Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam"

Transcriptie

1 BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum opdrachtgever VORM Architect van aken architecten

2 INHOUDSOPGAVE INHOUD PAGINA INHOUDSOPGAVE... 1 PROJECTGEGEVENS... 2 BIJ DE BESCHRIJVING VAN HET WERK BEHORENDE TEKENINGEN EN BIJLAGEN: INLEIDING UITGANGSPUNTEN INDELING GEBRUIKSFUNCTIES BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEIDSMAATREGELEN INSTALLATIETECHNISCHE BRANDBEVEILIGINGSMAATREGELEN BRANDOVERSLAG CONCLUSIE EN SAMENVATTING BIJLAGEN Bijlage 1 Tekeningen met brandcompartimentering... 1 Bijlage 2 Berekening van Pintegraal versie V44.a7_standaard van PeutzData... 2 Bijlage 3 Bespreekpunten Brandveiligheid 5 februari Bijlage 4 Besprekingsverslag 9 februari BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 1-25

3 PROJECTGEGEVENS BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Narva Eiland, Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam Opdrachtgever Bezoekadres Postadres Telefoon Contactpersoon Functie Werknummer Datum Versie Algemene omschrijving van het werk VORM Ontwikkeling b.v. Veerweg 165 Postbus 16, 3350 AA Papendrecht +31 (0) De heer J. Verhaar Projectleider november 2015 DO editie 2 wijzigingsdatum Woningen, Nieuwbouw Architect Bezoekadres Postadres Telefoon Contactpersoon Opgesteld door van aken architecten Stratumsedijk 44, Eindhoven Postbus HK, Eindhoven +31 (0) Gerard van der Horst KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur en Landschap Projectverantwoordelijke Ir. J. Hardlooper Behandeld door: ing. M. Burger Bezoekadres : Van Nelleweg 3042, 3044 BC ROTTERDAM Postadres : Postbus 13042, 3004 HA ROTTERDAM Telefoon : +31 (0) Bestand: brandveiligheidsconcept van Aken editie 2.docx BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 2-25

4 BIJ DE BESCHRIJVING VAN HET WERK BEHORENDE TEKENINGEN EN BIJLAGEN: Toegepaste documenten: Tekeningenset zoals verstrekt door de architect met datum Overige bijlagen: N.v.t. Wetten, besluiten en regelingen: Bouwbesluit 2012, Stb. 2011, 416. Zoals dit luidt per 01 april 2015 op de website van VROM. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 3-25

5 1. INLEIDING In opdracht van VORM Ontwikkeling te Papendrecht is het project Houthaven 5 A/B te Amsterdam ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen getoetst aan de voorschriften uit het Bouwbesluit (versie 2012) met betrekking tot brandveiligheid. In dit rapport worden de gegeven voorschriften behandeld en de consequenties aangegeven. De beschreven maatregelen dienen door de architect te worden verwerkt op de indieningstekeningen ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning. De te treffen maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 3 tot en met 5. Bij de beschrijving van de te treffen maatregelen is aansluiting gezocht bij het overleg met de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland d.d Het verslag van deze bespreking is toegevoegd als bijlage 4. Het project betreft de nieuwbouw van twee woongebouwen met een gezamenlijke stallingsgarage van twee verdiepingen onder het gebouw. Daarnaast zal er op de begane grond naast de inrit van de garage een horecagelegenheid worden gerealiseerd. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 4-25

6 1.1 UITGANGSPUNTEN Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de tekeningen van het project van de architect met datum 24 november Voor de bepaling van de brandveiligheidseisen is gebruik gemaakt van de onderstaande publicaties: Bouwbesluit 2012: Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012), Stb. 2011, 416, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 8 september 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt en van de eisen voor thermische isolatie en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte, Stb. 2014, 342 en aangevuld met het artikel 7.1 van het Besluit van 15 december 2014, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken en het gebruik van bestaande bouwwerken in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES Bouwbesluit), Stb. 2014, 539., zoals dit luidt per 01 januari 2015 op de website van VROM. Integrale nota van toelichting op Bouwbesluit 2012: Gebaseerd op Stb 2011, 416 en Stb. 2011, 676, aangepast per 1 januari 2015 n.a.v. Stb. 2014,342 en Stb. 2014,539. zoals dit luidt per 01 januari 2015 op de website van VROM. Regeling Bouwbesluit 2012: Integrale tekst van de Regeling Bouwbesluit 2012 (Stcrt. 2011, 23914), laatstelijk gewijzigd door Stcrt. 2014, en Stcrt , in werking getreden 1 januari 2015.zoals dit luidt per 01 juli 2013 op de website van VROM. Nota van toelichting op Regeling Bouwbesluit 2012: Stcrt. 2011, (Regeling Bouwbesluit 2012), laatstelijk gewijzigd door Stcrt. 2014, en 37003, in werking getreden 1 januari Staatsblad 51: wijzigingen en aanvullingen op het Bouwbesluit 2012 geldende vanaf 1 april 2014 Staatsblad 92: wijzigingen en aanvullingen op het Bouwbesluit 2012 geldende vanaf 1 april 2015 BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 5-25

7 1.2 ALGEMENE DEFINITIES Typen vluchtroutes: Vluchtroute: Route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik gemaakt hoeft te worden van een lift. Beschermde route: buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint gelegen gedeelte van een vluchtroute. Beschermde vluchtroute: buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die uitsluitend voert door een verkeersruimte. Extra beschermde vluchtroute: buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute. Brandcompartiment: Gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand. NB. Buiten de wet kan een verzekeringsmaatschappij hier ook eisen aan verbinden. Subbrandcompartiment: gedeelte van een brandcompartiment bestemd voor beperking van verspreiding van rook en verdere beperking van het uitbreidingsgebied van brand. Beschermd subbrandcompartiment: gedeelte van een subbrandcompartiment dat meer bescherming biedt tegen brand en rook dan een subbrandcompartiment. De omvang van een brandcompartiment wordt bepaald door de maximaal toegestane gebruiksoppervlakte en/of de functie van een ruimte. De omvang van een beschermd subbrandcompartiment (bsbc) wordt bepaald door de maximale afmeting welke afhankelijk is van het type (kwetsbare) functie waarvoor een groter mate van bescherming voor de omgeving benodigd is in verband met verminderde zelfredzaamheid van aanwezigen. De omvang van een subbrandcompartiment wordt bepaald door maximaal toegestane loopafstanden. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 6-25

8 2. INDELING GEBRUIKSFUNCTIES Conform het bouwbesluit wordt een gebouw ingedeeld in één of meer gebruiksfuncties. Op het niveau van deze functies worden voorschriften gegeven die in zwaarte zeer uiteen kunnen liggen. 2.1 GEBRUIKSFUNCTIES EN COMPARTIMENTSGROOTTE De gebouwen bevatten de volgende gebruiksfunctie: woonfunctie (maximale afmeting brandcompartiment: 1000 m²) bijeenkomstfunctie (maximale afmeting brandcompartiment: 1000 m²) overige gebruiksfunctie (maximale afmeting brandcompartiment: 1000 m²) In het huidige ontwerp wordt voorzien in brandwerende scheidingen in de stallingsgarage waarbij de maximaal toegestane afmeting van de brandcompartimenten niet wordt overschreden. Zie ook bijlage AANTAL PERSONEN Het bouwbesluit 2012 Artikel 1.2 stelt dat in een bouwwerk of gedeelte daarvan zijn niet meer personen aanwezig dan het aantal personen waarvoor het bouwwerk of gedeelte daarvan overeenkomstig dit besluit is bestemd. Tabel 1.2 gebruiksfunctie ten minste aan te houden aantal personen per m² verblijfsgebied 1 Woonfunctie n.v.t. 2 Bijeenkomstfunctie a voor het aanschouwen van sport 0,3 b andere gebruiksfunctie 0,125 3 Celfunctie a voor bezoekers 0,125 b andere celfunctie 0,05 4 Gezondheidszorgfunctie a met bedgebied 0,125 b andere gezondheidszorgfunctie 0,05 5 Industriefunctie n.v.t. 6 Kantoorfunctie 0,05 7 Logiesfunctie 0,05 8 Onderwijsfunctie 0,125 9 Sportfunctie n.v.t. 10 Winkelfunctie n.v.t. 11 Overige gebruiksfunctie n.v.t. 12 Bouwwerk geen gebouw zijnde n.v.t. Volgens tabel 1.2 is het minimaal aantal personen voor een woonfunctie en een overige gebruiksfunctie niet nader gedefinieerd. Voor de bijeenkomstfunctie dient 0,125 persoon per m² te worden aangehouden. Met nog geen 40 m² komt dit op 5 personen voor het horecadeel. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 7-25

9 3. BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEIDSMAATREGELEN 3.1 STERKTE BIJ BRAND VAN CONSTRUCTIEDELEN De hoogstgelegen vloer van een verblijfsgebied bij de woningen is gesitueerd op 13,13 meter boven het meetniveau waarbij het meetniveau gedefinieerd is als de hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw. Volgens het Bouwbesluit dient de constructie een tijdsduur van brandwerendheid met betrekking tot bezwijken te hebben van 120 minuten; deze eis geldt voor gebouwen waarbij de vloer van het hoogstgelegen verblijfsgebied boven de 13 meter ligt. Gezien de zeer marginale overschrijding van 0,13 meter, minder dan 10%, wordt een beroep gedaan op een gelijkwaardigheid teneinde een brandwerendheid met betrekking tot bezwijken te realiseren van 90 minuten. Door de rationele indeling van het gebouw is een gerichte inzet op nablussen en doorzoeken naar achtergebleven personen mogelijk en zal de overschrijding geen invloed hebben. In alle gevallen gaat het om woningen, er is geen sprake van minder zelfredzame personen en het gebouw is goed benaderbaar voor hulpdiensten. Voor de onderbouwing van de brandwerendheid van de constructie wordt verwezen naar de stukken van de constructeur. 3.2 BEPERKING VAN HET ONTSTAAN VAN EEN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE BB. Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. Artikel Eisen Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN Het eerste lid is niet van toepassing op: a. op een schacht die uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten en die niet door andere ruimten voert; b. ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de in bovenstaande eis bedoelde binnenzijde; c. materiaal van een constructie- of installatieonderdeel dat wordt omsloten door een in dat lid bedoelde schacht, koker of kanaal Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld in NEN 6063, van een ander bouwwerk is ten minste 15m Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte, een badruimte, of een ruimte voor het stallen van motorvoertuigen. Maatregelen: 1. De schachten moeten voldoen aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN met uitzondering van schachten die uitsluitend bedoeld zijn voor toilet- en/of badruimten. 2. Schachten uitvoeren met een WBDBO van 30 minuten, gelijk aan het aangrenzende subbrandcompartiment. Doorvoeren naar en van de schachten dienen een overeenkomstige WBDBO te hebben met uitzondering van schachten die uitsluitend bedoeld zijn voor toileten/of badruimten. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 8-25

10 3.3 BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK BB. Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. Hiertoe gelden de volgende specifieke eisen: Artikel Eisen Beperking van het ontwikkelen van brand en rook Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan de in de onderstaande tabel aangegeven brandklasse en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan de in de onderstaande tabel aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger ligt dan 13 m, voldoet aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer ten minste 5 m boven het meetniveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN Bovenstaande eisen uit Art en zijn niet van toepassing op de bovenzijde van een dak In afwijking van bovenstaande eisen uit Art en voldoet een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructieonderdeel aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN In afwijking van artikel 2.67 geldt voor de bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht rookklasse s1fl en de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, beide bepaald volgens NEN-EN In afwijking van de artikel 2.68 geldt voor een bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN Bovenstaande eisen met betrekking tot brandvoortplanting en rookontwikkeling van materialen gelden niet voor ten hoogste 5 % van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte De bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk. Dit geldt niet indien het bouwwerk geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en de brandgevaarlijke delen van het dak ten minste 15 m vanaf de perceelgrens liggen. Indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water, dat groen of dat perceel Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gesteld ter beperking van het ontwikkelen Maatregelen: van brand en rook in een constructieonderdeel. Tot op heden is er nog geen regeling opgenomen door de Rijksoverheid. 1. Materialen In onderstaande tabel zijn de grenswaarden van de vereiste brandklassen weergegeven voor de verschillende functies en soorten vertrekken. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen de beschermde en extra beschermde vluchtroutes en alle overige ruimten. Op de tekeningen in de bijlage is aangegeven welke ruimten worden beschouwd als extra beschermde vluchtroute. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 9-25

11 Extra beschermde vluchtroute Beschermde vluchtroute Overig Extra beschermde vluchtroute Beschermde vluchtroute Overig Extra beschermde vluchtroute Beschermde vluchtroute Overig In de onderstaande tabel is aangegeven aan welke brandklassen en rookklassen de materialen moeten voldoen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de verdere uitwerking van het plan. Vereiste brandklassen bouwmaterialen: Gebruiksfunctie grenswaarden Artikel 2.67 Artikel 2.68 Artikel 2.69 Zijde grenzend aan de binnenlucht Zijde grenzend aan de buitenlucht Bovenzijde 1. Woonfunctie a in een woongebouw B B D C C D Cfl Cfl Dfl b voor zorg met een g.o. > 500 m 2 B B D C C D Cfl Cfl Dfl c andere woonfunctie B D D C D D Cfl Dfl Dfl 2. Bijeenkomstfunctie a voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar B B D C C D Cfl Dfl Dfl b andere bijeenkomstfunctie B D D C D D Cfl Dfl Dfl 3. Celfunctie B B C B B D Cfl Cfl Cfl 4. Gezondheidszorgfunctie a met bedgebied B B D C C D Cfl Dfl Dfl b andere gezondheidszorgfunctie B D D C D D Cfl Dfl Dfl 5. Industriefunctie B D D C D D Cfl Dfl Dfl 6. Kantoorfunctie B D D C D D Cfl Dfl Dfl 7. Logiesfunctie B B D C C D Cfl Dfl Dfl 8. Onderwijsfunctie B D D C D D Cfl Dfl Dfl 9. Sportfunctie B D D C D D Cfl Dfl Dfl 10. Winkelfunctie B D D C D D Cfl Dfl Dfl 11. Overige gebruiksfunctie B D D C D D Cfl Dfl Dfl 12. Bouwwerk geen gebouw zijnde a b tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer ander bouwwerk geen gebouw zijnde Aansturingstabel 2.66 B B B C D D Cfl Dfl Dfl C D D Cfl Dfl Dfl 3.4 BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND BB. Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 10-25

12 Artikel Eisen Beperking van uitbreiding van brand Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment Het eerste lid is niet van toepassing op: a. een toiletruimte; b. een badruimte; c. een liftschacht (indien de constructieonderdelen aan de binnenzijde van de schacht voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN ) en d. een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m² niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kw Een extra beschermde vluchtroute voert niet door een brandcompartiment Een niet besloten gebruiksgebied ligt in een brandcompartiment Het eerste en vijfde lid zijn niet van toepassing op een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort met een totale gebruiksoppervlakte van ten hoogste m² en een vuurbelasting niet groter dan 500 MJ/m², bepaald volgens NEN Een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan de in tabel 2.81 aangegeven waarde Een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel In een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan In afwijking van het vijfde lid is een gemeenschappelijk verblijfsgebied toegestaan indien dat verblijfsgebied een afzonderlijk compartiment is Een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m² of een technische ruimte waarin een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kw worden opgesteld, is een afzonderlijk brandcompartiment De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, naar een niet besloten veiligheidsvluchtroute en naar een liftschacht van een brandweerlift is ten minste 60 minuten In afwijking van het eerste lid kan tussen een brandcompartiment en een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert worden volstaan met 30 minuten In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten indien: a. de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m², en b. in het gebouw geen vloer van een gebruiksgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau In afwijking van het eerste lid kan worden volstaan met 30 minuten indien: a. de in het eerste lid bedoelde besloten ruimten op hetzelfde perceel liggen, en b. in het gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau Het vierde lid is niet van toepassing op een brandcompartiment met een gebruiksoppervlakte van meer dan m² Het tweede tot en met vierde lid gelden niet voor een ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert Bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brand- compartiment naar een ruimte van een op een aangrenzend perceel gelegen gebouw wordt voor het op het andere perceel gelegen gebouw uitgegaan van een identiek maar spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelsgrens gelegen gebouw. Indien het perceel grenst aan een openbare weg, openbaar water, openbaar groen, of een perceel dat niet is bestemd voor bebouwing of voor een speeltuin, een kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen vindt deze spiegeling plaats ten opzichte van het hart van die weg, dat water, dat groen of dat perceel. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 11-25

13 Maatregelen: 1. Algemene brandcompartimentering Om uitbreiding van brand te voorkomen, wordt voorgeschreven dat het gebouw opgedeeld moet worden in meerdere brandcompartimenten (BC). Deze verdeling is op bijgevoegde tekeningen aangegeven, zie bijlage 1. Alle individuele woningen worden beschouwd als individuele (sub) brandcompartimenten. De bijeenkomstfunctie vormt een eigen brandcompartiment. 2. De stallingsgarage zal worden voorzien van brandwerende scheidingen in de vorm van brandwerende rolluiken. Deze rolluiken dienen te worden voorzien van (zelfsluitende) loopdeuren in of naast de rolluiken. Door middel van rookdetectie aan weerszijden van de scheiding dienen de rolluiken te worden aangestuurd. 3.5 VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK BB. Afdeling 2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanig is dat uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt beperkt dan is beoogd met afdeling 2.10 en dat veilig kan worden gevlucht. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. Artikel Eisen Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten of verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert Een beschermde vluchtroute ligt niet in een subbrandcompartiment In afwijking van het eerste lid kan een verblijfsgebied voor bewaking buiten een subbrandcompartiment liggen indien: constructieonderdelen in dat gebied voldoen aan de eisen die artikel 2.67 stelt aan constuctieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht in een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert, en aankleding in dat gebied voldoet aan de eisen die artikel 7.4 stelt aan aankleding in een ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert Een verblijfsgebied ligt in een beschermd subbrandcompartiment De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van een scheidingsconstructie uitsluitend rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium vlamdichtheid met betrekking op de afdichting De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 30 minuten Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de rookdoorgang van een subbrandcompartiment en van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte. Maatregelen: 1. Alle brandcompartimenten en subbrandcompartimenten zijn op bijgevoegde tekeningen aangegeven. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag staat op tekening aangegeven. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen twee subbrandcompartimenten is ten minste 30 minuten. Hier wordt aan vol- BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 12-25

14 daan, bij de woning scheidende wanden zal een WBDBO van 60 minuten worden gerealiseerd. 3.6 VLUCHTROUTES BB. Afdeling 2.12 Vluchtroutes stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanige vluchtroutes heeft dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. Artikel Eisen Vluchtroutes Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer van een celfunctie of van een nevenfunctie daarvan begint een vluchtroute die, al dan niet via een buitenruimte, leidt naar een ander brandcompartiment De gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, is niet groter dan 30m In afwijking van Art wordt bij een niet nader in te delen gebruiksgebied en bij een verblijfsruimte in plaats van de gecorrigeerde loopafstand uitgegaan van de loopafstand die niet groter is dan 30m In afwijking van Art en geldt bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment een waarde van ten hoogste 45 m In afwijking van het vierde en vijfde lid geldt bij een bezetting van minder dan 1 persoon per 30 m² gebruiksoppervlakte van het subbrandcompartiment een waarde van ten hoogste 60 m Op elk punt van een voor personen bestemde vloer in een subbrandcompartiment begint ten minste een vluchtroute met een op die vluchtroute te overbruggen hoogteverschil naar een uitgang van het subbrandcompartiment van ten hoogste 4 m Een subbrandcompartiment of een daar in gelegen ruimte heeft, indien bestemd voor meer dan 150 personen, ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt. De onderlinge afstand tussen de uitgangen is ten minste 5 m Een vluchtroute waarop ten hoogste 37 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert heeft vanaf de uitgang van een subbrandcompartiment tot de volgende uitgang op de vluchtroute een loopafstand niet groter dan 30m. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute door een trappenhuis voert Een vluchtroute is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein De in het eerste lid bedoelde vluchtroute voert niet langs een beweegbaar constructieonderdeel van een andere woonfunctie dan de woonfunctie waarin de vluchtroute begint. Dit geldt niet bij de toegang van een woonfunctie die recht tegenover de toegang ligt van de woonfunctie waarin de vluchtroute begint De in het eerste lid bedoelde vluchtroute voert niet door een trappenhuis Een vluchtroute waarop meer dan 37 en ten hoogste 150 personen zijn aangewezen, is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een extra beschermde vluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein In een besloten ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert is de loopafstand vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint tot het punt waar een tweede vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute begint, of tot het aansluitende terrein niet groter dan 30 meter voor de bijeenkomstfunctie en voor de overige gebruiksfunctie. Voor de woonfunctie is dit niet van toepassing Een vluchtroute in een trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 8 m wordt overbrugd, is een extra beschermde vluchtroute Een vluchtroute waarop meer dan 150 personen zijn aangewezen is vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de vluchtroute begint een veiligheidsvluchtroute, tenzij die uitgang direct grenst aan het aansluitende terrein Een vluchtroute in een besloten trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 12,5 m wordt overbrugd, is een veiligheidsvluchtroute. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 13-25

15 Indien op een vluchtroute een tweede vluchtroute begint zijn de artikelen 2.103, 2.104, eerste tot en met zesde lid, en niet van toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschillende ruimten voeren Buiten het brandcompartiment waarin de in Art bedoelde tweede vluchtroute begint, voeren de twee vluchtroutes niet door eenzelfde brandcompartiment In afwijking van Art en kunnen de twee vluchtroutes vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment waarin de eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte voeren indien: -die ruimte aan die uitgang van het subbrandcompartiment grenst; -de vluchtroutes in die ruimte beschermde vluchtroutes en voor zover deze buiten een brandcompartiment liggen extra beschermde vluchtroutes zijn; -de loopafstand in die ruimte gemeten over beide vluchtroutes ten hoogste 30 m is indien de ruimte besloten is en; -de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren In afwijking van Art kunnen de twee vluchtroutes door dezelfde ruimte voeren voor zover de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is De in het vierde lid bedoelde veiligheidsvluchtroute voert uitsluitend door een trappenhuis De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen een beschermde of extra beschermde vluchtroute en de in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte is ten minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van een scheidingsconstructie uitsluitend rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium vlamdichtheid met betrekking tot de afdichting De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen de twee ruimten als bedoeld in artikel , is ten minste 30 minuten Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de rookdoorgang tussen een beschermde of extra beschermde vluchtroute en de in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte, en tussen twee vluchtroutes als bedoeld in artikel die door verschillende ruimten voeren. [Er is nog geen regeling genomen door de Rijksoverheid.] Per bouwlaag is de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurlast van een besloten ruimte waardoor een veiligheidsvluchtroute voert, met inbegrip van de vanuit die ruimte direct bereikbare besloten ruimten, ten hoogste MJ. Bij de bepaling van de vuurlast blijft een besloten ruimte buiten beschouwing als de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen die ruimte en de ruimte waardoor de veiligheidsvluchtroute voert ten minste 30 minuten is, bepaald volgens NEN Een besloten trappenhuis, waarin een hoogteverschil van meer dan 20 m wordt overbrugd, wordt in de vluchtrichting uitsluitend bereikt door een afzonderlijke beschermde vluchtroute met een loopafstand van ten minste 2 m Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van 2,3m. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute over een trap voert Indien op een trap in totaal meer dan 600 m² vloeroppervlakte aan verblijfsgebied is aangewezen, is de breedte van de trap ten minste 1,2 m Een niet besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert heeft een zodanige capaciteit voor de afvoer van warmte en rook, en de toevoer van verse lucht dat die ruimte tijdens brand gedurende langere tijd kan worden gebruikt om te vluchten en voor het uitvoeren van reddings- en bluswerkzaamheden Maatregelen: De vluchtroutes zijn op de bijgevoegde tekeningen aangegeven. Met betrekking tot het vluchten binnen een subbrandcompartiment kan worden gesteld dat: 1. De situatie bij de trappenhuizen kan worden beschouwd als een portiektrappenhuis omdat op dit trappenhuis uitsluitend woonfuncties worden ontsloten. Wat betreft het gebruiksop- BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 14-25

16 pervlak aan woonfuncties dat op een portiek is aangewezen wordt een marge van 10% aangehouden bij de toetsing aan het bouwbesluit. Een oppervlak van 880 m² is daarmee te motiveren en wordt beoordeeld als voldoend aan het vereiste veiligheidsniveau. Dat de vloer 0,63m hoger ligt dan de in artikel lid 4b gestelde eis van 12,5 meter wordt door de veiligheidsregio niet als een extra risico aangemerkt en als acceptabel beoordeeld, zie ook bijlage 3 en 4 met betrekking tot de acceptatie door de veiligheidsregio. 2. Binnen een subbrandcompartiment is de gecorrigeerde loopafstand niet hoger dan 30 meter. Hier wordt aan voldaan voor alle woningtypen en het horecadeel. 3. Bij de stallingsgarage is de gecorrigeerde loopafstand hoger dan 30 meter. Conform artikel lid 7 is een afstand tot de grens van het subbrandcompartiment van 60 meter toegestaan indien de bezetting lager is dan 1 persoon per 30 m². Hier wordt aan voldaan. 4. Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van 2,3m. De woningen op de begane grond worden niet ontsloten via de trappenhuizen waardoor deze met in acht name van een marge van 10% minder dan 660 m² aan verblijfsgebied ontsluiten. De trappen voldoen derhalve met een breedte van 0,85 meter. 5. Vanwege het hoogteverschil van meer dan 8 m worden de trappen als een extra beschermde vluchtroute aangemerkt. 6. Voor de woonfunctie is de capaciteit van de vluchtroute niet aan de orde. Voor de overige gebruiksfunctie wordt geen nadere berekening gemaakt daar de stallingsgarage een zeer lage bezetting heeft van minder dan 1 persoon per 30 m² waardoor gesteld kan worden dat de in het plan getekende deuren en trappen voldoende doorstroomcapaciteit hebben. Het minimaal aantal aanwezige personen voor de bijeenkomstfunctie is 5. Gezien het beperkte vloeroppervlak en de breedte van de deurdoorgang kan zonder nadere berekening worden gesteld dat deze voldoet. 3.7 HULPVERLENING BIJ BRAND BB. Afdeling 2.13 Hulpverlening bij brand stelt dat een te bouwen bouwwerk zodanige is dat hulpverlening binnen redelijke tijd personen kan redden en brand kan bestrijden. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. Artikel Eisen Vluchtroutes Vanaf een lifttoegang van een brandweerlift is vanaf een verdieping de lifttoegang op de verdieping daarboven bereikbaar via een extra beschermde vluchtroute Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde extra beschermde vluchtroute voor zover die voert door een ruimte die direct grenst aan de lifttoegang De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een toegang van een trappenhuis is niet groter dan 75 m De loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en ten minste een lifttoegang van een brandweerlift is niet groter dan 120 m Maatregelen: 1. Aangezien de hoogstgelegen vloer lager dan 20 meter boven het meetpunt ligt behoeft de lift niet als brandweerlift uitgevoerd moeten worden. 2. De loopafstanden voor hulpverlening bij brand vallen binnen de gestelde eisen. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 15-25

17 4. INSTALLATIETECHNISCHE BRANDBEVEILIGINGSMAATREGELEN 4.1 VERLICHTING BB. Afdeling 6.1 Verlichting stelt dat de verlichtingsinstallatie van een te bouwen bouwwerk zodanig is dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. Artikel Eisen Verlichting Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, heeft noodverlichting Een besloten ruimte als bedoeld in Art heeft noodverlichting Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux 6.4 Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 6.2 en 6.3 is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 6.8. Maatregelen: De verlichting zal conform de geldende normen moeten worden gerealiseerd in de garage rm bij de bijeenkomstfunctie. (Nood)verlichting is voor een woongebouw niet verplicht, voor de overige gebruiksfunctie wel. 4.2 TIJDIG VASTSTELLEN VAN BRAND BB. Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand stelt dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. Artikel Eisen Tijdig vaststellen van brand Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij dit besluit, indien: a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in deze bijlage aangegeven grenswaarde; b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau hoger is gelegen dan op de in deze bijlage aangegeven grenswaarde, of c. deze bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven bedoeld Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in het eerste lid ligt, heeft een brandmeldinstallatie met een zelfde omvang van de bewaking en doormelding als die gebruiksfunctie Een doormelding als bedoeld in het eerste lid vindt rechtstreeks plaats naar de regionale alarmcentrale van de brandweer. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 16-25

18 Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, indien: De loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is; de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200 m² is het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is Een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande brandmeldinstallatie heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties Het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie waarvoor geen certificaat als bedoeld in het zesde lid is vereist, voldoet aan NEN Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie voldoen aan NEN Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien boven de in bijlage I bedoelde hoogste vloer niet meer dan 6 opstelplaatsen voor bedden voor kinderen zijn Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN Dit geldt niet voor een verblijfsruimte in een wooneenheid indien elke wooneenheid in de woonfunctie in een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag vanuit dat beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment van ten minste 30 minuten Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het gebouw hebben een of meer rookmelders die voldoen aan de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN Dit geldt niet voor een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel Maatregelen: 1. De woningen behoeven niet van een brandmeldinstallatie te worden voorzien. De woningen dienen echter wel voorzien te worden van rookmelders conform artikel 6.21 welke geplaatst dienen te worden tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. Deze zijn op de bijgevoegde tekening aangegeven. 2. Gezien het beperkte gebruiksoppervlak en het feit dat de bijeenkomstfunctie geen verblijfsgebied heeft wat hoger gelegen is dan 5 meter boven het meetniveau is een brandmeldinstallatie niet van toepassing voor deze functie. De bijeenkomstfunctie dient wel te worden voorzien van een rookmelder conform artikel 6.21 welke geplaatst dient te worden tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de bijeenkomstfunctie. Dit is op de bijgevoegde tekening aangegeven. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 17-25

19 3. De stallingsgarage zal gezien de omvang moeten worden voorzien van een brandmeldinstallatie. Eventuele eisen vanuit een verzekeringsmaatschappij vallen buiten dit rapport. 4. De adviezen van de veiligheidsregio met betrekking tot thermische detectie en panelen met plaatsbepaling zoals gemeld in het besprekingsverslag in bijlage 3 en 4 zijn niet vereist volgens het bouwbesluit. 4.3 VLUCHTEN BIJ BRAND BB. Afdeling 6.6 Vluchten bij brand stelt dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat het ontvluchten goed kan verlopen. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. Artikel Eisen Vluchten bij brand Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel , en heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575 die voldoet aan het in die norm bedoelde, door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het ontruimingssignaal van de in het eerste lid bedoelde ontruimingsalarminstallatie Het beheer en de controle van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid voldoen aan NEN Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in Art die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop Art van toepassing is, heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV- inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop Art van toepassing is, voldoet aan NEN Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in Art t/m Art heeft een ontruimingsplan Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in Art voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen zoals bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in Art gelegen op een vluchtroute vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie niet zijnde noodverlichting als bedoeld in artikel 6.3, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een trappenhuis van een te bouwen woongebouw draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de uitgang van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de vluchtrichting worden geopend: a. door een lichte druk tegen de deur, of b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op die uitgang zijn aangewezen Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 18-25

20 Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend door: a) een lichte druk tegen de deur, b) een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van personen, kan tijdens het vluchten met een sleutel worden geopend Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gezamenlijke doorgang Maatregelen: 1. Een vluchtrouteaanduiding voor een woonfunctie is volgens het bouwbesluit niet verplicht. Het verdient echter wel uit een maatschappelijk oogpunt aanbeveling dit te realiseren ter plaatse van de trappenhuizen. Indien ervoor gekozen wordt dit te realiseren dan dient dit volgens de eisen uit artikel 6.24 te gebeuren. De bijeenkomstfunctie en de stallingsgarage dienen te worden voorzien van de juiste vluchtrouteaanduiding. 2. Alle deuren op de gemeenschappelijke vluchtroute draaien met de vluchtweg mee. De woningentreedeuren hoeven hier niet aan te voldoen. 3. De deuren naar de trappenhuizen niet alleen brandwerend maar ook zelfsluitend uitvoeren. Dit geldt ook voor de woningentreedeuren welke op de trappenhuizen uitkomen. Deze dienen uitgevoerd te worden met vrijloopdrangers welke gekoppeld dienen te worden met de rookmelder(s) binnen de woning. 4.4 BESTRIJDEN VAN BRAND BB. Afdeling 6.6 Bestrijden van Brand stelt dat een bouwwerk zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand heeft, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. Artikel Eisen Bestrijden van brand en rook Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel indien de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw groter is dan de grenswaarde vermeld in tabel De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel als bedoeld in het eerste en tweede lid en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet voor een niet in een functiegebied gelegen vloer die uitsluitend door niet besloten ruimten kan worden bereikt. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 19-25

21 Een brandslanghaspel heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m, is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in BB: artikel 6.12, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 100 kpa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels en ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde vluchtroute voert Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau, heeft een droge blusleiding Bij ministeriële regeling kan een droge blusleiding in andere gevallen dan in Art bepaald worden voorgeschreven en kunnen voorschriften ter zake van droge blusleidingen worden gegeven De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een in het eerste lid bedoelde droge blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen gebruiksgebied is niet groter dan 60 m voor nieuwbouw en 110 m voor bestaande bouw Een droge blusleiding van een te bouwen bouwwerk voldoet aan NEN Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist De afstand tussen een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste lid en een brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40 m Een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste en tweede lid is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan het eerste lid voldaan met een toestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd Een bij of krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties Een voorziening voor het bestrijden van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 en 6.31 is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN Maatregelen: 1. Brandslanghaspels zijn voor een woonfunctie en overige gebruiksfunctie niet verplicht. Gezien het beperkte gebruiksoppervlak is voor de bijeenkomstfunctie ook geen brandslanghaspel verplicht. 2. De vloer van het hoogste gebruiksgebied ligt lager dan 20 m boven het meetniveau waarbij het meetniveau gedefinieerd is als de hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw. Hierdoor is volgens artikel 6.29 lid 1 geen droge blusleiding van toepassing. 3. De stallingsgarage en de bijeenkomstfunctie zal moeten worden uitgerust met voldoende draagbare blustoestellen om beginnende branden tijdig te kunnen bestrijden. 4.5 BEREIKBAARHEID BB. Afdeling 6.8 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten stelt dat een bouwwerk zodanig bereikbaar is dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden geboden. Hiertoe gelden onderstaande specifieke eisen. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 20-25

22 Artikel Eisen Bestrijden van brand en rook Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. Dit geldt niet indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist Indien een bouwwerk dat op grond van het eerste lid een brandweeringang moet hebben meerdere toegangen heeft, worden in overleg met de brandweer een of meer van die toegangen als brandweeringang aangewezen In een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in artikel 6.20, eerste lid, wordt een brandweeringang bij een brandmelding automatisch ontsloten of ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor het verblijven van personen ligt een verbindingsweg die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten Het eerste lid is niet van toepassing: op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan m² en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090; op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m²; op een lichte industriefunctie uitsluitend voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090; indien de toegang tot het bouwwerk op ten hoogste 10 meter van een openbare weg ligt, of indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk naar het oordeel van het bevoegd gezag geen verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid vereist Tenzij het bestemmingsplan of een gemeentelijke verordening anderszins bepaalt heeft een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid: a. een breedte van ten minste 4,5 meter; b. een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste kilogram; c. een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en d. een doeltreffende afwatering Een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid is over de in het derde lid voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten Hekwerken die een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd Het eerste lid is niet van toepassing: op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan m² en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090; op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m²; een lichte industriefunctie uitsluitend voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090, of indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk naar het oordeel van het bevoegd gezag geen opstelplaatsen als bedoeld in het eerste lid vereist De afstand tussen een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid en een brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40 m Een opstelplaats voor brandweervoertuigen als bedoeld in het eerste lid is over de voorgeschreven hoogte en breedte als bedoeld in artikel 6.37, derde lid, vrijgehouden voor brandweervoertuigen Hekwerken die een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald 6.39 Een te bouwen gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven het meetniveau heeft een brandweerlift. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 21-25

23 Maatregelen: 1. De trappenhuizen van de gebouwen doen tevens dienst als brandweeringang 2. Een verbindingsweg tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk is niet vereist, aangezien het gebouw direct aan de weg grenst. 3. De positie van de entree van de stallingsgarage en de weg waaraan het gebouw is gelegen is de plaats waar een binnenaanval door de brandweer begint. 4. Aangezien de hoogte van het gebouw minder is dan 20 meter boven het meetniveau is een brandweerlift niet verplicht. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 22-25

24 5. BRANDOVERSLAG De brandoverslagberekeningen van de gevels van enkele maatgevende woningen zijn getoetst aan NEN 6068(2008) met het programma Pintegraal versie V44.a7_standaard van PeutzData. Hierbij is gekeken naar de meest kritische situaties. Deze situaties komen nergens boven de 15,0 kw/m² uit. De uitkomst van het rekenprogramma is in bijlage 2 toegevoegd. Opgemerkt dient te worden dat het kelderdeel van woningtype A en B1 buiten beschouwing is gelaten aangezien de bijdrage in het verloop van de brand voor de bovengelegen woningen zeer beperkt zal zijn. Bij de berekening van woningtype A en B1 is uitgegaan van de situatie waarbij alleen de begane grond in brand staat. De overslag van de kelder naar de bovengelegen verdieping zal niet via de gevel gaan maar binnen de woning zelf. Daarnaast is de gevelopening in de keldergevel dermate ver verwijderd van de overige gevels dat de invloed van de brand gering zal zijn. De berekening voor woningtype G en K valt buiten het toepassingsgebied van NEN 6068(2008) aangezien het oppervlak van de gevelopeningen groter is dan 50% van het vloeroppervlak, desondanks rekent Pintergaal de warmtestraling wel uit. Ook bij deze woningtypen blijft de warmtestraling (ruim) onder de 15,0 kw/m². De overslag van de kopgevel op as 9 naar as 10 is meegenomen in de berekening. Hierbij is in Pintegraal aangetoond dat nadere brandwerende voorzieningen voor deze gevels niet noodzakelijk zijn. De gevels van het overhangende deel tussen as 9 en as 10 dient wel voorzien te worden van brandwerend glas zoals in bijlage 1 op tekening is aangegeven. Berekening 1 Tussenwoningen ter plaatse van as 9 en 10 Maximale waarde in kw/m² Type A naar type G 7,1 Type G naar type K 6,4 Type K naar type K 5,1 Type K naar type O 3,8 Type B1 naar type H Type D naar type J 9.1 Type H1 naar L1 13,8 Type J naar type M 8,9 Type L1 naar type L1 14,0 Type M naar type J 12,8 Type L1 naar type Q 11,9 Type J naar type Q 5,2 Kopgevel Type Q naar tegenoverliggende kopgevel 5,4 BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 23-25

25 6. CONCLUSIE EN SAMENVATTING In opdracht van VORM Ontwikkeling te Papendrecht is het project Houthaven 5A/B te Amsterdam ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen van het gebouw getoetst aan de voorschriften uit het Bouwbesluit (versie 2012) met betrekking tot brandveiligheid. In dit rapport worden de gegeven voorschriften behandeld en de consequenties aangegeven. Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de tekeningen van van aken architecten. met datum 24 november Mits de voorzieningen worden getroffen zoals aangegeven op bijgaande tekeningen voldoet het plan aan de eisen met betrekking tot de brandveiligheid zoals vermeld in het Bouwbesluit Maatregelen: Voor de belangrijkste aandachtspunten om aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen wordt verwezen naar de onderdelen Maatregelen zoals genoemd in dit rapport. De (sub)brandcompartimentering en WBDBO-begrenzing is weergegeven in bijlage 1. Het plan is getoetst aan de brandveiligheidseisen die vereist zijn vanuit het Bouwbesluit. De aangegeven maatregelen zijn dus wat er minimaal vereist is conform Bouwbesluit. Nader af te stemmen in overleg met de veiligheidsregio: aanvalsplan brandweer en opstelplaats brandweervoertuigen. Aanbevelingen: De volgende aanbevelingen worden gedaan in kader van de uitvoering en het toekomstige gebruik van het gebouw: De in dit rapport genoemde prestatie-eisen zijn opgesteld in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning voor het aspect bouwen. Deze prestatie-eisen dienen derhalve in de besteks- en bouwvoorbereidingsfase in detail te worden verwerkt door een architect, aannemer en/of installateur. Het in de uitvoeringsfase laten controleren van de brandtechnische (bouwkundige en installatietechnische) voorzieningen zoals brandwerende deuren, brandkleppen, manchetten etc. aan de hand van certificaten en attesten. Indien in de toekomst wijzigingen in de indeling of gebruik van de gebouwen worden doorgevoerd wordt geadviseerd deze integraal te laten controleren op alle brandveiligheidsaspecten door KuiperCompagnons. BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 24-25

26 Bijlagen BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT grijze tekst in de tabellen is niet van toepassing in dit project Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam november 2015 versie: DO-editie 2 pagina 25-25

27 Bijlage 1 Tekeningen met brandcompartimentering

28 STOP STOP 60 meter 60 meter 60 meter R R R R R R R R R R R R R R R m² m² 60 meter 60 meter 60 meter m² m² R WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) extra beschermde vluchtroute: binnenoppervlak voldoet aan brandklasse B, rookklasse s2 rookmelder conform artikel 6.21 schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 5AB - kelder-2 / -1 Houthavens - Amsterdam versie:

29 wijz. R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R schaal 1:500 R WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) extra beschermde vluchtroute: binnenoppervlak voldoet aan brandklasse B, rookklasse s2 rookmelder conform artikel 6.21 KuiperCompagnons gewijzigd d.d blok 5AB - BG/1e Houthavens - Amsterdam versie: wijz.

30 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) extra beschermde vluchtroute: binnenoppervlak voldoet aan brandklasse B, rookklasse s2 rookmelder conform artikel 6.21 schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 5AB - 2e/3e Houthavens - Amsterdam versie:

31 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) extra beschermde vluchtroute: binnenoppervlak voldoet aan brandklasse B, rookklasse s2 rookmelder conform artikel 6.21 schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 5AB - 4e/dak Houthavens - Amsterdam versie:

32 Bijlage 2 Berekening van Pintegraal versie V44.a7_standaard van PeutzData

33 Project nummer : Project : Houthaven 5A/B Variant : tussenwoningen bij poort File : J:\813\307\00\3 Projectresultaat\04. Brandveiligheid\ AB as 6 7 editie 1.NPR File datum : :29:22 Print datum / tijd :29:40 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typeb1_bg to_20 Middenonder 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 1,2 Ok ,7 16,1 1,9 65 typeb1_bg to_21 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,5 Ok ,7 16,1 1,9 65 typeb1_bg to_21 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_ ,6 Ok ,7 16,1 1,9 65 typeb1_bg to_3 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 0,9 Ok ,7 16,1 1,9 65 typeb1_bg to_3 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,6 Ok ,7 16,1 1,9 65 typed_bg to_30 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,3 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_30 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 9,1 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_36 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,1 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_36 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,1 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_4 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 0,4 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_4 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 0,9 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_40 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,0 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_40 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,0 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_47 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,0 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_47 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,0 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_48 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,3 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_48 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,3 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_49 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 3,0 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_49 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 3,0 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_49 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,1 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 1

34 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typed_bg to_49 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 7,8 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_5 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 0,9 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_5 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 6,0 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_50 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,1 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_50 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 7,8 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_50 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 3,3 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typed_bg to_50 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 3,3 Ok 874 1,0 9,6 1,9 79 typeh1_1e to_22 Middenmidden 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 0,9 Ok 989 0,8 15,1 4,9 73 typeh1_1e to_22 Middenonder 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 1,1 Ok 989 0,8 15,1 4,9 73 typeh1_1e to_23 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,2 Ok 989 0,8 15,1 4,9 73 typeh1_1e to_23 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_ ,3 Ok 989 0,8 15,1 4,9 73 typeh1_1e to_6 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 3,3 Ok 989 0,8 15,1 4,9 73 typeh1_1e to_6 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,8 Ok 989 0,8 15,1 4,9 73 typeh1_1e to_7 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 3,3 Ok 989 0,8 15,1 4,9 73 typeh1_1e to_7 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,8 Ok 989 0,8 15,1 4,9 73 typej_1e to_28 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,3 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_28 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 8,9 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_35 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,1 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_35 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,1 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_39 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_39 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_43 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 2,2 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_43 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 2,2 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_44 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 1,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_44 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 1,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 2

35 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typej_1e to_44 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 0,6 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_44 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 3,5 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_49 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,8 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_49 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,8 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_50 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_50 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_52 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 3,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_52 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 3,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_52 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,1 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_52 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 7,7 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_8 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,2 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_8 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 8,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_9 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,2 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_1e to_9 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 8,0 Ok 846 1,1 8,7 4,9 86 typej_3e to_16 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 0,9 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_16 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 5,2 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_17 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 0,9 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_17 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 5,2 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_42 Linksmidden 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 0,2 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_42 Linksonder 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 0,1 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_45 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 2,2 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_45 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 2,2 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_46 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 0,4 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_46 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 2,3 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_46 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 1,3 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 3

36 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typej_3e to_46 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 1,3 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_53 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,8 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_53 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,8 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_54 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,0 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typej_3e to_54 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,0 Ok 846 1,1 8,7 10,8 86 typel1_2e to_10 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 3,5 Ok 991 0,8 15,1 7,9 74 typel1_2e to_10 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,0 Ok 991 0,8 15,1 7,9 74 typel1_2e to_11 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 3,5 Ok 991 0,8 15,1 7,9 74 typel1_2e to_11 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,0 Ok 991 0,8 15,1 7,9 74 typel1_2e to_24 Middenmidden 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 0,9 Ok 991 0,8 15,1 7,9 74 typel1_2e to_24 Middenonder 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 1,1 Ok 991 0,8 15,1 7,9 74 typel1_2e to_25 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,3 Ok 991 0,8 15,1 7,9 74 typel1_2e to_25 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_ ,5 Ok 991 0,8 15,1 7,9 74 typel1_3e to_14 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 2,3 Ok 991 0,8 15,1 10,8 74 typel1_3e to_14 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,9 Ok 991 0,8 15,1 10,8 74 typel1_3e to_15 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 2,3 Ok 991 0,8 15,1 10,8 74 typel1_3e to_15 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,9 Ok 991 0,8 15,1 10,8 74 typel1_3e to_58 Middenmidden 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 1,6 Ok 991 0,8 15,1 10,8 74 typel1_3e to_58 Middenonder 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 1,9 Ok 991 0,8 15,1 10,8 74 typel1_3e to_59 Middenmidden 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 1,6 Ok 991 0,8 15,1 10,8 74 typel1_3e to_59 Middenonder 0,00 0,00 0,09 0,0 6068_2008 1,8 Ok 991 0,8 15,1 10,8 74 typem_2e to_12 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 2,0 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_12 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,3 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_13 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 2,0 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_13 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,3 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 4

37 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typem_2e to_26 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 2,2 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_26 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,8 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_34 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,1 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_34 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,1 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_38 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,0 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_38 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,0 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_44 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 2,2 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_44 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 2,2 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_45 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 1,4 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_45 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 1,4 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_45 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,0 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_45 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 5,0 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_51 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 7,5 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_51 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 7,5 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_52 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 6,5 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_52 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 6,5 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_53 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,9 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_53 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,5 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_54 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,1 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_54 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,1 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_54 Middenmidden 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_2008 1,8 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typem_2e to_54 Middenonder 0,00 0,00 0,13 0,0 6068_ ,8 Ok 939 1,0 12,7 7,9 122 typeq_4e to_46 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,3 Ok 911 1,2 10,1 14,1 128 typeq_4e to_46 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,3 Ok 911 1,2 10,1 14,1 128 typeq_4e to_55 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,4 Ok 911 1,2 10,1 14,1 128 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 5

38 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typeq_4e to_55 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 5,4 Ok 911 1,2 10,1 14,1 128 typeq_4e to_56 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,8 Ok 911 1,2 10,1 14,1 128 typeq_4e to_56 Tegenover 0,00 0,00-5,80 0,0 6068_2008 4,8 Ok 911 1,2 10,1 14,1 128 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 6

39 Project nummer : Project : Variant : File : Houthaven 5A/B tussenwoningen bij poort J:\813\307\00\3 Projectresultaat\04. Brandveiligheid\ AB as 6 7 editie 1.NPR Print datum / tijd :29:40 Brandruimten Naam Breed Diep Hoog Gereduc Nivo WBDBO Plafond Samen naam Blok typed_bg 3,23 17,53 2,97 ja 1,00 60,35 tg_7 tg_8 tg_15 tg_14 tg_9 tg_10 tg_11 tg_6 typej_1e 5,10 17,53 2,97 ja 3,97 60,35 tg_27 tg_28 tg_29 tg_30 tg_31 tg_22 tg_23 tg_26 tg typej_1e _38 tg_37 typem_2e 5,10 3,37 2,97 ja 6,94 60,35 tg_48 tg_49 tg_12 tg_17 tg_86 tg_87 tg_50 tg_51 tg typem_2e _52 tg_41 tg_56 tg_55 tg_54 tg_47 typej_3e 5,10 17,53 2,97 ja 9,91 60,35 tg_65 tg_66 tg_67 tg_68 tg_69 tg_59 tg_72 tg_71 tg typej_3e _70 tg_64 typeq_4e 5,10 14,00 2,97 ja 13,13 60,35 tg_83 tg_84 tg_93 tg_75 tg_74 tg_81 tg_80 tg_79 tg typeq_4e _90 tg_89 tg_88 tg_82 typeb1_kelde 5,47 5,40 3,30 ja -2,30 60,60 tg_13 tg_77 tg_16 tg_85 typeb1_bg 3,23 8,91 2,97 ja 1,00 60,35 tg_0 tg_1 tg_2 tg_3 tg_4 tg_5 tg_92 tg_94 tg_78 tg typeb1_bg _91 tg_76 tg_95 typeh1_1e 5,40 3,22 2,97 ja 3,97 60,35 tg_19 tg_32 tg_33 tg_20 tg_34 tg_35 tg_21 tg_24 tg typeh1_1e _25 tg_18 tg_100 tg_99 tg_98 tg_97 tg_96 tg_101 typel1_2e 5,40 4,47 2,97 ja 6,94 60,35 tg_36 tg_53 tg_44 tg_43 tg_42 tg_57 tg_40 tg_39 tg typel1_2e _102 tg_103 tg_104 tg_105 tg_106 tg_107 typel1_3e 5,40 4,47 2,97 ja 9,91 60,35 tg_45 tg_63 tg_62 tg_61 tg_60 tg_73 tg_58 tg_46 tg typel1_3e _112 tg_111 tg_109 tg_110 tg_108 tg_113 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 7

40 Project nummer : Project : Variant : File : Houthaven 5A/B tussenwoningen bij poort J:\813\307\00\3 Projectresultaat\04. Brandveiligheid\ AB as 6 7 editie 1.NPR Print datum / tijd :29:41 Gevels en blokken Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Blok tg_0,00,00 3,23,00 2,97,00 1,00 tg_1 3,23,00 3,23 8,91 2,97,00 1,00 tg_10 5,50 20,01 5,50 8,91 2,97,00 1,00 tg_11 5,50 8,91 7,38 8,91 2,97,00 1,00 tg_12 10,60 3,37 17,00 3,37 2,97,00 6,94 tg_13 5,40 14,40 5,40 19,87 3,30,00-2,30 tg_14 8,17 17,53 8,17 20,01 2,97,00 1,00 tg_15 10,60 17,53 8,17 17,53 2,97,00 1,00 tg_16,00 19,87,00 14,40 3,30,00-2,30 tg_17 17,00 3,37 17,00 8,97 2,97,00 6,94 tg_18,00 16,99,00 8,11 2,97,00 3,97 tg_101,00 4,01,00,00 2,97,00 3,97 tg_19,00,00 5,40,00 2,97,00 3,97 tg_2 3,23 8,91 5,40 8,91 2,97,00 1,00 tg_20 4,39 3,20 4,39 4,47 2,97,00 3,97 tg_21 3,23 8,91 5,40 8,91 2,97,00 3,97 tg_22 5,50 20,01 5,50 8,91 2,97,00 3,97 tg_23 5,50 8,91 7,38 8,91 2,97,00 3,97 tg_24 5,40 8,91 5,40 16,99 2,97,00 3,97 tg_25 5,40 16,99,00 16,99 2,97,00 3,97 tg_26 7,38 8,91 7,38 3,44 2,97,00 3,97 tg_27 5,50,00 10,60,00 2,97,00 3,97 tg_28 10,60,00 10,60 17,53 2,97,00 3,97 tg_29 10,60 17,53 8,17 17,53 2,97,00 3,97 tg_3 5,40 8,91 5,40 16,99 2,97,00 1,00 tg_30 8,17 17,53 8,17 20,01 2,97,00 3,97 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 8

41 Gevels en blokken Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Blok tg_31 8,17 20,01 5,50 20,01 2,97,00 3,97 tg_32 5,40,00 5,40 3,22 2,97,00 3,97 tg_33 5,40 3,20 4,39 3,20 2,97,00 3,97 tg_34 4,39 4,47 3,23 4,47 2,97,00 3,97 tg_35 3,23 4,47 3,23 8,91 2,97,00 3,97 tg_36,00,00 5,40,00 2,97,00 6,94 tg_37 5,50 3,44 5,50,00 2,97,00 3,97 tg_38 7,38 3,44 5,50 3,44 2,97,00 3,97 tg_39,00 16,99,00 8,11 2,97,00 6,94 tg_107,00 4,01,00,00 2,97,00 6,94 tg_4 5,40 16,99,00 16,99 2,97,00 1,00 tg_40 5,40 16,99,00 16,99 2,97,00 6,94 tg_41 5,50 20,01 5,50 8,91 2,97,00 6,94 tg_42 3,23 8,91 5,40 8,91 2,97,00 6,94 tg_43 3,23 4,47 3,23 8,91 2,97,00 6,94 tg_44 5,40 4,47 3,23 4,47 2,97,00 6,94 tg_45,00,00 5,40,00 2,97,00 9,91 tg_46,00 16,99,00 8,11 2,97,00 9,91 tg_113,00 4,01,00,00 2,97,00 9,91 tg_47 5,50 3,44 5,50,00 2,97,00 6,94 tg_48 5,50,00 10,60,00 2,97,00 6,94 tg_49 10,60,00 10,60 3,37 2,97,00 6,94 tg_5,00 16,99,00 8,11 2,97,00 1,00 tg_50 10,60 17,53 8,17 17,53 2,97,00 6,94 tg_51 8,17 17,53 8,17 20,01 2,97,00 6,94 tg_52 8,17 20,01 5,50 20,01 2,97,00 6,94 tg_53 5,40,00 5,40 4,47 2,97,00 6,94 tg_54 7,38 3,44 5,50 3,44 2,97,00 6,94 tg_55 7,38 8,91 7,38 3,44 2,97,00 6,94 tg_56 5,50 8,91 7,38 8,91 2,97,00 6,94 tg_57 5,40 8,91 5,40 16,99 2,97,00 6,94 tg_58 5,40 16,99,00 16,99 2,97,00 9,91 tg_59 5,50 20,01 5,50 8,91 2,97,00 9,91 tg_6 7,38 8,91 7,38,00 2,97,00 1,00 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 9

42 Gevels en blokken Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Blok tg_60 3,23 8,91 5,40 8,91 2,97,00 9,91 tg_61 3,23 4,47 3,23 8,91 2,97,00 9,91 tg_62 5,40 4,47 3,23 4,47 2,97,00 9,91 tg_63 5,40,00 5,40 4,47 2,97,00 9,91 tg_64 5,50 3,44 5,50,00 2,97,00 9,91 tg_65 5,50,00 10,60,00 2,97,00 9,91 tg_66 10,60,00 10,60 17,53 2,97,00 9,91 tg_67 10,60 17,53 8,17 17,53 2,97,00 9,91 tg_68 8,17 17,53 8,17 20,01 2,97,00 9,91 tg_69 8,17 20,01 5,50 20,01 2,97,00 9,91 tg_7 7,38,00 10,60,00 2,97,00 1,00 tg_70 7,38 3,44 5,50 3,44 2,97,00 9,91 tg_71 7,38 8,91 7,38 3,44 2,97,00 9,91 tg_72 5,50 8,91 7,38 8,91 2,97,00 9,91 tg_73 5,40 8,91 5,40 16,99 2,97,00 9,91 tg_74,00,00 5,40,00 2,97,00 12,88 tg_75,00 14,00,00,00 2,97,00 12,88 tg_77 5,40 19,87,00 19,87 3,30,00-2,30 tg_79 3,23 4,47 3,23 8,91 2,97,00 12,88 tg_8 10,60,00 10,60 17,53 2,97,00 1,00 tg_80 5,40 4,47 3,23 4,47 2,97,00 12,88 tg_81 5,40,00 5,40 4,47 2,97,00 12,88 tg_82 5,50 3,44 5,50,00 2,97,00 12,88 tg_83 5,50,00 10,60,00 2,97,00 12,88 tg_84 10,60,00 10,60 14,00 2,97,00 12,88 tg_85,00 14,40 5,40 14,40 3,30,00-2,30 tg_86 17,00 8,97 10,60 8,97 2,97,00 6,94 tg_87 10,60 8,97 10,60 17,53 2,97,00 6,94 tg_88 7,38 3,44 5,50 3,44 2,97,00 12,88 tg_89 7,38 8,91 7,38 3,44 2,97,00 12,88 tg_9 8,17 20,01 5,50 20,01 2,97,00 1,00 tg_90 3,23 8,91 7,38 8,91 2,97,00 12,88 tg_93 10,60 14,00,00 14,00 2,97,00 12,88 tg_76 2,08 4,01,00 4,01 2,97,00 1,00 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 10

43 Gevels en blokken Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Blok tg_91 2,08 6,69 2,08 4,01 2,97,00 1,00 tg_78 1,59 6,69 2,08 6,69 2,97,00 1,00 tg_92,00 8,11 1,59 8,11 2,97,00 1,00 tg_94 1,59 8,11 1,59 6,69 2,97,00 1,00 tg_95,00 4,01,00,00 2,97,00 1,00 tg_96 2,15 4,01,00 4,01 2,97,00 3,97 tg_97 2,15 6,69 2,15 4,01 2,97,00 3,97 tg_98 1,59 6,69 2,15 6,69 2,97,00 3,97 tg_99 1,59 8,11 1,59 6,69 2,97,00 3,97 tg_100,00 8,11 1,59 8,11 2,97,00 3,97 tg_102,00 8,11 1,59 8,11 2,97,00 6,94 tg_103 1,59 8,11 1,59 6,69 2,97,00 6,94 tg_104 1,59 6,69 2,15 6,69 2,97,00 6,94 tg_105 2,15 6,69 2,15 4,01 2,97,00 6,94 tg_106 2,15 4,01,00 4,01 2,97,00 6,94 tg_108 2,15 4,01,00 4,01 2,97,00 9,91 tg_109 1,59 6,69 2,15 6,69 2,97,00 9,91 tg_110 2,15 6,69 2,15 4,01 2,97,00 9,91 tg_111 1,59 8,11 1,59 6,69 2,97,00 9,91 tg_112,00 8,11 1,59 8,11 2,97,00 9,91 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 11

44 Project nummer : Project : Variant : File : Houthaven 5A/B tussenwoningen bij poort J:\813\307\00\3 Projectresultaat\04. Brandveiligheid\ AB as 6 7 editie 1.NPR Print datum / tijd :29:41 Gevelopeningen Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Opgaande Gevel Brandruimte Brandwerend Balkon to_0 1,55 1,20 1,20 2,30 ja tg_0 typeb1_bg,00,00 to_1,76 1,20 1,20 2,30 ja tg_7 typed_bg,00,00 to_2 1,55 4,17 1,20 2,30 ja tg_19 typeh1_1e,00,00 to_3 3,40 4,17 1,20 2,30 ja tg_19 typeh1_1e,00,00 to_4,75 4,17 1,20 2,30 ja tg_27 typej_1e,00,00 to_5 2,63 4,17 1,20 2,30 ja tg_27 typej_1e,00,00 to_6 1,55 7,14 1,20 2,30 ja tg_36 typel1_2e,00,00 to_7 3,40 7,14 1,20 2,30 ja tg_36 typel1_2e,00,00 to_8,75 7,14 1,20 2,30 ja tg_48 typem_2e,00,00 to_9 2,63 7,14 1,20 2,30 ja tg_48 typem_2e,00,00 to_10 1,55 10,11 1,20 2,30 ja tg_45 typel1_3e,00,00 to_11 3,40 10,11 1,20 2,30 ja tg_45 typel1_3e,00,00 to_12,75 10,11 1,20 2,30 ja tg_65 typej_3e,00,00 to_13 2,63 10,11 1,20 2,30 ja tg_65 typej_3e,00,00 to_14 1,55 13,33 1,20 2,30 ja tg_74 typeq_4e,00,00 to_15 3,40 13,33 1,20 2,30 ja tg_74 typeq_4e,00,00 to_16,75 13,33 1,20 2,30 ja tg_83 typeq_4e,00,00 to_17 2,63 13,33 1,20 2,30 ja tg_83 typeq_4e,00,00 to_18,00 1,00 1,80 2,50 ja tg_4 typeb1_bg,00 1,79 to_19 2,77 1,00 1,80 2,50 ja tg_4 typeb1_bg,00,13 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 12

45 Gevelopeningen Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Opgaande Gevel Brandruimte Brandwerend Balkon to_20,00 3,97 1,80 2,50 ja tg_25 typeh1_1e,00 1,79 to_21 2,77 4,17 1,80 2,30 ja tg_25 typeh1_1e,00,13 to_22,00 6,94 1,80 2,50 ja tg_40 typel1_2e,00 1,79 to_23 2,77 7,14 1,80 2,30 ja tg_40 typel1_2e,00,13 to_24,00 9,91 1,80 2,50 nee tg_58 typel1_3e,00,00 to_25 2,77 10,11 1,80 2,30 nee tg_58 typel1_3e,00,00 to_26,28 10,11 2,24 2,30 ja tg_69 typej_3e,00,00 to_28,28 7,14 2,24 2,30 ja tg_52 typem_2e,00,00 to_30,28 4,17 2,24 2,30 ja tg_31 typej_1e,00,00 to_32,28 1,20 2,24 2,30 ja tg_9 typed_bg,00,00 to_34,00 9,91 2,42 2,50 ja tg_67 typej_3e,00 2,37 to_35,00 6,94 2,42 2,50 ja tg_50 typem_2e,00 2,37 to_36,00 3,97 2,42 2,50 ja tg_29 typej_1e,00 2,37 to_37,00 1,00 2,42 2,50 ja tg_15 typed_bg,00 2,37 to_38,00 9,91 2,48 2,50 ja tg_68 typej_3e,00 3,02 to_39,00 6,94 2,48 2,50 ja tg_51 typem_2e,00 3,02 to_40,00 3,97 2,48 2,50 ja tg_30 typej_1e,00 3,02 to_41,00 1,00 2,48 2,50 ja tg_14 typed_bg,00 3,02 to_43 1,37 4,17,70 2,30 ja tg_28 typej_1e,00,00 to_44 1,37 7,14,70 2,30 ja tg_49 typem_2e,00,00 to_45 1,37 10,11,70 2,30 ja tg_66 typej_3e,00,00 to_46 1,37 13,33,70 2,30 ja tg_84 typeq_4e,00,00 to_47 9,76 1,20 1,20 2,30 ja tg_8 typed_bg,00,00 to_48 12,06 1,20 1,20 2,30 ja tg_8 typed_bg,00,00 to_49 9,76 4,17 1,20 2,30 ja tg_28 typej_1e,00,00 to_50 12,06 4,17 1,20 2,30 ja tg_28 typej_1e,00,00 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 13

46 Gevelopeningen Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Opgaande Gevel Brandruimte Brandwerend Balkon to_51 5,39 7,14 1,20 2,30 ja tg_87 typem_2e,00,00 to_52 3,10 7,14 1,20 2,30 ja tg_87 typem_2e,00,00 to_53 9,76 10,11 1,20 2,30 ja tg_66 typej_3e,00,00 to_54 12,06 10,11 1,20 2,30 ja tg_66 typej_3e,00,00 to_55 4,32 14,03 1,20 1,60 ja tg_84 typeq_4e,00,00 to_56 6,82 14,03 1,20 1,60 ja tg_84 typeq_4e,00,00 to_42 1,02 13,13 1,20 2,50 ja tg_93 typeq_4e,00,00 to_57 2,82 13,13 2,30 2,50 ja tg_93 typeq_4e,00,00 to_58 5,88 13,13 1,20 2,50 ja tg_93 typeq_4e,00,00 to_59 7,68 13,13 2,30 2,50 ja tg_93 typeq_4e,00,00 to_60,38 -,40 1,00,80 nee tg_77 typeb1_kelder,00,00 to_61 2,22 -,40 2,80,80 nee tg_77 typeb1_kelder,00,00 to_62,90 9,54 4,60,00 ja tg_12 typem_2e 2,60,00 to_63,90 9,54 4,60,00 ja tg_86 typem_2e 2,60,00 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 tussenwoningen bij poort : 14

47 Project nummer : Project : Houthaven 5A/B Variant : kopwoningen met erker File : J:\813\307\00\3 Projectresultaat\04. Brandveiligheid\ kopwoning erker.npr File datum : :39:28 Print datum / tijd :39:42 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typea_bg to_16 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 4,0 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_16 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,5 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_34 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,9 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_34 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,6 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_40 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,1 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_40 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,0 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_44 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 7,1 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_44 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,0 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_47 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 6,2 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_47 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,6 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_56 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 4,2 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_56 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,8 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_57 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 5,8 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_57 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,1 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_58 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 4,5 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_58 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,9 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_59 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 5,7 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_59 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,9 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_60 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,7 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_60 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,4 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 1

48 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typea_bg to_61 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 5,8 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typea_bg to_61 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,9 Ok 763 1,2 7,3 1,9 71 typeg_1e to_15 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,6 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_15 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,5 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_19 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,0 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_19 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,1 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_22 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,5 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_22 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,2 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_23 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,3 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_23 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,0 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_25 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,3 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_25 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,7 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_27 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 5,4 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_27 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,8 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_29 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,6 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_29 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,4 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_31 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 5,4 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_31 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,8 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_33 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,6 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_33 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,5 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_38 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 5,6 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_38 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,8 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_39 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 5,6 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_39 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,8 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_43 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 6,4 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 2

49 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typeg_1e to_43 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,0 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_46 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 5,7 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typeg_1e to_46 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,6 Buiten toep. NEN6068! 750 1,2 7,1 4,9 80 typek_2e to_14 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,8 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_14 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,3 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_18 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,6 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_18 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,1 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_20 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,3 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_20 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,6 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_21 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,6 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_21 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,7 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_24 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 5,1 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_24 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,6 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_26 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,6 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_26 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,0 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_28 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,6 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_28 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,4 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_30 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,7 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_30 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,6 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_32 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,1 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_32 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,3 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_36 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,8 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_36 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,6 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_37 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,7 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_37 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,5 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 3

50 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typek_2e to_42 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,9 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_42 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,0 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_45 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,8 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_2e to_45 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,4 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 7,9 87 typek_3e to_10 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,2 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_10 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,4 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_11 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,0 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_11 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,3 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_12 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,1 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_12 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,2 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_13 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,1 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_13 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,1 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_2 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,9 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_2 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,4 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_3 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,8 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_3 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,4 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_4 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,3 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_4 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,3 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_5 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,5 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_5 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,8 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_6 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,5 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_6 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,3 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_7 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,8 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_7 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,5 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_8 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 3,8 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 4

51 Brandscenario"s Naam Brandruimte Opening Positie Rechts Omhoog Terug Hoek Versie kw/m2 Commentaar Tf R Deff Hn typek_3e to_8 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 1,4 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_9 Middenonder 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 2,4 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 typek_3e to_9 Middenmidden 0,00 0,00 0,00 0,0 6068_2008 0,6 Buiten toep. NEN6068! 690 1,3 7,1 10,8 87 Opp Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 5

52 Project nummer : Project : Variant : File : Houthaven 5A/B kopwoningen met erker J:\813\307\00\3 Projectresultaat\04. Brandveiligheid\ kopwoning erker.npr Print datum / tijd :39:42 Brandruimten Naam Breed Diep Hoog Gereduc Nivo WBDBO Plafond Samen naam Blok typea_bg 3,23 17,53 2,97 ja 1,00 60,34 tg_101 tg_19 tg_12 tg_51 tg_38 tg_41 tg_47 tg_48 t typea_bg g_49 tg_79 tg_43 tg_8 tg_1 typeg_1e 5,10 17,53 2,97 ja 3,97 60,34 tg_100 tg_20 tg_13 tg_53 tg_36 tg_32 tg_75 tg_61 t typeg_1e g_74 tg_80 tg_87 tg_9 tg_2 typek_2e 5,10 3,37 2,97 ja 6,94 60,34 tg_99 tg_21 tg_16 tg_46 tg_39 tg_33 tg_76 tg_60 tg typek_2e _73 tg_81 tg_91 tg_6 tg_3 tg_15 tg_30 tg_27 tg_10 typek_2e tg_105 typek_3e 5,10 17,53 2,97 ja 9,91 60,34 tg_98 tg_24 tg_17 tg_45 tg_40 tg_34 tg_77 tg_58 tg typek_3e _63 tg_85 tg_90 tg_7 tg_4 tg_14 tg_31 tg_28 tg_11 typek_3e tg_104 typeo_4e 5,10 14,00 2,97 ja 13,13 60,34 tg_65 tg_50 tg_54 tg_62 tg_86 tg_5 tg_22 tg_37 tg_ typeo_4e 29 tg_23 tg_26 tg_0 tg_25 tg_18 tg_67 tg_42 tg_35 typeo_4e tg_78 tg_57 tg_66 tg_64 tg_56 tg_59 tg_52 tg_44 tg typeo_4e _55 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 6

53 Project nummer : Project : Variant : File : Houthaven 5A/B kopwoningen met erker J:\813\307\00\3 Projectresultaat\04. Brandveiligheid\ kopwoning erker.npr Print datum / tijd :39:42 Gevels en blokken Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Blok tg_0 15,60,83 16,28,00 2,97,00 12,88 tg_1 15,60 16,48 15,60,83 2,97,00 1,00 tg_10 14,41 11,24 15,60 11,24 2,97,00 6,94 tg_100 15,60,83 16,28,00 2,97,00 3,97 tg_101 15,60,83 16,28,00 2,97,00 1,00 tg_104 15,60 11,24 15,60,83 2,97,00 9,91 tg_105 15,60 11,24 15,60,83 2,97,00 6,94 tg_11 14,41 11,24 15,60 11,24 2,97,00 9,91 tg_12 17,50,00 17,50 3,04 2,97,00 1,00 tg_13 20,51,00 20,51 3,21 2,97,00 3,97 tg_14 15,60 15,26 14,41 15,26 2,97,00 9,91 tg_15 15,60 15,26 14,41 15,26 2,97,00 6,94 tg_16 20,51,00 20,51 3,21 2,97,00 6,94 tg_17 20,51,00 20,51 3,21 2,97,00 9,91 tg_18 20,51,00 20,51 3,21 2,97,00 12,88 tg_19 16,28,00 17,50,00 2,97,00 1,00 tg_2 15,60 16,48 15,60,83 2,97,00 3,97 tg_20 16,28,00 20,51,00 2,97,00 3,97 tg_21 16,28,00 20,51,00 2,97,00 6,94 tg_22 15,60 15,26 14,41 15,26 2,97,00 12,88 tg_23 14,41 11,24 15,60 11,24 2,97,00 12,88 tg_24 16,28,00 20,51,00 2,97,00 9,91 tg_25 16,28,00 20,51,00 2,97,00 12,88 tg_26 15,60 11,24 15,60,83 2,97,00 12,88 tg_27 13,52 13,26 14,41 11,24 2,97,00 6,94 tg_28 13,52 13,26 14,41 11,24 2,97,00 9,91 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 7

54 Gevels en blokken Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Blok tg_29 13,52 13,26 14,41 11,24 2,97,00 12,88 tg_3 15,60 16,48 15,60 15,26 2,97,00 6,94 tg_30 14,41 15,26 13,52 13,26 2,97,00 6,94 tg_31 14,41 15,26 13,52 13,26 2,97,00 9,91 tg_32 18,66 8,57 19,41 8,57 2,97,00 3,97 tg_33 18,66 8,57 19,41 8,57 2,97,00 6,94 tg_34 18,60 8,57 19,41 8,57 2,97,00 9,91 tg_35 18,66 8,57 19,41 8,57 2,97,00 12,88 tg_36 18,66 3,21 18,66 8,57 2,97,00 3,97 tg_37 14,41 15,26 13,52 13,26 2,97,00 12,88 tg_38 18,66 3,04 18,66 8,57 2,97,00 1,00 tg_39 18,66 3,21 18,66 8,57 2,97,00 6,94 tg_4 15,60 16,48 15,60 15,26 2,97,00 9,91 tg_40 18,66 3,21 18,66 8,57 2,97,00 9,91 tg_41 18,66 8,57 19,41 8,57 2,97,00 1,00 tg_42 18,66 3,21 18,66 8,57 2,97,00 12,88 tg_43 17,13 19,36 17,13 16,48 2,97,00 1,00 tg_44 20,86 3,21 20,61 3,21 2,97,00 12,88 tg_45 20,51 3,21 18,60 3,21 2,97,00 9,91 tg_46 20,51 3,21 18,66 3,21 2,97,00 6,94 tg_47 19,41 8,57 19,41 8,94 2,97,00 1,00 tg_48 19,41 8,94 20,51 8,94 2,97,00 1,00 tg_49 20,51 8,94 20,51 19,36 2,97,00 1,00 tg_5 15,60 19,36 15,60 15,26 2,97,00 12,88 tg_50 25,91,00 25,91 13,36 2,97,00 12,88 tg_51 17,50 3,04 18,66 3,04 2,97,00 1,00 tg_52 20,86 4,24 20,86 3,21 2,97,00 12,88 tg_53 20,51 3,21 18,66 3,21 2,97,00 3,97 tg_54 25,91 13,36 20,51 13,36 2,97,00 12,88 tg_55 20,61 3,21 20,61,00 2,97,00 12,88 tg_56 22,77 8,57 22,77 4,24 2,97,00 12,88 tg_57 19,41 8,94 21,30 8,94 2,97,00 12,88 tg_58 19,41 8,94 20,51 8,94 2,97,00 9,91 tg_59 22,77 4,24 20,86 4,24 2,97,00 12,88 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 8

55 Gevels en blokken Naam LO_x LO_y RO_x RO_y Hoogte Hoek Omhoog Blok tg_6 17,13 16,48 15,60 16,48 2,97,00 6,94 tg_60 19,41 8,94 20,51 8,94 2,97,00 6,94 tg_61 19,41 8,94 20,51 8,94 2,97,00 3,97 tg_62 20,51 13,36 20,51 19,36 2,97,00 12,88 tg_63 20,51 8,94 20,51 19,36 2,97,00 9,91 tg_64 21,30 8,57 22,77 8,57 2,97,00 12,88 tg_65 20,61,00 25,91,00 2,97,00 12,88 tg_66 21,30 8,94 21,30 8,57 2,97,00 12,88 tg_67 20,51 3,21 18,66 3,21 2,97,00 12,88 tg_7 17,13 16,48 15,60 16,48 2,97,00 9,91 tg_73 20,51 8,94 20,51 19,36 2,97,00 6,94 tg_74 20,51 8,94 20,51 19,36 2,97,00 3,97 tg_75 19,41 8,57 19,41 8,94 2,97,00 3,97 tg_76 19,41 8,57 19,41 8,94 2,97,00 6,94 tg_77 19,41 8,57 19,41 8,94 2,97,00 9,91 tg_78 19,41 8,57 19,41 8,94 2,97,00 12,88 tg_79 20,51 19,36 17,13 19,36 2,97,00 1,00 tg_8 17,13 16,48 15,60 16,48 2,97,00 1,00 tg_80 20,51 19,36 17,13 19,36 2,97,00 3,97 tg_81 20,51 19,36 17,13 19,36 2,97,00 6,94 tg_85 20,51 19,36 17,13 19,36 2,97,00 9,91 tg_86 20,51 19,36 15,60 19,36 2,97,00 12,88 tg_87 17,13 19,36 17,13 16,48 2,97,00 3,97 tg_9 17,13 16,48 15,60 16,48 2,97,00 3,97 tg_90 17,13 19,36 17,13 16,48 2,97,00 9,91 tg_91 17,13 19,36 17,13 16,48 2,97,00 6,94 tg_98 15,60,83 16,28,00 2,97,00 9,91 tg_99 15,60,83 16,28,00 2,97,00 6,94 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 9

56 Project nummer : Project : Variant : File : Houthaven 5A/B kopwoningen met erker J:\813\307\00\3 Projectresultaat\04. Brandveiligheid\ kopwoning erker.npr Print datum / tijd :39:43 Gevelopeningen Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Opgaande Gevel Brandruimte Brandwerend Balkon to_0,87 13,33 1,20 2,42 nee tg_65 typeo_4e,00,00 to_1 2,72 13,33 1,20 2,42 nee tg_65 typeo_4e,00,00 to_2,98 13,33 1,20 2,42 nee tg_25 typeo_4e,00,00 to_3 2,83 13,33 1,20 2,42 nee tg_25 typeo_4e,00,00 to_4,04 13,33 1,00 2,42 nee tg_0 typeo_4e,00,00 to_5 1,91 13,33 1,20 2,42 nee tg_26 typeo_4e,00,00 to_6 5,88 14,85 1,20,90 nee tg_26 typeo_4e,00,00 to_7 8,43 13,33 1,20 2,42 nee tg_26 typeo_4e,00,00 to_8,00 13,13 1,19 2,51 nee tg_23 typeo_4e,00,00 to_9,00 13,13 2,20 2,51 nee tg_29 typeo_4e,00,00 to_10,00 13,13 2,19 2,51 nee tg_37 typeo_4e,00,00 to_11,00 13,13 1,19 2,51 nee tg_22 typeo_4e,00,00 to_12,48 13,33 1,20 2,35 nee tg_86 typeo_4e,00,00 to_13 3,66 13,33 1,20 2,35 nee tg_86 typeo_4e,00,00 to_14,48 10,11 1,20 2,35 ja tg_85 typek_3e,00,00 to_15,48 7,14 1,20 2,35 ja tg_81 typek_2e,00,00 to_16,48 4,17 1,20 2,35 ja tg_80 typeg_1e,00,00 to_17,48 1,20 1,20 2,35 ja tg_79 typea_bg,00,00 to_18,00 9,91 1,19 2,51 ja tg_14 typek_3e,00,00 to_19,00 6,94 1,19 2,51 ja tg_15 typek_2e,00,00 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 10

57 Gevelopeningen Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Opgaande Gevel Brandruimte Brandwerend Balkon to_20,00 9,91 2,19 2,51 ja tg_31 typek_3e,00,00 to_21,00 9,91 2,20 2,51 ja tg_28 typek_3e,00,00 to_22,00 6,94 2,20 2,51 ja tg_27 typek_2e,00,00 to_23,00 6,94 2,19 2,51 ja tg_30 typek_2e,00,00 to_24,00 9,91 1,19 2,51 ja tg_11 typek_3e,00,00 to_25,00 6,94 1,19 2,51 ja tg_10 typek_2e,00,00 to_26 1,91 10,11 1,20 2,42 ja tg_104 typek_3e,00,00 to_27 1,91 7,14 1,20 2,42 ja tg_105 typek_2e,00,00 to_28 5,88 11,63 1,20,90 ja tg_104 typek_3e,00,00 to_29 5,88 8,66 1,20,90 ja tg_105 typek_2e,00,00 to_30 8,43 10,11 1,20 2,42 ja tg_104 typek_3e,00,00 to_31 8,43 7,14 1,20 2,42 ja tg_105 typek_2e,00,00 to_32,04 10,11 1,00 2,42 ja tg_98 typek_3e,00,00 to_33,04 7,14 1,00 2,42 ja tg_99 typek_2e,00,00 to_34,04 4,17 1,00 2,42 ja tg_100 typeg_1e,00,00 to_35,04 1,20 1,00 2,42 ja tg_101 typea_bg,00,00 to_36,98 10,11 1,20 2,42 ja tg_24 typek_3e,00,00 to_37 2,83 10,11 1,20 2,42 ja tg_24 typek_3e,00,00 to_38,98 7,14 1,20 2,42 ja tg_21 typek_2e,00,00 to_39 2,83 7,14 1,20 2,42 ja tg_21 typek_2e,00,00 to_40,98 4,17 1,20 2,42 ja tg_20 typeg_1e,00,00 to_41 2,83 4,17 1,20 2,42 ja tg_20 typeg_1e,00,00 to_42,00 9,91 2,88 2,50 ja tg_90 typek_3e,00,00 to_43,00 6,94 2,88 2,50 ja tg_91 typek_2e,00 1,74 to_44,00 3,97 2,88 2,50 ja tg_87 typeg_1e,00 1,74 to_45,00 9,91 1,53 2,50 ja tg_7 typek_3e,00,00 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 11

58 Gevelopeningen Naam Rechts Omhoog Breedte Hoogte Opgaande Gevel Brandruimte Brandwerend Balkon to_46,00 6,94 1,53 2,50 ja tg_6 typek_2e,00,00 to_47,00 3,97 1,53 2,50 ja tg_9 typeg_1e,00,00 to_48,00 1,00 1,53 2,50 ja tg_8 typea_bg,00,00 to_49,00 1,00 2,88 2,50 ja tg_43 typea_bg,00 1,74 to_50 1,13 1,20,67 2,35 ja tg_1 typea_bg,00,00 to_51 2,32 1,00 1,80 2,55 ja tg_1 typea_bg,00,00 to_52 4,66 1,20,67 2,35 ja tg_1 typea_bg,00,00 to_53 7,15 1,20 1,20 2,42 ja tg_1 typea_bg,00,00 to_54 11,12 2,72 1,20,90 ja tg_1 typea_bg,00,00 to_55 13,67 1,20 1,20 2,42 ja tg_1 typea_bg,00,00 to_56 1,13 4,17,67 2,35 ja tg_2 typeg_1e,00,87 to_57 2,32 4,17 1,80 2,35 ja tg_2 typeg_1e,00 1,46 to_58 4,66 4,17,67 2,35 ja tg_2 typeg_1e,00,87 to_59 7,15 4,17 1,20 2,42 ja tg_2 typeg_1e,00,00 to_60 11,12 5,69 1,20,90 ja tg_2 typeg_1e,00,00 to_61 13,67 4,17 1,20 2,42 ja tg_2 typeg_1e,00,00 Licentie : KuiperCompagnons Rotterdam Pintegraal versie : V44.a7_standaard C PeutzData 2001, 2011 kopwoningen met erker : 12

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Bijlage 3 Bespreekpunten Brandveiligheid 5 februari 2015

73 Houthavens blok 4 / 5 te Amsterdam - Bespreekpunten Brandveiligheid werknummer datum 5 februari 2015 versie editie 0 opdrachtgever VORM Architect Klunder Architecten blok 4D, 4E en 4F / van aken architecten blok 5A en 5B Het plan omvat vijf aparte woonblokken welke boven twee verdiepte garages worden gerealiseerd. De garage bij blok 4 is één bouwlaag verdiept, de garage bij blok 5 omvat twee parkeerlagen. Alle blokken zijn voorzien van vijf woonlagen waarbij de brandscheiding volgens bijgevoegde tekeningen bij bijlage 1 zal worden gerealiseerd. De beide garages zijn groter dan 1000m² en zullen gecompartimenteerd moeten worden met roldeuren of rolluiken, aangestuurd door rookmelders aan beide zijden. Deze scheiding is op de bijgevoegde tekeningen aangegeven. De maximale loopafstand van 60 meter bij de garages is toelaatbaar op basis van een bezetting van minder dan 1 persoon per 30 m² conform artikel lid 7. Bespreekpunten Klunder Architecten blok 4D, 4E en 4F: - Het plan voorziet in diverse portiekontsluitingen waarop meer dan 800 m² gebruiksoppervlak per portiek is aangewezen en de hoogste vloer van een verblijfsgebied ligt boven de 12,5 m boven meetniveau waarbij het aansluitende terrein wordt gemeten ter plaatse van de toegang tot het gebouw. (art b). De toegang van het gebouw ligt echter op het verhoogde niveau van de parkeergarage waarbij niet gelijk het aansluitende terrein kan worden bereikt. Het verschil is echter dermate klein (0,16 m) en het veiligheidsniveau is maximaal zodat dit als gelijkwaardig kan worden opgevat. - Aangezien de vloer van het hoogstgelegen verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 8 meter boven het meetniveau is gelegen komen de woningtoegangsdeuren uit in een Extra Beschermde Vluchtroute volgens artikel lid 7. Op basis van het advies met registratienummer 1404 van de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften van 4 september 2014 wordt een beroep gedaan op gelijkwaardigheid, zie bijlage 2. De portiektrap zal op de bovenste verdieping naar de galerij toe brandwerend worden gescheiden en in tegenstelling tot het genoemde advies is bij dit ontwerp een tweede vluchtroute voor alle woningen aanwezig waardoor de veiligheid wordt gegarandeerd ondanks de afwijking van het Bouwbesluit De deuren welke direct uitkomen op de portiektrap worden zelfsluitend uitgevoerd op vrijloopdrangers welke worden aangesloten op rookmelders in de woning.

74 Bespreekpunten van aken architecten blok 5A en 5B: - De hoogste vloer van een verblijfsgebied ligt boven de 12,5 m boven meetniveau waarbij het aansluitende terrein wordt gemeten ter plaatse van de toegang tot het gebouw. (art b). De feitelijke toegang van het gebouw ligt echter op het verhoogde niveau van de parkeergarage waarbij niet gelijk het aansluitende terrein kan worden bereikt. Het verschil is echter dermate klein (0,63 m) en het veiligheidsniveau is maximaal zodat dit als gelijkwaardig kan worden opgevat. Door de woningen op de begane grond direct op het dak van de parkeergarage te ontsluiten is de veiligheid van deze woningen gelijkwaardig aan het beoogde niveau van het Bouwbesluit. Rotterdam, 5 februari 2015 Ir. J. Hardlooper

75 Bijlage 1

76 60 meter 60 meter 60 meter 60 meter m² m² WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 4DEF - kelder/bg Houthavens - Amsterdam versie:

77 WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 4DEF - 1e/2e verdieping Houthavens - Amsterdam versie:

78 WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 4DEF - 3e/4e verdieping Houthavens - Amsterdam versie:

79 60 meter 60 meter 60 meter m² m² 60 meter 60 meter 60 meter m² m² WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 5AB - kelder-2 / -1 Houthavens - Amsterdam versie:

80 WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 5AB - BG/1e Houthavens - Amsterdam versie:

81 WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 5AB - 2e/3e Houthavens - Amsterdam versie:

82 WBDBO: 30 minuten (volgens NEN 6068) WBDBO: 60 minuten (volgens NEN 6068) schaal 1:500 KuiperCompagnons blok 5AB - 4e/dak Houthavens - Amsterdam versie:

83 Bijlage 2

84 ADVIES Registratienummer: 1404 Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute Datum: 4 september 2014 Status: Definitief Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften Postbus BV Rotterdam Secretariaat Beschrijving Een nieuw te bouwen appartementengebouw bevat in totaal 14 appartementen in drie bouwlagen. Zeven appartementen staan in directe verbinding met het besloten trappenhuis dat wordt beschouwd als portiektrappenhuis en is uitgevoerd als een extra beschermde vluchtroute. Twee van de zeven appartementen liggen langs een besloten gang op de tweede verdieping die in open verbinding staat met het trappenhuis. Ook voor deze appartementen is het trappenhuis de enige vluchtroute. Aanvrager heeft op de woningtoegangsdeur van het appartement waarlangs de vluchtroute van het verst gelegen appartement voert, een vrijloopdranger voorzien die is aangestuurd door de rookmelders in de woning. Hiermee is beoogd om veilig langs de woningtoegangsdeur van de te passeren woning in deze gang te kunnen vluchten. Kenmerk 1404 Op de eerste verdieping liggen vier appartementen langs een niet-besloten galerij die aan één zijde aansluit op het besloten trappenhuis en hiervan is afgescheiden middels een 20 minuten brandwerende pui. Aan de andere zijde van de galerij is een noodtrap die direct voert naar het aansluitende terrein. Op de begane grond, onder de galerijwoningen op de eerste verdieping, zijn ten slotte nog drie appartementen gelegen die direct vanaf het aansluitende terrein onder de galerij worden ontsloten. Aanvrager is van mening dat het besloten trappenhuis voldoet aan alle voorwaarden uit Bouwbesluit artikel lid 4b. Daardoor is het volgens aanvrager aan te merken als een portiektrappenhuis. In een portiektrappenhuis voert een enkele vluchtroute langs woningtoegangsdeuren van de appartementen die erop zijn aangewezen. Voor één woning langs de besloten gang op de tweede verdieping heeft de aanvrager als extra voorziening een vrijloopdranger toegepast. Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: 1. Is de enkele besloten vluchtroute te beschouwen als een portiekontsluiting zoals bedoeld in Bouwbesluit artikel lid 4 punt b? Pagina 1 van 5

85 2. Is de voorgestelde installatietechnische voorziening (vrijloopdranger, aangestuurd door de rookmelders in de woning) gelijkwaardig aan een bouwkundige tweede vluchtroute en voldoet het bouwplan hiermee aan artikel lid 2? Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften Datum 4 september 2014 Kenmerk 1404 Standpunt bevoegd gezag Het bevoegd gezag vindt dat het aanbrengen van installatietechnische voorzieningen nooit 100% betrouwbaar is en een minder veilige oplossing biedt dan een permanente bouwkundige oplossing in de vorm van een tweede vluchtroute. Daarnaast is het bevoegd gezag van mening dat artikel lid 4 niet van toepassing is voor dit bouwplan. Standpunt aanvrager Aanvrager stelt dat voor het bouwplan artikel lid 4 van toepassing is en dat het bouwplan voldoet aan het gestelde in artikel lid 4b. Om tegemoet te komen aan het bevoegd gezag wil de aanvrager deurdrangers plaatsen die worden aangestuurd door rookmelders in appartementen 13 en 14. Pagina 2 van 5

86 Uitgangspunten Het advies is gebaseerd op de volgende documenten: 1. Adviesaanvraag van 19 mei 2014; 2. Brief gemeente met verzoek om aanvullen gegevens t.b.v. omgevingsvergunningaanvraag; 3. Brief brandveiligheidsadviseur met conclusies beoordeling brandveiligheid; 4. Tekeningen architect: situatie, plattegronden, gevels en doorsneden. Inhoudelijke beschouwing adviesvraag De adviescommissie heeft bij de behandeling van de adviesaanvraag het volgende overwogen: Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften Datum 4 september 2014 Kenmerk 1404 Een enkele vluchtroute vanuit een woning mag in beginsel niet langs ramen, deuren of andere beweegbare constructieonderdelen van andere woonfuncties voeren (Bouwbesluit artikel lid 2). De wetgever maakt hierop een uitzondering voor de portiekontsluiting. De wetgever acht een portiek die aan de volgende voorwaarden voldoet namelijk voldoende veilig: er zijn niet teveel woningen op het trappenhuis aangewezen (maximaal 800 m 2 gebruiksoppervlakte), het betreft geen hoogbouw (vloeren niet hoger dan 12,5 m boven meetniveau) en de erop aangewezen woningen zijn niet te groot (maximaal 150 m 2 ). Bovendien dienen de woningen direct te grenzen aan het trappenhuis (Bouwbesluit artikel lid 4 en lid 4b). Of de twee woningen langs de gang op de tweede verdieping wel of niet direct grenzen aan het trappenhuis is voor meerdere uitleg vatbaar. Juridisch is direct grenzen aan niet gedefinieerd in het Bouwbesluit. De wetgever heeft hiervoor in elk geval geen besloten gang voor ogen gehad die in open verbinding staat met het trappenhuis en waaraan twee woningen grenzen. Aan de andere kant heeft de wetgever dit ook niet expliciet uitgesloten. In die zin is de ontwerpoplossing die centraal staat in deze casus te beschouwen als een niet-standaard oplossing voor een portiektrappenhuis. Een niet-standaard portiekoplossing is evenwel toegestaan mits deze ten minste dezelfde mate van veiligheid biedt als is beoogd met de voorschriften (Bouwbesluit 2012 artikel 1.3 lid 1). Op basis van de volgende overwegingen is de adviescommissie van mening dat in deze casus sprake is van een gelijkwaardige mate van veiligheid als beoogd met de voorschriften: het trappenhuis en de hierop aangewezen woningen met een enkele vluchtroute voldoet voor een groot deel direct aan de prestatie-eisen zoals zijn voorgeschreven in artikel lid 4 en lid 4b van het Bouwbesluit 2012: bij brand in een woning die rechtstreeks uitkomt op het trappenhuis, worden nooit meer dan zeven appartementen (totale gebruiksoppervlakte is circa 600 m 2 ) bedreigd door belemmering van de enige vluchtroute via het trappenhuis. De vier appartementen langs de galerij op de eerste verdieping zijn middels een brandwerende pui afgescheiden van het portiektrappenhuis en kunnen in dat geval altijd gebruik maken van de tweede vluchtroute via de noodtrap aan de andere zijde van de galerij. Aan de voorwaarde voor de maximaal op het trappenhuis aangewezen hoeveelheid gebruiksoppervlakte wordt daarom rechtstreeks vol- Pagina 3 van 5

87 daan, dan wel is naar de mening van de adviescommissie sprake van een gelijkwaardige mate van vluchtveiligheid als beoogd met de voorschriften. De wetgever heeft het vluchten via een horizontaal doodlopend eind nadrukkelijk uitgesloten in Bouwbesluit 2012, artikel lid 2. In dit artikel is alleen een uitzondering gemaakt voor tegenover elkaar liggende woningtoegangsdeuren. In de artikelsgewijze toelichting van het Bouwbesluit 2012 staat hierover het volgende: Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften Datum 4 september 2014 Kenmerk 1404 Het tweede lid beperkt bij een woning die slechts via een enkele route kan worden ontvlucht, het risico dat die vluchtroute onbruikbaar wordt doordat een deur of raam open blijft staan. Omdat voordeuren van woningen niet zelfsluitend hoeven te zijn, bestaat de kans dat een vluchtend persoon de voordeur van een brandend appartement laat openstaan, met als mogelijk gevolg dat de vluchtroute voor andere personen geblokkeerd raakt door rook of vuur. Per 1 april 2014 heeft de minister in de ministeriële regeling (Regeling Bouwbesluit 2012) het volgende artikel toegevoegd en in werking gesteld: Artikel 2.3 In afwijking van artikel 6.26, tweede lid, van het besluit geldt voor een woongebouw zoals bedoeld in artikel 2.104, vierde lid, van het besluit dat een niet-gemeenschappelijke doorgang een zelfsluitende deur heeft. Dit betekent dat voortaan bij nieuw te bouwen woongebouwen met een portiekontsluiting de woningtoegangsdeuren altijd zelfsluitend dienen te zijn uitgevoerd. Hiermee wordt het risico van het onbruikbaar worden van de enige vluchtroute in een portieksituatie verder beperkt: in geval van brand zal de woningtoegangsdeur van het brandende (sub)brandcompartiment automatisch sluiten waardoor de kans op rookverspreiding door het trappenhuis en de kans op uitslaande vlammen uit de woningtoegang drastisch wordt beperkt. Hiermee heeft de minister een duidelijke keuze gemaakt in het verbeteren van de vluchtrisico s in een portieksituatie. In deze casus is dit nieuwe voorschrift nog niet van toepassing. Het onderstreept wel nadrukkelijk wat de wetgever ziet als acceptabele mate van veiligheid met betrekking tot het risico van het onbruikbaar zijn van een enkele vluchtroute vanuit een woning. Vanuit risico-oogpunt, gecombineerd met het nieuw ingevoerde Rijksbeleid zoals vastgelegd in artikel 2.3 van de Regeling Bouwbesluit, is de adviescommissie van mening dat het toepassen van vrijloopdrangers in de appartementen 13 en 14 in belangrijke mate zal bijdragen aan de vluchtveiligheid vanuit deze appartementen via een enkele vluchtroute, zoals het Bouwbesluit toestaat voor een portieksituatie. Hierbij is het, vanuit risico-oogpunt, niet van belang of langs een woning in een trappenhuis wordt gevlucht of dat langs een woning in een horizontale gang wordt gevlucht. De vrijloopdrangers dienen wel te zijn aangestuurd door de rookmelder(s) in de afzonderlijke woningen. Pagina 4 van 5

88 Advies 1. Gelet op het voorgaande adviseert de commissie met betrekking tot de toepassing van brandveiligheidsvoorschriften voor deze casus / in dit geval: De adviescommissie is van mening dat de enkele besloten vluchtroute niet te beschouwen is als een portiekontsluiting zoals bedoeld in Bouwbesluit artikel lid 4b. Met toepassing van de voorgestelde rookmeldergestuurde woningtoegangsdeuren is evenwel sprake van een gelijkwaardige mate van brandveiligheid als de wetgever met de voorschriften heeft beoogd. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften Datum 4 september 2014 Kenmerk 1404 Het plan voldoet niet aan Bouwbesluit artikel lid 2. De vraag of de installatietechnische voorziening gelijkwaardig is aan een bouwkundige tweede vluchtroute is echter niet relevant. Het gaat erom of de aanvrager heeft aangetoond dat de gekozen oplossing tenminste dezelfde mate van brandveiligheid biedt als de wetgever heeft beoogd met de voorschriften. De aanvrager heeft er in deze casus voor gekozen om een portiekoplossing te maken waarin twee appartementen op een onconventionele manier via een besloten gang zijn verbonden met het trappenhuis. De vluchtveiligheid vanuit deze twee appartementen (13 en 14) zal, naar de mening van de adviescommissie, aanzienlijk worden verbeterd door toepassing van rookmeldergestuurde vrijloopdrangers op de woningtoegangsdeuren van beide appartementen. Zowel vanuit risico-oogpunt als vanuit het oogpunt van nieuw ingezet Rijksbeleid (Regeling Bouwbesluit artikel 2.3 per 1 april 2014) biedt de voorgestelde voorziening in deze casus een goede oplossing voor de vluchtveiligheid en kan worden gezien als een minstens gelijkwaardige mate van vluchtveiligheid zoals is beoogd met Bouwbesluit artikel lid 4 en lid 4b. Pagina 5 van 5

89 Bijlage 4 Besprekingsverslag 9 februari 2015

90 Besprekingsverslag BRANDWEER Amsterdam-Amstelland Afdeling Risicobeheersing Behoort bij brief : 2/Bv-2015 Betreft Houthavens 4DEF en 5AB; brandveiligheid Werknummer Datum 9 februari 2015 Datum : Aanwezigen Erik Bijma Jan Verhaar Jan Hardlooper Brandweer Amsterdam-Amstelland VORM KuiperCompagnons (verslag) Besproken zaken Besproken wordt het ontwerp van blok 4DEF (Klunder Architecten) en blok 5AB (Van Aken Architecten) binnen het plangebied Houthavens. Besproken wordt het document Houthavens blok 4 / 5, rapportnummer d.d. 5 februari 2015 van KuiperCompagnons. In dit rapport is het brandveiligheidsconcept op hoofdlijnen voor beide blokken uitgewerkt. De doelstelling van het overleg is om vast te stellen of het ontwerp voldoet aan de geldende eisen m.b.t. brandveiligheid en kan rekenen op een positief van advies van de Brandweer Amsterdam-Amstelland aan het college van B&W. De aangegeven compartimentering en het ontwerp is akkoord, met in acht name van de volgende opmerkingen: Stallingsgarages en compartimentering Het ontwerp voorziet in een bouwkundige compartimentering in delen van maximaal 1.000m 2. Door middel van rookdetectie aan weerszijden van de scheiding worden brandwerende rolluiken of schuifdeuren aangestuurd. De heer Bijma geeft aan dat hiermee gekozen wordt voor een defensieve inzet: de brandweer zal zich primair richten op het ontruimen van de woningen en het beperken van de brand tot het betreffende compartiment. Een binnen aanval in het compartiment waar de brand is wordt in principe niet gedaan. Deze lijn vloeit voort uit ervaringen met recente branden en het standpunt van de landelijk werkgroep die zich hier over heeft gebogen. Is het doel van de wetgeving. Door de compartimentering wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit: de brand blijft beheersbaar en het uitbreidingsgebied blijft beperkt tot maximaal 1.000m 2. Gezien de omvang van de stallingsgarage is in beide blokken een Brandmeldinstallatie vereist. Het advies (geen eis) van de Brandweer is wel om de constructie te beschermen met brandwerend / isolerend materiaal. Daarnaast wordt geadviseerd om thermische detectie toe te passen en panelen met plaatsbepaling bij de ingangen van de stallingsgarage te plaatsen. Ook heeft het de voorkeur (geen eis) om brandweertoegangen te maken, zo danig dat er een afstand van maximaal 30meter tot de brandhaard is. De heer Bijma zal hier over de brochure toesturen. kan de brandweer niet garanderen. Brandweer weet niet of binnen de gestelde prestatie eisen de brand onder controle is 1 geografisch brandweerpaneel bij hoofdbrandweeringang. Hier ook flitslicht (rood) aanbrengen Ook wordt geadviseerd als beheersmaatregel (geen eis) om in de portiektrappenhuizen een ontruimingssignaal (slow-woop) aan te brengen, gestuurd op thermische rookmelders in de stallingsgarage. Bij de stallingsgarages onder blok 5 komen de inritten van beide lagen (en dus compartimenten) bij elkaar op maaiveld niveau. De brandwerende scheiding tussen beide compartimenten dient zover als logistiek mogelijk is te worden doorgetrokken. Het is niet noodzakelijk om de bouwkundig scheiding door te zetten tot aan de gevelrooilijn. De situatie dat sprake is van een brandende auto op de hellingbaan wordt gezien de evaluatie van recente branden zeer laag ingeschat. Besprekingsverslag Houthavens 4DEF en 5AB; brandveiligheid februari 2015

91 M.b.t. de techniekruimte van NUON worden vanuit het Bouwbesluit geen eisen gesteld aan de aanwezigheid van vluchtwegen. Het gaat hier om een technische ruimte die niet bestemd is voor het verblijven van personen. Wel is vanuit de Arbowetgeving de aanwezigheid van een vluchtweg vereist. Opstelplaatsen en bereikbaarheid Het ontwerp dient bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, zoals gesteld in afdeling 6.8 van het Bouwbesluit. De belangrijkste aspecten zijn: - Aanwezigheid verbindingsweg tussen toegang van het bouwwerk en de openbare weg (niet van toepassing indien toegang binnen 10meter van de openbare weg ligt) - Afstand tussen opstelplaats en brandweeringang maximaal 40meter Het aanbrengen van een droge blusleiding wordt voor dit aspect niet als gelijkwaardige oplossing geaccepteerd. Niet vastgesteld kan worden of deze verbindingsweg en opstelplaatsen aanwezig zijn. Het bouwkundig ontwerp beperkt zich tot de beide bouwblokken. Dit punt zal ingebracht worden door de heer Verhaar in het zogenaamde Q-team voor het ontwerp van de openbare ruimte. Liften Een brandweerlift is gezien de hoogte van het gebouw niet vereist. Wel zullen in verband met veilig vluchten de liften zodanig moeten worden uitgevoerd dat in geval van brand in de stallingsgarage de liften naar de begane grond worden gestuurd en daar met geopende deuren blijft staan. Hiermee wordt tegen gegaan dat mensen bij gebruik van de lift direct in de stallingsgarage uitkomen. Vanuit het oogpunt van ontvluchting en compartimentering is het toegestaan om de lift rechtstreeks in de woning uit te laten komen, mits een brandwerendheid van 30minuten aanwezig is tussen liftschacht en woning. Woningontsluiting en vluchtwegen De woningontsluiting van blok 5AB (portiekontsluiting) is akkoord. Bij de toegang tot het gebouw is sprake van een buitensituatie die gelijkwaardig is aan het aansluitend terrein. Wat betreft het gebruiksoppervlak aan woonfuncties dat op een portiek is aangewezen wordt een marge van 10% aangehouden bij de toetsing aan het Bouwbesluit. Een oppervlak van 880m 2 (bij de 6900beuk) is daarmee te motiveren en wordt beoordeeld als voldoend aan het vereiste veiligheidsniveau. De woningtoegangsdeuren in de portiek dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd, waarbij een vrijloop in de normale gebruikssituatie en sturing middels een rookmelder in de woning is toegestaan. De woningontsluiting in Blok 4DEF (portiekontsluiting met galerij op de 5 e laag) is akkoord. De situatie voldoet rechtstreeks aan het Bouwbesluit omdat op het portiektrappenhuis maximaal 800m2 aan woonfuncties is wordt ontsloten. Bij de toegang tot het gebouw is sprake van een buitensituatie die gelijkwaardig is aan het aansluitend terrein. Met name het tweede vluchttrappenhuis voor de woningen op de vijfde laag wordt als positief beoordeeld: voor deze woningen is altijd sprake van veilige tweede vluchtweg. Aandacht wordt gevraagd voor de vluchtafstand binnen de woning (subbrandcompartiment). Het Bouwbesluit (art , lid 4) begrensd de gecorrigeerde loopafstand tot maximaal 30meter. Mocht deze loopafstand worden overschreden dan accepteert de brandweer als gelijkwaardige oplossing een loopafstand van 40meter, mits alle ruimten in de woning (exclusief badkamer en toilet) voorzien zijn van gekoppelde rookmelders. Besprekingsverslag Houthavens 4DEF en 5AB; brandveiligheid februari 2015

92 Vervolg en acties De heer Bijma geeft aan dat hij bij de verdere behandeling contactpersoon is voor dit project. Acties: Bijma: Verhaar: Hardlooper: Toezenden advies informatiepanelen Inbrengen bereikbaarheid en opstelplaatsen in ontwerp openbare ruimte Controle loopafstanden in woningen blok 4DEF. KuiperCompagnons Projectverantwoordelijke: ir. J. Hardlooper Behandeld door: ir. J. Hardlooper Telefoonnummer: Besprekingsverslag Houthavens 4DEF en 5AB; brandveiligheid februari 2015

93

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel DO-fasedocument

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 Besluit van ( ), houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat)

DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) DAKBEDEKKING, BAANVORMIG (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1511 "Baanvormige dakbedekkingssystemen." "Deel 1: Algemene bepalingen" (2004-09) "Deel 2: Specifieke bepalingen voor dakbedekkingssysteme

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam 20 februari 2017 Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam Brandveiligheidsrapport Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten

Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten Project Architect Werknummer Nieuwbouw bedrijfshal aan de Broekstraat 40 te Aalten ERS architekten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg T 0315-323070 E info@ers.nl A96 Datum 6-4-2017 Gewijzigd 19-4-2017

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk zichtbaar zijn aangegeven dat die deur toegang tot een dergelijk

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING - 1 JULI 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 7 Afdeling 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie