Motieven, methoden en meerwaarde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motieven, methoden en meerwaarde"

Transcriptie

1 Sectorale Motieven, methoden en meerwaarde Vijf sectoren hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de van hun arbeidsongeschikten uit de WAO, WIA en WAZ. Wat zijn hun motieven? Hoe hebben zij het aangepakt? En heeft de sectorale benadering haar meerwaarde bewezen? Door Jeannette Paul De verantwoordelijkheid die sectoren voelen voor hun oudwerknemers en -ondernemers blijkt een belangrijk motief om vanuit de sector te werken aan #16 hun. Dit ondanks het feit dat het UWV wettelijk verantwoordelijk is voor de van arbeidsongeschikten. Daarnaast is een daling van het aantal arbeidsongeschikten financieel interessant. Een daling kan leiden tot lagere premies voor arbeidsongeschiktheid en een vermindering van de noodzakelijke reserveringen die pensioenfondsen maken voor WAO ers die zijn vrijgesteld van pensioenpremies. Verder is imagoverbetering van de sector als reden aangevoerd. Ten slotte speelt het tekort aan arbeidskrachten: oud-werknemers kunnen na weer aan de slag in de sector. Redenen voor de agrarische sector, de uitgeverijsector, de uitzendbranche, de zorg en de grafimediabranche om van arbeidsongeschikten in de sector op te pakken. Sector aan het roer Om de naar zich toe te kunnen trekken, hebben de sectoren een infrastructuur voor de uitvoering ingericht. Enerzijds is gebruikgemaakt van tijdelijke samenwerkingsverbanden waarbij een aantal uitvoerende partijen werken onder coördinatie van een projectleider, zoals in de agrarische sector, de uitzendbranche en de zorg. Anderzijds is gewerkt met een aparte organisatie die naast coördinatie ook uitvoerende taken heeft, zoals het Servicepunt Grafimedia. Alle inspanningen zijn gericht op het re-integreren van de oud-werknemers (WAO) en oud-ondernemers (WAZ): weer duurzaam betaald werk verrichten en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Iedere sector heeft zich primair gefocust op de arbeidsongeschikten die vanuit de eigen sector geheel of gedeeltelijk zijn ingestroomd in de WAO, WAZ en WIA. De precieze doelgroep verschilt enigszins per branche, elke sector heeft zijn eigen afbakening gemaakt. In de praktijk is het zittend bestand arbeidsongeschikten benaderd. De uitzendbranche heeft vanwege haar aanpak van directe bemiddeling gekozen voor het benaderen van kandidaten die door de herbeoordeling (een deel van) hun uitkering verloren en die direct bemiddelbaar waren. De uitgeverijsector heeft gekozen voor de groep van gedeeltelijk nog aan het werk tot maximaal vijf jaar arbeidsongeschikt. In de zorg is expliciet gezocht naar kandidaten met de hoogste schadelast. Kandidaten uit deze sector waren gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt, diverse kandidaten werkten naast hun uitkering. Onmisbare partners Het UWV is betrokken bij de uitvoering van alle projecten. Dat heeft met drie dingen te maken: de formele verantwoordelijkheid voor de van arbeidsongeschikten ligt bij het UWV; het UWV financiert trajecten waarvoor het toestemming heeft gegeven; het UWV kan via haar administratie doelgroepen selecteren en benaderen die niet voorkomen in de administraties van pensioenfondsen. Pensioenfondsen beschikken alleen over de gegevens van arbeidsongeschikte oud-werknemers, maar niet over die van arbeidsongeschikte ondernemers en uitzendkrachten. Werk- 56 VM december 2007

2 bare afspraken tussen het UWV en de sectoren zijn in alle projecten cruciaal gebleken. Elk van de vijf sectoren werkte daarnaast samen met vaak verschillende bedrijven. Zij verzorgden de activering, scholing en bemiddeling. De sector fungeert allereerst als trekker, aanjager en regisseur van het project. Daarnaast kunnen de sectoren eigen deskundigheid inzetten. Bijvoorbeeld bij het bekijken van aanpassingen van de sector (agrarische sector), opleiding op maat (zorgsector en grafimediabranche) of met een met training en scholing aangeklede bemiddeling (uitzendbranche). Kandidaten vinden Meedoen aan een traject via een sectoraal project is voor arbeidsongeschikten niet verplicht, met uitzondering van de vier regionale pilots in de zorg. Sectoren hebben hard moeten werken aan de werving van kandidaten. In de grafimediabranche heeft een intensieve communicatiecampagne arbeidsongeschikten met succes uitgedaagd zichzelf te melden. Verder is in sectoren gebruik gemaakt van mail-call -acties: potentiële kandidaten krijgen eerst een brief en worden later nog eens nagebeld. In het project Bemiddelingspilots hebben de arbeidsdeskundigen van het UWV herbeoordeelden een keuze geboden: bemiddeling via een uitzendorganisatie of een regulier UWV-traject. Alle sectoren zijn geconfronteerd met tegenvallende aantallen arbeidsongeschikten die daadwerkelijk wilden of konden starten met een - of bemiddelingstraject. Onafhankelijk evaluatieonderzoek geeft hiervoor als belangrijkste verklaringen dat arbeidsongeschikten of herbeoordeelden te veel gezondheidsklachten hebben, kampen met te veel mentale en fysieke beperkingen, slechte ervaringen met trajecten hebben, al eerder een alternatieve dagbesteding vonden, een te geringe motivatie hebben en terugschrikken voor de onzekerheden die verbonden zijn aan deelname aan een traject. Duurzaam succes Heeft de sectorale aanpak meerwaarde? In absolute aantallen lijken de sectorale initiatieven weinig succesvol: van de duizenden benaderde arbeidsongeschikten zijn in vier van de vijf sectoren slechts tientallen mensen geplaatst naar werk. Maar, schijn bedriegt. Onafhankelijk evaluatieonderzoek in drie sectoren vergeleek de resultaten met de reguliere plaatsingsresultaten van het UWV en constateerde dat de sectorale projecten het beter doen. Bovendien, is vanuit de menselijke maat niet iedere een succesverhaal? Overigens illustreert het voortzetten van de aanpak in een aantal sectoren het draagvlak. De grafimediabranche en de uitgeverijsector hebben afspraken gemaakt tot De uitzendbranche, de agrarische sector en de zorg geven geen vervolg aan hun projecten. De agrarische sector heeft in het project alle WAO ers en WAZ ers al benaderd. PGGM wil de verantwoordelijkheid voor laten waar deze hoort: bij het UWV. Netto resultaat Hoe ziet de financiële businesscase eruit voor een sector? Er zijn aanzienlijke kosten gemaakt voor de werving van kandidaten, de nadere selectie, de - en bemiddelingstrajecten en de coördinatie van alle activiteiten. De kosten voor de reintegratietrajecten zijn betaald door het UWV (mits aan de voorwaarden van het UWV was voldaan). Daarnaast heeft het UWV een fee uitgekeerd voor iedere geslaagde plaatsing. Ook kunnen pensioenfondsen besparingen boeken omdat minder reserveringen voor arbeidsongeschikten gemaakt hoeven worden. Tot slot de premie. De premiedifferentiatie voor de lopende WAO-uitkeringen en het IVA-deel van de WIA wordt vanaf 1 januari 2008 afgeschaft voor werkgevers en branches. Hierdoor geeft een afname van het aantal volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in een sector niet langer een premievoordeel; dit premievoordeel is wel mogelijk voor de WGA. De agrarische sector, de grafimediabranche, de uitgeverijsector en de uitzendbranche hebben zelf geïnvesteerd in de uitvoering van de projecten én zijn gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project in de zorg is gefinancierd door PGGM en het UWV. Voor drie sectoren de grafimediabranche, de uitzendbranche en de zorg wordt in het onafhankelijke evaluatieonderzoek een uitspraak gedaan over de kosten-batenanalyse. De conclusie is dat de baten de kosten overtreffen. Bij twee van de drie sectoren is de uitspraak gebaseerd op een bredere maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarbij ook de uitgespaarde uitkeringen, de winst aan productieve arbeid en lagere reserveringen door de pensioenverzekeraar bij de baten zijn meegeteld. In de sector houden Kan sectorale van arbeidsongeschikten bijdragen aan het vervullen van openstaande vacatures in de eigen sectoren? Het project Zorg maakt werk illustreert dat dit wel degelijk kan: 275 werknemers zijn weer aan slag in de sector of hebben hun aantal werkuren significant uitgebreid. Echter, zowel in de projecten van de agrarische sector als in de grafimediabranche vond het merendeel van mensen buiten de sector werk. Dit illustreert dat als sectorale moet bijdragen aan het december 2007 VM 57

3 Activiteiten en infrastructuur per sectoraal project De sectoren De agrarische sector heeft alle WAO ers en WAZ ers uit de sector benaderd in het project Op weg naar nieuw werk. De grafimediabranche heeft het Servicepunt Grafimedia ingezet om een succes te maken van het project Grafici weer aan het werk ; een aanpak waarbij de uitgeverijsector aansloot. De uitzendbranche bood de herbeoordeelde WAO ers haar corebusiness: uitzenden in bemiddelingspilots. En PGGM heeft in de zorg werk gemaakt van in het project Zorg maakt werk. Iedere aanpak bestaat uit het werven van arbeidsongeschikten, het selecteren van kandidaten en het daadwerkelijk re-integreren. Om de naar zich toe te kunnen trekken, hebben sectoren een infrastructuur 58 VM voor december uitvoering 2007 ingericht. Agrarische sector Project Op weg naar nieuw werk Vijf consulenten gedetacheerd vanuit Salto benaderden de WAO ers uit de sector per brief en telefoon. Zij gebruikten hiervoor de naw-gegevens uit het pensioenfonds, die eerst gescreend werden door het UWV om ongewenste benadering te voorkomen. De WAZ ers werden per brief benaderd door het UWV; bij geen respons werden zij gebeld door de gedetacheerde consulenten. Daarnaast verstrekte Stigas (onderdeel van Colland) informatie over het project met voorlichtingsbijeenkomsten, brochures en een website. Geïnteresseerde arbeidsongeschikten kregen een oriënterend gesprek met een consulent. Als kandidaten geïnteresseerd bleven, stelden de branchebedrijfsartsen van Commit een plan op; dit plan werd aan het UWV voorgelegd voor het verkrijgen van instemming. Drie bedrijven voerden de opdrachten uit: FourstaR, Alexander Calder en Salto Re-integratie. Vijf arboadviseurs van Stigas verrichtten werkplekonderzoek en -advies ter bevordering van de. Een projectcoördinator vanuit Salto gaf onder toezicht van een projectmanager van Stigas sturing aan de betrokkenen van Salto, Stigas, Commit en de bedrijven. Grafimediabranche Project Grafici weer aan het werk Onder niet-werkzame WAO ers uit de grafimediabranche is belangstelling voor gecreëerd met een brede communicatiestrategie: frequente verspreiding van het magazine Opkleur vanuit het Bedrijfsfonds Grafimedia; verspreiding van de brochure Grafici weer aan het Werk ; doelgroepmailings vanuit het Servicepunt Grafimedia. De sector wilde dat kandidaten zichzelf zouden aanmelden. Daarnaast werden WAO ers die voor een herbeoordeling zouden worden opgeroepen, benaderd in twee mail-call-acties: het UWV stuurde een brief en het Servicepunt Grafimedia belde na. Het Servicepunt voerde het eerste (telefonisch) gesprek met de geïnteresseerde WAO er. Bij interesse voor een traject toetste het Servicepunt of de persoon in aanmerking kwam volgens de formele criteria. Vervolgens werd voor een traject doorverwezen naar de consulent van een bedrijf. Twee bureaus (Agens en Van Dreumel Depiro) verzorgden de. Zij verzorgden een oriëntatiegesprek, een intakegesprek, het opstellen van het plan en een goedkeuringsverzoek hiervoor aan het UWV. Het UWV moest instemming verlenen voordat de trajecten konden starten. Het traject kon bestaan uit een activerings-, schakel-, scholings- en plaatsingstraject. Na plaatsing werd nazorg geboden. Het Servicepunt Grafimedia dat in 2002 is opgericht voor de arbeidsbemiddeling van WW ers en WAO ers uit de sector verzorgde de coördinatie.

4 Uitzendbranche Project Bemiddelingspilots De arbeidsdeskundigen van vijf UWVregio s meldden kandidaten aan bij de uitzendorganisaties. Het betrof WAO ers oorspronkelijk uit sector 52, later ook uit andere sectoren die door de herbeoordeling hun uitkering geheel of gedeeltelijk (dreigden) kwijt te raken. De kandidaten moesten direct bemiddelbaar zijn en minimaal zestien uur per week kunnen werken. Bij aanmelding waren de kandidaten voorzien van een visie. De uitzendorganisaties hielden een intakegesprek met de aangemelde kandidaten. Kandidaten die door de uitzendorganisaties niet als direct bemiddelbaar werden beoordeeld, werden teruggemeld aan het UWV. Vier geselecteerde uitzendorganisaties (Tempo-Team, Randstad, Start, en Alpha) bemiddelden de kandidaten naar werk. De uitzendorganisaties hadden ieder een eigen aanpak; twee bemiddelden kandidaten via het reguliere uitzendbureau; twee legden de nadruk op het trainen en coachen van de kandidaten en maakten daarbij gebruik van hun divisies. De projectorganisatie Werkenderweg coördineerde de contacten met het UWV en de uitzendorganisaties. Zorgsector Zorg maakt werk Het project bestond uit vier regionale en één landelijke pilot. Uit de bestanden van UWV en PGGM zijn mogelijke kandidaten geselecteerd; hierbij is zo veel als mogelijk gekozen voor kandidaten met de hoogste schadelast. Kandidaten waren gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt; diverse kandidaten werkten naast hun uitkering. De kandidaten zijn eerst gescreend aan de hand van generieke uitsluitingcriteria. Vervolgens stuurde het UWV een brief naar de kandidaten met een uitnodiging voor een gesprek of een aankondiging dat zij gebeld zouden worden. Als geen gehoor werd gegeven aan de uitnodiging of geen telefoonnummer achterhaald kon worden, werd een tweede brief verstuurd. Het UWV (arbeidsdeskundigen), het reintegratiebedrijf (pilot Leiden) of de opleidingsinstantie (landelijk project) hielden een intakegesprek. Op basis hiervan werd besloten over deelname aan het project. De opzet en de invulling van de pilots was verschillend. Centraal in de aanpak van de vier regionale pilots stonden: het cliëntprofiel Leidmotieven (Twente); empowerment van de kandidaten (Rotterdam); vrijheid van handelen van de bedrijven (Leiden); flexibele (deel)trajecten bij diverse bedrijven (Zuid- Limburg). In alle regionale pilots werd gewerkt met meerdere bedrijven. In de landelijke pilot werden kandidaten uitgenodigd om te solliciteren op een opleidingplaats voor Casemanagement Zorg en Zekerheid, voor nieuwe functies in de gezondheidszorg. De opleiding bestaat uit drie maanden theorie en zes maanden stage. In diverse pilots speelde de actieve bewerking van de arbeidsmarkt een belangrijke rol, zoals het leggen van contacten met zorg- en welzijnsinstellingen en werkgeversorganisaties in de regio. Per pilot was een externe pilotmanager aangesteld voor het aansturen van het UWV en de bedrijven. Een projectmanager van PGGM stuurde de vijf pilotmanagers aan. De uitgeverijsector Project van WAO ers De uitgeverijsector maakte begin 2005 gebruik van de aanpak en de infrastructuur van de grafimediabranche. Op twee punten week de aanpak af: de doelgroep beperkte zich tot arbeidsongeschikten die korter dan vijf jaar in de WAO zaten én gedeeltelijke arbeidsongeschikten die nog wel in de branche werkten; hun werving vond plaats door mail-call-acties door het UWV en het Servicepunt Grafimedia én informatie via de campagne Gezond Uitgeven! december 2007 VM 59

5 vervullen van openstaande vacatures hierop bewust gestuurd moet worden. De uitzendbranche heeft dit goed begrepen; zij heeft kandidaten als uitzendkracht geplaatst via uitzendorganisaties. tweede spoor en het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Een sectorale aanpak kan werkgevers en werknemers in de sector waardevolle ondersteuning bieden. } Waarde Is dit een pleidooi voor het sectoraal re-integreren van de eigen arbeidsongeschikten? Niet zonder meer. Niet alle projecten waren even succesvol. En de positieve resultaten hebben de branches veel energie en een groot uithoudingsvermogen gekost. Het operationeel krijgen van een passende infrastructuur voor de uitvoering bleek in de praktijk weerbarstig. Daarnaast duren trajecten veelal lang, waardoor pas na twee jaar zicht ontstaat op het projectresultaat. En hoewel het UWV bepaalde kosten voor haar rekening neemt, maakt de lange doorlooptijd van trajecten voorfinanciering door sectoren noodzakelijk. Echter, met realistische verwachtingen is de sectorale aanpak van zeker een waardevol instrument dat breder inzetbaar is dan alleen voor het zittend bestand arbeidsongeschikten. Werkgevers zijn de afgelopen jaren in toenemende mate verantwoordelijk geworden voor het re-integreren van (oud-)werknemers die hun oude werk niet meer kunnen uitvoeren, zoals in de Dr. Jeannette Paul MSc werkt als zelfstandige aan projecten op het gebied van arbeid. Zij was betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het project Bemiddelingspilots van de uitzendbranche. Meer lezen Eindevaluatie ArboPlusconvenant Grafimedia, Bureau Bartels, Amersfoort, januari Eindevaluatie Arboplusconvenant Uitzendbranche: bemiddelingspilots, APE, Den Haag, juni Eindevaluatie arbo(plus)convenant Uitgeverijbedrijf, Bureau Bartels, Amersfoort, 28 juni Eindevaluatie Op weg naar nieuw werk ; tweede fase arboconvenant agrarische; 1 april 2004 tot 1 maart 2007; Chris Hessels, 25 april Evaluatieproject Zorg maakt werk ; Eindrapportage 2006, SENECA Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, mei Aantal benaderde arbeidsongeschikten, gestarte trajecten en plaatsingen per sectoraal project. Het aantal plaatsingen in werk is een tussenstand aangezien niet alle trajecten afgerond waren tijdens de eindevaluaties van de projecten. agrarische sector Grafimedia Uitgeverijsector Uitzendbranche Zorgsector branche (4 regionale pilots) Benaderde arbeidsongeschikten onbekend Oriënterende gesprekken /intakegesprekken Gestarte - /bemiddelingstrajecten Plaatsing in werk; tussenstand (t/m eerste (t/m 31 (t/m eerste (waarvan 55 (t/m 1 januari kwartaal 2007) december kwartaal 2007) duurzaam) ) december 2007 VM 61

Aanpak Project Zorg maakt werk

Aanpak Project Zorg maakt werk Aanpak Project Zorg maakt werk Versie: maart 2004 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling project Zorg maakt werk... 4 3. Opzet project Zorg maakt werk... 4 4. Vijf pilots... 5 4.1. Pilot Twente...

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN! Verzuim & Re-integratie

NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN! Verzuim & Re-integratie NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN! Verzuim & Re-integratie Nummer 11, september 2006 NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN! NIEUWS OVER GEZOND UITGEVEN! INHOUD NIEUWS OVER GEZOND UITGEVEN! Dit nieuwsbulletin is

Nadere informatie

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid

Businesscase WAO. 1. Inleiding. 2. Pilot en uitvoerbaarheid Businesscase WAO 1. Inleiding In de begrotingsafspraken 2014 van de regeringspartijen met D66, CU en SGP is het volgende afgesproken: Het UWV maakt een businesscase over hoe en voor welke groepen de kansen

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN

NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN! Donderdag 28 juni 2007 Slotcongres SPECIAL Re-integratie Nummer 1, April 2007 Dit jaar verschijnen twee nieuwsbulletins van het Arbo plusconvenant Gezond Uitgeven! bestemd

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Wat is het Transitiehuis?

Wat is het Transitiehuis? Wat is het Transitiehuis? Joep Jansen namens VSB 2 Wat is het Transitiehuis? Achtergronden Sectorale arbeidsmarkt o Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers o Dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

De reïntegratiecoach. WW-uitkering en op zoek naar werk? Wat kan de reïntegratiecoach voor u betekenen?

De reïntegratiecoach. WW-uitkering en op zoek naar werk? Wat kan de reïntegratiecoach voor u betekenen? De reïntegratiecoach WW-uitkering en op zoek naar werk? Wat kan de reïntegratiecoach voor u betekenen? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Eindevaluatie Arboplusconvenant. bemiddelingspilots

Eindevaluatie Arboplusconvenant. bemiddelingspilots 492-2 Eindevaluatie Arboplusconvenant Uitzendbranche: bemiddelingspilots Philip de Jong Sabine Mur Onderzoek in opdracht van de Branche Begeleidings Commissie Arboplusconvenant Uitzendbranche Aarts De

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt Ingekomen stuk D3 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Wat is een individuele re-integratieovereenkomst?

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25702 13 december 2012 Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet op

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Uitzendbureau Schakelen en bemiddelen in werk Payroll Payroll diensten voor publieke sector en MKB Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding op maat bij u gereguleerd Re-integratie Samen werk en mens matchen

Nadere informatie

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld?

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld? Je kunt tegenwoordig vaak je eigen reïntegratie regelen. Dit het een individuele reïntegratieovereenkomst UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen voor mensen die een of andere

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG UB/K/39345

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG UB/K/39345 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Uw brief Ons kenmerk UB/K/39345 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

MF Groep. HR-diensten

MF Groep. HR-diensten MF MF Groep HR-diensten Over MF Groep MF Groep ondersteunt bedrijven in Noord-Nederland met een brede personele dienstverlening, gericht op uitzenden, payroll, detacheren, werving & selectie, poolmanagement,

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Eigenrisicodrager voor de WW

Eigenrisicodrager voor de WW Eigenrisicodrager voor de WW Combineer goed werkgeverschap met kostenbesparing. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de WW. Dit leidt tot enorme kosten. Zij kunnen

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Cylin BaanGarant Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Goed nieuws voor verzekeraars en grote werkgevers! Het activeren van werknemers die in de WGA zitten is voor iedereen belangrijk.

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen Van Werk naar Werk 2 e spoor re-integratie op maat - 2014 Geconfronteerd worden met langdurig verzuim is een ingrijpende situatie. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van u en de werkgever een optimale

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

GRAFICI WEER AAN HET WERK

GRAFICI WEER AAN HET WERK GRAFICI WEER AAN HET WERK ONDER PERSOONLIJKE BEGELEIDING OPNIEUW AAN DE SLAG 2 Project GWW met 3 jaar verlengd: GOED NIEUWS VOOR GRAFICI IN DE WAO OF WIA Grafici met een wao- of wia-uitkering die aan de

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 september 2005 Rapportnummer: 2005/280

Rapport. Datum: 23 september 2005 Rapportnummer: 2005/280 Rapport Datum: 23 september 2005 Rapportnummer: 2005/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Vlaardingen, eerst vier maanden na ontvangst van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Bemiddelbaarheid van het bestand van arbeidsongeschikten

Bemiddelbaarheid van het bestand van arbeidsongeschikten ONDERZOEK Bemiddelbaarheid van het bestand van arbeidsongeschikten J.J.M. Besseling Samenvatting Het Guo heeft met een pilot onder WAO ers en WAZ ers de bemiddelbaarheid onderzocht. De vraag is of dankzij

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Financiering Bijdrage derden

Financiering Bijdrage derden Een functionele belemmering betekent een herziening van de carrière van uw medewerker. WorkPro biedt begeleiding naar een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. Heeft de bedrijfsarts een verklaring afgegeven

Nadere informatie

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker

Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker Omscholing Telefoniste/ Receptioniste/ Administratief Medewerker InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026-355 72 77/ info@intertransfer.nl Wie is InterTransfer? InterTransfer

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau

Klanttevredenheidsonderzoek. Olympia Uitzendbureau Klanttevredenheidsonderzoek Olympia Uitzendbureau KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Olympia Uitzendbureau vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Carrousel Sociaal. Bijlage S1. Baanbrekend Drechtsteden

Carrousel Sociaal. Bijlage S1. Baanbrekend Drechtsteden Carrousel Sociaal Bijlage S1 Baanbrekend Drechtsteden - Brief college van Dordrecht d.d. 5 maart 2013 aan de fractie Beter Voor Dordt inzake beantwoording artikel 40 vragen over Baanbrekend Drechtsteden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet gevolgen voor de werkgever

Modernisering Ziektewet gevolgen voor de werkgever Modernisering Ziektewet gevolgen voor de werkgever 4 juni 2013 Namens H&S Adviesgroep BV Miranda Edens : Senior HR Consultant Pieter Stoop : Case & Care Manager Inhoud & Even voorstellen: H&S Adviesgroep

Nadere informatie

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA B. Cuelenaere, AStri beleidsonderzoek en advies (b.cuelenaere@astri.nl) T.J. Veerman, AStri beleidsonderzoek en

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017 HRM Netwerk Verzuim 16 maart 2017 Meet en greet met Kees Een hardwerkende vrouw, kinderen op de basisschool, partner werkt en zelf een drukke baan Op een dag. Wordt het Kees te veel Er volgt een ziekmelding

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Werken naar vermogen in de Procesindustrie. Samenvatting van de Eindrapportage

Werken naar vermogen in de Procesindustrie. Samenvatting van de Eindrapportage Werken naar vermogen in de Procesindustrie Samenvatting van de Eindrapportage Versie 1.0 december 2012 Opdrachtgever Ministerie SZW Projectmanager Hans Sliepenbeek Projectleider Marian de Regt Samenvatting

Nadere informatie

Premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet, WW, WAO en WIA 2018

Premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet, WW, WAO en WIA 2018 Premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet, WW, WAO en WIA 2018 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 2 1. Vrijwillige verzekeringen 2018 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Het verzekerdenbestand 3 1.3. Premie

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Stichting van de Arbeid. Informatiesessie Pilot vangnetter MBO

Stichting van de Arbeid. Informatiesessie Pilot vangnetter MBO Stichting van de Arbeid Informatiesessie Pilot vangnetter MBO 3 juni 2012 Inhoud presentatie 1) IWI-rapport en motie Vermeij (2010) 2) Intrekking wetsvoorstel anticumulatie WW- ZW en Evaluatie WIA (2011)

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Inzet participatiebudget voor jongeren Portefeuillehouder S. Bak1J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering 19 oktober 201 0 Inlichtingen Jessica van Teeffelen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk

Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen. Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen Een individuele reïntegratieovereenkomst voor terugkeer naar werk Inhoud Voor wie is deze brochure bedoeld? 3 Hoe vraagt u een IRO aan? 4 Bereid u goed voor 5 Uw

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Alles rondom de BeZaVa nog eens op een rijtje

Modernisering Ziektewet Alles rondom de BeZaVa nog eens op een rijtje Document : D130 React va Versie : 1.0 Quarles van Uffordstraat 66 Datum : 09-08-2014 2202 NJ Noordwijk Status : Goedgekeurd www.reactiva.nl Eigenaar : Directeur Modernisering Ziektewet Alles rondom de

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid Nr.AAM/ASAM/02/1400 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband

Nadere informatie

De Landelijke Cliëntenraad wil hierbij uw aandacht vragen voor de voortgang van de Herbeoordeling WAO.

De Landelijke Cliëntenraad wil hierbij uw aandacht vragen voor de voortgang van de Herbeoordeling WAO. Aan leden Vaste Tweede kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 30 januari 2006 Betreft: Voortgang herbeoordeling WAO Ref: LCR/060019/JL/ER Geachte

Nadere informatie