Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het belang van beleggen [p.3] I Dekkingsgraad blijft stijgen [p.4] I Samenstelling van het bestuur [p.4] I Vier beleidsonderdelen [p.5] I Rendement weer boven minimale eis van DNB [p.5] I Een prima beleggingsjaar [p.6] I Slechts kleine stijging dankzij hogere rente [p.7] I Het Pensioenfonds bereidt zich voor op nieuwe Pensioenwet [p.7] I Informeren op een heldere wijze [p.8] I Waar moet ik zijn? [p.8] < > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief Deze tweede nieuwsbrief van dit jaar over het Pensioen is grotendeels gereserveerd voor het Jaarbericht Het Jaarbericht zal bij de meeste lezers inmiddels bekend zijn als een verkorte versie van het Jaarverslag, waarin het Pensioenfonds onder andere verantwoording aflegt over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Met het Jaarbericht brengen we de prestaties van het Pensioenfonds van het afgelopen jaar bij een zo groot mogelijk deel van de deelnemers van het fonds onder de aandacht. Uiteraard is het volledige Jaarverslag ook te downloaden van Verder maakt u in deze nieuwsbrief kennis met Tom Gallagher, Group Pensions Manager in Dublin en zijn kijk op het Nederlandse pensioenbeleid. Ook een interview met Peter van Dijk, bestuurslid van het Pensioenfonds, over de stand van de beleggingen en de ontwikkelingen bij de vermogensbeheerders. > Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid Onze pensioenregelingen geven de deelnemers veel zekerheid Tom Gallagher, binnen Group medeverantwoordelijk voor het internationale pensioenbeleid, is enthousiast over het Nederlandse pensioenstelsel. De hele financiële opzet van pensioenen in Nederland heeft zich door de jaren bewezen als zeer degelijk. Veel andere landen kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Wel ervaart Tom de hoeveelheid regelgeving als enigszins ontmoedigend: Ik probeer te begrijpen wat de Nederlandse wetgever bedoelt, maar dat valt nog niet mee. Tom is een jaar geleden in dienst gekomen bij Smurfit Kappa Group om de internationale pensioenverplichtingen van het bedrijf inzichtelijker te maken. Samen met zijn leidinggevende Kevin Goss zetelt hij op het hoofdkantoor in Dublin. Hiervoor werkte Tom ongeveer tien jaar voor het actuarieel adviesbureau Watson Wyatt. Al enige tijd had ik de wens om eens aan opdrachtgeverszijde te werken, waar de echte beslissingen worden genomen. bood de gelegenheid om dit op internationaal niveau te doen. Voor mij was het een uitstekend moment om de overstap te maken. Kevin Goss blijft nog een paar jaar aan voor hij zelf met pensioen gaat, waardoor hij zijn grote kennis van het bedrijf en de verschillende pensioenregelingen aan mij kan overdragen.

2 Nadenken Er waren nog twee redenen voor Tom Gallagher om de overstap te maken. Binnen de organisatie houden we centraal toezicht op alle pensioenregelingen, maar we voeren geen uniform beleid. We laten de invulling van het pensioen grotendeels aan de landenorganisaties over. Dat betekent dat we per land creatief kunnen nadenken over de meest optimale pensioenregeling voor de betrokken medewerkers. Die variatie spreekt mij aan. Verder moet er de komende jaren behoorlijk wat werk worden verzet. Door de samenvoeging van Smurfit en Kappa Packaging hebben we in veel landen nu meerdere pensioenregelingen. Vergaderen Het Nederland Pensioenfonds bestuur (het oude Kappa Packaging fonds) vergadert ongeveer zes keer per jaar. Voor elke vergadering komen Tom en Kevin naar Nederland en luisteren via simultaan-vertaling mee met de discussies. Af en toe stelt Tom een vraag of geeft hij aan hoe bepaalde problemen in andere landen worden opgelost. Dat is even een inspanning, maar het werkt goed. Ik blijf zo prima op de hoogte van de ontwikkelingen bij dit fonds. Het geeft mij bovendien de gelegenheid tijdens de vergaderingen bij te praten met de verantwoordelijke bestuursleden om te weten wat er speelt. Ook in Nederland kent nog verschillende pensioenregelingen. Behalve de bestaande regelingen van Smurfit en Kappa Packaging zijn er ook nog enkele bedrijven die bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn aangesloten of een eigen pensioenregeling hebben ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast hadden zowel Smurfit als Kappa Packaging een eigen Nederlands pensioenfonds. Gallagher: Twee fondsen kosten de organisatie nogal wat tijd. We streven er nu naar zoveel mogelijk werkzaamheden te concentreren bij dezelfde mensen. Ton van Gestel is nu bijvoorbeeld ook directeur van het Smurfit fonds, naast zijn werk voor het oude Kappa fonds. Tom is blij te merken dat het fonds zich de laatste tijd financieel gezien prima ontwikkelt. Op dit moment moet Nederland nog altijd extra premie financieren om het vermogen van het fonds op te krikken. Dat doen we op basis van afspraken die daarover in 2004 met de bonden zijn gemaakt. Door een succesvol beleggingsbeleid gaat het herstel echter sneller dan we hadden verwacht. Dat is goed nieuws, want uiteindelijk gaat het voor ons om veel geld en het is erg belangrijk dat het op de juiste en meest efficiënte manier ten goede komt aan onze medewerkers. S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 2

3 > Peter van Dijk over het belang van beleggen Zonder goede beleggingsresultaten geen jaarlijkse verhoging van de pensioenen Het belegd vermogen van het Pensioenfonds heeft ook in de eerste maanden van 2007 verhoudingsgewijs goed gerendeerd. De resultaten bleven in lijn met de markt. Sinds het begin van 2005 scoort het fonds fors hoger dan de markt. Gemiddeld is in die periode een rendement gehaald van 8,9 procent, waar de markt op 8,4 bleef steken. Bestuurslid Peter van Dijk: Wij hebben de afgelopen jaren goede inschattingen gemaakt van de ontwikkelingen en daar in ons beleggingsbeleid op in kunnen spelen. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Goede beleggingsresultaten zijn om twee redenen belangrijk voor het Pensioenfonds. Op de eerste plaats de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. In de ogen van De Nederlandsche Bank is dat momenteel te laag. Sinds 2004 volgt het bestuur daarom een herstelplan, dat ervoor moet zorgen dat het vermogen in een paar jaar tijd wordt opgetrokken. Goede beleggingsresultaten zijn daarbij belangrijk. Daarnaast is de jaarlijkse verhoging van de pensioenopbouw (indexatie) afhankelijk van het beleggingsresultaat. Van Dijk: Door onze sterke rendementen konden we het afgelopen jaar de pensioenuitkeringen met de prijsontwikkeling laten meegroeien en de pensioenopbouw met de loonontwikkeling. Voor het bestuur is dat een belangrijk gegeven. Behoudend beleggen Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen, werkt het Pensioenfonds met verschillende gespecialiseerde beleggers. In de afgelopen maanden is een deel van het vastrentende vermogen verschoven van Pimco, een grote buitenlandse belegger, naar ABN Amro. Van Dijk: Wij volgen heel nauwgezet de prestaties van de verschillende beheerders en schromen niet mandaten te verplaatsen naar andere, in onze ogen betere beheerders. In Pimco zijn wij behoorlijk teleurgesteld. Ze hebben sinds de start van het mandaat in 2005 niet aan de verwachtingen voldaan. Misschien is het voor buitenlandse beleggers toch niet zo makkelijk goed in te spelen op de wensen van Nederlandse pensioenfondsen. Ontwikkelingen volgen Peter van Dijk is al sinds de oprichting bestuurslid van het Nederland Pensioenfonds. Tot zijn voornaamste taak behoort het toezien op het vermogen van het fonds. Samen met voorzitter Frits Beurskens en directeur Ton van Gestel kijkt hij maandelijks naar de stand van de beleggingen en de ontwikkelingen bij de diverse vermogensbeheerders. De contacten met de vermogensbeheerders worden ook door hem onderhouden, samen met Ton van Gestel. Volgens Van Dijk is het Pensioenfonds redelijk behoudend in de beleggingskeuzes. We laten ons niet gek maken door hedge funds of andere nieuwe, alternatieve beleggingsvormen. We blijven uitgaan van lange termijn resultaten. Peter van Dijk was voorheen directeur Accounting en Control bij Kappa Packaging. Na zijn pensionering vroeg voorzitter Frits Beurskens hem namens de onderneming lid te blijven van het bestuur van het Pensioenfonds. Van Dijk: Ik heb daar niet lang over hoeven nadenken. Het werk voor het fonds en dan vooral het beleggingsaspect heb ik altijd erg boeiend en belangrijk gevonden. Gemiddeld twee dagen per week besteedt Van Dijk nu aan het Pensioenfonds, dat tegenwoordig kantoor houdt in Maastricht. S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 3

4 Jaarbericht 2006 > Dekkingsgraad blijft stijgen Voor Stichting Pensioenfonds Nederland was 2006 een boeiend jaar met veel veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Het jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari, noodzakelijk vanwege allerlei wettelijke maatregelen. In 2006 hebt u alle ontwikkelingen op de voet kunnen volgen, onder andere via de Pensioen Nieuwsbrief en onze eigen website. Sinds 1 januari 2007 is er weer veel veranderd. Op die datum is namelijk de nieuwe Pensioenwet van kracht geworden. In 2006 heeft het Pensioenfonds zich hierop kunnen voorbereiden. Financieel was 2006 een prima jaar voor het Pensioenfonds. De totale beleggingsportefeuille behaalde een rendement van 7%, waardoor het vermogen verder groeide. Mede hierdoor steeg de dekkingsgraad verder, van 116 naar ruim 123%; een mooie stijging. De Nederlandsche Bank (DNB, houdt toezicht op pensioenfondsen) eist echter een dekkingsgraad van 125% voor het Pensioenfonds. Daarom is in 2004 een herstelplan opgesteld, met als doel een dekkingsgraad van 125% eind In dit Jaarbericht 2006 leest u hoe het Pensioenfonds dit doel denkt te bereiken, maar ook hoe het zich heeft voorbereid op alle veranderingen in Tot slot komt u meer te weten over de wijze waarop het pensioenvermogen wordt beheerd. Het bestuur van het Pensioenfonds legt hiermee verantwoording af voor het in 2006 gevoerde beleid. > Samenstelling van het bestuur Het bestuur van het Pensioenfonds bestaat uit acht leden, gelijk verdeeld over vertegenwoordigers namens de werkgever en de werknemers. De werkgever levert de voorzitter. In 2006 is de heer Frits Beurskens voorzitter geworden van het Pensioenfonds; hij is de opvolger van de heer Han Wagter. Binnen het bestuur is de heer Olav Muurmans in 2006 opgevolgd door de heer Harry Schoenmakers, die voorheen de werknemers vertegenwoordigde. De heer Dick Holtman volgde hem op in deze rol. Op 31 december 2006 was het bestuur als volgt samengesteld: Naam Functie Namens Vanuit Aftredend G.P.F. (Frits) Beurskens Voorzitter werkgever P.R. (Peter) van Dijk Algemeen lid werkgever H.H.J.M. (Harry) Schoenmakers Algemeen lid werkgever G. (Geert) Nuus Algemeen lid werkgever J.A. (Ton) van Gestel* Secretaris directeur W.J. (Wim) Brantjes Algemeen lid werknemer G. (Gerriet) de Haas Algemeen lid werknemer D. (Dick) Holtman Algemeen lid werknemer Nederland B.V. Nederland B.V. Nederland B.V. Solid Board B.V. Pensioengerechtigden Solid Board TWINCORR B.V. *Ton van Gestel is - behalve secretaris - sinds 15 juni 2006 ook directeur van het Pensioenfonds. S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 4

5 > Vier beleidsonderdelen Dit Jaarbericht is opgebouwd uit vier beleidsonderdelen die nauw met elkaar zijn verbonden. Het gaat om beleggingsbeleid, financieel beleid, pensioenbeleid en deelnemersbeleid. Hieronder volgt voor elk van deze vier onderdelen een kort overzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Beleggingsbeleid > Rendement weer boven minimale eis van DNB Het Pensioenfonds belegt zijn vermogen in vastrentende waarden (obligaties) en aandelen. Op die manier wordt gezocht naar een optimaal rendement, tegen acceptabele risico s. Zo probeert het Pensioenfonds het totale vermogen te laten groeien, zodat er reserves ontstaan. Die reserves heeft het Pensioenfonds nodig om tegenvallers op te kunnen vangen en om uw pensioenuitkering (na pensionering) jaarlijks te kunnen laten stijgen. De totale beleggingen behaalden in 2006 een rendement van 7,0%. Dit betekent dat de benchmark een beleggingspakket waar het Pensioenfonds haar rendement ieder jaar mee vergelijkt - met 1,0% werd verslagen. Het herstelplan van de DNB eist dat het Pensioenfonds minimaal een rendement van 5,5% behaalt. In 2006 is dit beleggingsresultaat voor de vierde keer op rij behaald. Het Pensioenfonds heeft 2006 afgesloten met een belegd vermogen van meer dan 360 miljoen euro; dit is ruim 16 miljoen meer dan in De vastrentende waardenportefeuille behaalde een rendement van -0,7%, een direct gevolg van de wereldwijd stijgende rente. De obligatiebenchmark scoorde nog iets minder (-0,8%). Eind 2006 bedroeg het totaal belegd vermogen van de vastrentende waardenportefeuille ruim 206 miljoen euro. De aandelen presteerden aanmerkelijk beter dan de obligaties; het behaalde rendement van 14,9% was ook hier beter dan de benchmark (14,1%). Eind 2006 had de gehele aandelenportefeuille een waarde van 157 miljoen euro. Een beperkt deel van het vermogen van het Pensioenfonds - ongeveer 15 miljoen euro - is belegd in onroerend goed. De rest van het vermogen was niet belegd. S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 5

6 Financieel beleid > Een prima beleggingsjaar In 2006 hebben de beleggingen van het Pensioenfonds een rendement behaald van 7,0%. Mede hierdoor steeg de dekkingsgraad - de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het Pensioenfonds - van 116,1% naar 123,4%. Dit betekent dat het Pensioenfonds meer dan 23% boven het bedrag aan verplichtingen (=100%) in kas heeft. Ondanks deze stijgende dekkingsgraad, heeft het Pensioenfonds nog altijd een reservetekort; bij een dekkingsgraad van 125,1% is het Pensioenfonds financieel op orde. Naar verwachting is de dekkingsgraad uiterlijk eind 2010 op het niveau dat DNB van het Pensioenfonds verwacht. Het Pensioenfonds streeft naar een dekkingsgraad van 130%. Indexatie afhankelijk van beleggingen Aangezien geld door de jaren heen minder waard wordt (inflatie) streeft het Pensioenfonds Nederland ernaar om uw opgebouwde pensioen jaarlijks met een bepaald percentage te verhogen (indexatie). Deze toeslag op de opgebouwde pensioenen kan alleen plaatsvinden als de rendementen van het Pensioenfonds hoog genoeg zijn; sinds 1 januari 2004 moet het gemiddeld beleggingsrendement minimaal 5,5% zijn. Als u uit dienst bent en nog pensioenaanspraken bij het Pensioenfonds hebt, wordt uw pensioen in principe ook jaarlijks verhoogd. Hetzelfde geldt als u gepensioneerd bent. We schrijven in principe, omdat ook in dit geval de behaalde rendementen hoog genoeg moeten zijn om tot verhoging (indexatie) van uw achtergelaten of ingegane pensioenen te kunnen overgaan. Hiervoor is een gemiddeld beleggingsrendement nodig van minimaal 4% over de voorgaande vijf jaren. Indexatie in 2006 Ieder jaar wordt opnieuw bekeken wat u aan pensioen hebt opgebouwd aan de hand van uw dienstjaren en het (gemiddeld) verdiende salaris in het afgelopen jaar. Dit gebeurt voor alle actieve deelnemers in het fonds. Daarnaast kijkt het Pensioenfonds naar de huidige pensioenuitkeringen van de gepensioneerden en de pensioenrechten van de personen die niet meer bij werken, maar die wel hun pensioenpotje hebben laten staan. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn de pensioenen van alle (voormalige) deelnemers en gepensioneerden verhoogd. De pensioenuitkeringen (in 2007) en de opgebouwde pensioenaanspraken voor de inactieve deelnemers worden met 1,3% verhoogd. Dit percentage komt overeen met de prijsinflatie. De indexatie van de actieve deelnemers is per 1 januari 2007 vastgesteld op 1,9%. Dit percentage komt overeen met de CBS loonindex. Indexatie vanaf 2009 Vanaf 1 januari 2009 beslist het bestuur elk jaar opnieuw of er geïndexeerd kan worden. Hierbij wordt gekeken naar de dekkingsgraad van het fonds, de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen, uitgedrukt in een percentage. Het Pensioenfonds moet dus voldoende geld (vermogen) hebben om de pensioenen (verplichtingen) te kunnen betalen. Als de dekkingsgraad lager is dan 105%, vindt in elk geval geen indexatie plaats; het Pensioenfonds heeft dan te weinig middelen om een toeslag op de pensioenen te mogen verlenen. Ligt de dekkingsgraad boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad - momenteel tussen 120 en 125% - dan kán een volledige indexatie worden doorgevoerd. De beslissing over het verhogen van de pensioenaanspraken wordt echter ieder jaar opnieuw door het bestuur genomen. De indexatie is dus voorwaardelijk. Er is geen geld voor gereserveerd en er wordt geen premie voor betaald. Pensioenpremie Aan uw Pensioen betalen zowel Smurfit Kappa als u zelf een premie. De pensioenpremie die Smurfit Kappa betaalt is voor 2007 vastgesteld op 19,1% van de werkgeversbijdrage grondslag. Uit deze bijdrage worden ondermeer de kosten betaald die de werkgever heeft aan de opbouw van het Basispakket. Daarnaast betaalt de werkgever de premies voor het Beleggingspakket en het Extra beleggingspakket. Tot 2006 werd de pensioenpremie geheel betaald door de werkgevers. Sinds 1 januari 2006 betalen ook de deelnemers een bijdrage voor hun pensioen, gebaseerd op de werknemersgrondslag; dit percentage loopt jaarlijks op tot het niveau van 5,3% in. Eigen bijdrage: ,0% ,9% (en verder) 5,3% S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 6

7 > Slechts kleine stijging pensioenverplichtingen dankzij hogere rente De pensioenverplichtingen zijn in 2006 minder sterk gestegen dan in de voorgaande jaren. Dit heeft vooral te maken met het rentepercentage dat voor de berekeningen over 2006 is gebruikt. Vanwege de lage rentestand in 2005 moest het Pensioenfonds in 2005 de vaste rekenrente van 4% loslaten, en in plaats daarvan rekenen met een lagere rente (3,7%). Hierdoor namen de verplichtingen van het Pensioenfonds toe. Omdat de rente in 2006 flink is gestegen, kon het Pensioenfonds weer rekenen met de maximale rente van 4%. Dit had een verlagend effect op de verplichtingen. Pensioenbeleid > Het Pensioenfonds bereidt zich voor op nieuwe Pensioenwet Voor het Pensioenfonds was 2006 ook een jaar waarin het zich heeft voorbereid op de nieuwe Pensioenwet waar alle pensioenfondsen inmiddels - sinds 1 januari mee te maken hebben. De nieuwe Pensioenwet stelt strengere eisen op financieel gebied. Maar ook wat betreft communicatie wordt het een en ander verwacht van pensioenfondsen. In dit hoofdstuk vatten wij de belangrijkste elementen uit de Pensioenwet kort voor u samen. Financieel Toetsingskader (FTK) Het FTK bevat een aantal richtlijnen waarmee pensioenfondsen hun eigen financiële positie moeten beoordelen. Tot 2007 bepaalde het Pensioenfonds zijn verplichtingen op basis van een vaste rekenrente van (maximaal) 4%; volgens de nieuwe regels kijkt het Pensioenfonds voortaan naar de marktrente, die in principe iedere dag anders kan zijn. Hierdoor kan de dekkingsgraad in de loop van een jaar enorme schommelingen laten zien. Hoe hoger de marktrente, hoe lager de pensioenverplichtingen. Een hoge rente heeft dus een positief effect op de dekkingsgraad. Daarnaast zijn er nieuwe voorschriften voor het aanleggen van beleggingsbuffers, afhankelijk van de wijze van beleggen. Hoe risicovoller een pensioenfonds belegt, hoe groter de buffers moeten zijn. Communicatie Het staat duidelijk in de nieuwe Pensioenwet: communicatie naar en met (voormalige) deelnemers en gepensioneerden moet vooral helder en voor iedereen begrijpelijk zijn. Wanneer en hoe vaak een pensioenfonds moet communiceren is nauwkeurig vastgelegd, waarbij de nadruk ligt op het moment van indiensttreding. Ook zullen nieuwe medewerkers in de nabije toekomst voortaan een startpakket ontvangen de zogenaamde startbrief, waar onder andere in moet staan per wanneer iemand deelnemer is geworden, hoe de pensioenregeling precies in elkaar zit en wat hij/zij moet doen om de waarde van het eventueel eerder opgebouwde pensioen over te dragen naar de nieuwe pensioenregeling (waardeoverdracht). Daarnaast heeft het Pensioenfonds communicatieverplichtingen die regelmatig terugkeren, zoals het jaarlijks pensioenoverzicht dat vanaf een meer uniform karakter krijgt; hierdoor worden pensioenoverzichten onderling beter vergelijkbaar. Op dit overzicht moet het Pensioenfonds ook aangeven wat het indexatiebeleid is, en of dit beleid tijdens de drie voorafgaande jaren is waargemaakt. Alle pensioenfondsen krijgen tot 1 januari de tijd om zich goed voor te bereiden op deze nieuwe communicatieverplichtingen. Medezeggenschap Een derde belangrijk onderdeel van de Pensioenwet is Pension Fund Governance ( Goed Pensioenfondsbestuur ). Pension Fund Governance (PFG) heeft als doel meer transparantie te bieden en vergroting van de invloed van (voormalige) deelnemers en gepensioneerden. Namens de laatste groep zit de heer Brantjes in het pensioenfondsbestuur. In 2007 gaat het Pensioenfonds bekijken of dit volgens de Pensioenwet voldoende is, of dat gezocht moet worden naar een andere vorm van medezeggenschap. Inmiddels heeft het Pensioenfonds een Klachten- en Geschillenregeling ingevoerd (via de website opvraagbaar). S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 7

8 Deelnemersbeleid > Informeren op een heldere wijze Het Pensioenfonds streeft naar een actieve communicatie tussen het fonds en de deelnemers. Dit communicatiebeleid - vastgelegd in sluit dus naadloos aan op de nieuwe Pensioenwet. Los van deze nieuwe wet: het verhogen van de pensioenbeleving heeft bij het Pensioenfonds altijd voorop gestaan. De communicatie is open, helder en begrijpelijk. Voor deelnemers is er een algemene brochure beschikbaar over het Pensioen. Verder zijn er brochures die inspelen op specifieke situaties die invloed (kunnen) hebben op het pensioen: In dienst, Uit dienst, Met pensioen, Overlijden, Scheiden en Beleggen. Daarnaast zijn de volgende publicaties beschikbaar: Pensioen ABC, een lijst met Veelgestelde vragen en antwoorden en een folder over het Anw-hiaatpensioen. Twee maal per jaar verschijnt de Pensioen Nieuwsbrief, waarmee deelnemers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het Pensioenfonds én de Nederlandse pensioenwereld in het algemeen. In 2006 ontvingen de deelnemers het in 2005 vernieuwde pensioenoverzicht, dat op heldere wijze inzicht geeft in de (eigen) pensioensituatie. Het pensioenoverzicht 2006 is inmiddels aangepast aan de eisen van de nieuwe Pensioenwet. In de maand augustus hebben alle deelnemers dit overzicht ontvangen op het huisadres. Deelnemers ontvangen informatie op papier, maar kunnen de brochures en andere teksten ook teruglezen op de website van het pensioenfonds: > Waar moet ik zijn? Als u vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over de overige informatie over uw Pensioen, dan kunt u contact opnemen met Ton van Gestel, telefoonnummer U kunt ook een sturen: Meer informatie over uw pensioen bij Nederland vindt u tevens op onze website: colofon > Redactieleden: Ton van Gestel, directeur Pensioenfonds I Marlou Muylkens, management assistente Pensioenfonds I Nienke Odekerken, Corporate Communication Manager Group I Charlotte van der Heijden, Towers Perrin Pensioencommunicatie < S m u r f i t K a p p a p e n s i o e n n i e u w s b r i e f > p. 8

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland

Pensioenfonds. Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Pensioenfonds Yara Nederland Jaarbericht 2008 Voor deelnemers Yara Nederland Pensioenwereld in zwaar weer Het jaar 2008- en dan met name de tweede helft - werd volledig gedomineerd door de wereldwijde financiële (krediet)crisis, Aandelen

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Jaarbericht over 2008 van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Wie is Stichting Pensioenfonds DSM Nederland? Stichting Pensioenfonds DSM Nederland is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur,

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Jaargang 7 > Oktober 2008 Het pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM focus.03 Plan je pensioen! P12 P13 Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie