inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning"

Transcriptie

1

2 inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort Elly G.H. Rijkenbarg beursvisie verschijnt 4x per jaar en is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. Herengracht BV Amsterdam Postbus AT Amsterdam telefoon: fax: internet: vrijwaring Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Ontwikkelingen na sluitings datum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten Peter J. van der Hof 7 Threadneedle Macro Trading Fund Jacqueline B.M. van der Voort 8 Financiële Planning Elly G.H. Rijkenbarg 9 Beleggingsbeleid Yvo J.E. Dahmen 10 Interview met Directie 12 Fondsen in het Kort John P.N. Res 14 Globallist 16 Ten Cate Actueel BEURSVISIE JAARGANG 24 NUMMER

3 voorwoord Geachte lezer, Na een relatief lange en koude winter is op 20 maart jl. de lente begonnen. En met het aanbreken van de lente begint bij velen ook een gevoel van optimisme. Laten we hopen dat dat optimisme ook doordringt in de landelijke politiek en dat na de verkiezingen op 9 juni een verstandig kabinet aantreedt, dat zorgvuldig de belangen van de Nederlandse bevolking en het bedrijfsleven behartigt. Nederland is, denken wij, wel toe aan een krachtige regering, waarbij besluiten ook worden uitgevoerd en waarbij Nederland weer als handelsnatie internationaal gezag krijgt. We zijn wel klein, maar hebben in de wereld veel bereikt. We mogen niet vergeten dat, na de Verenigde Staten en Frankrijk, Nederland het derde exportland is op het gebied van land- en tuinbouwproducten. Over de gehele linie bekeken is Nederland ongeveer de tiende economie van de wereld en daar mogen we best een beetje trots op zijn. Ook op het gebied van duurzaamheid speelt Nederland een belangrijke rol. Veel duurzame ontwikkelingen en toepassingen vinden hun oorsprong bij de Nederlandse industrie of bij Nederlandse universiteiten. Maar wat is duurzaamheid precies? Sommige mensen vinden het thema duurzaam een modeverschijnsel, andere denken dat het niet meer is weg te denken uit de moderne maatschappij. Uiteindelijk is het allemaal terug te leiden naar de definitie die eraan wordt gegeven. Wij denken dat duurzaam beleggen - om op ons eigen vakgebied te blijven - impliceert dat je bij een investering in een bedrijf, naast de economische factor, de gevolgen voor de mens (sociaal en ethisch) en het milieu (de toekomst) laat meewegen. Op het gebied van deze research hebben wij een samenwerking met onze partner Financiële Diensten Amsterdam (FDA). FDA analyseert bedrijven op een duurzaamheidfactor per bovengenoemd element. Zij doen dit aan de hand van een groot aantal objectieve criteria. Wij gebruiken deze analyses om fondsen te selecteren voor onze vermogensbeheerportefeuilles. Op deze wijze denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan het duurzaamheidvraagstuk, zonder aan de kwaliteit van de individuele aandelen en de rendementseisen te moeten inboeten. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met uw private banker of beleggingsadviseur. 3 Ik wens u veel leesplezier en een fijne lente, Dennis Raithel Directeur

4 Een gematigd optimisme in 2010 prof. dr. Jacques J. Sijben 4 Nadat in mijn vorige bijdrage aandacht is geschonken aan de rentevooruitzichten in 2010 zal ik nu een overzicht geven van de meer brede macro-economische vooruitzichten in de Verenigde Staten, Europa en Azië. De agressieve renteverlaging in combinatie met sterke overheidsimpulsen wereldwijd in het vierde kwartaal in 2008 heeft in de loop van 2009 de recessie beëindigd en heeft geleid tot een broos en wankel herstel in de Verenigde Staten en Europa. Het herstel heeft zich het eerst gemanifesteerd in Azië en meer in het bijzonder in China met sterke positieve overloopeffecten naar de gehele regio in Azië. Toekomst politieke onafhankelijkheid FED I n het vierde kwartaal 2009 is de groei in de Verenigde Staten uitgekomen op 5,7% op jaarbasis en de vooruitzichten voor dit jaar komen uit op een groei van 2,5%-3%. De werkloosheid bedroeg in januari 9,7% en de inflatie 2,7%. Zoals ik in mijn vorige bijdrage reeds heb vermeld, zijn deze positieve vooruitzichten cruciaal afhankelijk van de vraag wanneer en met welke snelheid de beleidsmakers de omvangrijke monetaire en budgetimpulsen zullen afbouwen. Het antwoord op deze vraag is medebepalend voor het al of niet optreden van een double-dip recession. Naar mijn mening zal, ondanks de recente verhoging van het discontopercentage voor noodkredieten aan de banken, deze afbouw pas na het midden van dit jaar zéér geleidelijk gaan plaatsvinden. Immers, het voorkomen van een verdere stijging van de werkloosheid met een daarmee verbonden afzwakking van de consumptieve bestedingen en het ontstaan van nieuwe wanbetalers op de nog steeds kwetsbare huizenmarkt zal de hoogste prioriteit krijgen. Op 11 december is in het Huis van Afgevaardigden een voorstel ingediend om in de toekomst de rentebeslissingen van de Fed te onderwerpen aan een goedkeuring van een overheidscommissie. Dit vind ik een slechte ontwikkeling. Als dit voorstel wordt aangenomen zal er een einde komen aan de politieke onafhankelijkheid van de Federal Reserve. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de inflatietolerantie groter wordt om voorrang te kunnen geven aan het verhogen van de werkgelegenheid. Dit zou betekenen, zoals in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, dat het kortetermijn effect van groei en werkgelegenheid zal prevaleren ten koste van een lage en stabiele inflatie op de lange termijn. Eén en ander zal dan ongetwijfeld het vertrouwen in de dollar aantasten en via het opwekken van devaluatieverwachtingen voeding geven aan een hogere lange rente en inflatie. Griekse boekhouding In Europa is het economisch herstel geheel onverwacht eerder ingetreden dan in het najaar door het IMF werd voorzien. De groeiverwachting van 0,3% is inmiddels voor de Eurozone naar boven bijgesteld tot 1,3%, maar het herstel is wankel van aard. De werkloosheid bedraagt thans 10% en de inflatie 0,9%. De diepe recessie heeft een forse bres geslagen in de overheidsfinanciën. Het budgettekort in de Eurozone is in 2009 gestegen tot 6,3% BBP en in sommige BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

5 Elk kwartaal behandelt Professor Sijben de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en economische vooruitzichten. landen (Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje) zelfs boven 10% BBP. De kwaliteit van de Griekse overheidsobligaties is recentelijk naar beneden bijgesteld, waardoor de rentespread ten opzichte van de Duitse overheidsobligaties aanzienlijk is opgelopen. Deze hogere rentelasten zullen de budgettaire positie verder verslechteren. Als deze situatie ook andere zwakke eurolanden (Portugal, Spanje, Italië) gaat besmetten kunnen in de muntunie de politieke spanningen zeer wel gaan oplopen, temeer nu de Europese Commissie heeft aangekondigd dat de budgettekorten in 2013 moeten worden teruggebracht naar de norm van 3% BBP. De verwachting is dat het budgettekort dit jaar nog kan oplopen tot 7%. Tevens kan in dit verband wellicht de no-bailout clausule uit het verdrag van Maastricht (art.103) ter discussie worden gesteld. Volgens dit artikel kan een land met ontspoorde overheidsfinanciën géén beroep doen op de hulp van de centrale bank. Hier ligt de redenering aan ten grondslag dat in een muntunie géén ruimte meer bestaat, zowel voor een autonome monetaire politiek, als voor een devaluatie van de eigen munt teneinde de economie te stimuleren. Dit impliceert dat een land na toetreding tot de muntunie zijn eigen boontjes moet doppen als de overheidsfinanciën ontsporen. Een bailout scenario voor de zwakke eurolanden is een slechte zaak, vanwege een verdere aantasting van de budgettaire discipline (moral hazard). Bovendien wordt hierdoor de moeizaam opgebouwde geloofwaardigheid en reputatie van de ECB ernstig aangetast, evenals de positie van de euro op de internationale valutamarkten. Een monetaire ontwrichting kan Europa zich in de huidige competitieve wereldeconomie niet veroorloven. Op 11 februari hebben de regeringsleiders in de EU zich weliswaar solidair betoond met Griekenland, maar het land zal via een forse bezuinigingsoperatie en structurele hervormingen de problemen zelf moeten oplossen. Het begrotingstekort van 13% BBP zal in 2012 moeten worden teruggebracht tot 3% BBP, evenals de schuldquote van de overheid (ruim boven 100% BBP). Aziatische tijgers en China In Azië (inclusief Japan) is de groei in het begin van 2009 reeds toegenomen en deze regio in de wereldeconomie heeft het eerst de recessie verlaten. In China is in 2009 de groei uitgekomen op 8,3% en zal in % of zelfs hoger bedragen. Het herstel werd vooral gedreven door een toename van de consumptieve bestedingen en een omvangrijke overheidsimpuls ($ 585 miljard). Bovendien is er sprake van een ruim monetair beleid met een zeer sterke kredietexpansie. Deze situatie heeft recentelijk geleid tot verschijnselen van oververhitting met zelfs het gevaar van een zeepbel op de aandelen- en vastgoedmarkt. De sterke opleving in China en de daarmee verbonden forse toename van de wereldhandel heeft een positieve invloed uitgeoefend op de economie in andere landen in Azië en ook in de Verenigde Staten en Europa. De werkloosheid in China bedraagt 10,2% met een begrotingstekort van 3,8% BBP. In de andere opkomende markten in Azië zal de groei in 2010 uitkomen tussen 3,5% en 6% en in Japan, met een sterke export naar China, op 1,5%. Japan kampt nog steeds met een deflatie van 1,7% en de werkloosheid bedraagt 5,2%. Inmiddels heeft de nieuwe regering een additionele overheidsimpuls van $ 80 miljard aangekondigd om het wankele herstel te versterken. De kwestie omtrent een appreciatie van de Chinese Yuan ten opzichte van de dollar zal dit jaar sterk de aandacht krijgen. Temeer daar veel speculatief kapitaal (appreciatieverwachting) zich thans richting China beweegt. Naar mijn mening zal China zeer geleidelijk en stapsgewijze de munt appreciëren. De mate waarin dit in de nabije toekomst zal gaan plaatsvinden is afhankelijk van de vraag wanneer de binnenlandse bestedingen de fakkel van de drijvende kracht van de economische groei, in casu de export, zullen gaan overnemen. Tot die tijd zal de accumulatie van dollars voorlopig voortduren en zal China het spaartekort van de Verenigde Staten nog opvangen. 5 BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

6 Beurzen kwamen moeizaam uit de startblokken Het 1e kwartaal kon uiteindelijk toch positief afsluiten. Door mr. Peter J. van der Hof RBA Het eerste kwartaal leefde tussen hoop en vrees waarbij uiteindelijk de hoop de doorslag gaf. De financiële markten begonnen het jaar goed, maar moesten gaandeweg toch terrein prijsgeven om aan het eind van het kwartaal weer enig herstel te laten zien. De markten anticipeerden op goede bedrijfsresultaten over De winsten waren over het algemeen gestegen. Maar nadere analyse legde druk op de euro en wist haar rol als veilige haven waar te maken met een stijging tot CHF 1,42. 6 bloot dat dit voornamelijk werd veroorzaakt door kostenreducties en niet door hogere omzetten. D it, in combinatie met overheden die torenhoge schulden bleven opbouwen om hun economieën te stimuleren, liet de onzekerheid op de markten terugkeren. De problemen rondom de schulden van Griekenland drukten met name een zware stempel. Aan het eind van het kwartaal gaven echter diverse gunstiger dan verwachtte macro-economische cijfers, de burger weer moed. Deze ontwikkelingen motiveerden de belangrijkste centrale banken niet om hun rentetarieven te wijzigen. Ze hielden hun korte rente ongewijzigd op respectievelijk 0,25% (FED) en 1% (ECB). Tevens lieten ze doorschemeren deze rente- niveaus voorlopig te willen handhaven om een pril herstel van de economieën niet te dwarsbomen. De kapitaalmarktrentes kwamen ook amper van hun plaats. In de Verenigde Staten is de 10-jaars rente nagenoeg gelijk gebleven rond de 3,83% en in Europa zelfs gedaald tot 3,09%. Desalniettemin zagen we de inflatie licht stijgen tot niveaus van 2,14% in de Verenigde Staten en 0,91% in Europa. De olieprijs was hiervoor medeverantwoordelijk. Die zette de trend van vorig jaar voort met een stijging tot $ 81,-. Deze stijging vond plaats terwijl de Amerikaanse dollar ook dit kwartaal weer sterker werd. Dit werd met name veroorzaakt door de problemen rond Griekenland die de euro een tik van bijna 6% gaven tot USD 1,35. De Britse pond kon hier niet van profiteren en bleef nagenoeg gelijk op GBP 0,89. De Zwitserse frank kon zich wel onttrekken aan de Zoals gezegd hebben de aandelenbeurzen dit eerste kwartaal veel fluctuaties laten zien, maar wisten ze uiteindelijk toch winsten op de borden te zetten. De MSCI-World Index steeg met 8,8%, maar zonder stijging van de dollar was dat slechts 2,8% geweest. De Dow Jones steeg dit kwartaal met 10,2%, terwijl onze eigen AEX-index niet verder kwam dan 2,7%. Ook Japan was positief gestemd met een stijging van 10,2%. Ondanks het duurder worden van olie heeft de energiesector dit kwartaal minder goed gepresteerd met een geringe stijging van 4,2%. Ook de grondstoffen bleven achter met een plus van 7,9%. De grootste achterblijvers waren de telecom en nutsbedrijven met beiden een fractionele groei van 1,4%. De positieve uitschieter was de sector van industrials met een stijging van 14,9%. Ook de Emerging Markets konden de Amerikaanse beurs dit kwartaal niet bijhouden ondanks hun goede sprong van 8,1% Relatieve Performance (31 maart 2005 = 100) AEX S&P 500 MSCI World 40 Mar-05 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Bron: Bloomberg BEURSVISIE MARKTEN EN BELEID

7 Threadneedle Macro Trading Fund 100,39 Door drs. Jacqueline B.M. van der Voort Na de forse koersdalingen in 2008 en een sterker dan geanticipeerd herstel in 2009 verwachten wij dat de komende periode vooral wordt gekenmerkt door een hogere volatiliteit van de aandelenbeurzen. Een manier om in te dekken tegen deze beweeglijkheid in effectenportefeuilles is onder meer door het innemen van long- en shortposities. Middels een longpositie wordt ingespeeld op een verwachte koersstijging van een belegging en bij het innemen van een shortpositie wordt ingespeeld op daling van een belegging. Het Threadneedle Macro Trading fund is een voorbeeld van een dergelijk fonds. In dit artikel wordt dit fonds nader beschreven. T hreadneedle is een wereldwijde vermogensbeheerder met een geschiedenis die teruggaat tot Het Threadneedle Macro Trading fonds is een hedgefund dat is opgericht in oktober Sindsdien is een stabiele performance behaald. Het fonds dat oorspronkelijk in US-dollar is genoteerd, heeft sinds de aanvang een rendement van 18,6% behaald. Recent is ook een Euro-variant van dit fonds geïntroduceerd. Bij deze Eurovariant vindt een maandelijkse valuta-afdekking plaats, waardoor de rendementsontwikkeling, naar verwachting, gelijke tred zal houden met die van de US-dollar-variant. In bovenstaande tabel is de performance tot eind januari te zien. Er wordt ingespeeld op bewegingen op het gebied van rente-, valuta-, aandelenindices en grondstoffen. Instrumenten die door de beheerders worden gebruikt zijn onder meer staatsobligaties, bedrijfsobligaties, alsmede rente-, aandelen en commodityderivaten. De gebruikte instrumenten zijn zeer liquide van aard, hierdoor kunnen de beheerders snel en gemakkelijk hun posities veranderen. Het feit dat het fonds zowel long - als shortposities kan innemen, waardoor een dempend effect ontstaat op de beweeglijkheid, maakt dat het geschikt is als een defensieve belegging binnen een portefeuille. Voor meer informatie omtrent het Threadneedle Macro Trading Fund kunt u contact opnemen met uw Private Banker of beleggingsadviseur. 7 De beleggingsstrategie van het fonds is gericht op het benutten van beleggingsmogelijkheden met wereldwijde macro-economische ontwikkelingen als uitgangspunt. BEURSVISIE THREADNEEDLE MACRO TRADING FUND

8 Wees kritisch ten opzichte van de WOZ-waarde van uw onroerend goed Door Elly G.H. Rijkenbarg dit geldt voor iedere eigenaar van onroerend goed. De belangrijkste reden hiervoor is dat de WOZ-beschikking soms niet de reële waarde weergeeft en voor veel doeleinden wordt gebruikt. H et is mogelijk dat de WOZ-waarde hoger uitvalt dan verwacht of dan de waarde in het economische verkeer. Dit komt doordat de beschikking is gebaseerd op de geschatte waarde van 1 januari Op dat moment waren de huizenprijzen nog maar licht gedaald. Ten opzichte van 1 januari 2008 was vaak nog sprake van een prijsstijging. Bovendien werd de prijsdaling van eind 2008 vooral veroorzaakt doordat er vooral minder duurdere huizen werden verkocht. Woningen in het goedkope- en middensegment waren toen nog niet of nauwelijks in prijs gedaald. De WOZ-waarde wordt onder meer vastgesteld aan de hand van verkoopprijzen van soortgelijke huizen in de buurt en vormt de grondslag voor belastingen in Overigens geldt de Wet WOZ ook voor commercieel onroerend goed (kantoren, winkelpanden, verhuurde woningen, e.d.). de WOZ-waarde als uitgangspunt genomen. Ook voor een tweede woning (bijvoorbeeld een vakantiewoning) of bij zogenaamd bloot eigendom is de WOZ-waarde van belang. De waarderingen van alle woningen in Box 3 vinden vanaf 2010 plaats op basis van de WOZ-waarde. Wie een woning erft of (gedeeltelijk) geschonken krijgt, zal belasting moeten betalen over de waarde. Hiervoor wordt niet de waarde in het economische verkeer, maar de WOZwaarde gebruikt. Is deze waarde te hoog, dan betaalt de erfgenaam teveel belasting. Houdt u dus goed in de gaten wat de reële waarde van uw woning is. Scheelt het u veel geld als de WOZ-waarde verlaagd zou worden en twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde? Dan is het misschien verstandig om bezwaar te maken. Het taxatieverslag geeft aan waar de gemeente uw WOZ-waarde op heeft gebaseerd. Bestudeer het taxatieverslag daarom goed en maak tijdig bezwaar. 8 Mensen die niet bezig zijn met de verkoop van hun woning, zullen zich er misschien niet zo druk over maken, maar dat is niet verstandig. De WOZ-waarde wordt namelijk ook gebruikt als grondslag voor de berekening van de onroerendezaakbelasting, de inkomstenbelasting (eigen woning forfait), heffingen van het waterschap en voor de nieuwe Successiewet (die de schenk- en erfbelasting regelt). Voor de bepaling van het eigen woning forfait (Box I inkomstenbelasting) bij een eigen woning (uw hoofdverblijf) wordt De Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is in 1997 landelijk ingevoerd. Hiermee heeft de overheid beschikking over vaste waarden, die als uitgangspunt dienen voor veel belastingen. Ieder jaar wordt het onroerend goed in een gemeente getaxeerd en ontvangt de eigenaar daar een aanslag over. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de onroerendzaakbelasting, de belastingdienst voor meerdere regelingen bij de inkomstenbelasting en voor de vennootschapsbelasting en het Waterschap maakt ook gebruik van de waarde voor de waterschapsbelasting. Daarnaast wordt de WOZ ook door andere instanties geaccepteerd, bijvoorbeeld als bewijs van waarde van de woning bij het aanvragen van een hypotheek. BEURSVISIE FINANCIËLE PLANNING

9 Beleggingsbeleid Bank ten Cate & Cie Lente op de aandelenbeurzen Door ir. Yvo J.E. Dahmen B innen de Eurozone was de aandacht in de afgelopen drie maanden voornamelijk gericht op de perikelen rondom Griekenland. In deze fase van conjunctureel herstel hebben obligatiebeleggers het duidelijke signaal afgegeven niet gecharmeerd te zijn van de ruime begrotingstekorten die overheden zijn aangegaan ten einde reflatie te bewerkstelligen. De situatie rondom Griekenland is maar een voorbode voor andere landen die naar verhouding ook grote overheidstekor- Gedurende het afgelopen kwartaal zijn beurzen wereldwijd verder gestegen nadat macro-economische bevestigingen naar buiten kwamen dat de wereldwijde reeks van monetaire- en fiscale maatregelen inderdaad heeft geleid tot het vlottrekken van de economieën. In de komende kwartalen zal moeten blijken of de groei zal doorzetten op basis van een organische-, consumentgedreven groei, een gegeven waar de markten in grote mate op vooruit lijken te zijn gelopen. ten aanhouden, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het recessieachtig. Ook heeft de Amerikaanse consument weinig Verenigd Koninkrijk, en binnen de Eurozone Portugal, Spanje positieve verwachtingen voor de toekomst, bovenal omdat de en Ierland. Landen als Finland en Nederland behoren op dit economische wederopstanding niet heeft geleid tot een overeenkomstig herstel van de werkgelegenheid. Recent bekend- moment tot de sterkere overheden. De ideeën voor bezuinigingen door Nederlandse ambtenaren, die recent in de media gemaakte werkloosheidscijfers in de Verenigde Staten, zoals bekend zijn gemaakt, maken echter duidelijk dat behalve Nederland ook andere landen de komende jaren de broekriem heid onveranderd is gebleven op 9,7%, terwijl de veel bredere Professor Sijben ook al schrijft, duiden erop dat de werkloos- zullen moeten aanhalen ten einde het vertrouwen van obligatiebeleggers niet te verliezen. Indien bezuinigingen uitblijven, dan stegen naar 16,9%. De U6-indicator weerspiegelt het deel van indicator voor werkloosheid U6 de afgelopen maanden is ge- is niet uit te sluiten dat de kapitaalmarktrente hogere niveaus de beroepsbevolking dat, om economische redenen, behoefte zal opzoeken. Met betrekking tot obligaties heeft het aanhouden van een relatieve korte duratie daarom momenteel onze heeft aan (meer) werk. voorkeur. Tevens gaat onze voorkeur uit naar obligaties van In het licht van de zeer langdurige opleving van de markten ondernemingen met voorspelbare cashflows en waarvan de vanaf de bodem in maart vorig jaar, die plaats heeft gevonden zonder grote noemenswaardige correctie, is gedurende balansen bestand zijn tegen een eventuele verandering van het macro-economisch klimaat. de afgelopen maanden besloten om de asset allocatie binnen Vermogensbeheer per saldo ongewijzigd te laten, doch de Op de aandelenmarkten zijn er afgelopen kwartaal wederom portefeuilles defensiever in te richten. Binnen dit kader hebben positieve resultaten geboekt en is de stijgende trend voortgezet. Het macro-economisch klimaat blijft vooralsnog kwets- een onroerend goed bubbel, geleid tot het reduceren van de de ontwikkelingen in China, waar zich tekenen voordoen van baar, temeer daar in de Verenigde Staten het economisch allocatie in aandelen Emerging Markets. In het kielzog van deze herstel niet als zodanig wordt ervaren door de consument. beslissing is tevens de exposure naar het thema grondstoffen Diverse indicatoren, die gericht zijn op het meten van het consumentenvertrouwen, bevinden zich momenteel op niveaus sector Telecom te verhogen en de categorie Special Products gereduceerd. Tegelijkertijd is besloten om de allocatie naar de die, uit historisch oogpunt, gekenmerkt kunnen worden als defensiever in te richten. 9 BEURSVISIE BELEGGINGSBELEID

10 Interview met Directie Bank ten Cate & Cie Volgend jaar is het 130 jaar geleden dat de heer D.W. Brand, de rechtsvoorganger van Bank ten Cate & Cie, de bank oprichtte. Voor de redactie van Beursvisie tijd voor een gesprek met de huidige twee directeuren over verleden, heden en toekomst van de bank. 10 De afgelopen twee jaar was een roerige tijd. Hoe heeft Bank ten Cate & Cie dat beleefd? H et was inderdaad een rare periode, met als dieptepunt de staatssteun die moest worden verleend om een aantal Nederlandse grootbanken niet om te laten vallen. Dat het zo ver kon komen had men een aantal jaren geleden voor onmogelijk gehouden, aldus Dennis Raithel (directeur sinds 2001). Gelukkig lijkt de rust in het financiële stelsel weer teruggekeerd. Egbert ten Cate (directeur sinds 1994) vult hem aan door te stellen dat Bank ten Cate & Cie zonder problemen door deze crisis is gekomen. Door de sterke focus op vermogensbeheer en beleggingsadvies loopt de bank weinig risico s. Wij verstrekken geen commerciële kredieten, doen niet in hypotheken, handelen niet in effecten voor eigen rekening en hebben geen gestructureerde huisproducten. Dat is ook de reden waarom ons solvabiliteitsratio ultimo 2009 op ruim 34% uitkwam (ter vergelijking: bij Rabobank is dat ongeveer 12%, net als bij ING. ABN AMRO heeft een ratio van rond de 10% en SNS en Van Lanschot tussen 8% en 9%). Dus het gaat goed met de bank? Vertaalt zich dat in een fraaie winst over 2009? Winstmaximalisatie is niet ons doel, stelt Egbert ten Cate, we streven naar groei van het beheerd vermogen. Dat is ook het beleid dat mijn familie, als grootaandeelhouder, ondersteunt. Continuïteit en groei van het beheerd vermo- gen zijn de belangrijke pijlers voor de komende jaren. Dat willen we bereiken door ons te profileren als een degelijke, sterk servicegerichte en vooral onafhankelijke private bank, vult Dennis Raithel aan. De medewerkers van de bank spelen daarbij een bepalende factor. Zij zijn het gezicht naar buiten en moeten het beleid uitdragen. Continuïteit speelt ook hierbij weer een belangrijke rol. Bij andere banken wisselt de contactpersoon vaak regelmatig en dat is heel vervelend. Het is net als bijvoorbeeld een relatie met de huisarts, ook daar draait het om vertrouwen en er is tijd voor nodig om dat op te bouwen. Bank ten Cate & Cie is geheel zelfstandig en beschikt dus niet over een moederconcern van waaruit nieuwe cliënten voortkomen. Hoe doet de bank haar acquisitie? Dennis Raithel: ook hierbij spelen de medewerkers een belangrijke rol. De bank heeft elf private bankers in dienst die contactpersoon zijn voor onze vermogensbeheercliënten. Daarnaast zijn er vier beleggingsadviseurs die onze adviesen execution only cliënten bedienen. De private bankers en beleggingsadviseurs zijn verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe cliënten. Een belangrijke factor daarbij zijn onze bestaande cliënten en relaties. Veel nieuwe cliënten worden namelijk bij ons door hen geïntroduceerd. Iedereen heeft wel een buurman, familielid, vriend of klant die niet tevreden is bij zijn of haar huidige bank. Wij komen dan BEURSVISIE INTERVIEW MET DIRECTIE BANK TEN CATE & CIE

11 vaak in contact met zo iemand, want een warme introductie werkt het beste. Ook organiseren wij kleinschalige evenementen om nieuwe cliënten op een informele en ontspannen manier kennis te laten maken met de mensen van Bank ten Cate & Cie. Hoe ziet de toekomst voor Bank ten Cate & Cie eruit? Egbert ten Cate: wij zijn heel optimistisch voor de toekomst. Zeker de laatste jaren is gebleken dat er behoefte is aan een degelijke en betrouwbare partner voor private banking. Zelfs de autoriteiten roepen dat de meeste banken te groot zijn geworden en te veel activiteiten ontplooien waardoor de risico s zijn verhoogd. Door onze focus en onafhankelijkheid kunnen wij echt de belangen van onze cliënten voorop stellen. Wij hebben geen eigen huisproducten en fungeren ook niet als verkoopkanaal zoals de meeste overgenomen private banken. De grootste bedreiging voor onze bank is reputatieschade. Daar hebben natuurlijk alle banken last van, maar als kleine bank ben je daar extra kwetsbaar voor. Ons betrouwbare imago koesteren we sterk en risicobeheersing zit in het DNA van Bank ten Cate & Cie en haar directie. En tot slot: verkoop van de bank? Niet aan de orde, zegt Egbert ten Cate stellig. Bij de aankoop van de bank hebben we een 40-jarenplan opgesteld. De komende 25 jaar blijft de bank dus zeker nog in handen van de familie. We willen vooral klein en zelfstandig blijven. Dennis Raithel vult aan: daar zit juist onze kracht en geeft ons een uniek selling point. Als je dat zou loslaten is voor onze cliënten een belangrijk deel van de meerwaarde weg. Ook onze medewerkers koesteren die zelfstandigheid. Veel van onze nieuwe medewerkers hebben gewerkt bij een grotere bank, maar kozen bewust om over te stappen naar Bank ten Cate & Cie. Hier kunnen ze werken voor hun cliënten, in plaats van voor het concern. 11 BEURSVISIE INTERVIEW MET DIRECTIE BANK TEN CATE

12 Fondsen in het kort Door drs. John P.N. Res Koersen per 31 maart 2010 KPN 11,73 AIR LIQUIDE 88,88 De jaarresultaten van telefoonaanbieder KPN lagen dicht bij de verwachtingen. De omzet daalde licht met 2,7%, terwijl de winst per aandeel steeg met 17%. KPN denkt de omzet in 2010 gelijk te kunnen houden, gebaseerd op betere economische vooruitzichten (met name in het zakelijke segment). Door verdere kosteningrepen zal de winstgevendheid verder verbeteren. In Duitsland wil KPN haar 20% marktaandeel verder uitbreiden. Daartoe zal ze in april meedoen aan de veiling van mobiele frequenties. De Duitse Staat denkt hiermee 5 miljard aan inkomsten te kunnen binnenhalen. Mocht het niet lukken dan ligt een mogelijke samenwerking met Telefonica in Duitsland het meest voor de hand. KPN verhoogt het dividend met 15% naar 0,69 per aandeel. Dit komt neer op een dividendrendement van 5,8%. Bovendien heeft het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd van 1 miljard. KPN maakt na de zomer bekend wie de huidige CEO Ad Scheepbouwer gaat opvolgen. Gezien het goede dividendrendement, alsmede de winstvooruitzichten, zijn wij positief over het aandeel. Air liquide is wereldmarktleider in de levering van gassen (onder andere zuurstof, stikstof, waterstof). Het bedrijf levert producten in meer dan 75 landen aan meer dan één miljoen klanten in de meest uiteenlopende industriële takken, zoals de staalindustrie, de levensmiddelen- en elektronische industrie en farmaceutische bedrijven. Het Franse bedrijf heeft in 2009 een vrijwel gelijke netto winst van 1,23 miljard gerapporteerd. De omzet daalde wel over het gehele jaar met 6,2% tot 12,0 miljard. De kostenbesparingen bedroegen ruim 335 miljoen in Ook voor 2010 is het bedrijf positief en ziet het de winst verder groeien, ondanks dat de omstandigheden nog uitdagend zullen zijn. Enkele mooie nieuwe contracten in China en India zijn reeds bekrachtigd. 14 Koersverloop KPN (EUR) Het 13 aandeel kende in 2009 een uitstekende performance ten 12 opzichte van de CAC40 en haar concurrenten zoals Linde. Het aandeel is met een koers/winstverhouding van niet goedkoop, maar gezien de stabiele kasstromen en 10 9 winstpotentie groeien houden wij het aandeel. Het dividendrendement bedraagt thans 2,6%. 8 mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 Bron : Bloomberg Koersverloop KPN (EUR) Koersverloop Air Liquide (EUR) mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 Bron : Bloomberg mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 Bron : Bloomberg BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT Koersverloop Air Liquide (EUR)

13 UNIT 4 18,93 TAQA ENERGY 4,375% ,90 Unit 4 ontwikkelt, verkoopt, implementeert en ondersteunt bedrijfssoftware voor de sturing, beheersing en optimalisatie van de bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering. Met CODA Financials heeft het bedrijf één van de meest geavanceerde financieel managementsystemen in huis. Recentelijk maakte het bedrijf zijn winstcijfers over 2009 bekend. Dankzij een toename van de afgesloten contracten en kostenbesparingen realiseerde het een nettowinststijging van liefst 58%. De nettowinst kwam uit op 19,5 miljoen. Het bedrijf heeft zich het afgelopen jaar vanwege de krimpende markt vooral gericht op kostenbesparingen en herstructureringen. Volgens het management staat met de huidige kostenstructuur het bedrijf er beter voor dan ooit. Voor het lopende jaar verwacht Unit 4 een stijgende licentieomzet. Tevens verwacht het bedrijf middels overnames omzet te kunnen toevoegen. Zo heeft Unit 4 recentelijk de Nederlandse activiteiten van groothandelaar en distributeur van software IBS Consist overgenomen. IBS Consist, behaalde in het afgelopen jaar een omzet van meer dan 15 miljoen. Met een koerswinst/verhouding voor de geschatte winst over 2010 van circa 10 is het aandeel gezien zijn groeiperspectief aantrekkelijk gewaardeerd. TAQA Energy maakt deel uit van de Abu Dhabi National Energy Company, een energiebedrijf dat wereldwijd investeert in de exploratie en productie van olie en gas, water- en elektriciteitscentrales, pijpleidingen, duurzame energie en gasopslag. TAQA is gevestigd in Abu Dhabi, Europa, de Verenigde Staten en Canada. TAQA staat genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange. Circa 28% van de aandelen is daar verhandelbaar, 51% van de aandelen is in handen van Abu Dhabi Water & Electricity Authority en de rest is in handen van het staatsfonds. In Nederland exploiteert en produceert TAQA Energy B.V. gas, onshore en offshore, en heeft een opslagfaciliteit voor aardgas in Alkmaar en belangen in pijpleidingen en 20 producerende olie- en gasvelden in de Noordzee. De onderneming kent een solide financiële basis. In tegenstelling tot de negatieve financiële ontwikkelingen in 20Dubai maken wij ons geen zorgen over de status van Abu Dhabi. De positie van dit Emiraat is goed te noemen en 15Abu Dhabi bezit circa 8% van de wereldreserves in olie. De 10 obligatie van TAQA bood tijdens de perikelen in Dubai een interessante beleggingsmogelijkheid. De koers loopt inmiddels 5 weer gestaag op. Gegeven de creditrating van A is het rendement in vergelijking met soortgelijke obligaties goed. Koersverloop Unit 4 (EUR) mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 Bron : Bloomberg Koersverloop Unit 4 (EUR) Koersverloop Taqa Abu Dhabi National (EUR) mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan sep-09 nov-09 jan-10 mrt Bron : Bloomberg Bron : Bloomberg Koersverloop Taqa Abu Dhabi National (EUR) BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT

14 Global list 31 maart 2010 Op deze pagina s vindt u een overzicht van grote beursgenoteerde ondernemingen. Voor elk aandeel wordt een aantal voor beleggers relevante, kerncijfers gegeven. De in het rood afgedrukte fondsen maken deel uit van onze vermogensbeheerportefeuilles. Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-08 WPA-09T KW-09T Energy BP GBp 623,40 3,7% 643,50 426,50 6,1% 0,88 1,03 9,48 CHEVRON USD 75,83-2,5% 81,09 60,88 3,5% 5,26 7,82 9,94 CONOCO PHILLIPS USD 51,17 0,5% 54,13 37,52 3,6% 3,26 5,87 9,07 EXXON MOBIL USD 66,98-2,6% 76,54 63,56 2,5% 3,99 5,71 11,94 FUGRO EUR 48,39 18,3% 51,30 23,27 3,0% 3,46 3,13 16,23 KONINKLIJKE OLIE EUR 21,42 2,1% 22,13 15,93 5,5% 2,04 2,89 10,22 PETROBRAS BRL 39,70-3,4% 45,33 34,71 2,6% 3,30 3,57 11,33 PETROCHINA USD 117,22-6,4% 135,92 82,00 3,3% 78,50 10,57 SBM OFFSHORE EUR 14,82 4,0% 15,35 9,34 2,2% 1,47 1,33 15,32 SCHLUMBERGER USD 63,46-4,4% 72,00 41,98 1,3% 2,62 2,92 22,50 TOTAL EUR 42,98-3,6% 46,74 34,72 5,2% 3,79 4,46 9,91 Materials AIR LIQUIDE EUR 88,88 9,7% 91,16 60,95 2,5% 4,70 5,04 17,91 AKZO EUR 42,20-6,9% 47,78 29,52 3,9% 1,23 2,98 14,53 ARCELOR MITTAL EUR 32,49 5,6% 34,72 16,64 1,5% 0,08 2,34 19,82 BASF EUR 45,98 6,4% 47,50 22,50 4,1% 1,54 3,28 14,39 BAYER EUR 50,15-9,1% 56,75 35,36 2,8% 1,70 3,89 12,84 BGF WORLD GOLD FUND EUR 8,75 0,2% 10,41 6,12 BHP BILLITON AUD 43,59 1,8% 44,93 31,25 3,0% 1,06 2,28 18,08 DSM EUR 33,02-6,0% 35,25 19,15 3,6% 2,01 2,18 15,09 LAFARGE EUR 52,10-11,2% 66,59 32,29 3,7% 2,77 3,92 13,75 RIO TINTO AUD 78,40 2,6% 80,96 41,18 0,9% 2,76 5,72 13,00 Industrials Capital Goods 3M USD 83,57 0,6% 85,17 50,60 2,4% 4,56 5,14 16,37 ABB CHF 23,03 16,2% 23,87 15,28 1,27 1,13 19,79 GENERAL ELECTRIC USD 18,20 19,9% 18,94 10,41 2,2% 1,01 1,02 18,20 IMTECH EUR 23,71 22,9% 24,60 10,96 2,4% 1,62 1,94 12,54 SIEMENS EUR 74,15 15,6% 76,39 43,02 2,1% 2,65 4,72 16,12 ST. GOBAIN EUR 35,60-6,4% 40,65 21,62 2,8% 0,43 2,37 15,34 VINCI SA EUR 43,64 8,4% 44,90 28,85 3,7% 3,21 3,04 14,55 Commercial Services ADECCO CHF 59,85 1,6% 63,55 36,30 2,4% 0,04 1,74 24,98 RANDSTAD EUR 35,19-0,4% 38,50 13,33 0,36 1,76 20,95 Consumer Discretionary Consumer Goods LVMH EUR 86,54 11,6% 89,40 48,89 1,8% 3,71 4,29 20,56 PHILIPS EUR 23,74 14,9% 25,33 11,55 2,9% 0,44 1,36 17,92 SONY JPY 3580,00 28,1% 3675, ,00 0,4% -98,59-42,69 Retail HENNES & MAURITZ SEK 469,10 21,1% 483,60 326,00 3,2% 19,80 22,34 21,48 INDITEX EUR 48,81 14,0% 50,00 30,46 2,1% 2,11 2,41 20,69 WAL-MART USD 55,60 3,6% 56,27 47,35 2,0% 3,71 4,00 13,88 Media ELSEVIER EUR 9,00 7,0% 9,13 6,91 4,4% 0,32 0,73 12,46 WALT DISNEY USD 34,91 10,7% 35,60 18,80 1,0% 1,78 1,99 17,72 WOLTERS KLUWER EUR 16,06 4,1% 16,31 11,82 4,0% 0,41 1,43 11,34 Consumer Staples Retail CARREFOUR EUR 35,69 5,8% 37,38 27,85 3,0% 0,46 2,33 15,68 KONINKLIJKE AHOLD EUR 9,87 6,4% 10,05 7,70 1,8% 0,76 0,84 11,97 Food & Beverage DANONE EUR 44,60 5,6% 45,71 32,29 2,5% 2,48 2,57 17,65 DIAGEO GBp 1106,00 6,6% 1142,00 760,00 3,6% 0,65 0,72 15,80 HEINEKEN EUR 38,05 13,5% 38,88 20,11 1,6% 2,08 2,46 15,40 NESTLE CHF 54,00 9,4% 54,65 36,68 2,6% 2,92 3,19 16,77 PEPSICO USD 66,16 7,5% 67,00 47,50 2,7% 3,81 4,17 15,82 UNILEVER EUR 22,40 3,3% 23,27 14,11 4,3% 1,21 1,44 15,96 14 Household & Personal Care COLGATE USD 85,26 2,7% 87,39 57,15 2,1% 4,53 4,84 17,68 L OREAL EUR 77,86 1,2% 80,51 49,29 1,8% 3,07 3,76 20,93 PROCTER & GAMBLE USD 63,27 4,8% 64,58 46,98 2,8% 4,49 3,64 17,52 BEURSVISIE GLOBAL LIST

15 Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-08 WPA-09T KW-09T Health Care BB BIOTECH CHF 69,75-8,5% 78,35 61,80 5,2% BB MEDTECH CHF 53,01 7,1% 53,73 44,54 GLAXOSMITHKLINE GBp 1265,50-3,4% 1347,00 982,00 5,4% 1,09 1,20 10,40 NOVARTIS CHF 56,95 3,4% 60,40 40,98 3,7% 3,70 4,75 11,02 PFIZER USD 17,15-9,1% 20,36 12,75 3,9% 1,23 2,19 7,73 ROCHE CHF 171,00-5,7% 187,40 130,20 3,5% 9,07 13,21 12,81 SANOFI-AVENTIS EUR 55,19-2,5% 58,90 39,32 4,1% 4,03 6,46 8,40 Financials Banks BANCO SANTANDER EUR 9,84-15,4% 12,14 5,71 6,3% 1,05 1,07 9,49 BNP PARIBAS EUR 56,86 0,3% 60,38 31,34 1,7% 5,20 5,18 11,08 DEUTSCHE BANK EUR 57,03 13,6% 59,11 32,09 0,9% 7,92 6,25 9,28 HSBC GBp 668,00-9,0% 766,80 423,25 3,5% 0,34 0,67 15,31 UBS CHF 17,14 9,3% 19,65 10,56-0,75 1,36 13,30 Diversified GOLDMAN SACHS USD 170,63-0,6% 193,60 112,50 0,8% 23,74 18,12 9,55 ING EUR 7,39 4,9% 9,82 3,57-0,57 0,92 8,49 JPMORGAN CHASE & CO USD 44,75 3,2% 47,47 26,51 0,4% 2,27 3,10 14,62 Insurance AEGON EUR 5,07 8,7% 6,26 2,88-0,16 0,42 12,32 ALLIANZ EUR 92,83 6,2% 95,39 61,00 3,7% 9,53 10,86 8,75 AXA EUR 16,47-4,1% 19,37 9,15 2,4% 1,51 1,83 9,02 IT Software&Services CAP GEMINI EUR 36,47 7,5% 37,32 24,45 2,7% 1,23 1,78 20,83 GOOGLE USD 567,12-6,1% 629,51 355,31 20,62 27,45 20,80 LOGITECH CHF 17,35-1,5% 20,36 11,20 0,60 0,37 46,44 MICROSOFT USD 29,29-4,9% 31,50 18,27 1,8% 1,63 2,01 14,58 ORACLE USD 25,71 4,6% 26,25 17,73 0,6% 1,10 1,61 15,92 SAP EUR 35,85 8,3% 36,43 26,70 1,4% 1,47 2,00 17,94 Hardware & Equipment APPLE USD 235,00 13,0% 238,73 113,28 9,22 11,98 19,91 CISCO SYSTEMS USD 26,03 7,2% 26,85 16,58 1,05 1,55 16,94 DELL USD 15,02 4,3% 17,26 9,73 0,73 1,21 12,55 HEWLETT PACKARD USD 53,15 3,2% 53,95 32,63 0,6% 3,21 4,44 12,14 IBM USD 128,25-0,5% 134,25 96,44 1,7% 10,12 11,11 11,65 INTEL USD 22,29 8,6% 22,75 14,96 2,6% 0,79 1,68 13,49 NOKIA EUR 11,53 26,2% 11,88 8,41 3,4% 0,24 0,75 15,62 Telecom Services CHINA MOBILE HKD 74,70 2,9% 92,25 66,00 3,6% 5,74 5,88 11,30 FRANCE TELECOM EUR 17,72-0,5% 18,78 15,45 8,0% 1,13 1,79 9,83 KPN EUR 11,73-3,7% 12,59 9,00 5,4% 1,33 1,11 10,51 TELEFONICA EUR 17,54-10,1% 19,85 14,35 5,7% 1,71 1,79 9,87 VODAFONE GBp 152,00 5,0% 153,80 111,20 5,8% 0,06 0,15 9,71 Utilities ENDESA S.A. EUR 21,16-8,3% 24,20 14,78 2,3% 3,24 2,09 10,19 ENEL SPA EUR 4,14 0,8% 4,38 3,15 9,3% 0,64 0,45 9,36 EON AG EUR 27,33-5,8% 30,47 21,56 5,5% 4,41 2,85 9,65 GDF-SUEZ EUR 28,60-5,6% 31,34 22,92 7,6% 2,07 1,99 14,42 RWE AG EUR 65,82-3,4% 69,29 51,44 6,8% 6,70 6,99 9,46 VEOLIA EUR 25,68 8,7% 27,10 16,48 4,7% 1,24 1,33 19,54 Vastgoed CORIO EUR 49,44 5,9% 50,69 32,36 5,3% -1,83 2,93 16,92 UNIBAIL-RODAMCO EUR 150,00-3,3% 161,45 102,01 2,6% -17,14 9,35 16,19 VASTGOED FUNDAMENT EUR 33,03-1,4% 37,45 32,69 4,6% FONDS WERELDHAVE EUR 70,96 6,0% 72,44 50,20 6,4% -5,07 5,07 14,19 15 Div Rend dividend van het afgelopen boekjaar gedeeld door de koers KW koers - winstverhouding Hoog 12 mnd de hoogste koers in de afgelopen 12 maanden Laag 12 mnd de laagste koers in de afgelopen 12 maanden Rend 3 mnd procentuele koersontwikkeling in het afgelopen kwartaal in de Valuta van notering T taxatie BEURSVISIE GLOBAL LIST

16 Ten Cate Actueel Met genoegen kunnen we melden dat per 1 mei 2010 Arno Blokland ons private banking team komt versterken. Arno heeft de afgelopen 12 jaar gewerkt bij Van Lanschot bankiers in Noord Oost Nederland. In zijn laatste functie als manager private wealth management met een focus op acquisitie en bediening van DGA s en landgoedeigenaren. Daarvoor was Arno beleggingsadviseur, hoofd private banking in Zwolle en enkele jaren kantoordirecteur voor Van Lanschot in Apeldoorn. Arno is bestuurslid van de stichting Buitengoed Overijssel en lid van VNO-NCW in de stedendriehoek. In zijn vrije tijd speelt Arno golf op de Sallandsche golfclub in Diepeveen. Arno is gehuwd, vader van 3 kinderen en woont in Wijhe. In dit eerste afgelopen kwartaal was Bank ten Cate & Cie een belangrijke sponsor van de PRIMAVERA van dit jaar. PRIMAVERA is een jaarlijkse terugkerend evenement voor hedendaagse, moderne en klassieke schilderkunst, juwelen, horloges, foto s, sculpturen en antiek. Met bezoekers was deze vijfde editie, die van 25 tot en met 29 maart plaatsvond in Ahoy Rotterdam, wederom een succes. Een 70-tal deelnemers uit binnen- en buitenland toonde er van circa 500 kunstenaars een diversiteit aan kunst, juwelen en antiek. Met veel plezier hebben wij u als cliënt in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan de PRIMA- VERA2010 en hebben dan ook velen van u in onze stand mogen ontvangen. fotografie: Jaap Pameyer - fotorondleiding.nl

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Goldrush 8 Financiële Planning 9 Beleggingsbeleid

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Goldrush 8 Financiële Planning 9 Beleggingsbeleid inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Sparinvest Ethical Global Value 8 Financiële Planning

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Sparinvest Ethical Global Value 8 Financiële Planning inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie mr. Anne M.C.A. Berger- de Klijn FFP Frank G.W.M. van den Bergh ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel prof. dr. Jacques

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Macro-economie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Macro-economie inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten redactie A. Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

Inhoud. 5 Beleggingsbeleid. 8 Financiële Planning. 10 South Sea Bubble 1720. 12 Global list. 14 Geopolitieke ontwikkelingen

Inhoud. 5 Beleggingsbeleid. 8 Financiële Planning. 10 South Sea Bubble 1720. 12 Global list. 14 Geopolitieke ontwikkelingen Inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton BBA ir. Yvo J.E. Dahmen drs. Jan-Paul van der Ent Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen Josje

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie Bart Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn Annelies Jasper mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS?

JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? Beursvisie JAARGANG 22 NUMMER 4 2008 JACOB GELT DEKKER, ONDERNEMER EN FILANTROOP KREDIETCRISIS NU VERTROUWENSCRISIS? DE TROONREDE: HET ZURE ZOET IN DE BEGROTING 2009 inhoud 3 Voorwoord DENNIS RAITHEL REDACTIE

Nadere informatie

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office

Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Visie 2011 Déjà vu? ING Investment Office Disclaimer Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep

Nadere informatie

De techniek staat niet stil bij Imtech

De techniek staat niet stil bij Imtech Jaargang 12, mei 2006, nr. 4 AKZO Nobel op het rechte pad 4 7 11 Aalberts blijft aan de weg Cel-Sci, survival of timmeren the fittest... De techniek staat niet stil bij Imtech Imtech, het voormalige Internatio

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie

Onder de loep. Uitgave 3e kwartaal 2011. Beleggingsstrategie Onder de loep Uitgave 3e kwartaal 2011 Beleggingsstrategie Vooruitzichten 3e kwartaal 2011 Het vizier op de middellange termijn De wereldeconomie is opnieuw in een zwakke periode beland. Wij maken ons

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug Asset Backed Securities in de schijnwerpers Jaargang 16 - februari 2013 Colofon Redactie Justin Boers, David van Bragt, Lieuwe Jousma, Menso van Leeuwen,

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie 1 4 pag Recht en krom Zeven rechtsgeleerden over aanpassingen van de wet 5 pag Olympische Spelen Gunstig voor een lokale economie of niet? 6 pag Macroklimaat wordt guur Economische groeivertraging in alle

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Beleggen met Friesland Bank maandag 21 juli 2008 jaargang 29 nummer 7

Beleggen met Friesland Bank maandag 21 juli 2008 jaargang 29 nummer 7 Beleggen met Friesland Bank maandag 21 juli 2008 jaargang 29 nummer 7 Macro mondiaal Producentenvertrouwen Duitsland 108 106 104 102 100 98 96 94 92 2003 2004 2005 Amerikaanse consument ziet het niet meer

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie