VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF"

Transcriptie

1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare weg toegelaten. Dit betekent concreet dat het niet mogelijk is om op deze kavels (vnl. 4, 5, 15, 20 en 21) vrijstaande autobergplaatsen of parkings te voorzien in de (achter)tuinstrook, die een rechtstreekse toegang hebben tot de openbare weg. 1.1 Bestemming De globale visie van de verkaveling is een mix te voorzien van ééngezinswoningen met vrijstaande woningen, rijwoningen koppelwoningen en bescheiden woningen. De zone voor woningbouw, zoals aangegeven op het verkavelingsplan, is bestemd voor de oprichting van grondgebonden eengezinswoningen in gesloten of halfopen bebouwingsvorm. Geïntegreerde zorgwoningen (zie VCRO) zijn aanvaardbaar. In deze zone ligt het accent op gekoppelde woningen met geïntegreeerde autobergplaats (carport). Het betreft hier kleinere woningen met voldoende ruimte achter de woningen om privacy te waarborgen. Nevenbestemmingen zijn niet toegelaten gelet op de beperkte kaveloppervlakte. Nevenbestemmingen zijn niet toegelaten. Samenvoegen van kavels is niet toegelaten. Per woongelegenheid zijn op eigen terrein - minstens één carport en één autostelplaats in open lucht verplicht. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 1 van 24

2 1.2 Inplanting De inplantingszone voor de woningen is aangeduid op het verkavelingsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten. De woningen moeten ingeplant worden binnen de grenzen van de zone voor woningbouw, zoals deze aangeduid is op het verkavelingsplan. Deze maximaal bebouwbare oppervlakte per kavel omvat elke vorm van bebouwing of vaste constructie, incl. afdak, tuinberging en/of carport. Verhardingen, oprit, terras en eventuele zwembaden worden niet meegeteld. De maximaal bebouwbare oppervlakte voor de woning en eventuele bijgebouwen bedraagt 66 % van de perceelsoppervlakte. 1.3 Profiel van de woningen De inplanting van de woning dient te gebeuren in overeenstemming met alle voorwaarden inzake terreinbezetting en maximale inplantingszone (zie plan). De woningen moeten gebouwd worden met eenheid van architectuur. De woningen dienen harmonieus op elkaar aan te sluiten en per gebouwengroep als één concept te worden ontwikkeld. Beperkte uitbouwen kunnen een afwijkend gabarit vertonen. Het bouwvolume van de op te richten woningen bedraagt maximaal 2 bouwlagen plat dak verpicht. Maximum 1/3 van de bebouwde oppervlakte mag een beperkt gabarit hebben (1 bouwlaag plat dak). De (kroonlijst)hoogte bedraagt maximaal 6,50 m. Het vloerpas bevindt zich op min. 0,20m en max. 0,30m boven het peil van de nieuw aan te leggen weg. Dakkapellen en dakuitbouwen tot max. de halve gevelbreedte zijn toegelaten. In geval van individuele dakkapellen bedraagt de minimale afstand tot de zijkavelgrens. 1,50m. In geval van grotere dakuitbouwen is een koppeling met de aanpalende woning ter hoogte van de perceelsgrens verplicht. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 2 van 24

3 1.4 Materialen Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand kunnen komen. Dat betekent dat initiatief tot het creëren van architectuur de drijfveer zal zijn om deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten worden. Het concept van de verkaveling is dusdanig dat binnen een minimum aan grenzen een maximum aan architecturale vrijheid wordt voorzien. Het residentieel karakter van de loten zal hoe dan ook door materiaalgebruik onderstreept worden. Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch verantwoord zijn. De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moeten harmonisch zijn met het bestaande straatbeeld. Gevelbekleding: kleinschalige materialen. Dakbedekking: pannen en leien. Voor de gevels wordt geopteerd voor kleinschalige materialen. Het gebruik van bepleistering, hout of metaal is in principe toegelaten; het gebruik van prefab-betonelementen bv. niet. Het plaatsen van dakvlakramen of zonnepanelen wordt niet aanzien als een afwijking t.o.v. de voorschriften inzake materiaalgebruik. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 3 van 24

4 2. Onbebouwde ruimte - tuin 2.1 Bestemming, verhardingen en afsluitingen De tuinstroken zijn enkel bestemd voor tuinaanleg en de noodzakelijke verhardingen, opritten of paadjes in functie van de bebouwing. Het is de bedoeling het groene karakter van de verkaveling te bewaren en te bevorderen. Daartoe worden de voortuinstroken open gehouden. Zone bestemd voor tuinaanleg, aanleg oprit of parkeerzone en toegang tot de woning. Het maximaal verhardingspercentage van de niet-bebouwde stroken bedraagt 33% Op de perceelsgrenzen in de achteruitbouwstrook en op de rooilijn zijn enkel haagafsluitingen toegelaten met een hoogte van max. 1 m. Op de rooilijn en in de voortuinstrook kunnen enkel groenblijvende afsluitingen met een beperkte hoogte geplaatst worden. Op de overige perceelsgrenzen zijn enkel afsluitingen met levende hagen of groenblijvende, houtige lianen, eventueel gecombineerd met een groene draadafsluiting toeglaten tot een hoogte van 2.00 m. 2.2 Voortuinstroken De voortuinstrook en zijdelingse stroken moeten het karakter hebben van een onbebouwde ruimte om de openheid van de verkaveling te bewaren. Het plaatsen van gebouwen, carports of andere constructies in deze zones is dan ook niet toegelaten. De oprichting van gebouwen, carports of constructies is niet toegelaten in de voortuinstrook of de zijtuinstroken, behoudens in de zone voor carports (CP). 2.3 Bijgebouwen in de tuinstrook Op bepaalde kavels wordt een specifieke zone (CP) voorzien waar een lichte constructie kan aangebouwd worden tot tegen de perceelsgrens voor het stallen van auto s. Binnen de zone aangeduid op het verkavelingsplan (CP) kan een open carportconstructie worden aangebouwd aan de woning voor zover rekening gehouden wordt met volgende randvoorwaarden: o De oppervlakte bedraagt max. 18m² voor zover de maximaal bebouwbare oppervlakte per Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 4 van 24

5 perceel niet overschreden wordt. o De carportconstructie wordt afgewerkt met een plat dak met een maximale hoogte van 3m. o Indien reeds een carport werd opgetrokken op het andere perceel dient de aansluiting harmonieus te gebeuren, waarbij de voorbouwlijn en hoogte gelijk zijn. In de achtertuinstrook kunnen wel beperkte bijgebouwen worden geplaatst. De maximale oppervlakte voor bijgebouwen in de achtertuinstrook wordt gelet op de oppervlakte van de kavels - bewust laag gehouden (30 m²) om te vermijden dat deze zone wordt volgebouwd met tal van constructies. De carportconstructie dient geplaatst te worden tot tegen de perceelsgrens waarbij dakuitbouw, waterafvoer en afwatering op het eigen terrein gebeurt. Op de perceelsgrens kan een houten wand of een gevoegde scheidingsmuur in volle baksteen of gevelmetselwerk worden opgericht met een hoogte van max. 2,00m. Voor het overige blijft de carport een volledig open constructie in hout of metaal. In de zone voor achtertuin kan verder één woningbijgebouw (tuinberging, serre, ) tot 30 m² worden opgericht voor zover rekening gehouden wordt met volgende randvoorwaarden: o de maximaal bebouwbare oppervlakte per perceel wordt niet overschreden. o de kroonlijsthoogte bedraagt max. 3m nokhoogte max. 4,50m. o de minimale afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt 1m. Het materiaalgebruik van alle gevels moet aansluiten bij de materialen van het hoofdgebouw of in hout. De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moeten harmonisch zijn met het bestaande straatbeeld. Mits wederzijds akkoord kunnen deze bijgebouwen op de perceelsgrens gekoppeld worden en dit onder de volgende voorwaarden: o het gebruik van hetzelfde gevel- en dakmateriaal is verplicht. o Eventuele niet-afgewerkte zijgeveldelen dienen afgewerkt te worden met paramentafwerking. In deze zone zijn ook beperkte private zwembaden (max. 40 m²) toegelaten, voor zover een afstand van min. 2m wordt gerespecteerd tot de perceelsgrenzen. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 5 van 24

6 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 4 kavels 32 t/m 83 kavels 112 t/m Bouwzone type 4 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels is het niet mogelijk om vrijstaande autobergplaatsen of parkings te voorzien in de (achter)tuinstrook, die een rechtstreekse toegang hebben tot de openbare weg. 1.1 Bestemming De globale visie van de verkaveling is een mix te voorzien van ééngezinswoningen met vrijstaande woningen, rijwoningen koppelwoningen en bescheiden woningen. De zone voor woningbouw, zoals aangegeven op het verkavelingsplan, is bestemd voor de oprichting van grondgebonden rijwoningen. Geïntegreerde zorgwoningen (zie VCRO) zijn aanvaardbaar. In deze zone ligt het accent op kleine en bescheiden woningen, die geen garage of carport hebben in de woning, maar wel beschikken over een private parkeerplaats of carport op korte afstand van de woning. Nevenbestemmingen zijn niet toegelaten gelet op de beperkte kaveloppervlakte. Nevenfuncties zijn niet toegelaten. Samenvoegen van kavels is niet toegelaten. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 6 van 24

7 1.2 Inplanting en profiel van de woningen De inplantingszone voor de woningen is aangeduid op het verkavelingsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten behoudens in de zone voor carports (CP) zie verder. De woningen moeten ingeplant worden binnen de grenzen van de zone voor woningbouw, zoals deze aangeduid is op het verkavelingsplan. De woningen dienen harmonieus op elkaar aan te sluiten en als één concept te worden ontwikkeld, zowel wat betreft voorbouwlijn, kroonlijst, nok en dakvlak. Beperkte uitbouwen (met plat dak) kunnen een afwijkend gabarit vertonen. De woningen dienen per gebouwengroep het voorwerp uit te maken van één globale aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Het bouwvolume van de op te richten woningen dienen begrepen te zijn binnen een maximaal gabarit van twee bouwlagen + dakverdieping (dakvorm vrij). In het dakvolume kan een bewoonbare bouwlaag aangebracht worden. De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 6,50 m. De nokhoogte blijft beperkt tot 11,00 m. De dakverdieping kan worden voorzien onder een hellend dak of onder een plat dak met teruggetrokken bouwlijn. Ter aanvulling van de kleinere bouwzone wordt op enkele loten toegestaan om op 3 bouwlagen te bouwen, waardoor deze woningen tot een type stadswoning kunnen worden uitgebouwd. In afwijking bedraagt het gabarit voor de kavels 46 t/m 59 maximaal 3 bouwlagen + dakverdieping. Bij hellende daken is de dakhelling tussen 25 en 45. De dakhellingen kunnen asymmetrisch zijn zonder hierbij evenwel de harmonische aansluiting met de aanpalende woning(en) te verbreken. Het vloerpas bevindt zich op min. 0,20m en max. 0,30m boven het peil van de nieuw aan te leggen weg. Dakkapellen en dakuitbouwen tot max. de halve gevelbreedte zijn toegelaten. In geval van individuele dakkapellen bedraagt de minimale afstand tot de zijkavelgrens. 1,50m. In geval van grotere dakuitbouwen is een koppeling met de aanpalende woning ter hoogte van de perceelsgrens verplicht. 1.3 Materialen Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 7 van 24

8 Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand kunnen komen. Dat betekent dat initiatief tot het creëren van architectuur de drijfveer zal zijn om deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten worden. Het concept van de verkaveling is dusdanig dat binnen een minimum aan grenzen een maximum aan architecturale vrijheid wordt voorzien. Het residentieel karakter van de loten zal hoe dan ook door materiaalgebruik onderstreept worden. Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch verantwoord zijn. De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moeten harmonisch zijn met het bestaande straatbeeld. Gevelbekleding: kleinschalige materialen. Dakbedekking: pannen en leien. Voor de gevels wordt geopteerd voor kleinschalige materialen. Het gebruik van bepleistering, hout of metaal is in principe toegelaten; het gebruik van prefab-betonelementen bv. niet. Het plaatsen van dakvlakramen of zonnepanelen wordt niet aanzien als een afwijking t.o.v. de voorschriften inzake materiaalgebruik. 2. Onbebouwde ruimte - tuin 2.1 Bestemming, verhardingen en afsluitingen De tuinstroken zijn enkel bestemd voor tuinaanleg en de toegangen in functie van de bebouwing. Zone bestemd voor tuinaanleg en de toegang tot de woning. Het maximaal verhardingspercentage van de niet-bebouwde stroken bedraagt 33% De verhardingen in de voortuinstrook zijn identiek aan de materialen van het voorliggend openbaar domein. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 8 van 24

9 Op de perceelsgrenzen in de voortuinstrook en op de rooilijn zijn geen afsluitingen toegelaten. Op de overige perceelsgrenzen zijn enkel afsluitingen met levende hagen of groenblijvende, houtige lianen, eventueel gecombineerd met een groene draadafsluiting toeglaten tot een hoogte van 2.00 m. 2.2 Voortuinstroken en zijdelingse stroken beperkte mogelijkheid tot carportconstructies (CP) De voortuinstrook en zijdelingse stroken moeten het karakter hebben van een onbebouwde ruimte om de openheid van de De oprichting van gebouwen, carports of constructies is niet toegelaten in de voortuinstrook of de zijtuinstroken, behoudens in de zone voor carports (CP). verkaveling te bewaren. Het plaatsen van gebouwen, carports of andere constructies in deze zones is dan ook niet toegelaten. Binnen de zone aangeduid op het verkavelingsplan (CP) kan een open carportconstructie worden aangebouwd aan de woning voor zover rekening gehouden wordt met volgende randvoorwaarden: o De oppervlakte bedraagt max. 18m² voor zover de maximaal bebouwbare oppervlakte per perceel niet overschreden wordt. o De carportconstructie wordt afgewerkt met een plat dak met een maximale hoogte van 3m. Op bepaalde kavels wordt een specifieke zone (CP) voorzien waar een lichte constructie kan aangebouwd worden tot tegen de perceelsgrens voor het stallen van auto s. o Indien reeds een carport werd opgetrokken op het andere perceel dient de aansluiting harmonieus te gebeuren, waarbij de voorbouwlijn en hoogte gelijk zijn. Dergelijke constructies verstoren door hun open structuur en beperkt gabarit het open karakter van de verkaveling niet en zorgen voor een efficiënte benutting van de ruimte. Deze constructies moeten ter hoogte van de perceelsgrens wel harmonieus op elkaar aansluiten en kunnen geen gesloten karakter verkrijgen. De carportconstructie dient geplaatst te worden tot tegen de perceelsgrens waarbij dakuitbouw, waterafvoer en afwatering op het eigen terrein gebeurt. Op de perceelsgrens kan een houten wand of een gevoegde scheidingsmuur in volle baksteen of gevelmetselwerk worden opgericht met een hoogte van max. 2,00m. Voor het overige blijft de carport een volledig open constructie in hout of metaal. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 9 van 24

10 2.3 Bijgebouwen in de achtertuinstrook In de achtertuinstrook kunnen wel beperkte bijgebouwen worden geplaatst. De maximale oppervlakte voor bijgebouwen in de achtertuinstrook wordt gelet op de oppervlakte van de kavels - bewust laag gehouden (12 m²) om te vermijden dat deze zone wordt volgebouwd met tal van constructies. In de zone voor achtertuin kan één woningbijgebouw (tuinberging, serre, ) tot 12 m² worden opgericht voor zover rekening gehouden wordt met volgende randvoorwaarden: o de maximaal bebouwbare oppervlakte per perceel wordt niet overschreden. o de kroonlijsthoogte bedraagt max. 3m nokhoogte max. 4,50m. o de minimale afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt 1m. Het materiaalgebruik van alle gevels moet aansluiten bij de materialen van het hoofdgebouw of in hout. De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moeten harmonisch zijn met het bestaande straatbeeld. Mits wederzijds akkoord kunnen deze bijgebouwen op de perceelsgrens gekoppeld worden en dit onder de volgende voorwaarden: o het gebruik van hetzelfde gevel- en dakmateriaal is verplicht. o Eventuele niet-afgewerkte zijgeveldelen dienen afgewerkt te worden met paramentafwerking. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 10 van 24

11 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 2 1. Bouwzone type 2 kavels 84 t/m 107 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare weg toegelaten. Dit betekent concreet dat het niet mogelijk is om op deze kavels (vnl. 95, 96 en 99 t/m 107) vrijstaande autobergplaatsen of parkings te voorzien in de (achter)tuinstrook, die een rechtstreekse toegang hebben tot de openbare weg. 1.1 Bestemming De globale visie van de verkaveling is een mix te voorzien van ééngezinswoningen met vrijstaande woningen, rijwoningen koppelwoningen en bescheiden woningen. De zone voor woningbouw, zoals aangegeven op het verkavelingsplan, is bestemd voor de oprichting van grondgebonden eengezinswoningen in vrijstaande of gekoppelde bebouwingsvorm met mogelijkheid tot koppeling van carportconstructies. Geïntegreerde zorgwoningen (zie VCRO) zijn aanvaardbaar. In deze zone ligt het accent op vrijstaande of gekoppelde woningen op relatief grote kavels. Nevenbestemmingen zijn toegelaten voor zover het accent van de verkaveling ligt op 'wonen'. Bij een woning is een vrij beroep, kantoor- of dienstenfunctie mogelijk als complementaire nevenfunctie voor zover: deze op de gelijkvloerse verdieping wordt ingericht, de complementaire functie max. 50% van de bebouwde oppervlakte beslaat en de woonfunctie in totaliteit een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire functie. Samenvoegen van kavels is niet toegelaten. Per woongelegenheid zijn op eigen terrein - minstens één (bovengrondse) autobergplaats (geïntegreerde garage of carport) en twee autostelplaatsen in open lucht verplicht. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 11 van 24

12 In geval van beperkte nevenfuncties moeten voldoende bezoekersparkings aangelegd worden op eigen terrein, rekening houdende met de maximale verhardingsgraad van de kavels. 1.2 Inplanting De inplantingszone voor de woningen is aangeduid op het verkavelingsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten behoudens in de zone voor carports (CP) zie verder. De woningen moeten ingeplant worden binnen de grenzen van de zone voor woningbouw, zoals deze aangeduid is op het verkavelingsplan. In deze zone van de verkaveling wordt gekozen voor voldoende ruimte aan de voorzijde, zijkant en achter de woningen om de privacy te waarborgen. Deze maximaal bebouwbare oppervlakte per kavel omvat elke vorm van bebouwing of vaste constructie, incl. afdak, tuinberging en/of carport. Verhardingen, oprit, terras en eventuele zwembaden worden niet meegeteld. De maximaal bebouwbare oppervlakte voor de woning en eventuele bijgebouwen bedraagt 50 % van de perceelsoppervlakte. 1.3 Profiel van de woningen Het bouwvolume van de op te richten woningen dienen begrepen te zijn binnen het maximaal gabarit van 2 bouwlagen en dakverdiep.: - op de kavels 84 t/m 99 dient verplicht gebouwd te worden met twee bouwlagen + eventuele dakverdieping zadeldak verplicht; - op de kavels 100 t/m 107 gelden grotere vrijheidsgraden en kan gebouwd worden met maximaal 2 bouwlagen + eventuele dakverdieping; de dakvorm is vrij te bepalen. De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 6,50 m. De nokhoogte blijft beperkt tot 11,00 m. Bij hellende daken is de dakhelling tussen 25 en 45. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 12 van 24

13 Bij gekoppelde bebouwing dienen de woningen harmonieus op elkaar aan te sluiten en als één concept te worden ontwikkeld, zowel wat betreft voorbouwlijn, kroonlijst, nok en dakvlak. Beperkte uitbouwen (met plat dak) kunnen een afwijkend gabarit vertonen. De dakhellingen kunnen asymmetrisch zijn zonder hierbij evenwel de harmonische aansluiting met de aanpalende woning(en) te verbreken. Het vloerpas bevindt zich op min. 0,20m en max. 0,30m boven het peil van de nieuw aan te leggen weg. Dakkapellen en dakuitbouwen tot max. de halve gevelbreedte zijn toegelaten. In geval van individuele dakkapellen bedraagt de minimale afstand tot de zijkavelgrens. 1,50m. In geval van grotere dakuitbouwen is een koppeling met de aanpalende woning ter hoogte van de perceelsgrens verplicht. 1.4 Materialen Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand kunnen komen. Dat betekent dat initiatief tot het creëren van architectuur de drijfveer zal zijn om deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten worden. Het concept van de verkaveling is dusdanig dat binnen een minimum aan grenzen een maximum aan architecturale vrijheid wordt voorzien. Het residentieel karakter van de loten zal hoe dan ook door materiaalgebruik onderstreept worden. Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch verantwoord zijn. De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moeten harmonisch zijn met het bestaande straatbeeld. Gevelbekleding: kleinschalige materialen. Dakbedekking: pannen en leien. Voor de gevels wordt geopteerd voor kleinschalige materialen. Het gebruik van bepleistering, hout of metaal is in principe toegelaten; het gebruik van prefab-betonelementen bv. niet. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 13 van 24

14 Het plaatsen van dakvlakramen of zonnepanelen wordt niet aanzien als een afwijking t.o.v. de voorschriften inzake materiaalgebruik. 2. Onbebouwde ruimte - tuin 2.1 Bestemming, verhardingen en afsluitingen De tuinstroken zijn enkel bestemd voor tuinaanleg en de noodzakelijke verhardingen, opritten of paadjes in functie van de bebouwing. Zone bestemd voor tuinaanleg, aanleg oprit of parkeerzone en toegang tot de woning. Het maximaal verhardingspercentage van de niet-bebouwde stroken bedraagt 33% Het is de bedoeling het groene karakter van de verkaveling te bewaren en te bevorderen. In functie van de beeldkwaliteit worden de voortuinstroken open gehouden en op uniforme wijze aangelegd. De voortuinstrook moet verplicht aangelegd worden op volgende wijze: - een dubbele oprit / parkeerplaats in kleinschalige en waterdoorlatende materiaelen of grasdallen, gekoppeld ter hoogte van zijkavelgrens (zoals aangeduid op het verkavelingsplan), - groene voortuin met één hoogstamboom ( Prunus Umineko, Hoogstam (witte bloei/herfstkleur) Op de rooilijn en in de voortuinstrook kunnen enkel groenblijvende afsluitingen met een beperkte hoogte geplaatst worden. Op de perceelsgrenzen in de achteruitbouwstrook en op de rooilijn zijn enkel haagafsluitingen toegelaten met een hoogte van max. 1 m. Op de overige perceelsgrenzen zijn enkel afsluitingen met levende hagen of groenblijvende, houtige lianen, eventueel gecombineerd met een groene draadafsluiting toeglaten tot een hoogte van 2.00 m. 2.2 Voortuinstroken en zijdelingse stroken beperkte mogelijkheid tot carportconstructies (CP) Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 14 van 24

15 De voortuinstrook en zijdelingse stroken moeten het karakter hebben van een onbebouwde ruimte om de openheid van de verkaveling te bewaren. Het plaatsen van gebouwen, carports of andere constructies in deze zones is dan ook niet toegelaten. Op bepaalde kavels wordt een specifieke zone (CP) voorzien waar een lichte constructie kan aangebouwd worden tot tegen de perceelsgrens voor het stallen van auto s. Dergelijke constructies verstoren door hun open structuur en beperkt gabarit het open karakter van de verkaveling niet en zorgen voor een efficiënte benutting van de ruimte. Deze constructies moeten ter hoogte van de perceelsgrens wel harmonieus op elkaar aansluiten en kunnen geen gesloten karakter verkrijgen. De oprichting van gebouwen, carports of constructies is niet toegelaten in de voortuinstrook of de zijtuinstroken, behoudens in de zone voor carports (CP). Binnen de zone aangeduid op het verkavelingsplan (CP) kan een open carportconstructie worden aangebouwd aan de woning voor zover rekening gehouden wordt met volgende randvoorwaarden: o De oppervlakte bedraagt max. 18m² voor zover de maximaal bebouwbare oppervlakte per perceel niet overschreden wordt. o De carportconstructie wordt afgewerkt met een plat dak met een maximale hoogte van 3m. o Indien reeds een carport werd opgetrokken op het andere perceel dient de aansluiting harmonieus te gebeuren, waarbij de voorbouwlijn en hoogte gelijk zijn. De carportconstructie dient geplaatst te worden tot tegen de perceelsgrens waarbij dakuitbouw, waterafvoer en afwatering op het eigen terrein gebeurt. Op de perceelsgrens kan een houten wand of gevoegde scheidingsmuur in volle baksteen of gevelmetselwerk worden opgericht met een hoogte van max. 2,00m. Voor het overige blijft de carport een volledig open constructie. 2.3 Bijgebouwen in de achtertuinstrook In de achtertuinstrook kunnen wel beperkte bijgebouwen worden geplaatst. De maximale oppervlakte voor bijgebouwen in de achtertuinstrook wordt gelet op de oppervlakte van de kavels - bewust laag gehouden (30 m²) om te vermijden dat deze zone wordt volgebouwd met tal van constructies. In de zone voor achtertuin kan één woningbijgebouw (autobergplaats, carports, tuinberging, serre, ) tot 30 m² worden opgericht voor zover rekening gehouden wordt met volgende randvoorwaarden: o de maximaal bebouwbare oppervlakte per perceel wordt niet overschreden. o de kroonlijsthoogte bedraagt max. 3m nokhoogte max. 4,50m. o de minimale afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt 1m. Het materiaalgebruik van alle gevels moet aansluiten bij de materialen van het hoofdgebouw of in hout. De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moeten harmonisch zijn met het bestaande Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 15 van 24

16 straatbeeld. Mits wederzijds akkoord kunnen deze bijgebouwen op de perceelsgrens gekoppeld worden en dit onder de volgende voorwaarden: o het gebruik van hetzelfde gevel- en dakmateriaal is verplicht. o Eventuele niet-afgewerkte zijgeveldelen dienen afgewerkt te worden met paramentafwerking. In deze zone zijn ook beperkte private zwembaden (max. 40 m²) toegelaten, voor zover een afstand van min. 2m wordt gerespecteerd tot de perceelsgrenzen. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 16 van 24

17 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 1 1. Bouwzone type 1 kavels 108 t/m Bestemming De globale visie van de verkaveling is een mix te voorzien van ééngezinswoningen met vrijstaande woningen, rijwoningen koppelwoningen en bescheiden woningen. In deze zone ligt het accent op vrijstaande woningen op grotere kavels. Nevenbestemmingen zijn toegelaten voor zover het accent van de verkaveling ligt op 'wonen'. De zone voor woningbouw, zoals aangegeven op het verkavelingsplan, is bestemd voor de oprichting van vrijstaande, grondgebonden eengezinswoningen. Geïntegreerde zorgwoningen (zie VCRO) zijn aanvaardbaar. Bij een woning is een vrij beroep, kantoor- of dienstenfunctie mogelijk als complementaire nevenfunctie voor zover: deze op de gelijkvloerse verdieping wordt ingericht, de complementaire functie max. 50% van de bebouwde oppervlakte beslaat en de woonfunctie in totaliteit een grotere oppervlakte beslaat dan de complementaire functie. Samenvoegen van kavels is niet toegelaten. Per woongelegenheid zijn op eigen terrein - minstens één (bovengrondse) autobergplaats (geïntegreerde garage of carport) en twee autostelplaatsen in open lucht verplicht. In geval van beperkte nevenfuncties moeten voldoende bezoekersparkings aangelegd worden op eigen terrein, rekening houdende met de maximale verhardingsgraad van de kavels. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 17 van 24

18 1.2 Inplanting De maximale inplantingszone voor de woningen is aangeduid op het verkavelingsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten. De woningen moeten ingeplant worden binnen de grenzen van de zone voor woningbouw, zoals deze aangeduid is op het verkavelingsplan. In deze zone van de verkaveling wordt gekozen voor voldoende ruimte aan de voorzijde, zijkant en achter de woningen om de privacy te waarborgen. Deze maximaal bebouwbare oppervlakte per kavel omvat elke vorm van bebouwing of vaste constructie, incl. afdak, tuinberging en/of carport. Verhardingen, oprit, terras en eventuele zwembaden worden niet meegeteld. De maximaal bebouwbare oppervlakte voor de woning en eventuele bijgebouwen bedraagt 33 % van de perceelsoppervlakte. 1.3 Profiel van de woningen Het bouwvolume van de op te richten woningen dienen begrepen te zijn binnen het maximaal gabarit van twee bouwlagen en dakverdiep. De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 6,5 m. De nokhoogte blijft beperkt tot 11,00 m. De dakvorm is vrij te bepalen. Bij hellende daken is de dakhelling tussen 25 en 45. De dakhellingen kunnen asymmetrisch zijn zonder hierbij evenwel de harmonische aansluiting met de aanpalende woning(en) te verbreken. Het vloerpas bevindt zich op min. 0,20m en max. 0,30m boven het peil van de nieuw aan te leggen weg. Dakkapellen en dakuitbouwen tot max. de halve gevelbreedte zijn toegelaten. In geval van individuele dakkapellen bedraagt de minimale afstand tot de zijkavelgrens. 1,50m. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 18 van 24

19 1.4 Materialen Het concept van de verkaveling is dusdanig dat binnen een minimum aan grenzen een maximum aan architecturale vrijheid wordt voorzien. Het residentieel karakter van de loten zal hoe dan ook door materiaalgebruik onderstreept worden. Voor de gevels wordt geopteerd voor kleinschalige materialen. Het gebruik van bepleistering, hout of metaal is in principe toegelaten; het gebruik van prefab-betonelementen bv. niet. Het materiaalgebruik van alle gevels moet constructief en esthetisch verantwoord zijn. De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moeten harmonisch zijn met het bestaande straatbeeld. Gevelbekleding: kleinschalige materialen. Dakbedekking: pannen en leien. Het plaatsen van dakvlakramen of zonnepanelen wordt niet aanzien als een afwijking t.o.v. de voorschriften inzake materiaalgebruik. 2. Onbebouwde ruimte - tuin 2.1 Bestemming, verhardingen en afsluitingen De tuinstroken zijn enkel bestemd voor tuinaanleg en de noodzakelijke verhardingen, opritten of paadjes in functie van de bebouwing. Het is de bedoeling het groene karakter van de verkaveling te bewaren en te bevorderen. De voortuinstrook en zijdelingse stroken moeten het karakter hebben van een onbebouwde ruimte om de openheid van de verkaveling te bewaren. Het plaatsen Zone bestemd voor tuinaanleg, aanleg oprit of parkeerzone en toegang tot de woning. Het maximaal verhardingspercentage van de niet-bebouwde stroken bedraagt 33% De verharding in de voortuinstrook bestaat uit kleinschalige en waterdoorlatende materiaelen of grasdallen. De oprichting van gebouwen, carports of constructies is niet toegelaten in de voortuinstrook of de zijtuinstroken. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 19 van 24

20 van gebouwen, carports of andere constructies in deze zones is dan ook niet toegelaten. Op de rooilijn en in de voortuinstrook kunnen enkel groenblijvende afsluitingen met een beperkte hoogte geplaatst worden. Op de perceelsgrenzen in de achteruitbouwstrook en op de rooilijn zijn enkel haagafsluitingen toegelaten met een hoogte van max. 1 m. Op de overige perceelsgrenzen zijn enkel afsluitingen met levende hagen of groenblijvende, houtige lianen, eventueel gecombineerd met een groene draadafsluiting toeglaten tot een hoogte van 2.00 m. 2.2 Bijgebouwen in de achtertuinstrook In de achtertuinstrook kunnen wel beperkte bijgebouwen worden geplaatst. De maximale oppervlakte voor bijgebouwen in de achtertuinstrook wordt bewust laag gehouden (40 m²) om te vermijden dat deze zone wordt volgebouwd met tal van constructies. In de zone voor achtertuin kan één woningbijgebouw (autobergplaats, carports, tuinberging, serre, ) tot 40 m² worden opgericht voor zover rekening gehouden wordt met volgende randvoorwaarden: o de maximaal bebouwbare oppervlakte per perceel wordt niet overschreden. o de kroonlijsthoogte bedraagt max. 3m nokhoogte max. 4,50m. o de minimale afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt 1m. Het materiaalgebruik van alle gevels moet aansluiten bij de materialen van het hoofdgebouw of in hout. De aard en de kleur van de gevel- en dakmaterialen moeten harmonisch zijn met het bestaande straatbeeld. Mits wederzijds akkoord kunnen deze bijgebouwen op de perceelsgrens gekoppeld worden en dit onder de volgende voorwaarden: o het gebruik van hetzelfde gevel- en dakmateriaal is verplicht. o Eventuele niet-afgewerkte zijgeveldelen dienen afgewerkt te worden met paramentafwerking. In deze zone zijn ook beperkte private zwembaden (max. 40 m²) toegelaten, voor zover een afstand van min. 2m wordt gerespecteerd tot de perceelsgrenzen. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 20 van 24

21 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Zone voor meergezinswoningen / gestapeld wonen lot A 1.1 Bestemming De globale visie van de verkaveling is een mix te voorzien van ééngezinswoningen met vrijstaande woningen, rijwoningen koppelwoningen en bescheiden woningen. Omwille van de strategische ligging van dit terrein op de grens tussen het stedelijk gebied en de open ruimte, worden hier ruime mogelijkheden gegeven voor de oprichting van meergezinswoningen of gestapeld wonen, zonder de draagkracht te overstijgen. Binnen deze zone kunnen enkel meergezinswoningen of stapelwoningen opgericht worden binnen de bouwzone, zoals grafisch bepaald op het plan. Binnen de zone dienen minstens 45 en maximaal 75 woongelegenheden te worden voorzien. Op de gelijkvloerse verdieping kunnen beperkte ondersteunende functies (horeca, winkels, diensten en kantoren) voorzien worden; tank- en servicestations zijn uitgesloten. Per woongelegenheid is minstens één parkeergelegenheid of autobergplaats verplicht. De parkeerbehoefte dient collectief te worden opgevangen binnen de gebouwvolumes of (semi-) ondergronds. In geval van ondersteunende functies moeten voldoende bezoekersparkings aangelegd worden op eigen terrein, rekening houdende met de maximale verhardingsgraad van de kavels en de inrichtingsprincipes voor de open ruimte. 1.2 Inplanting en volumes Binnen deze zone is enkel vrijstaande bebouwing toegelaten. Nieuwbouwvolumes dienen gerealiseerd te worden in 2 à 3 grotere, compacte gehelen binnen de bouwzone, zoals grafisch aangeduid op het plan. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 21 van 24

22 De maximale terreinbezetting omvat elke vorm van bebouwing en verhardingen. De maximale terreinbezetting in deze deelzone bedraagt 80%. De maximale bouwhoogte van de gebouwen bedraagt 4 bouwlagen plat dak verplicht. Bijkomende ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten. Bij wijze van architecturaal accent kan een beperkte afwijking tot 5 bouwlagen (met plat dak) voorzien worden over maximaal 1/3 van de totale bebouwde grondoppervlakte. Een bouwlaag bedraagt max. 3,50m in geval van ondersteunende functies op het gelijkvloers, kan de gelijkvloerse bouwlaag een max. hoogte hebben van 4,50m. Elk gebouw dient de nodige aandacht te besteden aan de architecturale kwaliteit van het geheel. De gebouwen dienen op goede wijze geïntegreerd te worden in de ruimere omgeving. Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal o.m. worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria: zorgvuldig ruimtegebruik; een kwaliteitsvolle aanleg van het perceel en afwerking van de gebouwen. 2. Onbebouwde ruimte Bij de bouwaanvraag dient een globaal inrichtingsplan van de totale zone gevoegd te worden waarbij de niet-bebouwde ruimte, de parkeerproblematiek, de ontsluiting en gebouwvolumes worden toegelicht. De onbebouwde ruimte dient maximaal groen ingericht te worden als semi-publieke ruimte. De aanleg van verharde paden of toegangen is toegelaten, voor zover minstens 20% van de zone als groene ruimte wordt ingericht. De plaatsing van vrijstaande bijgebouwen of constructies is niet toegelaten. Perceelsafsluitingen dienen te bestaan uit lage hagen, al dan niet versterkt met een groene draadafsluiting (max 2.00 m). Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 22 van 24

23 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Zone voor collectieve carports Lot 36c tem 39c; 41c tem 56c, 62 tem 78c Binnen deze zone wordt de parkeerbehoefte van de woningen in de onmiddellijke omgeving op collectieve wijze opgevangen. Binnen deze zone moeten collectieve autobergplaatsen (carports) opgetrokken worden in een totaalconcept, rekening houdende met volgende randvoorwaarden: o terreinbezetting 100% o maximaal één bouwlaag plat dak verplicht (maximale hoogte 3m). Op de perceelsgrenzen kan een gevoegde scheidingsmuur in hout, volle baksteen of gevelmetselwerk worden opgericht met een hoogte van max. 2,00m; voor het overige blijft de carport een volledig open constructie in hout of metaal. Aansluitend bij de autobergplaats kan een afgesloten berging (max. 6m²) voorzien worden. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Zone voor collectieve parkeerplaatsen Lot 32p tem 35p; 57p tem 59p, 40p, 60p, 61p, 112p tem 116p Binnen deze zone wordt de parkeerbehoefte van de woningen in de onmiddellijke omgeving op collectieve wijze opgevangen. Om de uniformiteit met het openbaar domein te bewaren, zullen de privatieve autostaanplaatsen, in dezelfde materialen moeten Binnen deze zijn collectieve autostaanplaatsen voorzien in een totaalconcept, rekening houdende met volgende randvoorwaarden: De aanleg gebeurd op uniforme wijze met de omgevende openbare parkeerplaatsen dwz met zelfde materialen. Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 23 van 24

24 worden aangelegd. Het onderscheid tussen openbare parkeerplaatsen en privatieve parkeerplaatsen wordt gemaakt door het plaatsen van een uniforme beugel. De eerst geplaatste beugel is bepalend voor de rest. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Zone voor electriciteitscabine Deze zone is exclusief voorbehouden voor de oprichting van een nutsgebouw voor de distributie van elektriciteit en/of gasdistributie, rekening houdende met volgende randvoorwaarden: o terreinbezetting 100% o maximaal één bouwlaag met plat dak of zadeldak o de gevels dienen afgewerkt te worden met kleinschalige materialen (gevelmetselwerk, crépibepleistering of steenstrips). Lot EC Verkaveling Stedelijk woongebied Dreef Pagina 24 van 24

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er wordt geopteerd voor

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING VRG1T.M1M- XMPLAM J STDNBOUWKUNDIG VOORSCHRIFTN BIJ D AANVRMG VOOR N VRKAVLINGSVRGUNNING (Bescheiden last op de loten 4 en 15-18) 1. VOORSCHRIFTN BSTMMING Begrippen en definities: De begrippen en definities

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING Stedenbouwkundige en verkaveling Burgweg LOTEN 1 t.e.m. 55 0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING 0.1. inrichtingsstudie Bij vergunningsaanvragen voor het gebied wordt een inrichtingsstudie toegevoegd. De inrichtingsstudie

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming

Verkaveling Herzele Kouterstraat. Bestemming Verkaveling Herzele Kouterstraat Bestemming De verkaveling voorziet de bouw van eengezinswoningen en appartementsgebouwen (met maximum vier bouwlagen en één penthouse) en is onderverdeeld in 11 bouwblokken

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

Stad Kortrijk Verkaveling Peperstraat te Heule. januari 2015, stedenbouwkundige voorschriften

Stad Kortrijk Verkaveling Peperstraat te Heule. januari 2015, stedenbouwkundige voorschriften Stad Kortrijk Verkaveling Peperstraat te Heule januari 2015, stedenbouwkundige voorschriften Colofon Inhoudsopgave Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 -

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1 BESTEMMING KAVELS De bestemming volgens het gewestplan is determinerend. De kavelindeling en de grenzen van de verkaveling worden strikt bepaald zoals voorgesteld op het

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 12 dec. 2014 Leopoldlei

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING GEMEENTE VOSSELAAR BEERSEBAAN Artikel Typologie Bladzijde

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING GEMEENTE VOSSELAAR BEERSEBAAN Artikel Typologie Bladzijde STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING GEMEENTE VOSSELAAR BEERSEBAAN 130 319.2 Artikel Typologie Bladzijde Artikel 1 Vrijstaande bebouwing 2 Loten 1, 2, 12, 13,

Nadere informatie

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN AANGEPASTE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Adres: Ghevers / Roze 9900 Eeklo Kadastraal: Eeklo 1 ste Afd., Sie. D, nrs. 0146p, 0148, 0149, 0151a, 0152p, 0152x, 0232w. Ref. gemeente: VK-43005/13687/V/V494/1

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 16 kavels: 14 loten voor open bebouwing, 2 loten voor half open en een perceel

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften

VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat 17. Verkavelaar: Rommel Paul & Rommel Lieve. Motivatienota Stedenbouwkundige voorschriften Landmeetkantoor Decoster bvba Vinkensveldstraat 16, 8480 ICHTEGEM Tel 0476/42.65.51 - Fax 051/625.707 Web www.landmeterdecoster.be E-mail: info@landmeterdecoster.be VERKAVELING WERKEN (KORTEMARK) Hogestraat

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN

1. Algemene bepalingen 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN Verkavelingsvoorschriften Dossiernr.: 120312 Aantal kavels: 11 Gemeente : Riemst 4 de afdeling Sie A nrs. 322B3/deel, 322D3/deel Aanvrager: Kleine Landeigendommen, Erik Carlier, Pliniuswal 1 bus 2 B-3700

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING:

BIJLAGE AANVRAAG VERKAVELINGVERGUNNING: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 12 juli 2016 Leopoldlei

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING (gezamelijk van toepassing op ype 1 & type 2) 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen

STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen STAD ANTWERPEN DISTRICT BERENDRECHT Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen langs de Dorpsstraat Sectie B delen van nrs.186/r en 186/s MOTIVATIENOTA &

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD. Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING EZAARTVELD Dos nr. 2011_018 30 januari 2013 Verkaveling Ezaartveld Te Mol, binnenbouwblok tussen de Maaldersstraat, Lupinestraat, Ezaartveld en Schoolstraat

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Dossier nr.: V0800 / aantal kavels: 2 / Gemeente Diepenbeek / Keistraat Aanvrager: Raf Ernots voor erfgenamen van Flora Huygen

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING

LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING LOT 1: Bouwgrond voor HALFOPEN BEBOUWING 1. Algemene informatie Ligging : Grootven z/n te 3550 Heusden-Zolder Oppervlakte bouwgrond : 297m² Breedte bouwgrond : 11.18m Oriëntatie achtertuin : NO 2. Vraagprijs

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT. Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING AKKERSTRAAT Dos nr. 20100_04 22 juni 2011 Verkaveling Akkerstraat Te Maaseik, binnenbouwblok tussen Akkerstraat, Oude Kerkweg en Losbeekweg op de percelen kadastraal

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

RUP Herziening Hofstraat

RUP Herziening Hofstraat RUP Herziening Hofstraat Openbaar onderzoek Bewonersvergadering 4 september 2017 Inhoud toelichting Situering plangebied Situering planningscontext Aanleiding en procesverloop Doelstellingen van het RUP

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt

Verkavelingsdossier kop Akkerstraat. Gemeente Overpelt Verkavelingsdossier kop Akkerstraat Gemeente Overpelt Gemmeente Overpelt VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Algemene bepalingen Terminologie Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder: achtergevelbouwlijn:

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Steenbakkerijstraat. Dossier HEM204. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Steenbakkerijstraat. Dossier HEM204. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Steenbakkerijstraat Dossier HEM204 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Hemiksem Provincie Gemeente Opdrachtgever Ontwerper

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GEMEENTE OVERPELT INBREIDING TUINWIJK OVERPELT-FABRIEK - FASE I ONTWERPER : ARCHITECTENBUREEL S.R. + T. bvba Johan Kosten Architect Stedenbouwkundige J. De Vriendtstraat, 1a, 3900 Overpelt 011/64.61.71

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos

RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan. Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos RUP Herziening BPA Centrum deelgebied Statielei -Krijgsbaan Toelichting bewonersvergadering 11 januari 2017 Koen Janssens en Jill Loos 2 Situering plangebied RUP in uitvoering van het GRS/ aanleiding -

Nadere informatie

Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag

Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse 05550 Stad Ieper Sociale Verkaveling Wieltje Verkavelingsaanvraag Juli 2010 goedgekeurd op

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Aanvraag verkavelingsvergunning met doelstelling tot het bekomen van 4 loten voor half-open bebouwing.

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

VERKAVELINGSONTWERP. 1ste AFDELING VARSENAREWEG / KROONDREEF VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN 8750 WINGENE 8610 KORTEMARK

VERKAVELINGSONTWERP. 1ste AFDELING VARSENAREWEG / KROONDREEF VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN 8750 WINGENE 8610 KORTEMARK VERKAVELINGSONTWERP LIGGING PROVINCIE GEMEENTE AFDELING SECTIE WEST-VLAANDEREN JABBEKE 1ste AFDELING B NRS. 634/a en 635/c ADRES VARSENAREWEG / KROONDREEF PLANNEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELAAR

Nadere informatie

Steden bouwkundis voorschrift Enkel ééngezinswoningen zijn toegelaten.

Steden bouwkundis voorschrift Enkel ééngezinswoningen zijn toegelaten. .lil., l ',I STEDEN BOUWKU N DIGE VOORSCHRI FTEN Verkaveling "Lenaerts Kruisbosstraat" 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING BESTEMMING HOOFDGEBO í.1.a. HOOFDBESTEMMTNG HOOFDGEBOUW(EN) De aard van de omliggende

Nadere informatie

Gemeente Houthalen - Helchteren 3de Afdeling - Sectie F

Gemeente Houthalen - Helchteren 3de Afdeling - Sectie F Gemeente Houthalen - Helchteren 3de Afdeling - Sectie F VERKAVELINGSVOORSTEL KNIEI Crisai 3530 Legende: Bestaande steen: Inspectieput: SFERLAZZAC. Rozenstraat 21A 3530 HH Bestaande woning: Rooilijn: Zone

Nadere informatie

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL

BREE Meeuwerkiezel - verkavelingsvoorschriften INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Deel 1: Algemene bepalingen...1 1.1 Ruimtelijke uitgangspunten...1 1.2 Architecturale uitgangspunten...2 1.3 Bestemming...4 1.4 Inplanting...5 1.5 Terreinaanleg...6 Deel 2: Bijzondere bepalingen...9

Nadere informatie

Sectie A nrs. 2591g3,h3, 275/e, 276/x/deel

Sectie A nrs. 2591g3,h3, 275/e, 276/x/deel Provincie Antwerpen Arrondissement Mechelen Gemeente Bonheiden Verkavelingsvoorschriften Sectie A nrs. 2591g3,h3, 275/e, 276/x/deel I ste afdeling, Putsesteenweg Gevoegd bij het besluit van het college

Nadere informatie