VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1

2 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden 5 4. Nieuwbouw of bestaande bouw? 5 5. Conclusie 10 Bijlage A: Aanbevelingen voor brandveiligheid 11 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 2

3 Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 1. Inleiding. Het doel van brandveiligheidsvoorschriften voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen is het creëren van een brandveiligheidniveau voor alle bewoners op de woonwagenlocatie conform geldende bouwregelgeving. Wanneer is er sprake van een brandveiligheidniveau zoals hiervoor is genoemd? Een en ander kan als brandveilig worden beschouwd indien: a. een eventuele branduitbreiding binnen aanvaardbare grenzen beperkt blijft en b. voldoende gelegenheid is tot veilige ontvluchting uit de woonwagen en zonodig de standplaats is verzekerd De herinrichtingen en uitbreidingen van diverse woonwagenlocaties in de regio Haaglanden hebben aanleiding gegeven de brandveiligheid van deze locaties en hierop bevindende bouwwerken nader te bestuderen. Hierbij is gebleken dat uitbreidingen en verbouwingen aan bestaande woonwagens de brandveiligheid nadelig kunnen beïnvloeden. Daarnaast hebben ontwikkelingen in de vorm van het vervangen van bestaande woonwagens door grote woonwagens, met in sommige gevallen meerdere verdiepingen, twijfels opgeroepen ten aanzien van het verkregen niveau van brandveiligheid. Voornamelijk toename van de omvang van de woonwagens, hetgeen geringe onderlinge afstanden tussen woonwagens heeft veroorzaakt, kan de veiligheid van derden nadelig beïnvloeden. Het kan daardoor in voorkomende gevallen niet worden uitgesloten dat een eventuele brand in een woonwagen, uitbreiding naar naastgelegen woonwagens tot gevolg heeft. Om genoemde redenen is onderzoek verricht naar de noodzaak om het aangetroffen niveau van brandveiligheid te verbeteren. Bestudering van de in het Bouwbesluit vermelde eisen leert ons echter dat deze niet meer zijn afgestemd op de huidige situatie. Dit vindt z n oorzaak in de gewijzigde standpunten met betrekking tot de omvang van de standplaatsen en zeker niet op de laatste plaats de omvang van de woonwagens. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat in voorkomende gevallen men zich afvraagt of er nog sprake is van een woonwagen zoals men bij de opstelling van het Bouwbesluit is uitgegaan. Door het ministerie van VROM wordt onderzocht of aanpassingen in het Bouwbesluit dienaangaande noodzakelijk zijn. Gelet op de in het Bouwbesluit uit oogpunt van veiligheid gegeven voorschriften, kan echter indirect worden afgeleid dat de regelgever met woonwagens relatief kleine bouwwerken bedoelt. Zo worden, in tegenstelling tot andere (sub)gebruiksfuncties geen prestatie-eisen gegeven omtrent de sterkte van de bouwconstructie bij brand (artikel 2.8), het voorkomen van het vallen van een vloer (artikel 2.14), het veilig overbruggen van hoogteverschillen (artikel 2.23) en het veilig uitvoeren van een trap (artikel 2.27). Daaruit kan onder andere worden geconcludeerd dat het Bouwbesluit onvoldoende waarborgen geeft voor de veiligheid van woonwagens met meerdere bouwlagen. Een woonwagen met meerdere bouwlagen blijft dan weliswaar in de zin van de Woningwet een woonwagen en kan op een standplaats zijn geplaatst, maar een overweging of hier sprake is van een voldoende mate van brandveiligheid, is op z n plaats. Het is daarom verstandig in een gemeentelijk bestemmingsplan dergelijke bouwwerken te verbieden, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag van toepassing is. Naast beschreven onvolledigheid wordt in het Bouwbesluit evenmin de situering van de woonwagen geregeld. Dat dient te zijn vastgelegd in een bestemmingsplan of Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 3

4 stedenbouwkundige voorschriften van de Bouwverordening van de betreffende gemeente. Of iedere gemeente in de regio Haaglanden hierin heeft voorzien is niet onderzocht. Het doel van deze richtlijn is een uniforme benadering van de brandveiligheid voor woonwagens en woonwagenlocaties in de regio Haaglanden te verkrijgen. Hierdoor wordt voorkomen dat er geen afwijkende brandveiligheidsvoorzieningen in de verschillende gemeenten in de regio worden vereist. Daarnaast is voorliggende richtlijn bedoeld voor een toetsing en handhaving van brandveiligheid van bestaande woonwagens en woonwagenlocaties, indien daar op gemeentelijk niveau aanleiding toe is. 2. Begripsomschrijvingen. Ten behoeve van een eenduidige uitvoering van deze beleidsnotitie is het wenselijk dat een uniforme uitleg van de vermelde begrippen wordt gegeven. Daartoe dient er met de volgende begripinvulling rekening te worden gehouden. Zie ook bijlage 1: 2.1 Woonwagenlocatie Een afgebakend gebied waarop onder andere standplaatsen zijn gesitueerd. Toelichting: Naast standplaatsen kunnen eveneens andere gebruiksfuncties op een woonwagenlocatie voorkomen, zoals een bijeenkomstfunctie, onderwijsfunctie e.d. 2.2 Standplaats Een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten. (woningwet, art. 1, lid 1h) Toelichting: De gehele standplaats met daarop bijbehorende bebouwing behoort, volgens het Bouwbesluit, tot één gebruiksfunctie, namelijk de woonfunctie van een woonwagen. (Zie ook figuur 1) 2.3 Opstelvak Een afgekaderd gedeelte van een standplaats waarbinnen, op grond van planologische afwegingen, een woonwagen is opgesteld. (Zie ook figuur 1) 2.4 Woonwagen Voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. (woningwet, art. 1, lid 1) 2.5 Berging/was- en toiletruimte Een bij een woonwagen behorende vrijstaande ruimte bestemd voor het opslaan van huishoudelijke goederen, veelal in combinatie met een was- en toiletgelegenheid. Toelichting: Op de standplaats wordt veelal een bouwwerk met basisvoorzieningen aangeboden. Deze bestaan in het algemeen uit een berging en/of was- en toiletruimte. Zoals onder punt 2.2. genoemd behoren deze bij de woonfunctie van een woonwagen. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 4

5 3. Omstandigheden. Om tot een gestructureerde benadering van de brandveiligheid over te kunnen gaan is het noodzakelijk de juiste omstandigheden duidelijk vast te stellen. Zo kunnen de volgende situaties aanwezig zijn: Nieuwe woonwagens op nieuwe standplaats; Nieuwe woonwagens op bestaande standplaats; Te verbouwen woonwagens op een bestaande standplaats; Bestaande woonwagens op bestaande standplaats; Bestaande woonwagens op nieuwe standplaats. Hoe met deze situaties kan worden omgegaan zal in deze notitie worden aangegeven. Daarbij is noodzakelijk de voorschriften in het Bouwbesluit hierbij te hanteren. Zoals bekend is maakt het Bouwbesluit onderscheid in nieuwbouw en bestaande bouw. In welke gevallen sprake is van nieuw- of bestaande bouw zal worden aangegeven. 4. Nieuwbouw of bestaande bouw? Om te beoordelen of een en ander aan de noodzakelijke eisen voor brandveiligheid volgens het Bouwbesluit voldoet, is noodzakelijk onderscheid te maken in nieuwbouw en bestaande bouw. Gezien de diverse voorkomende situatie is dit niet altijd duidelijk af te bakenen. Voor de diverse situaties houdt dit het volgende in: 4.1 Nieuwe woonwagen op nieuwe standplaats. Het betreft hier een nieuwe woonwagen die veelal in de fabriek/werkplaats is gebouwd. Deze woonwagen wordt op een eveneens nieuwe standplaats geplaatst. Bij het ontwerp van de (nieuwe) woonwagenlocatie kan dus volledig rekening worden gehouden met de nieuwbouweisen in het Bouwbesluit welke voor de gebruiksfunctie woonfunctie van een woonwagen zijn gegeven. Het geheel dient bij een bouwaanvraag te worden getoetst. 4.2 Nieuwe woonwagen op bestaande standplaats. Het betreft hier een nieuwe woonwagen die veelal in de fabriek/werkplaats is gebouwd. De eisen welke in het Bouwbesluit bij de gebruiksfunctie woonfunctie van een woonwagen zijn vermeld hebben betrekking op de standplaats. Zoals bij de begripsomschrijving is vermeld betreft het hier dus de woonwagen met bijbehorende bouwwerken. Dit kan in deze situatie betekenen dat de nieuwe woonwagen op een standplaats wordt geplaatst waarvan het opstelvlak en bijbehorende bouwwerken bestaand zijn. Het is daarom niet mogelijk dat de gehele gebruiksfunctie aan de nieuwbouweisen te laten voldoen. Het is verstandig alle eisen welke specifiek aan de woonwagen toebehoren op nieuwbouwniveau te toetsen. De eisen welke specifiek betrekking hebben op de standplaats kunnen worden afgestemd op een rechtens verkregen niveau of minimaal een niveau bestaande bouw. Indien hieraan niet wordt voldaan dient dit met een gemotiveerde aanschrijving te geschieden welke los staat van de eventuele bouwaanvraag met betrekking tot het plaatsen van de nieuwe woonwagen. 4.3 Te verbouwen woonwagen op een bestaande standplaats Het betreft hier een bestaande woonwagen welke op de bestaande standplaats wordt verbouwd. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 5

6 In overeenstemming met de filosofie in het Bouwbesluit zal in geval van een verbouw de nieuwbouweisen van toepassing zijn. Uiteraard is dit alleen van toepassing voor het gedeelte van de woonwagen dat wordt verbouwd. Het is hierbij mogelijk dat voor bepaalde onderdelen ontheffing wordt verleend tot het niveau bestaande bouw. (Bouwbesluit, artikel 1.11) Voor het onverbouwde deel, alsmede de standplaats, zal op een rechtens verkregen niveau of minimaal het niveau bestaande bouw moeten worden getoetst. Indien hieraan niet wordt voldaan dient dit met een gemotiveerde aanschrijving te geschieden welke los staat van de eventuele bouwaanvraag met betrekking tot het verbouwen van de woonwagen. 4.4 Bestaande woonwagen op bestaande standplaats Deze situatie is de minst gecompliceerde situatie. Er is hier sprake van een bestaande woonwagen welke zich op een bestaande standplaats bevindt en waarbij een eventuele verbouwing of een andere vorm van nieuwbouw niet van toepassing is. Daarom kan hier voor de gehele standplaats (inclusief woonwagen) de eisen worden toegepast volgens een rechtens verkregen niveau of minimaal de eisen welke staan vermeld bij de gebruiksfunctie woonfunctie van een woonwagen bij de afdeling bestaande bouw. 4.5 Bestaande woonwagen op nieuwe standplaats Dit betreft een bestaande woonwagen welke verhuist naar een nieuwe standplaats. De woningwet vermeldt ten aanzien van bouwen in artikel 1.1, het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, als mede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en vergroten van een standplaats. Het plaatsen van een woonwagen is aan te merken als het plaatsen van een bouwwerk (op een standplaats) en valt derhalve onder het begrip bouwen. In principe zijn er in dit geval twee (bouw)vergunningen noodzakelijk, te weten: 1 voor het oprichten van een standplaats en 1 voor het plaatsen van de (bestaande) woonwagen. Bij het ontwerp van de (nieuwe) woonwagenlocatie kunnen dus de nieuwbouweisen in het Bouwbesluit welke voor de gebruiksfunctie woonfunctie van een woonwagen zijn gegeven, worden aangehouden. Daar het plaatsen van de woonwagen kan worden beschouwd als verbouw, is het voor de woonwagen mogelijk dat voor bepaalde onderdelen ontheffing wordt verleend tot het niveau bestaande bouw. (Bouwbesluit, artikel 1.11) Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 6

7 Overzicht van de relevante artikelen in relatie tot de hiervoor beschreven situaties. Bouwbesluit art. Nieuwe woonwagen op nieuwe standplaats Nieuwe woonwagen op bestaande standplaats Te verbouwen woonwagen op een bestaande standplaats Bestaande woonwagen op bestaande standplaats Bestaande woonwagen op nieuwe standplaats Algemene sterkte van de bouwconstructie. Art. 2.1 lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.2, lid 1, 3 en 4 X X X - X Art. 2.4, lid 1, 2, 3 en 5 X X X - X Art X - Art. 2.6, lid 1 en X - Art. 2.7, lid 1 en Sterkte bij brand - X - Art. 2.8, lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.11, lid X - Elektriciteits-noodstroomvoorziening Art lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.47, lid 1 X X X - X Art X X X - X Art. 2.49, lid 1 X X X - X Art lid 1 en X - Art. 2.53, lid X - Art X - Art. 2.55, lid Gasvoorziening - X - Art lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.69, lid 1 X X X - X Art. 2.70, lid 1 en 2 X X X - X Art X X X - X Art lid 1 en 2 - X (SP) X (SP) X - Art X (SP) X (SP) X - Beweegbare constructieonderdelen Art lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.76, lid 5 X X X - X Art X X X - X Art X - Art X - Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Art lid 1 en 2 X X X - X Art X X X - X Art. 2.84, lid 1 en 2 X X X - X Art. 2.85, lid 1 X X X - X Art X X X - X Art X X X - X Art lid 1 en X - Art X - Art. 2.90, lid 1 en X - Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 7

8 Beperking van ontwikkeling van brand Art lid 1 en 2 X X X - Art (K4) X X X - X Art. 2.93, lid 1 (K4) X X X - X Art. 2.94, lid 1 en 2 (T3) X X X - X Art. 2.95, lid 1 X X X - X Art lid 1 en X - Art (K4) X - Art (K4) X - Art , lid 1 en 2 (K4) X - Art , lid X - Beperking van uitbreiding van brand (Zie opm.) Art lid 1 en 2 X X X - X Art , lid 6 X X X - X Beperking van het ontstaan van rook Art lid 1 en 2 X X X - X Art , lid 1 X X X - X Art X X X - X Art X X X - Art lid 1 en X - Art , lid X - Art X - Beperking van verspreiding van rook Art , lid1 en 2 X X X - X Art , lid 1 en X - Vluchten binnen het rookcompartiment en subbrandcompartiment Art , lid 1 en 2 X X X - X Art , lid X - Toelichting: (SP): Deze eis kan specifiek van toepassing zijn voor de standplaats indien een gasaansluiting buiten de woonwagen is aangebracht. Opmerking: Beperking van uitbreiding van brand Hierbij wordt volgens het Bouwbesluit in geval van nieuwbouw, een WBDBO tussen twee woonwagens gesteld van minimaal 30 minuten. Bij de bepaling van deze weerstand wordt uitgegaan van een identieke, doch spiegelsymmetrisch op een afstand van 5 meter geplaatste woonwagen. Alleen geldt hier dat niet de werkelijke afstand tot de perceelsgrens geldt, maar een fictieve nominale afstand van 5 m. Hiermee wordt bedoeld dat de woonwagen zo wordt ontwikkeld als ware hij wordt geplaatst op een tussenliggende afstand van 5 meter, hetgeen in de praktijk niet altij het geval hoeft te zijn. In samenhang met de eisen die in het verleden in het Bouwbesluit aan de oppervlakte van de standplaats werden gesteld, werd bereikt dat de wbdbo-eis onafhankelijk was van de plaatsing van een woonwagen op de standplaats, terwijl toch een redelijke mate van brandveiligheid was gewaarborgd. In principe wordt dus niet getoetst aan de werkelijke afstand. Reden van dit uitgangspunt was dat een woonwagenbouwer de zekerheid moest hebben dat een eenmaal gebouwde prefabwagen aan de voorschriften voldoet zonder dat hij afhankelijk is van de precieze situering van de woonwagen op een standplaats. In principe zal dus door middel van een beproevingsrapport/certificaat moeten worden aangetoond dat de nieuwe woonwagen aan Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 8

9 de betreffende prestatie-eis voldoet. In de praktijk blijkt echter dat een dergelijk rapport niet voorhanden is. Er wordt echter alleen aangetoond dat de betreffende woonwagen bij fabricage aan gestelde eisen voldoet. Bij plaatsing van deze woonwagen op een standplaats is er geen zekerheid dat de woonwagens op een onderlinge afstand van 5 meter worden geplaatst. In de praktijk is het zelfs mogelijk dat, woonwagens nagenoeg tegen elkaar worden geplaatst, hetgeen kan betekenen dat in geval van een brand twee woonwagens uitbranden. Indien standplaatsen ook aan de kopse zijde aan elkaar grenzen, is niet uitgesloten dat vier woonwagens in geval van brand uitbranden. Figuur 1 Ten aanzien van nieuwbouw wordt voor de beperking van uitbreiding van brand, als functionele eis gesteld: Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. Indien aan de daarna vermelde voorschriften wordt voldaan, wordt geacht te zijn voldaan aan deze functionele eis. Blijkbaar wordt geaccepteerd dat in geval van een brand, branduitbreiding naar meerdere woonwagens plaats vindt. Het Bouwbesluit geeft voor bestaande bouw voor dit onderdeel geen voorschriften. Wel dient (in verband met het ontbreken van een derde lid bij artikel 2.110) te worden voldaan aan de daarvoor geldende functionele eis, welke luidt: Een bestaand bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. Daar het vastgelegde brandveiligheidniveau van nieuwbouw in sommige situaties, uitbreiding van brand naar een andere woonwagen niet zal uitsluiten, is het bij bestaande bouw zeker niet aan te bevelen om hiervoor een nog lager niveau te hanteren. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 9

10 5. Conclusie. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het niveau van brandveiligheid voor woonwagens en woonwagenlocaties zoals geregeld in de bouwregelgeving met betrekking tot het onderdeel Beperking van uitbreiding van brand, enige twijfels oproept. Ondanks dat in het Bouwbesluit aan deze gebruiksfunctie eisen zijn verbonden, is het brandveiligheidniveau lastig te concretiseren. Naast de gestelde eisen in het Bouwbesluit kan het wenselijk zijn aanvullende eisen te stellen. Hierbij kan worden gedacht aan bouwkundige voorschriften (afstand, brandwerendheden, materiaalkeuze, e.d.) en installatietechnische voorzieningen (rookmelders, sprinkler, blusmiddelen, e.d.). De relevante aanbevelingen zijn in bijlage A vermeld. Nadrukkelijk moet hierbij worden vermeld dat dit geen aanvullende voorschriften betreffen op het Bouwbesluit, maar dat deze voorschriften kunnen worden gehanteerd om te worden opgenomen in een gemeentelijk bestemmingsplan. Deze voorschriften zijn wel geformuleerd op basis van de in het Bouwbesluit gehanteerde begrippen en bepalingen. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 10

11 Bijlage A Aanbevelingen voor brandveiligheid A.1 Voorschriften. a. Indien de veilige afstand (zie figuur 2) ten minste 5 meter bedraagt, wordt geacht dat wordt voldaan aan de functionele eis met betrekking tot beperking van uitbreiding van brand, zoals deze is geformuleerd in het Bouwbesluit, artikel 2.103, lid1 en 2.110, lid 1. b. Indien de bij a bedoelde veilige afstand minder dan 5 meter bedraagt, dient, ten minste, aan één van de onderstaande punten te zijn voldaan. 1. De uitwendige scheidingsconstructie van de beschouwende woonwagen heeft een brandwerendheid tot de scheidende functie van ten minste 15 minuten, bepaald volgens NEN Door middel van een berekening op basis van NEN 6068 is aangetoond, dat met de werkelijke afstand tussen de woonwagens binnen 30 minuten geen brandoverslag is te verwachten. 3. De woonwagen is voorzien van een gecertificeerde automatische sprinklerinstallatie, op basis van woningsprinklers. c. Aanvullend op bovenstaande dient, indien de veilige afstand minder bedraagt dan 5 meter en de toegang aan die betreffende zijde is gesitueerd, de woonwagen te zijn voorzien van een niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN Een en ander zoals aangegeven in artikel 2.146, lid 7 van het Bouwbesluit. Toelichting. a. Bij een veilige afstand tussen de woonwagens onderling van ten minste 5 meter zijn er geen aanvullende maatregelen en voorzieningen noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat deze maat een nationale tendens is waardoor landelijk uniformiteit wordt bereikt. Wat precies onder veilige afstand moet worden beschouwd is in figuur 2 aangegeven. b. 1. Gelet op de geringe afstand tussen de gevels van de woonwagens, dient de gevel, inclusief de gevelopeningen, te voldoen aan de criteria die volgens NEN 6069 bij een belasting van zowel van binnenuit als van buitenaf, gelden. 2. Het is mogelijk dat aan de hand van berekening wordt aangetoond dat vanuit de betreffende woonwagen geen brandoverslag valt te verwachten binnen de werkelijke afstand van de woonwagen ten opzichte van de naastgelen woonwagen. In verband met de voorwaarden welke aan de toepassing van NEN 6068 zijn verbonden, dient een constructieonderdeel van de woonwagen dat grenst aan de buitenlucht en is gekeerd naar de zijde van de naastgelegen woonwagen, een bijdrage tot brandvoortplanting te bezitten die voldoet aan minimaal klasse 2, Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 11

12 bepaald volgens NEN (In normale situatie klasse 4!) 3. Het betreft hier, een in vergelijking met klassieke sprinklersystemen, een vereenvoudigde installatie, die tegen beperkte kosten kan worden aangelegd. Deze sprinklerinstallatie moet in staat worden geacht een beginnende brand te blussen of ten minste te beheersen totdat de brandweer het overneemt c. In vele gevallen bevindt de toegang van een woonwagen zich aan de zijkant. Een dergelijke situatie heeft tot gevolg dat in geval van een ontvluchting altijd langs een brandende woonwagen dient te worden gevlucht. Dit kan in verband met de geringe onderlinge afstand en de brandwerendheid van de wand van 15 minuten problematisch zijn. Met behulp van rookmelder(s) zal de ontvluchting in een eerder stadium plaats kunnen vinden zodat voor de ontvluchtenden een veiliger situatie wordt verkregen. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 12

13 Figuur 2 Voorbeeldtekening standplaats en opstelvak. Standplaats (voorbeeld) Berging Opstelvak standplaats Woonwagen Veilige afstand Met betrekking tot de veilige afstand geldt de afstand welke zich kan voordoen tussen: de woonwagens onderling; tussen een woonwagen en een entree van een andere woonwagen; tussen een woonwagen en een berging behorende tot een andere woonwagen. Indien niet aan de veilige afstand wordt voldaan zullen aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn. Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 13

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT

ATRIA EN HET BOUWBESLUIT ATRIA EN HET BOUWBESLUIT Veiligheidsregio Haaglanden 11-09-2006 Inleiding Onder een atrium wordt verstaan een wel of niet besloten ruimte welke zich over een aantal verdiepingen uitstrekt. Deze vorm van

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status:

Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, Industriefunctie, nieuwbouw, WBDBO, draagconstructie, spiegelsymmetrie Datum: 31 augustus 2017 Status: Definitief Beschrijving Voor de nieuwbouw van een bedrijfspand

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders

Veiligheidsregio HAAGLANDEN. Handhaving van bestaande kooiladders Veiligheidsregio HAAGLANDEN Handhaving van bestaande kooiladders Jan Brekelmans 3 maart 2010 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Regelgeving... 4 4. Kwaliteit en bruikbaarheid van een kooiladder...

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO

groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO ADVIES Registratienummer: 1103 Betreft: Trefwoorden: WBDBO bedrijfspand Vastgesteld d.d.: 31 januari 2011 Status: groot brandcompartiment, handhaving, spiegelsymmetrie, WBDBO Definitief Postbus 30941 2500

Nadere informatie

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c datum: 12 juni 2015 opgesteld door: ing. Arnold A.M. Roelofs

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens Behoudens advies van de c ommissi e ABA Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens BESLUITEN 1. De Beleidsregels technische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk BWT Congres 2013 Een transformerend BWT Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk ir. Bart Kolman Falck De Heerlickheijd van Ermelo 24 oktober 2013 Even voorstellen Brandveiligheid in

Nadere informatie

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4 Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, kantoorfunctie, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, portiekontsluiting, herbestemming, verbouw, vluchtroute Datum: 8 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Brandveiligheid in automatische (ondergrondse) parkeergarages Jan Brekelmans Veiligheidsregio Haaglanden November 2009 Versie 5 november 2009

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid

Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de thermische isolatie en luchtdoorlatendheid gelden bij de renovatie van

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Toevoeging losse kantoorunits in groot brandcompartiment Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, BvB 2007, gelijkwaardigheid, compartimentering : Status: Definitief

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek ADVIES Registratienummer: Betreft: Twee bouwblokken ontsloten via één portiek Aanvrager: Brandweer Zaanstad Dhr. E.Breeuwsma Postbus 150 1500 ED Zaandam Trefwoorden: Portiek, vluchtroutes, trappenhuis

Nadere informatie

Beoordeling brandoverslag. Instructie. Versie 1.1. Datum 6 januari 2011 Status Definitief

Beoordeling brandoverslag. Instructie. Versie 1.1. Datum 6 januari 2011 Status Definitief Beoordeling brandoverslag Instructie Versie 1.1 Datum 6 januari 2011 Status Definitief Colofon Versie 1.1 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 14 Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: Voorportaal voor brandweerlift Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Woongebouw, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, wbdbo, brandweerlift, brandbestrijding : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Is het mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat u NEN-normen koopt en toepast? Hoe gaat het in de praktijk? De meest relevante NEN-regeltjes,

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Garage naast een woning: brandveiligheid

Garage naast een woning: brandveiligheid Garage naast een woning: brandveiligheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor de beperking van uitbreiding van brand bij een woning met een garage. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012

BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012 BELEIDSNOTITIE BIJBEHORENDE BOUWWERKEN 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bijgebouw/Bijbehorend bouwwerk 3 2. Definities 3 2.1 Begrippen

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid kenmerk: 6236N01a datum: 5 augustus 2016 projectleider: Ing. Arnold

Nadere informatie

Op het speelveld van het rechtens verkregen niveau

Op het speelveld van het rechtens verkregen niveau Op het speelveld van het rechtens verkregen niveau ing. Johan van der Graaf 17 april 2014 Inhoud lezing Het rechtens verkregen niveau keuzemogelijkheden Casus: transformatie kantoor appartementen Casus:

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

Rechtens verkregen niveau

Rechtens verkregen niveau Rechtens verkregen niveau Een praktische uitleg van de theorie ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond VBE Themabijeenkomst "Rechtens verkregen niveau" 25 mei 2016 Artikel 6 Woningwet Verbouw is nieuwbouw Gemeente

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Onderbouwing gelijkwaardigheid sprinkler Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, industriefunctie, NEN 6060, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, compartimentering, loopafstand, sprinkler

Nadere informatie

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief

Beschrijving. WBDBO winkelruit na verwijderen sprinkler. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, NEN 6068, winkelfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, WBDBO, verbouw, sprinkler Datum: 14 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Het nieuwe Bouwbesluit

Het nieuwe Bouwbesluit Het nieuwe Bouwbesluit Anders, maar wél eenvoudiger Brandveiligheid 2 Brandveiligheid Inhoud Inleiding 4 1 Het Nieuwe Bouwbesluit en hoe het werkt 5 De systematiek 5 De aansturingstabel 7 Ruimten die meerdere

Nadere informatie

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011

Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 Rapportage BRANDO2: bepaling van de weerstand tegen brandoverslag conform NEN 6068:2008+C1:2011 1. Gegevens Omschrijving: basis Gebruikte normversie: NEN 6068:2008+C1:2011 Rekenhart versie: 2.0 2. Doel

Nadere informatie

Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel)

Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 63 Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel) Publicatiedatum 20 mei 2009 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG))

Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)) Documentenlijst Besluit-buiten behandeling (P) (GG)) Algemene informatie: Dossier:201609904 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het tijdelijk wijzigen van de bestemming van de voormalige school Daguerrestraat

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het

Nadere informatie

Handreiking brandveiligheid van. woonwagens en. woonwagenlocaties

Handreiking brandveiligheid van. woonwagens en. woonwagenlocaties Handreiking brandveiligheid van woonwagens en woonwagenlocaties Inhoudsopgave 1. Inleiding 01 2. Brandveiligheidsaspecten bij woonwagens 02 3. Wetgeving 04 4. Handvatten bij het opstellen van een bestemmingsplan

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een woonwagen aan de Nassaulaan 93 te Vlijmen

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een woonwagen aan de Nassaulaan 93 te Vlijmen Samenvatting: Inleiding: In oktober 2008 heeft de bewoner van de Nassaulaan 93 te Vlijmen een bouwaanvraag ingediend voor de plaatsing van een woonwagen ter vervanging van de huidige, in slechte staat

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Brandveiligheid. De juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet. Nieuwbouwvoorschriften en voorschriften voor bestaande bouw

Brandveiligheid. De juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet. Nieuwbouwvoorschriften en voorschriften voor bestaande bouw Brandveiligheid De juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet De op de Woningwet gebaseerde regelgeving zoals het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordening bevat voorschriften

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW : Status: Definitief Postbus 1819 3000 BV Rotterdam www.adviescommissiebrandveiligheid.nl

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de geluidswering en ventilatie gelden bij de renovatie van een gevel. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Transformatie en het Bouwbesluit 2012

Transformatie en het Bouwbesluit 2012 Transformatie en het Bouwbesluit 2012 van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbouw en functiewijziging Het Bouwbesluit

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 ing. A. de Jong Maart 2013 Introductie algemeen Nieman Raadgevende Ingenieurs BV Onderdeel van de Nieman Groep Sinds 1988 actief in de bouw Bouwfysica, bouwregelgeving, brand,

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn.

Algemeen Vervang in het document Nationale Beoordelingsrichtlijn voor Beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad d.d. 01092015 behorende bij d.d. 15032004 d.d. 20052016 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring d.d.20052016. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits en Toetsingscommissie

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries Constructieve veiligheid en NEN 8700 Ing. A. de Vries Regels Bouwbesluit 2012, afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Regels Bouwbesluit 2012, overige afdelingen, Rechtens verkregen niveau Definitie

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong

F~IMMEMEM. Bestaande Woning-Café. Dorpstraat BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes. Opsteller: Frans de Jong BRAND www.brandpreventletwente.nl F~IMMEMEM Bestaande Woning-Café Dorpstraat 42 7251 BC te Vorden. Opdrachtgever: Han Eskes Opsteller: Frans de Jong Datum: 07-02-2017 Ot BRAND www.hrandpreveritkhvente.rtl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Droge blusleidingen in geweven trappenhuizen (wokkeltrappenhuizen) Jan Brekelmans Juli 2009 Versie: 14-07-2009-1 - INHOUD Blz. 1. Inleiding 3 2. Kenschetsing van de omstandigheden

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus AM Delft.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus AM Delft. ADVIES Registratienummer: Betreft: Doodlopende galerij bestaand appartementengebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute : Status: Definitief

Nadere informatie

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap voor

Nadere informatie