Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST"

Transcriptie

1 Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

2 Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen MAVO/HAVO - lesplaats VMBO KBL (eventueel met LWOO) VMBO BBL (eventueel met LWOO) Sectoren VMBO Economie-breed VMBO Zorg & Welzijn-breed Intersectoraal Sport, Zorg & Veiligheid Eigen Onderneming Adresgegevens: Zuid-West College Beresteinlaan JR Den Haag T F W. E. Directie: Locatiedirecteur: mw. A. Borsboom Teamleiders: dhr. drs. R. Schreuder: teamleider onderbouw dhr. drs. ing. R. Oranje: teamleider bovenbouw mevr. S. Grinwis: teamleider MAVO/HAVO-lesplaats Administratie Geopend op maandag t/m vrijdag van uur Telefoonnummer : TTO gecertificeerd Internationale oriëntatie Uitgebreide stages op de VMBO-locaties Sportklassen Tablets in de onderbouw op alle locaties Uitgebreide zorgstructuur Onze examenresultaten in schooljaar : VWO 79%, HAVO 80%, MAVO 87%, VMBO-KBL 95% en VMBO-BBL 95% Laag ziekteverzuim personeel: ongeveer 4% 2 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

3 Vakantieregeling Zomervakantie 2014 maandag t/m vrijdag Prinsjesdag dinsdag v.a uur vrij Herfstvakantie vrijdag t/m vrijdag Kerstvakantie vrijdag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag Pasen vrijdag t/m vrijdag Meivakantie vrijdag t/m maandag Hemelvaart donderdag t/m vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie 2015 maandag t/m vrijdag Lestijden 1e lesuur (klas 1: uur) 2e lesuur e lesuur e lesuur Eerste pauze e lesuur e lesuur Tweede pauze e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 7 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort Bestuurlijke organisatie Het onderwijsaanbod op de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West 9 2. De doelstellingen van de Scholengroep De missie van de Scholengroep De doelstellingen van de Scholengroep De doelstellingen van het Zuid-West College De inrichting van het onderwijs Toelatingscriteria en plaatsing Maximale klassegrootte Interne doorstroom Bevorderingsnormen De rapportage van de resultaten Stages en praktijkleren De interne stage De maatschappelijke stage Het praktijkleren in klas 3 en Een nieuw onderwijsconcept De bovenbouw (voor leerlingen uit leerjaar 3 en 4) Zorg en Welzijn-breed Economie-breed Sport, Zorg & Veiligheid (SZV) Eigen Onderneming De HAVO/MAVO-lesplaats PTA en eindexamen Doorstroom naar het MBO De dagelijkse gang van zaken Lestijden en lessentabellen De zorg voor elkaar en onze school 16 4 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

5 Inhoudsopgave 5.3. Lesuitval Activiteiten Culturele activiteiten Sportdagen De gezonde school Brede Buurt School (BBS) Voorzieningen op het Zuid-West College De campus Opbergkastje en schoolpas Pauzes Veiligheid op Scholengroep Den Haag Zuid-West Conciërges Cameratoezicht Bewaking fietsen Wijkagenten BHV-ers en EHBO-ers Ontruimingsoefening AED Leerlingbegeleiding De mentor Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Het volgen van de leerlingen De speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp Taalbeleid Leren kiezen Vertrouwenspersonen Privacy leerling gegevens Communicatie Directie Scholengroep Locatiedirectie Leerlingen De leerlingenraad Het leerling-statuut Het leerlingenoverleg Ouders De ouderraad Informatiebijeenkomsten Medezeggenschapsraad Financiële zaken Boekenfonds Ouderbijdrage Overige bijdragen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een ooievaarspas? Schoolverzekering Sponsoring Praktische informatie Ziekte, doktersbezoek en verlof De klachtenprocedure Kwaliteitszorg De leerresultaten van de leerlingen De kwaliteit van het personeel Onderwijsinspectie De regeling school- en vakantietijden Vakantieregeling Andere feestdagen Leerplichtwet Volledige leerplicht Kwalificatieplicht Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Bijlagen Lessentabel Jaaroverzicht schooljaar SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST 5

6 ZUID-WEST COLLEGE SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

7 Voorwoord In deze schoolgids vindt u alle informatie over het Zuid-West College, één van de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West. Als u deze gids leest, krijgt u een goed beeld van het Zuid-West College. U treft informatie aan over de dagelijkse gang van zaken, maar ook over de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben geboekt. Daarmee geven wij niet alleen informatie die voor elke toekomstige leerling van belang is, maar leggen wij ook verantwoording af. De kwaliteit van het onderwijs op onze school is onder andere sterk afhankelijk van de invloed en inbreng van ouders en van anderen buiten de school. Daarom nodigen wij de lezers van deze gids graag uit die invloed aan te wenden, te beginnen wellicht met het leveren van commentaar op de inhoud van deze gids. Wij zijn graag bereid dit commentaar te vertalen naar verbetering. Drs. Y.E. van Dijk, Raad van Bestuur Scholengroep Den Haag Zuid-West SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST 7

8 8 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

9 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort 1.1. Bestuurlijke organisatie Scholengroep Den Haag Zuid-West is een school op Algemeen Bijzondere grondslag en heeft een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden Het onderwijsaanbod op de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West Scholengroep Den Haag Zuid-West biedt onderwijs op drie locaties: De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: drs. Y.E. van Dijk. Zij leidt het managementteam dat tevens bestaat uit de drie locatiedirecteuren. De locatiedirecteuren geven leiding aan de teamleiders die op hun locatie actief zijn. Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Steeds meer leerlingen wonen in de omgeving van de school en alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Alle locaties willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met de Stichting Welzijn Escamp, met allerlei maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van de wijk. Een 250-tal bedrijven in Den Haag, zoals Staedion, Florence, Haga-ziekenhuis, Verkaart en Saffier werkt binnen het praktijkleren samen met onze Scholengroep. Zuid-West College Leerwegen Sectoren Locatieleiding basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder LWOO theoretische leerweg, gemengde leerweg, havo t/m ljr 3 VMBO Economie-breed, VMBO Zorg en Welzijn-breed, Sport, Zorg en Veiligheid, Eigen Onderneming mevr. A. Borsboom, mevr. S. Grinwis, dhr. drs. ing. R. Oranje, dhr. drs. R. Schreuder Roemer Visscher College Leerwegen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder LWOO Profielen (onderbouw) Dienstverlening en producten Vakcollege Horeca Vakcollege Techniek Sector (bovenbouw) Economie-breed en Eigen Onderneming Horeca Techniek Breed Locatieleiding mevr. drs. J. Hal, mevr. N. Aydin, dhr. drs. M. van den Dool Wateringse Veld College Afdelingen Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO, MAVO HAVO/MAVO-lesplaats Beresteinlaan 627 Locatieleiding dhr. J. van den IJssel (a.i.), mevr. C. Wijkmans, mevr. M. van Viersen, dhr. drs. E. Jacobs, dhr. dr. J. den Hartigh en dhr. W. Osborne SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST 9

10 2. De doelstellingen van de Scholengroep 2.1. De missie van de Scholengroep Scholengroep Den Haag Zuid-West wil leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau diplomeren en zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, een beroep en de samenleving. Bovendien wil de Scholengroep een rol spelen in de omgeving, als educatief centrum en als stimulator voor sociale cohesie. Om deze missie te laten slagen moeten leerlingen en personeelsleden zich thuis en veilig voelen. De school moet hen aanspreken en uitdagen. Leerlingen en docenten moeten geïnteresseerd, enthousiast en gedreven worden en zij moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, ontstaat als vanzelf binding met de school en worden leerlingen en medewerkers trots op hun school en op zichzelf. Uit deze voorwaarden kan ons motto gedestilleerd worden: Veilig, uitdagend en gedreven 2.2. De doelstellingen van de Scholengroep De doelstellingen van de Scholengroep staan omschreven in het Strategisch Beleidsplan In het kader van deze schoolgids lichten wij daar de volgende vier doelstellingen uit: a. De Scholengroep wil koploper zijn, daar waar het innovatief onderwijs en de ontwikkeling en het gebruik van moderne onderwijsmiddelen betreft. In dat kader zullen de komende jaren de inspanningen gericht zijn op 1) overkwalificatie van leerlingen op alle onderwijsniveaus, 2) inrichting van een up-to-date ICT-omgeving en 3) de ontwikkeling van digitale leermiddelen. b. Versterking van de TL/HAVO-component, door uitbreiding van de HAVO/MAVO-lesplaats op de Beresteinlaan en de opening van een VWO/HAVO-vestiging in Den Haag Zuid-West. c. Op alle vestigingen wordt een sportprofiel ingevoerd. Essentieel hierbij is dat leerlingen, die aantoonbaar talent hebben voor een sport, dat talent op de Scholengroep verder kunnen ontwikkelen. d. De Scholengroep scoorde in schooljaar op bijna alle kwaliteitsaspecten die de inspectie hanteert een voldoende. De inspectie heeft wel een aantal verbeterpunten aangegeven. Hieraan zal de komende jaren intensief worden gewerkt. 10 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

11 3. De doelstellingen van het Zuid-West College Het Zuid-West College wil: a. leerlingen opleiden op het hoogst mogelijke niveau. b. leerlingen voorbereiden op een goede beroepskeuze binnen de eigen mogelijkheden. Dit bereiken we door: intensieve aandacht voor taal en de taalontwikkeling van de leerlingen intensieve aandacht voor de groep en de individuele leerling het volgen van de ontwikkeling van de leerling van leerjaar 1 t/m 4 het volgen van de prestaties van de leerlingen en het inzetten van methode onafhankelijke toetsen het stimuleren van het denken over de eigen toekomst via loopbaanoriëntatie leerlingen in de onderbouw kennis te laten maken met de verschillende sectoren tijdens beroepmodules. De leerlingen zijn twee dagdelen actief bezig om een juiste sectorkeuze te kunnen maken leerlingen de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen binnen hun interessegebieden. leerlingen klas 2 door middel van via stages te betrekken bij de maatschappij. Binnen de Scholengroep is het motto voor de komende jaren: Veilig, Uitdagend en Gedreven. Veilig Voor het Zuid-West College houdt Veilig in dat de vorming er met name op gericht is om onze leerlingen vertrouwd te maken met een stelsel van waarden en normen waarbij respect, begrip, tolerantie en rechtvaardigheid ten opzichte van de medemens van belang is. Uitdagend Wij streven ernaar om prikkelend onderwijs te creëren voor onze leerlingen, waarbij er niet alleen plaats is voor kennisoverdracht, maar ook ruimte voor vaardigheden, motivatie en vorming. De school betrekt de leerling hier actief bij. De leerling zal geleidelijk een grotere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgen, waarbij hij ruimte krijgt om fouten te maken en waarbij de begeleiding ondersteuning verleent, indien het niet goed gaat op school of thuis. Het onderwijs is zo ingericht dat het inspeelt op de behoefte van de leerling, waardoor de leerling geboeid raakt. De school biedt vraaggestuurd- en uitdagend onderwijs aan. De docent draagt daaraan bij door blijk te geven van vertrouwen in de mogelijkheden van de leerling, maar ook door realistische eisen te stellen aan de inzet en prestaties. De docent geeft vanuit dit pedagogisch uitgangspunt vorm aan de begeleiding van de leerling. Gedreven Alle medewerkers zijn er op gericht om de individuele leerling zich optimaal te laten ontwikkelen. Docenten en medewerkers zijn actief en gedreven om alles er aan te doen om te komen tot een goede ontwikkeling, waarbij er gericht naar het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt wordt. Er zijn verschillende volgsystemen, lesvormen, projecten en begeleidingstrajecten om de ontwikkeling van de leerling succesvol te laten verlopen. Maar bovenal is het docententeam professioneel, enthousiast, deskundig en zeer betrokken bij de schoolloopbaan van de individuele leerling. De docenten zijn er op gericht de leerling zich thuis te laten voelen binnen de school. De docent heeft persoonlijke aandacht voor de leerling, zodat deze het gevoel heeft erbij te horen. Daarnaast zijn goede omgangsvormen tussen de leerlingen belangrijk. Daar besteedt de school tijd en aandacht aan. Om te komen tot een veilige school is orde noodzakelijk. Een ordelijke werkomgeving tijdens het onderwijs houdt onder meer in: duidelijke afspraken, regels en gedragscodes, het tijdig aanspreken en het waar nodig corrigeren van leerlingen. SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST 11

12 4. De inrichting van het onderwijs 4.1. Toelatingscriteria en plaatsing Op onze school kunnen de volgende leerlingen instromen in het eerste leerjaar: Leerlingen met een advies BBL, eventueel met LWOO; Leerlingen met een advies KBL, eventueel met LWOO; Leerlingen met een advies TL/HAVO, eventueel met LWOO. Op welk niveau een leerling in de eerste klas start, wordt bepaald door het advies van de basisschool, resultaten van de Cito-toets en aanvullend onderzoek. Bij leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben, is intelligentieonderzoek vereist. Een aannamecommissie bepaalt, in welke leerweg de school een leerling plaatst. Als het advies van de basisschool en de test en verdere aanvullende gegevens elkaar tegenspreken, kan de school een aanvullend onderzoek afnemen. Het resultaat daarvan is bindend voor plaatsing. Belangrijk: Het niveau van de leerlingen moet aansluiten bij het onderwijs dat gegeven wordt. Een beperkt aantal leerlingen op de grens tussen praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs is plaatsbaar. Maximaal twee leerlingen met een (voormalige) REC-indicatie zijn plaatsbaar, mits in de begeleiding van deze leerlingen kan worden voorzien. Voor leerlingen met een grote discrepantie tussen intelligentie en didactische vaardigheden, niet verklaard door dyslexie, dyscalculie of NLD, beslist de aannamecommissie van de school over plaatsing Maximale groepsgrootte Uiteraard houden we rekening met individuele verschillen in aanleg en tempo van de leerlingen. Dit verschil komt mede tot uiting in de soorten groepen die wij binnen de onderbouw kennen. De groepsgrootte binnen het LWOO is maximaal 16 leerlingen. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is de maximale groepsgrootte resp. 20 en 24 leerlingen Interne doorstroom Het Zuid-West College kent een onderbouw van twee jaar. We verwachten dat de leerling zonder vertraging doorstroomt naar de bovenbouw. De overgangsnormering in de onderbouw ontvangt u aan het begin van het schooljaar. Leerlingen die in het eerste leerjaar een grote leerachterstand hebben en voor wie de basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning te moeilijk blijkt, verwijzen we naar een school voor praktijkonderwijs. We streven ernaar alle leerlingen zo spoedig mogelijk op de juiste plek te plaatsen. Aan het eind van het 2e jaar bepaalt de school de leerweg die de leerling in het derde leerjaar zal volgen en zij adviseert over de verdere studie Bevorderingsnormen De bevorderingsnormen worden voor de herfstvakantie vastgesteld en geplaatst op de ELO De rapportage van de resultaten Tijdens het schooljaar zijn er vijf periodes. Bij elke periode hoort een rapport. Het rapport is een weergave van de leerprestaties van de leerling in cijfers. Dat rapport kunnen ouders en leerlingen zelf inzien in Magister. Het 2e en het 4e rapport wordt door de mentor op ouderavonden aan de wettelijke vertegenwoordigers uitgereikt. De overige rapporten worden meegegeven aan de leerlingen, of ouders worden uitgenodigd indien de resultaten daartoe aanleiding geven Stages en praktijkleren De leerlingen krijgen te maken met drie soorten stage: de interne stage van klas 1, de maatschappelijke stage in klas 2, het praktijkleren in klas 3 en De interne stage De leerlingen van de eerste klas gaan 15 uur op interne stage. Interne stage betekent dat de leerling in en rondom de school opdrachten krijgt om zo stage-ervaring op te doen. Tijdens deze interne stage 12 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

13 staan sociale en stagevaardigheden centraal. Elke leerling krijgt een portfolio met daarin o.a. een aftekenlijst en de stageopdrachten. De interne stage moet voldoende zijn afgerond om bevorderd te kunnen worden naar leerjaar De maatschappelijke stage In de tweede klas gaan de leerlingen 40 uur op maatschappelijke stage. De leerlingen doen buiten het schoolgebouw arbeidservaring op bij maatschappelijke organisaties, zoals bejaardentehuizen, voetbalclubs, wijkcentra of vrijwilligersorganisaties. Het doel van deze maatschappelijke stage is onder andere om de leerling kennis te laten maken met het werkveld en vrijwilligerswerk. Bovendien ontwikkelt de leerling algemene sociale vaardigheden. Dezelfde vaardigheden als in klas 1 staan centraal. Als afsluiting voert de leerling met zijn docent een POP-gesprek waarin o.a. zijn vooruitgang binnen de vaardigheden aan de orde komt. Ook deze beoordeling komt in het portfolio van de leerling. De maatschappelijke stage moet voldoende zijn afgerond om bevorderd te kunnen worden naar de bovenbouw Het praktijkleren in klas 3 en 4 In de derde klas gaat de leerling vier keer twee weken lang buiten school leren in de praktijk. Het praktijkleren in het derde jaar wordt voorafgegaan door een stageproofweek, waarin verschillende vaardigheden die in de stage nodig zijn worden geoefend. In de vierde klas bestaat het Praktijkleren uit 1 dag stage per week. Een leerling moet minimaal 18 dagen stage hebben gelopen. De leerlingen uit de gemengde en theoretische leerweg leren niet in de praktijk. Voor hen hebben we andere projecten om met de praktijk in aanraking te komen. De school werkt voor het praktijkleren samen met een aantal grote bedrijven in Den Haag en nabije omgeving. De bedrijven waar de leerling gaat praktijkleren, passen binnen de sector waarin de leerling studeert. Tijdens het praktijkleren in de bovenbouw worden de vaardigheden uitgebreid. De school begeleidt de leerlingen intensief tijdens hun leerwerkperiode. In de leerwerkperioden werkt de leerling met een portfolio en de Elektronische Leer Omgeving (ELO). De leerling houdt zich dan eveneens bezig met opdrachten die door de school in overleg met het stagebedrijf zijn ontwikkeld. Het stagecijfer is medebepalend voor de overgang. Interne stage, maatschappelijke stage, of het praktijkleren: onze locaties besteden intensief aandacht aan praktijkleren door het nauw met het onderwijs te verbinden. Wij dagen de leerlingen uit om hun kennis te vergroten en hun vaardigheden te ontwikkelen met onderwijs dat aansluit bij hun belevingswereld Een nieuw onderwijsconcept De twee VMBO-vestigingen (het Zuid-West College en het Roemer Visscher College) hebben met ingang van het schooljaar een nieuw onderwijsconcept ingevoerd. Leerlingen die dit schooljaar in klas 1 of 2 zitten, krijgen hiermee van doen. De leerlingen uit de hogere leerjaren kiezen nog gewoon voor een sector en merken hier voorlopig niets van. Het nieuwe onderwijsconcept is gebaseerd op de volgende pijlers: 1. In de brugklassen starten alle lesdagen met een start en finish programma, gericht op het wegwerken van leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen. In de tweede klas krijgen leerlingen drie keer per week deze lessen; 2. Alle leerlingen volgen een kernprogramma. De leerlingen van klas twee hebben hiernaast een specialisatieprogramma, bestaande uit verplichte en keuzemodules. De keuzemodules bieden de leerlingen de mogelijkheid een deel van het onderwijsprogramma naar eigen keuze en interesses in te vullen; 3. De leerlingen kiezen aan het einde van de tweede klas voor een bepaalde sector; 4. De huidige stage-leerlijn (zie paragraaf 4.6) blijft gehandhaafd. Ad 1) In het start en finish programma wordt zeer gericht aandacht besteed aan het wegwerken van de leerachterstanden op het gebied van taal- reken en worden studie- en sociale vaardigheden SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST 13

14 aangeboden. Iedere lesdag start de brugklas met 60 minuten onder begeleiding van de mentor met dit programma. Tevens is dit programma goed afgestemd op de reguliere lessen Nederlands en wiskunde/rekenen. Om op maat te kunnen werken, wordt er gebruik gemaakt van digitale leermiddelen en een digitaal leerlingvolgsysteem. Ad 2) In het kernprogramma komen in elk geval de AVO-vakken die een hoge mate van doorstoomrelevantie naar het MBO hebben en waarin de leerling aan het einde van het 4e leerjaar examen doet. Bovendien krijgt het vak ICT een prominente plaats. In het specialisatieprogramma worden verplichte en keuze modules aangeboden. Dit bereidt de leerling voor op het maken van een goede keuze in het vervolg van de onderwijsloopbaan. Leerlingen die starten in klas 1 in 2015/2016 zullen ook in jaar 3 en 4 dit programma volgen en zullen in leerjaar 3 het CSPE afsluiten. Zij zullen in jaar 4 gaan specialiseren in een richting naar keuze. In dit programma worden vijf leerlijnen onderscheiden: Ondernemerschap Technologie en design Hospitality Sport, recreatie en veiligheid Groen Ad 4) In het 3e leerjaar oriënteren de leerlingen zich breed met diverse blokstages in het bedrijfsleven. In het 4e leerjaar volgt de leerling een lintstage De bovenbouw (voor leerlingen uit leerjaar 3 en 4) Aan het eind van leerjaar twee kiest de leerling de sector waarin hij examen zal doen. Onze school kent twee sectoren: Zorg & Welzijn-breed en Economie-breed. Bovendien kennen we twee intersectorale programma s: Sport, Zorg & Veiligheid en Eigen Onderneming Zorg en Welzijn-breed De sector Zorg en Welzijn biedt, in speciaal daartoe ingerichte lokalen, een gecombineerde opleiding aan van Verzorging en Uiterlijke Verzorging onder de noemer Zorg en Welzijn-breed Economie-breed Binnen de sector Economie biedt de school het intra-sectorale programma Handel en Administratie aan, een combinatie van Handel & Verkoop en Administratie. Het grote voordeel hiervan is dat leerlingen van beide richtingen veel leren. Verder geeft het programma de mogelijkheid om na het VMBO door te stromen in het MBO in zowel Handel als in Economie. Ook doorstroming naar andere sectoren blijft mogelijk. Wij bieden Handel en Administratie niet aan in de basisberoepsgerichte leerweg Sport, Zorg & Veiligheid (SZV) Het Zuid-West College biedt de opleiding Sport, Zorg & Veiligheid (SZV) aan. In deze opleiding combineren we elementen van de praktijkvakken uit de sector Economie en de sector Zorg & Welzijn. Het volledige vakkenpakket bestaat uit: Nederlands, Engels, Biologie, Economie, Maatschappijleer, Cultuur & Kunst en het praktijkvak SZV. Evenals bij de andere klassen zal ook deze groep leerlingen stage lopen bij opleidingsverwante bedrijven. De leerling die met succes de opleiding doorloopt, ontvangt uiteraard een VMBO-diploma Eigen Onderneming Bij de opleiding Eigen Onderneming leren leerlingen vaardigheden die nodig zijn voor het hebben van een eigen bedrijfje. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met klanten, het maken van producten, het maken van een begroting en het maken van reclamemateriaal. Deze opleiding bieden we uitsluitend aan in de basisberoepsgerichte leerweg De HAVO/MAVO-lesplaats In de lesplaats - in een apart gedeelte van de school - krijgen potentiële MAVO- en HAVO- leerlingen in kleine domeinen de kans om hun MAVO-of HAVO-diploma te halen. 14 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

15 Leerlingen werken hier volgens hetzelfde systeem als het Wateringse Veld College: dit betekent veel zelfstandig werken in een domein, maar wel goed gestuurd en gevolgd door de docent via studiewijzers en aftekenkaarten. Daarnaast krijgen leerlingen in zogenaamde instructie-uren uitleg van de docent. Een kleine groep docenten verzorgt de lessen. De leerlingen hebben hun eigen mentor die zicht houdt op hun resultaten en die nauwe contacten onderhoudt met de ouders Doorstroom naar het MBO De BBL-, KBL- en TL-leerlingen stromen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in op achtereenvolgens niveau 2, 3 en PTA en eindexamen In het derde en vierde leerjaar reiken we aan de leerlingen en ouders vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting (een PTA) uit, waarin het volledige programma van dat examenjaar per vak staat vermeld. Daarnaast ontvangen ouders en leerlingen ook een examenreglement. In het PTA staat onder meer wanneer de school de vakken toetst, de leerstof die de leerling moet beheersen, het niveau waarop de vakken worden afgenomen en de herkansingsregeling. De Rekentoets VO telt vanaf schooljaar volwaardig mee in de slaag/zak-regeling. SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST 15

16 5. De dagelijkse gang van zaken 5.1. Lestijden Een lesuur duurt 45 minuten. Het aantal lesuren is gemiddeld 34 uur per week. De lessen zijn van 8.00 uur tot uur: 1e lesuur (klas 1: uur) 2e lesuur e lesuur e lesuur Eerste pauze e lesuur e lesuur Tweede pauze e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur Op de Lesplaats zijn de lestijden iets afwijkend: 1e lesuur e lesuur e lesuur Eerste pauze e lesuur e lesuur Tweede pauze e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur Voor de lestabellen verwijzen we naar de bijlage achterin deze gids De zorg voor elkaar en onze school Regels zijn er in de hele wereld. Zeker waar veel leerlingen en medewerkers bij elkaar komen, zijn ze er om duidelijkheid te scheppen wat wel en wat niet toelaatbaar is. Onze vestiging heeft huisregels voor praktische zaken variërend van te laat komen tot kantinegebruik. Al deze regels worden door de mentor aan het begin van het schooljaar met de klas doorgenomen. Ook vragen we aan ouders deze schoolregels te ondertekenen. Schoolregels Op school gelden voor leerlingen de volgende gouden regels. Deze regels worden op de eerste ouderavond van het schooljaar met leerlingen en hun ouders/verzorgers besproken en ondertekend: 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. We zorgen ervoor dat iedereen zich op deze school veilig voelt. 3. We houden ons aan het Pest- en WiFi protocol 4. We blijven van andermans spullen af, dus ook van de spullen van school. 5. Tijdens de les doen we onze jassen uit. 6. We dragen geen petten in of rond de school. 7. Het is verplicht om een schooltas bij je te hebben. In je schooltas zit onder andere: een agenda boeken en schriften een goed gevulde etui je gemaakte huiswerk en andere benodigdheden (zie boodschappenlijst) opgeladen tablet met koptelefoon 8. Om beschadiging te voorkomen kaften we onze schoolboeken. 9. We luisteren naar alle mensen die op onze school werken. Als je uit een les wordt gestuurd, meld je je altijd direct bij de teamleider. Bij afwezigheid van de teamleider ga je naar de zorgcoördinator. 10. We gaan ervan uit dat je de naam van het Zuid-West College en de Lesplaats hoog houdt en je je buiten school net zo gedraagt als binnen school. 11. In onze school vind je heel veel verschillende culturen, wij zijn multicultureel. Binnen de school en op het schoolplein spreken we altijd Nederlands. 16 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

17 12. Wij houden ons gebouw en onze omgeving opgeruimd en schoon. 13. De school en het schoolplein zijn rookvrij. 14. Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij op tijd is. 15. Drugs, alcohol, wapens, zakmessen en energydrinks zijn op school ten strengste verboden. 16. De aula is de ruimte waar je kunt eten en drinken. 17. In de lokalen wordt er door de leerling geen gebruik gemaakt van digitale apparatuur, tenzij de docent toestemming geeft. Bij gebruik zonder toestemming wordt het apparaat ingenomen en krijg je het een week later pas terug. 18. Laat waardevolle spullen thuis. De school is niet verantwoordelijk voor verdwenen spullen. 19. De schoolleiding heeft te allen tijde toegang tot de lockers. 20. Tijdens de pauzes zijn er geen leerlingen in het domein van de Lesplaats. Bovenstaande regels gelden uiteraard ook bij uitjes, excursies en tijdens stages. Schoolregels voor tabletgebruik 1. De tablet neem je altijd in je schooltas mee. 2. Tijdens de praktijkvakken berg je je tablet op in je locker, tenzij de docent anders beslist. 3. Als je je tablet niet meer in de les kunt gebruiken omdat je accu leeg is, wordt dit door de docent in Magister genoteerd. Je gebruikt die les een schrift om opdrachten en/of aantekeningen te maken. Als de docent het nodig vindt, moeten opdrachten en/of de aantekeningen op de tablet in een pdfbestand overgezet worden. 4. Als je je tablet in de les niet gebruikt, zet je je tablet uit en doe je het hoesje dicht. 5. Gamen op je tablet mag alléén in de aula of op het schoolplein. 6. Als je zonder toestemming van de docent aan het gamen bent, moet je de les inhalen bij de betreffende docent. Regels buiten school De school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en kinderen spelen. Daarvoor gelden de volgende speciale afspraken: Tijdens alle pauzes blijft de deur dicht. Dat betekent dat je pauze op school houdt. Tijdens tussenuren mogen onderbouwleerlingen de school niet uit. Je gooit geen rommel op straat Lesuitval Bij lesuitval worden de lessen, indien mogelijk, waargenomen. Zo niet, dan verblijft de leerling in de kantine. Leerlingen gaan de school niet uit Activiteiten Culturele activiteiten Het schooljaar bestaat niet alleen uit het volgen van lessen. Naast de reguliere lessen besteedt de school aandacht aan culturele activiteiten. De leerlingen volgen onder meer toneel-, dans- en muziekvoorstellingen Sportdagen Gedurende het schooljaar organiseert de sectie Sport & Beweging, samen met de leerlingen uit de sportklas, een aantal sportdagen, waarin de leerlingen zich in toernooivorm kunnen meten met medeleerlingen. Zo is er een basketbaltoernooi in onze sporthal en een voetbaltoernooi op het veld of in de zaal en een atletiektoernooi op een echte atletiekbaan. Ook op onze campus is er gelegenheid tot sporten. En onze school neemt regelmatig deel aan regionale schoolvoetbaltoernooien De gezonde school Leerlingen leren wat een gezonde leefstijl is. Middels projecten, maar ook binnen de leergebieden Mens & Natuur en Sport & Beweging besteden we herhaaldelijk aandacht aan een gezonde leefstijl. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen s ochtends hebben ontbeten Brede Buurt School (BBS) Het stagebureau begeleidt ook de maatschappelijke stages in het 2e leerjaar. Incidenteel worden er activiteiten, speciaal voor onze leerlingen, georganiseerd Voorzieningen op het Zuid-West College De campus Het terrein van de campus ligt aan de zijkant van onze school. De campus kan incidenteel gebruikt SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST 17

18 worden door onze leerlingen en na schooltijd door jongeren uit de omgeving en de wijk. Onder begeleiding van een begeleider kunnen onze leerlingen en andere jongeren verschillende sporten beoefenen Opbergkastje en schoolpas De school stelt voor alle leerlingen een locker beschikbaar, waarin zij hun jas en andere spullen kunnen opbergen. Leerlingen zijn echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen. Zie hiervoor ook het lockerreglement. De directie mag gevraagd en ongevraagd de lockers openen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen eenmalig een schoolpas. Dit pasje dienen zij altijd bij zich te hebben Pauzes De school heeft twee pauzes van 25 minuten. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen in de kantine, op het schoolplein of op de aangewezen pauzeplekken. De leerling mag het schoolterrein niet verlaten. De kantine heeft een breed aanbod van etenswaren Veiligheid op Scholengroep Den Haag Zuid-West Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We hebben hiervoor duidelijke regels opgesteld. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie ook een aantal fysieke veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen: Conciërges Elke locatie heeft conciërges. Behalve conciërgewerkzaamheden houden zij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw Cameratoezicht Alle locaties hebben cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken Bewaking fietsen Op alle locaties is een speciale fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten Wijkagenten Alle locaties hebben directe contacten met hun eigen wijkagent. De agenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en mocht dat nodig zijn- treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken BHV-ers en EHBO-ers Elke locatie heeft Bedrijfshulpverleners en EHBO ers. BHV ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand Ontruimingsoefening De locaties van de scholengroep organiseren minimaal een maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw AED De locaties WAVE en het Zuid-West College hebben een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend. 18 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

19 6. Leerlingbegeleiding 6.1. De mentor Om de kans op schoolsucces zo groot mogelijk te maken werken ouders, leerlingen en docenten nauw samen. Elke groep leerlingen heeft een eigen mentor die de speciale zorg heeft voor zijn groep en die een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn leerlingen. De mentor volgt de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen en stimuleert ze. De mentor zorgt er voor dat de leerling optimaal gebruik maakt van het onderwijsaanbod. De mentor begeleidt het groepsproces van de klas. Mochten zich problemen of conflicten voordoen, dan probeert de mentor te bemiddelen. De mentoren zijn de spin in het web. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de dossiervorming, houden het leerlingvolgsysteem bij van de leerlingen hun klas, ze zitten de rapportvergaderingen en leerlingenbesprekingen voor van hun klas en zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van verzuim en te laat komen. Als een leerling speciale begeleiding of zorg nodig heeft maken we een handelingsplan waar we in alle lessen aan kunnen werken. Ook bij dit handelingsplan is de mentor degene die de lijnen uitzet. De mentoren houden dus alle personen op de hoogte die een taak hebben in de leerlingbegeleiding van een klas. Zij zijn de eerst aangewezene om contact met de ouders op te nemen en te onderhouden Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Behalve de mentor, de decaan, de vertrouwenspersoon, is er op de school ook een zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben, bij de juiste persoon terecht komen. Zo kunnen er gesprekken worden gevoerd met Maatschappelijk Werk en Dienstverleners of een School Maatschappelijk Werker. De zorgcoördinator onderhoudt het contact met en vraagt ondersteuning van de Ambulante Begeleiders van het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ook kan de school een beroep doen op externe instanties, zoals: Bureau Jeugdzorg, Jeugdarts of Jeugdverpleegkundige, Leerplicht, Politie Haaglanden, Rebound, Loket Instroom. Verder vindt er één keer per 6 weken een ZAT (Zorg Advies Team) plaats. Het team bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de teamleider, de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige, een medewerker van Bureau Jeugdzorg en de wijkagent. In dit overleg worden leerlingen besproken, die extra begeleiding nodig hebben. De ouders van de leerlingen, die besproken worden, zijn hier altijd van op de hoogte Het volgen van de leerlingen Onze school houdt dagelijks alle absenten, laatkomers en zieken per lesuur bij. Deze gegevens slaat de school op in een geautomatiseerd systeem en de mentor bekijkt de gegevens. Indien daartoe aanleiding bestaat zal de school de gegevens doorspelen naar leerplicht en de ouders/verzorgers. Op elk rapport staan de verzuimgegevens tot en met de betreffende periode. Alle lesgevende docenten slaan de behaalde resultaten van de leerlingen op in het leerlingvolgsysteem, zodat er op elk moment zicht is op de voorgang van de ontwikkeling. Kwadrantmodel Van alle leerlingen wordt op beslismomenten ( o.a. aanname, overgang) een analyse van het dossier gemaakt met behulp van een kwadrantmodel. Dit kwadrantmodel is de basis voor de begeleiding van leerlingen. Elk jaar krijgen de leerlingen een aantal tests en vragenlijsten voorgelegd. Deze gaan o.a. over de capaciteiten, faalangst, lees- en spellingsproblemen (waaronder bijvoorbeeld dyslexie) en over hoe ze ten SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST 19

20 opzichte van hun school staan. De school verwerkt deze gegevens in het kwadrantmodel. Met het kwadrantmodel kunnen de mentor en de teamleider zien of er sprake is van een verschil tussen enerzijds kunnen en presteren en anderzijds willen en doen. Wanneer dat het geval is kijken zij welke begeleiding zinvol is. Aan de hand van het kwadrantmodel maakt de school groeps- en individuele handelingsplannen voor de leerlingen. Uiteraard neemt de school, waar nodig, contact op met ouders/verzorgers De speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp De leerlingen die voor de extra hulp op het gebied van rekenen en taal in aanmerking komen, krijgen lesmateriaal op maat. Deze hulp wordt binnen de klas gegeven met ondersteuning van de coördinator remedial teaching. Omdat een leerachterstand niet zomaar is weggewerkt, kunnen deze extra oefeningen meerdere jaren duren Taalbeleid De school is intensief bezig het taalbeleid meer structuur te geven. Dit beleid heeft als doel de taalvaardigheid van de leerling, zowel mondeling als schriftelijk, bij alle vakken te vergroten. We merken namelijk dat taal steeds belangrijker wordt. Naast aandacht voor taalvaardigheid in alle lessen, zijn er ook diverse projecten die de beheersing van de Nederlandse taal moeten doen toenemen Leren kiezen De mentor en de decaan zijn degenen tot wie de leerlingen zich kunnen richten met vragen over studiemogelijkheden en vervolgopleidingen. De leerlingen uit leerjaar 2 krijgen in een speciaal ingericht lokaal Toekomstoriëntatie (TO), waarin ze kennis maken met de bovenbouwafdelingen op onze school. Ze oriënteren zich ook op de vervolgstudies van het MBO en de beroepsmogelijkheden. Om zich voor te bereiden op het praktijkleren in de bovenbouw, volgen de leerlingen al in de onderbouw interne en maatschappelijke stages Vertrouwenspersonen De school wil seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. Personeel en leerlingen kunnen de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon. Elke melding wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en objectief en grondig onderzocht. Er worden zo snel mogelijk gepaste, corrigerende maatregelen genomen tegen iedereen die een ander lastig valt of kwetst naar sekse, geloof of afkomst. De naam van de vertrouwenspersoon op onze locatie is mevrouw G. Hellinga Privacy leerling gegevens De school verzamelt alle relevante informatie van alle leerlingen die zijn ingeschreven. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs en geschikte begeleiding te bieden. Alle beschikbare informatie van elke leerling afzonderlijk staat in het leerlingdossier. De noodzakelijke informatie die nodig is voor begeleiding van een leerling staat in het zorgdossier. Omdat wij persoonsgegevens verzamelen vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de school wordt er regelmatig over leerlingen vergaderd om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en met de docenten afspraken te maken over begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, werken we samen met externe deskundigen in het ZAT (zie 6.2). Als we een leerling willen bespreken met deze externen, vragen we daarvoor eerst toestemming aan ouders/verzorgers. Als de leerling ouder is dan 16 jaar, vragen we de leerling zelf om toestemming. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben ouders/verzorgers, en leerlingen ouder dan 16 jaar zelf, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet. Wilt u meer weten over deze wet, kijkt u dan op: De leerlingen uit leerjaar 4 worden voorgelicht over verdere studiemogelijkheden. Zo brengen zij een bezoek aan een opleidingsmarkt, waar alle opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs aanwezig zijn. De decaan ondersteunt de mentoren en de leerlingen bij het kiezen van het vervolgonderwijs. 20 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie