Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het belang van beleggen [p.3] I Dekkingsgraad blijft stijgen [p.4] I Samenstelling van het bestuur [p.4] I Vier beleidsonderdelen [p.5] I Rendement weer boven minimale eis van DNB [p.5] I Een prima beleggingsjaar [p.6] I Slechts kleine stijging dankzij hogere rente [p.7] I Het Pensioenfonds bereidt zich voor op nieuwe Pensioenwet [p.7] I Informeren op een heldere wijze [p.8] I Waar moet ik zijn? [p.8] < > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief Deze tweede nieuwsbrief van dit jaar over het Pensioen is grotendeels gereserveerd voor het Jaarbericht Het Jaarbericht zal bij de meeste lezers inmiddels bekend zijn als een verkorte versie van het Jaarverslag, waarin het Pensioenfonds onder andere verantwoording aflegt over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Met het Jaarbericht brengen we de prestaties van het Pensioenfonds van het afgelopen jaar bij een zo groot mogelijk deel van de deelnemers van het fonds onder de aandacht. Uiteraard is het volledige Jaarverslag ook te downloaden van Verder maakt u in deze nieuwsbrief kennis met Tom Gallagher, Group Pensions Manager in Dublin en zijn kijk op het Nederlandse pensioenbeleid. Ook een interview met Peter van Dijk, bestuurslid van het Pensioenfonds, over de stand van de beleggingen en de ontwikkelingen bij de vermogensbeheerders. > Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid Onze pensioenregelingen geven de deelnemers veel zekerheid Tom Gallagher, binnen Group medeverantwoordelijk voor het internationale pensioenbeleid, is enthousiast over het Nederlandse pensioenstelsel. De hele financiële opzet van pensioenen in Nederland heeft zich door de jaren bewezen als zeer degelijk. Veel andere landen kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Wel ervaart Tom de hoeveelheid regelgeving als enigszins ontmoedigend: Ik probeer te begrijpen wat de Nederlandse wetgever bedoelt, maar dat valt nog niet mee. Tom is een jaar geleden in dienst gekomen bij Smurfit Kappa Group om de internationale pensioenverplichtingen van het bedrijf inzichtelijker te maken. Samen met zijn leidinggevende Kevin Goss zetelt hij op het hoofdkantoor in Dublin. Hiervoor werkte Tom ongeveer tien jaar voor het actuarieel adviesbureau Watson Wyatt. Al enige tijd had ik de wens om eens aan opdrachtgeverszijde te werken, waar de echte beslissingen worden genomen. bood de gelegenheid om dit op internationaal niveau te doen. Voor mij was het een uitstekend moment om de overstap te maken. Kevin Goss blijft nog een paar jaar aan voor hij zelf met pensioen gaat, waardoor hij zijn grote kennis van het bedrijf en de verschillende pensioenregelingen aan mij kan overdragen.

2 Nadenken Er waren nog twee redenen voor Tom Gallagher om de overstap te maken. Binnen de organisatie houden we centraal toezicht op alle pensioenregelingen, maar we voeren geen uniform beleid. We laten de invulling van het pensioen grotendeels aan de landenorganisaties over. Dat betekent dat we per land creatief kunnen nadenken over de meest optimale pensioenregeling voor de betrokken medewerkers. Die variatie spreekt mij aan. Verder moet er de komende jaren behoorlijk wat werk worden verzet. Door de samenvoeging van Smurfit en Kappa Packaging hebben we in veel landen nu meerdere pensioenregelingen. Vergaderen Het Nederland Pensioenfonds bestuur (het oude Kappa Packaging fonds) vergadert ongeveer zes keer per jaar. Voor elke vergadering komen Tom en Kevin naar Nederland en luisteren via simultaan-vertaling mee met de discussies. Af en toe stelt Tom een vraag of geeft hij aan hoe bepaalde problemen in andere landen worden opgelost. Dat is even een inspanning, maar het werkt goed. Ik blijf zo prima op de hoogte van de ontwikkelingen bij dit fonds. Het geeft mij bovendien de gelegenheid tijdens de vergaderingen bij te praten met de verantwoordelijke bestuursleden om te weten wat er speelt. Ook in Nederland kent nog verschillende pensioenregelingen. Behalve de bestaande regelingen van Smurfit en Kappa Packaging zijn er ook nog enkele bedrijven die bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn aangesloten of een eigen pensioenregeling hebben ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast hadden zowel Smurfit als Kappa Packaging een eigen Nederlands pensioenfonds. Gallagher: Twee fondsen kosten de organisatie nogal wat tijd. We streven er nu naar zoveel mogelijk werkzaamheden te concentreren bij dezelfde mensen. Ton van Gestel is nu bijvoorbeeld ook directeur van het Smurfit fonds, naast zijn werk voor het oude Kappa fonds. Tom is blij te merken dat het fonds zich de laatste tijd financieel gezien prima ontwikkelt. Op dit moment moet Nederland nog altijd extra premie financieren om het vermogen van het fonds op te krikken. Dat doen we op basis van afspraken die daarover in 2004 met de bonden zijn gemaakt. Door een succesvol beleggingsbeleid gaat het herstel echter sneller dan we hadden verwacht. Dat is goed nieuws, want uiteindelijk gaat het voor ons om veel geld en het is erg belangrijk dat het op de juiste en meest efficiënte manier ten goede komt aan onze medewerkers. S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 2

3 > Peter van Dijk over het belang van beleggen Zonder goede beleggingsresultaten geen jaarlijkse verhoging van de pensioenen Het belegd vermogen van het Pensioenfonds heeft ook in de eerste maanden van 2007 verhoudingsgewijs goed gerendeerd. De resultaten bleven in lijn met de markt. Sinds het begin van 2005 scoort het fonds fors hoger dan de markt. Gemiddeld is in die periode een rendement gehaald van 8,9 procent, waar de markt op 8,4 bleef steken. Bestuurslid Peter van Dijk: Wij hebben de afgelopen jaren goede inschattingen gemaakt van de ontwikkelingen en daar in ons beleggingsbeleid op in kunnen spelen. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Goede beleggingsresultaten zijn om twee redenen belangrijk voor het Pensioenfonds. Op de eerste plaats de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. In de ogen van De Nederlandsche Bank is dat momenteel te laag. Sinds 2004 volgt het bestuur daarom een herstelplan, dat ervoor moet zorgen dat het vermogen in een paar jaar tijd wordt opgetrokken. Goede beleggingsresultaten zijn daarbij belangrijk. Daarnaast is de jaarlijkse verhoging van de pensioenopbouw (indexatie) afhankelijk van het beleggingsresultaat. Van Dijk: Door onze sterke rendementen konden we het afgelopen jaar de pensioenuitkeringen met de prijsontwikkeling laten meegroeien en de pensioenopbouw met de loonontwikkeling. Voor het bestuur is dat een belangrijk gegeven. Behoudend beleggen Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen, werkt het Pensioenfonds met verschillende gespecialiseerde beleggers. In de afgelopen maanden is een deel van het vastrentende vermogen verschoven van Pimco, een grote buitenlandse belegger, naar ABN Amro. Van Dijk: Wij volgen heel nauwgezet de prestaties van de verschillende beheerders en schromen niet mandaten te verplaatsen naar andere, in onze ogen betere beheerders. In Pimco zijn wij behoorlijk teleurgesteld. Ze hebben sinds de start van het mandaat in 2005 niet aan de verwachtingen voldaan. Misschien is het voor buitenlandse beleggers toch niet zo makkelijk goed in te spelen op de wensen van Nederlandse pensioenfondsen. Ontwikkelingen volgen Peter van Dijk is al sinds de oprichting bestuurslid van het Nederland Pensioenfonds. Tot zijn voornaamste taak behoort het toezien op het vermogen van het fonds. Samen met voorzitter Frits Beurskens en directeur Ton van Gestel kijkt hij maandelijks naar de stand van de beleggingen en de ontwikkelingen bij de diverse vermogensbeheerders. De contacten met de vermogensbeheerders worden ook door hem onderhouden, samen met Ton van Gestel. Volgens Van Dijk is het Pensioenfonds redelijk behoudend in de beleggingskeuzes. We laten ons niet gek maken door hedge funds of andere nieuwe, alternatieve beleggingsvormen. We blijven uitgaan van lange termijn resultaten. Peter van Dijk was voorheen directeur Accounting en Control bij Kappa Packaging. Na zijn pensionering vroeg voorzitter Frits Beurskens hem namens de onderneming lid te blijven van het bestuur van het Pensioenfonds. Van Dijk: Ik heb daar niet lang over hoeven nadenken. Het werk voor het fonds en dan vooral het beleggingsaspect heb ik altijd erg boeiend en belangrijk gevonden. Gemiddeld twee dagen per week besteedt Van Dijk nu aan het Pensioenfonds, dat tegenwoordig kantoor houdt in Maastricht. S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 3

4 Jaarbericht 2006 > Dekkingsgraad blijft stijgen Voor Stichting Pensioenfonds Nederland was 2006 een boeiend jaar met veel veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Het jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari, noodzakelijk vanwege allerlei wettelijke maatregelen. In 2006 hebt u alle ontwikkelingen op de voet kunnen volgen, onder andere via de Pensioen Nieuwsbrief en onze eigen website. Sinds 1 januari 2007 is er weer veel veranderd. Op die datum is namelijk de nieuwe Pensioenwet van kracht geworden. In 2006 heeft het Pensioenfonds zich hierop kunnen voorbereiden. Financieel was 2006 een prima jaar voor het Pensioenfonds. De totale beleggingsportefeuille behaalde een rendement van 7%, waardoor het vermogen verder groeide. Mede hierdoor steeg de dekkingsgraad verder, van 116 naar ruim 123%; een mooie stijging. De Nederlandsche Bank (DNB, houdt toezicht op pensioenfondsen) eist echter een dekkingsgraad van 125% voor het Pensioenfonds. Daarom is in 2004 een herstelplan opgesteld, met als doel een dekkingsgraad van 125% eind In dit Jaarbericht 2006 leest u hoe het Pensioenfonds dit doel denkt te bereiken, maar ook hoe het zich heeft voorbereid op alle veranderingen in Tot slot komt u meer te weten over de wijze waarop het pensioenvermogen wordt beheerd. Het bestuur van het Pensioenfonds legt hiermee verantwoording af voor het in 2006 gevoerde beleid. > Samenstelling van het bestuur Het bestuur van het Pensioenfonds bestaat uit acht leden, gelijk verdeeld over vertegenwoordigers namens de werkgever en de werknemers. De werkgever levert de voorzitter. In 2006 is de heer Frits Beurskens voorzitter geworden van het Pensioenfonds; hij is de opvolger van de heer Han Wagter. Binnen het bestuur is de heer Olav Muurmans in 2006 opgevolgd door de heer Harry Schoenmakers, die voorheen de werknemers vertegenwoordigde. De heer Dick Holtman volgde hem op in deze rol. Op 31 december 2006 was het bestuur als volgt samengesteld: Naam Functie Namens Vanuit Aftredend G.P.F. (Frits) Beurskens Voorzitter werkgever P.R. (Peter) van Dijk Algemeen lid werkgever H.H.J.M. (Harry) Schoenmakers Algemeen lid werkgever G. (Geert) Nuus Algemeen lid werkgever J.A. (Ton) van Gestel* Secretaris directeur W.J. (Wim) Brantjes Algemeen lid werknemer G. (Gerriet) de Haas Algemeen lid werknemer D. (Dick) Holtman Algemeen lid werknemer Nederland B.V. Nederland B.V. Nederland B.V. Solid Board B.V. Pensioengerechtigden Solid Board TWINCORR B.V. *Ton van Gestel is - behalve secretaris - sinds 15 juni 2006 ook directeur van het Pensioenfonds. S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 4

5 > Vier beleidsonderdelen Dit Jaarbericht is opgebouwd uit vier beleidsonderdelen die nauw met elkaar zijn verbonden. Het gaat om beleggingsbeleid, financieel beleid, pensioenbeleid en deelnemersbeleid. Hieronder volgt voor elk van deze vier onderdelen een kort overzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Beleggingsbeleid > Rendement weer boven minimale eis van DNB Het Pensioenfonds belegt zijn vermogen in vastrentende waarden (obligaties) en aandelen. Op die manier wordt gezocht naar een optimaal rendement, tegen acceptabele risico s. Zo probeert het Pensioenfonds het totale vermogen te laten groeien, zodat er reserves ontstaan. Die reserves heeft het Pensioenfonds nodig om tegenvallers op te kunnen vangen en om uw pensioenuitkering (na pensionering) jaarlijks te kunnen laten stijgen. De totale beleggingen behaalden in 2006 een rendement van 7,0%. Dit betekent dat de benchmark een beleggingspakket waar het Pensioenfonds haar rendement ieder jaar mee vergelijkt - met 1,0% werd verslagen. Het herstelplan van de DNB eist dat het Pensioenfonds minimaal een rendement van 5,5% behaalt. In 2006 is dit beleggingsresultaat voor de vierde keer op rij behaald. Het Pensioenfonds heeft 2006 afgesloten met een belegd vermogen van meer dan 360 miljoen euro; dit is ruim 16 miljoen meer dan in De vastrentende waardenportefeuille behaalde een rendement van -0,7%, een direct gevolg van de wereldwijd stijgende rente. De obligatiebenchmark scoorde nog iets minder (-0,8%). Eind 2006 bedroeg het totaal belegd vermogen van de vastrentende waardenportefeuille ruim 206 miljoen euro. De aandelen presteerden aanmerkelijk beter dan de obligaties; het behaalde rendement van 14,9% was ook hier beter dan de benchmark (14,1%). Eind 2006 had de gehele aandelenportefeuille een waarde van 157 miljoen euro. Een beperkt deel van het vermogen van het Pensioenfonds - ongeveer 15 miljoen euro - is belegd in onroerend goed. De rest van het vermogen was niet belegd. S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 5

6 Financieel beleid > Een prima beleggingsjaar In 2006 hebben de beleggingen van het Pensioenfonds een rendement behaald van 7,0%. Mede hierdoor steeg de dekkingsgraad - de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het Pensioenfonds - van 116,1% naar 123,4%. Dit betekent dat het Pensioenfonds meer dan 23% boven het bedrag aan verplichtingen (=100%) in kas heeft. Ondanks deze stijgende dekkingsgraad, heeft het Pensioenfonds nog altijd een reservetekort; bij een dekkingsgraad van 125,1% is het Pensioenfonds financieel op orde. Naar verwachting is de dekkingsgraad uiterlijk eind 2010 op het niveau dat DNB van het Pensioenfonds verwacht. Het Pensioenfonds streeft naar een dekkingsgraad van 130%. Indexatie afhankelijk van beleggingen Aangezien geld door de jaren heen minder waard wordt (inflatie) streeft het Pensioenfonds Nederland ernaar om uw opgebouwde pensioen jaarlijks met een bepaald percentage te verhogen (indexatie). Deze toeslag op de opgebouwde pensioenen kan alleen plaatsvinden als de rendementen van het Pensioenfonds hoog genoeg zijn; sinds 1 januari 2004 moet het gemiddeld beleggingsrendement minimaal 5,5% zijn. Als u uit dienst bent en nog pensioenaanspraken bij het Pensioenfonds hebt, wordt uw pensioen in principe ook jaarlijks verhoogd. Hetzelfde geldt als u gepensioneerd bent. We schrijven in principe, omdat ook in dit geval de behaalde rendementen hoog genoeg moeten zijn om tot verhoging (indexatie) van uw achtergelaten of ingegane pensioenen te kunnen overgaan. Hiervoor is een gemiddeld beleggingsrendement nodig van minimaal 4% over de voorgaande vijf jaren. Indexatie in 2006 Ieder jaar wordt opnieuw bekeken wat u aan pensioen hebt opgebouwd aan de hand van uw dienstjaren en het (gemiddeld) verdiende salaris in het afgelopen jaar. Dit gebeurt voor alle actieve deelnemers in het fonds. Daarnaast kijkt het Pensioenfonds naar de huidige pensioenuitkeringen van de gepensioneerden en de pensioenrechten van de personen die niet meer bij werken, maar die wel hun pensioenpotje hebben laten staan. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn de pensioenen van alle (voormalige) deelnemers en gepensioneerden verhoogd. De pensioenuitkeringen (in 2007) en de opgebouwde pensioenaanspraken voor de inactieve deelnemers worden met 1,3% verhoogd. Dit percentage komt overeen met de prijsinflatie. De indexatie van de actieve deelnemers is per 1 januari 2007 vastgesteld op 1,9%. Dit percentage komt overeen met de CBS loonindex. Indexatie vanaf 2009 Vanaf 1 januari 2009 beslist het bestuur elk jaar opnieuw of er geïndexeerd kan worden. Hierbij wordt gekeken naar de dekkingsgraad van het fonds, de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen, uitgedrukt in een percentage. Het Pensioenfonds moet dus voldoende geld (vermogen) hebben om de pensioenen (verplichtingen) te kunnen betalen. Als de dekkingsgraad lager is dan 105%, vindt in elk geval geen indexatie plaats; het Pensioenfonds heeft dan te weinig middelen om een toeslag op de pensioenen te mogen verlenen. Ligt de dekkingsgraad boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad - momenteel tussen 120 en 125% - dan kán een volledige indexatie worden doorgevoerd. De beslissing over het verhogen van de pensioenaanspraken wordt echter ieder jaar opnieuw door het bestuur genomen. De indexatie is dus voorwaardelijk. Er is geen geld voor gereserveerd en er wordt geen premie voor betaald. Pensioenpremie Aan uw Pensioen betalen zowel Smurfit Kappa als u zelf een premie. De pensioenpremie die Smurfit Kappa betaalt is voor 2007 vastgesteld op 19,1% van de werkgeversbijdrage grondslag. Uit deze bijdrage worden ondermeer de kosten betaald die de werkgever heeft aan de opbouw van het Basispakket. Daarnaast betaalt de werkgever de premies voor het Beleggingspakket en het Extra beleggingspakket. Tot 2006 werd de pensioenpremie geheel betaald door de werkgevers. Sinds 1 januari 2006 betalen ook de deelnemers een bijdrage voor hun pensioen, gebaseerd op de werknemersgrondslag; dit percentage loopt jaarlijks op tot het niveau van 5,3% in. Eigen bijdrage: ,0% ,9% (en verder) 5,3% S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 6

7 > Slechts kleine stijging pensioenverplichtingen dankzij hogere rente De pensioenverplichtingen zijn in 2006 minder sterk gestegen dan in de voorgaande jaren. Dit heeft vooral te maken met het rentepercentage dat voor de berekeningen over 2006 is gebruikt. Vanwege de lage rentestand in 2005 moest het Pensioenfonds in 2005 de vaste rekenrente van 4% loslaten, en in plaats daarvan rekenen met een lagere rente (3,7%). Hierdoor namen de verplichtingen van het Pensioenfonds toe. Omdat de rente in 2006 flink is gestegen, kon het Pensioenfonds weer rekenen met de maximale rente van 4%. Dit had een verlagend effect op de verplichtingen. Pensioenbeleid > Het Pensioenfonds bereidt zich voor op nieuwe Pensioenwet Voor het Pensioenfonds was 2006 ook een jaar waarin het zich heeft voorbereid op de nieuwe Pensioenwet waar alle pensioenfondsen inmiddels - sinds 1 januari mee te maken hebben. De nieuwe Pensioenwet stelt strengere eisen op financieel gebied. Maar ook wat betreft communicatie wordt het een en ander verwacht van pensioenfondsen. In dit hoofdstuk vatten wij de belangrijkste elementen uit de Pensioenwet kort voor u samen. Financieel Toetsingskader (FTK) Het FTK bevat een aantal richtlijnen waarmee pensioenfondsen hun eigen financiële positie moeten beoordelen. Tot 2007 bepaalde het Pensioenfonds zijn verplichtingen op basis van een vaste rekenrente van (maximaal) 4%; volgens de nieuwe regels kijkt het Pensioenfonds voortaan naar de marktrente, die in principe iedere dag anders kan zijn. Hierdoor kan de dekkingsgraad in de loop van een jaar enorme schommelingen laten zien. Hoe hoger de marktrente, hoe lager de pensioenverplichtingen. Een hoge rente heeft dus een positief effect op de dekkingsgraad. Daarnaast zijn er nieuwe voorschriften voor het aanleggen van beleggingsbuffers, afhankelijk van de wijze van beleggen. Hoe risicovoller een pensioenfonds belegt, hoe groter de buffers moeten zijn. Communicatie Het staat duidelijk in de nieuwe Pensioenwet: communicatie naar en met (voormalige) deelnemers en gepensioneerden moet vooral helder en voor iedereen begrijpelijk zijn. Wanneer en hoe vaak een pensioenfonds moet communiceren is nauwkeurig vastgelegd, waarbij de nadruk ligt op het moment van indiensttreding. Ook zullen nieuwe medewerkers in de nabije toekomst voortaan een startpakket ontvangen de zogenaamde startbrief, waar onder andere in moet staan per wanneer iemand deelnemer is geworden, hoe de pensioenregeling precies in elkaar zit en wat hij/zij moet doen om de waarde van het eventueel eerder opgebouwde pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling (waardeoverdracht). Daarnaast heeft het Pensioenfonds communicatieverplichtingen die regelmatig terugkeren, zoals het jaarlijks pensioenoverzicht dat vanaf een meer uniform karakter krijgt; hierdoor worden pensioenoverzichten onderling beter vergelijkbaar. Op dit overzicht moet het Pensioenfonds ook aangeven wat het indexatiebeleid is, en of dit beleid tijdens de drie voorafgaande jaren is waargemaakt. Alle pensioenfondsen krijgen tot 1 januari de tijd om zich goed voor te bereiden op deze nieuwe communicatieverplichtingen. Medezeggenschap Een derde belangrijk onderdeel van de Pensioenwet is Pension Fund Governance ( Goed Pensioenfondsbestuur ). Pension Fund Governance (PFG) heeft als doel meer transparantie te bieden en vergroting van de invloed van (voormalige) deelnemers en gepensioneerden. Namens de laatste groep zit de heer Brantjes in het pensioenfondsbestuur. In 2007 gaat het Pensioenfonds bekijken of dit volgens de Pensioenwet voldoende is, of dat gezocht moet worden naar een andere vorm van medezeggenschap. Inmiddels heeft het Pensioenfonds een Klachten- en Geschillenregeling ingevoerd (via de website opvraagbaar). S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 7

8 Deelnemersbeleid > Informeren op een heldere wijze Het Pensioenfonds streeft naar een actieve communicatie tussen het fonds en de deelnemers. Dit communicatiebeleid - vastgelegd in sluit dus naadloos aan op de nieuwe Pensioenwet. Los van deze nieuwe wet: het verhogen van de pensioenbeleving heeft bij het Pensioenfonds altijd voorop gestaan. De communicatie is open, helder en begrijpelijk. Voor deelnemers is er een algemene brochure beschikbaar over het Pensioen. Verder zijn er brochures die inspelen op specifieke situaties die invloed (kunnen) hebben op het pensioen: In dienst, Uit dienst, Met pensioen, Overlijden, Scheiden en Beleggen. Daarnaast zijn de volgende publicaties beschikbaar: Pensioen ABC, een lijst met Veelgestelde vragen en antwoorden en een folder over het Anw-hiaatpensioen. Twee maal per jaar verschijnt de Pensioen Nieuwsbrief, waarmee deelnemers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het Pensioenfonds én de Nederlandse pensioenwereld in het algemeen. In 2006 ontvingen de deelnemers het in 2005 vernieuwde pensioenoverzicht, dat op heldere wijze inzicht geeft in de (eigen) pensioensituatie. Het pensioenoverzicht 2006 is inmiddels aangepast aan de eisen van de nieuwe Pensioenwet. In de maand augustus hebben alle deelnemers dit overzicht ontvangen op het huisadres. Deelnemers ontvangen informatie op papier, maar kunnen de brochures en andere teksten ook teruglezen op de website van het pensioenfonds: > Waar moet ik zijn? Als u vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over de overige informatie over uw Pensioen, dan kunt u contact opnemen met Ton van Gestel, telefoonnummer U kunt ook een sturen: Meer informatie over uw pensioen bij Nederland vindt u tevens op onze website: colofon > Redactieleden: Ton van Gestel, directeur Pensioenfonds I Marlou Muylkens, management assistente Pensioenfonds I Nienke Odekerken, Corporate Communication Manager Group I Charlotte van der Heijden, Towers Perrin Pensioencommunicatie < S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 8

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 AUGUSTUS 2012 In dit Jaarbericht legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland verantwoording af voor het in 2011 gevoerde beleid.

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief nummer 5 > jaargang 4 > februari 2007 inhoud > De voorzitter aan het woord: Veel veranderingen, veel te doen [p.1] I Uw pensioen gaat omhoog: Volledige indexatie per

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief nummer 7 > jaargang 5 > MEI 2008 inhoud > Pensioenfondsmanager Marco Kiewiet aan het woord [p.1] I Een interview met extern adviseur Rob Bauer

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Beste deelnemers,

WOORD VOORAF. Beste deelnemers, WOORD VOORAF Beste deelnemers, Voor u ligt de pensioenkrant 2015 van Stichting Pensioenfonds B&S ( het Pensioenfonds ). Hiermee willen wij u informeren over de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 9 > JAARGANG 6 > SEPTEMBER 2009 inhoud > Bedenk goed hoeveel geld je straks nodig hebt! [p.1] Akkoord over herstelplan [p.3] Dekkingsgraad

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad. staat de nieuwe beleidsdekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #13 augustus 15 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen 3/4

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Dekkingsgraad omhoog, maar geen toeslag mogelijk. Wat gebeurde er in 2010, en wat brengt de toekomst?

Pensioen Nieuws. Dekkingsgraad omhoog, maar geen toeslag mogelijk. Wat gebeurde er in 2010, en wat brengt de toekomst? Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #5 juli 11 1 Wat gebeurde er in 2010 en wat brengt de toekomst? 2 Wat bracht 2010 voor het Pensioenfonds? Beleggingsbeleid: weinig risico,

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 10 > JAARGANG 7 > Februari 2010 inhoud > Voorzitter Frits Beurskens over hersteljaar 2009 [p.1] Pensioenen niet verhoogd [p.2] Nadenken

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2016 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2015 in hoofdijnen... 5 2. Financiële positie 2016... 8 3.Haalbaarheidstoets 2016... 9

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

2010: jaar van herstel

2010: jaar van herstel Verkort jaarverslag 2010 2010: jaar van herstel Hoe presteerde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen in 2010? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? In dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Terugblikken, vooruitkijken. Financiële crisis nog niet voorbij. #3 juli 10. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Terugblikken, vooruitkijken. Financiële crisis nog niet voorbij. #3 juli 10. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE 1 Terugblikken en vooruitkijken Financiële crisis nog niet voorbij 2 Wat bracht 2009 het Pensioenfonds? Verdeling beleggingen 3 De belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Financiële resultaten 2007. Communicatiepanel. magazine. Verkort jaarverslag. Transparant Duidelijk laten zien wat je doet

Financiële resultaten 2007. Communicatiepanel. magazine. Verkort jaarverslag. Transparant Duidelijk laten zien wat je doet Vroeger Jaargang 3, nummer 2, juni 2008 of Later magazine Transparant Duidelijk laten zien wat je doet Verkort jaarverslag Financiële resultaten 2007 Communicatiepanel Inhoudsopgave Doorzichtig en helder

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: ,

Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: , Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: 020 430 53 14, e-mail: pensioenfonds.vnu@aonhewitt.com, www.pensioenfondsvnu.nl Het pensioenfonds vindt uw mening belangrijk! VNU Pensioenfonds

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie