antwoord gespiegeld). Tijd voor de OR is een papieren regel, geen praktijk (antwoord gespiegeld). Een fout binnen deze organisatie kan je jouw baan kosten. (antwoord gespiegeld). Bij deze factor gaat het er volgens ons om hoe veilig, dan wel onveilig de cultuur is. De uitkomsten van de internet-enquête zijn ten slotte gebruikt om het model te toetsen dat ervan uit gaat dat de resultaten van de OR bepaald worden door het gedrag van degenen in de organisatie die de medezeggenschap gestalte geven of mogelijk maken: OR, bestuurder, management en staf, direct leidinggevenden en de medewerkers op de werkvloer. Hun gedrag wordt weer ingegeven door een veelheid aan menselijke factoren In model 10

13 Kort samengevat levert de enquête bewijs voor dit model op. Per saldo invloed van de OR Vooral verklaard door: (zoals gezien door de OR). a. Medezeggenschapsgedragsfactor, het gedrag van de bestuurder, MT en staf b. Periodieke functioneringsgesprekken in de OR van de voorzitter met elk van de leden c. Interesse van de collega s op de werkvloer [Een kleine bijna significante bijdrage levert nog de bereidheid van OR-leden een conflict of geschil aan te gaan met de bestuurder.] Medezeggenschapsgedrag Vooral verklaard, door: (zoals gezien door de OR) a. De factor open, lerende bedrijfscultuur gericht op participatie b. Items gericht op vertrouwen in de directie en in de OR zelf c. Item: OR en bestuurder zoeken naar een goed compromis d. Items: OR en bestuurder zijn beide bereid iets toe te geven Voor de duidelijkheid merken we op dat in deze verklaringen enkele verbanden aangestipt worden die in het voorgaande nog niet expliciet genoemd zijn. Zo blijkt dat zowel in de enquête, maar ook in de casestudies dat het goed werkt als er met enige regelmaat functioneringsgesprekken binnen de OR worden gevoerd. Deze helpen het zelfvertrouwen van de leden te versterken. Ook interesse bij de collega s op de werkvloer in wat de OR doet, draagt bij aan de resultaten van de OR. Een ander punt is, dat er een zekere tegenstrijdigheid bestaat, waarbinnen de OR zijn weg moet zoeken. Enerzijds zijn OR-leden, maar nog sterker blijkt in de cases de leden van de achterban gericht op samenwerking met de bestuurder/directie. Fungeren als sparringpartner van de bestuurder geeft de OR invloed en status. Maar, de OR moet ook kritisch blijven ten opzichte van de bestuurder/directie en - als het nodig is - een conflict niet schuwen. Ook dat blijkt goed voor het effect van de OR. 11

14 3 Enkele aanbevelingen Ten slot doen we enkele aanbevelingen op grond van het onderzoek. We beperken ons tot drie beknopte aanbevelingen. Wie verder geïnteresseerd is verwijzen we naar het onderzoeksrapport, dat te vinden is op de websites van NvMedezeggenschap, CNV Vakmensen en ITS Radboud Universiteit. 1. Moed om te zeggen waar het om gaat en vertrouwen dat de andere partij daar geen misbruik van zal maken is essentieel voor de medezeggenschap. De eerste zet is daarbij aan de bestuurder, die de OR zorgvuldig en met respect moet benaderen. Het is zaak de OR vroeg te betrekken bij alle relevante ontwikkelingen. Zie de genoemde gedragsaspecten van de bestuurder elders in dit rapport. Hetzelfde geldt ook voor het gedrag van de leden MT en staf in relatie tot de OR. 2. Er tekent zich langzamerhand een nieuw model van medezeggenschap af, waarin de OR een speler in een netwerk wordt, strategisch partner van de directie is, stimulator van directe participatie op de werkvloer en behartiger van collectieve belangen van de werknemers. Het betekent soms samenwerken en soms kritische distantie tussen OR en bestuurder. De OR moet de rol als countervailing power tot zijn beschikking blijven houden. Dit alles vereist een pakket aan rollen binnen de OR en vereist overeenstemming daarover met de bestuurder (en mogelijk ook andere actoren zoals MT, Raad van Commissarissen, P&O en vakbonden). Dit model kan alleen werken als het zorgvuldig tot stand komt. Het is een verantwoordelijkheid van bestuurder en OR. 3. Het blijkt in de praktijk moeilijk om de verwachtingen wederzijds van OR en bestuurder en staf goed op elkaar af te stemmen. Er moet een set van tools gebruik worden gemaakt om het model te laten werken. a. Liefst aan de hand van concrete onderwerpen en voorbeelden stippelt de OR uit wat de gewenste rol van de OR is en ten aanzien van welke onderwerpen. Dit kan in een cursus of onder leiding van een coach. b. Liefst aan de hand van concrete onderwerpen en voorbeelden spreekt de bestuurder uit (al of niet samen met het MT) wat de gewenste rol van de OR is en ten aanzien van welke onderwerpen. P&O zou hierbij de moderator kunnen zijn. c. In een werkconferentie of heisessie spreken OR en bestuurder (MT) de gewenste rollen met elkaar door en maken er afspraken over. Belangrijk is dat vervolgens wordt uitgesproken welke competentie de OR nodig heeft en waarover de OR beschikt of kan beschikken. Een dergelijke sessie vindt in principe elk jaar plaats. d. De OR betrekt de achterban bij elk onderwerp dat een betreffend deel van de achterban aangaat. Dit kan al naar gelang situatie en onderwerp op zeer verschillende manieren. We noemen er enkele: a. Een paritaire werkgroep samengesteld door management en OR, 12

15 b. Een werkgroep of comité van de OR, of tijdelijke deelname van afgevaardigden aan een commissie van de OR, c. Een focusgroep van meerdere afdelingen, een afdelingsbijeenkomst, d. Een gerichte enquête onder de medewerkers over hert onderwerp. Van belang is steeds om zo veel mogelijk afstemming over de te gebruiken tool met de bestuurder/mt te verkrijgen. 13

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren

B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren B-toets Vragenlijst Bejegening Versie voor jongeren J.W. Veerman N. van Erve M. Poiesz Praktikon BV Postbus 6906 6503 GK Nijmegen tel. 024-3615480 www.praktikon.nl praktikon@acsw.ru.nl 2010 Praktikon

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid dat a zorg onderwijs zekerheid t enschap rg welzijn obilit eit n beleids- Het ITSmaakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen

Aanvulling op. Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Aanvulling op Resultaten STOP4-7 Tabellenboek trainingen 2003-2006 Praktikon maakt deel uit van de Stichting de Waarden te Nijmegen en

Nadere informatie

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers Testversie 1 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2016 Praktikon B.V.

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Wachtdagen

Nadere informatie

Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester

Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht. Rapportage. Menno Wester Verlangd basisonderwijs in de wijk Overvecht, gemeente Utrecht Rapportage Menno Wester Maart 2014 Projectnummer: 34001333 Opdrachtgever: Stichting HIO 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Behoudens

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Verlangd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

United We Stand Meer aandacht voor elkaar

United We Stand Meer aandacht voor elkaar United We Stand Meer aandacht voor elkaar Hein van Steenis Uitgever: Calbona Dit boekje is gebaseerd op ideeën uit mijn boeken Weerbaar in een woelige wereld (pseudoniem Rein Steenhuis) en Veranderen is

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Lodewijk het lieve beestje

Lodewijk het lieve beestje Lodewijk het lieve beestje Uitgeverij, training en diensten Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Force digitale producties Illustraties:

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Door hun deelname aan de medezeggenschap leveren OR-leden een toegevoegde waarde voor (de besluitvorming

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem)

Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Handleiding MIS (Management Informatie Systeem) Praktikon 2016 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024 3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024 3611152 www.bergop.info 2016

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek De Nederlandse staat

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek De Nederlandse staat PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek De Nederlandse staat Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey, Mieke de Jager Ina Berlet (SLO), Enschede

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016

Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016 Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016 SAMEN WINNEN Resultaten enquête-onderzoek Medezeggenschap Openbare Bibliotheken Voorwoord In het sociaal contract dat cao-partijen hebben afgesloten is de

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave CE

Nadere informatie

Spreken en gesprekken voor 1F

Spreken en gesprekken voor 1F NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Welkom! Wat gaan we met jullie delen?

Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Mark Hut, 10 juni 2016 Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Werkgeluk bij Zayaz: aanleiding Doel, achtergrond, output van de methode Uitrol in organisatie: projectgroep aan de slag Proces interne afstemming

Nadere informatie

module keukencalculaties mbo koksopleiding Barend Bakkenes

module keukencalculaties mbo koksopleiding Barend Bakkenes module keukencalculaties mbo koksopleiding Barend Bakkenes colofon Uitgeverij: Auteur: Eindredactie: Foto s: Vormgeving: Drukwerk: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Barend Bakkenes Uitgeverij Edu Actief

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Werken in het management

Werken in het management 13 Werken in het management Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Monique de Bree Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van speurwerk op het gebied van de bouwvoorbereiding, de bouwtechniek en de bedrijfstechniek in de bouwnijverheid, alsmede de yerbreiding

Nadere informatie

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1 Dit boek is van Jaar Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v., Meppel Auteurs: José Banens, Erwin Tielemans Redactie: Robert Slagt Inhoudelijke redactie: Alje Heinkens;

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Een eigen bedrijf beginnen

Een eigen bedrijf beginnen 9 Een eigen bedrijf beginnen Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Arie Reijn Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn, Ingrid

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

IT Governance. Studietaak 5

IT Governance. Studietaak 5 IT Governance 5 Open Universiteit faculteit Managementwetenschappen Cursusteam ir. H.B.F. Hofstee, projectleider en auteur Open Universiteit prof. dr. R.J. Kusters, auteur, Open Universiteit Programmaleiding

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Kleren maken de mens

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Kleren maken de mens PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Kleren maken de mens Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mary Korten, José Banens, Gerda Verheij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Rapportage invullijst (1)

Rapportage invullijst (1) Rapportage invullijst (1) Eerste inventarisatie bestand leerling flexkrachten d.d. 16 januari 2013 Gert de Jong Hedwig Vermeulen Projectnummer: 34001230 Opdrachtgever: A+O Metalektro 2013 ITS, Radboud

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

OENOE WOENOE NOE WOENOE

OENOE WOENOE NOE WOENOE NOE WOENOE ENOE WOENOE OENOE WOENOE NOE WOENOE WOENOE WOE WOENOE WOENO WOENOE WO WOENOE IN WOENO DE OR Wel over eens, niet over eens Een luchtige inleiding in OR-land A. Maat Samensteller(s) en uitgever

Nadere informatie

Vragenlijst. Evaluatie-vragenlijst Functioneringsgesprek. Beste medewerker,

Vragenlijst. Evaluatie-vragenlijst Functioneringsgesprek. Beste medewerker, 202 hetfunctioneringsgesprek.nl Evaluatie-vragenlijst Functioneringsgesprek Beste medewerker, Afgelopen periode heeft onze organisatie de functioneringsgesprekken afgenomen. Ook met u is een gesprek gevoerd.

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Werk en inkomen

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Werk en inkomen PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Werk en inkomen Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer, Mary Korten,

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen

Ambitie.info. BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Ambitie.info BPV Werken in de detailhandel, goederen komen binnen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Onze

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het buitenspouwblad Het buitenspouwblad 84 Stichting Bouwresearch K1uwer Technische Boeken B.V. - Deventer - AntWerpen Ten Hagen B.V. - Den Háag Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Medewerkertevredenheidsonderzoek Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Medewerkertevredenheidsonderzoek Uit thema 4 (Binden & Boeien van medewerkers) van de Denktank Slimmer Scholen

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT mei 2015 Aanvullend op de Algemene Specificaties Kamerplanten gelden voor Phalaenopsis in pot de eisen genoemd in deze productspecificatie. De Productspecificatie

Nadere informatie

Waardering medezeggenschap. Rapportage resultaten van de enquête onder LNV-medewerkers

Waardering medezeggenschap. Rapportage resultaten van de enquête onder LNV-medewerkers Medezeggenschapsenquête Waardering medezeggenschap Rapportage resultaten van de enquête onder LNV-medewerkers Directie P&O/DOR LNV Commissie Bevordering Medezeggenschap augustus 2004 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Rondkomen

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Rondkomen PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Rondkomen Colofon Auteurs: Mieke van Wieringen, Ruud Schinkel Onder redactie van: Ina Berlet (SLO), Enschede en Sluiter boekproductie, Lelystad Met dank aan: Aveline

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

BPV-katern Ondernemen

BPV-katern Ondernemen BPV-katern Ondernemen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: R. van Midde Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Drukwerk: Titel

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda DOORDRINGEN of Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting DOORDRINKEN Jos Kuppens Henk Ferwerda In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 1 ISBN: 978 90 3720 835 1 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

het effect van Buro van Dormalen een onderzoek door dr. A. Dupuy

het effect van Buro van Dormalen een onderzoek door dr. A. Dupuy het effect van Buro van Dormalen een onderzoek door dr. A. Dupuy als ons leven en, als onderdeel daarvan, ons werk in harmonie zijn met onszelf dan zijn we gelukkig en leveren we optimale prestaties het

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten

Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten De landelijke OR-verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het WOR-regime Harry van den Tillaart John Warmerdam Nijmegen, mei 2014

Nadere informatie