Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel"

Transcriptie

1 Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse tewerkstelling met een contract onbepaalde duur. De dossierbeheerder van de afdeling PGO staat in voor het begeleiden en het beheren van de administratieve dossiers van een aantal sectoren van de preventieve gezinsondersteuning. Daardoor draagt het volledige team van dossierbeheerders bij tot een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening aan de organisatoren en verantwoordelijken van voorzieningen en aan partners van de preventieve gezinsondersteuning. Wil jij deze uitdaging aangaan? Lees dan zeker volgend vacaturebericht! Vragen over de vacature worden beantwoord door Marie-France Lenaers, HR-consulent, via GSM of via Voor meer inhoudelijke info over de functie kan je terecht bij Marie-Jeanne Schoofs, diensthoofd Externe Dienst PGO, via GSM of via mail: Ondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidshandicap Kind en Gezin wil personen met een arbeidshandicap gelijke kansen bieden om te solliciteren. Heb je een arbeidshandicap en wens je extra ondersteuning tijdens de sollicitatieprocedure? Neem dan gerust contact op met Marie-France Lenaers op het nummer HRM _VAC_Dossierbeheerder afdeling PGO ext DV (externe lancering).docx Pagina 1 van 7 23/02/2015

2 Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVA rp) met ongeveer 1300 personeelsleden. Het behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De missie van Kind en Gezin is: Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. Kind en Gezin heeft daarmee als opdracht de levenskansen, het welzijn en de gezondheid van het kind te behartigen en de ouders te ondersteunen bij de zorg voor hun kind. Twee waarden staan centraal in onze dienstverlening: respect voor de rechten van het kind respect voor diversiteit. Om deze opdracht te vervullen is Kind en Gezin actief op twee beleidsdomeinen: Preventieve gezinsondersteuning (met onder meer de eigen dienstverlening door regioteamleden en de erkenning en subsidiëring van sectoren zoals Huizen van het Kind, Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, Inloopteams, maar ook kinderrechten, preventie van kindermishandeling en van ongevallen, ), en Kinderopvang (opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar). Tevens is Kind en Gezin aangeduid als Vlaams Centrum voor Adoptie (binnenlandse en interlandelijke adopties van minderjarigen). 1. Functieomschrijving 1.1. Naam van de functie: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) 1.2. Doel van de functie: Deskundig, klantgericht en proactief begeleiden van een aantal sectoren uit de preventieve gezinsondersteuning (o.a. Inloopteams, de Huizen Van het Kind, de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, ) m.b.t. erkenning en subsidiëring, aanbod, toezicht en handhaving, kwaliteit, via dossierbeheer en contacten met de sectoren om zo bij te dragen tot een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening aan de organisatoren en partners van Kind en Gezin Plaats in de organisatie: Ressorteert onder: het diensthoofd Externe Dienstverlening PGO 1.4. Context van de functie: Plaats van tewerkstelling binnen Kind en Gezin: Afdeling PGO te Brussel Specifieke werkomstandigheden: glijdende werkuren Verantwoordelijkheids- en resultaatgebieden: Verzamelen en administratief verwerken van dossiergegevens om te kunnen beschikken over een volledig dossier met alle noodzakelijke dossierelementen. Het proactief opvolgen en coördineren van het gehele dossier in zijn relevante elementen. Het behandelen van probleemdossiers, eventueel in ondersteuning door de betrokken stafmedewerker en/of het diensthoofd PGO. Het samenwerken met andere diensten zoals financiële dienst, Klachtendienst, Zorginspectie. Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens om een gefundeerd voorstel van beslissing te kunnen formuleren. Onderzoeken of de aanvraag voldoet aan de reglementering. Binnenkomende aanvragen toetsen aan procedures, vastgelegde beleidsopties. HRM _VAC_Dossierbeheerder afdeling PGO ext DV (externe lancering).docx Pagina 2 van 7 23/02/15

3 Formuleren van een voorstel van beslissing om toe te laten tijdig een correcte uitspraak te doen over het dossier. Uitwerken van een voorstel van beslissing en dit voorleggen aan de betrokken stafmedewerker en/of het Diensthoofd PGO mbt erkenning, subsidiëring, uitbreiding van middelen. Verwoorden van vaststellingen en bevindingen in goed onderbouwde dossiers. Proactief, klantvriendelijk en tijdig de communicatie en contacten verzorgen om te zorgen voor een optimaal geïnformeerde en tevreden klant en een goed afgewerkt dossier. Telefonisch en schriftelijk beantwoorden van vragen m.b.t. het verloop en de behandeling van het dossier in een voor de klant duidelijke en verstaanbare taal. Toelichten van de beslissing aan de betrokkenen. In het kader van het beheren van procedures ter beschikking stellen van informatie in functie van vragen en toezichthoudende overheden en andere belanghebbenden. Verstrekken van inlichtingen aan startende organisatoren over het dossiermatige aspect. Deelnemen aan overlegvergaderingen met de sectoren. Vanuit opgedane expertise, in samenwerking met de stafmedewerker, de dienstverlening binnen de sectoren van de preventieve gezinsondersteuning mee definiëren, implementeren en bijsturen. De continue werking van de sectoren mee helpen verzekeren. Mee vertalen van inhoudelijke concepten en beleidsbeslissingen naar de dagelijkse praktijk, in de vorm van modules van aanbod, programma s, processen, instrumenten,..voor de betrokken voorzieningen. Mee vorm geven, interpreteren en kunnen toepassen van regelgeving, inhoudelijke evoluties en beleidsopties. Mee formuleren van kwaliteitsdoelstellingen voor de werking van de sectoren. Proactief en diepgaand op de hoogte blijven van nieuwe regelgeving over alle sectoren preventieve gezinsondersteuning. Aanbrengen van mogelijke consequenties van deze nieuwe regels op de lopende werking, om continuïteit van de dienstverlening te garanderen en te bevorderen. Opvolgen van de ontwikkelingen binnen regelgeving en praktijk van Integrale Jeugdhulp, Crisisjeugdhulp en impact ervan op regelgeving organisatie PGO en regelgeving CKG. Meewerken aan de optimalisering van het team dossierbeheerders van de afdeling PGO. 2. Competentieprofiel 2.1 Vaktechnische competentie Kennis hebben van of bereid zijn om deze kennis op korte tijd te verwerven: - De missie, waarden en kernactiviteiten van Kind en Gezin. - De organisatiestructuur van Kind en Gezin. - De organisatiestructuur en dienstverlening van de eigen afdeling. - De plaats van Kind en Gezin als entiteit binnen de Vlaamse Overheid. - Grondige kennis bezitten of bereid zijn om deze in korte tijd te verwerven over: (nieuwe) procedures, veranderende wetgeving, regelgeving, normen, budgettaire beperkingen e.d. in de betrokken sectoren van de preventieve gezinsondersteuning en de beleidsdoelstellingen. Inzicht hebben in: - De samenwerkingsmechanismen van een grote organisatie. - De organisatie en werkingsprincipes van de Integrale Jeugdhulp. HRM _VAC_Dossierbeheerder afdeling PGO ext DV (externe lancering).docx Pagina 3 van 7 23/02/15

4 - Visie van Kind en Gezin op preventieve opvoedingsondersteuning. - Visie op jeugdhulp binnen de Integrale Jeugdhulp. - Het aanbod beschreven in typemodules. Het kunnen hanteren van: - Basisinformatica-toepassingen (Windows, Lotus Notes, Outlook,Internet Explorer, Office 365, Power Point, Word, Excel, Sharepoint) en de beschikbaar gestelde databanken. 2.2 Vereiste gedragscompetenties: Voortdurend verbeteren: Voortdurend verbeteren van de werking door gericht te zijn op resultaat en kwaliteit, bereidheid tot voortdurend leren en openstaan voor verandering. Niveau 2: ontwikkelt zich binnen de eigen functie, en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van taken. - Maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden ) - Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie (bv integrale jeugdhulpverlening, ) - Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk - Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt die mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen - Ontwikkelt de eigen kennis en vaardigheden om de hoogte te blijven van de inhoudelijke evoluties in de afdeling en bij Kind en Gezin Klantgerichtheid: Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren. Niveau 2: onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen. - Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product aan om de klant verder te helpen - Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze - Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of meer dan afgesproken is aan de klant - Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening - Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Verwijst zo nodig door of zoekt hulp - Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant Samenwerken: Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van de dienst externe Dienstverlening, de afdeling PGO, de organisatie Kind en Gezin, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. Niveau 2: helpt anderen en pleegt overleg. - Behandelt anderen met respect, ongeacht hun positie, achtergrond of opvattingen - Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen - Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep - Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht - Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen HRM _VAC_Dossierbeheerder afdeling PGO ext DV (externe lancering).docx Pagina 4 van 7 23/02/15

5 Betrouwbaarheid (consequent en correct handelen): Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg, ). Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen. Niveau 2: brengt sociale en ethische normen in de praktijk. - Geeft volledige en juiste informatie door - Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe) - Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of een soortgelijke houding aan - Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid - Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken Organisatiebetrokkenheid Zich verbonden tonen met de organisatie, taak en beroep; de belangen ervan verdedigen bij anderen Niveau 1: handelt overeenkomstig de waarden en doelstellingen van de organisatie - Staat achter de beslissingen die voor de entiteit nuttig zijn, zelfs als die minder populair of controversieel zijn of persoonlijk ongunstig uitvallen - Voert richtlijnen uit, ook al komen die niet overeen met de eigen belangen - Toont belangstelling voor de organisatie of entiteit (informeert zich regelmatig) - Reageert correct en loyaal als buitenstaanders, klanten enzovoort kritiek uiten op de organisatie - Respecteert de binnen de organisatie of entiteit bestaande afspraken en procedures Probleemanalyse (analytisch denken) Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar bijkomende, relevante informatie. Niveau 2: legt verbanden en ziet oorzaken. - Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten (invalshoeken) - Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen - Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie - Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie Initiatief Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen. Niveau 2: neemt initiatief om structurele problemen binnen de eigen takendomeinen op te lossen (reactief en structureel). - Heeft oog voor zaken waar de hiërarchie eventueel niet aan denkt en handelt ernaar/brengt ze onder de aandacht - Formuleert voorstellen om bestaande situaties te verbeteren - Stelt zelf documentatie samen om efficiënt te kunnen werken - Geeft aan waar het afgeleverde resultaat mogelijk kan verbeterd worden Plannen Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen. Niveau 1: plant eigen werk effectief. - Maakt gebruik van hulpmiddelen bij het inplannen van taken (checklist, to do lijstjes, elektronische agenda, ) - Pakt eerst de belangrijkste of dringendste opdrachten aan - Geeft tijdig aan wanneer de planning niet gehaald kan worden HRM _VAC_Dossierbeheerder afdeling PGO ext DV (externe lancering).docx Pagina 5 van 7 23/02/15

6 Voortgangscontrole Het opvolgen van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen en/of die van collega s of medewerkers. Niveau 1: volgt de voortgang van het eigen werk op. - Controleert eigen werk - Bewaakt de voortgang van werkzaamheden en processen in de tijd op - Rapporteert spontaan over de voortgang van zijn/haar werk - Legt vervolgafspraken en activiteiten vast Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Spreken in een taal zodat het publiek tot wie ze gericht is ze begrijpt. Niveau 2: zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen. - Richt zich tot zijn/haar gesprekspartner - Gaat regelmatig na of de boodschap voor de andere duidelijk was - Biedt zijn/haar gesprekspartner(s) de mogelijkheid om vragen te stellen - Past de communicatiewijze aan, aan de mogelijkheden/eigenheden van de gesprekspartner Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep. Niveau 2: structureert zijn/haar boodschap en hanteert een gepast taalgebruik in functie van de situatie/het bliek. - Stelt eenduidig leesbare documenten op die beknopt en ter zake zijn vb m.b.t. sectoroverleg, mededelingen, info voor nieuwsbrieven, ) - Levert teksten met een duidelijke structuur (zowel inhoudelijk als vormelijk, en de inhoud en vorm zijn op elkaar afgestemd) - Gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief, ) - Gebruikt een taal die aan het publiek aangepast is (bv. licht jargon toe, schrijft 'leesbare' teksten, ) Voorwaarden: Formele vereisten Beschikken over een bachelor in een menswetenschappelijke richting. Ervaring in dossierbeheer en/of preventieve gezinsondersteuning strekt tot aanbeveling. Standplaats: Brussel Wat biedt Kind en Gezin? Kind en Gezin is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en kent een vooruitstrevend en dynamisch beleid. Wij kiezen ervoor om een niet-bureaucratische instelling te zijn. Dit is zichtbaar in de organisatiestructuur en in de samenwerkingsverbanden over de structuren heen. Daardoor krijgen kennis en expertise meer aandacht en creëren wij ruimte voor nieuwe ideeën. Er heerst dan ook een jonge, collegiale en constructieve sfeer binnen de instelling. Ook leggen wij sterk de nadruk op het belang van vorming en opleiding voor al onze werknemers. Als organisatie die haar dienstverlening wenst open te stellen naar de hele bevolking streeft Kind en Gezin er ook naar dit te weerspiegelen in het personeelsbeleid. Daarom onderstrepen wij uitdrukkelijk dat de functie openstaat voor mannen en vrouwen, autochtonen en personen met een migratieachtergrond, personen met een beperking HRM _VAC_Dossierbeheerder afdeling PGO ext DV (externe lancering).docx Pagina 6 van 7 23/02/15

7 Aantrekkelijk personeelsstatuut en moderne werkomgeving Voor deze functie gaat het om een voltijds contract onbepaalde duur. Het minimum bruto-maandloon voor een voltijdse tewerkstelling bedraagt 2259 euro. Kind en Gezin heeft een aantrekkelijk personeelsstatuut (glijdende werkuren, 35 verlofdagen voor een voltijdse tewerkstelling). Afhankelijk van de context is er voor een aantal functies de mogelijkheid tot alternatief werken. Alle personeelsleden krijgen een gratis hospitalisatieverzekering en kunnen mits het storten van een bijdrage inwonende familieleden aansluiten. Via een derde betalersysteem betaalt de werkgever 100% het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. De ligging vlakbij het Zuidstation maakt een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer mogelijk. Alle personeelsleden ontvangen een maaltijdcheque per gepresteerde dag. Voor meer informatie rond de arbeidsvoorwaarden kan je terecht op volgende site van de Vlaamse overheid: Sollicitatieprocedure Je kan solliciteren via het online e-recruitment systeem van Kind en Gezin. Ga naar Onder het luik Jobs en vrijwilligers vind je de betreffende vacature. Je opent de gewenste vacature en kiest de knop Solliciteren. Je maakt je profiel aan of actualiseert het bestaande profiel en verzendt de sollicitatie. Je ontvangt een sollicitatiebevestiging via mail. Enkel wanneer je deze bevestigingsmail ontvangen hebt, is je sollicitatie in orde! Neem bij twijfel contact op met Marie-France Lenaers op het nummer Kandidaturen worden verwacht uiterlijk op 15 maart De selectieprocedure verloopt als volgt: - een toets van de kandidaturen aan de formele vereisten - preselectie op basis van de vereiste competenties zoals vermeld in het vacaturebericht - één of meerdere selectie-interviews; voorafgaand aan het gesprek krijgen de kandidaten eventueel een (korte) gevalstudie die ze schriftelijk moeten oplossen - mogelijkheid tot bijkomende externe screening Vragen over de vacature worden beantwoord door Marie-France Lenaers, HR-consulent, via tel of via Voor meer inhoudelijke info over de functie kan je terecht bij Marie-Jeanne Schoofs, diensthoofd Externe Dienst- PGO, via GSM of via mail: HRM _VAC_Dossierbeheerder afdeling PGO ext DV (externe lancering).docx Pagina 7 van 7 23/02/15

Vacature: Een medewerker EXPOO (Expoonaut)

Vacature: Een medewerker EXPOO (Expoonaut) Vacature: Een medewerker EXPOO (Expoonaut) EXPOO (het expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid) is op zoek naar een medewerker die het team van EXPOO komt versterken en ondersteunen

Nadere informatie

Vacature: Helpdeskmedewerker ICT Afdeling ICT en Facility

Vacature: Helpdeskmedewerker ICT Afdeling ICT en Facility Vacature: Helpdeskmedewerker ICT Afdeling ICT en Facility Kind en Gezin zoekt een helpdeskmedewerker voor een contractuele aanwerving van bepaalde duur voor een periode van zes maanden, met mogelijkheid

Nadere informatie

Administratief medewerker afdeling vrije tijd

Administratief medewerker afdeling vrije tijd Administratief medewerker afdeling vrije tijd Doel van de functie Plaats in de organisatie Graad Niveau Resultaatsgebieden Zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren binnen het domein van de afdeling. Afdeling

Nadere informatie

Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens teneinde een gefundeerd voorstel van beslissing te kunnen formuleren.

Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens teneinde een gefundeerd voorstel van beslissing te kunnen formuleren. Functienaam: Behandelaar expertisedossier (A1) Directie: Groene stroom en WKK-dossiers Functie: dossierbeheerder externe aanvragen functieniveau 3 Doel van de functie : Analyseren en verwerken van binnenkomende

Nadere informatie

Vacature: Budgethouder (man/vrouw) Afdeling Preventieve Gezinsondersteuning

Vacature: Budgethouder (man/vrouw) Afdeling Preventieve Gezinsondersteuning Vacature: Budgethouder (man/vrouw) Afdeling Preventieve Gezinsondersteuning Kind en Gezin zoekt, voor onmiddellijke indiensttreding, voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning een budgethouder via

Nadere informatie

Vacature: Stafmedewerker (man/vrouw) beheer en ontwikkeling van de interne dienstverlening Afdeling Preventieve Gezinsondersteuning

Vacature: Stafmedewerker (man/vrouw) beheer en ontwikkeling van de interne dienstverlening Afdeling Preventieve Gezinsondersteuning Vacature: Stafmedewerker (man/vrouw) beheer en ontwikkeling van de interne dienstverlening Afdeling Preventieve Gezinsondersteuning Kind en Gezin zoekt voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning

Nadere informatie

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3)

Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Administratief medewerker aanleg werfreserve (C1-C3) Vanaf 2016 maken stad Roeselare en OCMW Roeselare verder werk van één organisatiestructuur. Binnen de brede samenwerking is er de nood aan de aanleg

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

Projectmedewerker EXPOO (Expoonaut)

Projectmedewerker EXPOO (Expoonaut) Vacature: Projectmedewerker EXPOO (Expoonaut) Bij het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning EXPOO zoekt een gedreven collega! Ben je gebeten door al wat te maken heeft met opvoedingsondersteuning? Is

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

JURIST (M/V) Het Agentschap Zorginspectie werft aan voor een tijdelijk contract: FUNCTIECONTEXT JE TAKENPAKKET

JURIST (M/V) Het Agentschap Zorginspectie werft aan voor een tijdelijk contract: FUNCTIECONTEXT JE TAKENPAKKET Het Agentschap Zorginspectie werft aan voor een tijdelijk contract: JURIST (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Diensten van de Administrateur-generaal Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

Onderhoudstechnicus gebouwen

Onderhoudstechnicus gebouwen Vacature: Onderhoudstechnicus gebouwen In de afdeling ICT en Facility in Brussel Kind en Gezin zoekt een onderhoudstechnicus gebouwen voor een voltijdse contractuele werving en overeenkomst van onbepaalde

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling vrije tijd Dienst buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

B. Resultaatgebied 2 Projectvoorstelanalyse Verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van het toegewezen projectvoorstel.

B. Resultaatgebied 2 Projectvoorstelanalyse Verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van het toegewezen projectvoorstel. Functietitel: Projectbeheerder De projectbeheerder is verantwoordelijk voor de integrale, correcte en tijdige afhandeling van een hem/haar toegewezen project en oproep en is daarvoor aanspreekpunt voor

Nadere informatie

managementassistent afgevaardigd bestuurder

managementassistent afgevaardigd bestuurder 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

De medewerker kwaliteitszorg rapporteert aan de teamverantwoordelijke kwaliteitszorg van de afdeling Kennisbeheer.

De medewerker kwaliteitszorg rapporteert aan de teamverantwoordelijke kwaliteitszorg van de afdeling Kennisbeheer. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING: Medewerker Kwaliteitszorg ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Office manager vzw Kunststeden Vlaanderen. Graad: bachelor PC 329 B1A

Office manager vzw Kunststeden Vlaanderen. Graad: bachelor PC 329 B1A Office manager vzw Kunststeden Vlaanderen Graad: bachelor PC 329 B1A 1 Plaats in de organisatie Op de werkvloer word je aangestuurd door xx. Je rapporteert aan de directeurs van de kunststeden op het maandelijks

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Business Analist 1 DOEL VAN DE FUNCTIE 2 RESULTAATGEBIEDEN 2.1 VOORBEREIDING 2.2 UITVOERING

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Business Analist 1 DOEL VAN DE FUNCTIE 2 RESULTAATGEBIEDEN 2.1 VOORBEREIDING 2.2 UITVOERING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Business Analist //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEBESCHRIJVING : Toezichthouder Afvalwatersanering //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Projectbeheerder (M/V)

Projectbeheerder (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: dossierbeheerder externe aanvragen Functiebeschrijving Projectbeheerder (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiële verrichtingen van de gemeente en het OCMW.

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiële verrichtingen van de gemeente en het OCMW. Boekhouder Doel van de functie Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiële verrichtingen van de gemeente en het OCMW. Plaats in de organisatie Afdeling Dienst Directe leidinggevende Financiën Financieel

Nadere informatie

Vacature: Account Communicatieprojecten bij het communicatieteam van Kind en Gezin in Brussel

Vacature: Account Communicatieprojecten bij het communicatieteam van Kind en Gezin in Brussel Vacature: Account Communicatieprojecten bij het communicatieteam van Kind en Gezin in Brussel Maak jij het communicatieteam van Kind en Gezin compleet? Digitale dienstverlening op maat van ouders, de communicatie

Nadere informatie

Vacature: Allround medewerker

Vacature: Allround medewerker Vacature: Allround medewerker Bij de afdeling ICT en Facility in Brussel Kind en Gezin zoekt een allround medewerker voor een tijdelijke contractuele werving 90% tot 31 december 2018, met het oog op indiensttreding

Nadere informatie

Technisch assistent technische dienst

Technisch assistent technische dienst Technisch assistent technische dienst Doel van de functie Onderhouden gemeentelijk groen, wegen en riolering. Plaats in de organisatie Afdeling Dienst Directe leidinggevende grondgebiedzaken technische

Nadere informatie

De gebruiker kan optimaal gebruik maken van het sportcentrum De Mandelmeersen en het gemeenschapscentrum O.C. Mandelroos.

De gebruiker kan optimaal gebruik maken van het sportcentrum De Mandelmeersen en het gemeenschapscentrum O.C. Mandelroos. Dagelijks beheerder Doel van de functie De gebruiker kan optimaal gebruik maken van het sportcentrum De Mandelmeersen en het gemeenschapscentrum O.C. Mandelroos. Plaats in de organisatie Afdeling vrije

Nadere informatie

project- en communicatiecoördinator provincie Limburg Functiehouder Doel van de functie Beoordelaars

project- en communicatiecoördinator provincie Limburg Functiehouder Doel van de functie Beoordelaars Functiehouder Graad: deskundige Salarisschaal B1-B2-B3 Niveau: B Benoemingscode: contractueel Departement: Directie Omgeving - Afdeling Milieu en Natuur - Bosgroep Limburg Doel van de functie Beoordelaars

Nadere informatie

3. VERWERKEN VAN GEGEVENS EN BEHANDELING VAN DOSSIERS:

3. VERWERKEN VAN GEGEVENS EN BEHANDELING VAN DOSSIERS: Beleidsdomein: Onderwijs en Vorming Entiteit: Departement Onderwijs en Vorming Afdeling: Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Graad: C2 Functiefamilie: Dossier- en gegevensbeheerder Aantal vacante

Nadere informatie

Medewerker dienst burgerzaken

Medewerker dienst burgerzaken Medewerker dienst burgerzaken Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Medewerker dienst burgerzaken, C1-C3. (front- en backoffice) Doel van de functie Professioneel uitvoeren van diverse administratieve

Nadere informatie

Door permanente sturing en begeleiding, een team laten functioneren, met het oog op een klantvriendelijke dienstverlening.

Door permanente sturing en begeleiding, een team laten functioneren, met het oog op een klantvriendelijke dienstverlening. Het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wenst volgende functies in te vullen: Hoofdmedewerker - Celhoofd (C2) afdeling Studietoelagen

Nadere informatie

Salarischaal: D1 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD

Salarischaal: D1 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD Functiegegevens Functie: ASS/0116 assistent Periode van - tot: 01/04/2015 - Graad: D1 Salarischaal: D1 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD D2 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD D3 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD

Nadere informatie

Ploegbaas groen wegen

Ploegbaas groen wegen Ploegbaas groen wegen Doel van de functie Onderhouden gemeentelijk groen, wegenis en riolering. Plaats in de organisatie Afdeling grondgebiedzaken Dienst groen- en wegen Directe leidinggevende afdelingshoofd

Nadere informatie

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V)

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) De afdeling Monitoring en Studie van het departement Landbouw en Visserij werft aan in contractueel dienstverband: BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

JURIST HAVENS, SCHEEPVAART- en MARITIEME ZAKEN (M/V)

JURIST HAVENS, SCHEEPVAART- en MARITIEME ZAKEN (M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: JURIST HAVENS, SCHEEPVAART- en MARITIEME ZAKEN (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Medewerker personeel & organisatie De Lochting

Medewerker personeel & organisatie De Lochting Medewerker personeel & organisatie De Lochting De Lochting VZW is een bloeiend biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten bestaan vooral uit biologische tuinbouw, groenonderhoud,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Hoofdprogrammeur Specialist Prijstechnische Tools

Functiebeschrijving: Hoofdprogrammeur Specialist Prijstechnische Tools Functiebeschrijving: Hoofdprogrammeur Specialist Prijstechnische Tools Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Algemene Technische Ondersteuning

Nadere informatie

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING: Adviesverlener Grondwater ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder Economische Migratie Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende(n) Datum + handtekening Vincent Vandenameele Frank

Nadere informatie

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Financieel Projectmedewerker //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Financieel medewerker 1 DOEL VAN DE FUNCTIE 2 RESULTAATGEBIEDEN 2.1 VOORBEREIDING 2.2 UITVOERING

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Financieel medewerker 1 DOEL VAN DE FUNCTIE 2 RESULTAATGEBIEDEN 2.1 VOORBEREIDING 2.2 UITVOERING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Financieel medewerker //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Juridisch assistent. Rapporteert aan de jurist collectieve schuldenregeling. Situering in het organogram: Directeur. Adjunctdirecteur.

Juridisch assistent. Rapporteert aan de jurist collectieve schuldenregeling. Situering in het organogram: Directeur. Adjunctdirecteur. Juridisch assistent 1 PLAATS IN HET ORGANOGRAM Rapporteert aan de jurist collectieve schuldenregeling. Situering in het organogram: Directeur Adjunctdirecteur Jurist Juridisch assistent. 2 DOEL VAN DE

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van bepaalde duur (1 jaar): GRIFFIEMEDEWERKER

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van bepaalde duur (1 jaar): GRIFFIEMEDEWERKER De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van bepaalde duur (1 jaar): GRIFFIEMEDEWERKER (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: C1 Medewerker Koning Albert

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de gemeente en het OCMW.

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de gemeente en het OCMW. Boekhouder B4 Doel van de functie Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de gemeente en het OCMW. Plaats in de organisatie Afdeling Dienst Directe leidinggevende financiën financieel beheerder

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

FUNCTIEKAART: ADVISEUR SENIORENBELEID

FUNCTIEKAART: ADVISEUR SENIORENBELEID FUNCTIEKAART: ADVISEUR SENIORENBELEID 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: experten 1 FUNCTIEBENAMING:adviseur seniorenbeleid FUNCTIENIVEAU: A1a A1b A2a, DEPARTEMENT: burgerzaken en welzijn DIENST: welzijnsdienst

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Dossierbeheerder uitbouw gemeentelijke saneringsinfrastructuur

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Dossierbeheerder uitbouw gemeentelijke saneringsinfrastructuur ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Dossierbeheerder uitbouw gemeentelijke saneringsinfrastructuur

Nadere informatie

MEDEWERKER SUBSIDIE ZORGVOORZIENINGEN(M/V)

MEDEWERKER SUBSIDIE ZORGVOORZIENINGEN(M/V) Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER SUBSIDIE ZORGVOORZIENINGEN(M/V) Afdeling: Zorg Beleidsdomein: Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiebeschrijving Loketmedewerker. Graad: medewerker C1-C3

Functiebeschrijving Loketmedewerker. Graad: medewerker C1-C3 Functiebeschrijving Loketmedewerker Graad: medewerker C1-C3 Versie: 13_06_2012 1 Plaats in de organisatie stadssecretaris (ingenieur)-directeur afdelingshoofd diensthoofd loketmedewerker Je rapporteert

Nadere informatie

Grafisch mediavormgever. Functiebenaming/graad en functionele loopbaan

Grafisch mediavormgever. Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Grafisch mediavormgever Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Grafisch mediavormgever departement Informatie en Communicatie, C1-C3 Doel van de functie - Instaan voor een professionele grafische

Nadere informatie

Medewerker Administratie

Medewerker Administratie Medewerker Administratie 1 PLAATS IN HET ORGANOGRAM Rapporteert aan de directie en het diensthoofd van wie hij/zij opdrachten ontvangt. Situering in het organogram: Directeur Medewerker administratie Dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Diensthoofd patrimonium

Diensthoofd patrimonium Diensthoofd patrimonium Doel van de functie Onderhouden gemeentelijk en OCWM gebouwen Plaats in de organisatie Afdeling grondgebiedzaken Dienst patrimonium Directe leidinggevende afdelingshoofd grondgebiedzaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-AANSPREEKPUNT

Functiebeschrijving: ICT-AANSPREEKPUNT Functiebeschrijving: ICT-AANSPREEKPUNT Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Agentschap Jongerenwelzijn Afdeling: Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank Graad: Medewerker C1 1. Afdelingscontext

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1

SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang. Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Centrale administratie SELECTIEREGLEMENT Klantenbeheerder KO In de afdeling Kinderopvang Functiespecifieke wervingsprocedure C1 Kind en Gezin wil op korte termijn 1 betrekking van medewerker (C1), functie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Administratief medewerker binnenschoolse kinderopvang. Graad: administratief medewerker A3 (PC331)

Functiebeschrijving. Administratief medewerker binnenschoolse kinderopvang. Graad: administratief medewerker A3 (PC331) Functiebeschrijving Administratief medewerker binnenschoolse kinderopvang Graad: administratief medewerker A3 (PC331) 1 Plaats in de organisatie directeur Sociale zaken Afdelingshoofd kinderopvang vzw

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Inhoudelijk Medewerker Internationaal Milieubeleid

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Inhoudelijk Medewerker Internationaal Milieubeleid ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Inhoudelijk Medewerker Internationaal Milieubeleid

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: boekhouder

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: boekhouder De Vlaamse Waterweg nv Functiebeschrijving: boekhouder Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET 1. Context

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: HR-consulent A1

Functiebeschrijving: HR-consulent A1 Functiebeschrijving: HR-consulent A1 Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel deskundige bibliotheek. Graad: consulent B1-B3

Functiebeschrijving Operationeel deskundige bibliotheek. Graad: consulent B1-B3 Functiebeschrijving Operationeel deskundige bibliotheek Graad: consulent B1-B3 Versie: 10_05_2016 1 Plaats in de organisatie Stadssecretaris Directeur cultuur Leidinggevende(n) bibliotheek Operationeel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

DOELGROEPENWERKER. 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: doelgroepenwerker FUNCTIEBENAMING: deskundige FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3

DOELGROEPENWERKER. 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: doelgroepenwerker FUNCTIEBENAMING: deskundige FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3 DOELGROEPENWERKER 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: doelgroepenwerker FUNCTIEBENAMING: deskundige FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3 2. Plaats in de organisatie De doelgroepenwerker rapporteert aan zijn diensthoofd.

Nadere informatie

technisch commercieel verantwoordelijke energielevering

technisch commercieel verantwoordelijke energielevering Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) technisch commercieel verantwoordelijke energielevering Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van

Nadere informatie

GRIFFIEMEDEWERKER (M/V)

GRIFFIEMEDEWERKER (M/V) De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van 3 jaar: GRIFFIEMEDEWERKER (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: C Medewerker Koning Albert II-laan 35, 1030

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V)

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Vlaams Energieagentschap van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER / VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER PROCESCOÖRDINATOR MESTVERWERKING EN PRODUCTIE Contract van onbepaalde duur Niveau A Ingenieur Brussel / De Vlaamse Landmaatschappij, met als missie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING : HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming

FUNCTIEBESCHRIJVING : HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEBESCHRIJVING : HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie &

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Medewerker bibliotheek. Graad: medewerker C1-C3

Functiebeschrijving Medewerker bibliotheek. Graad: medewerker C1-C3 Functiebeschrijving Medewerker bibliotheek Graad: medewerker C1-C3 Versie: 05_11_2015 1 Plaats in de organisatie stadssecretaris directeur cultuur afdelingshoofd bibliotheek diensthoofd bibliotheek medewerker

Nadere informatie

Operationeel coördinator administratie

Operationeel coördinator administratie Operationeel coördinator administratie Verlenen van administratief ondersteunende diensten binnen ANB teneinde bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van ANB. Resultaatgebieden

Nadere informatie

Milieuambtenaar. Zorgen voor het geheel van het gemeentelijk milieubeleid. Directe leidinggevende afdelingshoofd grondgebiedzaken.

Milieuambtenaar. Zorgen voor het geheel van het gemeentelijk milieubeleid. Directe leidinggevende afdelingshoofd grondgebiedzaken. Milieuambtenaar Doel van de functie Zorgen voor het geheel van het gemeentelijk milieubeleid. Plaats in de organisatie Afdeling grondgebiedzaken Dienst milieu Directe leidinggevende afdelingshoofd grondgebiedzaken

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Dossierbeheerder Heffingen 1 DOEL VAN DE FUNCTIE 2 RESULTAATGEBIEDEN 2.1 VERVOLLEDIGEN DOSSIERS 2.2 ANALYSE

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Dossierbeheerder Heffingen 1 DOEL VAN DE FUNCTIE 2 RESULTAATGEBIEDEN 2.1 VERVOLLEDIGEN DOSSIERS 2.2 ANALYSE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Dossierbeheerder Heffingen //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Functie: ASS/0119 assistent Periode van - tot: 02/12/2008-01/09/2015. Salarischaal: D1 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD LAGER SEC.OND.

Functie: ASS/0119 assistent Periode van - tot: 02/12/2008-01/09/2015. Salarischaal: D1 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD LAGER SEC.OND. Functiegegevens Functie: ASS/0119 assistent Periode van - tot: 02/12/2008-01/09/2015 Graad: D1 Salarischaal: D1 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD D2 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD D3 LAGER SEC.OND. OF GELIJKGESTELD

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiekaart: deskundige Human Resources

Functiekaart: deskundige Human Resources Functiekaart: deskundige Human Resources 1. Jobidentificatie Dienst: Directie: Rechtstreekse chef: Officiële functietitel: 2. Doel van de functie Human Resources Bedrijfsvoering Diensthoofd Human Resources

Nadere informatie

Groenarbeider Vordenstein

Groenarbeider Vordenstein Groenarbeider Vordenstein Groenarbeiders die bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken verzorgen het onderhoud van alle bos-, natuur- en parkgebieden evenals de viswaters in eigendom van het Vlaams

Nadere informatie

medewerker Theatertechnieken provincie Limburg Functie Doel van de functie Beoordelaars Resultaatsgebieden

medewerker Theatertechnieken provincie Limburg Functie Doel van de functie Beoordelaars Resultaatsgebieden Functie Graad:C Salarisschaal: hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld Niveau: niveau C Benoemingscode: contractueel Functiecode: medewerker Departement: 134.03.00 Provinciaal Domein Dommelhof Doel

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker regelgerichte cluster. Graad: medewerker C1-C3

Functiebeschrijving Administratief medewerker regelgerichte cluster. Graad: medewerker C1-C3 Functiebeschrijving Administratief medewerker regelgerichte cluster Graad: medewerker C1-C3 Versie: 27_12_2016 1 Plaats in de organisatie stadssecretaris directeur afdelingshoofd diensthoofd/teamleider

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Chauffeur

Functiebeschrijving: Chauffeur Functiebeschrijving: Chauffeur Graad: Technisch Hoofdassistent (D2) Functiefamilie Praktisch uitvoerende functies 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige (digitale) communicatie abdij van Park. Graad: consulent B1 B3

Functiebeschrijving Deskundige (digitale) communicatie abdij van Park. Graad: consulent B1 B3 Functiebeschrijving Deskundige (digitale) communicatie abdij van Park Graad: consulent B1 B3 Versie: 18_07_2017 1 Plaats in de organisatie stadssecretaris directeurcommunicatie en Stadsmarketing afdelingshoofd

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige cultuurbeleid. Graad: consulent B1-B3

Functiebeschrijving Deskundige cultuurbeleid. Graad: consulent B1-B3 Functiebeschrijving Deskundige cultuurbeleid Graad: consulent B1-B3 Versie: 17_12_2015 Plaats in de organisatie stadssecretaris directeur cultuur deskundige cultuurbeleid Het stadsbestuur en de directie

Nadere informatie

TEAMVERANTWOORDELIJKE ICT-TEAM (M/V)

TEAMVERANTWOORDELIJKE ICT-TEAM (M/V) Het agentschap Zorginspectie organiseert een bevorderingsprocedure voor: TEAMVERANTWOORDELIJKE ICT-TEAM (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Diensten van de Administrateur-Generaal

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Administratief medewerker Verlenen van administratief ondersteunende diensten binnen ANB teneinde bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van ANB. Resultaatgebieden 1. INFORMATIEVERZAMELING

Nadere informatie

Hoofdmedewerker (C2) (m/v)

Hoofdmedewerker (C2) (m/v) Het regeringscommissariaat bij UGent, het UZ Gent en de Associatie Universiteit Gent wenst volgende functie in te vullen: Hoofdmedewerker (C2) (m/v) Entiteit: afdeling: Niveau en rang: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Maatschappelijk werker. Dienst: Sociale Dienst Functiebenaming: Maatschappelijk werk(st)er Administratieve graad: B1 B3

Maatschappelijk werker. Dienst: Sociale Dienst Functiebenaming: Maatschappelijk werk(st)er Administratieve graad: B1 B3 Maatschappelijk werker Dienst: Sociale Dienst Functiebenaming: Maatschappelijk werk(st)er Administratieve graad: B1 B3 1. Plaats in het organogram De maatschappelijk werker wordt tewerkgesteld in de algemene

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Stafmedewerker beleidsafdeling

Functiebeschrijving. Stafmedewerker beleidsafdeling Functiebeschrijving Stafmedewerker beleidsafdeling Functiefamilie beleidsthemabeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening HRM20141021_FB_stafmedewerker

Nadere informatie