Scholengroep Den Haag Zuid-West. Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholengroep Den Haag Zuid-West. Schoolgids"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Wateringse Veld College: School voor gymnasium, (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en mavo Onderwijsaanbod: Gymnasium (tweetalig) vwo (tweetalig) havo mavo Adresgegevens: Wateringse Veld College Missouri HT Den Haag T W E Rector: drs. M. van den Dool / drs. E. Jacobs (wnd) Teamleiders: mevr. C. Wijkmans: 1e klassen & TTO onderbouw dhr. J. de Lange: mavo dr. J. den Hartigh, havo Het Wateringse Veld College in het kort y TTO-gecertificeerd y Internationale oriëntatie y Gebruik van tablets y Uitgebreide zorgstructuur y Onze examenresultaten in schooljaar : vwo 97%, havo 77%, mavo 96% Administratie De administratie is dagelijks bereikbaar van tot uur. Telefoonnummer: drs. E. Jacobs: vwo & TTO bovenbouw 2

3 Vakantieregeling Prinsjesdag dinsdag Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Kerstvakantie maandag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag April/Meivakantie vrijdag t/m vrijdag Bevrijdingsdag vrijdag Hemelvaart donderdag en vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie 2017 maandag t/m vrijdag Lestijden Toetsband: e leseenheid e leseenheid e leseenheid Eerste pauze: e leseenheid e leseenheid Tweede pauze: e leseenheid e leseenheid Derde pauze e leseenheid e leseenheid e leseenheid

4 Inhoudsopgave Inhoud Wateringse Veld College: School voor gymnasium, (tweetalig) vwo,(tweetalig) havo en mavo 2 Inhoudsopgave 4 Voorwoord 6 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort Bestuurlijke organisatie Het onderwijsaanbod op de drie scholen van Scholengroep Den Haag Zuid-West 8 2. De doelstelling van de Scholengroep 9 3. De doelstellingen van het Wateringse Veld College Aantrekkelijk onderwijs Modern onderwijs Betrokken onderwijs Onderwijs Werken in domeinen Toelating en plaatsing Doorstroom en bevorderingsnormen Interne doorstroom Bevorderingsnormen Rapportage van de resultaten Bovenbouw mavo PTA Doorstroom van mavo naar havo Bovenbouw havo en vwo Tweetalig havo & vwo De dagelijkse gang van zaken Lestijden School- en gedragsregels Respect voor elkaar, respect voor andermans spullen Regels zijn regels Internet en social media De dagelijkse organisatie Afwezig tijdens de les Te laat Lesuitval Buitenschoolse activiteiten CKV- activiteiten Stages Keuzebegeleiding Sportteams Schoolkoor Buitenlandse reizen Voorzieningen Servicepunt Gezonde kantine Locker Lesruimten Veiligheid op school Conciërges Cameratoezicht Bewaking fietsen Wijkagenten BHV-ers en EHBO-ers Ontruimingsoefening AED Leerlingbegeleiding Mentor Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Schoolarts Leerplichtambtenaar 21 4

5 6.2.3 Interne vertrouwenspersoon Leerlingvolgsysteem Speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp Faalangst Maatwerk Adres van het samenwerkingsverband Communicatie Directie Wateringse Veld College Leerlingen Leerlingenraad Leerlingstatuut Ouders Ouderraad Ouderavonden Oudernieuwsbrief Gebruik beeldmateriaal van leerlingen Medezeggenschapsraad Financiële zaken Boekenfonds Ouderbijdrage Overige bijdragen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een Ooievaarspas? Tweetalig onderwijs Buitenlandse reizen Schoolverzekering Praktische informatie Het servicepunt op het Wateringse Veld College De klachtenprocedure Kwaliteitszorg Door- en uitstroomgegevens Examenresultaten De kwaliteit van het personeel Onderwijsinspectie De regeling school- en vakantietijden Vakantieregeling Verlof vanwege religieuze verplichtingen Leerplichtwet Volledige leerplicht Kwalificatieplicht Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Bijlagen Lessentabel Jaaroverzicht 2016/ Overzicht ouderbijdrage en overige kosten Door- en uitstroomgegevens WVC 38 5

6 Voorwoord Het Wateringse Veld College is een bijzondere school. Bijzonder allereerst vanwege haar ontstaansgeschiedenis. Ontstaan uit diverse fusiescholen is het WVC tegelijk een jonge school in een jonge Vinex-wijk. De school kent daarmee een bijzondere combinatie van ervaring en vernieuwing. Het is ook een bijzondere school vanwege het innovatieve onderwijsconcept en het tweetalig onderwijs op havo- en vwo-niveau. Een concept waardoor leerlingen merkbaar zelfstandiger worden en beter keuzes leren maken. Het WVC is ook bijzonder in haar pedagogische klimaat: warm en duidelijk. In onze school vinden we vitale relaties belangrijk. Niet alleen tussen klasgenoten, of tussen docent en leerling, maar zeker ook tussen ouders en school, tussen school en buurtbewoners. Ook al staat ons schoolgebouw op een eiland, de brug om er te komen is breed genoeg voor iedereen en we staan daarom midden in de samenleving Deze schoolgids geeft u een indruk van een mooie school die het WVC is. We vertellen u alles over de schoolorganisatie, maar ook de onderwijskwaliteit komt aan bod. Zo leggen we ook verantwoording af. drs. E. Jacobs / drs. M. van den Dool Wnd rector 6

7 7 Scholengroep Den Haag Zuid-West

8 1. Scholengroep Den Haag Zuid-West in het kort 1.1 Bestuurlijke organisatie Scholengroep Den Haag Zuid-West is een school op Algemeen Bijzondere grondslag en heeft een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur: drs. M. Schoon. Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Steeds meer leerlingen wonen in de omgeving van de school en de locaties zijn goed bereikbaar. In het Wateringse Veld is de school gelegen in het hart van de wijk. Alle scholen willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met de Stichting Welzijn Escamp, met allerlei maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van de wijk. Een 250-tal bedrijven in Den Haag, zoals Staedion, Florence, Hagaziekenhuis, Verkaart en Saffier werkt binnen het praktijkleren samen met onze Scholengroep. 1.2 Het onderwijsaanbod op de drie scholen van Scholengroep Den Haag Zuid-West Scholengroep Den Haag Zuid-West biedt onderwijs op drie scholen: Zuid-West College Leerwegen Profielen Directie basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder lwoo theoretische leerweg, gemengde leerweg, onderbouw havo Economie en ondernemen (E&O) Zorg en welzijn (Z&W) Roemer Visscher College Leerwegen Profielen Directie Wateringse Veld College Afdelingen Directie drs. ing. R. Oranje, mevr. S. A. Sinke, mevr. drs. bc. G. Verweij basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder lwoo Economie en ondernemen (E&O) Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) Produceren, installeren en energie (PIE) Dienstverlening en producten (D&P) drs. J. de Zoete, mevr. N. Aydin, drs. D. Hendriks gymnasium, (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo, mavo drs. E. Jacobs / drs. M. van den Dool, mevr. C. Wijkmans, dr. J.C. den Hartigh en dhr. J. de Lange 8

9 2. De doelstelling van de Scholengroep Voor de komende jaren zet de Scholengroep vooral in op: 1. Eigentijds en onderscheidend onderwijs We verzorgen op alle scholen eigentijds en onderscheidend onderwijs. Voor het Wateringse Veld College betekent dit in elk geval het werken in domeinen. Het tweetalig onderwijs en IB-programma (International Baccalaureate), waar de afgelopen jaren prachtige resultaten mee zijn bereikt, worden voortgezet en verder uitgebouwd. Internationalisering zal nog steviger op de kaart worden gezet. Op het Roemer Visscher College en het Zuid-West College zetten we de ontwikkeling van de concepten leren door te doen (met de stagestructuur, die we verder professionaliseren) en leren kiezen (met loopbaanoriëntatiebegeleiding) door. 2. Personeelsbeleid Om kwalitatief goed onderwijs te bieden en te blijven bieden, is het ondersteunen van de ontwikkeling van ons personeel noodzakelijk. We streven naar een professionele cultuur in alle lagen. Dat betekent dat we zeer zorgvuldig omgaan met de werving van nieuw personeel, dat we scholingsinitiatieven zo veel mogelijk stimuleren en dat we regelmatig in gesprek gaan met onze collega s. 4. Bedrijfsvoering op locatieniveau De komende jaren zullen we invulling geven aan een nieuw besturings model. Twee belangrijke besturingsprincipes van het nieuwe besturingsmodel zijn decentraal wat kan, centraal wat moet en integraal management. In de planperiode zullen de budgetverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder verder naar de schoolleiders worden gedecentraliseerd. Waar nodig zal dit ondersteund worden door opleidingen en coaching on the job. 5. Profilering als Brede Buurtschool In het kader van de Brede Buurtschool zijn de afgelopen jaren al veel succesvolle initiatieven ondernomen. Zo volgden op (voorheen) De Zaterdagschool honderden cursisten uit de wijk en daarbuiten een divers aanbod aan cursussen. Met dit initiatief draagt het Roemer Visscher College bij aan zowel talentontwikkeling als achterstandsvermindering van basisschoolleerlingen in de buurt en vervult zo haar rol als stimulator voor sociale cohesie in de wijk. Het aanbod van de Brede Buurtschool zullen we samen met onze educatieve partners - de komende jaren borgen en perfectioneren. 3. Profileren en werven Een groei van het leerlingaantal is een voorwaarde voor het voortbestaan van de Scholengroep. Lag voorheen het accent op de profilering als één Scholengroep, vanaf heden zullen we gaan werven als drie onderscheidende scholen, die elkaar aanvullen binnen onze verbondenheid in de Scholengroep. 9

10 3. De doelstellingen van het Wateringse Veld College 3.1 Aantrekkelijk onderwijs Het Wateringse Veld College biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Door het domeinsysteem streven we naar aantrekkelijk onderwijs: leerlingen krijgen begeleid- een grote mate van zelf-standigheid. Daarnaast bieden we alle kans voor een uitdaging, zoals het tweetalig onderwijs op vwo- én havo-niveau, en keuzevakken zoals Spaans en op het gymnasium, Latijn. Daarnaast geldt voor alle opleidingen binnen het Wateringse Veld College dat de school een internationale oriëntatie nastreeft. Het WVC is ook aantrekkelijk voor leerlingen met bijzondere talenten op sport of kunstzinnig terrein. Ons doel is dat leerlingen zich bewust worden van de mogelijkheden die zij zelf in zich hebben en die mogelijkheden ook leren ontwikkelen en benutten. 3.2 Modern onderwijs Het Wateringse Veld College geeft het onderwijs vorm volgens moderne onderwijskundige inzichten. Uitgangspunt daarbij is dat de leerling in belangrijke mate zelf verantwoordelijkheid draagt voor het leerproces en dat de docent vooral begeleider is van het leerproces. Dit komt tot uitdrukking in de didactische werkvormen, zoals opdrachten waarbij leerlingen actief met elkaar moeten samenwerken. Doelstelling van het Wateringse Veld College is om de leerling gedurende zijn schoolloopbaan niet alleen kennis bij te brengen, maar ook om de leerling te vormen tot een zelfstandig, zelfbewust en sociaalvaardig individu die goed in staat is samen te werken met anderen en die weet op welke wijze kennis en informatie verworven kan worden. 3.3 Betrokken onderwijs Het leefklimaat op het Wateringse Veld College kenmerkt zich door wederzijds respect en betrokkenheid. Op het Wateringse Veld College doet iedereen mee. Niemand wordt uitgesloten en tegelijkertijd verwachten wij dat alle leerlingen in beginsel meedoen aan alle activiteiten die de school aanbiedt. Op het WVC is iedereen welkom, ongeacht de sociaaleconomische, religieuze en etnische achtergrond. Zo vormen we een afspiegeling van de Nederlandse samenleving en de wijk waarin de school staat. Betrokken onderwijs wordt gegeven door een betrokken docententeam. Ons domeinonderwijs maakt dat docenten goed kunnen coachen, terwijl mentoren het welzijn van leerlingen nauwgezet in het oog houden. Nadrukkelijk betrekken we ouder(s)/verzorger(s) bij het leerproces van hun kind, omdat we weten dat deze betrokkenheid de gezonde ontwikkeling van leerlingen stimuleert. Werken met tablets Leerlingen werken met tablets in de lessen. Via de elektronische leeromgeving (elo) krijgen leerlingen digitale opdrachten aangeboden. Deze opdrachten worden afgewisseld met opdrachten uit tekst- en werkboeken. 10

11 4. Onderwijs 4.1 Werken in domeinen Alle leerlingen op het Wateringse Veld College hebben een werkplek in een domein. Een domein is een grote studieruimte waarin meerdere klassen bijeenkomen. Hier werken leerlingen onder begeleiding van vakdocenten en een onderwijsassistent aan de opdrachten die vooraf zijn aangegeven. Dit kunnen individuele- of groepsopdrachten zijn. Onder begeleiding van een mentor maken de leerlingen zelf een planning van de werkzaamheden die in een bepaalde periode gedaan moeten worden. De docenten zien er op toe dat de opdrachten binnen de gestelde termijn op de juiste wijze worden uitgevoerd. Daarnaast krijgen de leerlingen volgens een vast rooster instructielessen van docenten in instructielokalen. Ook kunnen docenten aparte workshops aanbieden om leerlingen extra uitleg te geven of verrijkingsstof aan te bieden. 4.2 Toelating en plaatsing Voor toelating van een leerling is het advies van de basisschool bin dend. Bij aanmelding op het TTO nemen we aanvullend testen af, waaronder de NIO, een toelatingstest in het Engels en een motivatietest. Leerlingen die tijdens het studiejaar in een leerjaar binnenkomen, worden in dezelfde afdeling geplaatst als op hun vorige school. 4.3 Doorstroom en bevorderingsnormen Interne doorstroom Gedurende de eerste leerjaren volgen wij de leerlingen intensief om te zien of zij op het juiste niveau zijn geplaatst. Sommige leerlingen presteren duidelijk veel beter dan verwacht, andere leerlingen wellicht minder. Mocht voor een leerling het niveau van de afdeling waarin hij of zij geplaatst is, te hoog gegrepen zijn, dan is doorstroming mogelijk naar een andere afdeling, eventueel naar een andere locatie van de Scholengroep. In de onderbouw nemen wij periodiek voortgangstoetsen af om een indruk te krijgen van de (cognitieve) ontwikkeling van een leerling. Bij de voorlaatste rapportage geeft de docentenvergadering aan in welk leerjaar en niveau de leerling het volgend schooljaar bij gelijkblijvende resultaten en studiehouding waarschijnlijk geplaatst zal worden. Dit advies bespreekt de mentor met de ouders en de leerling. Uiteraard kunnen ouders daarnaast altijd zelf een afspraak met de mentor maken indien de studieresultaten daar naar hun inzicht aanleiding toe geven. Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter in Magister inzien Bevorderingsnormen Het Wateringse Veld College streeft ernaar om leerlingen op het hoogst haalbare niveau optimaal te laten functioneren. De bevorderingsnormen worden vóór de herfstvakantie vastgesteld en gepubliceerd op de Elektronische Leeromgeving (elo). 4.4 Rapportage van de resultaten De mentor is gedurende het gehele schooljaar geïnformeerd over alle studieresultaten van zijn leerlingen. Het schooljaar is onderverdeeld in drie perioden. Alle ouders krijgen een account toegewezen waarmee zij via internet rechtstreeks inzage hebben in al de behaalde cijfers. Drie keer per schooljaar wordt een schriftelijk rapport uitgereikt waarop het voortschrijdend gemiddelde per vak staat vermeld en waarop eventuele adviezen van docentenvergadering worden beschreven. Na de eerste en tweede rapportage organiseert het Wateringse Veld College een zogenaamde tafeltjesavond. Intekening gebeurt volgens het bij het rapport geleverde tafeltjesavond formulier. Tijdens een tafeltjesavond kunnen de ouders met de verschillende docenten van hun zoon of dochter spreken. 11

12 4.5 Bovenbouw mavo PTA Leerjaar 3 en 4 mavo zijn examenjaren. In deze twee leerjaren werken leerlingen en docenten met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Omdat leerjaar 3 en 4 behoren tot de examenperiode betekent dit onder andere dat alle cijfers die de leerling haalt, meetellen voor het examen. Maatschappijleer 1 wordt aan het eind van het derde leerjaar afgesloten. Dit cijfer is dan meteen het eindexamencijfer. In het PTA, dat de school vóór 1 oktober aan de leerlingen verstrekt, staat de precieze weging van de behaalde resultaten. In het derde leerjaar mavo mag de leerling twee vakken laten vallen. Pas in het vierde leerjaar maakt de leerling zijn definitieve keuze voor één van de vier sectoren Doorstroom van mavo naar havo Leerlingen met een diploma van de mavo kunnen overstappen naar de havo-opleiding. Daarbij gelden op het Wateringse Veld College richtlijnen die zijn opgenomen in het bevorderingsreglement. 4.6 Bovenbouw havo en vwo In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op de tweede fase. Naast de mentor speelt de decaan een belangrijke rol in het begeleiden van het keuzeproces. Op het Wateringse Veld College wordt veel waarde gehecht aan dit keuzeproces en per leerjaar is er een programma opgesteld in het kader van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). LOB bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden leerlingen voorbereid op het maken van een profielkeuze. In de fase die daar op volgt wordt toegewerkt naar de keuze voor een vervolgopleiding. In het kader van de oriëntatie op beroepskeuze en met het oog op het aanleren van een aantal vakoverstijgende vaardigheden krijgen de leerlingen in het derde en vierde leerjaar mavo het programma Verbindend Leren aangeboden. In het vierde leerjaar doet de leerling examen in drie verplichte vakken: Nederlands, Engels en Maatschappijleer 1. Dit laatste vak wordt dus afgesloten in het derde leerjaar. Verder moet hij een voldoende halen voor de vakken Cultureel Kunstzinnige Vorming en Lichamelijke Opvoeding. Vervolgens kiest de leerling twee vakken die binnen zijn sector verplicht zijn en tot slot kiest de leerling nog twee keuzevakken. Het programma Wateringseveldcollegededecaan.net met daarin KeuzeWeb vormt de basis van LOB. Op de site Wateringseveldcollegededecaan.net kunnen leerlingen uitgebreide informatie vinden over profielen, toelatingseisen, vervolgopleidingen, aanmelding-, selectieprocedures, e.d. In het onderdeel KeuzeWeb oriënteren leerlingen zich met behulp van opdrachten op de keuzes die zij moeten maken. Naast KeuzeWeb worden er tenslotte nog diverse studiekeuzeactiviteiten georganiseerd, zoals speeddaten met studenten/ beroepsbeoefenearen, voorlichtingen en een bezoek aan een hogeschool of universiteit. 12

13 Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen in de afdelingen havo en vwo niet meer alle vakken. Zij kiezen, afhankelijk van hun mogelijkheden en van de gewenste vervolgstudie voor een vakkenpakket dat hoort bij één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. In het voorexamenjaar worden de leerlingen ook voorbereid op het maken van een profielwerkstuk (een verplicht onderdeel van het examen). De leerlingen krijgen in de bovenbouw grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De docent heeft een meer begeleidende rol, terwijl de leerling meer zelfstandig zal werken. De leerlingen in de Tweede Fase (dus vanaf leerjaar 4) volgen een programma dat uit drie delen bestaat: het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het zogenaamde vrije deel. Het gekozen profiel bepaalt in hoge mate de doorstroommogelijkheden voor verdere studie of de keuze van een beroep. In leerjaar 4, 5 en 6 werken leerlingen en docenten met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit betekent dat vanaf het vierde leerjaar wordt toegewerkt naar het examen en dat sommige cijfers die de leerling behaalt, meetellen voor het examen. In het PTA, dat de school vóór 1 oktober aan de leerlingen verstrekt, staat de precieze weging van de behaalde resultaten. De Rekentoets VO telt in schooljaar alleen volwaardig mee bij de slaag/zakregeling voor het vwo. 4.7 Tweetalig havo & vwo Het Wateringse Veld College biedt naast de reguliere havo- en vwo-opleiding ook een tweetalige havo- en vwo-opleiding aan. Tweetalig onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat een taal het best wordt geleerd door immersion, onderdompeling. Deze onderdompeling betekent dat bij een reeks vakken het Engels de voertaal is. Ten minste 50 % van het totale aantal lessen in de Onderbouw wordt in het Engels aangeboden. Maar het gaat niet alleen om het leren van een taal. Terwijl leerlingen leren, zijn zij ook bezig de inhoud van vakken, zoals aardrijkskunde en wiskunde: learning language through content. Eveneens belangrijk is de Europese en internationale oriëntatie: het verwerven van kennis van en inzicht in ontwikkelingen in Europa en de wereld. Dat gebeurt zowel in de lessen als daarbuiten: een uitwisselingsprogramma, studiebezoeken aan het buitenland, Engelstalige gastdocenten, -contacten. Het Europees Platform bewaakt de kwaliteit van TTO. Vertegenwoordigers van het Platform bezoeken regelmatig de TTO-scholen om vast te stellen of het onderwijs aan de eisen voldoet. Het Wateringse Veld College is in 2007 door het Europees Platform officieel gecertificeerd als Junior TTO School. 13

14 Leerlingen die TTO doen, volgen het normale lesprogramma. Daarnaast moeten zij het Engels als instructie- en omgangstaal leren beheersen. Daarom stellen wij extra eisen en nemen wij toetsen af om vast te stellen of leerlingen aan die eisen voldoen. Een van die eisen is dat een leerling een flinke dosis doorzettingsvermogen bezit. Verder moet de leerling zélf gemotiveerd zijn de uitdaging aan te gaan. Tenslotte moet de leerling over een uitstekende taalvaardigheid beschikken: TTO is een talige opleiding. De leerlingen moeten voor de tweetalige vwo-opleiding, naast een CITO-score van 545 of een overeenkomstige uitkomst voor een vergelijkbare test, een duidelijk vwo-/gymnasiumadvies hebben gekregen van de basisschool. Voor de tweetalige havo-opleiding zijn een CITO-score van 540 en een duidelijk havo-advies vereist. TTO-klassen blijven op het Wateringse Veld College t/m het derde leerjaar aparte groepen. Deze TTO-leerlingen kunnen deelnemen aan de zgn. A-level examens. Deze internationaal erkende certificaten geven met het vwo-diploma toegang tot universiteiten en hogescholen in Groot-Brittannië en andere landen. In het vierde leerjaar wordt een oriëntatie aangeboden op het IB-programma (International Baccalau-reate) voor het vak Engels. Dit programma werkt volgens internationaal bepaalde standaarden naar een niveau dat toegang geeft tot universiteiten over de hele wereld. In een TTO-klas gebruiken de leerlingen Engelstalige leer- en werkboeken en leermiddelen en zijn er uitwisselingen en excursies en Engelstalige activiteiten. Er zijn aan een TTO-klas dus meer kosten verbonden. De school draagt zelf een groot deel van die extra kosten. De ouders vragen wij een extra ouderbijdrage, naast de algemene ouderbijdrage. Het bedrag is voor dit jaar vastgesteld op 450,- per leerling per jaar. Daaruit worden in ieder geval de kosten voor de studiereizen betaald. Er is jaarlijks een verantwoording van de kosten voor de ouders. 14

15 5. De dagelijkse gang van zaken 5.1 Lestijden De lessen op het Wateringse Veld College vinden plaats volgens een rooster dat is opgebouwd uit eenheden van 45 minuten. De instructielessen en de werktijden in de domeinen bestaan uit een veelvoud van 45 minuten. Na maximaal 135 minuten volgt een pauze van 25 minuten. Er is een vast lesrooster voor de week. Drie keer per week is het eerste lesuur van de dag bestemd voor het maken van proefwerken: de toetsband. Alle leerlingen die behoren tot hetzelfde domein hebben dezelfde start- en eindtijd en de dezelfde pauze. Roosterwijzigingen worden in de regel een dag van tevoren bekend gemaakt via de monitoren in de hal van de school en via de Elektronische Leeromgeving (elo). NB: In voorkomende gevallen, kunnen leerlingen verplicht worden tot uur aanwezig te zijn op school. 5.2 School- en gedragsregels Binnen de school zijn er regels die het onderling verkeer en de sociale omgangsvormen regelen. Het uitgangspunt dat het Wateringse Veld College daarbij hanteert, is dat iedereen meehelpt om een goede, veilige en prettige werk- en leefsfeer te scheppen door rekening te houden met de ander. Die sfeer is nodig voor een optimaal werkklimaat voor leerlingen als personeel Respect voor elkaar, respect voor andermans spullen Onder het motto: respect voor elkaar en respect voor onze spullen, werken zowel leerlingen als medewerkers mee om de school schoon en leefbaar te houden De leerlingen ontvangen bij de start van de cursus een overzicht van de schoolregels Regels zijn regels De schoolregels betreffen de regels binnen het gebouw. Zo is bijvoorbeeld het roken verboden (m.u.v. een speciale rookplek buiten) en mogen mobiele telefoons van leerlingen alleen in de les gebruikt worden op verzoek van een docent. In de klas doen de leerlingen hun jas uit. In het gebouw is het niet toegestaan een pet te dragen. De leerlingen mogen het schooleiland tijdens de pauzes niet verlaten. De directie ziet toe op naleving van de regels. Leerlingen die regels overtreden, worden hierop aangesproken Internet en social media Mobiel internet, mobiele telefoons en social media bieden voor het onderwijs kansen. Aan de andere kant kan het ook veel overlast opleveren. De school voert een beleid waarbij wordt ingegrepen wanneer leerlingen misbruik maken: het maken van foto s en films zonder toestemming, het plegen van fraude bij proefwerken, het respectloos bespreken van klasgenoten, personeelsleden of de school via openbare kanalen als facebook, Instagram en Twitter. Ook het misbruik van de computers in de domeinen wordt bestraft en kan in het uiterste geval leiden het blokkeren van het account. Daarmee wordt een deel van het onderwijs lastig te volgen. De veelgehoorde verklaring dat misbruik door een ander is gepleegd met gebruikmaking van andermans wachtwoord, geldt hier niet als excuus. Leerlingen gaan soms/vaak achteloos om met hun wachtwoorden. Dat ze daarna op de blaren moeten zitten is daarvan de directe consequentie. Aan het begin van hun schoolloopbaan ondertekenen de leerlingen de wifi-overeenkomst. Deze is te vinden op de elektronische leeromgeving van de school. 15

16 5.3. De dagelijkse organisatie Afwezig tijdens de les Vanaf uur wordt nagegaan of alle leerlingen aanwezig zijn. Bij niet vooraf gemelde afwezigheid neemt de school contact met thuis op. Mocht een leerling ziek zijn of door andere onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn de lessen bij te wonen dan dient de school hierover tussen uur en uur telefonisch ( ) geïnformeerd te worden. Wij verzoeken u afspraken met dokter of tandarts zo veel mogelijk buiten schooltijd te maken en in ieder geval niet tijdens Toetsbanden en toetsweken (uitsluitend in het geval van calamiteiten). Wanneer een leerling verschillende dagen achtereen ziek is, neemt de ouder op de derde dag contact op om dit door te geven. Bij terugkomst op school moet de leerling een door de ouders ondertekend briefje kunnen overleggen, waarin naam en klas van de leerling, reden en duur van absentie staan vermeld. Wanneer een leerling om een andere reden dan ziekte de school niet kan bezoeken, moeten ouders vooraf verlof aanvragen bij de rector. Hiervoor moet een formulier bij de administratie worden opgehaald. De aanvraag moet tenminste 2 weken van tevoren worden ingediend. De rector beoordeelt iedere aanvraag aan de hand van de criteria die door de leerplichtambtenaar worden gehanteerd. Deze criteria worden strikt nageleefd Lesuitval De school plant docentenvergaderingen zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lesuitval wegens zieke collega s wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. Hierdoor blijft lesuitval beperkt, maar kan niet altijd worden voorkomen. Omdat de leerlingen met studiewijzers werken en geoefend zijn in het zelfstandig werken, kunnen zij bij onverwachte lesuitval zelfstandig, onder toezicht van een invaldocent, aan het werk. 5.4 Buitenschoolse activiteiten Op het Wateringse Veld College vinden buiten de reguliere lessen verschillende activiteiten plaats. Deels zijn deze activiteiten onderdeel van het onderwijsprogramma, deels hebben ze een facultatief karakter. De school hecht er een groot belang aan dat alle leerlingen aan deze activiteiten onderdeel van het lesprogramma deelnemen. Naast het kennismakingskamp voor de brugklassers, diverse excursies, eendagsprojecten, talenreizen, uitwisselingen en een uitstapje met de mentorgroep betreft dit onder andere de volgende activiteiten: CKV- activiteiten Dit betreft bezoek aan voorstellingen die hoofdzakelijk vallen binnen het cultuuraanbod van Den Haag, zoals museumbezoek, muziek-, toneel- en cabaretvoorstellingen. Deze CKV-activiteiten vallen binnen het onderwijsprogramma van onze school en zijn voor de leerlingen verplicht Te laat Leerlingen die te laat in de les zijn, moeten zich de volgende dag om 7.30 uur melden. Wanneer dit te vaak gebeurt, wordt hiervan melding gedaan bij leerplicht Stages Voor de leerlingen in het derde leerjaar mavo is er een korte stage bij een bedrijf of instelling. De stage maakt deel uit van het programma Verbindend Leren waarin oriëntatie op beroepskeuze een centrale rol speelt. 16

17 In combinatie met het stageverslag en de bevindingen van de begeleidende docent maakt deze stage onderdeel uit van het schoolexamen. Ook deelname aan het Sollicitatieproject hoort hierbij. Voor de leerlingen in het derde leerjaar mavo, havo en vwo is er een maatschappelijke stage die deels buiten schooltijd wordt uitgevoerd: 20 van de 30 uur buiten schooltijd. Al deze stages vallen binnen het wettelijk verplichte onderwijsprogramma Keuzebegeleiding De leerlingen van havo en vwo nemen deel aan de Wetenschaps- en Techniekweken en brengen een bezoek aan de Haagse Hogeschool, andere instellingen van het hbo en aan universiteiten ( proefstuderen ). Leerlingen van klas 3 en klas 4 mavo gaan in januari naar de opleidingenmarkt. In het vierde jaar nemen zij deel aan activiteiten op de verschillende mbo-locaties in het kader van hun beroeps- en loopbaanoriëntatie en het sectorwerkstuk Sportteams Alle leerlingen kunnen facultatief deelnemen aan de training voor de schoolteams. De schoolteams voor onder andere volleybal, basketbal en hockey nemen deel aan verschillende toernooien met andere scholen voor voortgezet onderwijs Schoolkoor Gebaseerd op een lange traditie verzorgt het schoolkoor jaarlijks een avondvullende voorstelling. Daarnaast treedt het schoolkoor op bij bijzondere festiviteiten. Het koor bestaat uit enkele tientallen leerlingen van alle leerjaren en oefent iedere donderdagavond Buitenlandse reizen De school kent een aantal reizen naar het buitenland. Deze zijn vooral gericht op het versterken van een taal (Frans, Duits, Engels, Spaans). Aan deze reizen zijn kosten verbonden. De school kan ouders en leerlingen wettelijk niet verplicht stellen om op een reis mee te gaan. We willen hier echter wel benadrukken dat het een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind en de taalontwikkeling. Het zijn leuke maar beslist ook zeer educatieve reizen. Ook de ouderraad van de school onderkent het belang van de studiereizen. Aan het begin van het schooljaar worden de kosten en de bestemmingen van de reizen bekend gemaakt. Ouders worden hier per brief over geïnformeerd. Leerlingen dienen zich direct aan het begin van het schooljaar in te schrijven voor een reis, door middel van een aanbetaling. Het restant van de reissom kan in termijnen worden voldaan. 5.5 Voorzieningen Servicepunt Bij de hoofdingang van het gebouw is het servicepunt te vinden. De medewerkers van het servicepunt verrichten administratieve taken, nemen de telefoon op, en verzorgen de absentie en te-laat-registratie. Ouders en andere bezoekers kunnen zich bij het servicepunt melden wanneer zij een afspraak hebben met één van de medewerkers. Het servicepunt is van tot uur open. 17

18 5.5.2 Gezonde kantine Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen in de kantine broodjes, melk, fris en versnaperingen kopen Locker Alle leerlingen hebben de beschikking over een locker, een garderobekluisje, waarin zij hun jas en boeken kunnen opbergen. De directie is bevoegd om de lockers te controleren op inhoud Lesruimten Het schoolgebouw beschikt over alle faciliteiten om het onderwijs aan te bieden. Naast instructielokalen en domeinruimtes is er een grote sporthal, een omvangrijk modern laboratorium, een talencentrum, een auditorium en diverse andere vaklokalen. Daarnaast draagt een goede organisatie van de school bij aan de veiligheid. Als iedereen op de hoogte is, blijft het aantal misverstanden en irritaties beperkt. Binnen onze organisatie hebben we ook een aantal fysieke veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen Conciërges Er zijn surveillanten en conciërges aanwezig. Behalve conciërgewerkzaamheden houden zij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw Cameratoezicht Onze school beschikt over cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken. 5.6 Veiligheid op school Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hoe we elkaar aanspreken en corrigeren, hoe we naar elkaar luisteren. Elkaar kennen en bij de naam noemen maakt de school tot een plek waar je graag komt en waarvoor je medeverantwoordelijkheid wilt dragen. We hebben duidelijke regels binnen de school over de manier waarop we met elkaar om willen gaan. Iedereen kan een ander daar op aanspreken. 18

19 5.6.3 Bewaking fietsen Op de begane grond is een speciale fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstalling wordt ook met camera s bewaakt. Wij raden leerlingen, ondanks alle maatregelen, aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten Wijkagenten Wij onderhouden directe contacten met de wijkagenten. De agenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en mocht dat nodig zijn - treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken BHV-ers en EHBO-ers Wij beschikken over Bedrijfshulpverleners en EHBO-ers. Zij bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand Ontruimingsoefening Minimaal één maal per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw AED De school heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defilibrilla or, is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te krijgen.trische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te krijgen. 19

20 6. Leerlingbegeleiding 6.1 Mentor Om de kans op schoolsucces zo groot mogelijk te maken is op onze school een systeem van begeleiding dat stoelt op samenwerking tussen ouders, leerlingen en docenten. Elke groep leerlingen heeft een eigen mentor die de speciale zorg heeft voor zijn groep en die een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn leerlingen. De mentor besteedt aandacht aan alle drie de begeleidingsgebieden: leren leren, het welzijn van de leerling en de loopbaan van de leerling. Hij volgt de prestaties en de ontwikkeling van de leerling en stimuleert hem. De mentor zorgt ervoor dat de leerling optimaal gebruik maakt van het onderwijsaanbod. De mentor begeleidt het groepsproces van de klas. Mochten zich problemen of conflicten voordoen, dan is de mentor de eerst aangewezene om te bemiddelen. De mentor is de spin in het web. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de dossiervorming, hij houdt het leerlingvolgsysteem bij van de leerlingen waarvoor hij verantwoordelijk is, hij zit de rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen van zijn klas voor en is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzuim. De mentor houdt alle personen op de hoogte die een taak hebben in de leerlingbegeleiding van zijn klas. Hij is de eerst aangewezene om contact met de ouders op te nemen en te onderhouden. 6.2 Wie zijn er verder bij de leerlingbegeleiding betrokken? Voor de begeleiding van het leerproces van de leerling ligt de verantwoordelijkheid primair bij de vakdocenten en de mentor. De ouders/verzorgers hebben eveneens een belangrijk aandeel in de begeleiding van hun zoon of dochter. De eerste signalen van onvrede of onderpresteren worden thuis afgegeven. In dat geval is het belangrijk dat de ouder contact opneemt met de mentor of de vakdocent. Tijdens hun schoolloopbaan maken de leerlingen een aantal keuzes die betrekking hebben op vakkenpakketten, sectoren, profielen, leerwegen en vervolgopleidingen. Zij worden daarbij begeleid door de mentoren en de decanen: de heren S. Martens (mavo) en J.H. de Wit (havo/vwo). Samen met de decaan stelt de leerling een zo verantwoord mogelijk vakkenpakket samen, dat goed aansluit bij de vervolgopleiding die hij kiest. Voor de specifieke vragen en verdere informatie kunnen de leerlingen altijd terecht bij de decanen tijdens de spreekuren of op afspraak. Ook ouders kunnen voor informatie en advies bij de decanen terecht. 20

21 Voor leerlingen die - om welke reden dan ook - extra zorg of aandacht nodig hebben geldt dat zij, of hun ouders/verzorgers, zich in eerste instantie kunnen richten tot mevr. D. Prins die de ondersteuning op het Wateringse Veld College coördineert. Deze leerlingen kunnen, met toestemming van de ouders, besproken worden in het overleg van school, samenwerkingsverband en maatschappelijk werk (JES, Jeugd en School). Deze commissie bestaat onder andere uit de vertrouwenspersonen, leden van de schoolleiding, de wijkagent, de jeugdverpleegkundige van de GGZ, de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg. Door een bundeling van specialismen en expertise kunnen leerlingen zo goed mogelijk worden geholpen. De zorgcommissie hanteert de regels rondom privacy en vertrouwelijkheid. Het bespreken van een leerling in de zorgcommissie gaat altijd in overleg met en na toestemming van de ouders. Voor leerlingen boven de 16 jaar wordt direct aan de leerling om toestemming gevraagd. In de extra ondersteuning en begeleiding vervullen de onderstaande functionarissen een bijzondere rol Interne vertrouwenspersoon Het kan gebeuren dat leerlingen voor ernstige problemen komen te staan en denken geen uitweg uit hun moeilijkheden te kunnen vinden. In zulke gevallen kunnen leerlingen terecht bij dhr. A. Geertsma. Het vertrouwelijke karakter van deze contacten wordt gegarandeerd. 6.3 Leerlingvolgsysteem Per leerling wordt bij de inschrijving een dossier gemaakt. Hierin worden bij aanvang van de schoolloopbaan op het Wateringse Veld College onder andere de documenten opgeslagen die de basisschool heeft verstrekt: uitslagen van testen en een onderwijskundig rapport. Gedurende de schoolloopbaan van de leerling wordt het dossier aangevuld met gegevens over leerprestaties verzuim en gedrag. Leden van de schoolleiding, de ondersteuningscoördinator en de mentor hebben toegang tot het dossier. De mentor beheert het dossier en is eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. De school kent een digitaal leerlingvolgsysteem Schoolarts Wij zijn aangesloten bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GG en GD. De schoolarts vervult een belangrijke taak binnen de zorg van de school Leerplichtambtenaar De school heeft goede contacten met de leerplichtambtenaren van zowel de gemeente Den Haag, als van de gemeenten Westland en Rijswijk. Leerlingen vallen onder de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin zij wonen. In geval van ongeoorloofd verzuim melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag maakt deel uit van het ondersteuningsteam op de school. 21

22 6.4 Speciale vormen van leerlingbegeleiding Remediale hulp De school heeft geen remedial teacher. De ondersteuningscoördinator kan wel bemiddelen in zorg buiten school. Leerlingen met dyslexie worden begeleid door een dyslexie-coach. Deze docent helpt de leerling omgaan met zijn/haar handicap binnen de school Faalangst Sommige leerlingen hebben tijdens overhoringen en proefwerken regelmatig last van een blackout. Hoewel de leerlingen goed geleerd hebben, lijkt het alsof ze niets meer weten. Ze halen daardoor resultaten die ver beneden de verwachtingen liggen. De school organiseert één of meerdere trainingen om met faalangst om te gaan Adres van het samenwerkingsverband Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs maken deel uit van een samenwerkingsverband. De scholen van de Scholengroep zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV Zuid Holland West. Het adres van het samenwerkingsverband is: SWV Zuid-Holland West Binckhorstlaan BA Den Haag Tel Meer informatie kunt u vinden op: Speciale vormen van leerlingbegeleiding Maatwerk Voor een beperkt aantal leerlingen geldt dat zij op basis van een door een externe instantie vastgestelde indicatie een speciale en intensieve vorm van begeleiding moeten ontvangen van de mentoren en/of een lid van het zorgteam. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor leerlingen met specifieke gedragsproblemen. 22

23 7. Communicatie 7.1 Directie Wateringse Veld College Dhr. J. van den Dool en dhr. E. Jacobs nemen tijdelijk het rectoraat van de school waar. Gezamenlijk zijn zij eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen het Wateringse Veld College. In schooljaar zijn op het Wateringse Veld College vier teamleiders actief. Mevr. C. Wijkmans: teamleider eerste klassen en TTO onderbouw; dhr. J. de Lange: afdeling mavo; dhr. E. Jacobs: vwo en bovenbouw TTO; dhr. J. den Hartigh: afdeling havo. Dhr. W. Osborne is de organisatiemanager van de school. De directie van de school is telefonisch te bereiken via de administratie van de school op telefoonnummer: Leerlingen Leerlingenraad Het Wateringse Veld College heeft een leerlingenraad, waarin leerlingen zitten die door hun klasgenoten zijn gekozen. De leerlingenraad bespreekt met de directie de dagelijkse zaken op school en doet waar nodig suggesties om zaken te verbeteren. Daarnaast organiseren zij tal van activiteiten voor de leerlingen Leerlingstatuut In het leerlingstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen opgenomen. Een exemplaar van het leerlingstatuut is bij de administratie verkrijgbaar. 7.3 Ouders In het belang van de leerlingen moeten ouders en school samenwerken. Hoe hechter de samenwerking, hoe duidelijker de stimulans voor de leerling is. Het is fijn voor een leerling als de ouders weten hoe hij of zij er voor staat. Het is ook goed voor de school als ouders laten weten hoe ze over onze school denken. Van ouders verwachten wij dat zij regelmatig contact hebben met school via de mentor. Wij gaan er van uit dat de ouders regelmatig Magister raadplegen en daardoor actueel op de hoogte zijn van de resultaten en het schoolbezoek. Op onze school leren leerlingen hun eigen problemen zo veel mogelijk zelf op te lossen. Daarvoor kunnen ze terecht bij hun leraar, mentor of teamleider. Op deze manier kunnen al veel zaken worden opgelost. Wanneer dit niet lukt, kunnen ouders contact opnemen met de mentor. 23

24 7.3.1 Ouderraad De ouderraad van het Wateringse Veld College bestaat uit een groep gemotiveerde ouders die regelmatig vergadert met de rector. De leden van de ouderraad zetten zich in om de doelstellingen van de school mede te realiseren. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van het contact tussen school en ouders en treedt de ouderraad op als klankbord voor ouders en kinderen. De ouderraad probeert haar doel te bereiken door regelmatig met de schoolleiding te overleggen, door het eventueel verlenen van bemiddeling en bijstand, door zich te laten voorlichten over problemen met betrekking tot onderwijs en opvoeding, door de ontwikkelingen op school kritisch te volgen en hieraan een positieve bijdrage te leveren. Bovendien bereikt de ouderraad haar doel door gevraagd en ongevraagd het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad van advies te dienen, door de communicatie tussen school en ouders én tussen ouders onderling te stimuleren en tenslotte door medewerking te verlenen aan en ondersteuning te bieden bij binnenof buitenschoolse activiteiten. Om hierin goed te kunnen functioneren, is het van belang dat de ouders de ouderraad informeren over ideeën, klachten of wensen. Ouders kunnen het beste één van de leden van de ouderraad telefonisch of schriftelijk benaderen. Dit kan ook via de school gebeuren. De ouderraad vaardigt ouders af naar de medezeggenschapsraad. De school hecht veel belang aan een goede vertegenwoordiging van ouders. Ouders die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij de rector of bij de mentor. Op de website zijn de contactgegevens van de ouderraad te vinden. Er is ook een ouderforum, waarbij ouders van leerlingen uit diverse afdelingen van de school vier keer per jaar bevraagd worden over uiteenlopende onderwerpen Ouderavonden Regelmatig organiseert onze school voor de verschillende klassen ouderavonden, waarbij we de ouders informeren over allerlei zaken die dat schooljaar van belang zijn. De school verwacht van de ouders dat zij deze avonden aanwezig zijn. Naast deze algemene ouderavonden organiseren wij ook ouderavonden, waarop ouders in de gelegenheid zijn met de docenten, tijdens korte gesprekjes, te praten: de zogenaamde tafeltjesavonden. Via de ELO stellen wij de ouders op de hoogte van gebeurtenissen en belangrijke data op het Wateringse Veld College Oudernieuwsbrief Een aantal keer per jaar (rond de schoolvakanties) verschijnt er een oudernieuwsbrief. Deze wordt digitaal verspreid 24

25 7.4 Gebruik beeldmateriaal van leerlingen Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen voor intern gebruik foto s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto s en video s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor een wervingscampagne, in onze brochures, de schoolgids etc. Mocht een ouder/verzorger er bezwaar tegen hebben dat hun zoon of dochter herkenbaar op beeldmateriaal van de school te zien is, dan vragen wij dit kenbaar te maken. Er kan achteraf een verzoek worden ingediend om beeldmateriaal te laten verwijderen van de website. 7.5 Medezeggenschapsraad Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een actieve medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit afgevaardigden van leerlingen, ouders en medewerkers van de drie scholen. De MR vergadert gemiddeld eenmaal in de zes weken. 7.6 Financiële zaken Boekenfonds Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zijn de schoolboeken, leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en examenbundels volledig gratis geworden. Scholengroep Den Haag Zuid-West heeft een eigen boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school de boeken inkoopt en uitleent aan de leerlingen. Omdat deze pakketten veel geld waard zijn en de school deze aan het eind van het schooljaar graag weer terug wil ontvangen, zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. De borg wordt bij de start van de schoolcarrière van uw kind in rekening gebracht en blijft de gehele schoolcarrière staan. De hoogte van de waarborgsom is vastgesteld per school en is gebaseerd op de waarde en omvang van het boekenpakket. Voor de leerlingen die onderwijs volgen op het Wateringse Veld College is de hoogte van de borg vastgesteld op 75,00. Een lijst met eventueel zelf aan te schaffen leermiddelen krijgt elke leerling aan het begin van het schooljaar uitgereikt Ouderbijdrage Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Dat wil zeggen dat de overheid geen lesgeld heft. Toch zijn er kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet door de overheid worden vergoed. Daarvoor vragen we een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De hoogte en bestemming daarvan is in overleg met de Medezeggenschapsraad tot stand gekomen. 25

26 We proberen de ouderbijdrage laag te houden in vergelijking met andere scholen en tevens de activiteiten en benodigdheden die vanuit de ouderbijdrage worden betaald in stand te houden. We gaan ervan uit dat ouders dan ook in het belang van hun zoon of dochter het betalen van de ouderbijdrage als een vanzelfsprekendheid zien. Wordt de ouderbijdrage niet (of niet helemaal) voldaan, dan worden leerlingen uitgesloten van (extra) voorzieningen en/of activiteiten, die niet door de overheid worden vergoed. Van de ouderbijdrage betalen wij zaken als het gebruik van een kluisje, verzekering, proefwerkpapier, kopieerkosten, gebruik ICT en de ouder- en leerlingenraad (zie ook 10.3) Overige bijdragen Naast de gratis leermiddelen zijn er ook nog leermiddelen die door de leerling zelf aangeschaft moeten worden. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over dezelfde materialen beschikken en om bij collectieve inkopen goedkoper uit te zijn, schaft de Scholengroep sommige materialen alvast aan. U bent niet verplicht dit bedrag te betalen, maar dit betekent wel dat u het materiaal dan zelf zult moeten aanschaffen (overlegt u dan even met de docent aan welke eisen het materiaal moet voldoen). Is een leerling niet in het bezit van de juiste leermiddelen, dan kan hij/zij geweigerd worden de les bij te wonen Woonachtig in Den Haag en in het bezit van een Ooievaarspas? Is uw kind in het bezit van een (Haagse!) Ooievaarspas? Dan is de kans groot dat de Gemeente Den Haag een vergoeding voor uw kind aan de school betaalt. Neem bij het ophalen van de boeken de Ooievaarspas mee zodat deze gescand kan worden. U heeft dan kans dat u minder hoeft te betalen. 26

27 7.6.5 Tweetalig onderwijs Op het Wateringse Veld College bieden wij, naast de reguliere havo- en vwo-opleiding, zowel een tweetalige havo- als een tweetalige vwo-opleiding aan. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden. Dit bedrag is vastgesteld op 450,00, jaarlijks te voldoen. Uit deze bijdrage worden de kosten voor de reizen naar Engeland, de examenkosten, workshops en overige kosten betaald. Lopende het schooljaar zult u hiervoor een aparte factuur ontvangen. Deze factuur mag in termijnen voldaan worden. Verdere informatie hierover zult u bij de factuur aantreffen Buitenlandse reizen Voor de moderne vreemde talen en in enkele klassenlagen van het Wateringse Veld College organiseert de school een reis naar het buitenland. Deze reizen hebben een samenbindend en educatief karakter. Gaat uw kind mee op reis, dan ontvangt u direct na aanmelding hiervoor apart een factuur Schoolverzekering De Scholengroep heeft voor de leerlingen zowel een ongevallenverzekering als een reisverzekering afgesloten. Als u op de overeenkomst ouderbijdragen ervoor heeft gekozen deze kosten te betalen dan zijn onderstaande uitkeringen van toepassing. Heeft u ervoor gekozen deze verzekering niet te betalen dan zal de school niet tot eventueel uitkeren overgaan. Deze verzekering geldt voor ongevallen op weg van huis naar school v.v. en op school, tijdens excursies, voor ongevallen gedurende de stages, werkweken en alles wat onder de verantwoordelijkheid van de school wordt georganiseerd. De belangrijkste dekkingen: standaarddekking bij overlijden ,00 standaarddekking bij blijvende invaliditeit ,00 geneeskundige kosten worden vergoed tot 2.500,00 tandheelkundige kosten worden vergoed tot 5.000,00 Voor persoonlijke bezittingen geldt een vergoeding tot 5.000, als een ongeval leidt tot onmiddellijke ziekenhuisopname. Geneeskundige kosten: vergoedt de medische meerkosten voor zover de reguliere zorgverzekering die niet dekt, inclusief het verplichte eigen risico. 27

28 Ook is er voor alle leerlingen een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt bij alle school en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Ook is er voor alle leerlingen een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt bij alle school en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Onder de doorlopende reis- en annuleringsverzekering vallen de volgende vergoedingen: y personenhulpverlening, variërend van (medische) hulp verlening en repatriëring tot reddingskosten, vervroegde terugreis of extra reis- en verblijfskosten door gedwongen oponthoud y telecommunicatiekosten y buitengewone kosten y bagage en reisdocumenten y aansprakelijkheid y (winter)sport 7.7 Praktische informatie Het servicepunt op het Wateringse Veld College Zowel voor leerlingen als voor ouders is het servicepunt de centrale plek om informatie in te winnen, vragen te stellen en afspraken te maken met docenten. Het servicepunt is geopend op schooldagen van 7.45 uur tot uur, telefoonnummer: Daarnaast kunnen ouders en leerlingen de ELO raadplegen. Hier staan onder andere de dagelijks geactualiseerde roosterwijzigingen. Aanvullend kunnen de ouders ook nog een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering afsluiten, waarmee schade en/of verlies van persoonlijke eigendommen is verzekerd. Op kunnen ouders en leerlingen meer informatie vinden over de dekking en de voorwaarden én kunnen ze direct online een verzekering afsluiten. 28

29 7.7.2 De klachtenprocedure Het Wateringse Veld College heeft een klachtenregeling vastgesteld, die op de website gepubliceerd staat. Hierin staat beschreven hoe ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen - of het nalaten daarvan - van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangt het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen docent en/of mentor. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de schoolleiding bij voorkeur de volgende stap. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht ter sprake kan brengen bij de interne vertrouwenspersoon van school ofwel bij de externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder/verzorger of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Zij beschikken over contactadressen en kunnen desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. De klachten worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/ haar bij het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De interne vertrouwenspersoon is de heer A. Geertsma. De externe vertrouwenspersoon van het Wateringse Veld College is als volgt bereikbaar: Centrum voor vertrouwenspersonen Plus Mevrouw L. Vermeulen en de heer A. de Leeuw Van Pomerenvaart WZ Den Haag Tel: cvp-plus.nl Het adres van de landelijke klachtencommissie is: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht Tel: Wanneer ouders of leerlingen vermoeden dat er sprake is van seksuele intimidatie kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspectie, telefoon

30 8. Kwaliteitszorg 8.1 Door- en uitstroomgegevens De tabel met de door- en uitstroomgegevens van het WVC is opgenomen in bijlage 10.4 Voor het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat, verwijzen wij u graag naar de site van het ministerie van OCW: Examenresultaten De examenresultaten van het WVC worden in onderstaande tabel weergegeven. 8.3 De kwaliteit van het personeel Het allerbelangrijkste vinden wij dat docenten goede leerlingbegeleiders zijn. Coaches die leerlingen stimuleren en uitdagen en hen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, met respect voor hun medemensen en hun omgeving. Alle beginnende medewerkers worden begeleid in het vak. Alle medewerkers hebben regelmatig functioneringsgesprekken en volgen elk jaar trainingen en scholing om bij te blijven. 8.4 Onderwijsinspectie De Inspectie voert jaarlijks risicogericht onderzoek uit bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De Inspectie gaat na of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aan de hand van het jaarverslag van het bestuur waartoe de school behoort, wordt gekeken naar risico s voor de financiële continuïteit en de financiële rechtmatigheid. Bovendien wordt gecontroleerd of alle verplichte jaardocumenten zijn ingediend, zoals de schoolgids, examenreglement en de programma s van toetsing en afsluiting (PTA). Scholen bij wie geen risico s worden aangetroffen, krijgen als vorm van toezicht een zogenoemd basisarrangement toegewezen. Signaleert de inspectie wel risico s, dan volgt een nader onderzoek en kan een school mogelijk onder geïntensiveerd toezicht komen te staan. In die situatie krijgt een school een aangepast toezichtarrangement (zwak of zeer zwak). Alle afdelingen van het Wateringse Veld College hadden in schooljaar een basisarrangement. Examenresultaten Wateringse Veld College School Aantal Uitstroom Teruggetrokken Incompleet examen Afgewezen Geslaagd Percentage MAVO ,7% HAVO ,8% VWO ,8% 30

31 9. De regeling school- en vakantietijden 9.1 Vakantieregeling Prinsjesdag dinsdag Herfstvakantie maandag t/m vrijdag Kerstvakantie maandag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie maandag t/m vrijdag April/Meivakantie vrijdag t/m vrijdag Bevrijdingsdag vrijdag Hemelvaart donderdag en vrijdag Pinksteren maandag Zomervakantie 2017 maandag t/m vrijdag Verlof vanwege religieuze verplichtingen Wanneer leerlingen plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof van één vrije dag. Leerlingen die hiervan gebruik willen maken, moeten in alle gevallen twee weken van te voren, door middel van een briefje van de ouders, hun afwezigheid melden bij de administratie. 9.3 Leerplichtwet In Nederland kennen wij de leerplichtwet. Dit betekent dat alle leerlingen verplicht zijn naar school te gaan Volledige leerplicht Leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun 5e verjaardag. De leerplicht duurt tot het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Na de volledige leerplicht geldt nog een kwalificatieplicht Kwalificatieplicht De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die: a. nog geen achttien jaar zijn; b. nog geen startkwalificatie hebben behaald en; c. de volledige leerplicht achter de rug hebben. Een startkwalificatie geeft de minimale opleiding aan die een jongere nodig heeft om succesvol de arbeidsmarkt op te gaan. Zonder een startkwalificatie is een jongere een voortijdig schoolverlater. Een jongere heeft zijn of haar startkwalificatie behaald wanneer hij of zij minimaal een niveau mbo2-, havo- of vwo-diploma heeft behaald. Een vmbo-diploma is derhalve géén startkwalificatie. Jongeren zijn dus tot hun achttiende verjaardag (of tot het moment dat zij een startkwalificatie hebben behaald) kwalificatieplichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren een volledig onderwijsprogramma moeten volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hieronder vallen de vmbo-, havo-, en vwo-opleidingen in het voortgezet onderwijs (en de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs). Om de leerplichtwet goed uit te voeren, heeft de school een absentieregistratie. Van elke leerling wordt dagelijks gecontroleerd of hij aanwezig is. Indien er geen bericht is van thuis, dan zal de mentor of de onderwijsassistent contact opnemen. Omdat afwezig zijn ook betekent dat een leerling lessen mist, willen wij graag elke leerling elke dag op school zien. Door de leerplichtwet is de school verplicht langdurige afwezigheid te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze kan contact opnemen met thuis om te vragen waarom een leerling niet naar school komt en zal maatregelen treffen om te zorgen dat de leerling weer naar school kan komen. 31

32 Vragen over de leerplichtwet kunt u stellen aan de mentor of aan de leerplichtambtenaar. Het adres en telefoonnummer: Leerplicht Den Haag, Spui 70, Postadres: Postbus 12650, 2500 DP Den Haag, telefoon: De regels voor dit verlof zijn zeer streng. Meestal worden vakantieverlofaanvragen afgewezen. Verlof moet worden aangevraagd door middel van een formulier dat bij de administratie kan worden opgehaald. Dit formulier moet minstens twee weken van tevoren ondertekend worden ingeleverd. 9.4 Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om Leerplicht heeft strenge regels voor verlof ingesteld. Wij kunnen daar als school niet van afwijken en zullen dat dus ook niet doen. Vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: y verlof van maximaal 2 weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. Een verklaring van de werkgever is verplicht. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de directeur y verlof wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee worden omstandigheden bedoeld van medische en/of sociale aard 32

33 10. Bijlagen 10.1 Lessentabel * = keuze tussen Fa/Sp + optioneel Latijn ** = keuze tussen Fa/Sp VWO 1V H 2V 3V 4V 5V 6V NE EN FA 2 3* 2* SP 2 3* 2* DU KT 3* 3* CKV 2 KCV 1 1 GS AK EC M&O BV KV MA 2 WI WI A WI B HAVO 1V VH 2H 3H 4H 5H NE EN FA 2 3** 2** 4 4 SP 2 3** 2** 4 4 DU KT CKV 2 GS AK EC M&O 3 3 BV KV MA 2 WI WI A 3 3 WI B 4 3 MAVO 1H M 2V 3V 4V NE EN FA SP DU GS AK EC 3 4 M&O BV KV MA 2 MA2 4 WI BI NaSk 3 NA SK IN MU 2 LO Rek 1 TOETSEN MENTOR BI NaSk 3 NA SK IN 3 3 MU 2 LO Rek 1 1 TOETSEN MENTOR BI NS NS2 2 4 IN MU 2 LO Rek 1 1 VL 1 TOETSEN MENTOR

34 10.2 Jaaroverzicht 2016/2017 week v/h jaar dag datum tijd activiteiten week v/h jaar dag datum tijd activiteiten 33 zo 21-aug Start Blok 1 (9 lesweken) 43 zo 30-okt Start Blok 2 (8 lesweken) 34 ma 22-aug leerlingen halen boekenpakket op 43 zo 30-okt start wintertijd (klok 1 uur terug) 34 ma 22-aug ouderavond M4 (auditorium) 44 ma 31-okt SE week I ( voor 4M / 5H / 6V) 34 di 23-aug introductiedagen 1e leerjaar in het auditorium / lokalen (incl alle mentoren) t/m vrijdag 44 di 1-nov English Evening ( TTO) 44 di 1-nov SE week I ( voor 4M / 5H / 6V) 34 di 23-aug ontvangst leerlingen door mentor 44 wo 2-nov SE week I ( voor 4M / 5H / 6V) 34 wo 24-aug start lessen volgens rooster + informatie PWS voor 5H/6V 44 do 3-nov SE week I ( voor 4M / 5H / 6V) 34 wo 24-aug Delden 4M t/m vrijdag 26 augustus 44 vr 4.nov SE week I ( voor 4M / 5H / 6V) 34 wo 24-aug introductiekamp 1e leerjaar t/m vrijdag 26 augustus 46 ma 14-nov inschrijven herkansing SE week ( 4M /5H / 6V) / inleveren bij O.A. 34 wo 24-aug sportactiviteiten 3e leerjaar 46 wo 16-nov brug voor bruggers (voor nieuwe leerlingen) 34 do 25-aug sportactiviteiten 2e leerjaar 46 do 17-nov herkansing SE week I 34 do 25-aug culturele dag 4H/4V 46 vr 18-nov herkansing SE week I (uitloop) 34 vr 26-aug 4H/4V sportactiviteiten + barbecue 47 za 26-nov Bezoek van Tellekampfschule (gehele week) 35 ma 29-aug introductiedag 1e leerjaar o.a. uitleg tablet 48 vr 2-dec tafeltjesmiddag/avond uitnodiging meegeven aan de leerlingen 35 di 30-aug uitloop introductiedagen 1e leerjaar / tablet uitleg 49 ma 5-dec Sinterklaasactiviteiten 36 ma 5-sep ouderavond 1e leerjaar ( incl 1/2/3 TTO) 49 di 6-dec rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 37 zo 11-sep Offerfeest 49 wo 7-dec rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 37 ma 12-sep start maatschappelijke stage (3 e leerjaar) 49 do 8-dec rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 37 di 13-sep ouderavond mavo leerjaar 2 en 3 49 vr 9-dec rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 37 wo 14-sep ouderavond 2H / 3H 50 ma 12-dec rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 38 di 20-sep Prinsjesdag (lesvrij gehele dag) 50 di 13-dec inleveren tafeltjesmiddag/avondformulieren (voor uur) 38 do 22-sep ouderavond 4H/4V/5V 50 di 13-dec rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 39 di 27-sep ouderavond 2V / 3V / ouderavond 5H / 6V 50 do 15-dec rapportvergadering 5H/6V 39 wo 28-sep schoolfotograaf 50 vr 16-dec rapporten meegeven aan de leerlingen + afspraak tafeltjesmiddag/avond 39 do 29-sep schoolfotograaf 51 di 20-dec tafeltjesmiddag/avond (vanaf uur) 40 wo 5-okt dag van de leraar 51 do 22-dec Kerstgala 41 wo 12-okt Personeelsdag (leerlingen lesvrij) 51 vr 23-dec Sponsoractiviteit voor Makenie 41 vr 14-okt IB Ceremony 52 za 24-dec Kerstvakantie (26 december 2016 t/m 6 januari 2017) 42 Herfstvakantie (17 t/m 21 oktober 2016) 2 wo 10-jan sportdag 2e leerjaar (volleybal) 2 wo 11-jan informatie avond 3M / 4M (18.45 uur tot uur) 34

35 week v/h jaar dag datum tijd activiteiten week v/h jaar dag datum tijd activiteiten 2 za 14-jan Start Blok 3 (10 lesweken) 7 wo 15-feb Haagse Tribune 4V (2 groepen) 3 ma 16-jan SE week II (voor 3M / 4M / 5H / 6V) 7 vr 17-feb Onderbouwfeest 3 di 17-jan Open huis vergadering 8 zo 26-feb 25 februari t/m 5 maart voorjaarsvakantie 3 wo 18-jan SE week II (voor 3M / 4M / 5H / 6V) 10 di 7-mrt tweede afnameperiode rekentoets 2F/3F ( t/m 20 maart) / 3 wo 18-jan Ouderavond 3H/3V (profielkeuze) Haagse Tribune 4V 3 do 19-jan SE week II (voor 3M / 4M / 5H / 6V) 10 wo 8-mrt presentatie sectorwerkstuk 3 vr 20-jan SE week II (voor 3M / 4M / 5H / 6V) 10 do 9-mrt thema-avond Ouderraad 4 ma 23-jan cito VWO (Duits) en HAVO (Frans) 10 za 11-mrt Europa Woche (Hannover) 3VT1 (hele week) 4 ma 23-jan sportdag 1e leerjaar (Basketbal) 11 ma 13-mrt rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 4 di 24-jan cito VWO (Engels) en HAVO (Duits) 11 di 14-mrt rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) / 4 di 24-jan cito VWO (Frans) / HAVO (Engels) / MAVO (Duits) Haagse Tribune 4M (1 groep) 4 di 24-jan cito MAVO (Engels), cito VWO/ HAVO (Spaans) 11 wo 15-mrt rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 4 wo 25-jan Voorlichtingsavond TTO (voor nieuwe leerlingen en ouders) 11 do 16-mrt rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 4 vr 27-jan Open Huis (16.00 tot uur): de lessen vervallen na het 5e uur 11 vr 17-mrt rapportvergaderingen (betrokken doc en klassen worden uitgeroosterd) 4 za 28-jan Open Huis 2e dag ( uur) 12 ma 20-mrt SE week III ( voor / 4M / 5H / 6V) / CITO VAS H / V (gehele week) 4 za 28-jan aanmeldingsperiode M,H,V t/m 20 maart 12 di 21-mrt SE week III ( voor / 4M / 5H / 6V) 4 zo 29-jan 2 e semester 12 wo 22-mrt SE week III ( voor / 4M / 5H / 6V) 5 di 31-jan ouderavond over de pakketkeuze 2M 12 do 23-mrt SE week III ( voor 5H / 6V) 5 wo 1-feb inschrijving nieuwe brugklasleerlingen 12 vr 24-mrt SE week III ( voor 5H / 6V) 5 do 2-feb herkansing SE week II 12 zo 26-mrt start zomertijd (klok 1 uur vooruit) 5 vr 3-feb Sportdag volleybal 4H/V en 5V ( Bok) / Uitloop herkansingen SE II 6 di 7-feb PWS presentaties 6 VWO / Phileas Fogg (TTO) 6 wo 8-feb Open lesmiddag voor nieuwe leerlingen en ouders / / Phileas Fogg (TTO) 6 wo 8-feb inschrijving nieuwe brugklasleerlingen 6 wo 8-feb Overleg 6V docenten n.a.v. resultaten 6 wo 8-feb Open lesmiddag voor nieuwe leerlingen en ouders 6 do 9-feb rapportvergaderingen voor de ex.klassen 4M / 5H 7 di 14-feb PWS presentaties 5 HAVO 7 wo 15-feb beroepenavond voor 3H,3V 7 wo 15-feb Haagse Tribune 4M (2 groepen) 35

36 week v/h jaar dag datum tijd activiteiten week v/h jaar dag datum tijd activiteiten 13 zo 2-apr Start Blok 4 (10 lesweken) 22 zo 4-jun Start Blok 2 (8 lesweken) 14 di 4-apr Tafeltjesmiddag/avond 23 ma 5-jun 2e Pinksterdag 14 do 6-apr herkansing SE week III 24 ma 12-jun Toetsweek 3M (t/m 16 juni) 14 vr 7-apr start examentraining 4M /5H / 6V ( t/m 8 mei) en uitloopdag herkansingen 24 di 13-jun Curriculum dag (leerlingen lesvrij) 14 vr 7-apr Open Podium 24 wo 14-jun Bekendmaking normen 1e tijdvak 15 vr 14-april Goede Vrijdag (OP lesvrij) 25 ma 19-jun 2e tijdvak (rooster in maart 2017) 16 ma 17-apr 2e Paasdag 25 di 20-jun Nuldejaars avond voor nieuwe brugklassers 16/17 ma 17-apr Meivakantie t/m 30 april 25 wo 20-jun 2e tijdvak (rooster in maart 2017) 18 do 4-mei Hockeytoernooi 25 wo 21-jun 2e tijdvak (rooster in maart 2017) 18 vr 5-mei Bevrijdingsdag 26 wo 28-jun welkom-lunch 1e jaars leerlingen (incl mentoren) 19 ma 8-mei Buitenlandse reis Edinborough 26 do 29-jun sportdag bovenbouw / inhalen toetsen onderbouw / spijkertijd 19 ma 8-mei Stageweek 3M 26 vr 30-jun sportdag onderbouw + inhalen toetsen bovenbouw 19 ma 8-mei Laatste dag examentraining 26 vr 30-jun Bekendmaking normen 2e tijdvak 19 wo 10-mei CE Nederlands VWO / Scheikunde Havo 26 vr 30-juni 19,30 diplomauitreiking MAVO 19 do 11-mei CE Kua en M&O VWO / Nederlands Havo 27 ma 3-jul diplomauitreiking VWO 19 vr 12-mei CE Geschiedenis / Engels VWO / Geschiedenis en Frans Havo / Nederlands Mavo 20 ma 15-mei CE Duits en Wiskunde VWO / Aardrijkskunde en Biologie Havo / Ma 2 en Frans Mavo 27 ma 3-jul 19,30 diplomauitreiking HAVO 27 wo 5-jul Uitdelen rapporten / inleveren boeken 27 za 8-jul zomervakantie 10 juli t/m 21 augustus di 16-mei CE Aardrijkskunde en Natuurkunde VWO / Economie Havo / Geschiedenis en Engels Mavo 20 wo 17-mei CE Latijn Vwo / Engels Havo / Duits en Wiskunde Mavo 20 do 18-mei CE Scheikunde Vwo / Duits Havo / Economie Mavo 20 vr 19-mei CE Frans Vwo / Kua en Wiskunde Havo / Aardrijkskunde en NaSk1 Mavo 21 ma 22-mei CE Biologie Vwo / Natuurkunde Havo / Biologie Mavo 21 di 23-mei CE Economie Vwo / M&O Havo / NaSk 2 Mavo 21 wo 24-mei CE Spaans voor VWO en Havo 21 wo 24-mei extra rekentoets voor VWO 3F / 3FR 21 do 25-mei Hemelvaartdag 21 vr 26-mei (OP vrij) 22 ma 29-mei Cambridge 1HT / VT (hele week) 22 ma 29-mei Cambridge 1HT / VT (hele week) / Buitenlandse reizen t/m 2 juni 22 ma 29-mei derde afnameperiode rekentoets 2F/3F (t/m 9 juni) 36

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2016-2017 Wateringse Veld College: School voor gymnasium, (tweetalig) vwo, (tweetalig) havo en mavo Het Wateringse Veld College in het kort TTO-gecertificeerd Onderwijsaanbod: Gymnasium (tweetalig)

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2015-2016 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2015-2016 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Het Wateringse Veld College in het kort TTO-gecertificeerd Onderwijsaanbod: Gymnasium (tweetalig)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. scholengroep den haag zuid-west

Schoolgids 2012-2013. scholengroep den haag zuid-west Schoolgids 2012-2013 scholengroep den haag zuid-west Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Informatieavond havo 4 Schooljaar donderdag 22 september 2016

Informatieavond havo 4 Schooljaar donderdag 22 september 2016 Informatieavond havo 4 Schooljaar 2016-2017 donderdag 22 september 2016 Programma Opening Algemene informatie Tweede Fase LOB Internationalisering Kennismaking mentor Gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten!

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015

Brochure Financiële Zaken. Schooljaar 2014-2015 Brochure Financiële Zaken Schooljaar 2014-2015 Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West Algemene Directie Postbus 45648 2504 BA Den Haag 070 308 98 82 Locaties: Zuid West College Wateringse Veld College

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Sandra Dekker, algemene inleiding Wouter Keizer, inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3 Informatie over de Profielkeuze Havo 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de bovenbouw van de Havo (klas 4 en 5) is belangrijk. Je voert over dit onderwerp

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Welkom Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Programma Opening (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding (decaan) Met mentoren naar een lokaal voor kennismaking Rondleiding

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Voorlichting klas 3-mavo

Voorlichting klas 3-mavo Voorlichting klas 3-mavo Welkom! Nieuwe klas Instromers Inhoud vanavond: Jan Harmsen: Afdelingsleider Mavo Toetsen, PTA, rekentoets Marleen Nijkamp: Decaan Loopbaanoriëntatie Pauze Klassikale kennismaking

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Ouderavond V4 Schooljaar 2015-2016

Ouderavond V4 Schooljaar 2015-2016 Ouderavond V4 Schooljaar 2015-2016 maandag 7 september 2015 D. Freriks Sectordirecteur vwo A) Plenair: algemene informatie Schoolorganisatie Tweede fase VWO bovenbouw Studiekeuze Examencijfer Slaag-/zakregeling

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Profielkeuze klas

Profielkeuze klas Profielkeuze klas 3 2013 2014 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur en Techniek (N&T)

Nadere informatie

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016 Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016 1 Cygnus Gymnasium 5 e Klas 2 Website tab leerlingen & ouders : voor alle relevante informatie vrij toegankelijk Daarnaast info in Cygnalement

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Programma Plenaire bijeenkomst met de afdelingsleiding Informatie profielkeuze door de decaan Kennismaking ouderraad Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit Welkom 19.15-19.30 uur koffie/thee, balie aula Algemene informatie over leerjaar 3 door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Welkom op DAlToN mavo

Welkom op DAlToN mavo Welkom op DALTON MAVO Wie zijn wij? Lentiz Dalton MAVO is een mavo-school in Naaldwijk met 640 leerlingen en 80 personeelsleden. Onze school is bruisend en tegelijkertijd kleinschalig. Met elkaar zorgen

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016 Contactavond (T)VWO 3 6 oktober 2016 programma Opening door mw. Van der Walle, plaatsvervangend voor de afdelingsleider, dhr. Van der Gaag informatie leerlingencoördinator klas 2 tot en met 6 vwo: mw.

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Kennismakingsavond MAVO 3

Kennismakingsavond MAVO 3 Kennismakingsavond MAVO 3 Deel 1: Welkom Te bespreken in het eerste deel: Website: www.graafengelbrecht.nl Magister Ziekmelding Absentieregeling Te laat regeling Elke belangrijke schoolregels Website www.graafengelbrecht.nl

Nadere informatie

WELKOM MAVO XL LJR 3

WELKOM MAVO XL LJR 3 Zeggen wat doet; doen wat zegt Schooljaar 2017-2018 WELKOM MAVO XL LJR 3 Sondervick College Programma 19.00 u Algemeen gedeelte T. Meurs 19.15 u MAVO XL 3 Examen Arbeidsoriëntatie Internationalisering

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

voorlichting 2e fase 4h/4v 1

voorlichting 2e fase 4h/4v 1 23-9-2016 voorlichting 2e fase 4h/4v 1 Voorlichtingsavond 4h/4v Tweede Fase Programma Bovenbouw dhr. Heemskerk Studiekeuze dhr. Van Der Geest Gelegenheid tot vragen Kennismaking met de mentoren in lokalen

Nadere informatie

Sondervick College. Programma u Algemeen gedeelte T. Meurs MAVO XL 3 C. Schoonheim Internationalisering B. Godfried u Met mentor naar E

Sondervick College. Programma u Algemeen gedeelte T. Meurs MAVO XL 3 C. Schoonheim Internationalisering B. Godfried u Met mentor naar E WELKOM 2 Sondervick College Programma 19.00u Algemeen gedeelte T. Meurs MAVO XL 3 C. Schoonheim Internationalisering B. Godfried 19.45u Met mentor naar E onderwijs ouders Een must voor succesvol onderwijs

Nadere informatie