inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Goldrush 8 Financiële Planning 9 Beleggingsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Goldrush 8 Financiële Planning 9 Beleggingsbeleid"

Transcriptie

1

2 inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort Elly G.H. Rijkenbarg beursvisie verschijnt 4x per jaar en is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. Herengracht BV Amsterdam Postbus AT Amsterdam telefoon: fax: internet: vrijwaring Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Ontwikkelingen na sluitings datum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten Peter J. van der Hof RBA 7 Goldrush Jacqueline B.M. van der Voort 8 Financiële Planning Elly G.H. Rijkenbarg 9 Beleggingsbeleid Yvo J.E. Dahmen 10 Rijkmuseum Twenthe 12 Fondsen in t Kort John P.N. Res 14 Globallist 16 Ten Cate Actueel BEURSVISIE JAARGANG 24 NUMMER

3 voorwoord Geachte lezer, Wij zijn zeer verheugd en trots om u te kunnen informeren dat Bank ten Cate & Cie op 9 juli jl. Delta Lloyd Private Banking heeft overgenomen. Met deze overname groeien we in belegd vermogen en mogen we tevens een aantal nieuwe collega s welkom heten. De private bankers van Delta Lloyd Private Banking gaan namelijk mee over met hun cliënten, alsmede twee collega s van de back office. Delta Lloyd Bank, waar Delta Lloyd Private Banking onder viel, gaat zich meer richten op de retailmarkt en de focus leggen op (bank)sparen en hypotheken. De dienstverlening Private Banking, waaronder individueel vermogensbeheer, past daar niet meer bij. In het persbericht stelt Delta Lloyd Bank: De beleggingsstijl en de professionaliteit zijn van doorslaggevend belang geweest voor de keuze van Bank ten Cate & Cie. Namens de directie en alle medewerkers van Bank ten Cate & Cie wil ik graag alle nieuwe cliënten en de nieuwe collega s van Delta Lloyd Private Banking van harte welkom heten. In de Beursvisie van dit kwartaal zal Professor Sijben schrijven over de geloofwaardigheid van het Europese reddingsplan. Op de cliëntenpagina wordt aandacht gegeven aan de Stichting Van Heek jr. fonds en het Rijksmuseum Twenthe en u ziet onder andere een bijdrage over ons evenement Ladies Only in samenwerking met Christie s in Amsterdam. Namens alle medewerkers van Bank ten Cate & Cie wil ik u een hele fijne zomer wensen. Als u in Nederland blijft mooi weer natuurlijk en als u naar het buitenland gaat een veilige reis. Cliënten die naar de Verenigde Staten gaan hebben nog steeds het voordeel van een (relatief) lage dollar, gaat u naar Zwitserland, dan is dat al wat duurder geworden. Voor Griekenland durf ik het niet te zeggen. Gelukkig kunt u daar (nu nog) terecht met uw euro. Veel leesplezier met deze Beursvisie. Dennis Raithel Directeur 3

4 De geloofwaardigheid van het Europese reddingsplan prof. dr. Jacques J. Sijben 4 Het mega-fonds op de internationale financiële markten te voorkomen.de reddingsoperatie betreft Nadat op 2 mei door de Europese regeringsleiders overeenstemming was een ongekend omvangrijk bedrag aan leningen en garantiestellingen door de Eu- bereikt over een reddingsplan voor Griekenland van 110 miljard, verstrekt door ropese Commissie ( 60 miljard) en een de Europese Commissie en een combinatie van het IMF en andere eurolanden, is combinatie van eurolanden ( 440 miljard) er op 6 mei op de financiële markten grote onrust ontstaan. en het IMF ( 250 miljard) Tevens heeft D de ECB uiteindelijk toch besloten over it noodfonds is onderdeel van een zeer ingrijpende driejarige bezuinigings- en hervormingsoperatie. De Griekse den op de secundaire markt, teneinde de liquiditeitspositie van te gaan tot het aankopen van staatsobligaties van de probleemlan- de regering krijgt tot 2014 de tijd om het begrotingstekort van 13,6% BBP terug te brengen naar 2,6% BBP. De Europese Commissie en het IMF zullen er elk kwartaal nauwlettend op toezien dat het land ook aan de strenge voorwaarden voldoet, alvorens tot een vrijgave van een nieuwe tranche van de lening zal worden besloten. De twijfel omtrent de effectiviteit van dit plan en het gevaar van besmetting van andere zwakke eurolanden, zoals Portugal, Spanje en Ierland, zijn daarna sterk toegenomen en hebben geleid tot het gevaar van een heropleving van de kredietcrisis in Europa, aldus het IMF in de recente World Economic Outlook. Beurskoersen gingen fors dalen, evenals de euro ten opzichte van de dollar ($ 1,26), de lange rente steeg sterk in de zwakke landen en de interbancaire markt dreigde weer op te drogen. Dientengevolge bestond het gevaar dat de eurocrisis via een daling van de bancaire kredietbeschikbaarheid zou leiden tot een ernstige aantasting van het wankele economische herstel in Europa en daarmee ook in de rest van de wereldeconomie. Op 5 mei heeft Merkel ter verdediging van de bail-out van Griekenland in het parlement opgemerkt, Het gaat om niet meer en niet minder dan de toekomst van Europa en daarmee om de toekomst van Duitsland in Europa. Teneinde een verdere escalatie van de schuldencrisis te voorkomen hebben de Europese regeringsleiders (27) in het weekend van 8-9 mei een mega-reddingsplan aangekondigd van 750 miljard om de EMU en de euro te redden. Deze belangrijke politieke beslissing is in eerste instantie vooral bedoeld om het vertrouwen van beleggers weer terug te winnen en een verdere besmetting en een melt-down eurobanken veilig te stellen en een opdrogen van de interbancaire kredietmarkten te voorkomen. De markt in Zuid-Europese staatsobligaties dreigde op vrijdag 7 mei volledig op te drogen, zodat de ECB als buyer of last resort is gaan optreden om de obligatiemarkt te steunen en een liquiditeitscrisis in de probleemlanden te voorkomen; aldus Wellink (NRC, 11 mei). Het gaat volgens hem, zoals tijdens de kredietcrisis, enkel om de markt weer normaal te laten functioneren, rust te kopen, en niet om het sturen van de rente. Geloofwaardigheid Gesteld kan worden dat voorlopig de euro weliswaar is gered en hopelijk de genoemde besmetting is geëlimineerd, maar de fundamentele macro-economische onevenwichtigheden in de zwakke landen (budgettekort, hoge staatsschuld, slechte concurrentiepositie etc.) zijn nog niet weggewerkt. Bovendien kan de prijs van dit reddingsplan best hoog zijn. In de eerste plaats kan een moral hazard gedrag ontstaan, waardoor de noodzakelijke prikkel om de begrotingsdiscipline daadwerkelijk te versterken wordt afgezwakt. Bovendien kan het afkopen van financiële stabiliteit door een monetaire financiering van de overheidsschuld door de ECB voeding geven aan het ontstaan van inflatie op middellange termijn. Tevens wordt hierdoor de geloofwaardigheid van de politiek-onafhankelijke ECB aangetast, temeer daar Trichet op 4 mei nog had opgemerkt dat de optie van monetisatie, door de financiële markten aangeduid als nucleaire optie, niet was besproken. Op maandag 10 mei deelde hij echter mede dat de ECB deze beslissing volledig onafhankelijk BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

5 Elk kwartaal behandelt Professor Sijben de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en economische vooruitzichten. had genomen. Hij gaf wel toe dat er geen unanimiteit was in het bestuur en merkte op dat de solide verankering van prijsstabiliteit het primaire doel blijft. Om te voorkomen dat deze actie van de ECB tot een forse toename van de geldhoeveelheid zal leiden, zullen andere geldpolitieke maatregelen compensatie moeten bieden. Het scenario van printing the money press is, zoals bekend, na de Tweede Wereldoorlog door beleidsmakers vaak gebruikt om pijnlijke bezuinigingen en hervormingen en eventueel een recessie monetair weg te masseren. Deze geldpolitieke strategie heeft in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw enkel tot een accelererende inflatie geleid (stagflatie). Een recente studie van het IMF toont aan dat de aanhoudend lage economische groei in Griekenland de grootste bedreiging vormt. De komende jaren zal de staatsschuld stijgen van 115% BBP naar 150% in 2013 en daarna weer dalen. Dit zal echter alleen gebeuren als vanaf 2014 het surplus op het primaire overheidsbudget (exclusief rentebetalingen) 6% BBP bedraagt. Met dit surplus zullen dan de omvangrijke rentelasten worden betaald. Dit omvangrijke surplus vereist echter een jaarlijkse groei van 2,75% vanaf Als de groei 1%-punt lager uitvalt, zal de staatsschuld verder oplopen en wordt de schuldpositie onhoudbaar. Het IMF concludeert derhalve dat structurele hervormingen en begrotings-discipline absoluut noodzakelijk zijn om de groei te bevorderen en het draagvlak van de economie te versterken. De tijd dringt De huidige economische situatie in Europa is uitermate kwetsbaar als gevolg van de nasleep van de recente kredietcrisis. De economische vooruitzichten zijn de komende jaren derhalve zéér gematigd. Er moet voor worden gewaakt dat de extra bezuinigingen als gevolg van de actuele schuldencrisis niet zullen leiden tot een nieuwe recessie (double-dip) in Europa. De duurzaamheid van de euro wordt dan echt onhoudbaar. Het is evident dat wanneer Griekenland de noodzakelijke bezuinigingen en hervormingen vertraagt en voor zich uitschuift, vanwege de beschikbaarheid van het financieel vangnet, de financiële markten snel weer zullen afhaken en het overheidspapier zullen afstoten, met tot gevolg een besmetting van andere zwakke landen. Het noodfonds wekt volgens van Wijnbergen de hoop dat er ook zonder serieuze budgettaire aanpassing redding is. Deze ijdele hoop zal echter op termijn leiden tot een compleet vastlopen van de economie in het betreffende euroland en een bankroet als de schuldaflossing stopt. Inmiddels heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij op 12 mei voorstellen zal doen om het Groei- en Stabiliteitspact van de eurozone aan te scherpen teneinde het gebrek aan budgettaire discipline ook daadwerkelijk te elimineren. Hierbij zullen naar alle waarschijnlijkheid de lidstaten afstand moeten doen van hun nationale soevereiniteit waar het de begrotingspolitiek betreft. Het vroegtijdig correctief ingrijpen bij ontsporingen van de overheidsfinanciën door een onafhankelijke entiteit, zal hoog op de agenda staan. De commissie wil op deze wijze de begrotingscontrole vervroegen en reeds inzage hebben in de ontwerpbegrotingen van de eurolanden, alvorens deze door de nationale parlementen zullen worden goedgekeurd. Immers, voorkomen is beter dan genezen, zo luidt de les die uit deze landencrisis in Europa naar voren komt. Terugblikkend kan worden vastgesteld dat de speculanten op de financiële markten, met als gevolg de introductie van het mega-reddingsplan, in enkele weken de regeringsleiders hebben gedwongen tot een politieke en historische beslissing. Dit crisismechanisme is namelijk zeer snel tot stand gekomen, waarmee weer een stapje is gezet op de uitermate hobbelige weg naar een federaal Europa. Het is een daadkrachtig signaal dat de regeringsleiders in Europa, zowel economisch als politiek, verder willen gaan en daarmee de euro (voorlopig) is gered. Het is echter wel noodzakelijk dat het mega-fonds ook vergezeld gaat met forse bezuinigingen en structurele hervormingen in de zwakke landen teneinde het draagvlak van de economie te versterken. Tevens is een geloofwaardige coördinatie van het economische beleid in Europa dringend gewenst. In de komende jaren zal moeten blijken of de beroemde uitspraak van de Franse professor Jacques Rueff in de jaren vijftig van de vorige eeuw, L Europe se fera pas la monnaie, ou ne se fera pas toch nog bewaarheid zal worden. 5 BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

6 Een kwartaal met grote uitslagen Door mr. Peter J. van der Hof RBA 6 De financiële markten bleven in de ban van de schuldenlasten van de Zuid-Europese landen, terwijl de wereldeconomie voorzichtig weer positieve signalen gaf. H et 2de kwartaal leefde wederom tussen hoop en vrees. Hoop door de positieve signalen vanuit de meeste economieën en vrees voor de grote schuldenposities van diverse overheden. Na de bankencrisis, de financiële crisis en de economische crisis kondigde zich dit kwartaal weer een nieuwe crisis aan: de landencrisis. De angst dat de Zuid-Europese landen hun schulden niet kunnen betalen, zorgde voor een sterk negatief sentiment op de financiële markten. De traagheid van de Europese besluitvorming hieromtrent werkte ook niet positief. De zogenaamde PIGS-landen zullen fors moeten gaan bezuinigen om aan hun schulden te kunnen voldoen. Maar ook andere landen zoals bijvoorbeeld Engeland en de Verenigde Staten zullen moeten bezuinigen door hun grote schuldenlast. Dit valt moeilijk te combineren met een verdere groei van de economie. Deze spagaat van hoop en vrees onderkenden de centrale banken ook en het rentebeleid van zowel de Fed als de ECB werd ongemoeid gelaten. Ze hielden hun korte rente ongewijzigd op respectievelijk 0,25% (Fed) en 1% (ECB). De kapitaalmarkten zagen een vlucht naar relatief veilig overheidspapier. Dit zorgde voor forse dalingen op de 10-jaars rentemarkten. In de Verenigde Staten daalde deze tot 2,93% en in Europa tot 2,58%. Dit zorgde voor een mooi kwartaal voor de koersen van obligaties. De nog steeds niet alarmerende niveaus voor de inflatie ondersteunde deze beweging. In Europa steeg de inflatie wel fors, maar tot een nog steeds zeer aanvaardbaar niveau van 1,62%, terwijl de Verenigde Staten een lichte daling liet zien tot 2,02%. De vlucht naar veiligheid vertaalde zich ook in een daling van onze euro. De Zwitserse frank profiteerde met bijna 8% tot CHF 1,31. Zelfs het Britse pond wist 8% terrein te winnen tot GBP 0,82. De dollar steeg met bijna 10% naar USD 1,22. Mede door de sterke stijging van de dollar kon de olieprijs dalen met bijna 8% tot USD 74,8. De mix aan gegevens resulteerde dit kwartaal voor de aandelenbeurzen in negatieve rendementen. De MSCI-World-Index daalde met 4,2%, waarbij de US dollar voor een dempend effect zorgde. De Europese beurzen lieten daardoor zwaardere verliezen zien. Onze eigen AEX daalde met bijna 8% tot 316,8. Dat het 2e kwartaal zeer volatiel is verlopen uitte zich in het feit dat de AEX zowel haar hoogste (357,4) als laagste punt (305,0) van het jaar in dit kwartaal noteerde. De Amerikaanse Dow Jones wist het verlies te beperken tot 0,6%. Ook Japan was licht negatief gestemd met een verlies van 1,5%. De sectoren lieten geen grote uitschieters zien. Door de BPproblemen was de energiesector echter de slechtste met een daling van 8%. De enige positieve uitschieters waren wederom de Emerging Markets die er dit kwartaal toch een klein winstje van 0,3% wisten uit te persen. Het 2e kwartaal was nerveus en de beurzen hebben wellicht een zomervakantie nodig om weer tot rust te komen Relatieve Performance (30 juni 2005 = 100) AEX S&P 500 MSCI World 40 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Bron: Bloomberg BEURSVISIE MARKTEN EN BELEID

7 Het is goud wat er blinkt Door drs. Jacqueline B.M. van der Voort Tussen de 17e en 19e eeuw waren verscheidene perioden waarin goudkoorts oplaaide (Engels: Goldrush, stormloop op goud). Met name in Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Heden ten dage is opnieuw sprake van een Gold rush. De huidige volatiliteit op de beurzen en de nog steeds aanwezige dreiging van een sterk oplopende inflatie, maken dat het beleggen in goud populair blijft. In dit artikel wordt nader ingegaan op de huidige belangstelling voor goud. W ereldwijd is ton aan goud beschikbaar, dat zijn nog geen 3 Olympische zwembaden vol. Als uitgegaan wordt van een wereldbevolking van 6 miljard is het geen wonder dat dit edelmetaal een schaars goed is. Goud is door de jaren heen altijd een solide belegging gebleken. De goudprijs wordt bepaald per troy ounce, dat is ongeveer gelijk aan 31,1 gram. De goudprijs wordt uitgedrukt in dollars. Door de stijgende olieprijs, de financiële crisis en de afzwakkende dollar bereikte de goudprijs in 2009 een nieuw recordbedrag van $ 1.110,- per troy ounce. Kenners dachten dat dit wel het plafond zou zijn, maar de aanhoudende crisis, onrust en onzekerheid over de Europese schulden zorgden ervoor dat in mei van dit jaar de koers opliep naar ongeveer $ 1.250,-. Het absolute hoogtepunt van de huidige Goldrush is misschien wel dat het sinds begin mei mogelijk is om goud te pinnen. In een luxueus hotel in Abu Dhabi staat een pinautomaat waar geen geld, maar goud uitkomt. Klanten kunnen goudstaafjes tot tien gram kopen. ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn met de winning van andere edelmetalen, mineralen en basismetalen. Een andere mogelijkheid naast het beleggen in winning van goud, is het beleggen in fysiek goud. Dit kan onder meer door goud fysiek te kopen of door het beleggen in een tracker goud. Een voorbeeld van zo n tracker goud is ETFS Physical Gold. Dit fonds investeert in fysiek goud dat ligt opgeslagen in de kluis van HSBC (één van de grootste financiële instellingen ter wereld) in Londen. Bij het beleggen in deze tracker is echt goud als tegenwaarde aanwezig, sommige trackers beleggen ook in futures op goud. Voor meer informatie betreffende ETFS Physical Gold kunt u contact opnemen met uw Private Banker. 7 In de eerste beursvisie van dit jaar werd het Blackrock World Gold Fund al besproken. Dit fonds heeft als doelstelling wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Ook kan belegd worden in aandelen van Bron: Bloomberg BEURSVISIE HET IS GOUD WAT ER BLINKT

8 Hoe werkt schenken of nalaten aan een instelling, bijvoorbeeld een museum? Door Elly G.H. Rijkenbarg Eenmalige gift of schenken in termijnen Een gift of schenking in termijnen vindt plaats tijdens het leven. Het kan gaan om geld, maar ook om aandelen of andere vermogensbestanddelen zoals kunstwerken. Een eenmalige gift is binnen de daarvoor geldende grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. U kunt giften alleen aftrekken indien de ontvanger geen tegenprestatie heeft geleverd voor de giften. 8 V oor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.u mag echter niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Uw giften zijn alleen aftrekbaar indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties. Nog interessanter is een lijfrente. De schenker verplicht zich dan om jaarlijks (minimaal vijf jaar) een gelijke inleg te doen. Hij is dan niet langer gebonden aan minima of maxima en het gehele bedrag is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Nalatenschap Doneren aan een instelling kan ook in de vorm van een nalatenschap. Naast of in plaats van familieleden kan de instelling als (mede)erfgenaam in het testament worden benoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen erfinstelling en legaat. In het eerste geval wordt de instelling tot erfgenaam benoemd en in het tweede geval ontvangt de instelling een bepaald bedrag of goederen. Successierechten betalen met kunst Wie successierechten wil afkopen met kunst mag de waarde van het kunstwerk verhogen met 20%. Bij deze regeling moet wel eerst een adviescommissie bepalen of het kunstwerk hiervoor in aanmerking komt. Fonds op Naam Om uiting te geven aan een speciale verbondenheid met de instelling, zoals bijvoorbeeld een museum en de collectie, kan hiervoor een Fonds op Naam oprichten. De schenker kan daarbij bepalen waaraan de schenking besteed wordt. Een Fonds op Naam kan worden opgericht met een schenking of erfstelling van ,- of meer. De fiscale voordelen zijn vergelijkbaar met de overige vormen van schenken en nalaten aan de ANBI. Wilt u meer weten over het schenken of nalaten? Neem dan contact op met uw Private Banker. BEURSVISIE FINANCIËLE PLANNING

9 Beleggingsbeleid Bank ten Cate & Cie Westerse overheden onder druk Door ir. Yvo J.E. Dahmen Na een poging, gedurende het kwartaal, om de top van de aandelenbeurzen van mei te evenaren, staken aan het einde van de maand juni onrust en volatiliteit weer de kop op. De markt heeft momenteel twijfels of de economische groei wereldwijd kan worden voortgezet in het licht van de bezuinigingen die overheden in Europa hebben aangekondigd en de precaire situatie waarin de Amerikaanse economie verkeert. Ook China D zit, waarbij met name de obligatiemarkt grote vraagtekens plaatst bij de wenselijkheid omvangrijke begrotingstekorten aan te houden ten einde economieën op Keynesiaanse wijze te blijven stimuleren. Regeringsleiders hebben dan ook tijdens de G20-bijeenkomst in Toronto te kennen gegeven de omvang van de begrotingstekorten gehalveerd te willen hebben per 2013 en vanaf 2016 te beginnen met het reduceren van de staatsschulden. Dit zal worden gerealiseerd via een combinatie van gefaseerde bezuinigingen en het verhogen van (diverse vormen van) belastingen. Voor veel Westerse landen zal de overgang ingrijpende veranderingen met zich meebrengen. Secundaire levensvoorwaarden, zoals de zekerheid en stabiliteit van overheidssalarissen, pensioenvoorzieningen en WW-uitkeringen, zullen soberder worden. In de Verenigde Staten zijn staten en lagere overheden zelfs begonnen met mensen te ontslaan en ook het Verenigd Koninkrijk heeft plannen in die richting. Dichter bij huis, binnen de Eurozone, doet zich de opmerkelijke situatie voor dat socialistische regeringen in Spanje en Griekenland de taak van pijnlijke transformatie op zich moeten nemen. Een aantal welvaartsverschijnselen, zoals een pensioengerechtigde leeftijd van 55 jaar voor Griekse overheidsdienaren, zijn binnen de context van een monetaire Eurozone niet meer te verantwoorden. Daar waar in Nederland gesproken wordt over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, is in Frankrijk een begin gemaakt met een verhoging van 60 naar 62 jaar. lijkt niet te ontkomen aan een verzwakking van de groei. iverse macro-economische indicatoren duiden erop Voor een aantal landen binnen de Zuidelijke periferie van de dat het Westen momenteel in een overgangsfase Eurozone is het schuldenprobleem des te meer nijpend, omdat de enige mogelijkheid om op middellange termijn weer competitief te worden alleen nog maar kan worden bereikt door meer te werken, goedkoper te opereren, lonen te verlagen en per saldo in te leveren in termen van welvaart. De munt devalueren kan immers niet meer en hoewel de euro dit jaar sterk in waarde is afgenomen versus andere valuta, zal dit voordeel voornamelijk van waarde zijn voor economieën zoals Nederland en Duitsland, die in de afgelopen 10 jaar hun concurrentiepositie sterk hebben ontwikkeld en goederen exporteren naar landen buiten de Eurozone. Nadat in het vorige kwartaal werd besloten de portefeuilles defensiever in te richten is deze lijn het afgelopen kwartaal voorgezet. In verband met de voortdurende onrust rondom de schuldenposities van Westerse overheden is besloten om het gewicht aan goudgerelateerde beleggingen te verhogen. Het feit dat het bancaire systeem in Europa in de afgelopen maanden sterk onder druk is komen te staan, is aanleiding geweest om de sterke onderweging binnen de sector Aandelen Financials te handhaven. Tot slot blijft binnen vastrentend, in het kader van behoud van kapitaal, onze voorkeur uitgaan naar obligaties met hoge credit ratings en naar bedrijven met defensieve activiteiten en solide balansen, die in staat zullen zijn hun promesses na te komen. 9 BEURSVISIE BELEGGINGSBELEID

10 Rijksmuseum Twenthe Door drs. Lisette Pelsers, Directeur Het Rijksmuseum Twenthe is een breed kunstmuseum, dat een topcollectie beheert met werken vanaf de 14de tot de 21ste eeuw. Jaarlijks maken tienduizenden bezoekers in het Enschedese museum een wandeling door de kunstgeschiedenis: van Holbein, Brueghel en Ruisdael via Monet en Breitner tot Van der Leck en Appel. Hieronder vertelt Lisette Pelsers uitgebreid over de activiteiten van het museum. oals veel belangrijke Nederlandse musea kwam het Z Rijksmuseum Twenthe voort uit particulier initiatief. In dit geval uit de collectie van één van de grote Twentse textielgeslachten: de familie Van Heek, oprichters en eerste schenkers van het museum. Circa 140 werken, voornamelijk schilderijen vanaf de Middeleeuwen tot en met de 19de eeuw, vormden de basis voor het museum, dat bij de opening in 1930 werd overgedragen aan de Nederlandse Staat. In de loop van de jaren hebben, behalve de familie Van Heek, veel andere mecenassen bijgedragen aan de groei en bloei van het museum. Zo ontstond de huidige collectie, met een omvang van circa 8600 werken en een voor Nederland uitzonderlijke breedte. Het Rijksmuseum Twenthe Fonds In 2009 heeft het museum het Rijksmuseum Twenthe Fonds in het leven geroepen. Het Fonds is bedoeld om de middelen van het museum te vergroten. Voor aankopen, educatie of onderzoek. Het Fonds kan geld sparen, waardoor bijvoorbeeld ook grotere aankopen gedaan kunnen worden. Het Rijksmuseum Twenthe Fonds is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Schenkingen, legaten en fondsen op naam zijn altijd van groot belang geweest voor het Rijksmuseum Twenthe: om de collectie te onderhouden, te verrijken met werken van topkwaliteit en om kennis te verwerven en te delen met het publiek. Daarnaast bieden ze schenkers de kans om meer bij kunst en cultuur betrokken te zijn. Bovendien is schenken of nalaten op een aantal manieren fiscaal aantrekkelijk. Waaraan kunnen middelen uit het Fonds worden besteed? Aankopen van nationaal belang Het Rijksmuseum Twenthe streeft naar uitbreiding van de collectie met topwerken, die af en toe beschikbaar komen. 10 Pieter Brueghel de jonge Winterlandschap, ca Afkomstig uit de collectie J.A. Boot. Bart van der Leck Portret van de dochter van de schilder, 1939 Aangekocht met steun van de Mondriaan Stichting. Claude Monet Falaises près de Pourville, 1870 Afkomstig uit de collectie Van Heek-Jannink. BEURSVISIE CLIËNT VAN BANK TEN CATE & CIE

11 Alexander Roslin Portretten van Marie Romain Hamelin en Marie Jeanne Puissant, 1781 Aangekocht met steun van het Ministerie van OCW, het Roelvinkfonds, de Mondriaan Stichting, de Vereniging Rembrandt en de Vereniging Vrienden van het Rijksmuseum Twenthe. Hiervoor moet het museum een beroep doen op externe middelen, omdat het eigen budget niet toereikend is. Een goed voorbeeld is de aankoop van twee portretten van een modieus gekleed Frans echtpaar, in 1781 in Parijs geschilderd door de Zweeds-Franse schilder Alexander Roslin. Roslin was een portrettist van aanzien die na zijn opleiding in Stockholm in 1745 begon aan een succesrijke internationale loopbaan. Hij werkte, behalve in Parijs, voor koning Gustav III van Zweden in Stockholm en voor Catharina de Grote in Sint Petersburg. De portretten, die in 2008 op de Tefaf werden aangeboden, vertegenwoordigen een genre - dat van het typisch Franse portret uit de 18de eeuw - dat in het Nederlandse openbare kunstbezit nauwelijks vertegenwoordigd is. De aankoop door het Rijksmuseum Twenthe werd dan ook van landelijk belang geacht en ondersteund door de Mondriaan Stichting en de Vereniging Rembrandt. Investeren in het publiek van de toekomst De overdracht van kennis behoort tot de basistaken van het museum. Met lezingen, rondleidingen en cursussen maakt het Rijksmuseum Twenthe kunst toegankelijk voor een breed publiek. Aan de educatieve programma s nemen jaarlijks circa jongeren deel, waarmee het museum investeert in het kunstpubliek van de toekomst. Met zijn educatieve projecten bereikt het museum niet alleen leerlingen uit Enschede, maar ook uit andere plaatsen in Overijssel en Gelderland. Voor veel scholen echter is het vervoer naar Enschede te kostbaar. Jacob van Strij Heuvelachtig landschap met veedrijvers ca Aangekocht met steun van het Ministerie van OCW, het Roelvinkfonds, het Stichting G.J. van Heek jr. Fonds en de Vereniging Vrienden van het Rijksmuseum Twenthe. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen van de basisscholen in de wijde omtrek het museum minstens een keer kunnen bezoeken, wil het Rijksmuseum Twenthe een samenwerking aangaan met een vervoerder en investeren in de kosten van het busvervoer. Het belang van onderzoek Met de publicatie van onderzoeksresultaten, het samenstellen van catalogi en andere uitgaven draagt het museum bij aan het vergroten van kennis en aan het publieksbereik. Ook wordt onderzoek verricht ten behoeve van het behoud van de collectie, voor conservering en restauratie. Zo staat de restauratie van vier 18de-eeuwse zogenoemde behangselschilderingen op het wensenlijstje van het museum. De enorme doeken, geschilderd door Jacob van Strij, maakten ooit deel uit van de decoratie van een kamer in een patriciërshuis in Dordrecht. In 1916 werden de interieuronderdelen van de kamer tijdens een veiling verkocht en daarna verspreid over de hele wereld. In 2007 kocht het Rijksmuseum Twenthe vier van de schilderingen aan. Om de werken in oude glorie te herstellen en het publiek de sfeer van een voorname kamer uit de 18de eeuw te laten herbeleven is een uitgebreide restauratie nodig. 11 BEURSVISIE CLIËNT VAN BANK TEN CATE & CIE

12 Fondsen in het kort Door drs. John P.N. Res Koersen per 30 juni 2010 PEPSICO $ 60,95 SCHNEIDER ELECTRIC 83,64 Het Amerikaanse bedrijf PepsiCo is het op één na grootste voeding- en drankenconcern ter wereld met bekende merken als Pepsi, Lays, Quaker, Tropicana en Gatorade. PepsiCo rapporteerde een nettowinst over het afgelopen kwartaal van $ 1,43 miljard, tegen $ 1,14 miljard een jaar geleden. Een stijging van 26%. De omzet nam toe met 13% tot $9,37 miljard, van $ 8,26 miljard vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen bedroeg de omzetgroei 11%. De winststijging is met name gedreven door de overname van de bottelaars Pepsi Bottling Group en PepsiAmericas, volumegroei in de wereldwijde snack- en drankenactiviteiten en kostenverlagingen. Voor 2010 blijft PepsiCo bij de verwachting van een groei van 11% tot 13% van de winst per aandeel, ten opzichte van de winst van $ 3,71 per aandeel in PepsiCo kocht in het afgelopen kwartaal voor $940 miljoen aan eigen aandelen in. In geheel 2010 verwacht het bedrijf voor zo n $4,4 miljard aan eigen aandelen in te kopen. De koers-winstverhouding bedraagt 14 en het dividendrendement ruim 3%. Wij zijn positief over het aandeel. Schneider Electric is één van s werelds grootste producenten van infrastructuur voor de levering van elektriciteit en van apparatuur op het gebied van industriële automatisering. De omzet van Schneider steeg in het eerste kwartaal met 2,3% naar 3,91 miljard, de eerste omzetgroei sinds het derde kwartaal van De onderneming heeft volgens eigen zeggen weer het juiste pad ingeslagen. Een verder herstel in de groei van de industriële- en data- centermarkt zal de groei in 2010 ondersteunen. Tevens bevestigt Schneider de winstdoelstelling (Ebitda) van 14% van de omzet. Om de winstgevendheid te vergroten zijn activiteiten in cyclische sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw, gereorganiseerd 70 en is fors gesneden in de kosten. Vanaf 2011 zal dit resulteren in een jaarlijkse besparing van 1,6 miljard, hetgeen 65 overeenkomt met 8% van de huidige omzet. Naar verwachting zal Schneider kunnen profiteren van de economische 60 stimuleringsprogramma s in de Verenigde Staten, de EU en China. 55 Koersverloop Pepsico (USD) Het 50 aandeel heeft de CAC40 met 34% ge-outperformed. jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 Wij zien de groeipotentie en houden het aandeel. Bron : Bloomberg Koersverloop Pepsico (USD) Koersverloop Schneider Electric (EUR) jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 Bron : Bloomberg Bron : Bloomberg BEURSVISIE FONDSEN Koersverloop IN HET Schneider KORT Electric (EUR)

13 MCDONALDS $ 65,87 BANCO SANTANDER 8,74 De McDonald s Corporation is wereldwijd de grootste restaurantketen met meer dan restaurants in ruim 100 landen. Meer dan 70% van de McDonald s restaurants wereldwijd is eigendom van lokale zelfstandige ondernemers (franchisenemers). McDonald s Corporation heeft in het eerste kwartaal van 2010 een 11% hogere winst geboekt. De winst steeg in het eerste kwartaal naar $ 1,09 miljard, of $ 1,00 per aandeel, van 0,98 miljard, of $ 0,87 per aandeel, een jaar eerder. De omzet nam toe met 10% naar $ 5,61 miljard, tegen $ 5,08 miljard in de eerste drie maanden van De wereldwijde identieke omzet steeg met 4,2%. In de Verenigde Staten nam de identieke omzet toe met 1,5%, in Europa met 5,2% en in Azië en Afrika met 5,7%. McDonald s heeft een scherp gevoel voor markttrends. Zo is men goed ingesprongen op de lange-termijn-dreiging van overgewichtproblemen en heeft men de openingstijden van de restaurants aangepast aan de wensen van de klant (ontbijt en lunch). Tevens profiteert ze van de trend om goedkoper uit eten te gaan. McDonald s is slechts beperkt gevoelig voor de recessie en we zien dit aandeel dan ook als een goede defensieve aanvulling. Met een koers-winstverhouding voor de geschatte winst over 2010 van circa 10 is het aandeel gezien zijn groeiperspectief aantrekkelijk gewaardeerd. Banco Santander is de grootste bank van Spanje. Het profiel echter is de afgelopen jaren sterk veranderd van een meer op de lokale markt gerichte speler naar een grote internationale financiële instelling. Met name de overname van de Latijns Amerikaanse onderdelen van ABN AMRO, de overname van Abbey in het Verenigd Koninkrijk en het belang in de US Sovereign Bancorp zorgen hiervoor. Op dit moment haalt Banco Santander meer dan tweederde van de omzet en winst buiten de lokale markt. De eerste kwartaal- cijfers lieten een winststijging zien van 6% ten opzichte van het jaar daarvoor. Groeiende activiteiten in Brazilië en het Verenigd Koninkrijk pareerden een 8% daling op de Spaanse thuismarkt. Tevens wist Banco Santander de bij haar gestalde depositogelden in Spanje met 18% te verhogen waarmee de bank minder afhankelijk wordt van marktfinanciering. Alle business divisies van de bank waren 75 gedurende het eerste kwartaal winstgevend. Banco Santander 70 heeft tijdens de kredietcrisis haar winst op peil weten te 65 houden en is niet afhankelijk van overheidssteun. Het management van de bank gaat voor het lopende jaar uit van 60 een gelijkblijvende winst. 55 Met 50 een koers-winstverhouding van 8 en een dividend- rendement van 6,8% houden wij het aandeel Banco Santander. Koersverloop McDonalds (USD) jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 Bron : Bloomberg Koersverloop McDonalds (USD) Koersverloop Banco Santander (EUR) jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 5 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 Bron : Bloomberg Bron : Bloomberg Koersverloop Banco Santander (EUR) BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT 13 11

14 Global list 30 juni 2010 Op deze pagina s vindt u een overzicht van grote beursgenoteerde ondernemingen. Voor elk aandeel wordt een aantal voor beleggers relevante, kerncijfers gegeven. De in het rood afgedrukte fondsen maken deel uit van onze vermogensbeheerportefeuilles. Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-08 WPA-09T KW-09T Energy BP GBp 318,90-47,7% 658,20 296,00 8,6% 0,88 0,98 5,12 CHEVRON USD 67,86-13,3% 83,41 60,88 4,1% 5,26 8,72 7,72 EXXON MOBIL USD 57,07-17,0% 76,54 55,94 3,0% 3,99 5,68 9,95 FUGRO EUR 38,26-23,2% 52,29 27,35 3,9% 3,46 3,10 12,47 KONINKLIJKE OLIE EUR 20,75-8,5% 23,84 16,56 6,0% 2,04 3,00 8,32 SBM OFFSHORE EUR 11,81-22,3% 16,20 11,38 4,2% 1,47 1,35 10,91 SCHLUMBERGER USD 55,34-16,4% 73,99 48,13 1,5% 2,62 2,87 19,18 TOTAL EUR 36,97-17,0% 46,74 35,66 6,3% 3,79 4,57 7,93 Materials AIR LIQUIDE EUR 83,46-4,2% 86,86 57,61 2,6% 4,41 4,90 16,47 AKZO EUR 43,01-0,7% 48,07 29,52 3,2% 1,23 3,14 13,59 ARCELOR MITTAL EUR 22,36-35,3% 35,46 20,42 2,5% 0,08 2,45 11,15 BASF EUR 45,12-7,2% 48,84 27,33 3,9% 1,54 4,14 10,53 BAYER EUR 45,90-11,8% 56,75 35,36 3,1% 1,70 4,17 10,67 BGF WORLD GOLD FUND EUR 9,65 3,5% 10,41 6,70 BHP BILLITON AUD 37,65-15,9% 44,93 31,33 3,7% 1,06 2,46 12,67 DSM EUR 32,85-4,2% 35,36 21,30 3,7% 2,01 2,71 11,95 LAFARGE EUR 45,08-22,3% 66,59 40,82 4,9% 2,77 3,67 11,23 RIO TINTO AUD 66,66-18,0% 81,25 46,40 1,1% 2,76 6,98 7,89 Industrials Capital Goods ABB CHF 18,97-20,9% 24,08 15,56 1,27 1,06 16,40 GENERAL ELECTRIC USD 14,42-25,1% 19,70 10,50 2,9% 1,01 1,09 12,77 IMTECH EUR 21,20-12,3% 24,60 13,02 3,0% 1,62 1,91 11,02 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 83,64-8,3% 93,60 51,31 2,5% 3,43 5,46 14,75 SIEMENS EUR 74,02-4,5% 79,65 45,77 2,2% 2,65 5,44 13,29 Commercial Services ADECCO CHF 51,75-18,8% 66,50 42,34 1,5% 0,04 1,81 20,62 MANPOWER USD 43,18-27,5% 63,00 38,28 1,7% -0,12 1,22 35,19 TNT EUR 20,78-6,3% 23,79 13,58 2,6% 0,77 1,63 12,59 Consumer Discretionary Consumer Goods MCDONALDS USD 65,87-2,8% 71,84 53,88 3,3% 4,17 4,48 14,78 PHILIPS EUR 24,72-1,0% 27,01 12,51 2,9% 0,44 1,60 15,00 Retail AMAZON USD 109,26-17,0% 151,09 75,41 2,08 3,79 28,79 HENNES & MAURITZ SEK 215,60-10,9% 251,50 188,00 3,8% 9,90 11,67 18,22 HOME DEPOT USD 28,07-15,0% 37,03 22,27 3,3% 1,58 1,93 14,41 INDITEX EUR 47,09-5,1% 50,40 32,25 2,3% 2,11 2,55 18,50 TESCO GBp 380,05-12,5% 454,90 347,40 3,8% 0,29 0,32 11,84 WAL-MART USD 48,07-13,5% 56,27 47,35 2,4% 3,71 4,02 11,95 Media ELSEVIER EUR 9,12-0,8% 9,39 6,91 4,5% 0,32 0,73 12,28 VIACOM USD 35,66-6,0% 41,79 21,31 0,4% 2,65 2,83 12,55 WOLTERS KLUWER EUR 15,78-5,7% 16,64 12,27 4,3% 0,41 1,48 10,35 Consumer Staples Food & Beverage ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR 39,74 4,2% 42,04 26,07 1,0% 2,91 3,11 15,73 DANONE EUR 44,20-2,5% 46,88 34,53 2,7% 2,48 2,62 16,92 DIAGEO GBp 1060,00-7,3% 1176,00 857,00 3,9% 0,65 0,75 13,94 NESTLE CHF 52,20-6,1% 54,65 40,72 3,2% 2,92 3,26 15,48 PEPSICO USD 60,95-6,7% 67,61 54,30 3,0% 3,81 4,16 14,80 PERNOD RICARD EUR 63,98-2,8% 68,64 42,46 1,0% 3,94 3,87 16,08 UNILEVER EUR 22,54-5,0% 23,89 16,95 3,1% 1,21 1,50 14,67 Household & Personal Care COLGATE USD 78,76-8,1% 87,39 70,45 2,4% 4,53 4,82 16,33 L OREAL EUR 80,97-1,2% 84,28 50,72 1,9% 3,07 3,87 20,14 PROCTER & GAMBLE USD 59,98-6,9% 64,58 39,37 3,0% 4,49 3,68 16,14 RECKITT BENCKISER GBp 3132,00-16,3% 3667, ,00 3,6% 1,99 2,09 14,63 14 BEURSVISIE GLOBAL LIST

15 Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-08 WPA-09T KW-09T Health Care ASTRAZENECA GBp 3169,00 4,6% 3262, ,00 5,1% 5,19 6,11 7,65 BB BIOTECH CHF 58,55-21,0% 78,35 54,55 6,7% ELI LILLY & CO USD 33,50-7,9% 38,00 32,02 5,8% 3,94 4,49 7,51 GLAXOSMITHKLINE GBp 1143,00-12,0% 1347, ,00 6,2% 1,09 1,21 9,17 NOVARTIS CHF 52,60-9,7% 60,40 42,08 4,1% 3,70 4,83 9,98 PFIZER USD 14,26-16,3% 20,36 14,00 4,8% 1,23 2,17 6,53 ROCHE CHF 149,10-13,3% 187,40 144,80 4,0% 9,07 13,46 11,02 SANOFI-AVENTIS EUR 49,53-14,9% 58,90 40,91 5,1% 4,03 6,73 6,98 Financials Banks BANCO BILBAO VIZCAYA EUR 8,61-18,3% 13,28 7,28 5,0% 1,12 1,24 6,86 ARGENTARIA BANCO SANTANDER EUR 8,74-13,5% 12,14 7,22 6,9% 1,05 1,07 8,19 BNP PARIBAS EUR 44,77-23,7% 60,38 40,81 3,4% 5,20 5,82 7,58 CREDIT SUISSE CHF 40,92-25,9% 60,90 39,80 4,9% 5,28 5,56 7,29 DEUTSCHE BANK EUR 46,70-22,6% 60,55 41,04 1,7% 7,92 6,71 6,71 ERSTE GROUP BANK EUR 26,36-15,8% 35,51 17,01 2,5% 2,37 2,36 11,15 HSBC GBp 615,20-10,8% 766,80 487,00 4,0% 0,34 0,70 13,10 UBS CHF 14,46-20,9% 19,65 12,50-0,75 1,61 8,75 Diversified GOLDMAN SACHS USD 131,27-24,3% 193,60 129,50 1,1% 23,74 17,70 7,41 ING EUR 6,18-22,0% 9,82 4,84-0,57 0,97 6,19 JPMORGAN CHASE & CO USD 36,61-21,0% 48,20 31,59 0,6% 2,27 3,14 11,40 Insurance AEGON EUR 4,43-15,6% 6,26 3,64-0,16 0,52 8,38 ALLIANZ EUR 81,85-15,1% 95,99 61,00 5,1% 9,53 10,83 7,37 AXA EUR 12,75-26,2% 19,37 11,26 4,5% 1,51 1,69 7,30 IT Software&Services ACCENTURE USD 38,65-9,6% 44,67 32,02 3,0% 2,55 2,64 14,38 GOOGLE USD 444,95-23,5% 629,51 395,98 20,62 27,83 15,68 LOGICA GBp 109,20-24,8% 149,10 74,50 3,5% 0,03 0,12 8,58 MICROSOFT USD 23,01-20,5% 31,58 22,00 2,2% 1,63 2,05 11,34 ORACLE USD 21,46-14,7% 26,63 19,79 0,9% 1,22 1,90 11,47 Hardware & Equipment APPLE USD 251,53 3,5% 279,01 134,42 9,22 13,55 18,22 CISCO SYSTEMS USD 21,31-19,3% 27,74 17,82 1,05 1,60 13,21 HEWLETT PACKARD USD 43,28-20,5% 54,75 36,67 0,7% 3,21 4,49 9,55 IBM USD 123,48-5,8% 134,25 99,50 1,9% 10,12 11,28 10,81 INTEL USD 19,45-15,0% 24,37 15,78 3,1% 0,79 1,88 10,22 NOKIA EUR 6,71-42,7% 11,82 6,60 6,0% 0,24 0,56 11,94 Telecom Services AT&T USD 24,19-7,7% 28,73 23,19 6,8% 2,12 2,25 10,79 KPN EUR 10,48-11,9% 12,59 9,61 6,7% 1,33 1,14 9,06 TELEFONICA EUR 15,26-14,4% 19,85 14,67 7,6% 1,71 1,76 8,62 VODAFONE GBp 139,15-9,8% 153,80 111,90 6,7% 0,16 0,16 8,71 Utilities EON AG EUR 22,24-20,1% 30,47 21,85 6,8% 4,41 2,79 7,92 GDF-SUEZ EUR 23,50-19,7% 31,34 22,64 6,3% 2,05 1,94 11,97 RWE AG EUR 53,85-19,0% 69,29 51,98 6,5% 6,70 6,92 7,73 Vastgoed CORIO EUR 39,95-21,0% 50,93 32,70 6,8% -1,83 3,00 13,07 UNIBAIL-RODAMCO EUR 134,75-9,9% 152,19 98,85 8,0% -17,14 9,40 13,67 WERELDHAVE EUR 61,00-16,7% 73,84 51,31 7,8% -5,07 5,14 11,62 15 Div Rend dividend van het afgelopen boekjaar gedeeld door de koers KW koers - winstverhouding Hoog 12 mnd de hoogste koers in de afgelopen 12 maanden Laag 12 mnd de laagste koers in de afgelopen 12 maanden Rend 3 mnd procentuele koersontwikkeling in het afgelopen kwartaal in de Valuta van notering T taxatie BEURSVISIE GLOBAL LIST

16 Ten Cate Actueel In Ten Cate Actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie binnen de bank. Op 25 juni jl. organiseerden de vrouwelijke Private Bankers van Bank ten Cate & Cie een avond voor Ladies Only. Samen met Christies Amsterdam, Gassan Diamonds en de Leading Lady Foundation was een interessant programma samengesteld voor de 120 aanwezige dames. De lezingen vonden plaats in het bekende Amsterdamse restaurant de Kersentuin. Hier werd onder meer gesproken over het beleggen van vermogen gevolgd door het investeren in kunst. Leila de Vos van Steenwijk van veilinghuis Christies gaf de aanwezige dames 10 gouden tips om de marktwaarde van kunst te bepalen. En een toelichting op de veiling The Decorative Arts Sale inclusief Fine Paintings. Vervolgens was het woord aan de enige man aanwezig, David Bijlsma, Managing Director van Gassan Diamonds. Hij vertelde wat de dames nog niet wisten over diamanten. Na deze lezingen werd een korte wandeling gemaakt naar veilinghuis Christies, waar men werd ontvangen met een glas champagne. In de 120 glazen zaten 119 zirconia s en één echt diamantje. Eén van de dames was de gelukkige. Zij ging met het echte diamantje naar huis. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de gasten de prachtige kunst bekijken, die een paar dagen later geveild zou worden. Een goudsmid en een taxateur van Gassan waren aanwezig, zodat de dames de gelegenheid hadden om sieraden te laten herstellen, reinigen en taxeren. Bij vertrek kregen alle dames een rijkgevulde goodie bag mee als aandenken aan een gezellige en ook succesvolle avond. Bent u niet aanwezig geweest en wilt u een volgende keer deze avond voor Ladies Only bijwonen, dan kunt u dit laten weten aan uw Private Banker.

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

Inhoud. 5 Beleggingsbeleid. 8 Financiële Planning. 10 South Sea Bubble 1720. 12 Global list. 14 Geopolitieke ontwikkelingen

Inhoud. 5 Beleggingsbeleid. 8 Financiële Planning. 10 South Sea Bubble 1720. 12 Global list. 14 Geopolitieke ontwikkelingen Inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton BBA ir. Yvo J.E. Dahmen drs. Jan-Paul van der Ent Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen Josje

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie Bart Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn Annelies Jasper mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS?

JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? Beursvisie JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? DE TROONREDE: HET ZURE ZOET IN DE BEGROTING 2009 inhoud 3 Voorwoord DENNIS RAITHEL REDACTIE

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 14 oktober 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Staal een uitgave van staalbankiers Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Opkomende landen staan nog niet op eigen benen April 2011, 8e jaargang, nr1 COLOFON

Nadere informatie

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Maatschappelijk verantwoord beleggen maatschappelijk verantwoord beleggen is rechtstreeks investeren in duurzame ondernemingen, en daarnaast beleggen in beursgenoteerde

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 19 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie

Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie Marktbeschouwingen Bank ten Cate & Cie ir YJE Dahmen, oktober 2011 1. Fractals Het woord fractal, afgeleid van het Latijnse fractus, werd in 1975 in het leven geroepen door de vorig jaar overleden wiskundige

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van

N 3. december 2012 jaargang 9. magazine. een uitgave van staalbankiers. Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van N 3 magazine december 2012 jaargang 9 een uitgave van staalbankiers Horeca-ondernemer Casper Reinders: Rock- n-roll-bouwen, daar word ik blij van COLOFON op de omslag 2 december 2012 staalmagazine 3 Inhoud

Nadere informatie

op zoek naar de ideale cocktail

op zoek naar de ideale cocktail Magazine voor beleggers juli 2014 veb.net 8,50 07 In deze Effect: Stand van zaken VEB-acties op zoek naar de ideale cocktail 150 mixfondsen beoordeeld Nouriel Roubini Een ontmoeting met (de voormalige)

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie