inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Goldrush 8 Financiële Planning 9 Beleggingsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Goldrush 8 Financiële Planning 9 Beleggingsbeleid"

Transcriptie

1

2 inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort Elly G.H. Rijkenbarg beursvisie verschijnt 4x per jaar en is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. Herengracht BV Amsterdam Postbus AT Amsterdam telefoon: fax: internet: vrijwaring Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Ontwikkelingen na sluitings datum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten Peter J. van der Hof RBA 7 Goldrush Jacqueline B.M. van der Voort 8 Financiële Planning Elly G.H. Rijkenbarg 9 Beleggingsbeleid Yvo J.E. Dahmen 10 Rijkmuseum Twenthe 12 Fondsen in t Kort John P.N. Res 14 Globallist 16 Ten Cate Actueel BEURSVISIE JAARGANG 24 NUMMER

3 voorwoord Geachte lezer, Wij zijn zeer verheugd en trots om u te kunnen informeren dat Bank ten Cate & Cie op 9 juli jl. Delta Lloyd Private Banking heeft overgenomen. Met deze overname groeien we in belegd vermogen en mogen we tevens een aantal nieuwe collega s welkom heten. De private bankers van Delta Lloyd Private Banking gaan namelijk mee over met hun cliënten, alsmede twee collega s van de back office. Delta Lloyd Bank, waar Delta Lloyd Private Banking onder viel, gaat zich meer richten op de retailmarkt en de focus leggen op (bank)sparen en hypotheken. De dienstverlening Private Banking, waaronder individueel vermogensbeheer, past daar niet meer bij. In het persbericht stelt Delta Lloyd Bank: De beleggingsstijl en de professionaliteit zijn van doorslaggevend belang geweest voor de keuze van Bank ten Cate & Cie. Namens de directie en alle medewerkers van Bank ten Cate & Cie wil ik graag alle nieuwe cliënten en de nieuwe collega s van Delta Lloyd Private Banking van harte welkom heten. In de Beursvisie van dit kwartaal zal Professor Sijben schrijven over de geloofwaardigheid van het Europese reddingsplan. Op de cliëntenpagina wordt aandacht gegeven aan de Stichting Van Heek jr. fonds en het Rijksmuseum Twenthe en u ziet onder andere een bijdrage over ons evenement Ladies Only in samenwerking met Christie s in Amsterdam. Namens alle medewerkers van Bank ten Cate & Cie wil ik u een hele fijne zomer wensen. Als u in Nederland blijft mooi weer natuurlijk en als u naar het buitenland gaat een veilige reis. Cliënten die naar de Verenigde Staten gaan hebben nog steeds het voordeel van een (relatief) lage dollar, gaat u naar Zwitserland, dan is dat al wat duurder geworden. Voor Griekenland durf ik het niet te zeggen. Gelukkig kunt u daar (nu nog) terecht met uw euro. Veel leesplezier met deze Beursvisie. Dennis Raithel Directeur 3

4 De geloofwaardigheid van het Europese reddingsplan prof. dr. Jacques J. Sijben 4 Het mega-fonds op de internationale financiële markten te voorkomen.de reddingsoperatie betreft Nadat op 2 mei door de Europese regeringsleiders overeenstemming was een ongekend omvangrijk bedrag aan leningen en garantiestellingen door de Eu- bereikt over een reddingsplan voor Griekenland van 110 miljard, verstrekt door ropese Commissie ( 60 miljard) en een de Europese Commissie en een combinatie van het IMF en andere eurolanden, is combinatie van eurolanden ( 440 miljard) er op 6 mei op de financiële markten grote onrust ontstaan. en het IMF ( 250 miljard) Tevens heeft D de ECB uiteindelijk toch besloten over it noodfonds is onderdeel van een zeer ingrijpende driejarige bezuinigings- en hervormingsoperatie. De Griekse den op de secundaire markt, teneinde de liquiditeitspositie van te gaan tot het aankopen van staatsobligaties van de probleemlan- de regering krijgt tot 2014 de tijd om het begrotingstekort van 13,6% BBP terug te brengen naar 2,6% BBP. De Europese Commissie en het IMF zullen er elk kwartaal nauwlettend op toezien dat het land ook aan de strenge voorwaarden voldoet, alvorens tot een vrijgave van een nieuwe tranche van de lening zal worden besloten. De twijfel omtrent de effectiviteit van dit plan en het gevaar van besmetting van andere zwakke eurolanden, zoals Portugal, Spanje en Ierland, zijn daarna sterk toegenomen en hebben geleid tot het gevaar van een heropleving van de kredietcrisis in Europa, aldus het IMF in de recente World Economic Outlook. Beurskoersen gingen fors dalen, evenals de euro ten opzichte van de dollar ($ 1,26), de lange rente steeg sterk in de zwakke landen en de interbancaire markt dreigde weer op te drogen. Dientengevolge bestond het gevaar dat de eurocrisis via een daling van de bancaire kredietbeschikbaarheid zou leiden tot een ernstige aantasting van het wankele economische herstel in Europa en daarmee ook in de rest van de wereldeconomie. Op 5 mei heeft Merkel ter verdediging van de bail-out van Griekenland in het parlement opgemerkt, Het gaat om niet meer en niet minder dan de toekomst van Europa en daarmee om de toekomst van Duitsland in Europa. Teneinde een verdere escalatie van de schuldencrisis te voorkomen hebben de Europese regeringsleiders (27) in het weekend van 8-9 mei een mega-reddingsplan aangekondigd van 750 miljard om de EMU en de euro te redden. Deze belangrijke politieke beslissing is in eerste instantie vooral bedoeld om het vertrouwen van beleggers weer terug te winnen en een verdere besmetting en een melt-down eurobanken veilig te stellen en een opdrogen van de interbancaire kredietmarkten te voorkomen. De markt in Zuid-Europese staatsobligaties dreigde op vrijdag 7 mei volledig op te drogen, zodat de ECB als buyer of last resort is gaan optreden om de obligatiemarkt te steunen en een liquiditeitscrisis in de probleemlanden te voorkomen; aldus Wellink (NRC, 11 mei). Het gaat volgens hem, zoals tijdens de kredietcrisis, enkel om de markt weer normaal te laten functioneren, rust te kopen, en niet om het sturen van de rente. Geloofwaardigheid Gesteld kan worden dat voorlopig de euro weliswaar is gered en hopelijk de genoemde besmetting is geëlimineerd, maar de fundamentele macro-economische onevenwichtigheden in de zwakke landen (budgettekort, hoge staatsschuld, slechte concurrentiepositie etc.) zijn nog niet weggewerkt. Bovendien kan de prijs van dit reddingsplan best hoog zijn. In de eerste plaats kan een moral hazard gedrag ontstaan, waardoor de noodzakelijke prikkel om de begrotingsdiscipline daadwerkelijk te versterken wordt afgezwakt. Bovendien kan het afkopen van financiële stabiliteit door een monetaire financiering van de overheidsschuld door de ECB voeding geven aan het ontstaan van inflatie op middellange termijn. Tevens wordt hierdoor de geloofwaardigheid van de politiek-onafhankelijke ECB aangetast, temeer daar Trichet op 4 mei nog had opgemerkt dat de optie van monetisatie, door de financiële markten aangeduid als nucleaire optie, niet was besproken. Op maandag 10 mei deelde hij echter mede dat de ECB deze beslissing volledig onafhankelijk BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

5 Elk kwartaal behandelt Professor Sijben de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en economische vooruitzichten. had genomen. Hij gaf wel toe dat er geen unanimiteit was in het bestuur en merkte op dat de solide verankering van prijsstabiliteit het primaire doel blijft. Om te voorkomen dat deze actie van de ECB tot een forse toename van de geldhoeveelheid zal leiden, zullen andere geldpolitieke maatregelen compensatie moeten bieden. Het scenario van printing the money press is, zoals bekend, na de Tweede Wereldoorlog door beleidsmakers vaak gebruikt om pijnlijke bezuinigingen en hervormingen en eventueel een recessie monetair weg te masseren. Deze geldpolitieke strategie heeft in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw enkel tot een accelererende inflatie geleid (stagflatie). Een recente studie van het IMF toont aan dat de aanhoudend lage economische groei in Griekenland de grootste bedreiging vormt. De komende jaren zal de staatsschuld stijgen van 115% BBP naar 150% in 2013 en daarna weer dalen. Dit zal echter alleen gebeuren als vanaf 2014 het surplus op het primaire overheidsbudget (exclusief rentebetalingen) 6% BBP bedraagt. Met dit surplus zullen dan de omvangrijke rentelasten worden betaald. Dit omvangrijke surplus vereist echter een jaarlijkse groei van 2,75% vanaf Als de groei 1%-punt lager uitvalt, zal de staatsschuld verder oplopen en wordt de schuldpositie onhoudbaar. Het IMF concludeert derhalve dat structurele hervormingen en begrotings-discipline absoluut noodzakelijk zijn om de groei te bevorderen en het draagvlak van de economie te versterken. De tijd dringt De huidige economische situatie in Europa is uitermate kwetsbaar als gevolg van de nasleep van de recente kredietcrisis. De economische vooruitzichten zijn de komende jaren derhalve zéér gematigd. Er moet voor worden gewaakt dat de extra bezuinigingen als gevolg van de actuele schuldencrisis niet zullen leiden tot een nieuwe recessie (double-dip) in Europa. De duurzaamheid van de euro wordt dan echt onhoudbaar. Het is evident dat wanneer Griekenland de noodzakelijke bezuinigingen en hervormingen vertraagt en voor zich uitschuift, vanwege de beschikbaarheid van het financieel vangnet, de financiële markten snel weer zullen afhaken en het overheidspapier zullen afstoten, met tot gevolg een besmetting van andere zwakke landen. Het noodfonds wekt volgens van Wijnbergen de hoop dat er ook zonder serieuze budgettaire aanpassing redding is. Deze ijdele hoop zal echter op termijn leiden tot een compleet vastlopen van de economie in het betreffende euroland en een bankroet als de schuldaflossing stopt. Inmiddels heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij op 12 mei voorstellen zal doen om het Groei- en Stabiliteitspact van de eurozone aan te scherpen teneinde het gebrek aan budgettaire discipline ook daadwerkelijk te elimineren. Hierbij zullen naar alle waarschijnlijkheid de lidstaten afstand moeten doen van hun nationale soevereiniteit waar het de begrotingspolitiek betreft. Het vroegtijdig correctief ingrijpen bij ontsporingen van de overheidsfinanciën door een onafhankelijke entiteit, zal hoog op de agenda staan. De commissie wil op deze wijze de begrotingscontrole vervroegen en reeds inzage hebben in de ontwerpbegrotingen van de eurolanden, alvorens deze door de nationale parlementen zullen worden goedgekeurd. Immers, voorkomen is beter dan genezen, zo luidt de les die uit deze landencrisis in Europa naar voren komt. Terugblikkend kan worden vastgesteld dat de speculanten op de financiële markten, met als gevolg de introductie van het mega-reddingsplan, in enkele weken de regeringsleiders hebben gedwongen tot een politieke en historische beslissing. Dit crisismechanisme is namelijk zeer snel tot stand gekomen, waarmee weer een stapje is gezet op de uitermate hobbelige weg naar een federaal Europa. Het is een daadkrachtig signaal dat de regeringsleiders in Europa, zowel economisch als politiek, verder willen gaan en daarmee de euro (voorlopig) is gered. Het is echter wel noodzakelijk dat het mega-fonds ook vergezeld gaat met forse bezuinigingen en structurele hervormingen in de zwakke landen teneinde het draagvlak van de economie te versterken. Tevens is een geloofwaardige coördinatie van het economische beleid in Europa dringend gewenst. In de komende jaren zal moeten blijken of de beroemde uitspraak van de Franse professor Jacques Rueff in de jaren vijftig van de vorige eeuw, L Europe se fera pas la monnaie, ou ne se fera pas toch nog bewaarheid zal worden. 5 BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

6 Een kwartaal met grote uitslagen Door mr. Peter J. van der Hof RBA 6 De financiële markten bleven in de ban van de schuldenlasten van de Zuid-Europese landen, terwijl de wereldeconomie voorzichtig weer positieve signalen gaf. H et 2de kwartaal leefde wederom tussen hoop en vrees. Hoop door de positieve signalen vanuit de meeste economieën en vrees voor de grote schuldenposities van diverse overheden. Na de bankencrisis, de financiële crisis en de economische crisis kondigde zich dit kwartaal weer een nieuwe crisis aan: de landencrisis. De angst dat de Zuid-Europese landen hun schulden niet kunnen betalen, zorgde voor een sterk negatief sentiment op de financiële markten. De traagheid van de Europese besluitvorming hieromtrent werkte ook niet positief. De zogenaamde PIGS-landen zullen fors moeten gaan bezuinigen om aan hun schulden te kunnen voldoen. Maar ook andere landen zoals bijvoorbeeld Engeland en de Verenigde Staten zullen moeten bezuinigen door hun grote schuldenlast. Dit valt moeilijk te combineren met een verdere groei van de economie. Deze spagaat van hoop en vrees onderkenden de centrale banken ook en het rentebeleid van zowel de Fed als de ECB werd ongemoeid gelaten. Ze hielden hun korte rente ongewijzigd op respectievelijk 0,25% (Fed) en 1% (ECB). De kapitaalmarkten zagen een vlucht naar relatief veilig overheidspapier. Dit zorgde voor forse dalingen op de 10-jaars rentemarkten. In de Verenigde Staten daalde deze tot 2,93% en in Europa tot 2,58%. Dit zorgde voor een mooi kwartaal voor de koersen van obligaties. De nog steeds niet alarmerende niveaus voor de inflatie ondersteunde deze beweging. In Europa steeg de inflatie wel fors, maar tot een nog steeds zeer aanvaardbaar niveau van 1,62%, terwijl de Verenigde Staten een lichte daling liet zien tot 2,02%. De vlucht naar veiligheid vertaalde zich ook in een daling van onze euro. De Zwitserse frank profiteerde met bijna 8% tot CHF 1,31. Zelfs het Britse pond wist 8% terrein te winnen tot GBP 0,82. De dollar steeg met bijna 10% naar USD 1,22. Mede door de sterke stijging van de dollar kon de olieprijs dalen met bijna 8% tot USD 74,8. De mix aan gegevens resulteerde dit kwartaal voor de aandelenbeurzen in negatieve rendementen. De MSCI-World-Index daalde met 4,2%, waarbij de US dollar voor een dempend effect zorgde. De Europese beurzen lieten daardoor zwaardere verliezen zien. Onze eigen AEX daalde met bijna 8% tot 316,8. Dat het 2e kwartaal zeer volatiel is verlopen uitte zich in het feit dat de AEX zowel haar hoogste (357,4) als laagste punt (305,0) van het jaar in dit kwartaal noteerde. De Amerikaanse Dow Jones wist het verlies te beperken tot 0,6%. Ook Japan was licht negatief gestemd met een verlies van 1,5%. De sectoren lieten geen grote uitschieters zien. Door de BPproblemen was de energiesector echter de slechtste met een daling van 8%. De enige positieve uitschieters waren wederom de Emerging Markets die er dit kwartaal toch een klein winstje van 0,3% wisten uit te persen. Het 2e kwartaal was nerveus en de beurzen hebben wellicht een zomervakantie nodig om weer tot rust te komen Relatieve Performance (30 juni 2005 = 100) AEX S&P 500 MSCI World 40 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Bron: Bloomberg BEURSVISIE MARKTEN EN BELEID

7 Het is goud wat er blinkt Door drs. Jacqueline B.M. van der Voort Tussen de 17e en 19e eeuw waren verscheidene perioden waarin goudkoorts oplaaide (Engels: Goldrush, stormloop op goud). Met name in Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Heden ten dage is opnieuw sprake van een Gold rush. De huidige volatiliteit op de beurzen en de nog steeds aanwezige dreiging van een sterk oplopende inflatie, maken dat het beleggen in goud populair blijft. In dit artikel wordt nader ingegaan op de huidige belangstelling voor goud. W ereldwijd is ton aan goud beschikbaar, dat zijn nog geen 3 Olympische zwembaden vol. Als uitgegaan wordt van een wereldbevolking van 6 miljard is het geen wonder dat dit edelmetaal een schaars goed is. Goud is door de jaren heen altijd een solide belegging gebleken. De goudprijs wordt bepaald per troy ounce, dat is ongeveer gelijk aan 31,1 gram. De goudprijs wordt uitgedrukt in dollars. Door de stijgende olieprijs, de financiële crisis en de afzwakkende dollar bereikte de goudprijs in 2009 een nieuw recordbedrag van $ 1.110,- per troy ounce. Kenners dachten dat dit wel het plafond zou zijn, maar de aanhoudende crisis, onrust en onzekerheid over de Europese schulden zorgden ervoor dat in mei van dit jaar de koers opliep naar ongeveer $ 1.250,-. Het absolute hoogtepunt van de huidige Goldrush is misschien wel dat het sinds begin mei mogelijk is om goud te pinnen. In een luxueus hotel in Abu Dhabi staat een pinautomaat waar geen geld, maar goud uitkomt. Klanten kunnen goudstaafjes tot tien gram kopen. ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn met de winning van andere edelmetalen, mineralen en basismetalen. Een andere mogelijkheid naast het beleggen in winning van goud, is het beleggen in fysiek goud. Dit kan onder meer door goud fysiek te kopen of door het beleggen in een tracker goud. Een voorbeeld van zo n tracker goud is ETFS Physical Gold. Dit fonds investeert in fysiek goud dat ligt opgeslagen in de kluis van HSBC (één van de grootste financiële instellingen ter wereld) in Londen. Bij het beleggen in deze tracker is echt goud als tegenwaarde aanwezig, sommige trackers beleggen ook in futures op goud. Voor meer informatie betreffende ETFS Physical Gold kunt u contact opnemen met uw Private Banker. 7 In de eerste beursvisie van dit jaar werd het Blackrock World Gold Fund al besproken. Dit fonds heeft als doelstelling wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Ook kan belegd worden in aandelen van Bron: Bloomberg BEURSVISIE HET IS GOUD WAT ER BLINKT

8 Hoe werkt schenken of nalaten aan een instelling, bijvoorbeeld een museum? Door Elly G.H. Rijkenbarg Eenmalige gift of schenken in termijnen Een gift of schenking in termijnen vindt plaats tijdens het leven. Het kan gaan om geld, maar ook om aandelen of andere vermogensbestanddelen zoals kunstwerken. Een eenmalige gift is binnen de daarvoor geldende grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. U kunt giften alleen aftrekken indien de ontvanger geen tegenprestatie heeft geleverd voor de giften. 8 V oor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.u mag echter niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Uw giften zijn alleen aftrekbaar indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties. Nog interessanter is een lijfrente. De schenker verplicht zich dan om jaarlijks (minimaal vijf jaar) een gelijke inleg te doen. Hij is dan niet langer gebonden aan minima of maxima en het gehele bedrag is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Nalatenschap Doneren aan een instelling kan ook in de vorm van een nalatenschap. Naast of in plaats van familieleden kan de instelling als (mede)erfgenaam in het testament worden benoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen erfinstelling en legaat. In het eerste geval wordt de instelling tot erfgenaam benoemd en in het tweede geval ontvangt de instelling een bepaald bedrag of goederen. Successierechten betalen met kunst Wie successierechten wil afkopen met kunst mag de waarde van het kunstwerk verhogen met 20%. Bij deze regeling moet wel eerst een adviescommissie bepalen of het kunstwerk hiervoor in aanmerking komt. Fonds op Naam Om uiting te geven aan een speciale verbondenheid met de instelling, zoals bijvoorbeeld een museum en de collectie, kan hiervoor een Fonds op Naam oprichten. De schenker kan daarbij bepalen waaraan de schenking besteed wordt. Een Fonds op Naam kan worden opgericht met een schenking of erfstelling van ,- of meer. De fiscale voordelen zijn vergelijkbaar met de overige vormen van schenken en nalaten aan de ANBI. Wilt u meer weten over het schenken of nalaten? Neem dan contact op met uw Private Banker. BEURSVISIE FINANCIËLE PLANNING

9 Beleggingsbeleid Bank ten Cate & Cie Westerse overheden onder druk Door ir. Yvo J.E. Dahmen Na een poging, gedurende het kwartaal, om de top van de aandelenbeurzen van mei te evenaren, staken aan het einde van de maand juni onrust en volatiliteit weer de kop op. De markt heeft momenteel twijfels of de economische groei wereldwijd kan worden voortgezet in het licht van de bezuinigingen die overheden in Europa hebben aangekondigd en de precaire situatie waarin de Amerikaanse economie verkeert. Ook China D zit, waarbij met name de obligatiemarkt grote vraagtekens plaatst bij de wenselijkheid omvangrijke begrotingstekorten aan te houden ten einde economieën op Keynesiaanse wijze te blijven stimuleren. Regeringsleiders hebben dan ook tijdens de G20-bijeenkomst in Toronto te kennen gegeven de omvang van de begrotingstekorten gehalveerd te willen hebben per 2013 en vanaf 2016 te beginnen met het reduceren van de staatsschulden. Dit zal worden gerealiseerd via een combinatie van gefaseerde bezuinigingen en het verhogen van (diverse vormen van) belastingen. Voor veel Westerse landen zal de overgang ingrijpende veranderingen met zich meebrengen. Secundaire levensvoorwaarden, zoals de zekerheid en stabiliteit van overheidssalarissen, pensioenvoorzieningen en WW-uitkeringen, zullen soberder worden. In de Verenigde Staten zijn staten en lagere overheden zelfs begonnen met mensen te ontslaan en ook het Verenigd Koninkrijk heeft plannen in die richting. Dichter bij huis, binnen de Eurozone, doet zich de opmerkelijke situatie voor dat socialistische regeringen in Spanje en Griekenland de taak van pijnlijke transformatie op zich moeten nemen. Een aantal welvaartsverschijnselen, zoals een pensioengerechtigde leeftijd van 55 jaar voor Griekse overheidsdienaren, zijn binnen de context van een monetaire Eurozone niet meer te verantwoorden. Daar waar in Nederland gesproken wordt over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, is in Frankrijk een begin gemaakt met een verhoging van 60 naar 62 jaar. lijkt niet te ontkomen aan een verzwakking van de groei. iverse macro-economische indicatoren duiden erop Voor een aantal landen binnen de Zuidelijke periferie van de dat het Westen momenteel in een overgangsfase Eurozone is het schuldenprobleem des te meer nijpend, omdat de enige mogelijkheid om op middellange termijn weer competitief te worden alleen nog maar kan worden bereikt door meer te werken, goedkoper te opereren, lonen te verlagen en per saldo in te leveren in termen van welvaart. De munt devalueren kan immers niet meer en hoewel de euro dit jaar sterk in waarde is afgenomen versus andere valuta, zal dit voordeel voornamelijk van waarde zijn voor economieën zoals Nederland en Duitsland, die in de afgelopen 10 jaar hun concurrentiepositie sterk hebben ontwikkeld en goederen exporteren naar landen buiten de Eurozone. Nadat in het vorige kwartaal werd besloten de portefeuilles defensiever in te richten is deze lijn het afgelopen kwartaal voorgezet. In verband met de voortdurende onrust rondom de schuldenposities van Westerse overheden is besloten om het gewicht aan goudgerelateerde beleggingen te verhogen. Het feit dat het bancaire systeem in Europa in de afgelopen maanden sterk onder druk is komen te staan, is aanleiding geweest om de sterke onderweging binnen de sector Aandelen Financials te handhaven. Tot slot blijft binnen vastrentend, in het kader van behoud van kapitaal, onze voorkeur uitgaan naar obligaties met hoge credit ratings en naar bedrijven met defensieve activiteiten en solide balansen, die in staat zullen zijn hun promesses na te komen. 9 BEURSVISIE BELEGGINGSBELEID

10 Rijksmuseum Twenthe Door drs. Lisette Pelsers, Directeur Het Rijksmuseum Twenthe is een breed kunstmuseum, dat een topcollectie beheert met werken vanaf de 14de tot de 21ste eeuw. Jaarlijks maken tienduizenden bezoekers in het Enschedese museum een wandeling door de kunstgeschiedenis: van Holbein, Brueghel en Ruisdael via Monet en Breitner tot Van der Leck en Appel. Hieronder vertelt Lisette Pelsers uitgebreid over de activiteiten van het museum. oals veel belangrijke Nederlandse musea kwam het Z Rijksmuseum Twenthe voort uit particulier initiatief. In dit geval uit de collectie van één van de grote Twentse textielgeslachten: de familie Van Heek, oprichters en eerste schenkers van het museum. Circa 140 werken, voornamelijk schilderijen vanaf de Middeleeuwen tot en met de 19de eeuw, vormden de basis voor het museum, dat bij de opening in 1930 werd overgedragen aan de Nederlandse Staat. In de loop van de jaren hebben, behalve de familie Van Heek, veel andere mecenassen bijgedragen aan de groei en bloei van het museum. Zo ontstond de huidige collectie, met een omvang van circa 8600 werken en een voor Nederland uitzonderlijke breedte. Het Rijksmuseum Twenthe Fonds In 2009 heeft het museum het Rijksmuseum Twenthe Fonds in het leven geroepen. Het Fonds is bedoeld om de middelen van het museum te vergroten. Voor aankopen, educatie of onderzoek. Het Fonds kan geld sparen, waardoor bijvoorbeeld ook grotere aankopen gedaan kunnen worden. Het Rijksmuseum Twenthe Fonds is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Schenkingen, legaten en fondsen op naam zijn altijd van groot belang geweest voor het Rijksmuseum Twenthe: om de collectie te onderhouden, te verrijken met werken van topkwaliteit en om kennis te verwerven en te delen met het publiek. Daarnaast bieden ze schenkers de kans om meer bij kunst en cultuur betrokken te zijn. Bovendien is schenken of nalaten op een aantal manieren fiscaal aantrekkelijk. Waaraan kunnen middelen uit het Fonds worden besteed? Aankopen van nationaal belang Het Rijksmuseum Twenthe streeft naar uitbreiding van de collectie met topwerken, die af en toe beschikbaar komen. 10 Pieter Brueghel de jonge Winterlandschap, ca Afkomstig uit de collectie J.A. Boot. Bart van der Leck Portret van de dochter van de schilder, 1939 Aangekocht met steun van de Mondriaan Stichting. Claude Monet Falaises près de Pourville, 1870 Afkomstig uit de collectie Van Heek-Jannink. BEURSVISIE CLIËNT VAN BANK TEN CATE & CIE

11 Alexander Roslin Portretten van Marie Romain Hamelin en Marie Jeanne Puissant, 1781 Aangekocht met steun van het Ministerie van OCW, het Roelvinkfonds, de Mondriaan Stichting, de Vereniging Rembrandt en de Vereniging Vrienden van het Rijksmuseum Twenthe. Hiervoor moet het museum een beroep doen op externe middelen, omdat het eigen budget niet toereikend is. Een goed voorbeeld is de aankoop van twee portretten van een modieus gekleed Frans echtpaar, in 1781 in Parijs geschilderd door de Zweeds-Franse schilder Alexander Roslin. Roslin was een portrettist van aanzien die na zijn opleiding in Stockholm in 1745 begon aan een succesrijke internationale loopbaan. Hij werkte, behalve in Parijs, voor koning Gustav III van Zweden in Stockholm en voor Catharina de Grote in Sint Petersburg. De portretten, die in 2008 op de Tefaf werden aangeboden, vertegenwoordigen een genre - dat van het typisch Franse portret uit de 18de eeuw - dat in het Nederlandse openbare kunstbezit nauwelijks vertegenwoordigd is. De aankoop door het Rijksmuseum Twenthe werd dan ook van landelijk belang geacht en ondersteund door de Mondriaan Stichting en de Vereniging Rembrandt. Investeren in het publiek van de toekomst De overdracht van kennis behoort tot de basistaken van het museum. Met lezingen, rondleidingen en cursussen maakt het Rijksmuseum Twenthe kunst toegankelijk voor een breed publiek. Aan de educatieve programma s nemen jaarlijks circa jongeren deel, waarmee het museum investeert in het kunstpubliek van de toekomst. Met zijn educatieve projecten bereikt het museum niet alleen leerlingen uit Enschede, maar ook uit andere plaatsen in Overijssel en Gelderland. Voor veel scholen echter is het vervoer naar Enschede te kostbaar. Jacob van Strij Heuvelachtig landschap met veedrijvers ca Aangekocht met steun van het Ministerie van OCW, het Roelvinkfonds, het Stichting G.J. van Heek jr. Fonds en de Vereniging Vrienden van het Rijksmuseum Twenthe. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen van de basisscholen in de wijde omtrek het museum minstens een keer kunnen bezoeken, wil het Rijksmuseum Twenthe een samenwerking aangaan met een vervoerder en investeren in de kosten van het busvervoer. Het belang van onderzoek Met de publicatie van onderzoeksresultaten, het samenstellen van catalogi en andere uitgaven draagt het museum bij aan het vergroten van kennis en aan het publieksbereik. Ook wordt onderzoek verricht ten behoeve van het behoud van de collectie, voor conservering en restauratie. Zo staat de restauratie van vier 18de-eeuwse zogenoemde behangselschilderingen op het wensenlijstje van het museum. De enorme doeken, geschilderd door Jacob van Strij, maakten ooit deel uit van de decoratie van een kamer in een patriciërshuis in Dordrecht. In 1916 werden de interieuronderdelen van de kamer tijdens een veiling verkocht en daarna verspreid over de hele wereld. In 2007 kocht het Rijksmuseum Twenthe vier van de schilderingen aan. Om de werken in oude glorie te herstellen en het publiek de sfeer van een voorname kamer uit de 18de eeuw te laten herbeleven is een uitgebreide restauratie nodig. 11 BEURSVISIE CLIËNT VAN BANK TEN CATE & CIE

12 Fondsen in het kort Door drs. John P.N. Res Koersen per 30 juni 2010 PEPSICO $ 60,95 SCHNEIDER ELECTRIC 83,64 Het Amerikaanse bedrijf PepsiCo is het op één na grootste voeding- en drankenconcern ter wereld met bekende merken als Pepsi, Lays, Quaker, Tropicana en Gatorade. PepsiCo rapporteerde een nettowinst over het afgelopen kwartaal van $ 1,43 miljard, tegen $ 1,14 miljard een jaar geleden. Een stijging van 26%. De omzet nam toe met 13% tot $9,37 miljard, van $ 8,26 miljard vorig jaar. Tegen constante wisselkoersen bedroeg de omzetgroei 11%. De winststijging is met name gedreven door de overname van de bottelaars Pepsi Bottling Group en PepsiAmericas, volumegroei in de wereldwijde snack- en drankenactiviteiten en kostenverlagingen. Voor 2010 blijft PepsiCo bij de verwachting van een groei van 11% tot 13% van de winst per aandeel, ten opzichte van de winst van $ 3,71 per aandeel in PepsiCo kocht in het afgelopen kwartaal voor $940 miljoen aan eigen aandelen in. In geheel 2010 verwacht het bedrijf voor zo n $4,4 miljard aan eigen aandelen in te kopen. De koers-winstverhouding bedraagt 14 en het dividendrendement ruim 3%. Wij zijn positief over het aandeel. Schneider Electric is één van s werelds grootste producenten van infrastructuur voor de levering van elektriciteit en van apparatuur op het gebied van industriële automatisering. De omzet van Schneider steeg in het eerste kwartaal met 2,3% naar 3,91 miljard, de eerste omzetgroei sinds het derde kwartaal van De onderneming heeft volgens eigen zeggen weer het juiste pad ingeslagen. Een verder herstel in de groei van de industriële- en data- centermarkt zal de groei in 2010 ondersteunen. Tevens bevestigt Schneider de winstdoelstelling (Ebitda) van 14% van de omzet. Om de winstgevendheid te vergroten zijn activiteiten in cyclische sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw, gereorganiseerd 70 en is fors gesneden in de kosten. Vanaf 2011 zal dit resulteren in een jaarlijkse besparing van 1,6 miljard, hetgeen 65 overeenkomt met 8% van de huidige omzet. Naar verwachting zal Schneider kunnen profiteren van de economische 60 stimuleringsprogramma s in de Verenigde Staten, de EU en China. 55 Koersverloop Pepsico (USD) Het 50 aandeel heeft de CAC40 met 34% ge-outperformed. jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 Wij zien de groeipotentie en houden het aandeel. Bron : Bloomberg Koersverloop Pepsico (USD) Koersverloop Schneider Electric (EUR) jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 Bron : Bloomberg Bron : Bloomberg BEURSVISIE FONDSEN Koersverloop IN HET Schneider KORT Electric (EUR)

13 MCDONALDS $ 65,87 BANCO SANTANDER 8,74 De McDonald s Corporation is wereldwijd de grootste restaurantketen met meer dan restaurants in ruim 100 landen. Meer dan 70% van de McDonald s restaurants wereldwijd is eigendom van lokale zelfstandige ondernemers (franchisenemers). McDonald s Corporation heeft in het eerste kwartaal van 2010 een 11% hogere winst geboekt. De winst steeg in het eerste kwartaal naar $ 1,09 miljard, of $ 1,00 per aandeel, van 0,98 miljard, of $ 0,87 per aandeel, een jaar eerder. De omzet nam toe met 10% naar $ 5,61 miljard, tegen $ 5,08 miljard in de eerste drie maanden van De wereldwijde identieke omzet steeg met 4,2%. In de Verenigde Staten nam de identieke omzet toe met 1,5%, in Europa met 5,2% en in Azië en Afrika met 5,7%. McDonald s heeft een scherp gevoel voor markttrends. Zo is men goed ingesprongen op de lange-termijn-dreiging van overgewichtproblemen en heeft men de openingstijden van de restaurants aangepast aan de wensen van de klant (ontbijt en lunch). Tevens profiteert ze van de trend om goedkoper uit eten te gaan. McDonald s is slechts beperkt gevoelig voor de recessie en we zien dit aandeel dan ook als een goede defensieve aanvulling. Met een koers-winstverhouding voor de geschatte winst over 2010 van circa 10 is het aandeel gezien zijn groeiperspectief aantrekkelijk gewaardeerd. Banco Santander is de grootste bank van Spanje. Het profiel echter is de afgelopen jaren sterk veranderd van een meer op de lokale markt gerichte speler naar een grote internationale financiële instelling. Met name de overname van de Latijns Amerikaanse onderdelen van ABN AMRO, de overname van Abbey in het Verenigd Koninkrijk en het belang in de US Sovereign Bancorp zorgen hiervoor. Op dit moment haalt Banco Santander meer dan tweederde van de omzet en winst buiten de lokale markt. De eerste kwartaal- cijfers lieten een winststijging zien van 6% ten opzichte van het jaar daarvoor. Groeiende activiteiten in Brazilië en het Verenigd Koninkrijk pareerden een 8% daling op de Spaanse thuismarkt. Tevens wist Banco Santander de bij haar gestalde depositogelden in Spanje met 18% te verhogen waarmee de bank minder afhankelijk wordt van marktfinanciering. Alle business divisies van de bank waren 75 gedurende het eerste kwartaal winstgevend. Banco Santander 70 heeft tijdens de kredietcrisis haar winst op peil weten te 65 houden en is niet afhankelijk van overheidssteun. Het management van de bank gaat voor het lopende jaar uit van 60 een gelijkblijvende winst. 55 Met 50 een koers-winstverhouding van 8 en een dividend- rendement van 6,8% houden wij het aandeel Banco Santander. Koersverloop McDonalds (USD) jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 Bron : Bloomberg Koersverloop McDonalds (USD) Koersverloop Banco Santander (EUR) jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 5 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 Bron : Bloomberg Bron : Bloomberg Koersverloop Banco Santander (EUR) BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT 13 11

14 Global list 30 juni 2010 Op deze pagina s vindt u een overzicht van grote beursgenoteerde ondernemingen. Voor elk aandeel wordt een aantal voor beleggers relevante, kerncijfers gegeven. De in het rood afgedrukte fondsen maken deel uit van onze vermogensbeheerportefeuilles. Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-08 WPA-09T KW-09T Energy BP GBp 318,90-47,7% 658,20 296,00 8,6% 0,88 0,98 5,12 CHEVRON USD 67,86-13,3% 83,41 60,88 4,1% 5,26 8,72 7,72 EXXON MOBIL USD 57,07-17,0% 76,54 55,94 3,0% 3,99 5,68 9,95 FUGRO EUR 38,26-23,2% 52,29 27,35 3,9% 3,46 3,10 12,47 KONINKLIJKE OLIE EUR 20,75-8,5% 23,84 16,56 6,0% 2,04 3,00 8,32 SBM OFFSHORE EUR 11,81-22,3% 16,20 11,38 4,2% 1,47 1,35 10,91 SCHLUMBERGER USD 55,34-16,4% 73,99 48,13 1,5% 2,62 2,87 19,18 TOTAL EUR 36,97-17,0% 46,74 35,66 6,3% 3,79 4,57 7,93 Materials AIR LIQUIDE EUR 83,46-4,2% 86,86 57,61 2,6% 4,41 4,90 16,47 AKZO EUR 43,01-0,7% 48,07 29,52 3,2% 1,23 3,14 13,59 ARCELOR MITTAL EUR 22,36-35,3% 35,46 20,42 2,5% 0,08 2,45 11,15 BASF EUR 45,12-7,2% 48,84 27,33 3,9% 1,54 4,14 10,53 BAYER EUR 45,90-11,8% 56,75 35,36 3,1% 1,70 4,17 10,67 BGF WORLD GOLD FUND EUR 9,65 3,5% 10,41 6,70 BHP BILLITON AUD 37,65-15,9% 44,93 31,33 3,7% 1,06 2,46 12,67 DSM EUR 32,85-4,2% 35,36 21,30 3,7% 2,01 2,71 11,95 LAFARGE EUR 45,08-22,3% 66,59 40,82 4,9% 2,77 3,67 11,23 RIO TINTO AUD 66,66-18,0% 81,25 46,40 1,1% 2,76 6,98 7,89 Industrials Capital Goods ABB CHF 18,97-20,9% 24,08 15,56 1,27 1,06 16,40 GENERAL ELECTRIC USD 14,42-25,1% 19,70 10,50 2,9% 1,01 1,09 12,77 IMTECH EUR 21,20-12,3% 24,60 13,02 3,0% 1,62 1,91 11,02 SCHNEIDER ELECTRIC EUR 83,64-8,3% 93,60 51,31 2,5% 3,43 5,46 14,75 SIEMENS EUR 74,02-4,5% 79,65 45,77 2,2% 2,65 5,44 13,29 Commercial Services ADECCO CHF 51,75-18,8% 66,50 42,34 1,5% 0,04 1,81 20,62 MANPOWER USD 43,18-27,5% 63,00 38,28 1,7% -0,12 1,22 35,19 TNT EUR 20,78-6,3% 23,79 13,58 2,6% 0,77 1,63 12,59 Consumer Discretionary Consumer Goods MCDONALDS USD 65,87-2,8% 71,84 53,88 3,3% 4,17 4,48 14,78 PHILIPS EUR 24,72-1,0% 27,01 12,51 2,9% 0,44 1,60 15,00 Retail AMAZON USD 109,26-17,0% 151,09 75,41 2,08 3,79 28,79 HENNES & MAURITZ SEK 215,60-10,9% 251,50 188,00 3,8% 9,90 11,67 18,22 HOME DEPOT USD 28,07-15,0% 37,03 22,27 3,3% 1,58 1,93 14,41 INDITEX EUR 47,09-5,1% 50,40 32,25 2,3% 2,11 2,55 18,50 TESCO GBp 380,05-12,5% 454,90 347,40 3,8% 0,29 0,32 11,84 WAL-MART USD 48,07-13,5% 56,27 47,35 2,4% 3,71 4,02 11,95 Media ELSEVIER EUR 9,12-0,8% 9,39 6,91 4,5% 0,32 0,73 12,28 VIACOM USD 35,66-6,0% 41,79 21,31 0,4% 2,65 2,83 12,55 WOLTERS KLUWER EUR 15,78-5,7% 16,64 12,27 4,3% 0,41 1,48 10,35 Consumer Staples Food & Beverage ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR 39,74 4,2% 42,04 26,07 1,0% 2,91 3,11 15,73 DANONE EUR 44,20-2,5% 46,88 34,53 2,7% 2,48 2,62 16,92 DIAGEO GBp 1060,00-7,3% 1176,00 857,00 3,9% 0,65 0,75 13,94 NESTLE CHF 52,20-6,1% 54,65 40,72 3,2% 2,92 3,26 15,48 PEPSICO USD 60,95-6,7% 67,61 54,30 3,0% 3,81 4,16 14,80 PERNOD RICARD EUR 63,98-2,8% 68,64 42,46 1,0% 3,94 3,87 16,08 UNILEVER EUR 22,54-5,0% 23,89 16,95 3,1% 1,21 1,50 14,67 Household & Personal Care COLGATE USD 78,76-8,1% 87,39 70,45 2,4% 4,53 4,82 16,33 L OREAL EUR 80,97-1,2% 84,28 50,72 1,9% 3,07 3,87 20,14 PROCTER & GAMBLE USD 59,98-6,9% 64,58 39,37 3,0% 4,49 3,68 16,14 RECKITT BENCKISER GBp 3132,00-16,3% 3667, ,00 3,6% 1,99 2,09 14,63 14 BEURSVISIE GLOBAL LIST

15 Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-08 WPA-09T KW-09T Health Care ASTRAZENECA GBp 3169,00 4,6% 3262, ,00 5,1% 5,19 6,11 7,65 BB BIOTECH CHF 58,55-21,0% 78,35 54,55 6,7% ELI LILLY & CO USD 33,50-7,9% 38,00 32,02 5,8% 3,94 4,49 7,51 GLAXOSMITHKLINE GBp 1143,00-12,0% 1347, ,00 6,2% 1,09 1,21 9,17 NOVARTIS CHF 52,60-9,7% 60,40 42,08 4,1% 3,70 4,83 9,98 PFIZER USD 14,26-16,3% 20,36 14,00 4,8% 1,23 2,17 6,53 ROCHE CHF 149,10-13,3% 187,40 144,80 4,0% 9,07 13,46 11,02 SANOFI-AVENTIS EUR 49,53-14,9% 58,90 40,91 5,1% 4,03 6,73 6,98 Financials Banks BANCO BILBAO VIZCAYA EUR 8,61-18,3% 13,28 7,28 5,0% 1,12 1,24 6,86 ARGENTARIA BANCO SANTANDER EUR 8,74-13,5% 12,14 7,22 6,9% 1,05 1,07 8,19 BNP PARIBAS EUR 44,77-23,7% 60,38 40,81 3,4% 5,20 5,82 7,58 CREDIT SUISSE CHF 40,92-25,9% 60,90 39,80 4,9% 5,28 5,56 7,29 DEUTSCHE BANK EUR 46,70-22,6% 60,55 41,04 1,7% 7,92 6,71 6,71 ERSTE GROUP BANK EUR 26,36-15,8% 35,51 17,01 2,5% 2,37 2,36 11,15 HSBC GBp 615,20-10,8% 766,80 487,00 4,0% 0,34 0,70 13,10 UBS CHF 14,46-20,9% 19,65 12,50-0,75 1,61 8,75 Diversified GOLDMAN SACHS USD 131,27-24,3% 193,60 129,50 1,1% 23,74 17,70 7,41 ING EUR 6,18-22,0% 9,82 4,84-0,57 0,97 6,19 JPMORGAN CHASE & CO USD 36,61-21,0% 48,20 31,59 0,6% 2,27 3,14 11,40 Insurance AEGON EUR 4,43-15,6% 6,26 3,64-0,16 0,52 8,38 ALLIANZ EUR 81,85-15,1% 95,99 61,00 5,1% 9,53 10,83 7,37 AXA EUR 12,75-26,2% 19,37 11,26 4,5% 1,51 1,69 7,30 IT Software&Services ACCENTURE USD 38,65-9,6% 44,67 32,02 3,0% 2,55 2,64 14,38 GOOGLE USD 444,95-23,5% 629,51 395,98 20,62 27,83 15,68 LOGICA GBp 109,20-24,8% 149,10 74,50 3,5% 0,03 0,12 8,58 MICROSOFT USD 23,01-20,5% 31,58 22,00 2,2% 1,63 2,05 11,34 ORACLE USD 21,46-14,7% 26,63 19,79 0,9% 1,22 1,90 11,47 Hardware & Equipment APPLE USD 251,53 3,5% 279,01 134,42 9,22 13,55 18,22 CISCO SYSTEMS USD 21,31-19,3% 27,74 17,82 1,05 1,60 13,21 HEWLETT PACKARD USD 43,28-20,5% 54,75 36,67 0,7% 3,21 4,49 9,55 IBM USD 123,48-5,8% 134,25 99,50 1,9% 10,12 11,28 10,81 INTEL USD 19,45-15,0% 24,37 15,78 3,1% 0,79 1,88 10,22 NOKIA EUR 6,71-42,7% 11,82 6,60 6,0% 0,24 0,56 11,94 Telecom Services AT&T USD 24,19-7,7% 28,73 23,19 6,8% 2,12 2,25 10,79 KPN EUR 10,48-11,9% 12,59 9,61 6,7% 1,33 1,14 9,06 TELEFONICA EUR 15,26-14,4% 19,85 14,67 7,6% 1,71 1,76 8,62 VODAFONE GBp 139,15-9,8% 153,80 111,90 6,7% 0,16 0,16 8,71 Utilities EON AG EUR 22,24-20,1% 30,47 21,85 6,8% 4,41 2,79 7,92 GDF-SUEZ EUR 23,50-19,7% 31,34 22,64 6,3% 2,05 1,94 11,97 RWE AG EUR 53,85-19,0% 69,29 51,98 6,5% 6,70 6,92 7,73 Vastgoed CORIO EUR 39,95-21,0% 50,93 32,70 6,8% -1,83 3,00 13,07 UNIBAIL-RODAMCO EUR 134,75-9,9% 152,19 98,85 8,0% -17,14 9,40 13,67 WERELDHAVE EUR 61,00-16,7% 73,84 51,31 7,8% -5,07 5,14 11,62 15 Div Rend dividend van het afgelopen boekjaar gedeeld door de koers KW koers - winstverhouding Hoog 12 mnd de hoogste koers in de afgelopen 12 maanden Laag 12 mnd de laagste koers in de afgelopen 12 maanden Rend 3 mnd procentuele koersontwikkeling in het afgelopen kwartaal in de Valuta van notering T taxatie BEURSVISIE GLOBAL LIST

16 Ten Cate Actueel In Ten Cate Actueel houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie binnen de bank. Op 25 juni jl. organiseerden de vrouwelijke Private Bankers van Bank ten Cate & Cie een avond voor Ladies Only. Samen met Christies Amsterdam, Gassan Diamonds en de Leading Lady Foundation was een interessant programma samengesteld voor de 120 aanwezige dames. De lezingen vonden plaats in het bekende Amsterdamse restaurant de Kersentuin. Hier werd onder meer gesproken over het beleggen van vermogen gevolgd door het investeren in kunst. Leila de Vos van Steenwijk van veilinghuis Christies gaf de aanwezige dames 10 gouden tips om de marktwaarde van kunst te bepalen. En een toelichting op de veiling The Decorative Arts Sale inclusief Fine Paintings. Vervolgens was het woord aan de enige man aanwezig, David Bijlsma, Managing Director van Gassan Diamonds. Hij vertelde wat de dames nog niet wisten over diamanten. Na deze lezingen werd een korte wandeling gemaakt naar veilinghuis Christies, waar men werd ontvangen met een glas champagne. In de 120 glazen zaten 119 zirconia s en één echt diamantje. Eén van de dames was de gelukkige. Zij ging met het echte diamantje naar huis. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de gasten de prachtige kunst bekijken, die een paar dagen later geveild zou worden. Een goudsmid en een taxateur van Gassan waren aanwezig, zodat de dames de gelegenheid hadden om sieraden te laten herstellen, reinigen en taxeren. Bij vertrek kregen alle dames een rijkgevulde goodie bag mee als aandenken aan een gezellige en ook succesvolle avond. Bent u niet aanwezig geweest en wilt u een volgende keer deze avond voor Ladies Only bijwonen, dan kunt u dit laten weten aan uw Private Banker.

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Stichting RijksmuseumTwenthe Fonds

Stichting RijksmuseumTwenthe Fonds Jaardocument 2016 Stichting RijksmuseumTwenthe Fonds 2 Inhoudsopgave Directieverslag Akkoordverklaring Raad van Toezicht Balans per 31 december 2016 Exploitatieoverzicht 2016 Toelichting Controleverklaring

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014 BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/2014 3 November 2014 2 Agenda Boekjaar 2013 / 2014 Resultaat & Beleid Recente marktontwikkelingen Vooruitzichten OBAM highlights 3 Boekjaar 2013/14

Nadere informatie

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route FBTO Oranje Route In het afgelopen kwartaal was de markt in de greep van angst voor een tweede recessie in kort tijdsbestek. De enorme overheidstekorten in de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Valutamarkt

Hoofdstuk 24 Valutamarkt Hoofdstuk 24 Valutamarkt Open vragen 24.1 Een valutahandelaar van een bank die in dollars handelt, krijgt op een gegeven moment de volgende gegevens op zijn beeldscherm (we gaan ervan uit dat het verschil

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Dag van de Belegger 25 November 2011 Maarten van der Pas Redacteur Morningstar Benelux 1 Agenda Morningstar en aandelenonderzoek Belangrijke begrippen Moat

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND. Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 %

MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND. Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 % MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND Resultaat per 31december 2010 Participatiewaarde Fondsvermogen 32.500 EUR 7.495.000 EUR Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 % Cumulatief rendement sinds

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012 Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum Jaarrapport 2012 Inhoudsopgave Pagina Verslag van het bestuur 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Winst-en-verliesrekening over 2012 7 Grondslagen voor

Nadere informatie

Miljoenennota Helmer Vossers

Miljoenennota Helmer Vossers Helmer Vossers Helaas niet helemaal waar 8 5 1/2 2010 2011 69,5 66,0 0 1 3/4 Groei Werkloosheid Saldo 2010 Saldo 2011 Schuld 2011 (% bbp) (% beroepsbevolking) (% bbp) (% bbp) (% bbp) -4,0-6,3-5,8-5,6

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Museum Boijmans Van Beuningen heeft als taak de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Persbericht Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44

Persbericht Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Persbericht Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 nr. 2858 1013 ks Amsterdam Fax (020) 522 53 33 9 december 1999 E-mail info@nipo.nl Postbus 247 Internet http://www.nipo.nl 1000 ae Amsterdam

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Sparinvest Ethical Global Value 8 Financiële Planning

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Sparinvest Ethical Global Value 8 Financiële Planning inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie mr. Anne M.C.A. Berger- de Klijn FFP Frank G.W.M. van den Bergh ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel prof. dr. Jacques

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie