Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda"

Transcriptie

1 Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: qsb.mj.a1 Datum: Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres Algemeen Nex2us Grauwe Poldervoetpad 3 Postbus 101 T (076) KvK Breda AW Etten-Leur 4870 AC Etten-Leur E BTW V&V nr NL B01 I ABN AMRO

2 qsb.mj.a1 Opdrachtgever Project Architecten Haverman van den Meiracker Vermeulen bv Burgemeester Guljélaan CZ Breda T (076) Vertegenwoordigd door: Mevr. M. Laverman Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Projectnummer Rapportnummer qsb.mj.a1 Datum Versie Uitgevoerd door Verificatie Definitief M.P. Joosen D.R. van Dongen Nex2us Grauwe Poldervoetpad AW ETTEN-LEUR Postbus AC ETTEN-LEUR T (076) I E qsb.mj.a1 Pagina 2

3 Inhoud 1. Inleiding Beschrijving project Gebruikte tekeningen 4 2. Algemeen 5 3. Brandcompartimentering 6 4. (Beschermde) subbrandcompartimentering 6 5. Vluchten 7 6. Installaties 7 7. Constructies 8 Bijlage tekeningen qsb.mj.a1 Pagina 3

4 1. Inleiding In opdracht van Architecten Haverman van den Meiracker Vermeulen bv, zijn voor het project Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda de gegevens voor de omgevingsvergunning getoetst aan het Bouwbesluit 2012 m.b.t. het aspect brandveiligheid. Door de opdrachtgever is gevraagd om de rapportage met name toe te spitsen op de situering van de aanwezige brandscheidingen met de bijbehorende prestatie-eis en het vluchten t.p.v. het blok aan de noordzijde waarin de appartementen worden gerealiseerd. Het overige deel van het blok is in deze rapportage dus niet beschouwd Beschrijving project Het project betreft de verbouwing en functie verandering van een bestaand Brouwhuis. Het te beschouwen deel bestaat uit 5 bouwlagen, kelder t/m verdieping 3 waarin de volgende functies worden toegepast: Kelder: Kantoor Kantoorfunctie Bergingen Overige gebruiksfunctie Begane grond: Kantoor Kantoorfunctie Entrees woongebouwen Woonfunctie Verdieping 1: 5 appartementen Woonfunctie gelegen in een woongebouw Verdieping 2: 5 maissonettes Woonfunctie gelegen in een woongebouw 2 appartementen Woonfunctie gelegen in een woongebouw Verdieping 3: 1 appartement Woonfunctie gelegen in een woongebouw Het hoogste verblijfsgebied ligt op ca. 12,0 meter boven het meetniveau. De begane grond ligt op het meetniveau (Peil=0) Gebruikte tekeningen De verschillende onderzoeken en berekeningen zijn gebaseerd op de hieronder genoemde tekeningen. Nummer Omschrijving Datum W_11 Kelder nieuw B_12 Begane grond nieuw B_13 1 e verdieping nieuw B_14 2 e verdieping nieuw B_15 3 e verdieping nieuw Etten-Leur, Nex2us M.P. Joosen qsb.mj.a1 Pagina 4

5 2. Algemeen Sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 is er expliciet in het Bouwbesluit en de Woningwet geregeld op welke wijze er omgegaan dient te worden bij bestaande bouw, verbouw en functiewijziging. Voorheen golden bij verbouw altijd de nieuwbouwvoorschriften en kon het bevoegd gezag besluiten dat hiervan mocht worden afgeweken. Nu kan men aan de hand van de specifieke verbouw voorschriften zelf de eisen herleiden. Er is geen sprake meer van het aanvragen van ontheffing en/of beleid bestaande bouw zoals van toepassing was bij Bouwbesluit Een bestaand gebouw dient conform Bouwbesluit 2012 aan de eisen te voldoen die per hoofdstuk genoemd staan onder de paragraaf bestaande bouw. Op deze eisen dient gehandhaafd te worden waarbij tevens, op het gebied van brandveiligheid, niet zondermeer afgeweken mag worden van het rechtens verkregen niveau. Bij het wijzigen van een gebruiksfunctie (hier van toepassing) in een bestaand gebouw dienen, conform het Bouwbesluit 2012 (zie algemene toelichting Bouwbesluit 2012), de volgende stappen te worden doorlopen om te achterhalen welke eisen van toepassing zijn: Stap 1 Bij functiewijziging beschouw je het gebouw vanuit de nieuwe gebruiksfunctie. Voldoet het gebouw aan de voorschriften voor bestaande bouw van die nieuwe gebruiksfunctie dan kan je het gebouw ook als zodanig gaan gebruiken. Voldoet een gebouw niet aan de voorschriften voor bestaande bouw dan zal er verbouwd moeten worden voordat het nieuwe gebruik mag starten. Stap 2a Indien ruimtes/onderdelen ongewijzigd blijven dient er getoetst te worden aan de artikelen bestaande bouw uit het Bouwbesluit voor de nieuwe functie. Indien er niet aan de prestatieeisen wordt voldaan dient er verbouwd te gaan worden, zie stap 2b. Stap 2b Indien er binnen het bestaande gebouw verbouwd gaat worden, dienen de te verbouwen onderdelen te voldoen aan de verbouw artikelen die onder de paragraaf nieuwbouw bij iedere afdeling in het Bouwbesluit worden benoemd. Stap 3 In de verbouw artikelen wordt nagenoeg altijd verwezen naar het rechtens verkregen niveau. Dit is het niveau van de eisen die overeenkomen met de (bouw)vergunning die destijds voor de oude gebruiksfunctie is afgegeven. Bij diverse onderdelen wordt naast het rechtens verkregen niveau bij een verbouwing tevens een specifieke ondergrens gesteld. Stap 4 Indien er conform het rechtens verkregen niveau van de oude gebruiksfunctie geen eisen worden gesteld aan een onderdeel blijft te allen tijde de bestaande bouw-eis van kracht voor de nieuwe gebruiksfunctie. Het rechtens verkregen niveau is altijd tussen het niveau bestaande bouw en het niveau nieuwbouw. Dit betekent dus in onderhavige situatie dat het gebouw getoetst dient te worden aan de bestaande bouw en verbouw-eisen voor de nieuwe toe te passen kantoorfuncties en woonfuncties op de verdiepingen. Als uitgangspunt wordt echter gehanteerd dat er getoetst wordt aan de nieuwbouw-eisen en daar waar niet voldaan kan worden zal bovenstaand stappenplan worden doorlopen qsb.mj.a1 Pagina 5

6 3. Brandcompartimentering Conform het bestaande bouw artikel 2.88, 2.89 en 2.90 van het Bouwbesluit 2012 mag een bestaand brandcompartiment voor de kantoorfuncties maximaal m² bedragen. Tevens geldt dat iedere woning een separaat brandcompartiment dient te vormen. Conform het verbouw- artikel 2.85 van het Bouwbesluit 2012 dient er voldaan te worden aan de nieuwbouw-eisen waarbij voor de prestatie-eisen voldaan dient te worden aan het rechtens verkregen niveau, met een minimum van WBDBO 30. Stukken van de bestaande toestand ontbreken en om deze reden wordt redelijkerwijs een compartimentering van maximaal m² met een WBDBO 60 aangehouden als rechtens verkregen niveau. De volgende indeling in brandcompartimentering wordt geadviseerd: De kantoorruimtes in de kelder en op de begane grond vormen samen met de bergingen in de kelder en op de begane grond 1 brandcompartiment met een gebruiksoppervlakte van circa 455 m². Hierbij wordt geadviseerd om de deur tussen ruimte G.0.03 en G.0.01 op te schuiven richting het trappenhuis. Iedere woning dient een separaat brandcompartiment te vormen De gangen op de verdiepingen dienen ieder uitgevoerd te worden als Extra Beschermde Vluchtroute De 2 trappenhuizen dienen ieder uitgevoerd te worden als Extra Beschermde Vluchtroute Bovenstaande indeling is schematisch weergegeven in de bijlage. De brandwerende scheidingsconstructies tussen de verschillende brandcompartimenten dienen daarbij in principe te beschikken over een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van ten minste 60 minuten. Uitzondering hierop zijn de brandwerende scheidingen tussen de woningen en de Extra Beschermde Vluchtroutes, waarbij een eis geldt van WBDBO 30. Hierbij dienen de volgende, in de inwendige scheidingsconstructies aanwezige, deuren zelfsluitend uitgevoerd te worden: Brandwerende deuren begane grond en de kelder Deuren appartementen die rechtstreeks uitkomen op trappenhuis.01 De overige toegangsdeuren van de woningen behoeven niet zelfsluitend uitgevoerd te worden. Met betrekking tot brandoverslag geldt er conform opgaaf opdrachtgever nu nog een eis van WBDBO 30 op de noordgevel om spiegelsymmetrische brandoverslag te voorkomen, aangezien het gebied voor het gebouw (nog) niet als openbaar is aangeduid. Indien deze eis vervalt dient wel middels NEN 6068 aangetoond te worden of er aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden om brandoverslag te voorkomen tussen de boven elkaar gelegen appartementen en t.p.v. de inwendige hoek met blok A. Op diverse plaatsen worden terrassen en buitengevels 30 minuten brandwerend uitgevoerd om brandoverslag te voorkomen. 4. (Beschermde) subbrandcompartimentering Iedere woning dient naast te zijn uitgevoerd als separaat brandcompartiment ook te worden uitgevoerd als separaat subbrandcompartiment en als separaat beschermd subbrandcompartiment. Er geldt een maximale toegestane gecorrigeerde loopafstand naar de uitgang van 30 m binnen ieder appartement. Bij alle aanwezige appartementen wordt de maximale loopafstand niet overschreden. Voor de ruimtes op de begane grond en kelder geldt standaard een maximale gecorrigeerde loopafstand van 30 m (loopafstand door gebruiksgebied x 1,5). Vanuit het kantoor F.0.04 is er echter een werkelijke maximale loopafstand aanwezig van circa 34 m. Dit is toegestaan mits in het kantoor niet meer dan 21 personen aanwezig zijn, aangezien er dan met een loopafstand van 45 m gerekend mag worden qsb.mj.a1 Pagina 6

7 5. Vluchten Vanuit alle woningen kan vanaf de uitgang in 2 verschillende richtingen worden gevlucht waardoor voldaan wordt aan artikel lid 3 indien de besloten gemeenschappelijke verkeersruimtes worden uitgevoerd als Extra Beschermde Vluchtroute. Uitzondering zijn de woningen F4 T/m F6 op verdieping 2 en 3. Vanuit deze woningen kan er maar 1 richting op worden gevlucht. Vanaf nivo P is er een 2 e vluchtroute aanwezig. Dit is toegestaan mits er voldaan wordt aan artikel lid 4b (portiekontsluiting): Een gebruiksoppervlakte hebben < 800 m². De 4 rechtstreeks aan het trappenhuis grenzende woningen hebben een totale GO van circa 420 m². De hoogste vloer van deze woningen niet hoger is gelegen dan 12,5 m boven het meetniveau De gebruiksoppervlakte van iedere woning < 150 m² is. De uitgangen grenzen direct aan het trappenhuis. Op de route uitsluitend woonfuncties en/of nevenfuncties zijn aangewezen en het trappenhuis rechtstreeks grenst aan het aansluitende terrein. Op het deel waar de vluchtroutes samenvallen en er nog geen sprake is van een 2 e vluchtroute als bedoeld in artikel zijn geen andere functies aangewezen dan de woonfuncties. Op de begane grond sluit het trappenhuis nu echter aan op een 2-tal kantoren die geen nevenfunctie vormen van de woonfuncties en dit trappenhuis vormt 1 open verbinding naar de bovenste verdieping. Hierdoor ontstaat er een verhoogd risico qua vluchten. Geadviseerd wordt om: o o o Het trappenhuis op de begane grond met WBDBO 60 af te scheiden Het trappenhuis op de begane grond en aan beide zijdes de gangen voorzien van automatische melders die worden aangesloten op de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie van het kantoor. Hierbij dienen er tevens slowwhoops te worden geplaatst op iedere bouwlaag van het trappenhuis. Hierdoor komt het bestaande trappenhuis niet meer rechtstreeks op het aansluitende terrein uit, maar kan er wel op de lagen P en P een 2 e richting op worden gevlucht. De rechtstreeks aan het trappenhuis grenzende woningtoegangsdeuren dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd (geadviseerd wordt om een vrijloopdeur dranger toe te passen die aangestuurd wordt door rookmelders in de woning en in de gemeenschappelijke verkeersruimte. Vanuit de kantoorfuncties zijn er meerdere vluchtroutes aanwezig waardoor deze geen verhoogde status hebben. Alle deuren in de vluchtroutes dienen zonder sleutel te openen zijn. 6. Installaties Conform het Bouwbesluit dienen de kantoorfuncties te worden voorzien van een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking als bedoeld in NEN Conform het Bouwbesluit dienen de kantoorfuncties te worden voorzien van een ontruimingsinstallatie als bedoeld in NEN Conform het Bouwbesluit dienen vanuit de kantoorfuncties vluchtroute aanduiding aangebracht te worden conform NEN Voor de woonfuncties is dit niet vereist vanuit Bouwbesluit. De kantoorfuncties dienen te worden voorzien van voldoende brandslanghaspels. De route vanaf de toegang van een verblijfsruimte binnen een appartement naar de toegang van dat appartement dient voorzien te worden van een niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit. E.e.a. conform NEN qsb.mj.a1 Pagina 7

8 7. Constructies Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert mag niet binnen 30 minuten bezwijken indien er sprake is van brand in een ander subbrandcompartiment. Door de aanwezigheid van de benodigde brandscheidingen zijn op dit aspect geen problemen te verwachten. De draagconstructie moet conform de nieuwbouw-eisen een brandwerendheid op bezwijken hebben van ten minste 90 minuten. Aangezien de draagconstructie echter deels bestaand blijft dient de bestaande constructie minimaal te voldoen aan de eisen bestaande bouw waarbij een brandwerendheid op bezwijken geldt van ten minste 30 minuten conform NEN Daar waar de draagconstructie aangepast c.q. uitgebreid wordt gelden de verbouw-eisen. Hierin wordt gesteld dat er voldaan dient te worden aan het rechtens verkregen niveau. Aangezien het rechtens verkregen niveau niet exact te bepalen is, wordt geadviseerd in verband met een eventuele veilige inzet van de brandweer, de nieuwe draagconstructie minimaal 60 minuten brandwerend uit te voeren. De volgende brandklassen en rookklassen conform NEN -EN zijn van toepassing: Constructieonderdeel Buitengevel tot 2,5 m hoogte Buitengevel overig tussen 2,5 m - 13,0 m Buitengevel overig vanaf 13 m hoogte Constructieonderdelen trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimtes Constructieonderdelen binnenzijde overig Vloeren, trappen (extra) beschermde vluchtroute Vloeren, trappen overig Klasse B Klasse D Klasse B klasse B/ rookklasse s2 klasse D/ rookklasse s2 Klasse C fl Klasse D fl qsb.mj.a1 Pagina 8

9 Bijlage tekeningen qsb.mj.a1 Pagina 9

10 = WBDBO 60 = WBDBO 30 UIT = vluchtroute aanduiding cf NEN 6088 = rookmelder cf NEN 2555 = deur zelfsluitend = buitengevel WBDBO 30 iom gemeente

11 ruimte vv automatische melders CF NEN 2535 UIT UIT UIT UIT UIT UIT UIT = WBDBO 60 = WBDBO 30 UIT = vluchtroute aanduiding cf NEN 6088 = rookmelder cf NEN 2555 = deur zelfsluitend = buitengevel WBDBO 30 iom gemeente

12 ontruimingsalarm cf NEN 2575 UIT = WBDBO 60 = WBDBO 30 UIT = vluchtroute aanduiding cf NEN 6088 = rookmelder cf NEN 2555 = deur zelfsluitend = buitengevel WBDBO 30 iom gemeente

13 ontruimingsalarm cf NEN 2575 = WBDBO 60 = WBDBO 30 = WBDBO 20 UIT = vluchtroute aanduiding cf NEN 6088 = rookmelder cf NEN 2555 = deur zelfsluitend = buitengevel WBDBO 30 iom gemeente

14 ontruimingsalarm cf NEN 2575 R M R M = WBDBO 60 = WBDBO 30 UIT = vluchtroute aanduiding cf NEN 6088 = rookmelder cf NEN 2555 = deur zelfsluitend = buitengevel WBDBO 30 iom gemeente

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Brandveiligheidsrapportage - Pastorie. Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Brandveiligheidsrapportage - Pastorie. Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda V&V Bijlage 17 bij besluit 2014/1907-V1 Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 23-08-2016

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, nieuwbouw, portiekontsluiting, parkeren Datum: 19 mei 2017 Status:

Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, nieuwbouw, portiekontsluiting, parkeren Datum: 19 mei 2017 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, nieuwbouw, portiekontsluiting, parkeren Datum: 19 mei 2017 Status: Definitief Beschrijving Een nieuw te bouwen woongebouw bestaat uit

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Verbouwing gezondheidszorgcomplex aan de Zuiderweg 15 te Schagen. Rapportage brandveiligheid

Verbouwing gezondheidszorgcomplex aan de Zuiderweg 15 te Schagen. Rapportage brandveiligheid Verbouwing gezondheidszorgcomplex aan de Zuiderweg 15 te Schagen Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2170303 Datum: 01-08-2017 Versie: 3 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van De gelukkige

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw

Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4 Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, kantoorfunctie, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, portiekontsluiting, herbestemming, verbouw, vluchtroute Datum: 8 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

V&L MEMO BRANDVEILIGHEID. Bijlage 25 bij besluit 2017/2543-V1

V&L MEMO BRANDVEILIGHEID. Bijlage 25 bij besluit 2017/2543-V1 V&L MEMO BRANDVEILIGHEID Aan : de heer M. Tiggeloven Vrijborg B.V. Van : de heer F. Ariens/ de heer J. Staassen Onderwerp : Brandveiligheidsadvies Dr. Jan Ingen Houszplein te Breda Datum : 30 augustus

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Afdeling Vluchtroutes Nieuwbouw. Artikel Stuurartikel

Afdeling Vluchtroutes Nieuwbouw. Artikel Stuurartikel Afdeling 2.18. Vluchtroutes 2.18.1. Nieuwbouw Artikel 2.153 Stuurartikel 1. Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende vluchtroutes waarlangs bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. 2. Voorzover voor

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

BNA Roadshow Bouwbesluit Programma. Nieuwe en gewijzigde begrippen Gebruiksfuncties Algemene begrippen Personenbenadering

BNA Roadshow Bouwbesluit Programma. Nieuwe en gewijzigde begrippen Gebruiksfuncties Algemene begrippen Personenbenadering BNA Roadshow Nieuwe terminologie en brandveiligheidsconcept in het Adviesburo Nieman B.V. Programma Nieuwe en gewijzigde begrippen Gebruiksfuncties Algemene begrippen Personenbenadering Brandveiligheid

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

SPLITSING UNITS A-1 EN A-4 WOONBOULEVARD HOOGSTAD TE VLAARDINGEN

SPLITSING UNITS A-1 EN A-4 WOONBOULEVARD HOOGSTAD TE VLAARDINGEN SPLITSING UNITS A-1 EN A-4 WOONBOULEVARD HOOGSTAD TE VLAARDINGEN Advies- en onderzoeksrapport brandveiligheidtoets Bouwbesluit 2012 In opdracht van: SV PATRIZIA Handels-Invest Europa I Patrizia GewerbenInvest

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012, kantoorfunctie, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie (BMI), Datum: 25 maart 2019 Status:

Bouwbesluit 2012, kantoorfunctie, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie (BMI), Datum: 25 maart 2019 Status: Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, kantoorfunctie, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie (BMI), Datum: 25 maart 2019 Status: Definitief Dit advies is opgesteld voor deze specifieke casus en is niet

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

RAPPORT BRANDVEILIGHEID s Gravendijkwal 68 Rotterdam DO v Auteur: Leon Zondervan

RAPPORT BRANDVEILIGHEID s Gravendijkwal 68 Rotterdam DO v Auteur: Leon Zondervan ZONDERVAN ARCHITECTUUR HOTEL SUPERNOVA RAPPORT BRANDVEILIGHEID s Gravendijkwal 68 Rotterdam DO v2 29.05.17 Auteur: Leon Zondervan s Gravendijkwal 68 Rotterdam - Rapport brandveiligheid - Zondervan Architectuur

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage. Te verbouwen kantoorruimte tot logiesverblijf Aan de Helmondsingel 24 te Deurne

Bouwbesluit rapportage. Te verbouwen kantoorruimte tot logiesverblijf Aan de Helmondsingel 24 te Deurne Bouwbesluit rapportage Te verbouwen kantoorruimte tot logiesverblijf Aan de Helmondsingel 24 te Deurne Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T 013-519 9458 Postel 8 5711 ET Someren T 0493 745

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek

ADVIES. Registratienummer: 1019 Twee bouwblokken ontsloten via één portiek ADVIES Registratienummer: Betreft: Twee bouwblokken ontsloten via één portiek Aanvrager: Brandweer Zaanstad Dhr. E.Breeuwsma Postbus 150 1500 ED Zaandam Trefwoorden: Portiek, vluchtroutes, trappenhuis

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Realisatie hotel in bestaand bedrijfspand Beltstraat 79 Hippolytushoef

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Realisatie hotel in bestaand bedrijfspand Beltstraat 79 Hippolytushoef Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Realisatie hotel in bestaand bedrijfspand Beltstraat 79 Hippolytushoef Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Realisatie hotel in bestaand bedrijfspand Beltstraat

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Zorgboerderij Hagelkruisweg 20 te Hegelsom. Rapportage brandveiligheid

Zorgboerderij Hagelkruisweg 20 te Hegelsom. Rapportage brandveiligheid Zorgboerderij Hagelkruisweg 20 te Hegelsom Rapportage brandveiligheid Projectnr: 2170155 Datum: 19-06-2018 Versie: 1 Contactpersoon: Liselotte Bolier Samenvatting In opdracht van Cor Mastenbroek Architecten

Nadere informatie

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning

Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning Beoordeling brandveiligheid t.b.v. aanvraag gebruiksvergunning datum 23 december 2015 project St. Craenenborghgroep/brand/De vestiging Den Haag Craenenborgh, Bleiswijk uw kenmerk - betreft Toetsing bouwbesluit

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

Vastgoedtransformatie. het Bouwbesluit. 31 mei Patrick van Loon. Vergunningverlener Stadsontwikkeling

Vastgoedtransformatie. het Bouwbesluit. 31 mei Patrick van Loon. Vergunningverlener Stadsontwikkeling Vastgoedtransformatie en het Bouwbesluit 31 mei 2018 Patrick van Loon Vergunningverlener Stadsontwikkeling Het bouwvergunningproces Vooroverleg Indienen aanvraag en inhoudelijke beoordeling op: Bestemmingsplan

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

doorstroomcapaciteit vluchtroutes Business Center

doorstroomcapaciteit vluchtroutes Business Center MEMO: doorstroomcapaciteit vluchtroutes Business Center Doelstelling Aangaande de aanvraag omgevingsvergunning m.b.t. verbouw Business Center (as A-C/1-12 op de 1 e verdieping) van WTC te Rotterdam is

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2019-ERB-P001

NIEUWSBRIEF 2019-ERB-P001 Kanttekening bij advies 1901 van de AGTB Inleiding De afgelopen week kwamen we weer een bijzondere uitspraak van de de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (AGTB) tegen. Casus

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

Beschrijving. Sanitaire ruimten binnen zone beschermd subbc. Advies Definitief

Beschrijving. Sanitaire ruimten binnen zone beschermd subbc. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, kamergewijze verhuur, handhaving, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, compartimentering, herbestemming, Datum: 13 juli 2018 Status: Definitief Beschrijving Een bestaand

Nadere informatie

NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF DE ARK AGRA MATIC BV

NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF DE ARK AGRA MATIC BV W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF DE ARK AGRA MATIC

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v.

ECO/NNECT. Voorstel waarborging brandveiligheid. Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. ECO/NNECT Voorstel waarborging brandveiligheid Roel Derkx SATIJNplus Architecten de Wijk van Morgen b.v. Het gebouw Eco/nnect binnen de Wijk van Morgen is door Cauberg Huygen (Linda Gelissen) getoetst

Nadere informatie

Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de tekeningen van Cell Studio Architecten met datum

Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de tekeningen van Cell Studio Architecten met datum Notitie Datum: 8 september 2017 Project: Ondersteuning vergunningsituatie Uw kenmerk: - Locatie: Harderwijk Ons kenmerk: V060625ad.17CVT2I.akr Betreft: Beoordeling brandveiligheid Versie: 01_001 1 Inleiding

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

Beschrijving. Horeca en wonen in één brandcompartiment. Advies Definitief

Beschrijving. Horeca en wonen in één brandcompartiment. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woning, bijeenkomstfunctie, gelijkwaardigheid, meldingplicht, bestaande bouw, wbdbo, brand- /rookwerendheid, compartimentering, herbestemming, rookmelders,

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

Seniorenappartementen Graafdijk Oost. Rapportage brandveiligheid

Seniorenappartementen Graafdijk Oost. Rapportage brandveiligheid Seniorenappartementen Graafdijk Oost Rapportage brandveiligheid Seniorenappartementen Graafdijk Oost Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 25-02-2016 S&W onsultancy Rapportnr: 2150921 Postbus

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk BWT Congres 2013 Een transformerend BWT Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk ir. Bart Kolman Falck De Heerlickheijd van Ermelo 24 oktober 2013 Even voorstellen Brandveiligheid in

Nadere informatie

Garage naast een woning: brandveiligheid

Garage naast een woning: brandveiligheid Garage naast een woning: brandveiligheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor de beperking van uitbreiding van brand bij een woning met een garage. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: Voorportaal voor brandweerlift Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Woongebouw, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, wbdbo, brandweerlift, brandbestrijding : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

Notitie Bouwbesluit. 1 Inleiding. 2 Situatie en uitgangspunten

Notitie Bouwbesluit. 1 Inleiding. 2 Situatie en uitgangspunten Project : Appartementen Boermansstraat 29-31 te Weert Projectnummer : 17-041 Kenmerk : 17-041-not01 Datum : 28-9-2017 Opgesteld door : Ir. P.G.C. (Paul) Jacobs Status: Definitief 1 Inleiding Ten behoeve

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

Een schoolgebouw bestaat uit drie bouwlagen. De begane grond heeft een gebruiksoppervlakte van ruim m 2

Een schoolgebouw bestaat uit drie bouwlagen. De begane grond heeft een gebruiksoppervlakte van ruim m 2 Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, onderwijsfunctie, NEN 6060, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande bouw, compartimentering, ontruiming Datum: 5 december 2017 Status: Definitief Beschrijving Een schoolgebouw

Nadere informatie