Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën Terugdringen van lesverzuim Namen functies telefoonnummers Lestijden Vakanties en vrije dagen 1

2 Het cursusjaar In dit infoboekje van t Venster, de opleiding vmbo van de scholengroep Gelders Mozaïek - vindt u de belangrijkste informatie voor de cursus Telefoonnummers, regelingen, de lestijden en nog veel andere zaken die voor u handig zijn om te weten. Er ligt een schooljaar voor ons waarin weer veel staat te gebeuren. Er wordt druk gebouwd aan onze nieuwe school aan de Thomas a Kempislaan. We hopen dat het gebouw in het voorjaar opgeleverd wordt. Dat betekent verhuizen rond de zomer. We hebben gekozen voor een andere aanpak van het onderwijs, die nog beter gericht is op datgene dat onze leerlingen nodig hebben. Onze nieuwe school wordt zo ingericht, dat we het onderwijs ook op die manier kunnen vormgeven. Dit jaar maken we al een start met die nieuwe aanpak. Zo zijn alle leerlingen ingedeeld in een thuisbasis waar een vaste groep docenten bij hoort. Via de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik wens iedereen een plezierig en succesvol schooljaar! Hans Witt, opleidingsdirecteur 2

3 Inrichting van het onderwijs BOVENBOUW Leerjaar 3 en 4 ONDERBOUW Leerjaar 1 en 2 Theoretische Leerweg (TL) Gemengde Leerweg (GL) Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) Sectoren *) 6 theorievakken 5 theorievakken en Veel beroepsgerichte Veel beroepsgerichte Economie 1 beroepsgericht lesuren binnen de lesuren binnen de Techniek vak gekozen sector gekozen sector met nog Zorg en meer nadruk op de Welzijn beroepspraktijk Landbouw (alleen TL) Veel aandacht voor de oriëntatie op de verschillende mogelijkheden in de bovenbouw. Naast de reguliere klassen zijn er in de onderbouw sportklassen, is er een kunst- en cultuurklas en een afdeling ISK. Onze opleiding biedt tevens leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) B A S I S S C H O O L *) Binnen de sectoren kunnen de leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen uit de volgende opleidingen: Sector Economie Techniek Zorg en Welzijn Opleidingen Handel/Administratie Sport, Dienstverlening&Veiligheid Zorg, Dienstverlening&Veiligheid Consumptief breed Instalektro Grafimedia Bouwtechniek Voertuigentechniek Podium Uiterlijke Verzorging Topsport Voor getalenteerde sporters (minimaal regionale top) bestaat de mogelijkheid om door aangepaste roosters sport en school beter te kunnen combineren. Daarnaast kunnen deze talenten deelnemen aan wedstrijden en trainingen onder schooltijd. Wij zijn een officiële LOOT-school (Landelijk Overleg Onderwijs Topsport). Leerlingenzorg In de begeleiding van de leerlingen staan mentor en thuisbasisteam centraal. Iedere leerling heeft een mentor. De contacten met de ouders/verzorgers lopen in de eerste plaats via de mentor. De school is kleinschalig georganiseerd in zogenaamde thuisbases. Een thuisbasisteam is een groep docenten/mentoren die verantwoordelijk is voor een beperkte groep leerlingen. Dit team bespreekt regelmatig de voortgang van het onderwijs en de ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen in hun thuisbasis. Onze school kent een Intern Zorg Team dat op veel gebieden extra hulp of specialistische begeleiding kan bieden, zoals: Remedial teaching Faalangstreductietraining Hulp bij dyslexie Counseling Schoolmaatschappelijk werk 3

4 Zorgcoördinatie Decanaat Ook hier is de mentor de eerste tussenpersoon die in overleg met de ouders en leerling kan doorverwijzen. In de introductieperiode vindt onderzoek plaats naar lees-, spelling- en rekenproblemen. Voor leerlingen die met dergelijke problemen kampen, bieden we deskundige hulp. Hiernaast kan de school indien nodig in overleg met de ouders/verzorgers doorverwijzen naar externe instanties waarmee regelmatig contact wordt onderhouden. Zorgkaart In de Zorgkaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van leerlingenzorg op vmbo t Venster. Ouders, leerlingen, mentoren en docenten krijgen met behulp van deze kaart een duidelijk overzicht van de mogelijkheden die het Intern Zorg Team op het gebied van leerlingenzorg te bieden heeft. De zorgkaart wordt met de eerste Nieuwsbrief meegestuurd. Contacten ouders/verzorgers - school Algemene ouderavonden per leerjaar: Op deze avonden wordt informatie gegeven over zaken die in het betreffende leerjaar spelen, zoals begeleiding en pakketkeuze. Mentorspreekavonden: De rapportages worden uitgereikt op de mentorspreekavonden en de vorderingen van de leerling worden hier met de ouders en de leerling besproken. Algemene spreekavonden: Met de mentor of andere docenten kunnen de vorderingen en mogelijkheden van de leerling besproken worden. Nieuwsbrief Regelmatig verschijnt de Nieuwsbrief. Deze bevat informatie die op dat moment van belang is. De Nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld voor de ouders/verzorgers, maar ook voor de leerlingen en medewerkers. U krijgt dit blad via de post. Klachttrajecten In de praktijk blijkt, dat klachten grofweg in twee categorieën kunnen worden onderverdeeld: klachten over schoolorganisatorische zaken en klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, discriminerend gedrag en agressie, geweld en pesten). Dit onderscheid is van belang, omdat het omgaan met een klacht verschilt naar de aard van de klacht. Bespreek klachten over schoolorganisatorische zaken (beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas, veiligheid gebouw enz.) in eerste instantie met het betreffende personeelslid. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij onze interne contactpersonen. Zij zullen een luisterend oor bieden en samen met u en uw kind zoeken naar mogelijke oplossingen. Interne contactpersonen: Mevr. J. Minnaar, Mevr. I. ten Feld, Dhr. A. Lamers. U kunt de contactpersonen bereiken via het telefoonnummer van de school. Indien onze school niet naar wens omgaat met de klacht, kunt u contact opnemen met mevrouw L. van Oosteren ( ), onze externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bij (vermoeden van) machtsmisbruik is het effect op de betrokkenen aanzienlijk en is het vaak niet mogelijk of wenselijk de klacht eerst te bespreken met de betreffende persoon. U en uw kind kunnen in dit geval direct contact opnemen met onze interne contactpersoon. U en uw kind kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, mevrouw van Oosteren. 4

5 Organisatie Onze opleiding vmbo is verdeeld in één afdeling in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) en twee afdelingen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) onder leiding van een afdelingsleider. Voor zaken die u niet met de mentor kunt of wilt afdoen, kunt u contact opnemen met de volgende afdelingsleiders: Onderbouw - mevr. Y.M. van Daatselaar Bovenbouw - mevr. A.A.W. Witlox-van der Velden: Handel- Administratie / Sport, Dienstverlening&Veiligheid / Zorg, Dienstverlening& Veiligheid - dhr. J.P. de Weijer: Instalektro / Grafimedia / Bouwtechniek / Voertuigentechniek / Consumptief breed / Uiterlijke Verzorging / Podium. Veiligheid Met alle scholen van het Voortgezet Onderwijs, de gemeente Arnhem en politie en Justitie zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheid in en om de school, het convenant Rem op Geweld. Het doel hiervan is om een zo veilig mogelijk werk- en leefklimaat voor leerlingen en medewerkers te scheppen. De coördinatie ligt bij de contactpersoon Rem op Geweld. Deze contactpersoon heeft regelmatig overleg met de gebiedsagent en doet daar melding van strafbare feiten. Indien er sprake is van strafbare feiten dan zal de school het slachtoffer en/of de ouders adviseren hiervan aangifte te doen bij de politie. Meepraten over het beleid van de school Medezeggenschapsraad Sinds de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft de MR instemmingsrecht in vele zaken die het beleid van de school betreffen. De MR dient er op toe te zien dat het beleid wordt vastgelegd en uitgevoerd. Daartoe wordt regelmatig vergaderd met de schoolleiding en of het bestuur. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Informatie over de activiteiten en de bereikbaarheid van de MR wordt in de Nieuwsbrief gegeven. Ouderplatform De schoolleiding heeft regelmatig overleg met een groep ouders over de onderwijsontwikkelingen en de verhuizing naar de nieuwe school. 5

6 Financiën Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage Als aanvulling op de subsidie van de overheid wordt door het bestuur een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte voor de ouderbijdrage van t Venster is als volgt: 1 kind. 45,- 2 kinderen totaal. 81,- 3 kinderen totaal. 112,50 Voor 4e en volgende kind. 27,- per kind meer. U ontvangt voor de ouderbijdrage in oktober een factuur. Ouders/verzorgers die een inkomen hebben onder het bruto minimumloon, kunnen met de directeur een regeling treffen. Bijdrage ISK-leerlingen ISK-leerlingen betalen geen ouderbijdrage; zij betalen één bedrag van 195,00 voor de huur van boeken en voor activiteiten. In oktober ontvangt u hiervoor een factuur. Eigen bijdrage sportklassen, kunst- en cultuurklassen en de afdeling Sport, Dienstverlening& Veiligheid De leerlingen in de sportklassen en kunst- en cultuurklassen (leerjaar 1 en 2) en de leerlingen in de afdeling Sport, Dienstverlening&Veiligheid (leerjaar 3 en 4) krijgen naast de gewone lessen veel extra activiteiten. De eigen bijdrage voor deze activiteiten is als volgt: Sportklassen en kunst en cultuurklassen (onderbouw):. 120,- Sport, Dienstverlening & Veiligheid:. 125,- Podium:. 125,- De facturen hiervoor worden in november verzonden. Centrale Inning overig lesmateriaal Gedurende het schooljaar stelt de school diverse boekjes, tijdschriften e.d. ter beschikking aan de leerling. Dit hoort niet bij het boekenpakket en moet apart worden betaald. In januari ontvangt u een factuur t.b.v. Centrale Inning overig lesmateriaal. Overige activiteiten Tijdens het schooljaar organiseren we meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld dagexcursies of een kamp. Het kan zijn dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. U ontvangt hierover in de loop van de cursus meer informatie en u ontvangt hiervoor een aparte factuur. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Voor scholieren in het voortgezet onderwijs is het lesgeld met ingang van 1 augustus 2005 afgeschaft. U kunt volgens de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) eventueel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten. De vergoeding kan tot een paar honderd euro oplopen. De regeling geldt voor kinderen tot 18 jaar. De IB-Groep, die de WTOS beheert, werft zelfs met de tekst: U komt er eerder voor in aanmerking dan u denkt. Voor meer informatie over de tegemoetkoming kunt u contact opnemen met de Informatie Beheer Groep ( ) of kijken op de websites van de IB-groep en het ministerie: en Verzekering Voor leerlingen en personeel is een beperkte ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is een aanvullende verzekering: er wordt dus alleen vergoed waar u zelf niet tegen verzekerd bent. U dient altijd eerst uw eigen verzekering aan te spreken. De verzekering is geldig van één uur voor tot één uur na schooltijd. Dit geldt tevens voor schoolreizen. Risicovolle activiteiten worden extra verzekerd door de school. Binnen 24 uur na een ongeval moet de school een schadeformulier indienen en moeten alle gegevens op de administratie aanwezig zijn. (Materiële schade valt niet onder deze verzekering). De administratie is met de afhandeling belast. Eigendommen zijn niet verzekerd! De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van eigendommen. Het afsluiten van een WA-verzekering wordt aanbevolen. Schade 6

7 Voor beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen van leerlingen stelt de school zich niet aansprakelijk. Wij raden aan om fietsen altijd op slot te zetten en niets van waarde in tassen en jassen te laten zitten. Schade, veroorzaakt door leerlingen aan gebouw, inventaris of leermiddelen, verhalen wij op de veroorzaker. Terugdringen van lesverzuim Om de slaagkans op onze school zo groot mogelijk te houden, is het van belang om het lesverzuim van de leerlingen van onze school zoveel mogelijk terug te dringen. Iedereen moet het er dan ook over eens zijn dat dit het gemeenschappelijk belang van kind, ouders en school is. Bovendien is de school wettelijk verplicht hierop toe te zien en actie te ondernemen bij vermoedelijk ongeoorloofd lesverzuim. Het gaat hierbij om veelvuldig te laat komen, lesverzuim zonder bekende geldige reden, te hoog ziekteverzuim. De school wil hier duidelijk in zijn en vraagt de ouders het onderstaande goed door te nemen. 1. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij op tijd op school en in de lessen zijn. Uitsluitend met een geldige reden die vooraf door de ouders/verzorgers bekend is gemaakt op school mogen leerlingen straffeloos verzuimen. 2. Van ouders wordt verwacht ongeoorloofd lesverzuim tegen te gaan door: * hun zoon/dochter op tijd naar school te sturen; * in geval van ziekte vóór uur via nummer: ) de school te informeren en hun zoon/dochter meteen na beëindiging van het ziekteverzuim door middel van de oranje brief beter te melden; * in geval van buitengewoon verlof van te voren bij de afdelingsleider schriftelijk toestemming te vragen; * maatregelen te nemen als de mentor contact opneemt met betrekking van vermoedelijk ongeoorloofd lesverzuim; * in geval van ernstige en langdurige ziekte de mentor en/of de zorgcoördinator in te lichten waarbij een medische verklaring is vereist; * zorgvuldig aan te geven onder welk nummer zij telefonisch bereikt kunnen worden. 3. Van de school kunnen ouders het volgende verwachten: * te laat komen wordt bestraft met de volgende dag u. melden of s middags nablijven. De mentor neemt contact op met ouders bij 5x te laat komen. Bij 10x te laat komen wordt de leerplichtambtenaar van de afdeling Leerlingzaken van de woongemeente op de hoogte gebracht. * bij verzuim van één of meerdere lessen zal de Eerste Opvang contact opnemen zodra dat gesignaleerd wordt (bij voorkeur na het eerste uur); de mentor neemt dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag contact op met ouders. Als er geen geldige reden is, wordt de leerling op gesprek bij de mentor geroepen en wordt een passende straf opgelegd. Bij herhaling van het ongeoorloofd verzuim, doet de school melding bij de leerplichtambtenaar. De afdelingsleider zal de leerling oproepen en een nieuwe straf opleggen. * bij groot ziekteverzuim neemt de school contact op met de ouders voor een verklaring. Onderwerp van gesprek is dan altijd of er een arts geraadpleegd is. Ook kan de schoolarts hierbij ingeschakeld worden. Indien de school van mening is dat er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim, zal contact opgenomen worden met de leerplichtambtenaar. NB In alle gevallen zullen de ouders in kennis gesteld worden van een melding bij de leerplichtambtenaar. 7

8 Namen-functies-telefoonnummers Opleidingsdirecteur: Dhr. J.C. Witt, Afdelingsleider onderbouw: Mevr. Y. M. van Daatselaar, Afdelingsleider bovenbouw: Dhr. J.P. de Weijer, Afdelingsleider bovenbouw: Mevr. J. Witlox-van der Velden, De namen en telefoonnummers van de mentoren worden aan het begin van de cursus aan de betrokken ouders en leerlingen verstrekt. Inspectie Voortgezet Onderwijs: Rijksinspectiekantoor Utrecht tel Sector Voortgezet Onderwijs fax Postbus GS Utrecht 8

9 Lestijden Onderbouw bovenbouw 1 e e e e pauze e e pauze e e pauze e e pauze e e e e e e Vakanties en lesvrije dagen Herfstvakantie 20 oktober 2007 t/m 28 oktober 2007 Kerstvakantie 22 december 2007 t/m 06 januari 2008 Voorjaarsvakantie 16 februari 2008 t/m 24 februari 2008 Tweede Paasdag 24 maart 2008 Meivakantie 26 april 2008 t/m 12 mei 2008 Zomervakantie 05 juli 2008 t/m 24 augustus 2008 NB: Hemelvaart en Pinksteren vallen in de meivakantie 9

info Notities Inhoudsopgave Het cursusjaar Organisatie 03 Topsport 03 Meepraten over het beleid van de school 04 Leerlingenzorg 05

info Notities Inhoudsopgave Het cursusjaar Organisatie 03 Topsport 03 Meepraten over het beleid van de school 04 Leerlingenzorg 05 Notities Inhoudsopgave onderwerp bladzijde Het cursusjaar 2009-2010 02 Organisatie 03 Topsport 03 Meepraten over het beleid van de school 04 Leerlingenzorg 05 Huiswerkbegeleiding 06 Veiligheid 07 Contacten

Nadere informatie

info 11 12 Inhoudsopgave Lestijden, vakanties Lestijden Voorwoord 02

info 11 12 Inhoudsopgave Lestijden, vakanties Lestijden Voorwoord 02 Lestijden, vakanties Inhoudsopgave Lestijden Onderbouw Bovenbouw 1e uur 8.30-9.20 1e uur 8.30-9.20 2e uur 9.20-10.10 2e uur 9.20-10.10 pauze 10.10-10.30 3e uur 10.10-11.00 3e uur 10.30-11.20 pauze 11.00-11.20

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Witt, directeur

Voorwoord. Hans Witt, directeur 0 Voorwoord Iedere school in Nederland geeft elk jaar een schoolgids uit. In die gids moet vanuit de onderwijsinspectie een aantal onderwerpen aan de orde komen. Dat maakt dat ouders/verzorgers en leerlingen

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Witt, directeur

Voorwoord. Hans Witt, directeur 0 Voorwoord Iedere school in Nederland geeft elk jaar een schoolgids uit. In die gids moet vanuit de onderwijsinspectie een aantal onderwerpen aan de orde komen. Dat maakt dat ouders/verzorgers en leerlingen

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

OOB-kaart 2013-2014. Doel

OOB-kaart 2013-2014. Doel OOB-kaart 2013-2014 Doel In de OOB-kaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van leerlingenondersteuning op vmbo t Venster. Ouders/verzorgers, leerlingen, mentoren en docenten

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Een woord vooraf Wat staat er in de informatiegids?

Een woord vooraf Wat staat er in de informatiegids? informatiegids 1/20 Dit informatieboekje is gemaakt in samenwerking met de ouders van het ouderplatform. Zij hebben hun uiterste best gedaan om een boekje te maken dat duidelijk en overzichtelijk is. Indien

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar 2013-2314 2 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2013-2014 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Algemene voorlichting

Algemene voorlichting Algemene voorlichting 2012-2013 Locaties Locatie Etten-Leur Trivium 60 Locatie Rucphen Bosheidestraat 1 VMBO-school 4 leerwegen: Theoretische leerweg / mavo Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem

Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem 2013 / 2014 Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem 1 Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem. Beste studente, student, Je komt als CIO op onze school. Hoe gaat het in zijn werk bij ons? Wat kun

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Vmbo basis kader gemengd theoretisch CARBOONCOLLEGE EMMA

Schoolgids 2014-2015. Vmbo basis kader gemengd theoretisch CARBOONCOLLEGE EMMA Schoolgids 2014-2015 Vmbo basis kader gemengd theoretisch 1 CARBOONCOLLEGE EMMA Vmbo basis kader gemengd theoretisch Emmacollege, tel. 045-5224040 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Emmacollege pagina 5

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. Werkblad 8.1 Opdracht 3, module 5, les 8 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat is er aan de hand met de zoon? Kruis aan: JA of NEE. 1. Hij is moe en slaapt veel. 2. Hij is vaak ziek. 3.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Nr. 1, september 2012

Nr. 1, september 2012 Nr. 1, september 2012 De start van een nieuw schooljaar De eerste twee weken van dit schooljaar zitten er al weer op. Alle leerlingen hebben in hun thuisbasis kennisgemaakt met hun nieuwe klas. Voor onze

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in)

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in) Inschrijfformulier lesseizoen 2012-2013 Naam leerling: Straat + huisnummer: Postcode + plaats: Tel. Thuis: Tel. Mobiel: Mailadres leerling: Mailadres ouders*: Geboortedatum leerling: *Voor leerlingen onder

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

kort en dig Bonnefanten College sector vmbo Eenhoornsingel CW Maastricht

kort en dig Bonnefanten College sector vmbo Eenhoornsingel CW Maastricht kort en dig 2011-2012 Bonnefanten College sector vmbo Eenhoornsingel 100 6216 CW Maastricht 043-354 12 34 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Evenals vorig schooljaar krijgen leerlingen en ouders

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Aan de ouder(s) en / of verzorger(s) van de leerlingen van de nieuwe brugklassen,

Aan de ouder(s) en / of verzorger(s) van de leerlingen van de nieuwe brugklassen, Aan de ouder(s) en / of verzorger(s) van de leerlingen van de nieuwe brugklassen, In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT

OVERGANG NAAR 2 VMBO GT Ouderavond vmbo OVERGANG NAAR 2 VMBO GT - LESSEN IN 2 GT - KEUZEVAKKEN - SCHOOLJAAR 2016-2017 - BOVENBOUW Vakken: Nederlands Engels Duits Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis Aardrijkskunde

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren!

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren! zakboekje Buitenpost schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

kort en dig Bonnefanten College Eenhoornsingel CW Maastricht

kort en dig Bonnefanten College Eenhoornsingel CW Maastricht kort en dig 2015-2016 Bonnefanten College Eenhoornsingel 100 6216 CW Maastricht 043-354 12 34 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, De belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2015-2016 vindt

Nadere informatie

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) 473 53 77 of via e-mail: info@lifecollege.

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) 473 53 77 of via e-mail: info@lifecollege. Informatiegids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de informatiegids 2014-2015 van het Lentiz LIFE College. Op het moment dat uw kind begint op het voortgezet onderwijs komen er in één keer veel dingen op

Nadere informatie

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) of via

De leerlingadministratie van Lentiz LIFE College is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (010) of via Informatiegids 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt de informatiegids 2015-2016 van het Lentiz LIFE College. Op het moment dat uw kind begint op het voortgezet onderwijs komen er in één keer veel dingen op

Nadere informatie

Handboek LOOT 2014-2015

Handboek LOOT 2014-2015 Handboek LOOT 2014-2015 Vestigingsdeel Hilfertsheem Beatrix versie 1 augustus 2014 Hilfertsheem Beatrix Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum www.hilfertsheem.nl LOOT-begeleider: Bernhard Broekhuis b.broekhuis@hilfertsheem.nl

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem

Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem 2014 / 2015 Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem 1 Opleidingsprofiel van vmbo t Venster Arnhem. Beste studente, student, Je komt als CIO op onze school. Hoe gaat het in zijn werk bij ons? Wat kun

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave Regeling Aanpak verzuim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Te laat... 2 1.1. Met geldige reden:... 2 1.2. Zonder geldige reden... 2 1.3. Bureau leerplicht... 2 1.4. Magister... 2 2. Absenties... 3 2.1.

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene school info Afwezigheid Begeleiding Afsluiting: Balansverslag / Vragen Thuis school Contact via mail

Nadere informatie