Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt TTO-gecertificeerd Onderwijsaanbod: Gymnasium (tweetalig) VWO (tweetalig) HAVO MAVO HAVO/MAVO-Lesplaats (Beresteinlaan 627) Adresgegevens: Wateringse Veld College Missouri HT Den Haag T F W. E. Administratie De administratie is dagelijks bereikbaar van tot uur. Telefoonnummer: Directie: Locatiedirecteur: dhr. K. van den IJssel (a.i.) Locatieleiding: mevr. C. Wijkmans: teamleider 1e klassen & TTO onderbouw mevr. M. van Viersen: teamleider VMBO TL dr. J. den Hartigh, teamleider HAVO drs. E. Jacobs: teamleider TTO bovenbouw & VWO dhr. W. Osborne: organisatiemanager Internationale oriëntatie Uitgebreide stages op de VMBO-locaties Sportklassen Tablets in de onderbouw op alle locaties Uitgebreide zorgstructuur Onze examenresultaten in schooljaar : VWO 79%, HAVO 80%, MAVO 87%, VMBO-KBL 95% en VMBO-BBL 95% Laag ziekteverzuim personeel: + 4 % 2

3 Vakantieregeling Zomervakantie 2014 maandag t/m vrijdag Prinsjesdag dinsdag v.a uur vrij Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Kerstvakantie vrijdag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag Pasen vrijdag t/m maandag Meivakantie maandag t/m vrijdag Hemelvaart donderdag t/m vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie 2015 maandag t/m vrijdag Lestijden Toetsband: e leseenheid: e leseenheid: e leseenheid: Eerste pauze: e leseenheid: e leseenheid: Tweede pauze: e leseenheid: e leseenheid: Derde pauze: e leseenheid: e leseenheid: e leseenheid:

4 Inhoudsopgave Voorwoord 7 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort Bestuurlijke organisatie Onderwijsaanbod op de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West 9 2. De doelstellingen van de Scholengroep De missie van de Scholengroep De doelstellingen van de Scholengroep De doelstellingen van het Wateringse Veld College Onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau Groeiambities Modern onderwijs Een positief leefklimaat Onderwijs Werken in domeinen Toelating en plaatsing Doorstroom en bevorderingsnormen Interne doorstroom Bevorderingsnormen Rapportage van de resultaten Bovenbouw MAVO PTA Doorstroom van MAVO naar HAVO Bovenbouw HAVO en VWO Tweetalig VWO De dagelijkse gang van zaken Lestijden School- en gedragsregels Respect voor elkaar, respect voor andermans spullen Regels zijn regels Internet en social media De dagelijkse organisatie Afwezig tijdens de les Te laat Lesuitval Buitenschoolse activiteiten CKV- activiteiten Stages Keuzebegeleiding Sportteams Schoolkoor Buitenlandse reizen Voorzieningen Servicepunt Gezonde kantine Locker Lesruimten Veiligheid op school Conciërges Cameratoezicht Bewaking fietsen Wijkagenten BHV-ers en EHBO-ers Ontruimingsoefening AED 18 4

5 Inhoudsopgave 6. Leerlingbegeleiding De mentor Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? De schoolarts De leerplichtambtenaar De vertrouwenspersoon Leerlingvolgsysteem Speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp Faalangst Maatwerk Communicatie Directie Scholengroep Locatiedirectie Wateringse Veld College Leerlingen De leerlingenraad Het leerlingstatuut Ouders De ouderraad Ouderavonden Oudernieuwsbrief Medezeggenschapsraad Financiële zaken Boekenfonds Ouderbijdrage Overige bijdragen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een ooievaarspas? Tweetalig onderwijs Buitenlandse reizen Schoolverzekering Sponsoring Praktische informatie Het servicepunt op het Wateringse Veld College De klachtenprocedure Kwaliteitszorg Examenresultaten De kwaliteit van het personeel Onderwijsinspectie De regeling school- en vakantietijden Vakantieregeling Andere feestdagen Leerplichtwet Volledige leerplicht Kwalificatieplicht Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Bijlagen Lessentabel Jaaroverzicht 2014/

6 6

7 Voorwoord In deze schoolgids vindt u alle informatie over het Wateringse Veld College, één van de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West. Als u deze gids leest, krijgt u een goed beeld van het Wateringse Veld College. U treft informatie aan over de dagelijkse gang van zaken, maar ook over de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben geboekt. Daarmee geven wij niet alleen informatie die voor elke toekomstige leerling van belang is, maar leggen wij ook verantwoording af. De kwaliteit van het onderwijs op het Wateringse Veld College is onder andere sterk afhankelijk van de invloed en inbreng van ouders en van anderen buiten de school. Daarom nodigen wij de lezers van deze gids graag uit die invloed aan te wenden, te beginnen wellicht met het leveren van commentaar op de inhoud van deze gids. Wij zijn graag bereid dit commentaar te vertalen naar verbetering. Drs. Y.E. van Dijk, Raad van Bestuur Scholengroep Den Haag Zuid-West 7

8 8

9 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort 1.1. Bestuurlijke organisatie Scholengroep Den Haag Zuid-West is een school op Algemeen Bijzondere grondslag en heeft een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden Het onderwijsaanbod op de drie locaties van Scholengroep Den Haag Zuid-West Scholengroep Den Haag Zuid-West biedt onderwijs op drie locaties: De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: drs. Y.E. van Dijk. Zij leidt het managementteam dat tevens bestaat uit de drie locatiedirecteuren. De locatiedirecteuren geven leiding aan de teamleiders die op hun locatie actief zijn. Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Steeds meer leerlingen wonen in de omgeving van de school en de locaties zijn goed bereikbaar. In het Wateringse Veld is de school gelegen in het hart van de wijk. Zuid-West College Leerwegen Sectoren Locatieleiding basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder LWOO theoretische leerweg, gemengde leerweg VMBO Economie-breed, VMBO Zorg en Welzijn-breed, Sport, Zorg en Veiligheid, Eigen Onderneming mevr. A. Borsboom, mevr. S. Grinwis, dhr. drs. ing. R. Oranje, dhr. drs. R. Schreuder Alle locaties willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met de Stichting Welzijn Escamp, met allerlei maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van de wijk. Een 250-tal bedrijven in Den Haag, zoals Staedion, Florence, Haga-ziekenhuis, Verkaart en Saffier werkt binnen het praktijkleren samen met onze Scholengroep. Roemer Visscher College Leerwegen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder LWOO asis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder LWOO Profielen (onderbouw) Dienstverlening en producten Vakcollege Horeca Vakcollege Techniek Sectoren (bovenbouw) Economie-breed en Eigen Onderneming Horeca Techniek Breed Locatieleiding mevr. drs. J. Hal, mevr. N. Aydin, dhr. drs. M. van den Dool Wateringse Veld College Afdelingen Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO, MAVO HAVO/MAVO-lesplaats Beresteinlaan 627 Locatieleiding dhr. J. van den IJssel (a.i.), mevr. C. Wijkmans, mevr. M. van Viersen, dhr. drs. E. Jacobs, dhr. dr. J.C. den Hartigh en dhr. W. Osborne 9

10 2. De doelstellingen van de Scholengroep 2.1. De missie van de Scholengroep Scholengroep Den Haag Zuid-West wil leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau diplomeren en zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, een beroep en de samenleving. Bovendien wil de Scholengroep een rol spelen in de omgeving, als educatief centrum en als stimulator voor sociale cohesie. Om deze missie te laten slagen moeten leerlingen en personeelsleden zich thuis en veilig voelen. De school moet hen aanspreken en uitdagen. Leerlingen en docenten moeten geïnteresseerd, enthousiast en gedreven zijn en zij moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, ontstaat als vanzelf binding met de school en worden leerlingen en medewerkers trots op hun school en op zichzelf. Uit deze voorwaarden kan ons motto gedestilleerd worden: Veilig, uitdagend en gedreven 2.2. De doelstellingen van de Scholengroep De doelstellingen van de Scholengroep staan omschreven in het Strategisch Beleidsplan In het kader van deze schoolgids lichten wij daar de volgende vier doelstellingen uit: a. De Scholengroep wil koploper zijn, daar waar het innovatief onderwijs en de ontwikkeling en het gebruik van moderne onderwijsmiddelen betreft. In dat kader zullen de komende jaren de inspanningen gericht zijn op 1) overkwalificatie van leerlingen op alle onderwijsniveaus, 2) inrichting van een up-to-date ICT-omgeving en 3) de ontwikkeling van digitale leermiddelen. b. Versterking van de TL/HAVO-component, door uitbreiding van de HAVO/MAVO-lesplaats op de Beresteinlaan en de opening van een VWO/HAVO-vestiging in Den Haag Zuid-West. c. Op alle vestigingen wordt een sportprofiel ingevoerd. Essentieel hierbij is dat leerlingen, die aantoonbaar talent hebben voor een sport, dat talent op de Scholengroep verder kunnen ontwikkelen. d. De Scholengroep scoorde in schooljaar op bijna alle kwaliteitsaspecten die de inspectie hanteert een voldoende. De inspectie heeft wel een aantal verbeterpunten aangegeven. Hieraan zal de komende jaren intensief worden gewerkt. 10

11 3. De doelstellingen van het Wateringse Veld College 3.1. Onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau Het Wateringse Veld College richt zich op leerlingen die de potentie en de ambitie hebben om uiteindelijk met een HBO- of WO-opleiding de arbeidsmarkt te betreden. De school biedt hiertoe onderwijs aan op MAVO, HAVO en VWO-niveau. Het eerste schooljaar wordt iedere leerling de maximale kansen geboden om op een zo hoog mogelijke opleiding in te stromen. Ook in het tweede deel van de opleiding blijft de mogelijkheid bestaan om naar een hoger niveau door te stromen. De school onderscheidt zich onder andere door een aantrekkelijke VWO-afdeling met daarbinnen de mogelijkheid om een tweetalige opleiding en/of het gymnasium te volgen. Daarnaast geldt voor alle opleidingen binnen het Wateringse Veld College dat de school een internationale oriëntatie nastreeft Groeiambities Het Wateringse Veld College is een jonge school met groeiambities. In de afgelopen jaren zijn jaarlijks circa 220 nieuwe brugklasleerlingen ingeschreven. Door een intensieve relatie en samenwerking met de toeleverende basisscholen in de omgeving en de groei van het aantal bewoners in de wijk Wateringse Veld verwacht de school het maximaal aantal leerlingen te hebben ingeschreven. Tablets in de onderbouw Dit schooljaar werken alle leerlingen in de onderbouw (met uitzondering van TTO) met een tablet, die zij via school uitgereikt krijgen. Via de elektronische omgeving (ELO) krijgen leerlingen digitale opdrachten aangeboden. Deze worden afgewisseld met opdrachten uit tekst- en werkboeken Een positief leefklimaat Het leefklimaat op het Wateringse Veld College kenmerkt zich door wederzijds respect en betrokkenheid. Op het Wateringse Veld College doet iedereen mee. Niemand wordt uitgesloten en tegelijkertijd verwachten wij dat alle leerlingen in beginsel meedoen aan alle activiteiten die de school aanbiedt. De school biedt naast onderwijs een podium waarop letterlijk en figuurlijk alle talenten van leerlingen naar voren kunnen komen: muziek, theater, sport. De school beoogt een publiek aan te spreken dat qua sociaal-economische, religieuze en etnische achtergrond een representatieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving is. De school betrekt ouders nadrukkelijk bij de activiteiten die de school aanbiedt Modern onderwijs Het Wateringse Veld College geeft het onderwijs vorm volgens moderne onderwijskundige inzichten. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling in belangrijke mate zelf verantwoordelijkheid draagt voor het leerproces en dat de docent vooral begeleider is van het leerproces. Dit komt tot uitdrukking in de didactische werkvormen waarin het Wateringse Veld College het onderwijs aanbiedt. Doelstelling van het Wateringse Veld College is om de leerling gedurende zijn schoolloopbaan niet alleen kennis bij te brengen, maar ook om de leerling te vormen tot een zelfstandig, zelfbewust en sociaalvaardig individu die goed in staat is samen te werken met anderen en die weet op welke wijze kennis en informatie verworven kan worden. 11

12 4. Onderwijs 4.1. Werken in domeinen Alle leerlingen op het Wateringse Veld College hebben een werkplek in een domein, dit is een grote studieruimte waarin meerdere klassen bijeenkomen. Hier werken leerlingen onder begeleiding van vakdocenten en een onderwijsassistent aan de opdrachten die vooraf zijn aangegeven. Dit kunnen individuele- of groepsopdrachten zijn. Onder begeleiding van een mentor maken de leerlingen zelf een planning van de werkzaamheden die in een bepaalde periode gedaan moeten worden. De docenten zien er op toe dat de opdrachten binnen de gestelde termijn op de juiste wijze worden uitgevoerd. Daarnaast krijgen de leerlingen volgens een vast rooster instructielessen van docenten in instructielokalen. Ook kunnen docenten aparte workshops aanbieden om leerlingen extra uitleg te geven of verrijkingsstof aan te bieden Toelating en plaatsing De toelating van een leerling is afhankelijk van het advies van de basisschool in combinatie met het resultaat van een landelijk genormeerde toets, bijvoorbeeld de Cito-toets of de NIO-toets. De toelatingscommissie bepaalt uiteindelijk of een leerling wordt toegelaten en zo ja, op welk niveau. De uitslag van deze commissie is bindend. Leerlingen die tijdens het studiejaar in enig leerjaar binnenkomen, worden in dezelfde afdeling geplaatst als op hun vorige school Doorstroom en bevorderingsnormen Interne doorstroom Gedurende de eerste leerjaren volgen wij de leerlingen intensief om te zien of zij in de juiste klas zijn geplaatst. Sommige leerlingen presteren duidelijk veel beter dan verwacht, andere leerlingen wellicht minder. Mocht voor een leerling het niveau van de afdeling waarin hij of zij geplaatst is, te hoog gegrepen zijn, dan is doorstroming mogelijk naar een andere afdeling, eventueel naar een andere locatie van de Scholengroep. In de onderbouw nemen wij jaarlijks de CITO-advies toets af. De uitslag hiervan dient ter ondersteuning van de determinatie. Bij de voorlaatste rapportage geeft de docentenvergadering aan in welk leerjaar en niveau de leerling het volgend schooljaar bij gelijkblijvende resultaten en studiehouding waarschijnlijk geplaatst zal worden. Dit advies bespreekt de mentor met de ouders en de leerling. Uiteraard kunnen ouders daarnaast altijd zelf een afspraak met de mentor maken indien de studieresultaten daar naar hun inzicht aanleiding toe geven Bevorderingsnormen Het Wateringse Veld College streeft ernaar om leerlingen op het hoogst haalbare niveau optimaal te laten functioneren. Per leerjaar zijn bevorderingsnormen vastgelegd. Indien niet tot bevordering naar een volgend leerjaar binnen dezelfde opleiding kan worden overgegaan, zal de docentenvergadering een besluit nemen over de plaatsing van de leerling in het volgende schooljaar. Dit kan inhouden plaatsing in een volgend leerjaar van een lager niveau opleiding. De bevorderingsnormen worden vóór de herfstvakantie vastgesteld en gepubliceerd op de ELO Rapportage van de resultaten De mentor is gedurende het gehele schooljaar geïnformeerd over alle studieresultaten van zijn leerlingen. Het schooljaar is onderverdeeld in drie perioden. Alle ouders krijgen een account toegewezen waarmee zij via internet rechtstreeks inzage hebben in al de behaalde cijfers. Drie keer per schooljaar wordt een schriftelijk rapport uitgereikt waarop het voortschrijdend gemiddelde per vak staat vermeld en waarop eventuele adviezen van docentenvergadering worden beschreven. Na de eerste en tweede rapportage organiseert het Wateringse Veld College een zogenaamde tafeltjesavond. Intekening gebeurt volgens het bij het rapport geleverde tafeltjesavond formulier. Tijdens een tafeltjesavond kunnen de ouders met de verschillende docenten van hun zoon of dochter spreken. 12

13 4.5. Bovenbouw MAVO PTA Leerjaar 3 en 4 MAVO zijn examenjaren. In deze twee leerjaren werken leerlingen en docenten met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Omdat leerjaar 3 en 4 behoren tot de examenperiode betekent dit onder andere dat alle cijfers die de leerling haalt, meetellen voor het examen. Maatschappijleer1 wordt aan het eind van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer is dan meteen het eindexamencijfer. In het PTA, dat de school vóór 1 oktober aan de leerlingen verstrekt, staat de precieze weging van de behaalde resultaten. In het derde leerjaar MAVO mag de leerling twee vakken laten vallen. Pas in het vierde leerjaar maakt de leerling zijn definitieve keuze voor één van de vier sectoren. In het kader van de oriëntatie op beroepskeuze en met het oog op het aanleren van een aantal vakoverstijgende vaardigheden krijgen de leerlingen in het derde en vierde leerjaar MAVO het programma Verbindend Leren aangeboden. In het vierde leerjaar doet de leerling examen in drie verplichte vakken: Nederlands, Engels en Maatschappijleer 1. Dit laatste vak wordt dus afgesloten in het derde leerjaar. Verder moet hij een voldoende halen voor de vakken Cultureel Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke Opvoeding. Vervolgens kiest de leerling twee vakken die binnen zijn sector verplicht zijn en tot slot kiest de leerling nog twee keuzevakken. De Rekentoets VO telt vanaf schooljaar volwaardig mee in de slaag/zak-regeling. en na de tweede fase. Naast de mentor speelt de decaan een belangrijke rol in het begeleiden van het keuzeproces. Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen in de afdelingen HAVO en VWO niet meer alle vakken. Zij kiezen, afhankelijk van hun mogelijkheden en van de gekozen vervolgstudie voor een vakkenpakket dat hoort bij één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. In het voorexamenjaar worden de leerlingen ook voorbereid op het maken van een profielwerkstuk (een verplicht onderdeel van het examen). De module Onderzoeksvaardigheid maakt daar een onderdeel van uit. De leerlingen krijgen in de bovenbouw grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De docent heeft een meer begeleidende rol, terwijl de leerling meer zelfstandig zal werken. De leerlingen in de tweede fase (dus vanaf leerjaar 4) volgen een programma dat uit drie delen bestaat: het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het zogenaamde vrije deel. Het gekozen profiel bepaalt in hoge mate de doorstroommogelijkheden voor verdere studie of de keuze van een beroep. In leerjaar 4, 5 en 6 werken leerlingen en docenten met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit betekent dat vanaf het vierde leerjaar wordt toegewerkt naar het examen en dat sommige cijfers die de leerling behaalt, meetellen voor het examen. In het PTA, dat de school vóór 1 oktober aan de leerlingen verstrekt, staat de precieze weging van de behaalde resultaten. De Rekentoets VO telt vanaf schooljaar volwaardig mee in de slaag/zak-regeling Doorstroom van MAVO naar HAVO Leerlingen met een diploma van de MAVO kunnen overstappen naar de HAVO -opleiding. Daarbij gelden op het Wateringse Veld College richtlijnen die zijn opgenomen in het bevorderingsreglement Bovenbouw HAVO en VWO In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op de tweede fase. Door middel van de specialisaties, documentatie en keuzebegeleidinglessen ontvangen zij informatie over de mogelijkheden in 13

14 4.7. Tweetalig HAVO & VWO Het Wateringse Veld College biedt - naast de reguliere HAVO en VWO opleiding - zowel een tweetalige HAVO - als een tweetalige VWO - opleiding aan. Tweetalig onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat een taal het best wordt geleerd door immersion, onderdompeling. Deze onderdompeling betekent dat bij een reeks vakken het Engels de voertaal is. Ten minste 50 % van het totale aantal lessen in de Onderbouw wordt in het Engels aangeboden. Maar het gaat niet alleen om het leren van een taal. Terwijl leerlingen leren, zijn zij ook bezig de inhoud van vakken, zoals aardrijkskunde en wiskunde: learning language through content. Eveneens belangrijk is de Europese en internationale oriëntatie: het verwerven van kennis van en inzicht in ontwikkelingen in Europa en de wereld. Dat gebeurt zowel in de lessen als daarbuiten: een uitwisselingsprogramma, studiebezoeken aan het buitenland, Engelstalige gastdocenten, -contacten. Het Europees Platform bewaakt de kwaliteit van TTO. Vertegenwoordigers van het Platform bezoeken regelmatig de TTO-scholen om vast te stellen of het onderwijs aan de eisen voldoet. Het Wateringse Veld College is in 2007 door het Europees Platform officieel gecertificeerd als Junior TTO School. In het vierde leerjaar wordt een oriëntatie aangeboden op het IB-programma (International Baccalaureate) voor het vak Engels. Dit programma werkt volgens internationaal bepaalde standaarden naar een niveau dat toegang geeft tot universiteiten over de hele wereld. In een TTO-klas gebruiken de leerlingen Engelstalige leer- en werkboeken en leermiddelen en zijn er uitwisselingen en excursies en Engelstalige activiteiten. Er zijn aan een TTO-klas dus meer kosten verbonden. De school draagt zelf een groot deel van die extra kosten. De ouders vragen wij een extra ouderbijdrage, naast de algemene ouderbijdrage. Het bedrag is voor dit jaar vastgesteld op 450,- per leerling per jaar. Daaruit worden in ieder geval de kosten voor de studiereizen betaald. Er is jaarlijks een verantwoording van de kosten voor de ouders. Leerlingen die TTO doen, volgen het normale lesprogramma. Daarnaast moeten zij het Engels als instructie- en omgangstaal leren beheersen. Daarom stellen wij extra eisen en nemen wij toetsen af om vast te stellen of leerlingen aan die eisen voldoen. Een van die eisen is dat een leerling een flinke dosis doorzettingsvermogen bezit. Verder moet de leerling zélf gemotiveerd zijn de uitdaging aan te gaan. Tenslotte moet de leerling over een uitstekende taalvaardigheid beschikken: TTO is een talige opleiding. De leerlingen moeten voor de tweetalige VWO-opleiding, naast een CITO-score van 545 of een overeenkomstige uitkomst voor een vergelijkbare test, een duidelijk VWO-/gymnasium-advies hebben gekregen van de basisschool. Voor de tweetalige HAVO-opleiding zijn een CITO-score van 540 en een duidelijk HAVO-advies vereist. TTO-klassen blijven op het Wateringse Veld College t/m het derde leerjaar aparte groepen. Deze TTO-leerlingen kunnen deelnemen aan de zgn. A-level examens. Deze internationaal erkende certificaten geven met het VWO-diploma toegang tot universiteiten en hogescholen in Groot-Brittannië en andere landen. 14

15 5. De dagelijkse gang van zaken 5.1. Lestijden De lessen op het Wateringse Veld College vinden plaats volgens een rooster dat is opgebouwd uit eenheden van 45 minuten. De instructielessen en de werktijden in de domeinen bestaan uit een veelvoud van 45 minuten. Na maximaal 135 minuten volgt een pauze van 25 minuten. Er is een vast lesrooster voor de week. Drie keer per week is het eerste lesuur van de dag bestemd voor het maken van proefwerken: de toetsband. Alle leerlingen die behoren tot hetzelfde domein hebben dezelfde start- en eindtijd en de dezelfde pauze. Roosterwijzigingen worden in de regel een dag van tevoren bekend gemaakt via de monitoren in de hal van de school en via de Elektronische Leer Omgeving (ELO) Toetsband: e leseenheid: e leseenheid: e leseenheid: Eerste pauze: e leseenheid: e leseenheid: Tweede pauze: e leseenheid: e leseenheid: Derde pauze: e leseenheid: e leseenheid: NB: In voorkomende gevallen, kunnen leerlingen verplicht worden tot uur aanwezig te zijn op school School- en gedragsregels Binnen de school zijn er regels die het onderling verkeer en de sociale omgangsvormen regelen. Het uitgangspunt dat het Wateringse Veld College daarbij hanteert, is dat iedereen meehelpt om een goede, veilige en prettige werk- en leefsfeer te scheppen door rekening te houden met de ander. Die sfeer is nodig voor een optimaal werkklimaat voor leerlingen als personeel Respect voor elkaar, respect voor andermans spullen Onder het motto: respect voor elkaar en respect voor onze spullen, werken zowel leerlingen als medewerkers mee om de school schoon en leefbaar te houden De leerlingen ontvangen bij de start van de cursus een overzicht van de schoolregels Regels zijn regels De schoolregels betreffen de regels binnen het gebouw. Zo is bijvoorbeeld het roken verboden (m.u.v. een speciale rookplek buiten) en mogen mobiele telefoons van leerlingen tijdens de lessen niet aan staan of gebruikt worden. In de klas doen de leerlingen hun jas uit. In het gebouw is het niet toegestaan een pet te dragen. De leerlingen mogen het schooleiland tijdens de pauzes niet verlaten. De locatieleiding ziet toe op naleving van de regels. Leerlingen die regels overtreden, worden hierop aangesproken en zo nodig gestraft Internet en social media Mobiel internet, mobiele telefoons en social media bieden voor het onderwijs kansen. Aan de andere kant kan het ook veel overlast opleveren. De school voert een beleid waarbij wordt ingegrepen wanneer leerlingen misbruik maken: het maken van foto s en films zonder toestemming, het plegen van fraude bij proefwerken, het respectloos bespreken van klasgenoten, personeelsleden of de school via openbare kanalen als facebook, hyves en Twitter. Ook het misbruik van de computers in de domeinen wordt hard aangepakt. Het kan in het uiterste geval leiden het blokkeren van het account. Daarmee wordt een deel van het onderwijs lastig te volgen. De veelgehoorde verklaring dat misbruik door een ander is gepleegd met gebruikmaking van andermans wachtwoord, geldt hier niet als excuus. Leerlingen gaan soms/vaak achteloos om met hun wachtwoorden. Dat ze daarna op de blaren moeten zitten is daarvan de directe consequentie. Aan het begin van hun schoolloopbaan ondertekenen de leerlingen de wifi-overeenkomst. Deze is te vinden op de elektronische leeromgeving van de school. 15

16 5.3. De dagelijkse organisatie Afwezig tijdens de les Vanaf uur wordt nagegaan of alle leerlingen aanwezig zijn. Bij niet vooraf gemelde afwezigheid neemt de school contact met thuis op. Mocht een leerling ziek zijn of door andere onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn de lessen bij te wonen dan dient de school hierover tussen uur en uur telefonisch ( ) geïnformeerd te worden. Wij verzoeken u afspraken met dokter of tandarts zo veel mogelijk buiten schooltijd te maken en in ieder geval niet tijdens Toetsbanden en toetsweken (uitsluitend in het geval van calamiteiten). Wanneer een leerling meerdere dagen achtereen ziek is, neemt de ouder op de derde dag contact op om dit door te geven. Bij terugkomst op school moet de leerling een door de ouders ondertekend briefje kunnen overleggen, waarin naam en klas van de leerling, reden en duur van absentie staan vermeld. Wanneer een leerling om een andere reden dan ziekte de school niet kan bezoeken, moeten ouders vooraf verlof aanvragen bij de locatiedirecteur. Hiervoor moet een formulier bij de administratie worden opgehaald. De aanvraag moet tenminste 2 weken van tevoren worden ingediend. De directeur beoordeelt iedere aanvraag aan de hand van de criteria die door de leerplichtambtenaar worden gehanteerd. Deze criteria worden strikt nageleefd Te laat Leerlingen die te laat in de les zijn, moeten zich de volgende dag om 7.30 uur melden. Wanneer dit te vaak gebeurt, wordt hiervan melding gedaan bij leerplicht Lesuitval De school plant docentenvergaderingen zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lesuitval wegens zieke collega s wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. Hierdoor blijft lesuitval beperkt, maar kan niet altijd worden voorkomen. Omdat de leerlingen met studiewijzers werken en geoefend zijn in het zelfstandig werken, kunnen zij bij onverwachte lesuitval zelfstandig, onder toezicht van een invaldocent, aan het werk Buitenschoolse activiteiten Op het Wateringse Veld College vinden buiten de reguliere lessen verschillende activiteiten plaats. Deels zijn deze activiteiten onderdeel van het onderwijsprogramma, deels hebben ze een facultatief karakter. De school hecht er een groot belang aan dat alle leerlingen aan deze activiteiten onderdeel van het lesprogramma deelnemen. Naast het kennismakingskamp voor de brugklassers, diverse excursies, eendagsprojecten, talenreizen, uitwisselingen en een uitstapje met de mentorgroep betreft dit onder andere de volgende activiteiten: CKV- activiteiten Dit betreft bezoek aan voorstellingen die vallen binnen het cultuuraanbod van Den Haag, zoals muziek-, toneel- en cabaretvoorstellingen. Deze CKV-activiteiten vallen binnen het onderwijsprogramma van onze school en zijn voor de leerlingen verplicht Stages Voor de leerlingen in het derde leerjaar MAVO is er een korte stage bij een bedrijf of instelling. De stage maakt deel uit van het programma Verbindend Leren waarin oriëntatie op beroepskeuze een centrale rol speelt. In combinatie met het stageverslag en de bevindingen van de begeleidende docent maakt deze stage onderdeel uit van het schoolexamen. Ook deelname aan het Sollicitatieproject van Centrum 16/22 hoort hierbij. Voor de leerlingen in het derde leerjaar MAVO, HAVO en VWO is er een maatschappelijke stage die deels buiten schooltijd wordt uitgevoerd: 20 van de 30 uur buiten schooltijd. Al deze stages vallen binnen het wettelijk verplichte onderwijsprogramma. 16

17 Keuzebegeleiding De leerlingen van HAVO en VWO nemen deel aan de Wetenschaps- en Techniekweken en brengen een bezoek aan de Haagse Hogeschool, andere instellingen van het HBO en aan universiteiten ( proefstuderen ). Leerlingen van klas 3 en klas 4 MAVO gaan in januari naar de opleidingenmarkt. In het vierde jaar nemen zij deel aan activiteiten op de verschillende MBO-locaties in het kader van hun beroeps- en loopbaanoriëntatie en het sectorwerkstuk Sportteams Alle leerlingen kunnen facultatief deelnemen aan de training voor de schoolteams. De schoolteams voor onder andere volleybal, basketbal en hockey nemen deel aan verschillende toernooien met andere scholen voor voortgezet onderwijs Schoolkoor Gebaseerd op een lange traditie verzorgt het schoolkoor jaarlijks een avondvullende voorstelling. Daarnaast treedt het schoolkoor op bij bijzondere festiviteiten. Het koor bestaat uit enkele tientallen leerlingen van alle leerjaren en oefent iedere donderdagavond Buitenlandse reizen De school kent een aantal reizen naar het buitenland. Deze zijn vooral gericht op het versterken van een taal (Frans, Duits, Engels, Spaans). Aan deze reizen zijn kosten verbonden. De school kan ouders en leerlingen wettelijk niet verplicht stellen om op een reis mee te gaan. We willen hier echter wel benadrukken dat het een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind en de taalontwikkeling. Het zijn leuke maar beslist ook zeer educatieve reizen. Ook de ouderraad van de school onderkent het belang van de studiereizen Voorzieningen Servicepunt Bij de hoofdingang van het gebouw is het servicepunt te vinden. De medewerkers van het servicepunt verrichten administratieve taken, nemen de telefoon op, en verzorgen de absentie en te-laat-registratie. Ouders en andere bezoekers kunnen zich bij het servicepunt melden wanneer zij een afspraak hebben met één van de medewerkers. Het servicepunt is van tot uur open Gezonde kantine Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen in de kantine broodjes, melk, fris en versnaperingen kopen Locker Alle leerlingen hebben de beschikking over een locker, een garderobekluisje, waarin zij hun jas en boeken kunnen opbergen. De directie is bevoegd om de lockers te controleren op inhoud Lesruimten Het schoolgebouw beschikt over alle faciliteiten om het onderwijs aan te bieden. Naast instructielokalen en domeinruimtes is er een grote sporthal, een omvangrijk modern laboratorium, een talencentrum, een auditorium en diverse andere vaklokalen. Aan het begin van het schooljaar worden de kosten en de bestemmingen van de reizen bekend gemaakt. Ouders worden hier per brief over geïnformeerd. Leerlingen dienen zich direct aan het begin van het schooljaar in te schrijven voor een reis, door middel van een aanbetaling. Het restant van de reissom kan in termijnen worden voldaan. 17

18 5.6. Veiligheid op school Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hoe we elkaar aanspreken en corrigeren, hoe we naar elkaar luisteren. Elkaar kennen en bij de naam noemen maakt de school tot een plek waar je graag komt en waarvoor je medeverantwoordelijkheid wilt dragen. We hebben duidelijke regels binnen de school over de manier waarop we met elkaar om willen gaan. Iedereen kan een ander daar op aanspreken. Daarnaast draagt een goede organisatie van de school bij aan de veiligheid. Als iedereen op de hoogte is, blijft het aantal misverstanden en irritaties beperkt. Binnen onze organisatie hebben we ook een aantal fysieke veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen Conciërges Er zijn surveillanten en conciërges aanwezig. Behalve conciërgewerkzaamheden houden zij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw BHV-ers en EHBO-ers Wij beschikken over Bedrijfshulpverleners en EHBO-ers. Zij bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand Ontruimingsoefening Minimaal één maal per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw AED De school heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defilibrillator, is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te krijgen Cameratoezicht Onze school beschikt over cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken Bewaking fietsen Op de begane grond is een speciale fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstalling wordt ook met camera s bewaakt. Wij raden leerlingen, ondanks alle maatregelen, aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten Wijkagenten Wij onderhouden directe contacten met de wijkagenten. De agenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en mocht dat nodig zijn - treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken. 18

19 6. Leerlingbegeleiding 6.1. De mentor Om de kans op schoolsucces zo groot mogelijk te maken is op onze school een systeem van begeleiding dat stoelt op samenwerking tussen ouders, leerlingen en docenten. Elke groep leerlingen heeft een eigen mentor die de speciale zorg heeft voor zijn groep en die een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn leerlingen. De mentor besteedt aandacht aan alle drie de begeleidingsgebieden: leren leren, het welzijn van de leerling en de loopbaan van de leerling. Hij volgt de prestaties en de ontwikkeling van de leerling en stimuleert hem. De mentor zorgt ervoor dat de leerling optimaal gebruik maakt van het onderwijsaanbod. De mentor begeleidt het groepsproces van de klas. Mochten zich problemen of conflicten voordoen, dan is de mentor de eerst aangewezene om te bemiddelen. De mentor is de spin in het web. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de dossiervorming, hij houdt het leerlingvolgsysteem bij van de leerlingen waarvoor hij verantwoordelijk is, hij zit de rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen van zijn klas voor en is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzuim. De mentor houdt alle personen op de hoogte die een taak hebben in de leerlingbegeleiding van zijn klas. Hij is de eerst aangewezene om contact met de ouders op te nemen en te onderhouden. Voor leerlingen die - om welke reden dan ook - extra zorg of aandacht nodig hebben geldt dat zij, of hun ouders/verzorgers, zich in eerste instantie kunnen richten tot mevr. D. Prins die de zorg op het Wateringse Veld College coördineert. Deze leerlingen kunnen, met toestemming van de ouders, besproken worden in de zorgcommissie. Deze commissie bestaat onder andere uit de vertrouwenspersonen, leden van de schoolleiding, de wijkagent, de jeugdverpleegkundige van de GGZ, de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg. Door een bundeling van specialismen en expertise kunnen leerlingen zo goed mogelijk worden geholpen. De zorgcommissie hanteert de regels rondom privacy en vertrouwelijkheid. Het bespreken van een leerling in de zorgcommissie gaat altijd in overleg met en na toestemming van de ouders. Voor leerlingen boven de 16 jaar wordt direct aan de leerling om toestemming gevraagd. In de zorg en begeleiding vervullen de onderstaande functionarissen een bijzondere rol De schoolarts Wij zijn aangesloten bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GG en GD. De schoolarts vervult een belangrijke taak binnen de zorg van de school Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Voor de begeleiding van het leerproces van de leerling ligt de verantwoordelijkheid primair bij de vakdocenten en de mentor. De ouders/verzorgers hebben eveneens een belangrijk aandeel in de begeleiding van hun zoon of dochter. De eerste signalen van onvrede of onderpresteren worden thuis afgegeven. In dat geval is het belangrijk dat de ouder contact opneemt met de mentor of de vakdocent. Tijdens hun schoolloopbaan maken de leerlingen een aantal keuzes die betrekking hebben op vakkenpakketten, sectoren, profielen, leerwegen en vervolgopleidingen. Zij worden daarbij begeleid door de mentoren en de decanen: de heren.j. de Lange en J.H. de Wit. Samen met de decaan stelt de leerling een zo verantwoord mogelijk vakkenpakket samen, dat goed aansluit bij de vervolgopleiding die hij kiest. Voor de specifieke vragen en verdere informatie kunnen de leerlingen altijd terecht bij de decanen tijdens de spreekuren of op afspraak. Ook ouders kunnen voor informatie en advies bij de decanen terecht. 19

20 De leerplichtambtenaar De school heeft goede contacten met de leerplichtambtenaren van zowel de gemeente Den Haag, als van de gemeenten Westland en Rijswijk. Leerlingen vallen onder de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin zij wonen. In geval van ongeoorloofd verzuim melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag vergadert regulier mee binnen de zorgcommissie De vertrouwenspersoon Het kan gebeuren dat leerlingen voor ernstige problemen komen te staan en denken geen uitweg uit hun moeilijkheden te kunnen vinden. In zulke gevallen kunnen leerlingen terecht bij mevr. D. Prins. Het vertrouwelijke karakter van deze contacten wordt gegarandeerd Leerlingvolgsysteem Per leerling wordt bij de inschrijving een dossier gemaakt. Hierin worden bij aanvang van de schoolloopbaan op het Wateringse Veld College onder andere de documenten opgeslagen die de basisschool heeft verstrekt: uitslagen van testen en een onderwijskundig rapport. Gedurende de schoolloopbaan van de leerling wordt het dossier aangevuld met gegevens over leerprestaties verzuim en gedrag. Leden van de schoolleiding, leden van de zorgcommissie en de mentor hebben toegang tot het dossier. De mentor beheert het dossier en is eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. De school kent een digitaal leerlingvolgsysteem Speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp De school heeft geen remedial teacher. De zorgcoördinator kan wel bemiddelen in zorg buiten school. Leerlingen met dyslexie worden begeleid door een dyslexie-coach. Deze docent helpt de leerling omgaan met zijn/haar handicap binnen de school Faalangst Sommige leerlingen hebben tijdens overhoringen en proefwerken regelmatig last van een blackout. Hoewel de leerlingen goed geleerd hebben, lijkt het alsof ze niets meer weten. Ze halen daardoor resultaten die ver beneden de verwachtingen liggen. De school organiseert één of meerdere trainingen om met faalangst om te gaan Maatwerk Voor een beperkt aantal leerlingen geldt dat zij op basis van een door een externe instantie vastgestelde indicatie een speciale en intensieve vorm van begeleiding moeten ontvangen van de mentoren en/of een lid van het zorgteam. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor leerlingen met specifieke gedragsproblemen. Het rugzakje of persoonsgebonden budget voorziet in de financiering hiervan. 20

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Almende College algemeen Bluemers Visie School met Herstelrecht Peermediation Optreden tegen pesten Ruimte voor talent Almende-uren en KWT-uren Kernteams

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie