VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1

2 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden 5 4. Nieuwbouw of bestaande bouw? 5 5. Conclusie 10 Bijlage A: Aanbevelingen voor brandveiligheid 11 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 2

3 Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 1. Inleiding. Het doel van brandveiligheidsvoorschriften voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen is het creëren van een brandveiligheidniveau voor alle bewoners op de woonwagenlocatie conform geldende bouwregelgeving. Wanneer is er sprake van een brandveiligheidniveau zoals hiervoor is genoemd? Een en ander kan als brandveilig worden beschouwd indien: a. een eventuele branduitbreiding binnen aanvaardbare grenzen beperkt blijft en b. voldoende gelegenheid is tot veilige ontvluchting uit de woonwagen en zonodig de standplaats is verzekerd De herinrichtingen en uitbreidingen van diverse woonwagenlocaties in de regio Haaglanden hebben aanleiding gegeven de brandveiligheid van deze locaties en hierop bevindende bouwwerken nader te bestuderen. Hierbij is gebleken dat uitbreidingen en verbouwingen aan bestaande woonwagens de brandveiligheid nadelig kunnen beïnvloeden. Daarnaast hebben ontwikkelingen in de vorm van het vervangen van bestaande woonwagens door grote woonwagens, met in sommige gevallen meerdere verdiepingen, twijfels opgeroepen ten aanzien van het verkregen niveau van brandveiligheid. Voornamelijk toename van de omvang van de woonwagens, hetgeen geringe onderlinge afstanden tussen woonwagens heeft veroorzaakt, kan de veiligheid van derden nadelig beïnvloeden. Het kan daardoor in voorkomende gevallen niet worden uitgesloten dat een eventuele brand in een woonwagen, uitbreiding naar naastgelegen woonwagens tot gevolg heeft. Om genoemde redenen is onderzoek verricht naar de noodzaak om het aangetroffen niveau van brandveiligheid te verbeteren. Bestudering van de in het Bouwbesluit vermelde eisen leert ons echter dat deze niet meer zijn afgestemd op de huidige situatie. Dit vindt z n oorzaak in de gewijzigde standpunten met betrekking tot de omvang van de standplaatsen en zeker niet op de laatste plaats de omvang van de woonwagens. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat in voorkomende gevallen men zich afvraagt of er nog sprake is van een woonwagen zoals men bij de opstelling van het Bouwbesluit is uitgegaan. Door het ministerie van VROM wordt onderzocht of aanpassingen in het Bouwbesluit dienaangaande noodzakelijk zijn. Gelet op de in het Bouwbesluit uit oogpunt van veiligheid gegeven voorschriften, kan echter indirect worden afgeleid dat de regelgever met woonwagens relatief kleine bouwwerken bedoelt. Zo worden, in tegenstelling tot andere (sub)gebruiksfuncties geen prestatie-eisen gegeven omtrent de sterkte van de bouwconstructie bij brand (artikel 2.8), het voorkomen van het vallen van een vloer (artikel 2.14), het veilig overbruggen van hoogteverschillen (artikel 2.23) en het veilig uitvoeren van een trap (artikel 2.27). Daaruit kan onder andere worden geconcludeerd dat het Bouwbesluit onvoldoende waarborgen geeft voor de veiligheid van woonwagens met meerdere bouwlagen. Een woonwagen met meerdere bouwlagen blijft dan weliswaar in de zin van de Woningwet een woonwagen en kan op een standplaats zijn geplaatst, maar een overweging of hier sprake is van een voldoende mate van brandveiligheid, is op z n plaats. Het is daarom verstandig in een gemeentelijk bestemmingsplan dergelijke bouwwerken te verbieden, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag van toepassing is. Naast beschreven onvolledigheid wordt in het Bouwbesluit evenmin de situering van de woonwagen geregeld. Dat dient te zijn vastgelegd in een bestemmingsplan of Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 3

4 stedenbouwkundige voorschriften van de Bouwverordening van de betreffende gemeente. Of iedere gemeente in de regio Haaglanden hierin heeft voorzien is niet onderzocht. Het doel van deze richtlijn is een uniforme benadering van de brandveiligheid voor woonwagens en woonwagenlocaties in de regio Haaglanden te verkrijgen. Hierdoor wordt voorkomen dat er geen afwijkende brandveiligheidsvoorzieningen in de verschillende gemeenten in de regio worden vereist. Daarnaast is voorliggende richtlijn bedoeld voor een toetsing en handhaving van brandveiligheid van bestaande woonwagens en woonwagenlocaties, indien daar op gemeentelijk niveau aanleiding toe is. 2. Begripsomschrijvingen. Ten behoeve van een eenduidige uitvoering van deze beleidsnotitie is het wenselijk dat een uniforme uitleg van de vermelde begrippen wordt gegeven. Daartoe dient er met de volgende begripinvulling rekening te worden gehouden. Zie ook bijlage 1: 2.1 Woonwagenlocatie Een afgebakend gebied waarop onder andere standplaatsen zijn gesitueerd. Toelichting: Naast standplaatsen kunnen eveneens andere gebruiksfuncties op een woonwagenlocatie voorkomen, zoals een bijeenkomstfunctie, onderwijsfunctie e.d. 2.2 Standplaats Een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten. (woningwet, art. 1, lid 1h) Toelichting: De gehele standplaats met daarop bijbehorende bebouwing behoort, volgens het Bouwbesluit, tot één gebruiksfunctie, namelijk de woonfunctie van een woonwagen. (Zie ook figuur 1) 2.3 Opstelvak Een afgekaderd gedeelte van een standplaats waarbinnen, op grond van planologische afwegingen, een woonwagen is opgesteld. (Zie ook figuur 1) 2.4 Woonwagen Voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. (woningwet, art. 1, lid 1) 2.5 Berging/was- en toiletruimte Een bij een woonwagen behorende vrijstaande ruimte bestemd voor het opslaan van huishoudelijke goederen, veelal in combinatie met een was- en toiletgelegenheid. Toelichting: Op de standplaats wordt veelal een bouwwerk met basisvoorzieningen aangeboden. Deze bestaan in het algemeen uit een berging en/of was- en toiletruimte. Zoals onder punt 2.2. genoemd behoren deze bij de woonfunctie van een woonwagen. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 4

5 3. Omstandigheden. Om tot een gestructureerde benadering van de brandveiligheid over te kunnen gaan is het noodzakelijk de juiste omstandigheden duidelijk vast te stellen. Zo kunnen de volgende situaties aanwezig zijn: Nieuwe woonwagens op nieuwe standplaats; Nieuwe woonwagens op bestaande standplaats; Te verbouwen woonwagens op een bestaande standplaats; Bestaande woonwagens op bestaande standplaats; Bestaande woonwagens op nieuwe standplaats. Hoe met deze situaties kan worden omgegaan zal in deze notitie worden aangegeven. Daarbij is noodzakelijk de voorschriften in het Bouwbesluit hierbij te hanteren. Zoals bekend is maakt het Bouwbesluit onderscheid in nieuwbouw en bestaande bouw. In welke gevallen sprake is van nieuw- of bestaande bouw zal worden aangegeven. 4. Nieuwbouw of bestaande bouw? Om te beoordelen of een en ander aan de noodzakelijke eisen voor brandveiligheid volgens het Bouwbesluit voldoet, is noodzakelijk onderscheid te maken in nieuwbouw en bestaande bouw. Gezien de diverse voorkomende situatie is dit niet altijd duidelijk af te bakenen. Voor de diverse situaties houdt dit het volgende in: 4.1 Nieuwe woonwagen op nieuwe standplaats. Het betreft hier een nieuwe woonwagen die veelal in de fabriek/werkplaats is gebouwd. Deze woonwagen wordt op een eveneens nieuwe standplaats geplaatst. Bij het ontwerp van de (nieuwe) woonwagenlocatie kan dus volledig rekening worden gehouden met de nieuwbouweisen in het Bouwbesluit welke voor de gebruiksfunctie woonfunctie van een woonwagen zijn gegeven. Het geheel dient bij een bouwaanvraag te worden getoetst. 4.2 Nieuwe woonwagen op bestaande standplaats. Het betreft hier een nieuwe woonwagen die veelal in de fabriek/werkplaats is gebouwd. De eisen welke in het Bouwbesluit bij de gebruiksfunctie woonfunctie van een woonwagen zijn vermeld hebben betrekking op de standplaats. Zoals bij de begripsomschrijving is vermeld betreft het hier dus de woonwagen met bijbehorende bouwwerken. Dit kan in deze situatie betekenen dat de nieuwe woonwagen op een standplaats wordt geplaatst waarvan het opstelvlak en bijbehorende bouwwerken bestaand zijn. Het is daarom niet mogelijk dat de gehele gebruiksfunctie aan de nieuwbouweisen te laten voldoen. Het is verstandig alle eisen welke specifiek aan de woonwagen toebehoren op nieuwbouwniveau te toetsen. De eisen welke specifiek betrekking hebben op de standplaats kunnen worden afgestemd op een rechtens verkregen niveau of minimaal een niveau bestaande bouw. Indien hieraan niet wordt voldaan dient dit met een gemotiveerde aanschrijving te geschieden welke los staat van de eventuele bouwaanvraag met betrekking tot het plaatsen van de nieuwe woonwagen. 4.3 Te verbouwen woonwagen op een bestaande standplaats Het betreft hier een bestaande woonwagen welke op de bestaande standplaats wordt verbouwd. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 5

6 In overeenstemming met de filosofie in het Bouwbesluit zal in geval van een verbouw de nieuwbouweisen van toepassing zijn. Uiteraard is dit alleen van toepassing voor het gedeelte van de woonwagen dat wordt verbouwd. Het is hierbij mogelijk dat voor bepaalde onderdelen ontheffing wordt verleend tot het niveau bestaande bouw. (Bouwbesluit, artikel 1.11) Voor het onverbouwde deel, alsmede de standplaats, zal op een rechtens verkregen niveau of minimaal het niveau bestaande bouw moeten worden getoetst. Indien hieraan niet wordt voldaan dient dit met een gemotiveerde aanschrijving te geschieden welke los staat van de eventuele bouwaanvraag met betrekking tot het verbouwen van de woonwagen. 4.4 Bestaande woonwagen op bestaande standplaats Deze situatie is de minst gecompliceerde situatie. Er is hier sprake van een bestaande woonwagen welke zich op een bestaande standplaats bevindt en waarbij een eventuele verbouwing of een andere vorm van nieuwbouw niet van toepassing is. Daarom kan hier voor de gehele standplaats (inclusief woonwagen) de eisen worden toegepast volgens een rechtens verkregen niveau of minimaal de eisen welke staan vermeld bij de gebruiksfunctie woonfunctie van een woonwagen bij de afdeling bestaande bouw. 4.5 Bestaande woonwagen op nieuwe standplaats Dit betreft een bestaande woonwagen welke verhuist naar een nieuwe standplaats. De woningwet vermeldt ten aanzien van bouwen in artikel 1.1, het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, als mede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en vergroten van een standplaats. Het plaatsen van een woonwagen is aan te merken als het plaatsen van een bouwwerk (op een standplaats) en valt derhalve onder het begrip bouwen. In principe zijn er in dit geval twee (bouw)vergunningen noodzakelijk, te weten: 1 voor het oprichten van een standplaats en 1 voor het plaatsen van de (bestaande) woonwagen. Bij het ontwerp van de (nieuwe) woonwagenlocatie kunnen dus de nieuwbouweisen in het Bouwbesluit welke voor de gebruiksfunctie woonfunctie van een woonwagen zijn gegeven, worden aangehouden. Daar het plaatsen van de woonwagen kan worden beschouwd als verbouw, is het voor de woonwagen mogelijk dat voor bepaalde onderdelen ontheffing wordt verleend tot het niveau bestaande bouw. (Bouwbesluit, artikel 1.11) Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 6

7 Overzicht van de relevante artikelen in relatie tot de hiervoor beschreven situaties. Bouwbesluit art. Nieuwe woonwagen op nieuwe standplaats Nieuwe woonwagen op bestaande standplaats Te verbouwen woonwagen op een bestaande standplaats Bestaande woonwagen op bestaande standplaats Bestaande woonwagen op nieuwe standplaats Algemene sterkte van de bouwconstructie. Art. 2.1 lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.2, lid 1, 3 en 4 X X X - X Art. 2.4, lid 1, 2, 3 en 5 X X X - X Art X - Art. 2.6, lid 1 en X - Art. 2.7, lid 1 en Sterkte bij brand - X - Art. 2.8, lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.11, lid X - Elektriciteits-noodstroomvoorziening Art lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.47, lid 1 X X X - X Art X X X - X Art. 2.49, lid 1 X X X - X Art lid 1 en X - Art. 2.53, lid X - Art X - Art. 2.55, lid Gasvoorziening - X - Art lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.69, lid 1 X X X - X Art. 2.70, lid 1 en 2 X X X - X Art X X X - X Art lid 1 en 2 - X (SP) X (SP) X - Art X (SP) X (SP) X - Beweegbare constructieonderdelen Art lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.76, lid 5 X X X - X Art X X X - X Art X - Art X - Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Art lid 1 en 2 X X X - X Art X X X - X Art. 2.84, lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.85, lid 1 X X X - X Art X X X - X Art X X X - X Art lid 1 en X - Art X - Art. 2.90, lid 1 en X - Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 7

8 Beperking van ontwikkeling van brand Art lid 1 en 2 X X X - Art (K4) X X X - X Art. 2.93, lid 1 (K4) X X X - X Art. 2.94, lid 1 en 2 (T3) X X X - X Art. 2.95, lid 1 X X X - X Art lid 1 en X - Art (K4) X - Art (K4) X - Art , lid 1 en 2 (K4) X - Art , lid X - Beperking van uitbreiding van brand (Zie opm.) Art lid 1 en 2 X X X - X Art , lid 6 X X X - X Beperking van het ontstaan van rook Art lid 1 en 2 X X X - X Art , lid 1 X X X - X Art X X X - X Art X X X - Art lid 1 en X - Art , lid X - Art X - Beperking van verspreiding van rook Art , lid1 en 2 X X X - X Art , lid 1 en X - Vluchten binnen het rookcompartiment en subbrandcompartiment Art , lid 1 en 2 X X X - X Art , lid X - Toelichting: (SP): Deze eis kan specifiek van toepassing zijn voor de standplaats indien een gasaansluiting buiten de woonwagen is aangebracht. Opmerking: Beperking van uitbreiding van brand Hierbij wordt volgens het Bouwbesluit in geval van nieuwbouw, een WBDBO tussen twee woonwagens gesteld van minimaal 30 minuten. Bij de bepaling van deze weerstand wordt uitgegaan van een identieke, doch spiegelsymmetrisch op een afstand van 5 meter geplaatste woonwagen. Alleen geldt hier dat niet de werkelijke afstand tot de perceelsgrens geldt, maar een fictieve nominale afstand van 5 m. Hiermee wordt bedoeld dat de woonwagen zo wordt ontwikkeld als ware hij wordt geplaatst op een tussenliggende afstand van 5 meter, hetgeen in de praktijk niet altij het geval hoeft te zijn. In samenhang met de eisen die in het verleden in het Bouwbesluit aan de oppervlakte van de standplaats werden gesteld, werd bereikt dat de wbdbo-eis onafhankelijk was van de plaatsing van een woonwagen op de standplaats, terwijl toch een redelijke mate van brandveiligheid was gewaarborgd. In principe wordt dus niet getoetst aan de werkelijke afstand. Reden van dit uitgangspunt was dat een woonwagenbouwer de zekerheid moest hebben dat een eenmaal gebouwde prefabwagen aan de voorschriften voldoet zonder dat hij afhankelijk is van de precieze situering van de woonwagen op een standplaats. In principe zal dus door middel van een beproevingsrapport/certificaat moeten worden aangetoond dat de nieuwe woonwagen aan Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 8

9 de betreffende prestatie-eis voldoet. In de praktijk blijkt echter dat een dergelijk rapport niet voorhanden is. Er wordt echter alleen aangetoond dat de betreffende woonwagen bij fabricage aan gestelde eisen voldoet. Bij plaatsing van deze woonwagen op een standplaats is er geen zekerheid dat de woonwagens op een onderlinge afstand van 5 meter worden geplaatst. In de praktijk is het zelfs mogelijk dat, woonwagens nagenoeg tegen elkaar worden geplaatst, hetgeen kan betekenen dat in geval van een brand twee woonwagens uitbranden. Indien standplaatsen ook aan de kopse zijde aan elkaar grenzen, is niet uitgesloten dat vier woonwagens in geval van brand uitbranden. Figuur 1 Ten aanzien van nieuwbouw wordt voor de beperking van uitbreiding van brand, als functionele eis gesteld: Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. Indien aan de daarna vermelde voorschriften wordt voldaan, wordt geacht te zijn voldaan aan deze functionele eis. Blijkbaar wordt geaccepteerd dat in geval van een brand, branduitbreiding naar meerdere woonwagens plaats vindt. Het Bouwbesluit geeft voor bestaande bouw voor dit onderdeel geen voorschriften. Wel dient (in verband met het ontbreken van een derde lid bij artikel 2.110) te worden voldaan aan de daarvoor geldende functionele eis, welke luidt: Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. Daar het vastgelegde brandveiligheidniveau van nieuwbouw in sommige situaties, uitbreiding van brand naar een andere woonwagen niet zal uitsluiten, is het bij bestaande bouw zeker niet aan te bevelen om hiervoor een nog lager niveau te hanteren. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 9

10 5. Conclusie. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het niveau van brandveiligheid voor woonwagens en woonwagenlocaties zoals geregeld in de bouwregelgeving met betrekking tot het onderdeel Beperking van uitbreiding van brand, enige twijfels oproept. Ondanks dat in het Bouwbesluit aan deze gebruiksfunctie eisen zijn verbonden, is het brandveiligheidniveau lastig te concretiseren. Naast de gestelde eisen in het Bouwbesluit kan het wenselijk zijn aanvullende eisen te stellen. Hierbij kan worden gedacht aan bouwkundige voorschriften (afstand, brandwerendheden, materiaalkeuze, e.d.) en installatietechnische voorzieningen (rookmelders, sprinkler, blusmiddelen, e.d.). De relevante aanbevelingen zijn in bijlage A vermeld. Nadrukkelijk moet hierbij worden vermeld dat dit geen aanvullende voorschriften betreffen op het Bouwbesluit, maar dat deze voorschriften kunnen worden gehanteerd om te worden opgenomen in een gemeentelijk bestemmingsplan. Deze voorschriften zijn wel geformuleerd op basis van de in het Bouwbesluit gehanteerde begrippen en bepalingen. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 10

11 Bijlage A Aanbevelingen voor brandveiligheid A.1 Voorschriften. a. Indien de veilige afstand (zie figuur 2) ten minste 5 meter bedraagt, wordt geacht dat wordt voldaan aan de functionele eis met betrekking tot beperking van uitbreiding van brand, zoals deze is geformuleerd in het Bouwbesluit, artikel 2.103, lid1 en 2.110, lid 1. b. Indien de bij a bedoelde veilige afstand minder dan 5 meter bedraagt, dient, ten minste, aan één van de onderstaande punten te zijn voldaan. 1. De uitwendige scheidingsconstructie van de beschouwende woonwagen heeft een brandwerendheid tot de scheidende functie van ten minste 15 minuten, bepaald volgens NEN Door middel van een berekening op basis van NEN 6068 is aangetoond, dat met de werkelijke afstand tussen de woonwagens binnen 30 minuten geen brandoverslag is te verwachten. 3. De woonwagen is voorzien van een gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie, op basis van woningsprinklers. c. Aanvullend op bovenstaande dient, indien de veilige afstand minder bedraagt dan 5 meter en de toegang aan die betreffende zijde is gesitueerd, de woonwagen te zijn voorzien van een niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN Een en ander zoals aangegeven in artikel 2.146, lid 7 van het Bouwbesluit. Toelichting. a. Bij een veilige afstand tussen de woonwagens onderling van ten minste 5 meter zijn er geen aanvullende maatregelen en voorzieningen noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat deze maat een nationale tendens is waardoor landelijk uniformiteit wordt bereikt. Wat precies onder veilige afstand moet worden beschouwd is in figuur 2 aangegeven. b. 1. Gelet op de geringe afstand tussen de gevels van de woonwagens, dient de gevel, inclusief de gevelopeningen, te voldoen aan de criteria die volgens NEN 6069 bij een belasting van zowel van binnenuit als van buitenaf, gelden. 2. Het is mogelijk dat aan de hand van berekening wordt aangetoond dat vanuit de betreffende woonwagen geen brandoverslag valt te verwachten binnen de werkelijke afstand van de woonwagen ten opzichte van de naastgelen woonwagen. In verband met de voorwaarden welke aan de toepassing van NEN 6068 zijn verbonden, dient een constructieonderdeel van de woonwagen dat grenst aan de buitenlucht en is gekeerd naar de zijde van de naastgelegen woonwagen, een bijdrage tot brandvoortplanting te bezitten die voldoet aan minimaal klasse 2, Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 11

12 bepaald volgens NEN (In normale situatie klasse 4!) 3. Het betreft hier, een in vergelijking met klassieke sprinklersystemen, een vereenvoudigde installatie, die tegen beperkte kosten kan worden aangelegd. Deze sprinklerinstallatie moet in staat worden geacht een beginnende brand te blussen of ten minste te beheersen totdat de brandweer het overneemt c. In vele gevallen bevindt de toegang van een woonwagen zich aan de zijkant. Een dergelijke situatie heeft tot gevolg dat in geval van een ontvluchting altijd langs een brandende woonwagen dient te worden gevlucht. Dit kan in verband met de geringe onderlinge afstand en de brandwerendheid van de wand van 15 minuten problematisch zijn. Met behulp van rookmelder(s) zal de ontvluchting in een eerder stadium plaats kunnen vinden zodat voor de ontvluchtenden een veiliger situatie wordt verkregen. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 12

13 Figuur 2 Voorbeeldtekening standplaats en opstelvak. Standplaats (voorbeeld) Berging Opstelvak standplaats Woonwagen Veilige afstand Met betrekking tot de veilige afstand geldt de afstand welke zich kan voordoen tussen: de woonwagens onderling; tussen een woonwagen en een entree van een andere woonwagen; tussen een woonwagen en een berging behorende tot een andere woonwagen. Indien niet aan de veilige afstand wordt voldaan zullen aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 13

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders Veiligheidsregio HAAGLANDEN Handhaving van bestaande kooiladders Jan Brekelmans 3 maart 2010 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Regelgeving... 4 4. Kwaliteit en bruikbaarheid van een kooiladder...

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens Behoudens advies van de c ommissi e ABA Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens BESLUITEN 1. De Beleidsregels technische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Brandveiligheid in automatische (ondergrondse) parkeergarages Jan Brekelmans Veiligheidsregio Haaglanden November 2009 Versie 5 november 2009

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: Voorportaal voor brandweerlift Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Woongebouw, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, wbdbo, brandweerlift, brandbestrijding : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Is het mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat u NEN-normen koopt en toepast? Hoe gaat het in de praktijk? De meest relevante NEN-regeltjes,

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek ADVIES Registratienummer: Betreft: Twee bouwblokken ontsloten via één portiek Aanvrager: Brandweer Zaanstad Dhr. E.Breeuwsma Postbus 150 1500 ED Zaandam Trefwoorden: Portiek, vluchtroutes, trappenhuis

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit Anders, maar wél eenvoudiger Brandveiligheid 2 Brandveiligheid Inhoud Inleiding 4 1 Het Nieuwe Bouwbesluit en hoe het werkt 5 De systematiek 5 De aansturingstabel 7 Ruimten die meerdere

Nadere informatie

Rechtens verkregen niveau

Rechtens verkregen niveau Rechtens verkregen niveau Een praktische uitleg van de theorie ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond VBE Themabijeenkomst "Rechtens verkregen niveau" 25 mei 2016 Artikel 6 Woningwet Verbouw is nieuwbouw Gemeente

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Handreiking brandveiligheid van. woonwagens en. woonwagenlocaties

Handreiking brandveiligheid van. woonwagens en. woonwagenlocaties Handreiking brandveiligheid van woonwagens en woonwagenlocaties Inhoudsopgave 1. Inleiding 01 2. Brandveiligheidsaspecten bij woonwagens 02 3. Wetgeving 04 4. Handvatten bij het opstellen van een bestemmingsplan

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit

Nadere informatie

Transformatie en het Bouwbesluit 2012

Transformatie en het Bouwbesluit 2012 Transformatie en het Bouwbesluit 2012 van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbouw en functiewijziging Het Bouwbesluit

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 ing. A. de Jong Maart 2013 Introductie algemeen Nieman Raadgevende Ingenieurs BV Onderdeel van de Nieman Groep Sinds 1988 actief in de bouw Bouwfysica, bouwregelgeving, brand,

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, NEN 6060, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, compartimentering, loopafstand, sprinkler

Nadere informatie

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap voor

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW : Status: Definitief Postbus 1819 3000 BV Rotterdam www.adviescommissiebrandveiligheid.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Droge blusleidingen in geweven trappenhuizen (wokkeltrappenhuizen) Jan Brekelmans Juli 2009 Versie: 14-07-2009-1 - INHOUD Blz. 1. Inleiding 3 2. Kenschetsing van de omstandigheden

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries Constructieve veiligheid en NEN 8700 Ing. A. de Vries Regels Bouwbesluit 2012, afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Regels Bouwbesluit 2012, overige afdelingen, Rechtens verkregen niveau Definitie

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

WABO & BOUWBESLUIT 2012. Een korte introductie

WABO & BOUWBESLUIT 2012. Een korte introductie WABO & BOUWBESLUIT 2012 Een korte introductie PelserHartman Bouwadvies Bouwbesluit Brandveiligheid Duurzaamheid Energie Meet en tekenwerk Inmeten Opname NEN2580 Bestaande situaties WABO Verbouwen, aanbouwen

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften 9 Adviezen Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften brandveiligheid tekst dr.ir. m. van overveld In Bouwregels in de praktijk nr. 5 van mei 2010 en in nr. 4 en nr. 5 van 2011 is

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003

AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR ONTVLUCHTING IN HET BOUWBESLUIT 2003 COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van VROM Project : Projectnummer : V0375.01.01 Datum : 4 december 2006 Status : Auteur(s) :

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden Bouwbesluit 2012 Vrije indeelbaarheid Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit:

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen

Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen College Onderwerp: V200900620 Gelijkwaardige oplossing brandveiligheid voor woongebouw aan de Torenstraat/Statenlaan te Drunen Samenvatting: Inleiding: De bouwaanvraag van Stichting Woonveste voor een

Nadere informatie

Verbouwniveau van theorie naar praktijk

Verbouwniveau van theorie naar praktijk Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Verbouw is nieuwbouw Gemeente kan ontheffing verlenen Niveau staat in Bouwbesluit 2003 Artikel 6, Woningwet (oud) Niet alle gemeenten werken mee

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Vergunningvrij Bouwen Bijlage 2 Besluit Omgevingsrecht

Vergunningvrij Bouwen Bijlage 2 Besluit Omgevingsrecht Vergunningvrij Bouwen Bijlage 2 Besluit Omgevingsrecht Onderscheid in verg.vrij bouwen en gebruik en verg.vrij bouwen Art.2 -Geen vergunning voor bouwen -Geen toets bestemmingsplan -Mag strijdig zijn met

Nadere informatie

Flexibele studentenhuisvesting

Flexibele studentenhuisvesting Flexibele studentenhuisvesting 29 november 2012 ir Jack Ponsteen www.chri.nl Flexibele studentenhuisvesting Behoefte aan: Goedkope huisvesting / lage huur Op afwijkende locaties, bijv. kantoorlocatie Snel

Nadere informatie

Herbestemmen en de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 VBE - 8 oktober 2014 Hajé van Egmond

Herbestemmen en de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 VBE - 8 oktober 2014 Hajé van Egmond Herbestemmen en de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 VBE - 8 oktober 2014 Hajé van Egmond Je moet in Nederland aan het Bouwbesluit voldoen! Ik heb een vergunning, dus ik voldoe aan alle eisen!

Nadere informatie

Flexibele studentenhuisvesting

Flexibele studentenhuisvesting Flexibele studentenhuisvesting ir Jack Ponsteen www.chri.nl Flexibele studentenhuisvesting Behoefte aan: Goedkope huisvesting / lage huur Op afwijkende locaties, bijv. kantoorlocatie Snel realiseerbaar

Nadere informatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie

Techniek. TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie Techniek TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken Buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie TBA-Richtlijn 1.11 Brandstroken bij buitengevelisolatie 1 Inleiding 3 2 Indeling van

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING Postbus 1 19 7120 AC Aalten T (0543) 49 33 33 E gemeente@aalten.nl www.aalten.nl BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) GEMEENTE AALTEN besluitdatum:

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Workshop 1.5. Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012. ing. Johan van der Graaf. Oktober 2014

Workshop 1.5. Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012. ing. Johan van der Graaf. Oktober 2014 Workshop 1.5 Verbouwvoorschriften Bouwbesluit 2012 ing. Johan van der Graaf Oktober 2014 Inhoud workshop Een praktijkonderzoek De nieuwe verbouwvoorschriften Casus 1: verbouw woongebouw Casus 2: transformatie

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv

: Industrie : B5 : 10-004-07-00-dlv-bom-wessels van de bouwkunst bv Maatschap Bom T.a.v. mevr. J. Bom Verl. Scholtenskanaal o.z. 23 7881 JR Emmercompascuum Datum: Onderwerp: 23 mei 2011 Bouwplantoets brandveiligheid, rundveestal. Geachte mevrouw Bom, Onderstaand treft

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Geluid Geregeld BV 17 juni 2012 Stelsel van de bouwregelgeving Hoe zit het Bouwbesluit 2012 in elkaar Geluid 2 Geregeld BV Het stelsel van de Bouwregelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen

Transformatie kantoren naar woningen Transformatie kantoren naar woningen Uitkomst of is het wachten op problemen? in relatie tot Bouwbesluit 2012 6 oktober 2011 Workshop 1.8 VBWTN 1 Gastvrouw en -heer Gerdien van Dijk, gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Sprinklermeldinstallatie in plaats van brandmeldinstallatie Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, bestaande bouw, gelijkwaardigheid, handhaving, sprinkler, BMI : Status: Definitief

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat)

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 0801 "Houten gevelelementen" (2005-12) BRL 0808 "Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen" (2003-04) BRL 2902 "Gelamineerd

Nadere informatie

Beleidsnotitie preventie

Beleidsnotitie preventie Beleidsnotitie preventie Brandveiligheidniveau bestaande bouw januari 2004 Zuidoost-Brabant Inhoud 1 Inleiding...............................................................................................................................

Nadere informatie

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle

Projectgegevens. Projectteam. PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle rand en vluchten Projectgegevens PROJET De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle OPDRAHTGEVER Openbaar elang innengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010

BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN. Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 BELEIDSREGEL BEROEP EN BEDRIJF AAN HUIS GEMEENTE WIERDEN Vastgesteld door B&W op 4 mei 2010 Inleiding In deze beleidsregel wordt het gemeentelijk beleid ten aanzien van beroep en bedrijf aan huis beschreven.

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

VAKGROEP BOUWEN&WONEN

VAKGROEP BOUWEN&WONEN G 2005-001 VAKGROEP BOUWEN&WONEN Gelijkwaardige oplossingen Beoordeeld door de Werkgroep Gelijkwaardigheid opdracht: Ministerie van VROM auteur: Dr. ir. M. van Overveld datum: 2 september 2005 G2005-001

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt

Beleidsnotitie. Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Beleidsnotitie Huisvesting (buitenlandse) seizoenswerknemers in de fruitteelt Gemeente Houten vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders, 10-9-2013 1 Beleidsnotitie huisvesting (buitenlandse)

Nadere informatie

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../...

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../... Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008 Besluit van houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (...) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2008, nr. BJZ..,

Nadere informatie

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003

> www.vrom.nl. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 > www.vrom.nl Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2003 Inhoud 1. Inleiding 03 2. Brandveiligheid is noodzaak 04 3. Brandveiligheidstermen 05 4. Inperken

Nadere informatie

locatie A (Fluessen) bestaande situatie en nieuwe situatie met verhoogde wagen op 1c

locatie A (Fluessen) bestaande situatie en nieuwe situatie met verhoogde wagen op 1c 3.4 Bijlage toelichting nokhoogtes Vaak wordt een woonwagen geassocieerd met een gebouw van 1 woonlaag. In veel gevallen in Zwolle is er sprake van 2 woonlagen. De daaruitvolgende nokhoogtes van 4 tot

Nadere informatie

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit

Rgd. 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit 8 Begripsbepalingen, vrijstellingen en slotbepalingen Bouwbesluit Rgd Bouwbesluit, begripsbepalingen 8.1 Begripsbepalingen Bouwbesluit Artikel 1 lid 1: Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit

Nadere informatie

Quick Scan Brandveiligheid

Quick Scan Brandveiligheid Quick Scan Brandveiligheid Presentatie resultaten Opgesteld door : ing. J.L. Bunschoten Geaccordeerd door : drs. P.A.J.M. van Asselt Dia 1 van 23 Inhoud Uitgangspunten Quick Scan Brandveiligheid Uitleg

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk

Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Verbouw is nieuwbouw Gemeente kan ontheffing verlenen Niveau staat in Bouwbesluit 2003 Artikel 6, Woningwet (oud) 1 Niet alle gemeenten werken mee

Nadere informatie

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw. Aanschrijvingseisen

Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw. Aanschrijvingseisen Handreiking brandpreventiebeleid bestaande bouw Aanschrijvingseisen Brandpreventiebeleid bestaande bouw Brandpreventieve eisen Deze handreiking is opgesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam door het

Nadere informatie