inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning"

Transcriptie

1

2 inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort Elly G.H. Rijkenbarg beursvisie verschijnt 4x per jaar en is een uitgave van Bank ten Cate & Cie N.V. Herengracht BV Amsterdam Postbus AT Amsterdam telefoon: fax: internet: vrijwaring Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Bank ten Cate & Cie N.V. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in dit document gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaardt Bank ten Cate & Cie N.V. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. Ontwikkelingen na sluitings datum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicatie gestelde feiten en de verstrekte opinies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten Peter J. van der Hof 7 Threadneedle Macro Trading Fund Jacqueline B.M. van der Voort 8 Financiële Planning Elly G.H. Rijkenbarg 9 Beleggingsbeleid Yvo J.E. Dahmen 10 Interview met Directie 12 Fondsen in het Kort John P.N. Res 14 Globallist 16 Ten Cate Actueel BEURSVISIE JAARGANG 24 NUMMER

3 voorwoord Geachte lezer, Na een relatief lange en koude winter is op 20 maart jl. de lente begonnen. En met het aanbreken van de lente begint bij velen ook een gevoel van optimisme. Laten we hopen dat dat optimisme ook doordringt in de landelijke politiek en dat na de verkiezingen op 9 juni een verstandig kabinet aantreedt, dat zorgvuldig de belangen van de Nederlandse bevolking en het bedrijfsleven behartigt. Nederland is, denken wij, wel toe aan een krachtige regering, waarbij besluiten ook worden uitgevoerd en waarbij Nederland weer als handelsnatie internationaal gezag krijgt. We zijn wel klein, maar hebben in de wereld veel bereikt. We mogen niet vergeten dat, na de Verenigde Staten en Frankrijk, Nederland het derde exportland is op het gebied van land- en tuinbouwproducten. Over de gehele linie bekeken is Nederland ongeveer de tiende economie van de wereld en daar mogen we best een beetje trots op zijn. Ook op het gebied van duurzaamheid speelt Nederland een belangrijke rol. Veel duurzame ontwikkelingen en toepassingen vinden hun oorsprong bij de Nederlandse industrie of bij Nederlandse universiteiten. Maar wat is duurzaamheid precies? Sommige mensen vinden het thema duurzaam een modeverschijnsel, andere denken dat het niet meer is weg te denken uit de moderne maatschappij. Uiteindelijk is het allemaal terug te leiden naar de definitie die eraan wordt gegeven. Wij denken dat duurzaam beleggen - om op ons eigen vakgebied te blijven - impliceert dat je bij een investering in een bedrijf, naast de economische factor, de gevolgen voor de mens (sociaal en ethisch) en het milieu (de toekomst) laat meewegen. Op het gebied van deze research hebben wij een samenwerking met onze partner Financiële Diensten Amsterdam (FDA). FDA analyseert bedrijven op een duurzaamheidfactor per bovengenoemd element. Zij doen dit aan de hand van een groot aantal objectieve criteria. Wij gebruiken deze analyses om fondsen te selecteren voor onze vermogensbeheerportefeuilles. Op deze wijze denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan het duurzaamheidvraagstuk, zonder aan de kwaliteit van de individuele aandelen en de rendementseisen te moeten inboeten. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met uw private banker of beleggingsadviseur. 3 Ik wens u veel leesplezier en een fijne lente, Dennis Raithel Directeur

4 Een gematigd optimisme in 2010 prof. dr. Jacques J. Sijben 4 Nadat in mijn vorige bijdrage aandacht is geschonken aan de rentevooruitzichten in 2010 zal ik nu een overzicht geven van de meer brede macro-economische vooruitzichten in de Verenigde Staten, Europa en Azië. De agressieve renteverlaging in combinatie met sterke overheidsimpulsen wereldwijd in het vierde kwartaal in 2008 heeft in de loop van 2009 de recessie beëindigd en heeft geleid tot een broos en wankel herstel in de Verenigde Staten en Europa. Het herstel heeft zich het eerst gemanifesteerd in Azië en meer in het bijzonder in China met sterke positieve overloopeffecten naar de gehele regio in Azië. Toekomst politieke onafhankelijkheid FED I n het vierde kwartaal 2009 is de groei in de Verenigde Staten uitgekomen op 5,7% op jaarbasis en de vooruitzichten voor dit jaar komen uit op een groei van 2,5%-3%. De werkloosheid bedroeg in januari 9,7% en de inflatie 2,7%. Zoals ik in mijn vorige bijdrage reeds heb vermeld, zijn deze positieve vooruitzichten cruciaal afhankelijk van de vraag wanneer en met welke snelheid de beleidsmakers de omvangrijke monetaire en budgetimpulsen zullen afbouwen. Het antwoord op deze vraag is medebepalend voor het al of niet optreden van een double-dip recession. Naar mijn mening zal, ondanks de recente verhoging van het discontopercentage voor noodkredieten aan de banken, deze afbouw pas na het midden van dit jaar zéér geleidelijk gaan plaatsvinden. Immers, het voorkomen van een verdere stijging van de werkloosheid met een daarmee verbonden afzwakking van de consumptieve bestedingen en het ontstaan van nieuwe wanbetalers op de nog steeds kwetsbare huizenmarkt zal de hoogste prioriteit krijgen. Op 11 december is in het Huis van Afgevaardigden een voorstel ingediend om in de toekomst de rentebeslissingen van de Fed te onderwerpen aan een goedkeuring van een overheidscommissie. Dit vind ik een slechte ontwikkeling. Als dit voorstel wordt aangenomen zal er een einde komen aan de politieke onafhankelijkheid van de Federal Reserve. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de inflatietolerantie groter wordt om voorrang te kunnen geven aan het verhogen van de werkgelegenheid. Dit zou betekenen, zoals in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, dat het kortetermijn effect van groei en werkgelegenheid zal prevaleren ten koste van een lage en stabiele inflatie op de lange termijn. Eén en ander zal dan ongetwijfeld het vertrouwen in de dollar aantasten en via het opwekken van devaluatieverwachtingen voeding geven aan een hogere lange rente en inflatie. Griekse boekhouding In Europa is het economisch herstel geheel onverwacht eerder ingetreden dan in het najaar door het IMF werd voorzien. De groeiverwachting van 0,3% is inmiddels voor de Eurozone naar boven bijgesteld tot 1,3%, maar het herstel is wankel van aard. De werkloosheid bedraagt thans 10% en de inflatie 0,9%. De diepe recessie heeft een forse bres geslagen in de overheidsfinanciën. Het budgettekort in de Eurozone is in 2009 gestegen tot 6,3% BBP en in sommige BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

5 Elk kwartaal behandelt Professor Sijben de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en economische vooruitzichten. landen (Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje) zelfs boven 10% BBP. De kwaliteit van de Griekse overheidsobligaties is recentelijk naar beneden bijgesteld, waardoor de rentespread ten opzichte van de Duitse overheidsobligaties aanzienlijk is opgelopen. Deze hogere rentelasten zullen de budgettaire positie verder verslechteren. Als deze situatie ook andere zwakke eurolanden (Portugal, Spanje, Italië) gaat besmetten kunnen in de muntunie de politieke spanningen zeer wel gaan oplopen, temeer nu de Europese Commissie heeft aangekondigd dat de budgettekorten in 2013 moeten worden teruggebracht naar de norm van 3% BBP. De verwachting is dat het budgettekort dit jaar nog kan oplopen tot 7%. Tevens kan in dit verband wellicht de no-bailout clausule uit het verdrag van Maastricht (art.103) ter discussie worden gesteld. Volgens dit artikel kan een land met ontspoorde overheidsfinanciën géén beroep doen op de hulp van de centrale bank. Hier ligt de redenering aan ten grondslag dat in een muntunie géén ruimte meer bestaat, zowel voor een autonome monetaire politiek, als voor een devaluatie van de eigen munt teneinde de economie te stimuleren. Dit impliceert dat een land na toetreding tot de muntunie zijn eigen boontjes moet doppen als de overheidsfinanciën ontsporen. Een bailout scenario voor de zwakke eurolanden is een slechte zaak, vanwege een verdere aantasting van de budgettaire discipline (moral hazard). Bovendien wordt hierdoor de moeizaam opgebouwde geloofwaardigheid en reputatie van de ECB ernstig aangetast, evenals de positie van de euro op de internationale valutamarkten. Een monetaire ontwrichting kan Europa zich in de huidige competitieve wereldeconomie niet veroorloven. Op 11 februari hebben de regeringsleiders in de EU zich weliswaar solidair betoond met Griekenland, maar het land zal via een forse bezuinigingsoperatie en structurele hervormingen de problemen zelf moeten oplossen. Het begrotingstekort van 13% BBP zal in 2012 moeten worden teruggebracht tot 3% BBP, evenals de schuldquote van de overheid (ruim boven 100% BBP). Aziatische tijgers en China In Azië (inclusief Japan) is de groei in het begin van 2009 reeds toegenomen en deze regio in de wereldeconomie heeft het eerst de recessie verlaten. In China is in 2009 de groei uitgekomen op 8,3% en zal in % of zelfs hoger bedragen. Het herstel werd vooral gedreven door een toename van de consumptieve bestedingen en een omvangrijke overheidsimpuls ($ 585 miljard). Bovendien is er sprake van een ruim monetair beleid met een zeer sterke kredietexpansie. Deze situatie heeft recentelijk geleid tot verschijnselen van oververhitting met zelfs het gevaar van een zeepbel op de aandelen- en vastgoedmarkt. De sterke opleving in China en de daarmee verbonden forse toename van de wereldhandel heeft een positieve invloed uitgeoefend op de economie in andere landen in Azië en ook in de Verenigde Staten en Europa. De werkloosheid in China bedraagt 10,2% met een begrotingstekort van 3,8% BBP. In de andere opkomende markten in Azië zal de groei in 2010 uitkomen tussen 3,5% en 6% en in Japan, met een sterke export naar China, op 1,5%. Japan kampt nog steeds met een deflatie van 1,7% en de werkloosheid bedraagt 5,2%. Inmiddels heeft de nieuwe regering een additionele overheidsimpuls van $ 80 miljard aangekondigd om het wankele herstel te versterken. De kwestie omtrent een appreciatie van de Chinese Yuan ten opzichte van de dollar zal dit jaar sterk de aandacht krijgen. Temeer daar veel speculatief kapitaal (appreciatieverwachting) zich thans richting China beweegt. Naar mijn mening zal China zeer geleidelijk en stapsgewijze de munt appreciëren. De mate waarin dit in de nabije toekomst zal gaan plaatsvinden is afhankelijk van de vraag wanneer de binnenlandse bestedingen de fakkel van de drijvende kracht van de economische groei, in casu de export, zullen gaan overnemen. Tot die tijd zal de accumulatie van dollars voorlopig voortduren en zal China het spaartekort van de Verenigde Staten nog opvangen. 5 BEURSVISIE MACRO-ECONOMIE

6 Beurzen kwamen moeizaam uit de startblokken Het 1e kwartaal kon uiteindelijk toch positief afsluiten. Door mr. Peter J. van der Hof RBA Het eerste kwartaal leefde tussen hoop en vrees waarbij uiteindelijk de hoop de doorslag gaf. De financiële markten begonnen het jaar goed, maar moesten gaandeweg toch terrein prijsgeven om aan het eind van het kwartaal weer enig herstel te laten zien. De markten anticipeerden op goede bedrijfsresultaten over De winsten waren over het algemeen gestegen. Maar nadere analyse legde druk op de euro en wist haar rol als veilige haven waar te maken met een stijging tot CHF 1,42. 6 bloot dat dit voornamelijk werd veroorzaakt door kostenreducties en niet door hogere omzetten. D it, in combinatie met overheden die torenhoge schulden bleven opbouwen om hun economieën te stimuleren, liet de onzekerheid op de markten terugkeren. De problemen rondom de schulden van Griekenland drukten met name een zware stempel. Aan het eind van het kwartaal gaven echter diverse gunstiger dan verwachtte macro-economische cijfers, de burger weer moed. Deze ontwikkelingen motiveerden de belangrijkste centrale banken niet om hun rentetarieven te wijzigen. Ze hielden hun korte rente ongewijzigd op respectievelijk 0,25% (FED) en 1% (ECB). Tevens lieten ze doorschemeren deze rente- niveaus voorlopig te willen handhaven om een pril herstel van de economieën niet te dwarsbomen. De kapitaalmarktrentes kwamen ook amper van hun plaats. In de Verenigde Staten is de 10-jaars rente nagenoeg gelijk gebleven rond de 3,83% en in Europa zelfs gedaald tot 3,09%. Desalniettemin zagen we de inflatie licht stijgen tot niveaus van 2,14% in de Verenigde Staten en 0,91% in Europa. De olieprijs was hiervoor medeverantwoordelijk. Die zette de trend van vorig jaar voort met een stijging tot $ 81,-. Deze stijging vond plaats terwijl de Amerikaanse dollar ook dit kwartaal weer sterker werd. Dit werd met name veroorzaakt door de problemen rond Griekenland die de euro een tik van bijna 6% gaven tot USD 1,35. De Britse pond kon hier niet van profiteren en bleef nagenoeg gelijk op GBP 0,89. De Zwitserse frank kon zich wel onttrekken aan de Zoals gezegd hebben de aandelenbeurzen dit eerste kwartaal veel fluctuaties laten zien, maar wisten ze uiteindelijk toch winsten op de borden te zetten. De MSCI-World Index steeg met 8,8%, maar zonder stijging van de dollar was dat slechts 2,8% geweest. De Dow Jones steeg dit kwartaal met 10,2%, terwijl onze eigen AEX-index niet verder kwam dan 2,7%. Ook Japan was positief gestemd met een stijging van 10,2%. Ondanks het duurder worden van olie heeft de energiesector dit kwartaal minder goed gepresteerd met een geringe stijging van 4,2%. Ook de grondstoffen bleven achter met een plus van 7,9%. De grootste achterblijvers waren de telecom en nutsbedrijven met beiden een fractionele groei van 1,4%. De positieve uitschieter was de sector van industrials met een stijging van 14,9%. Ook de Emerging Markets konden de Amerikaanse beurs dit kwartaal niet bijhouden ondanks hun goede sprong van 8,1% Relatieve Performance (31 maart 2005 = 100) AEX S&P 500 MSCI World 40 Mar-05 Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 Mar-10 Bron: Bloomberg BEURSVISIE MARKTEN EN BELEID

7 Threadneedle Macro Trading Fund 100,39 Door drs. Jacqueline B.M. van der Voort Na de forse koersdalingen in 2008 en een sterker dan geanticipeerd herstel in 2009 verwachten wij dat de komende periode vooral wordt gekenmerkt door een hogere volatiliteit van de aandelenbeurzen. Een manier om in te dekken tegen deze beweeglijkheid in effectenportefeuilles is onder meer door het innemen van long- en shortposities. Middels een longpositie wordt ingespeeld op een verwachte koersstijging van een belegging en bij het innemen van een shortpositie wordt ingespeeld op daling van een belegging. Het Threadneedle Macro Trading fund is een voorbeeld van een dergelijk fonds. In dit artikel wordt dit fonds nader beschreven. T hreadneedle is een wereldwijde vermogensbeheerder met een geschiedenis die teruggaat tot Het Threadneedle Macro Trading fonds is een hedgefund dat is opgericht in oktober Sindsdien is een stabiele performance behaald. Het fonds dat oorspronkelijk in US-dollar is genoteerd, heeft sinds de aanvang een rendement van 18,6% behaald. Recent is ook een Euro-variant van dit fonds geïntroduceerd. Bij deze Eurovariant vindt een maandelijkse valuta-afdekking plaats, waardoor de rendementsontwikkeling, naar verwachting, gelijke tred zal houden met die van de US-dollar-variant. In bovenstaande tabel is de performance tot eind januari te zien. Er wordt ingespeeld op bewegingen op het gebied van rente-, valuta-, aandelenindices en grondstoffen. Instrumenten die door de beheerders worden gebruikt zijn onder meer staatsobligaties, bedrijfsobligaties, alsmede rente-, aandelen en commodityderivaten. De gebruikte instrumenten zijn zeer liquide van aard, hierdoor kunnen de beheerders snel en gemakkelijk hun posities veranderen. Het feit dat het fonds zowel long - als shortposities kan innemen, waardoor een dempend effect ontstaat op de beweeglijkheid, maakt dat het geschikt is als een defensieve belegging binnen een portefeuille. Voor meer informatie omtrent het Threadneedle Macro Trading Fund kunt u contact opnemen met uw Private Banker of beleggingsadviseur. 7 De beleggingsstrategie van het fonds is gericht op het benutten van beleggingsmogelijkheden met wereldwijde macro-economische ontwikkelingen als uitgangspunt. BEURSVISIE THREADNEEDLE MACRO TRADING FUND

8 Wees kritisch ten opzichte van de WOZ-waarde van uw onroerend goed Door Elly G.H. Rijkenbarg dit geldt voor iedere eigenaar van onroerend goed. De belangrijkste reden hiervoor is dat de WOZ-beschikking soms niet de reële waarde weergeeft en voor veel doeleinden wordt gebruikt. H et is mogelijk dat de WOZ-waarde hoger uitvalt dan verwacht of dan de waarde in het economische verkeer. Dit komt doordat de beschikking is gebaseerd op de geschatte waarde van 1 januari Op dat moment waren de huizenprijzen nog maar licht gedaald. Ten opzichte van 1 januari 2008 was vaak nog sprake van een prijsstijging. Bovendien werd de prijsdaling van eind 2008 vooral veroorzaakt doordat er vooral minder duurdere huizen werden verkocht. Woningen in het goedkope- en middensegment waren toen nog niet of nauwelijks in prijs gedaald. De WOZ-waarde wordt onder meer vastgesteld aan de hand van verkoopprijzen van soortgelijke huizen in de buurt en vormt de grondslag voor belastingen in Overigens geldt de Wet WOZ ook voor commercieel onroerend goed (kantoren, winkelpanden, verhuurde woningen, e.d.). de WOZ-waarde als uitgangspunt genomen. Ook voor een tweede woning (bijvoorbeeld een vakantiewoning) of bij zogenaamd bloot eigendom is de WOZ-waarde van belang. De waarderingen van alle woningen in Box 3 vinden vanaf 2010 plaats op basis van de WOZ-waarde. Wie een woning erft of (gedeeltelijk) geschonken krijgt, zal belasting moeten betalen over de waarde. Hiervoor wordt niet de waarde in het economische verkeer, maar de WOZwaarde gebruikt. Is deze waarde te hoog, dan betaalt de erfgenaam teveel belasting. Houdt u dus goed in de gaten wat de reële waarde van uw woning is. Scheelt het u veel geld als de WOZ-waarde verlaagd zou worden en twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde? Dan is het misschien verstandig om bezwaar te maken. Het taxatieverslag geeft aan waar de gemeente uw WOZ-waarde op heeft gebaseerd. Bestudeer het taxatieverslag daarom goed en maak tijdig bezwaar. 8 Mensen die niet bezig zijn met de verkoop van hun woning, zullen zich er misschien niet zo druk over maken, maar dat is niet verstandig. De WOZ-waarde wordt namelijk ook gebruikt als grondslag voor de berekening van de onroerendezaakbelasting, de inkomstenbelasting (eigen woning forfait), heffingen van het waterschap en voor de nieuwe Successiewet (die de schenk- en erfbelasting regelt). Voor de bepaling van het eigen woning forfait (Box I inkomstenbelasting) bij een eigen woning (uw hoofdverblijf) wordt De Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is in 1997 landelijk ingevoerd. Hiermee heeft de overheid beschikking over vaste waarden, die als uitgangspunt dienen voor veel belastingen. Ieder jaar wordt het onroerend goed in een gemeente getaxeerd en ontvangt de eigenaar daar een aanslag over. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de onroerendzaakbelasting, de belastingdienst voor meerdere regelingen bij de inkomstenbelasting en voor de vennootschapsbelasting en het Waterschap maakt ook gebruik van de waarde voor de waterschapsbelasting. Daarnaast wordt de WOZ ook door andere instanties geaccepteerd, bijvoorbeeld als bewijs van waarde van de woning bij het aanvragen van een hypotheek. BEURSVISIE FINANCIËLE PLANNING

9 Beleggingsbeleid Bank ten Cate & Cie Lente op de aandelenbeurzen Door ir. Yvo J.E. Dahmen B innen de Eurozone was de aandacht in de afgelopen drie maanden voornamelijk gericht op de perikelen rondom Griekenland. In deze fase van conjunctureel herstel hebben obligatiebeleggers het duidelijke signaal afgegeven niet gecharmeerd te zijn van de ruime begrotingstekorten die overheden zijn aangegaan ten einde reflatie te bewerkstelligen. De situatie rondom Griekenland is maar een voorbode voor andere landen die naar verhouding ook grote overheidstekor- Gedurende het afgelopen kwartaal zijn beurzen wereldwijd verder gestegen nadat macro-economische bevestigingen naar buiten kwamen dat de wereldwijde reeks van monetaire- en fiscale maatregelen inderdaad heeft geleid tot het vlottrekken van de economieën. In de komende kwartalen zal moeten blijken of de groei zal doorzetten op basis van een organische-, consumentgedreven groei, een gegeven waar de markten in grote mate op vooruit lijken te zijn gelopen. ten aanhouden, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het recessieachtig. Ook heeft de Amerikaanse consument weinig Verenigd Koninkrijk, en binnen de Eurozone Portugal, Spanje positieve verwachtingen voor de toekomst, bovenal omdat de en Ierland. Landen als Finland en Nederland behoren op dit economische wederopstanding niet heeft geleid tot een overeenkomstig herstel van de werkgelegenheid. Recent bekend- moment tot de sterkere overheden. De ideeën voor bezuinigingen door Nederlandse ambtenaren, die recent in de media gemaakte werkloosheidscijfers in de Verenigde Staten, zoals bekend zijn gemaakt, maken echter duidelijk dat behalve Nederland ook andere landen de komende jaren de broekriem heid onveranderd is gebleven op 9,7%, terwijl de veel bredere Professor Sijben ook al schrijft, duiden erop dat de werkloos- zullen moeten aanhalen ten einde het vertrouwen van obligatiebeleggers niet te verliezen. Indien bezuinigingen uitblijven, dan stegen naar 16,9%. De U6-indicator weerspiegelt het deel van indicator voor werkloosheid U6 de afgelopen maanden is ge- is niet uit te sluiten dat de kapitaalmarktrente hogere niveaus de beroepsbevolking dat, om economische redenen, behoefte zal opzoeken. Met betrekking tot obligaties heeft het aanhouden van een relatieve korte duratie daarom momenteel onze heeft aan (meer) werk. voorkeur. Tevens gaat onze voorkeur uit naar obligaties van In het licht van de zeer langdurige opleving van de markten ondernemingen met voorspelbare cashflows en waarvan de vanaf de bodem in maart vorig jaar, die plaats heeft gevonden zonder grote noemenswaardige correctie, is gedurende balansen bestand zijn tegen een eventuele verandering van het macro-economisch klimaat. de afgelopen maanden besloten om de asset allocatie binnen Vermogensbeheer per saldo ongewijzigd te laten, doch de Op de aandelenmarkten zijn er afgelopen kwartaal wederom portefeuilles defensiever in te richten. Binnen dit kader hebben positieve resultaten geboekt en is de stijgende trend voortgezet. Het macro-economisch klimaat blijft vooralsnog kwets- een onroerend goed bubbel, geleid tot het reduceren van de de ontwikkelingen in China, waar zich tekenen voordoen van baar, temeer daar in de Verenigde Staten het economisch allocatie in aandelen Emerging Markets. In het kielzog van deze herstel niet als zodanig wordt ervaren door de consument. beslissing is tevens de exposure naar het thema grondstoffen Diverse indicatoren, die gericht zijn op het meten van het consumentenvertrouwen, bevinden zich momenteel op niveaus sector Telecom te verhogen en de categorie Special Products gereduceerd. Tegelijkertijd is besloten om de allocatie naar de die, uit historisch oogpunt, gekenmerkt kunnen worden als defensiever in te richten. 9 BEURSVISIE BELEGGINGSBELEID

10 Interview met Directie Bank ten Cate & Cie Volgend jaar is het 130 jaar geleden dat de heer D.W. Brand, de rechtsvoorganger van Bank ten Cate & Cie, de bank oprichtte. Voor de redactie van Beursvisie tijd voor een gesprek met de huidige twee directeuren over verleden, heden en toekomst van de bank. 10 De afgelopen twee jaar was een roerige tijd. Hoe heeft Bank ten Cate & Cie dat beleefd? H et was inderdaad een rare periode, met als dieptepunt de staatssteun die moest worden verleend om een aantal Nederlandse grootbanken niet om te laten vallen. Dat het zo ver kon komen had men een aantal jaren geleden voor onmogelijk gehouden, aldus Dennis Raithel (directeur sinds 2001). Gelukkig lijkt de rust in het financiële stelsel weer teruggekeerd. Egbert ten Cate (directeur sinds 1994) vult hem aan door te stellen dat Bank ten Cate & Cie zonder problemen door deze crisis is gekomen. Door de sterke focus op vermogensbeheer en beleggingsadvies loopt de bank weinig risico s. Wij verstrekken geen commerciële kredieten, doen niet in hypotheken, handelen niet in effecten voor eigen rekening en hebben geen gestructureerde huisproducten. Dat is ook de reden waarom ons solvabiliteitsratio ultimo 2009 op ruim 34% uitkwam (ter vergelijking: bij Rabobank is dat ongeveer 12%, net als bij ING. ABN AMRO heeft een ratio van rond de 10% en SNS en Van Lanschot tussen 8% en 9%). Dus het gaat goed met de bank? Vertaalt zich dat in een fraaie winst over 2009? Winstmaximalisatie is niet ons doel, stelt Egbert ten Cate, we streven naar groei van het beheerd vermogen. Dat is ook het beleid dat mijn familie, als grootaandeelhouder, ondersteunt. Continuïteit en groei van het beheerd vermo- gen zijn de belangrijke pijlers voor de komende jaren. Dat willen we bereiken door ons te profileren als een degelijke, sterk servicegerichte en vooral onafhankelijke private bank, vult Dennis Raithel aan. De medewerkers van de bank spelen daarbij een bepalende factor. Zij zijn het gezicht naar buiten en moeten het beleid uitdragen. Continuïteit speelt ook hierbij weer een belangrijke rol. Bij andere banken wisselt de contactpersoon vaak regelmatig en dat is heel vervelend. Het is net als bijvoorbeeld een relatie met de huisarts, ook daar draait het om vertrouwen en er is tijd voor nodig om dat op te bouwen. Bank ten Cate & Cie is geheel zelfstandig en beschikt dus niet over een moederconcern van waaruit nieuwe cliënten voortkomen. Hoe doet de bank haar acquisitie? Dennis Raithel: ook hierbij spelen de medewerkers een belangrijke rol. De bank heeft elf private bankers in dienst die contactpersoon zijn voor onze vermogensbeheercliënten. Daarnaast zijn er vier beleggingsadviseurs die onze adviesen execution only cliënten bedienen. De private bankers en beleggingsadviseurs zijn verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe cliënten. Een belangrijke factor daarbij zijn onze bestaande cliënten en relaties. Veel nieuwe cliënten worden namelijk bij ons door hen geïntroduceerd. Iedereen heeft wel een buurman, familielid, vriend of klant die niet tevreden is bij zijn of haar huidige bank. Wij komen dan BEURSVISIE INTERVIEW MET DIRECTIE BANK TEN CATE & CIE

11 vaak in contact met zo iemand, want een warme introductie werkt het beste. Ook organiseren wij kleinschalige evenementen om nieuwe cliënten op een informele en ontspannen manier kennis te laten maken met de mensen van Bank ten Cate & Cie. Hoe ziet de toekomst voor Bank ten Cate & Cie eruit? Egbert ten Cate: wij zijn heel optimistisch voor de toekomst. Zeker de laatste jaren is gebleken dat er behoefte is aan een degelijke en betrouwbare partner voor private banking. Zelfs de autoriteiten roepen dat de meeste banken te groot zijn geworden en te veel activiteiten ontplooien waardoor de risico s zijn verhoogd. Door onze focus en onafhankelijkheid kunnen wij echt de belangen van onze cliënten voorop stellen. Wij hebben geen eigen huisproducten en fungeren ook niet als verkoopkanaal zoals de meeste overgenomen private banken. De grootste bedreiging voor onze bank is reputatieschade. Daar hebben natuurlijk alle banken last van, maar als kleine bank ben je daar extra kwetsbaar voor. Ons betrouwbare imago koesteren we sterk en risicobeheersing zit in het DNA van Bank ten Cate & Cie en haar directie. En tot slot: verkoop van de bank? Niet aan de orde, zegt Egbert ten Cate stellig. Bij de aankoop van de bank hebben we een 40-jarenplan opgesteld. De komende 25 jaar blijft de bank dus zeker nog in handen van de familie. We willen vooral klein en zelfstandig blijven. Dennis Raithel vult aan: daar zit juist onze kracht en geeft ons een uniek selling point. Als je dat zou loslaten is voor onze cliënten een belangrijk deel van de meerwaarde weg. Ook onze medewerkers koesteren die zelfstandigheid. Veel van onze nieuwe medewerkers hebben gewerkt bij een grotere bank, maar kozen bewust om over te stappen naar Bank ten Cate & Cie. Hier kunnen ze werken voor hun cliënten, in plaats van voor het concern. 11 BEURSVISIE INTERVIEW MET DIRECTIE BANK TEN CATE

12 Fondsen in het kort Door drs. John P.N. Res Koersen per 31 maart 2010 KPN 11,73 AIR LIQUIDE 88,88 De jaarresultaten van telefoonaanbieder KPN lagen dicht bij de verwachtingen. De omzet daalde licht met 2,7%, terwijl de winst per aandeel steeg met 17%. KPN denkt de omzet in 2010 gelijk te kunnen houden, gebaseerd op betere economische vooruitzichten (met name in het zakelijke segment). Door verdere kosteningrepen zal de winstgevendheid verder verbeteren. In Duitsland wil KPN haar 20% marktaandeel verder uitbreiden. Daartoe zal ze in april meedoen aan de veiling van mobiele frequenties. De Duitse Staat denkt hiermee 5 miljard aan inkomsten te kunnen binnenhalen. Mocht het niet lukken dan ligt een mogelijke samenwerking met Telefonica in Duitsland het meest voor de hand. KPN verhoogt het dividend met 15% naar 0,69 per aandeel. Dit komt neer op een dividendrendement van 5,8%. Bovendien heeft het bedrijf een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd van 1 miljard. KPN maakt na de zomer bekend wie de huidige CEO Ad Scheepbouwer gaat opvolgen. Gezien het goede dividendrendement, alsmede de winstvooruitzichten, zijn wij positief over het aandeel. Air liquide is wereldmarktleider in de levering van gassen (onder andere zuurstof, stikstof, waterstof). Het bedrijf levert producten in meer dan 75 landen aan meer dan één miljoen klanten in de meest uiteenlopende industriële takken, zoals de staalindustrie, de levensmiddelen- en elektronische industrie en farmaceutische bedrijven. Het Franse bedrijf heeft in 2009 een vrijwel gelijke netto winst van 1,23 miljard gerapporteerd. De omzet daalde wel over het gehele jaar met 6,2% tot 12,0 miljard. De kostenbesparingen bedroegen ruim 335 miljoen in Ook voor 2010 is het bedrijf positief en ziet het de winst verder groeien, ondanks dat de omstandigheden nog uitdagend zullen zijn. Enkele mooie nieuwe contracten in China en India zijn reeds bekrachtigd. 14 Koersverloop KPN (EUR) Het 13 aandeel kende in 2009 een uitstekende performance ten 12 opzichte van de CAC40 en haar concurrenten zoals Linde. Het aandeel is met een koers/winstverhouding van niet goedkoop, maar gezien de stabiele kasstromen en 10 9 winstpotentie groeien houden wij het aandeel. Het dividendrendement bedraagt thans 2,6%. 8 mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 Bron : Bloomberg Koersverloop KPN (EUR) Koersverloop Air Liquide (EUR) mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 Bron : Bloomberg mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 Bron : Bloomberg BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT Koersverloop Air Liquide (EUR)

13 UNIT 4 18,93 TAQA ENERGY 4,375% ,90 Unit 4 ontwikkelt, verkoopt, implementeert en ondersteunt bedrijfssoftware voor de sturing, beheersing en optimalisatie van de bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering. Met CODA Financials heeft het bedrijf één van de meest geavanceerde financieel managementsystemen in huis. Recentelijk maakte het bedrijf zijn winstcijfers over 2009 bekend. Dankzij een toename van de afgesloten contracten en kostenbesparingen realiseerde het een nettowinststijging van liefst 58%. De nettowinst kwam uit op 19,5 miljoen. Het bedrijf heeft zich het afgelopen jaar vanwege de krimpende markt vooral gericht op kostenbesparingen en herstructureringen. Volgens het management staat met de huidige kostenstructuur het bedrijf er beter voor dan ooit. Voor het lopende jaar verwacht Unit 4 een stijgende licentieomzet. Tevens verwacht het bedrijf middels overnames omzet te kunnen toevoegen. Zo heeft Unit 4 recentelijk de Nederlandse activiteiten van groothandelaar en distributeur van software IBS Consist overgenomen. IBS Consist, behaalde in het afgelopen jaar een omzet van meer dan 15 miljoen. Met een koerswinst/verhouding voor de geschatte winst over 2010 van circa 10 is het aandeel gezien zijn groeiperspectief aantrekkelijk gewaardeerd. TAQA Energy maakt deel uit van de Abu Dhabi National Energy Company, een energiebedrijf dat wereldwijd investeert in de exploratie en productie van olie en gas, water- en elektriciteitscentrales, pijpleidingen, duurzame energie en gasopslag. TAQA is gevestigd in Abu Dhabi, Europa, de Verenigde Staten en Canada. TAQA staat genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange. Circa 28% van de aandelen is daar verhandelbaar, 51% van de aandelen is in handen van Abu Dhabi Water & Electricity Authority en de rest is in handen van het staatsfonds. In Nederland exploiteert en produceert TAQA Energy B.V. gas, onshore en offshore, en heeft een opslagfaciliteit voor aardgas in Alkmaar en belangen in pijpleidingen en 20 producerende olie- en gasvelden in de Noordzee. De onderneming kent een solide financiële basis. In tegenstelling tot de negatieve financiële ontwikkelingen in 20Dubai maken wij ons geen zorgen over de status van Abu Dhabi. De positie van dit Emiraat is goed te noemen en 15Abu Dhabi bezit circa 8% van de wereldreserves in olie. De 10 obligatie van TAQA bood tijdens de perikelen in Dubai een interessante beleggingsmogelijkheid. De koers loopt inmiddels 5 weer gestaag op. Gegeven de creditrating van A is het rendement in vergelijking met soortgelijke obligaties goed. Koersverloop Unit 4 (EUR) mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 Bron : Bloomberg Koersverloop Unit 4 (EUR) Koersverloop Taqa Abu Dhabi National (EUR) mrt-09 mei-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan sep-09 nov-09 jan-10 mrt Bron : Bloomberg Bron : Bloomberg Koersverloop Taqa Abu Dhabi National (EUR) BEURSVISIE FONDSEN IN HET KORT

14 Global list 31 maart 2010 Op deze pagina s vindt u een overzicht van grote beursgenoteerde ondernemingen. Voor elk aandeel wordt een aantal voor beleggers relevante, kerncijfers gegeven. De in het rood afgedrukte fondsen maken deel uit van onze vermogensbeheerportefeuilles. Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-08 WPA-09T KW-09T Energy BP GBp 623,40 3,7% 643,50 426,50 6,1% 0,88 1,03 9,48 CHEVRON USD 75,83-2,5% 81,09 60,88 3,5% 5,26 7,82 9,94 CONOCO PHILLIPS USD 51,17 0,5% 54,13 37,52 3,6% 3,26 5,87 9,07 EXXON MOBIL USD 66,98-2,6% 76,54 63,56 2,5% 3,99 5,71 11,94 FUGRO EUR 48,39 18,3% 51,30 23,27 3,0% 3,46 3,13 16,23 KONINKLIJKE OLIE EUR 21,42 2,1% 22,13 15,93 5,5% 2,04 2,89 10,22 PETROBRAS BRL 39,70-3,4% 45,33 34,71 2,6% 3,30 3,57 11,33 PETROCHINA USD 117,22-6,4% 135,92 82,00 3,3% 78,50 10,57 SBM OFFSHORE EUR 14,82 4,0% 15,35 9,34 2,2% 1,47 1,33 15,32 SCHLUMBERGER USD 63,46-4,4% 72,00 41,98 1,3% 2,62 2,92 22,50 TOTAL EUR 42,98-3,6% 46,74 34,72 5,2% 3,79 4,46 9,91 Materials AIR LIQUIDE EUR 88,88 9,7% 91,16 60,95 2,5% 4,70 5,04 17,91 AKZO EUR 42,20-6,9% 47,78 29,52 3,9% 1,23 2,98 14,53 ARCELOR MITTAL EUR 32,49 5,6% 34,72 16,64 1,5% 0,08 2,34 19,82 BASF EUR 45,98 6,4% 47,50 22,50 4,1% 1,54 3,28 14,39 BAYER EUR 50,15-9,1% 56,75 35,36 2,8% 1,70 3,89 12,84 BGF WORLD GOLD FUND EUR 8,75 0,2% 10,41 6,12 BHP BILLITON AUD 43,59 1,8% 44,93 31,25 3,0% 1,06 2,28 18,08 DSM EUR 33,02-6,0% 35,25 19,15 3,6% 2,01 2,18 15,09 LAFARGE EUR 52,10-11,2% 66,59 32,29 3,7% 2,77 3,92 13,75 RIO TINTO AUD 78,40 2,6% 80,96 41,18 0,9% 2,76 5,72 13,00 Industrials Capital Goods 3M USD 83,57 0,6% 85,17 50,60 2,4% 4,56 5,14 16,37 ABB CHF 23,03 16,2% 23,87 15,28 1,27 1,13 19,79 GENERAL ELECTRIC USD 18,20 19,9% 18,94 10,41 2,2% 1,01 1,02 18,20 IMTECH EUR 23,71 22,9% 24,60 10,96 2,4% 1,62 1,94 12,54 SIEMENS EUR 74,15 15,6% 76,39 43,02 2,1% 2,65 4,72 16,12 ST. GOBAIN EUR 35,60-6,4% 40,65 21,62 2,8% 0,43 2,37 15,34 VINCI SA EUR 43,64 8,4% 44,90 28,85 3,7% 3,21 3,04 14,55 Commercial Services ADECCO CHF 59,85 1,6% 63,55 36,30 2,4% 0,04 1,74 24,98 RANDSTAD EUR 35,19-0,4% 38,50 13,33 0,36 1,76 20,95 Consumer Discretionary Consumer Goods LVMH EUR 86,54 11,6% 89,40 48,89 1,8% 3,71 4,29 20,56 PHILIPS EUR 23,74 14,9% 25,33 11,55 2,9% 0,44 1,36 17,92 SONY JPY 3580,00 28,1% 3675, ,00 0,4% -98,59-42,69 Retail HENNES & MAURITZ SEK 469,10 21,1% 483,60 326,00 3,2% 19,80 22,34 21,48 INDITEX EUR 48,81 14,0% 50,00 30,46 2,1% 2,11 2,41 20,69 WAL-MART USD 55,60 3,6% 56,27 47,35 2,0% 3,71 4,00 13,88 Media ELSEVIER EUR 9,00 7,0% 9,13 6,91 4,4% 0,32 0,73 12,46 WALT DISNEY USD 34,91 10,7% 35,60 18,80 1,0% 1,78 1,99 17,72 WOLTERS KLUWER EUR 16,06 4,1% 16,31 11,82 4,0% 0,41 1,43 11,34 Consumer Staples Retail CARREFOUR EUR 35,69 5,8% 37,38 27,85 3,0% 0,46 2,33 15,68 KONINKLIJKE AHOLD EUR 9,87 6,4% 10,05 7,70 1,8% 0,76 0,84 11,97 Food & Beverage DANONE EUR 44,60 5,6% 45,71 32,29 2,5% 2,48 2,57 17,65 DIAGEO GBp 1106,00 6,6% 1142,00 760,00 3,6% 0,65 0,72 15,80 HEINEKEN EUR 38,05 13,5% 38,88 20,11 1,6% 2,08 2,46 15,40 NESTLE CHF 54,00 9,4% 54,65 36,68 2,6% 2,92 3,19 16,77 PEPSICO USD 66,16 7,5% 67,00 47,50 2,7% 3,81 4,17 15,82 UNILEVER EUR 22,40 3,3% 23,27 14,11 4,3% 1,21 1,44 15,96 14 Household & Personal Care COLGATE USD 85,26 2,7% 87,39 57,15 2,1% 4,53 4,84 17,68 L OREAL EUR 77,86 1,2% 80,51 49,29 1,8% 3,07 3,76 20,93 PROCTER & GAMBLE USD 63,27 4,8% 64,58 46,98 2,8% 4,49 3,64 17,52 BEURSVISIE GLOBAL LIST

15 Valuta Koers Rend 3 mnd Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Div Rend WPA-08 WPA-09T KW-09T Health Care BB BIOTECH CHF 69,75-8,5% 78,35 61,80 5,2% BB MEDTECH CHF 53,01 7,1% 53,73 44,54 GLAXOSMITHKLINE GBp 1265,50-3,4% 1347,00 982,00 5,4% 1,09 1,20 10,40 NOVARTIS CHF 56,95 3,4% 60,40 40,98 3,7% 3,70 4,75 11,02 PFIZER USD 17,15-9,1% 20,36 12,75 3,9% 1,23 2,19 7,73 ROCHE CHF 171,00-5,7% 187,40 130,20 3,5% 9,07 13,21 12,81 SANOFI-AVENTIS EUR 55,19-2,5% 58,90 39,32 4,1% 4,03 6,46 8,40 Financials Banks BANCO SANTANDER EUR 9,84-15,4% 12,14 5,71 6,3% 1,05 1,07 9,49 BNP PARIBAS EUR 56,86 0,3% 60,38 31,34 1,7% 5,20 5,18 11,08 DEUTSCHE BANK EUR 57,03 13,6% 59,11 32,09 0,9% 7,92 6,25 9,28 HSBC GBp 668,00-9,0% 766,80 423,25 3,5% 0,34 0,67 15,31 UBS CHF 17,14 9,3% 19,65 10,56-0,75 1,36 13,30 Diversified GOLDMAN SACHS USD 170,63-0,6% 193,60 112,50 0,8% 23,74 18,12 9,55 ING EUR 7,39 4,9% 9,82 3,57-0,57 0,92 8,49 JPMORGAN CHASE & CO USD 44,75 3,2% 47,47 26,51 0,4% 2,27 3,10 14,62 Insurance AEGON EUR 5,07 8,7% 6,26 2,88-0,16 0,42 12,32 ALLIANZ EUR 92,83 6,2% 95,39 61,00 3,7% 9,53 10,86 8,75 AXA EUR 16,47-4,1% 19,37 9,15 2,4% 1,51 1,83 9,02 IT Software&Services CAP GEMINI EUR 36,47 7,5% 37,32 24,45 2,7% 1,23 1,78 20,83 GOOGLE USD 567,12-6,1% 629,51 355,31 20,62 27,45 20,80 LOGITECH CHF 17,35-1,5% 20,36 11,20 0,60 0,37 46,44 MICROSOFT USD 29,29-4,9% 31,50 18,27 1,8% 1,63 2,01 14,58 ORACLE USD 25,71 4,6% 26,25 17,73 0,6% 1,10 1,61 15,92 SAP EUR 35,85 8,3% 36,43 26,70 1,4% 1,47 2,00 17,94 Hardware & Equipment APPLE USD 235,00 13,0% 238,73 113,28 9,22 11,98 19,91 CISCO SYSTEMS USD 26,03 7,2% 26,85 16,58 1,05 1,55 16,94 DELL USD 15,02 4,3% 17,26 9,73 0,73 1,21 12,55 HEWLETT PACKARD USD 53,15 3,2% 53,95 32,63 0,6% 3,21 4,44 12,14 IBM USD 128,25-0,5% 134,25 96,44 1,7% 10,12 11,11 11,65 INTEL USD 22,29 8,6% 22,75 14,96 2,6% 0,79 1,68 13,49 NOKIA EUR 11,53 26,2% 11,88 8,41 3,4% 0,24 0,75 15,62 Telecom Services CHINA MOBILE HKD 74,70 2,9% 92,25 66,00 3,6% 5,74 5,88 11,30 FRANCE TELECOM EUR 17,72-0,5% 18,78 15,45 8,0% 1,13 1,79 9,83 KPN EUR 11,73-3,7% 12,59 9,00 5,4% 1,33 1,11 10,51 TELEFONICA EUR 17,54-10,1% 19,85 14,35 5,7% 1,71 1,79 9,87 VODAFONE GBp 152,00 5,0% 153,80 111,20 5,8% 0,06 0,15 9,71 Utilities ENDESA S.A. EUR 21,16-8,3% 24,20 14,78 2,3% 3,24 2,09 10,19 ENEL SPA EUR 4,14 0,8% 4,38 3,15 9,3% 0,64 0,45 9,36 EON AG EUR 27,33-5,8% 30,47 21,56 5,5% 4,41 2,85 9,65 GDF-SUEZ EUR 28,60-5,6% 31,34 22,92 7,6% 2,07 1,99 14,42 RWE AG EUR 65,82-3,4% 69,29 51,44 6,8% 6,70 6,99 9,46 VEOLIA EUR 25,68 8,7% 27,10 16,48 4,7% 1,24 1,33 19,54 Vastgoed CORIO EUR 49,44 5,9% 50,69 32,36 5,3% -1,83 2,93 16,92 UNIBAIL-RODAMCO EUR 150,00-3,3% 161,45 102,01 2,6% -17,14 9,35 16,19 VASTGOED FUNDAMENT EUR 33,03-1,4% 37,45 32,69 4,6% FONDS WERELDHAVE EUR 70,96 6,0% 72,44 50,20 6,4% -5,07 5,07 14,19 15 Div Rend dividend van het afgelopen boekjaar gedeeld door de koers KW koers - winstverhouding Hoog 12 mnd de hoogste koers in de afgelopen 12 maanden Laag 12 mnd de laagste koers in de afgelopen 12 maanden Rend 3 mnd procentuele koersontwikkeling in het afgelopen kwartaal in de Valuta van notering T taxatie BEURSVISIE GLOBAL LIST

16 Ten Cate Actueel Met genoegen kunnen we melden dat per 1 mei 2010 Arno Blokland ons private banking team komt versterken. Arno heeft de afgelopen 12 jaar gewerkt bij Van Lanschot bankiers in Noord Oost Nederland. In zijn laatste functie als manager private wealth management met een focus op acquisitie en bediening van DGA s en landgoedeigenaren. Daarvoor was Arno beleggingsadviseur, hoofd private banking in Zwolle en enkele jaren kantoordirecteur voor Van Lanschot in Apeldoorn. Arno is bestuurslid van de stichting Buitengoed Overijssel en lid van VNO-NCW in de stedendriehoek. In zijn vrije tijd speelt Arno golf op de Sallandsche golfclub in Diepeveen. Arno is gehuwd, vader van 3 kinderen en woont in Wijhe. In dit eerste afgelopen kwartaal was Bank ten Cate & Cie een belangrijke sponsor van de PRIMAVERA van dit jaar. PRIMAVERA is een jaarlijkse terugkerend evenement voor hedendaagse, moderne en klassieke schilderkunst, juwelen, horloges, foto s, sculpturen en antiek. Met bezoekers was deze vijfde editie, die van 25 tot en met 29 maart plaatsvond in Ahoy Rotterdam, wederom een succes. Een 70-tal deelnemers uit binnen- en buitenland toonde er van circa 500 kunstenaars een diversiteit aan kunst, juwelen en antiek. Met veel plezier hebben wij u als cliënt in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan de PRIMA- VERA2010 en hebben dan ook velen van u in onze stand mogen ontvangen. fotografie: Jaap Pameyer - fotorondleiding.nl

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014

BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/ November 2014 BNP PARIBAS OBAM N.V. Aandeelhoudersvergadering 2013/2014 3 November 2014 2 Agenda Boekjaar 2013 / 2014 Resultaat & Beleid Recente marktontwikkelingen Vooruitzichten OBAM highlights 3 Boekjaar 2013/14

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route FBTO Oranje Route In het afgelopen kwartaal was de markt in de greep van angst voor een tweede recessie in kort tijdsbestek. De enorme overheidstekorten in de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013

Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 Kwartaalverslag derde kwartaal 2013 The problem with patience and discipline is that it requires both of them to develop each of them - Thomas Sterner - Opvallend Quantitative Easing (het maandelijks opkopen

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND. Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 %

MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND. Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 % MAANDBERICHT VAN HET MM FORTUNE FUND Resultaat per 31december 2010 Participatiewaarde Fondsvermogen 32.500 EUR 7.495.000 EUR Rendement december 2010 8,46 % Rendement 2010 21,57 % Cumulatief rendement sinds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

September 2010. op voorwaarde. het kader van. lang na aanvang licht van dalende zwakke cijfers

September 2010. op voorwaarde. het kader van. lang na aanvang licht van dalende zwakke cijfers Alleen bedoeld voor professionele beleggers September 2010 KWARTAALRAPPORTAGE 3 de kwartaal 2012 BNP Paribas OBAM N.V. Rendement Internationale Marktontwikkelingen Nieuws over het monetaire beleid overtroefde

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie