Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid"

Transcriptie

1 Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1

2 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven. Bij de opzet van deze pakketten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Het niveau moet zodanig eenduidig zijn dat er bij de toepassing geen verschillen van inzicht kunnen bestaan. 2. Er dient op een eenvoudige wijze inzicht te zijn in het niveau dat wordt vastgesteld (het gemeentelijk beleidsniveau) en de relaties met de in het Bouwbesluit aangegeven niveaus voor nieuwbouw en bestaande bouw. 3. Er dient op eenvoudige wijze inzicht te zijn in de motivatie van het gekozen gemeentelijk beleidsniveau. De beleidspakketten zijn samengesteld met als voornaamste input de benodigde brandveiligheid. Toch is zoveel mogelijk rekening gehouden met de gevolgen van deze beleidspakketten voor investeringen, technische uitvoering en eventuele stopzetting van bedrijfsvoering c.q. sluiting van het pand. Volgens de systematiek van wet- en regelgeving Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening zal in de eerste plaats het gebouw aan de minimale bouwkundige vereisten moeten voldoen. Dat geldt immers voor elk gebouw, ook al is daar geen gebruiksvergunning voor vereist. En minimale bouwkundige eisen voor elk gebouw worden bepaald bij de bouwvergunning of zonodig afgedwongen met een handhavingsbesluit. De gebruiksvergunning is gericht op de extra inrichtings- en gebruikseisen voor die gebouwen waar door de aard van het gebruik een verhoogd brandveiligheidsrisico is te verwachten. Maar ook de bouwkundige eisen houden rekening met verschillen in brandveiligheidsrisico s per gebruiksfunctie. Bij een mogelijk andersoortig gebruik van (een deel van) het gebouw is tevens het bij dat ander gebruik behorende beleidspakket van toepassing. De zwaarste eis uit de van toepassing zijnde pakketten is dan maatgevend. De status van dit beleid is drieledig; het is: de bouwkundige kwaliteit als voorwaarde voor een gebruiksvergunning; het handhavingniveau om de staat van het gebouw op het vereiste peil te brengen; het minimumniveau voor vrijstelling van nieuwbouweisen bij de verbouwing van een bestaand gebouw. 2

3 INHOUD INHOUD...3 Beleidspakket 1: bijeenkomstgebouwen...4 Beleidspakket 2: bijeenkomstgebouwen (kinderdagverblijven)...8 Beleidspakket 3: celgebouwen...12 Beleidspakket 4: gezondheidszorggebouwen...16 Beleidspakket 5: logiesgebouwen...20 Beleidspakket 7: onderwijsgebouwen...28 Beleidspakket 8: winkelgebouwen...32 Beleidspakket 9: sportgebouwen...36 Beleidspakket 10: woongebouwen (bejaardentehuizen)

4 Beleidspakket 1: bijeenkomstgebouwen 1. Brandcompartimenten Eis 1: De brandcompartimenten dienen voor wat betreft de maximale compartimentgrootte te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. Eis 2: De brandcompartimenten dienen een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) te bezitten van 20 minuten. De grootte van een brandcompartiment heeft een relatie met het beheersbaar houden van branden. Deze beheersbaarheid wordt allereerst bepaald door de WBDBO. De tijdsduur tussen het ontstaan van brand en de eerste inzet van de brandweer bedraagt ongeveer 30 minuten. Een lagere WBDBO dan 30 minuten heeft tot gevolg dat de brand zich zal uitbreiden naar een volgend brandcompartiment of een belendend perceel. Echter het verhogen van 20 minuten naar 30 minuten impliceert dat het in de praktijk te zien is hoeveel minuten een constructie onderdeel bestand is bij brand. Dit geeft uitvoeringsproblemen, want in de praktijk is het verschil tussen een compartimentering van 20 minuten of 30 minuten te klein om met zekerheid te kunnen vaststellen. Een WBDBO van 30 minuten wordt een aanbeveling en geen eis. Het aspect om een brand beter beheersbaar te houden is de grootte van een brandcompartiment. Omdat hier geen directe relatie is met de veiligheid van personen wordt de waarde van het niveau bestaande bouw aangehouden. 2. Rookcompartimenten Eis 3: De uitvoering en inrichting van de rookcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen bijeenkomstgebouwen. De snelheid van het vluchten door rook is in bestaande gebouwen niet anders dan in nieuwe gebouwen. Toch maakt het Bouwbesluit 2003 hier een onderscheid in. De loopafstanden men af mag leggen in bestaande bouwwerken zijn langer dan in nieuwe bouwwerken. De onderbouwing van de loopafstanden door rook in gebouwen heeft als uitgangspunt dat mensen normaal gesproken maximaal 30 seconden met ingehouden adem door een met rook gevulde ruimte kunnen lopen. Bij een gemiddelde loopsnelheid van 1 m/s komt dit overeen met een loopafstand van 30 meter. Bij minder personen in een bouwwerk kan men sneller lopen, waardoor de loopafstanden langer mogen zijn. Een tip van de brandweer voor tijdens het vluchten door rook is om op handen en voeten te kruipen en het hoofd zo laag mogelijk te houden. Het vergroten van de loopafstanden betekent dat mensen langer door rook moeten vluchten en met een snelheid van 1 m/s over een langere afstand moeten kruipen. 4

5 De eisen ten aanzien van rookcompartimenten hebben betrekking op de veiligheid van personen, zodat hier de nieuwbouweisen worden gevolgd. 3. Ontvluchten Eis 4: De uitvoering en inrichting van de vluchtroutes dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen bijeenkomstgebouwen. De eisen ten aanzien van ontvluchting hebben betrekking op de veiligheid van personen. Het betreft de route vanuit een brand- en/of rookcompartiment naar het aansluitende terrein. In de nieuwbouw eisen worden twee onafhankelijke vluchtroutes geëist. De reden hiervoor is dat als één route geblokkeerd is, via de andere route kan worden gevlucht. In uitzonderingen kan één vluchtroute volstaan. Voor deze uitzonderingen komen gebouwen bij bestaande bouw niveau eerder in aanmerking dan in het nieuwbouw niveau. Twee onafhankelijke vluchtroutes zijn noodzakelijk als het brand- en/of rookcompartiment, waaruit gevlucht wordt, een bepaalde oppervlak overschrijdt. In het nieuwbouw niveau is het oppervlak gerelateerd aan de hoeveelheid personen die zich in het brand- en/of rookcompartiment bevinden. Dit aantal, zoals vastgesteld in het Bouwbesluit 2003, is een politieke keuze geweest waarbij veiligheidsperceptie over persoonlijk en groepsrisico een belangrijke rol spelen. Het NIFV adviseert om het nieuwbouw niveau te volgen bij het beoordelen van bestaande bouw, aangezien de te maken investeringen over het algemeen gering zijn en het direct te maken heeft met de risico s voor personen. Gemeente Nieuwegein volgt dit advies. 4. Constructies Eis 5: De constructies dienen met betrekking tot het bezwijken bij brand te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. De eisen betreffende het bezwijken bij brand van constructieonderdelen op het niveau bestaande bouw zijn nog voldoende om een veilige ontvluchting mogelijk te maken. Anderzijds zal het ophogen van deze eisen bij bestaande gebouwen ingrijpende technische en financiële consequenties hebben. Opgemerkt dient te worden dat de WBDBO-eisen die aan de brandcompartimenten gesteld worden (zie paragraaf 1) kunnen inhouden dat een grotere brandwerendheid op bezwijken van de constructies noodzakelijk is. 5. Materialen Eis 6: De materialen dienen met betrekking tot onbrandbaarheid te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. Eis 7: 5

6 De materialen dienen met betrekking tot de bijdrage aan brandvoortplanting te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. Eis 8: De materialen dienen met betrekking tot de rookontwikkeling te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. De eisen ten aanzien van de materialen zijn allen conform het niveau bestaande bouw. Deze eisen zijn overigens overeenkomstig het niveau nieuwbouw. Het niveau nieuwbouw kent echter nog een aantal extra eisen. Deze zijn: de onbrandbaarheid van de binnenzijde van schachten (indien dit wel wordt gedaan houdt dat in praktische zin in dat veel schachten geheel dienen te worden vervangen, terwijl het niet stellen van deze eis geen betrekking heeft op brandvoortplanting buiten de schacht omdat deze brandwerendheid bij het onderdeel brandcompartimenten al zeker gesteld is binnen de daarvoor gehanteerde normen); de brandgevaarlijkheid van het dak (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen); de brandvoortplanting van de buitengevel (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen). 6. Brandbeveiligingsinstallaties Eis 9: De aanwezigheid en uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties (m.u.v. brandslanghaspels en noodverlichting) dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. Eis 10: De aanwezigheid en uitvoering van brandslanghaspels en noodverlichting dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen bijeenkomstgebouwen. Eis 11: Vluchtroutes die vanuit een verblijfsruimte (gedeeltelijk) samenvallen, alsmede de op dit gedeelte aansluitende ruimten, dienen te zijn voorzien van een ontruimingsalarmering met ruimtebewaking. Eis 12: Een bijeenkomstgebouw dient te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie indien dit nodig is vanuit de bouwverordening of het gebruiksbesluit. De eisen ten aanzien van de brandbeveiligingsinstallaties zijn (m.u.v. de brandslanghaspels) conform het niveau bestaande bouw. Omdat de aanwezigheid van brandslanghaspels noodzakelijk is voor een snelle brandbestrijding is hier voor het 6

7 niveau nieuwbouw gekozen. De bestaande bouw kent geen toepassing van brandslanghaspels, terwijl deze wel nodig zijn om een brand beheersbaar te houden. Omdat de aanwezigheid van noodverlichting een snellere ontvluchting mogelijk maakt, is ook hier voor het niveau nieuwbouw gekozen. De eisen ten aanzien van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie zijn bedoeld om een tijdige ontvluchting en tijdige inzet door de brandweer mogelijk te maken en verbonden aan de bouwverordening. 7

8 Beleidspakket 2: bijeenkomstgebouwen (kinderdagverblijven) 1. Brandcompartimenten Eis 1: De brandcompartimenten dienen voor wat betreft de maximale compartimentgrootte te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. Eis 2: De brandcompartimenten dienen een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) te bezitten van 20 minuten. Eis 3: De subbrandcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen kinderdagverblijven. De grootte van een brandcompartiment heeft een relatie met het beheersbaar houden van branden. Deze beheersbaarheid wordt allereerst bepaald door de WBDBO. De tijdsduur tussen het ontstaan van brand en de eerste inzet van de brandweer bedraagt ongeveer 30 minuten. Een lagere WBDBO dan 30 minuten heeft tot gevolg dat de brand zich zal uitbreiden naar een volgend brandcompartiment of een belendend perceel. Echter het verhogen van 20 minuten naar 30 minuten impliceert dat het in de praktijk te zien is hoeveel minuten een constructie onderdeel bestand is bij brand. Dit geeft uitvoeringsproblemen, want in de praktijk is het verschil tussen een compartimentering van 20 minuten of 30 minuten te klein om met zekerheid te kunnen vaststellen. Een WBDBO van 30 minuten wordt een aanbeveling en geen eis. Het tweede aspect om een brand beheersbaar te houden is de grootte van een brandcompartiment. Omdat hier geen directe relatie is met de veiligheid van personen wordt de waarde van het niveau bestaande bouw aangehouden. Kinderdagverblijven worden in het bestaande bouw niveau niet specifiek genoemd en dus niet onderscheiden van andere bijeenkomstgebouwen. Voor kinderdagverblijven kent het Bouwbesluit op nieuwbouwniveau subbrandcompartimenten. Deze dienen ter extra beveiliging van de veelal slapend aanwezige kinderen. Omdat de subbrandcompartimenten dienen voor de veiligheid van personen en deze op het bestaande bouw niveau niet geëist worden, is hiervoor het niveau nieuwbouw aangehouden. 2. Rookcompartimenten Eis 4: De uitvoering en inrichting van de rookcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen kinderdagverblijven. De snelheid van het vluchten door rook is in bestaande gebouwen niet anders dan in nieuwe gebouwen. Toch maakt het Bouwbesluit 2003 hier een onderscheid in. De loopafstanden men af mag leggen in bestaande bouwwerken zijn langer dan in 8

9 nieuwe bouwwerken. Kinderdagverblijven kennen in de bestaande bouwniveau s geen specifiek andere eisen dan de eisen gesteld voor bijeenkomstgebouwen. De onderbouwing van de loopafstanden door rook in gebouwen heeft als uitgangspunt dat mensen normaal gesproken maximaal 30 seconden met ingehouden adem door een met rook gevulde ruimte kunnen lopen. Bij een gemiddelde loopsnelheid van 1 m/s komt dit overeen met een loopafstand van 30 meter. Bij minder personen in een bouwwerk kan men sneller lopen, waardoor de loopafstanden langer mogen zijn. Een tip van de brandweer voor tijdens het vluchten door rook is om op handen en voeten te kruipen en het hoofd zo laag mogelijk te houden. Het niveau bestaande bouw betekent in kinderdagverblijven dat begeleiders langer door rook moeten vluchten, mogelijk met het vasthouden van kinderen en met een snelheid van 1 m/s over een langere afstand moeten kruipen. De eisen ten aanzien van rookcompartimenten hebben betrekking op de veiligheid van personen en in dit geval zelfs niet zelfredzame personen, zodat hier de nieuwbouweisen worden gevolgd. 3. Ontvluchten Eis 5: De uitvoering en inrichting van de vluchtroutes dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen bijeenkomstgebouwen. De eisen ten aanzien van ontvluchting hebben betrekking op de veiligheid van personen. Het betreft de route vanuit een brand- en/of rookcompartiment naar het aansluitende terrein. Kinderdagverblijven kennen in de bestaande bouwniveau s geen specifiek andere eisen dan de eisen gesteld voor bijeenkomstgebouwen. Terwijl de begeleiders op kinderdagverblijven meerdere malen gebruik moeten maken van de vluchtroute om alle kinderen naar het aansluitende terrein te kunnen brengen. In de nieuwbouw eisen worden twee onafhankelijke vluchtroutes geëist. De reden hiervoor is dat als één route geblokkeerd is, via de andere route kan worden gevlucht. In uitzonderingen kan één vluchtroute volstaan. Voor deze uitzonderingen komen gebouwen bij bestaande bouw niveau eerder in aanmerking dan in het nieuwbouw niveau. Twee onafhankelijke vluchtroutes zijn noodzakelijk als het brand- en/of rookcompartiment, waaruit gevlucht wordt, een bepaalde oppervlak overschrijdt. In het nieuwbouw niveau is het oppervlak gerelateerd aan de hoeveelheid personen die zich in het brand- en/of rookcompartiment bevinden. Dit aantal, zoals vastgesteld in het Bouwbesluit 2003, is een politieke keuze geweest waarbij veiligheidsperceptie over persoonlijk en groepsrisico een belangrijke rol spelen. Het NIFV adviseert om het nieuwbouw niveau te volgen bij het beoordelen van bestaande bouw, aangezien de te maken investeringen over het algemeen gering zijn en het direct te maken heeft met de risico s voor personen. Gemeente Nieuwegein volgt dit advies. 9

10 4. Constructies Eis 6: De constructies dienen met betrekking tot het bezwijken bij brand te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande kinderdagverblijven. De eisen betreffende het bezwijken bij brand van constructieonderdelen op het niveau bestaande bouw zijn nog voldoende om een veilige ontvluchting mogelijk te maken. Anderzijds zal het ophogen van deze eisen bij bestaande gebouwen ingrijpende technische en financiële consequenties hebben. Opgemerkt dient te worden dat de WBDBO-eisen die aan de brandcompartimenten gesteld worden (zie paragraaf 1) kunnen inhouden dat een grotere brandwerendheid op bezwijken van de constructies noodzakelijk is. 5. Materialen Eis 7: De materialen dienen met betrekking tot onbrandbaarheid te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. Eis 8: De materialen dienen met betrekking tot de bijdrage aan brandvoortplanting te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. Eis 9: De materialen dienen met betrekking tot de rookontwikkeling te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande bijeenkomstgebouwen. De eisen ten aanzien van de materialen zijn allen conform het niveau bestaande bouw. Deze eisen zijn overigens overeenkomstig het niveau nieuwbouw. Het niveau nieuwbouw kent echter nog een aantal extra eisen. Deze zijn: de onbrandbaarheid van de binnenzijde van schachten (indien dit wel wordt gedaan houdt dat in praktische zin in dat veel schachten geheel dienen te worden vervangen, terwijl het niet stellen van deze eis geen betrekking heeft op brandvoortplanting buiten de schacht omdat deze brandwerendheid bij het onderdeel brandcompartimenten al zeker gesteld is binnen de daarvoor gehanteerde normen); de brandgevaarlijkheid van het dak (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen); de brandvoortplanting van de buitengevel (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen). 10

11 6. Brandbeveiligingsinstallaties Eis 10: De aanwezigheid en uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties (m.u.v. brandslanghaspels en noodverlichting) dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande kinderdagverblijven. Eis 11: De aanwezigheid en uitvoering van brandslanghaspels en noodverlichting dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen kinderdagverblijven. Eis 12: Vluchtroutes die vanuit een verblijfsruimte (gedeeltelijk) samenvallen, alsmede de op dit gedeelte aansluitende ruimten, dienen te zijn voorzien een ontruimingsinstallatie met ruimtebewaking. Eis 13: Een bijeenkomstgebouw dient te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie indien dit nodig is vanuit de bouwverordening of het gebruiksbesluit. De eisen ten aanzien van de brandbeveiligingsinstallaties zijn (m.u.v. de brandslanghaspels) conform het niveau bestaande bouw. Omdat de aanwezigheid van brandslanghaspels noodzakelijk is voor een snelle brandbestrijding is hier voor het niveau nieuwbouw gekozen. De bestaande bouw kent geen toepassing van brandslanghaspels, terwijl deze wel nodig zijn om een brand beheersbaar te houden. Omdat de aanwezigheid van noodverlichting een snellere ontvluchting mogelijk maakt, is ook hier voor het niveau nieuwbouw gekozen. De eisen ten aanzien van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie zijn bedoeld om een tijdige ontvluchting en tijdige inzet door de brandweer mogelijk te maken en verbonden aan de bouwverordening. 11

12 Beleidspakket 3: celgebouwen 1. Brandcompartimenten Eis 1: De brandcompartimenten dienen voor wat betreft de maximale compartimentgrootte te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande celgebouwen. Eis 2: De brandcompartimenten dienen een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) te bezitten van 20 minuten. Eis 3: De subbrandcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen celgebouwen. De grootte van een brandcompartiment heeft een relatie met het beheersbaar houden van branden. Deze beheersbaarheid wordt allereerst bepaald door de WBDBO. De tijdsduur tussen het ontstaan van brand en de eerste inzet van de brandweer bedraagt ongeveer 30 minuten. Een lagere WBDBO dan 30 minuten heeft tot gevolg dat de brand zich zal uitbreiden naar een volgend brandcompartiment of een belendend perceel. Echter het verhogen van 20 minuten naar 30 minuten impliceert dat het in de praktijk te zien is hoeveel minuten een constructie onderdeel bestand is bij brand. Dit geeft uitvoeringsproblemen, want in de praktijk is het verschil tussen een compartimentering van 20 minuten of 30 minuten te klein om met zekerheid te kunnen vaststellen. Een WBDBO van 30 minuten wordt een aanbeveling en geen eis. Het tweede aspect om een brand beheersbaar te houden is de grootte van een brandcompartiment. Omdat hier geen directe relatie is met de veiligheid van personen wordt de waarde van het niveau bestaande bouw aangehouden. Binnen celgebouwen kent het Bouwbesluit ook subbrandcompartimenten. Deze dienen ter extra beveiliging van de veelal slapend aanwezige personen. Omdat de subbrandcompartimenten dienen voor de veiligheid van personen is hiervoor het niveau nieuwbouw aangehouden. 2. Rookcompartimenten Eis 4: De uitvoering en inrichting van de rookcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen celgebouwen. De snelheid van het vluchten door rook is in bestaande gebouwen niet anders dan in nieuwe gebouwen. Toch maakt het Bouwbesluit 2003 hier een onderscheid in. De loopafstanden men af mag leggen in bestaande bouwwerken zijn langer dan in nieuwe bouwwerken. De onderbouwing van de loopafstanden door rook in gebouwen heeft als uitgangspunt dat mensen normaal gesproken maximaal 30 seconden met ingehouden 12

13 adem door een met rook gevulde ruimte kunnen lopen. Bij een gemiddelde loopsnelheid van 1 m/s komt dit overeen met een loopafstand van 30 meter. Bij minder personen in een bouwwerk kan men sneller lopen, waardoor de loopafstanden langer mogen zijn. Een tip van de brandweer voor tijdens het vluchten door rook is om op handen en voeten te kruipen en het hoofd zo laag mogelijk te houden. Het vergroten van de loopafstanden betekent dat mensen langer door rook moeten vluchten en met een snelheid van 1 m/s over een langere afstand moeten kruipen. De eisen ten aanzien van rookcompartimenten hebben betrekking op de veiligheid van personen, zodat hier de nieuwbouweisen worden gevolgd. 3. Ontvluchten Eis 5: De uitvoering en inrichting van de vluchtroutes dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen celgebouwen. De eisen ten aanzien van ontvluchting hebben betrekking op de veiligheid van personen. Het betreft de route vanuit een brand- en/of rookcompartiment naar het aansluitende terrein. In de nieuwbouw eisen worden twee onafhankelijke vluchtroutes geëist. De reden hiervoor is dat als één route geblokkeerd is, via de andere route kan worden gevlucht. In uitzonderingen kan één vluchtroute volstaan. Voor deze uitzonderingen komen gebouwen bij bestaande bouw niveau eerder in aanmerking dan in het nieuwbouw niveau. Twee onafhankelijke vluchtroutes zijn noodzakelijk als het brand- en/of rookcompartiment, waaruit gevlucht wordt, een bepaalde oppervlak overschrijdt. In het nieuwbouw niveau is het oppervlak gerelateerd aan de hoeveelheid personen die zich in het brand- en/of rookcompartiment bevinden. Dit aantal, zoals vastgesteld in het Bouwbesluit 2003, is een politieke keuze geweest waarbij veiligheidsperceptie over persoonlijk en groepsrisico een belangrijke rol spelen. Het NIFV adviseert om het nieuwbouw niveau te volgen bij het beoordelen van bestaande bouw, aangezien de te maken investeringen over het algemeen gering zijn en het direct te maken heeft met de risico s voor personen. Gemeente Nieuwegein volgt dit advies. 4. Constructies Eis 6: De constructies dienen met betrekking tot het bezwijken bij brand te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande celgebouwen. De eisen betreffende het bezwijken bij brand van constructieonderdelen op het niveau bestaande bouw zijn nog voldoende om een veilige ontvluchting mogelijk te maken. Anderzijds zal het ophogen van deze eisen bij bestaande gebouwen ingrijpende technische en financiële consequenties hebben. Opgemerkt dient te worden dat de WBDBO-eisen die aan de brandcompartimenten gesteld worden (zie 13

14 paragraaf 1) kunnen inhouden dat een grotere brandwerendheid op bezwijken van de constructies noodzakelijk is. 5. Materialen Eis 7: De materialen dienen met betrekking tot onbrandbaarheid te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande celgebouwen. Eis 8: De materialen dienen met betrekking tot de bijdrage aan brandvoortplanting te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande celgebouwen. Eis 9: De materialen dienen met betrekking tot de rookontwikkeling te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande celgebouwen. De eisen ten aanzien van de materialen zijn allen conform het niveau bestaande bouw. Deze eisen zijn overigens overeenkomstig het niveau nieuwbouw. Het niveau nieuwbouw kent echter nog een aantal extra eisen. Deze zijn: de onbrandbaarheid van de binnenzijde van schachten (indien dit wel wordt gedaan houdt dat in praktische zin in dat veel schachten geheel dienen te worden vervangen, terwijl het niet stellen van deze eis geen betrekking heeft op brandvoortplanting buiten de schacht omdat deze brandwerendheid bij het onderdeel brandcompartimenten al zeker gesteld is binnen de daarvoor gehanteerde normen); de brandgevaarlijkheid van het dak (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen); de brandvoortplanting van de buitengevel (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen). 6. Brandbeveiligingsinstallaties Eis 10: De aanwezigheid en uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties (m.u.v. brandslanghaspels en noodverlichting) dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande celgebouwen. Eis 11: De aanwezigheid en uitvoering van brandslanghaspels en noodverlichting dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor nieuw te bouwen celgebouwen. Eis 12: Een celgebouw dient te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en een rechtstreekse doormelding naar de brandweer. 14

15 De eisen ten aanzien van de brandbeveiligingsinstallaties zijn (m.u.v. de brandslanghaspels) conform het niveau bestaande bouw. Omdat de aanwezigheid van brandslanghaspels noodzakelijk is voor een snelle brandbestrijding is hier voor het niveau nieuwbouw gekozen. De bestaande bouw kent geen toepassing van brandslanghaspels, terwijl deze wel nodig zijn om een brand beheersbaar te houden. Omdat de aanwezigheid van noodverlichting een snellere ontvluchting mogelijk maakt, is ook hier voor het niveau nieuwbouw gekozen. De eisen ten aanzien van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie zijn bedoeld om een tijdige ontvluchting en tijdige inzet door de brandweer mogelijk te maken en verbonden aan de bouwverordening. 15

16 Beleidspakket 4: gezondheidszorggebouwen 1. Brandcompartimenten Eis 1: De brandcompartimenten dienen voor wat betreft de maximale compartimentgrootte te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande gezondheidszorggebouwen. Eis 2: De brandcompartimenten dienen een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) te bezitten van 20 minuten. Eis 3: De subbrandcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen gezondheidszorggebouwen. De grootte van een brandcompartiment heeft een relatie met het beheersbaar houden van branden. Deze beheersbaarheid wordt allereerst bepaald door de WBDBO. De tijdsduur tussen het ontstaan van brand en de eerste inzet van de brandweer bedraagt ongeveer 30 minuten. Een lagere WBDBO dan 30 minuten heeft tot gevolg dat de brand zich zal uitbreiden naar een volgend brandcompartiment of een belendend perceel. Echter het verhogen van 20 minuten naar 30 minuten impliceert dat het in de praktijk te zien is hoeveel minuten een constructie onderdeel bestand is bij brand. Dit geeft uitvoeringsproblemen, want in de praktijk is het verschil tussen een compartimentering van 20 minuten of 30 minuten te klein om met zekerheid te kunnen vaststellen. Een WBDBO van 30 minuten wordt een aanbeveling en geen eis. Het tweede aspect om een brand beheersbaar te houden is de grootte van een brandcompartiment. Omdat hier geen directe relatie is met de veiligheid van personen wordt de waarde van het niveau bestaande bouw aangehouden. Binnen gezondheidszorggebouwen kent het Bouwbesluit ook subbrandcompartimenten. Deze dienen ter extra beveiliging van de veelal slapend aanwezige personen. Omdat de subbrandcompartimenten dienen voor de veiligheid van personen is hiervoor het niveau nieuwbouw aangehouden. 2. Rookcompartimenten Eis 4: De uitvoering en inrichting van de rookcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen gezondheidszorggebouwen. De snelheid van het vluchten door rook is in bestaande gebouwen niet anders dan in nieuwe gebouwen. Toch maakt het Bouwbesluit 2003 hier een onderscheid in. De loopafstanden men af mag leggen in bestaande bouwwerken zijn langer dan in nieuwe bouwwerken. 16

17 De onderbouwing van de loopafstanden door rook in gebouwen heeft als uitgangspunt dat mensen normaal gesproken maximaal 30 seconden met ingehouden adem door een met rook gevulde ruimte kunnen lopen. Bij een gemiddelde loopsnelheid van 1 m/s komt dit overeen met een loopafstand van 30 meter. Bij minder personen in een bouwwerk kan men sneller lopen, waardoor de loopafstanden langer mogen zijn. Een tip van de brandweer voor tijdens het vluchten door rook is om op handen en voeten te kruipen en het hoofd zo laag mogelijk te houden. Het vergroten van de loopafstanden betekent dat mensen langer door rook moeten vluchten en met een snelheid van 1 m/s over een langere afstand moeten kruipen. De eisen ten aanzien van rookcompartimenten hebben betrekking op de veiligheid van personen, zodat hier de nieuwbouweisen worden gevolgd. 3. Ontvluchten Eis 5: De uitvoering en inrichting van de vluchtroutes dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen gezondheidszorggebouwen. De eisen ten aanzien van ontvluchting hebben betrekking op de veiligheid van personen. Het betreft de route vanuit een brand- en/of rookcompartiment naar het aansluitende terrein. Waarbij het personeel meerdere malen van de route gebruik moet maken als het aan bed-gebonden patiënten naar het aansluitende terrein moet brengen. In de nieuwbouw eisen worden twee onafhankelijke vluchtroutes geëist. De reden hiervoor is dat als één route geblokkeerd is, via de andere route kan worden gevlucht. In uitzonderingen kan één vluchtroute volstaan. Voor deze uitzonderingen komen gebouwen bij bestaande bouw niveau eerder in aanmerking dan in het nieuwbouw niveau. Twee onafhankelijke vluchtroutes zijn noodzakelijk als het brand- en/of rookcompartiment, waaruit gevlucht wordt, een bepaalde oppervlak overschrijdt. In het nieuwbouw niveau is het oppervlak gerelateerd aan de hoeveelheid personen die zich in het brand- en/of rookcompartiment bevinden. Dit aantal, zoals vastgesteld in het Bouwbesluit 2003, is een politieke keuze geweest waarbij veiligheidsperceptie over persoonlijk en groepsrisico een belangrijke rol spelen. Het NIFV adviseert om het nieuwbouw niveau te volgen bij het beoordelen van bestaande bouw, aangezien de te maken investeringen over het algemeen gering zijn en het direct te maken heeft met de risico s voor personen. Gemeente Nieuwegein volgt dit advies. 4. Constructies Eis 8: De constructies dienen met betrekking tot het bezwijken bij brand te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande gezondheidszorggebouwen. 17

18 De eisen betreffende het bezwijken bij brand van constructieonderdelen op het niveau bestaande bouw zijn nog voldoende om een veilige ontvluchting mogelijk te maken. Anderzijds zal het ophogen van deze eisen bij bestaande gebouwen ingrijpende technische en financiële consequenties hebben. Opgemerkt dient te worden dat de WBDBO-eisen die aan de brandcompartimenten gesteld worden (zie paragraaf 1) kunnen inhouden dat een grotere brandwerendheid op bezwijken van de constructies noodzakelijk is. 5. Materialen Eis 9: De materialen dienen met betrekking tot onbrandbaarheid te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande gezondheidszorggebouwen. Eis 10: De materialen dienen met betrekking tot de bijdrage aan brandvoortplanting te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande gezondheidszorggebouwen. Eis 11: De materialen dienen met betrekking tot de rookontwikkeling te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande gezondheidszorggebouwen. De eisen ten aanzien van de materialen zijn allen conform het niveau bestaande bouw. Deze eisen zijn overigens overeenkomstig het niveau nieuwbouw. Het niveau nieuwbouw kent echter nog een aantal extra eisen. Deze zijn: de onbrandbaarheid van de binnenzijde van schachten (indien dit wel wordt gedaan houdt dat in praktische zin in dat veel schachten geheel dienen te worden vervangen, terwijl het niet stellen van deze eis geen betrekking heeft op brandvoortplanting buiten de schacht omdat deze brandwerendheid bij het onderdeel brandcompartimenten al zeker gesteld is binnen de daarvoor gehanteerde normen); de brandgevaarlijkheid van het dak (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen); de brandvoortplanting van de buitengevel (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen). 6. Brandbeveiligingsinstallaties Eis 12: De aanwezigheid en uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties (m.u.v. brandslanghaspels en noodverlichting) dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande gezondheidszorggebouwen. Eis 13: De aanwezigheid en uitvoering van brandslanghaspels en noodverlichting dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor nieuw te bouwen gezondheidszorggebouwen. 18

19 Eis 14: Een gezondheidszorggebouw groter dan 500 m2 of met meer dan 1 bouwlaag, dient te zijn voorzien van een ontruimingsalarminstallatie. Eis 15: Vluchtroutes die vanuit een verblijfsruimte (gedeeltelijk) samenvallen, alsmede de op dit gedeelte aansluitende ruimten, dienen te zijn voorzien een ontruimingsinstallatie met ruimtebewaking. Eis 16: Een bijeenkomstgebouw dient te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie indien dit nodig is vanuit de bouwverordening of het gebruiksbesluit. De eisen ten aanzien van de brandbeveiligingsinstallaties zijn (m.u.v. de brandslanghaspels) conform het niveau bestaande bouw. Omdat de aanwezigheid van brandslanghaspels noodzakelijk is voor een snelle brandbestrijding is hier voor het niveau nieuwbouw gekozen. De bestaande bouw kent geen toepassing van brandslanghaspels, terwijl deze wel nodig zijn om een brand beheersbaar te houden. Omdat de aanwezigheid van noodverlichting een snellere ontvluchting mogelijk maakt, is ook hier voor het niveau nieuwbouw gekozen. De eisen ten aanzien van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie zijn bedoeld om een tijdige ontvluchting en tijdige inzet door de brandweer mogelijk te maken en verbonden aan de bouwverordening. 19

20 Beleidspakket 5: logiesgebouwen 1. Brandcompartimenten Eis 1: De brandcompartimenten dienen voor wat betreft de maximale compartimentgrootte te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande logiesgebouwen. Eis 2: De brandcompartimenten dienen een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) te bezitten van 20 minuten. Eis 3: De subbrandcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen logiesgebouwen. De grootte van een brandcompartiment heeft een relatie met het beheersbaar houden van branden. Deze beheersbaarheid wordt allereerst bepaald door de WBDBO. De tijdsduur tussen het ontstaan van brand en de eerste inzet van de brandweer bedraagt ongeveer 30 minuten. Een lagere WBDBO dan 30 minuten heeft tot gevolg dat de brand zich zal uitbreiden naar een volgend brandcompartiment of een belendend perceel. Echter het verhogen van 20 minuten naar 30 minuten impliceert dat het in de praktijk te zien is hoeveel minuten een constructie onderdeel bestand is bij brand. Dit geeft uitvoeringsproblemen, want in de praktijk is het verschil tussen een compartimentering van 20 minuten of 30 minuten te klein om met zekerheid te kunnen vaststellen. Een WBDBO van 30 minuten wordt een aanbeveling en geen eis. Het tweede aspect om een brand beheersbaar te houden is de grootte van een brandcompartiment. Omdat hier geen directe relatie is met de veiligheid van personen wordt de waarde van het niveau bestaande bouw aangehouden. Binnen logiesgebouwen kent het Bouwbesluit ook subbrandcompartimenten. Deze dienen ter extra beveiliging van de veelal slapend aanwezige personen. Omdat de subbrandcompartimenten dienen voor de veiligheid van personen is hiervoor het niveau nieuwbouw aangehouden. 2. Rookcompartimenten Eis 4: De uitvoering en inrichting van de rookcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen logiesgebouwen. De snelheid van het vluchten door rook is in bestaande gebouwen niet anders dan in nieuwe gebouwen. Toch maakt het Bouwbesluit 2003 hier een onderscheid in. De loopafstanden men af mag leggen in bestaande bouwwerken zijn langer dan in nieuwe bouwwerken. 20

21 De onderbouwing van de loopafstanden door rook in gebouwen heeft als uitgangspunt dat mensen normaal gesproken maximaal 30 seconden met ingehouden adem door een met rook gevulde ruimte kunnen lopen. Bij een gemiddelde loopsnelheid van 1 m/s komt dit overeen met een loopafstand van 30 meter. Bij minder personen in een bouwwerk kan men sneller lopen, waardoor de loopafstanden langer mogen zijn. Een tip van de brandweer voor tijdens het vluchten door rook is om op handen en voeten te kruipen en het hoofd zo laag mogelijk te houden. Het vergroten van de loopafstanden betekent dat mensen langer door rook moeten vluchten en met een snelheid van 1 m/s over een langere afstand moeten kruipen. De eisen ten aanzien van rookcompartimenten hebben betrekking op de veiligheid van personen, zodat hier de nieuwbouweisen worden gevolgd. 3. Ontvluchten Eis 5: De uitvoering en inrichting van de vluchtroutes dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen logiesgebouwen. De eisen ten aanzien van ontvluchting hebben betrekking op de veiligheid van personen. Het betreft de route vanuit een brand- en/of rookcompartiment naar het aansluitende terrein. Gasten van logies gebouwen zijn veelal niet goed bekend met het gebouw en vaak niet op de hoogte van de vluchtroutes en waar deze naartoe leiden. Tevens hebben ze vaak geen verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. In de nieuwbouw eisen worden twee onafhankelijke vluchtroutes geëist. De reden hiervoor is dat als één route geblokkeerd is, via de andere route kan worden gevlucht. In uitzonderingen kan één vluchtroute volstaan. Voor deze uitzonderingen komen gebouwen bij bestaande bouw niveau eerder in aanmerking dan in het nieuwbouw niveau. Twee onafhankelijke vluchtroutes zijn noodzakelijk als het brand- en/of rookcompartiment, waaruit gevlucht wordt, een bepaalde oppervlak overschrijdt. In het nieuwbouw niveau is het oppervlak gerelateerd aan de hoeveelheid personen die zich in het brand- en/of rookcompartiment bevinden. Dit aantal, zoals vastgesteld in het Bouwbesluit 2003, is een politieke keuze geweest waarbij veiligheidsperceptie over persoonlijk en groepsrisico een belangrijke rol spelen. Het NIFV adviseert om het nieuwbouw niveau te volgen bij het beoordelen van bestaande bouw, aangezien de te maken investeringen over het algemeen gering zijn en het direct te maken heeft met de risico s voor personen. Gemeente Nieuwegein volgt dit advies. 4. Constructies Eis 6: De constructies dienen met betrekking tot het bezwijken bij brand te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande logiesgebouwen. De eisen betreffende het bezwijken bij brand van constructieonderdelen op het niveau bestaande bouw zijn nog voldoende om een veilige ontvluchting mogelijk te 21

22 maken. Anderzijds zal het ophogen van deze eisen bij bestaande gebouwen ingrijpende technische en financiële consequenties hebben. Opgemerkt dient te worden dat de WBDBO-eisen die aan de brandcompartimenten gesteld worden (zie paragraaf 1) kunnen inhouden dat een grotere brandwerendheid op bezwijken van de constructies noodzakelijk is. 5. Materialen Eis 7: De materialen dienen met betrekking tot onbrandbaarheid te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande logiesgebouwen. Eis 8: De materialen dienen met betrekking tot de bijdrage aan brandvoortplanting te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande logiesgebouwen. Eis 9: De materialen dienen met betrekking tot de rookontwikkeling te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande logiesgebouwen. De eisen ten aanzien van de materialen zijn allen conform het niveau bestaande bouw. Deze eisen zijn overigens overeenkomstig het niveau nieuwbouw. Het niveau nieuwbouw kent echter nog een aantal extra eisen. Deze zijn: de onbrandbaarheid van de binnenzijde van schachten (indien dit wel wordt gedaan houdt dat in praktische zin in dat veel schachten geheel dienen te worden vervangen, terwijl het niet stellen van deze eis geen betrekking heeft op brandvoortplanting buiten de schacht omdat deze brandwerendheid bij het onderdeel brandcompartimenten al zeker gesteld is binnen de daarvoor gehanteerde normen); de brandgevaarlijkheid van het dak (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen); de brandvoortplanting van de buitengevel (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen). 6. Brandbeveiligingsinstallaties Eis 10: De aanwezigheid en uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties (m.u.v. brandslanghaspels en noodverlichting) dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor bestaande logiesgebouwen. Eis 11: De aanwezigheid en uitvoering van brandslanghaspels en noodverlichting dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt voor nieuw te bouwen logiesgebouwen. Eis 12: 22

23 Een logiesgebouw groter dan 500 m2 bestaat of meer dan 1 bouwlaag heeft, dient het gebouw te zijn voorzien van een ontruimingsalarminstallatie. Eis 13: Vluchtroutes die vanuit een verblijfsruimte (gedeeltelijk) samenvallen, alsmede de op dit gedeelte aansluitende ruimten, dienen te zijn voorzien een ontruimingsinstallatie met ruimtebewaking. Eis 14: Een bijeenkomstgebouw dient te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie indien dit nodig is vanuit de bouwverordening of het gebruiksbesluit. De eisen ten aanzien van de brandbeveiligingsinstallaties zijn (m.u.v. de brandslanghaspels) conform het niveau bestaande bouw. Omdat de aanwezigheid van brandslanghaspels noodzakelijk is voor een snelle brandbestrijding is hier voor het niveau nieuwbouw gekozen. De bestaande bouw kent geen toepassing van brandslanghaspels, terwijl deze wel nodig zijn om een brand beheersbaar te houden. Omdat de aanwezigheid van noodverlichting een snellere ontvluchting mogelijk maakt, is ook hier voor het niveau nieuwbouw gekozen. De eisen ten aanzien van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie zijn bedoeld om een tijdige ontvluchting en tijdige inzet door de brandweer mogelijk te maken en verbonden aan de bouwverordening. 23

24 Beleidspakket 6: kantoorgebouwen 1. Brandcompartimenten Eis 1: De brandcompartimenten dienen voor wat betreft de maximale compartimentgrootte te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande kantoorgebouwen. Eis 2: De brandcompartimenten dienen een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) te bezitten van 20 minuten. De grootte van een brandcompartiment heeft een relatie met het beheersbaar houden van branden. Deze beheersbaarheid wordt allereerst bepaald door de WBDBO. De tijdsduur tussen het ontstaan van brand en de eerste inzet van de brandweer bedraagt ongeveer 30 minuten. Een lagere WBDBO dan 30 minuten heeft tot gevolg dat de brand zich zal uitbreiden naar een volgend brandcompartiment of een belendend perceel. Echter het verhogen van 20 minuten naar 30 minuten impliceert dat het in de praktijk te zien is hoeveel minuten een constructie onderdeel bestand is bij brand. Dit geeft uitvoeringsproblemen, want in de praktijk is het verschil tussen een compartimentering van 20 minuten of 30 minuten te klein om met zekerheid te kunnen vaststellen. Een WBDBO van 30 minuten wordt een aanbeveling en geen eis. Het tweede aspect om een brand beheersbaar te houden is de grootte van een brandcompartiment. Omdat hier geen directe relatie is met de veiligheid van personen wordt de waarde van het niveau bestaande bouw aangehouden. 2. Rookcompartimenten Eis 3: De uitvoering en inrichting van de rookcompartimenten dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen kantoorgebouwen. De snelheid van het vluchten door rook is in bestaande gebouwen niet anders dan in nieuwe gebouwen. Toch maakt het Bouwbesluit 2003 hier een onderscheid in. De loopafstanden men af mag leggen in bestaande bouwwerken zijn langer dan in nieuwe bouwwerken. De onderbouwing van de loopafstanden door rook in gebouwen heeft als uitgangspunt dat mensen normaal gesproken maximaal 30 seconden met ingehouden adem door een met rook gevulde ruimte kunnen lopen. Bij een gemiddelde loopsnelheid van 1 m/s komt dit overeen met een loopafstand van 30 meter. Bij minder personen in een bouwwerk kan men sneller lopen, waardoor de loopafstanden langer mogen zijn. Een tip van de brandweer voor tijdens het vluchten door rook is om op handen en voeten te kruipen en het hoofd zo laag mogelijk te houden. Het vergroten van de 24

25 loopafstanden betekent dat mensen langer door rook moeten vluchten en met een snelheid van 1 m/s over een langere afstand moeten kruipen. De eisen ten aanzien van rookcompartimenten hebben betrekking op de veiligheid van personen, zodat hier de nieuwbouweisen worden gevolgd. 3. Ontvluchten Eis 4: De uitvoering en inrichting van de vluchtroutes dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen kantoorgebouwen. De eisen ten aanzien van ontvluchting hebben betrekking op de veiligheid van personen. Het betreft de route vanuit een brand- en/of rookcompartiment naar het aansluitende terrein. In de nieuwbouw eisen worden twee onafhankelijke vluchtroutes geëist. De reden hiervoor is dat als één route geblokkeerd is, via de andere route kan worden gevlucht. In uitzonderingen kan één vluchtroute volstaan. Voor deze uitzonderingen komen gebouwen bij bestaande bouw niveau eerder in aanmerking dan in het nieuwbouw niveau. Twee onafhankelijke vluchtroutes zijn noodzakelijk als het brand- en/of rookcompartiment, waaruit gevlucht wordt, een bepaalde oppervlak overschrijdt. In het nieuwbouw niveau is het oppervlak gerelateerd aan de hoeveelheid personen die zich in het brand- en/of rookcompartiment bevinden. Dit aantal, zoals vastgesteld in het Bouwbesluit 2003, is een politieke keuze geweest waarbij veiligheidsperceptie over persoonlijk en groepsrisico een belangrijke rol spelen. Het NIFV adviseert om het nieuwbouw niveau te volgen bij het beoordelen van bestaande bouw, aangezien de te maken investeringen over het algemeen gering zijn en het direct te maken heeft met de risico s voor personen. Gemeente Nieuwegein volgt dit advies. 4. Constructies Eis 5: De constructies dienen met betrekking tot het bezwijken bij brand te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande kantoorgebouwen. De eisen betreffende het bezwijken bij brand van constructieonderdelen op het niveau bestaande bouw zijn nog voldoende om een veilige ontvluchting mogelijk te maken. Anderzijds zal het ophogen van deze eisen bij bestaande gebouwen ingrijpende technische en financiële consequenties hebben. Opgemerkt dient te worden dat de WBDBO-eisen die aan de brandcompartimenten gesteld worden (zie paragraaf 1) kunnen inhouden dat een grotere brandwerendheid op bezwijken van de constructies noodzakelijk is. 5. Materialen Eis 6: 25

26 De materialen dienen met betrekking tot onbrandbaarheid te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande kantoorgebouwen. Eis 7: De materialen dienen met betrekking tot de bijdrage aan brandvoortplanting te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande kantoorgebouwen. Eis 8: De materialen dienen met betrekking tot de rookontwikkeling te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande kantoorgebouwen. De eisen ten aanzien van de materialen zijn allen conform het niveau bestaande bouw. Deze eisen zijn overigens overeenkomstig het niveau nieuwbouw. Het niveau nieuwbouw kent echter nog een aantal extra eisen. Deze zijn: de onbrandbaarheid van de binnenzijde van schachten (indien dit wel wordt gedaan houdt dat in praktische zin in dat veel schachten geheel dienen te worden vervangen, terwijl het niet stellen van deze eis geen betrekking heeft op brandvoortplanting buiten de schacht omdat deze brandwerendheid bij het onderdeel brandcompartimenten al zeker gesteld is binnen de daarvoor gehanteerde normen); de brandgevaarlijkheid van het dak (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen); de brandvoortplanting van de buitengevel (dit heeft betrekking op brand aan de buitenzijde van het gebouw, hetgeen geen directe invloed heeft op de veiligheid van de in het gebouw aanwezige personen). 6. Brandbeveiligingsinstallaties Eis 9: De aanwezigheid en uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties (m.u.v. brandslanghaspels en noodverlichting) dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande kantoorgebouwen. Eis 10: De aanwezigheid en uitvoering van brandslanghaspels en noodverlichting dienen te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuw te bouwen kantoorgebouwen. Eis 11: Vluchtroutes die vanuit een verblijfsruimte (gedeeltelijk) samenvallen, alsmede de op dit gedeelte aansluitende ruimten, dienen te zijn voorzien een ontruimingsinstallatie met ruimtebewaking. Eis 12: Een kantoorgebouw groter dan 500 m2 of met meer dan 1 bouwlaag, dient te zijn voorzien van een ontruimingsalarminstallatie. Eis 13: Een bijeenkomstgebouw dient te zijn voorzien van een brandmeldinstallatie indien dit nodig is vanuit de bouwverordening of het gebruiksbesluit. 26

Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw. Aanschrijvingseisen

Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw. Aanschrijvingseisen Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw Aanschrijvingseisen Brandpreventiebeleid bestaande bouw Brandpreventieve eisen Deze handreiking is opgesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam door het

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Minuten. 23 Inzettijd. 30 Redtijd/ blustijd. 60 Nablustijd Nazorgtijd. Elburg, januari 2006

Minuten. 23 Inzettijd. 30 Redtijd/ blustijd. 60 Nablustijd Nazorgtijd. Elburg, januari 2006 Brrandprreventtiiebelleiid besttaande bouw Diisttrriictt NoorrdwesttVelluwe Minuten Ontdekkingstijd 0 Ontdekkingstijd Alarmeringstijd 13 Meldtijd Ontruimingstijd 15 23 Opkomsttijd Inzettijd 30 Redtijd/

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen College Onderwerp: V200900620 Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen Samenvatting: Inleiding: De bouwaanvraag van Stichting Woonveste voor een

Nadere informatie

Beleidsnotitie preventie

Beleidsnotitie preventie Beleidsnotitie preventie Brandveiligheidniveau bestaande bouw januari 2004 Zuidoost-Brabant Inhoud 1 Inleiding...............................................................................................................................

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Welkom BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Programma Geschiedenis Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Indeling Bouwbesluit 2012 Gebruik Compartimentering Vluchten

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS127034_25-APR-2005

Gemeente Den Haag RIS127034_25-APR-2005 Gemeente Den Haag RIS127034_25-APR-2005 Ons kenmerk DSO/2005.117 I RIS 127034 BRANDVEILIGHEIDSEISEN KAMERVERHUURBEDRIJVEN OP NIVEAU HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - de notitie Brandveiligheidseisen

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Probleem Wat zijn in de wet- en regelgeving de algemene uitgangspunten voor het ontwerp van een in de praktijk goed bruikbaar vluchtplan?

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v.

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. ECO/NNECT Voorstel waarborging brandveiligheid Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. Het gebouw Eco/nnect binnen de Wijk van Morgen is door Cauberg Huygen (Linda Gelissen) getoetst

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden.

Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. Bouwkundige brandveiligheid en WBDBO in de praktijk We willen een brand graag beheersbaar houden. 1 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND Brandcompartiment Het gedeelte van het gebouw dat bestemd is als

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw hoofdrapport. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw hoofdrapport. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw hoofdrapport Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In februari 2005 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein het beleidskader Handhaving fysieke veiligheid vastgesteld. Een gevolg daarvan

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

In te vullen door behandelend ambtenaar. Datum ontvangst: Dossiernummer: In te vullen door de gebruiker.

In te vullen door behandelend ambtenaar. Datum ontvangst: Dossiernummer: In te vullen door de gebruiker. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB Zwanenburg T 020 407 9000 F 020 407 9090 Inventarisatie - formulier gebruiksvergunning Woningwet 1991. Artikel 8, lid 8, sub 2a / Brandweerwet

Nadere informatie

Onderzoek veiligheid hotels

Onderzoek veiligheid hotels VROM-Inspectie Regio Overheden Onderzoek veiligheid hotels www.vrom.nl Brandveiligheid en legionella-preventie van 12 hotels in Zuid-Holland en Zeeland Artikelcode 7368 1 Inleiding 4 2 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk BWT Congres 2013 Een transformerend BWT Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk ir. Bart Kolman Falck De Heerlickheijd van Ermelo 24 oktober 2013 Even voorstellen Brandveiligheid in

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit Anders, maar wél eenvoudiger Brandveiligheid 2 Brandveiligheid Inhoud Inleiding 4 1 Het Nieuwe Bouwbesluit en hoe het werkt 5 De systematiek 5 De aansturingstabel 7 Ruimten die meerdere

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw)

Datum: 31 augustus Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1. Uitgangspuntendocument brandveiligheid. Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Datum: 31 augustus 2016 Rapportnummer: 4491-R03, revisie: 1 Uitgangspuntendocument brandveiligheid Beele Aalten Productiehal 1 (nieuwbouw) Colofon Opdrachtgever: Contactpersonen: Beele Group bv Beundijk

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning

Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 17-051625 81E7E57509724BEC836C4237E607EC0EAdvies brandveiligheid omgevingsvergunningfirstwatch document Advies brandveiligheid omgevingsvergunning 1. Gegevens aanvraag 2. Gegevens advies Zaaknummer VNOG

Nadere informatie

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam Contactpersoon de heer M. Kottman (Stevens Van Dijck BV) Kenmerk R044904aa.00004.akr

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 10-9-2013 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse)

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 24-8-2010 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Brandveiligheid in automatische (ondergrondse) parkeergarages Jan Brekelmans Veiligheidsregio Haaglanden November 2009 Versie 5 november 2009

Nadere informatie

In te dienen gegevens per bouwwerkcategorie

In te dienen gegevens per bouwwerkcategorie In te dienen gegevens per bouwwerkcategorie Categorie 1: Wonen (Bijvoorbeeld: woningen, appartementen, woonboerderij, recreatiewoning, woonwagen) de subgebruiksfunctie(s) Gebruiksgebied (gearceerd) Functieruimte

Nadere informatie

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk)

1.4 Veiligheidseisen bij brand. 1.4.1 Bouwbesluit. CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) CORRECTIES v2 (2 februari 2015) bij: A.F. Hamerlinck, Brand, Zoetermeer 2010 (1e druk) Brand 1 (Brandveiligheid) Door de vervanging van Bouwbesluit 2003 door Bouwbesluit 2012 zijn de veiligheidseisen bij

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Zelfsluitende toegangsdeuren subbrandcompartimenten woongebouw Trefwoorden: Zorgfunctie, zelfsluitende deuren, gebruiksbesluit : Augustus 2012 Status: Definitief Postbus

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie