Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt"

Transcriptie

1 Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt

2 Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn: grens tussen de strook voor bebouwing en de strook voor achtertuinen autochtoon plantmateriaal: een plant is autochtoon in een bepaalde streek in Vlaanderen, als hij een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd; of als hij een nakomeling is van planten die kunstmatig werden vermeerderd met alleen lokaal materiaal. (bron: definitie Agentschap voor Natuur en Bos) dakvenster: uit het dakvlak vooruitspringend venster dakvlakvenster: venster gelegen in het dakvlak gekoppelde bebouwing: bebouwingswijze waarbij twee of meer gelijkvormige gebouwen worden geplaatst op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, en op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen kroonlijsthoogte: de hoogte gemeten aan de snijlijn van het voorgevelvlak met het dakvlak. De referentiepas is het midden van de weg. kruiwagenpad: informeel paadjelessenaarssdak: een dakvorm die bestaat uit slechts één dakvlak dat onder een zekere helling is aangebracht rooilijn: grens tussen privaat en openbaar domein; streekeigen planten: planten die van nature voorkomen in de streek. verharding in waterdoorlatende materialen: het hemelwater kan gedeeltelijk de bodem indringen. Enkele voorbeelden zijn: grasbetontegels, steenslagverharding, dolomietverharding, polyethyleen grastegels, bestrating in kasseien, betonstraatstenen of natuurstenen met een brede voeg, waterdoorlatende betonstraatstenen, houtspaanders. voorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn vrijstaande gevel: gevel waarvan de beide zijgevels op een minimale afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst vrijstaand gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op een minimale afstand (meestal 3m) van de perceelsgrenzen zijn geplaatst zadeldak: dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken en die in een nok samenkomen zijtuinstrook: strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw en waarvan de diepte gelijk is aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen. 12 Stramien, architectuur en ruimtelijke planning cvba

3 Verkaveling kop Akkerstraat Algemeen geldende voorschriften Dakvensters en dakvlakvensters Dakvensters zijn nergens toegelaten. Dakvlakvensters zijn overal toegelaten zolang er rekening wordt gehouden met volgende regel: Plaats van oprichting: op minimum 1m afstand van de scheidsmuren en van de vrijstaande zijgevel. Dakkapellen en uitsprongen uit het gevelvlak Bij vrijstaande bebouwing: dakkapellen en uitsprongen zijn toegelaten (zie artikel 2) Bij halfopen en gekoppelde bebouwing: geen uitsprongen mogelijk. Vellen van bomen De aanwezige bomen staan aangegeven op het inplantingsplan bestaande toestand. Het overgrote deel van de bomen bevindt zich ter hoogte van de toekomstige woningen en kunnen dus niet bewaard worden. De bomen die zich bevinden in de tuinzone worden waar mogelijk bewaard. Voor het vellen van bomen kan de latere eigenaar van het perceel een kapvergunning aanvragen. Het kappen van deze bomen wordt opgegeven bij de aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Streekeigen beplanting Aanplantingen in het publiek domein en hagen op eigendomsgrenzen moeten aangeplant worden met streekeigen planten en indien beschikbaar met autochtoon plantmateriaal. 13

4 Gemmeente Overpelt Artikel 1: zone voor publiek domein Pleintje Akkerstraat BESTEMMING Toegang tot de woningen (lot 1 tot 5) en verhard speelpleintje voor de kinderen in de buurt Wegenis met ontsluitingsfunctie en keerpunt voor brandweer en vuilniskar, inclusief speelpleintje, bomen, parkeerplaatsen en nodige nutsvoorzieningen (riolering, openbare verlichting, ). CONSTRUCTIES Alle constructies zijn verboden met uitzondering van: Verlichtingsarmaturen; Technisch noodzakelijke elementen (in functie van rioleringen, leidingen, waterberging). MATERIAALGEBRUIK De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. De verharding bestaat uit waterdoorlatende materialen. 14 Stramien, architectuur en ruimtelijke planning cvba

5 Verkaveling kop Akkerstraat Berm BESTEMMING Deze zone bestaat uit een berm van 3 m breedte. De berm omvat de zone voor nutsleidingen. Bewoners en bezoekers kunnen deze zone gebruiken als parkeerzone. Berm voor parkeerplaatsen en nodige nutsvoorzieningen (riolering, openbare verlichting, ). De huidige of toekomstige eigenaar van een lot dient de volledige berm grenzend aan zijn perceel zelf te onderhouden. CONSTRUCTIES Alle constructies zijn verboden met uitzondering van: Verlichtingsarmaturen; Technisch noodzakelijke elementen (in functie van rioleringen, leidingen, waterberging). MATERIAALGEBRUIK De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. De verharding bestaat uit waterdoorlatende materialen. 15

6 Gemmeente Overpelt Artikel 2: vrijstaande bebouwing (lot 1) Zone voor hoofdgebouw BESTEMMING Hoofdbestemming: ééngezinswoningen en zorgwoningen/kangoeroewoningen Nevenbestemmingen (vrije beroepen, diensten, kleinhandel) zijn toegelaten voor zover ze deel uitmaken van de normale uitrusting van de woonomgeving en voor zover ze geen hinder vormen voor de normale woonkwaliteit. Nevenbestemmingen hebben een maximale oppervlakte van 100 m². TYPOLOGIE Vrijstaand overeenkomstig de aanduidingen op het plan. 16 Stramien, architectuur en ruimtelijke planning cvba

7 Verkaveling kop Akkerstraat INPLANTING VAN DE GEBOUWEN De inplanting van de woning dient te gebeuren zoals grafisch voorgesteld op het verkavelingsplan. Vrijstaande gevels bevinden zich op minimaal 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens en de voorgevel bevindt zich verplicht op de voorbouwlijn. De voorbouwlijn is verplicht voor 50% vol te bouwen. Het aantal bouwlagen is maximaal 2. De maximale kroonlijsthoogte is 6,5 m. De dakvorm is vrij. De maximale nokhoogte of het hoogste punt bij een gebogen dak bedraagt maximaal 10,5m. Garages kunnen in het hoofdvolume worden voorzien. Inritten onder het peil van de voorliggende weg zijn niet toegelaten. Uitsprongen in het hoofdvolume zijn toegelaten voor zover ze het concept niet ondermijnen (maximaal 0,80m). De uitsprongen zijn enkel aanvaardbaar voor beperkte balkons, luifels, ramen voor zover ze architecturaal verantwoord zijn. De constructies dienen opgetrokken te worden uit materialen die qua uitzicht en duurzaamheid verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en bovendien moeten ze binnen de eigen kavel een onderling samenhorend geheel vormen. Alle zichtbare zijgevels, moeten in dezelfde materialen afgewerkt te worden als overige gevels. VOLUME VAN DE GEBOUWEN Voorgevelbreedte: minimum 7m, maximum 12m. Bouwhoogte gemeten van het trottoirniveau tot dakaanzet: Voorgevel: 6,5m VERSCHIJNINGSVORM VAN DE GEBOUWEN Neostijlen (pastoriestijl e.d.) en rustieke bouwstijlen (fermette e.d.) zijn niet toegelaten. Dakvorm Vrij te kiezen 17

8 Gemmeente Overpelt Zone voor uitbreiding Deze zone voor uitbreiding, maakt het mogelijk de woning uit te breiden enkel in de achtergevel. Deze zone mag een maximale diepte van 3m hebben (verplicht plat dak). De maximale hoogte bedraagt 3m. Zone voor zijtuin Deze zone kan een doorgangsfunctie, verblijfsfunctie of tuinfunctie krijgen. De inrichting van deze zone zal bepaald worden door haar functie. Dat betekent dat de noodzakelijke verhardingen voor tuinpaden voorzien mogen worden, omrand door streekeigen groenaanleg. In deze zone mogen geen muurtjes, schuttingen of andere constructies aangebracht worden, enkel groenaanleg, draad met klimop, streekeigen hagen, kan in deze zone vormend en scheidend toegestaan worden. Zone voor achtertuin Deze zone zal een tuinfunctie krijgen. De noodzakelijke verhardingen voor tuinpaden en terrassen mogen voorzien worden, omrand met groenaanleg. Groenaanleg zal in deze zone vormend en scheidend aangewend worden. Een beperkte tuinberging in deze zone is toegelaten. Deze mag een oppervlakte hebben van maximaal 21m² en ze moet opgenomen worden binnen de groenstructuren van de tuin. Het materiaalgebruik is hetzelfde als dit van het hoofdvolume en de constructie bestaat uit maximaal een bouwlaag. De tuinberging mag op de perceelsgrens geplaatst worden mits akkoord van de aanpaler. Indien er geen akkoord is, op minimum 2,00m van de perceelsgrens. Indien de garage in dit volume wordt voorzien dan is de maximale oppervlakte 40m². De voorgevel van dit volume wordt geplaatst op maximaal 6m achter de achtergevellijn van het hoofdgebouw. Grondverzet: mag maximaal 0,50m bedragen t.o.v. het maaiveld op eender welk punt gemeten. Er mogen geen grondkerende wanden geplaatst worden. 18 Stramien, architectuur en ruimtelijke planning cvba

9 Verkaveling kop Akkerstraat Zone voor voortuin Deze zone vormt de overgang tussen het openbaar domein en de woning en zal ook zo ingericht worden. Dat betekent dat de noodzakelijke verhardingen voor oprit en tuinpaden voorzien mogen worden, omrand met groenaanleg. Enkel streekeigen groenaanleg kan in deze zone vormend en scheidend aangewend worden. Scheidende elementen kunnen voorgesteld worden op voorwaarde dat ze kaderen in het architecturaal concept. De keuze is mogelijk tussen muren en hagen, op voorwaarde dat ze niet hoger zijn dan 1m. Afsluitingen Op de perceelscheiding mogen afscheidingen geplaatst worden met de maximale hoogte van 2m. Ze zijn uit te voeren in basksteen, hout of andere duurzame materialen met uitsluiting van betonplaten of er wordt een haag voorzien. 19

10 Gemmeente Overpelt Artikel 3: gekoppelde bebouwing kop Akkerstraat (loten 2 t.e.m. 5) Zone voor hoofdgebouw BESTEMMING Er zijn voldoende voorzieningen in de omgeving, namelijk in het centrum van Overpelt. Meergezinswoningen worden voorzien in de zone langs de Ringlaan. In deze verkaveling is er daarom geopteerd voor ééngezinswoningen. Voorzieningen voor een inwonende hulpbehoevende zijn toegelaten voor zover ze niet afsplitsbaar zijn van de woning. Voor de definitie van zorgwoningen wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hoofdbestemming: ééngezinswoningen met inbegrip van zorgwoningen. Nevenbestemmingen (vrije beroepen, diensten, kleinhandel) zijn toegelaten voor zover ze deel uitmaken van de normale uitrusting van de woonomgeving en voor zover ze geen hinder vormen voor de normale woonkwaliteit. Nevenbestemmingen hebben een maximale oppervlakte van 50 m². Het voorzien van een garage in de woning is niet toegelaten. Slechts een beperkt gedeelte van de woning kan ingericht worden als nevenbestemming. Het accent van de verkaveling ligt immers op wonen. TYPOLOGIE Volgens het BPA is hier open en halfopen (gekoppeld) bebouwing mogelijk. Er is geopteerd voor halfopen bebouwing omdat dit de meest compacte bebouwingswijze van de twee is. Naar efficiënt ruimtegebruik en zuinig energiegebruik is dit de beste optie. Ruimtelijk is dit bovendien de beste keuze. Gekoppeld overeenkomstig de aanduidingen op het plan. Samenvoeging van meerdere kavels voor gekoppelde bebouwing tot één perceel voor vrijstaande bebouwing is niet toegestaan. INPLANTING VAN DE GEBOUWEN De verkaveling beoogt een homogeen karakter zodat de samenhorigheid van de buurt bevorderd wordt. Hiertoe worden er een aantal maatregelen in de verkavelingsvoorschriften opgenomen. Doordat de maten van de bouwvolumes vastliggen, ontstaat er een homogeen geheel. Op het verkavelingsplan wordt de zone voor het hoofdgebouw vastgesteld : 10 meter diep en 7,25 meter breed, verplicht volledig te bebouwen. 20 Stramien, architectuur en ruimtelijke planning cvba

11 Verkaveling kop Akkerstraat VOLUME VAN DE GEBOUWEN Doordat de maten van de bouwvolumes vastliggen, ontstaat er een homogeen geheel. De kroonlijsten van de twee aansluitende woningen dienen op dezelfde lijn te liggen. Kroonlijsthoogte van 6,00 m en aansluitend op de kroonlijst van de buur. VERSCHIJNINGSVORM VAN DE GEBOUWEN De verkaveling beoogt een homogeen karakter zodat de samenhorigheid van de buurt bevorderd wordt. Hiertoe worden er een aantal maatregelen in de verkavelingsvoorschriften opgenomen. De woningen dienen per groepje van vier woningen naar materiaalgebruik en architectuur in harmonie met elkaar te worden uitgevoerd. De architect voegt bij zijn bouwaanvraag een verantwoording met betrekking tot het gekozen materiaal, hij benadrukt hierbij de relatie ten opzichte van de gekoppelde woning. Neostijlen (pastoriestijl e.d.) en rustieke bouwstijlen (fermette e.d.) zijn niet toegelaten. Dakvorm Zadeldak met een helling van 35. De nok evenwijdig met de straat en op 5 m van de voorgevellijn. Er worden nergens dakkapellen of dakvensters toegelaten. Dakvlakvensters zijn toegelaten. Materialen Gevels: Baksteen o Standaardformaat o De kleur van de baksteen moet passen bij de kleur van de baksteen van de buur. o De voeg heeft dezelfde kleur dan de baksteen. Bedekking van de daken: Leien of keramische pannen o De kleur van de leien/pannen moet passen bij de kleur van de leien/pannen van de buur. 21

12 Gemmeente Overpelt Zone voor carport Carports hebben een aantal voordelen t.o.v. garages: geen schadelijke gassen, geen warmteverlies, goedkoper, buiten beschermd volume. Kortom, meer milieuverantwoord en gezonder. De verkaveling beoogt een homogeen karakter zodat de samenhorigheid van de buurt bevorderd wordt. Hiertoe worden er een aantal maatregelen in de verkavelingsvoorschriften opgenomen. Doordat de maten van de bouwvolumes vastliggen, ontstaat er een homogeen geheel. Loten 3 t.e.m. 5 kunnen een carport voorzien tegen het hoofdvolume overeenkomstig de aanduidingen op het plan. Vorm: Breedte: max. 3 m Diepte: max. 6m Hoogte: max. 2,5m Dakvorm: plat dak Materiaal: hout Het voorzien van een carport bij de toekomstige woning op lot 2 is niet toegelaten volgens de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA. 22 Stramien, architectuur en ruimtelijke planning cvba

13 Verkaveling kop Akkerstraat Voortuinstrook BESTEMMING Deze zone vormt de overgang tussen het openbaar domein en de woning en zal ook zo ingericht worden. Deze zone dient als voortuin en moet als dusdanig worden aangelegd en gehandhaafd. De niet verharde delen dienen een groene inrichting te krijgen. CONSTRUCTIES Alle constructies zijn verboden met uitzondering van: Tuinmeubilair (brievenbussen, verlichtingsarmaturen ); Technisch noodzakelijke elementen (in functie van rioleringen, leidingen, waterberging). VERHARDINGEN De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. De noodzakelijke verhardingen voor oprit en tuinpaden mogen voorzien worden, omrand met groenaanleg. Het voorzien van een carport bij de toekomstige woning op lot 2 is niet toegelaten volgens de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA. De toekomstige bewoner van dit perceel heeft de keuze waar hij een verhard oppervlakte voorziet voor een oprit. Maximaal x m² van de voortuinstrook kan verhard worden voor een oprit. De zone voor oprit en parking - overeenkomstig de aanduidingen op het plan - kan verhard worden. Maximaal 35 m² van de voortuinstrook van lot 2 kan verhard worden voor het voorzien van een oprit. De voortuinstrook kan verder beperkt verhard worden voor paden als toegang tot de woning. De verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. BEPLANTING Het groene karakter van de omgeving dient versterkt te worden. Deze zone dient als voortuin voor bewoners en moet als dusdanig worden aangelegd en gehandhaafd. De niet verharde delen dienen een groene kwalitatieve inrichting te krijgen. 23

14 Gemmeente Overpelt Tuinzone BESTEMMING Het groene karakter van de omgeving dient gevrijwaard en versterkt te worden. De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. Deze zone dient als tuin voor bewoners en moet als dusdanig worden aangelegd en gehandhaafd. De niet verharde delen dienen een groene kwalitatieve inrichting te krijgen. VERHARDINGEN Het groene karakter van de omgeving dient versterkt te worden. De gewestelijke verordening hemelwater moet uiteraard nageleefd worden. Bijkomend worden er maatregelen getroffen inzake de aan te leggen verhardingen. Verhardingen in de tuinzone zijn enkel toegelaten voor paden, toegangen naar de woningen en terrassen. Paden en toegangen naar de woningen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Enkel terrassen kunnen aangelegd worden in waterdichte vlakken (max. 30 m²) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. TUINBERGING De verkaveling beoogt een homogeen karakter zodat de samenhorigheid van de buurt bevorderd wordt. Hiertoe worden er een aantal maatregelen in de verkavelingsvoorschriften opgenomen. Doordat de maten van de bouwvolumes vastliggen, ontstaat er een homogeen geheel. Per woning kan er een tuinberging met een oppervlakte van maximaal 12m² voorzien worden tegen de achterste perceelgrens. De tuinbergingen worden indien mogelijk per twee gekoppeld. Vorm: Dakvorm: plat dak Hoogte: 2,5m Materiaal: hout ZWEMBAD/ZWEMVIJVER Openlucht zwembaden/zwemvijvers met een maximale oppervlakte van 50m² zijn toegelaten. 24 Stramien, architectuur en ruimtelijke planning cvba

15 Verkaveling kop Akkerstraat Afsluitingen De verkaveling beoogt een homogeen karakter zodat de samenhorigheid van de buurt bevorderd wordt. Hiertoe worden er een aantal maatregelen in de verkavelingsvoorschriften opgenomen. Het voorzien van een haag rondom de tuinzones zorgt voor een homogeen geheel. Er wordt ook voor hagen gekozen om het groene karakter van de omgeving te versterken. Bijkomend voordeel: hagen bieden nestgelegenheid voor vogels en een doorgaande route voor kleine dieren. Als afsluiting van de tuinzones wordt een haag in liguster (Ligustrum vulgare) voorzien volgens de aanduidingen op plan. Hagen voortuinstrook: moeten uitgroeien tot hagen met een minimale hoogte van 0,5 m en een maximale hoogte van 1 m Hagen tuinzone moeten uitgroeien tot hagen met een minimale hoogte van 1,5 m en een maximale hoogte van 2 m. Hagen worden steeds geplaatst op de perceelsgrens met de buur of als de haag grenst aan het publiek domein dan wordt ze volledig op het eigen perceel geplant (op een minimale afstand van 0,5 m van de perceelsgrens). De hagenstructuur op de perceelsgrens staat onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van beide buren. Wat onder deze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid valt zijn: Aanplant / kostprijs van de hagen; Onderhoud. De hagenstructuur die grenst aan het publiek domein staat onder de volledige verantwoordelijkheid van de bewoner. Wat onder deze volledige verantwoordelijkheid valt is: Aanplant / kostprijs van de hagen; Onderhoud. De haag in de tuinzone kan over een maximale breedte van 2 m onderbroken worden voor het voorzien van toegangen. De hagen kunnen gecombineerd worden met een draadafsluiting. Het beeld van de afsluiting wordt bepaald door de beplanting. 25

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW / ~;,f~vincie Antwerpen Gemeente BALEN VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Berg- Waterstraat Mdeling 1 - Sectie D - Nummers 72, 73b, 73c, 75a, 76d, 801, 81b, 82b, 82c, 82d, 83a, 84a, 85b, 85c,

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168

Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Gemeente Zandhoven Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Disselbraak Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZAN168 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zandhoven september 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING (gezamelijk van toepassing op ype 1 & type 2) 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 Verkaveling Akkerstraat Te Maaseik, binnenbouwblok tussen Akkerstraat, Oude Kerkweg en Losbeekweg op de percelen kadastraal

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4

PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE TESSENDERLO STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG INDUSTRIEZONE 4 Gezien en voorlopig goedgekeurd in gemeenteraadszitting van Tessenderlo,

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 Verkaveling Ezaartveld Te Mol, binnenbouwblok tussen de Maaldersstraat, Lupinestraat, Ezaartveld en Schoolstraat

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Deel 1: Algemene bepalingen...1 1.1 Ruimtelijke uitgangspunten...1 1.2 Architecturale uitgangspunten...2 1.3 Bestemming...4 1.4 Inplanting...5 1.5 Terreinaanleg...6 Deel 2: Bijzondere bepalingen...9

Nadere informatie

TE KOOP. vrij van bouw. Meierij

TE KOOP. vrij van bouw. Meierij TE KOOP 7 percelen bouwgrond vrij van bouw Poorterij Het project is opgebouwd rond bouwstijlen: michelbeke Berendries landelijk Lepelstraat Bij de ontwikkeling van het Project, werd het creëren van een

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA Ten Bosse Art. 1. ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN 1. Voorschriften Het Bijzonder Plan van Aanleg legt de bestemming en inrichting vast van het gebied waarop het plan

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Verkavelingswijziging voor Woningbouw

Verkavelingswijziging voor Woningbouw VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Provincie Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN Verkavelingswijziging voor Woningbouw van gronden gelegen Ringlaan 1 ste Afdeling Sectie C nrs. 125/M, 128/X en 129/R ONTWERP Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gemeente Schoten Ruimtelijk uitvoeringsplan Tuinwijk Bloemendaal Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier SHO122

Gemeente Schoten Ruimtelijk uitvoeringsplan Tuinwijk Bloemendaal Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier SHO122 Gemeente Schoten Ruimtelijk uitvoeringsplan Tuinwijk Bloemendaal Gedeeltelijke herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier SHO122 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Schoten April 2008 Provincie

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104

Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Gemeente Mortsel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mayerhof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier MOR104 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Mortsel 31 maart 2009 Provincie: Antwerpen Gemeente

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Verhoogen Provincie Brabant Gemeente Kortenberg RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Verhoogen" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 16-01-07 aanpassingen na plenaire vergadering van 12-04-07

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE. GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen

SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE. GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE RECREATIE Molenstraat 5 Tel.: 03 340 00 21 Fax: 03 340 00 70 GEMEENTE RIJKEVORSEL Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dossiernr.: 003083 Projectnr.: 07/3083 Versie:

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

BPA NR.18 BORSBEEKBRUG

BPA NR.18 BORSBEEKBRUG BPA NR.18 BORSBEEKBRUG STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Artikel 0. ALGEMENE BEPALINGEN 0.01.TERMINOLOGIE Voor de toepassing van onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1) Aaneengesloten gebouw :

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

GEMEENTE STEKENE BPA KEMZEKE DELEN 1, 2, 3 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

GEMEENTE STEKENE BPA KEMZEKE DELEN 1, 2, 3 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE STEKENE BPA KEMZEKE DELEN 1, 2, 3 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Identificatienummer : 12323118/ksl Datum Status/beschrijving revisie Paraaf ontwerpers 03-12-2001 projectleider projectrunner

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN Goedgekeurd bij MB van 26/08/1966, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD

Nadere informatie

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN- Partiële herziening + uitbreiding STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE LIMBURG 63-32490 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "VILLAWIJK ROMEINSE WALLEN"- Partiële herziening + uitbreiding Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone Heideweg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE132

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone Heideweg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE132 Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone Heideweg Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE132 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel juli 2012 Provincie: Antwerpen

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp. Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP DORPSSCHOOL DROESHOUT ontwerp Verordenend deel Stedenbouwkundige voorschriften Op bevel, De Secretaris, Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24.04.2008

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP DE SITE VLIERBEEKVELD FASE F TE KESSEL-LO

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP DE SITE VLIERBEEKVELD FASE F TE KESSEL-LO MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OP DE SITE VLIERBEEKVELD FASE F TE KESSEL-LO A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 8 betaalbare kavels in halfopen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat

ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat ALGEMENE BEPALINGEN RUP 9 Oudenaardestraat 1. Visuele media Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met omschrijving van vorm en materialen. De

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Gemeente Brecht. Verkaveling voor woningbouw. J. Cardijnlaan. Dossier BRE216. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Brecht. Verkaveling voor woningbouw. J. Cardijnlaan. Dossier BRE216. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Verkaveling voor woningbouw J. Cardijnlaan 4 de afdeling, sectie B, 611R, 613B, 614H, 614K, 618S4, 618Y2, 618C3, 618D3, 618K2, 618M4, 618Z2, 618A3, 618B3, 622A, 621L(deel), 620C Dossier

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE

GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Architectenbureau Van Acker & Partners. dec 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE GEMEENTE ZELZATE ONTWERP RUP WITTOUCK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN WIJZIGINGEN 08 december 2010: beperkte wijzigingen geformuleerd in de gemeenteraad van 30 november 2010 GOEDKEURING DEPUTATIE Architectenbureau

Nadere informatie

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING PARKEERNORM BIJ WOONGELEGENHEDEN, VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN PROCEDURE DATUM Voorontwerp toelichting motivering opmaak en korte inhoud 3 juni 2013

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

STAD MECHELEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SPREEUWENHOEK - VENNE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 01 februari 2011 ontwerp

STAD MECHELEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SPREEUWENHOEK - VENNE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. 01 februari 2011 ontwerp STAD MECHELEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SPREEUWENHOEK - VENNE 01 februari 2011 ontwerp COLOFON Opdrachtgever: Data: Stad MECHELEN Befferstraat 25 Dienst Ruimtelijke Planning & Mobiliteit:

Nadere informatie

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35 NOT01E-07267.12C.doc 19 januari 2009 pag. 26/35 TITEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Bouwhoogte: Bruto-vloeroppervlakte of bvo: Kroonlijsthoogte: Artikel 2. Bedrijven:

Nadere informatie

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen

BPA RECREATIEF WOONGEBIED. GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen BPA RECREATIEF WOONGEBIED Gemeentepark 1-2960 Brecht Tel.: 03 313 80 27 Fax: 03 313 71 69 GEMEENTE BRECHT Provincie Antwerpen STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009. Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE MORTSEL RUP OUDE GOD juni 2009 Verordenend deel ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften COLOFON Opdracht: RUP Oude God Mortsel Opdrachtgever: Gemeentebestuur Mortsel Liersesteenweg 1 2640 MORTSEL

Nadere informatie

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE ZONNEBEKE RUP GABARIETEN IN DE WOONZONES Ontwerp stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting Van Op bevel, De Secretaris, De Burgemeester F.

Nadere informatie

RUP Hoofdbos. Stedenbouwkundige voorschriften. Gemeente Hemiksem. Grontmij Belgium Mechelen, september 2012. 247324_06_vs _a

RUP Hoofdbos. Stedenbouwkundige voorschriften. Gemeente Hemiksem. Grontmij Belgium Mechelen, september 2012. 247324_06_vs _a RUP Hoofdbos Gemeente Hemiksem Grontmij Belgium Mechelen, september 2012 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van / / Op bevel, De Secretaris Luc Schroyens De Voorzitter

Nadere informatie

Stad Kortrijk Verkaveling Peperstraat te Heule. januari 2015, stedenbouwkundige voorschriften

Stad Kortrijk Verkaveling Peperstraat te Heule. januari 2015, stedenbouwkundige voorschriften Stad Kortrijk Verkaveling Peperstraat te Heule januari 2015, stedenbouwkundige voorschriften Colofon Inhoudsopgave Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 -

Nadere informatie

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014

Verkaveling Haaksstraat MOL. Infovergadering oktober 2014 Verkaveling Haaksstraat MOL Infovergadering oktober 2014 Toelichting verkavelingsontwerp Haaksstraat o N.a.v. indienen verkavelingsaanvraag en start openbaar onderzoek o Buurtbewoners informeren o Geïnteresseerden

Nadere informatie

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP juni 2012

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. ONTWERP juni 2012 RUP ZONEVREEMDE WONINGEN TE WAASMUNSTER STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ONTWERP juni 2012 In zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van.. De secretaris wnd., De voorzitter,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Gemeentepark 1 2960 Brecht Grontmij Belgium Mechelen, 26 januari 2012 Verantwoording Titel : RUP Afbakening

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling Burkel Stad Peer Gezien en goedgekeurd door de aanvragers, Dhr. Jean Baptiste Claes, NV Lesco Dhr. Paul De Nil, NV Imwo Invest Dhr. Bart Tans, NV Livaco Opgesteld

Nadere informatie

V E R O R D E N I N G W O O N K W A L I T E I T

V E R O R D E N I N G W O O N K W A L I T E I T V E R O R D E N I N G W O O N K W A L I T E I T 1 Inhoudstafel 00. Algemeen 00.01. Doelstelling 00.02. Toepassingsgebied 00.03. Afwijkingsprocedure 00.04. Definities 01. Bouwvoorschriften 01.01. Doelstelling

Nadere informatie

voorschriften bpa nr. 21 Sint-Pieters Zuid-Oost

voorschriften bpa nr. 21 Sint-Pieters Zuid-Oost voorschriften bpa nr. 21 Sint-Pieters Zuid-Oost goedgekeurd dd. 23/09/1993 tabel bouwzones zone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kleur en/of raster plaatsing in meter t.o.v. achterkavel

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie