Best of both worlds? De weg naar succesvol comanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Best of both worlds? De weg naar succesvol comanagement"

Transcriptie

1 Best of both worlds? De weg naar succesvol comanagement SUCCES NIET VERZEKERD Het managen van medisch specialistische zorg vraagt niet alleen managementkennis maar ook medisch specialistische inhoudskennis. Deze constatering lag ooit aan de wieg van het concept van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf (GMSB). De afgelopen jaren hebben zich in de praktijk, vaak onder de noemer duaal management allerlei vormen en varianten van comanagement ontwikkelend. Met wisselend succes. Soms is sprake van tweecomponentenlijm, waar in de chemie van de twee componenten (professie en management) een sterke verbinding ontstaat. Maar vaak ook komt die verbinding maar gebrekkig tot stand of laat deze, meestal op de cruciale momenten, weer los. Enkele problemen die we in de praktijk tegenkomen: de manager die geen zaken kan doen of door zijn leidinggevende wordt teruggefloten de medisch manager die door zijn maten wordt teruggefloten de maatschap die het gevoel heeft steeds achter de feiten aan te lopen de collegae die geen boodschap hebben aan de afspraken die hun medisch manager heeft gemaakt onduidelijkheid over waar, wanneer en door wie het beleid nu eigenlijk wordt bepaald de manager die wordt gepasseerd doordat de maatschap zaken blijft doen met de raad van bestuur. Van alle betrokken partijen horen we hoe lastig het toch is om het spel van comanagement goed met elkaar te spelen. Dit terwijl de samenwerking tussen ziekenhuis en medici een steeds belangrijkere succesfactor wordt. Om co- management goed vorm en inhoud te geven, is het van belang om tot een zorgvuldig en consistent model te komen en daar ook echt in te investeren. Een succesvol model is het resultaat van 3 bouwstenen in hun onderlinge samenhang: Structuur: vormgeving van posities, functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, overlegstructuur e.d. Systemen: zoals met name de vormgeving van de beleidscyclus (of planning en control cyclus ), het managementinformatiesysteem, registratiesystemen, budgettering e.d. Competenties en gedrag: hoe gaan wij met elkaar om vanuit de rollen die ieder vervult, welke vaardigheden moeten we ontwikkelen, over welke kennis moeten we beschikken? Structuur: Positie Verantwoordelijkhed en Mandaat / delegaat Competenties: Kennis Vaardigheden Houding / attitude Systemen: Beleidscyclus Managementinformatie Figuur: Bouwstenen effectief co-bestuur en -management Oliemolensingel 1, 5211 TN s-hertogenbosch drs. J.T.M.F. Beijer drs. G.H. Damhuis dr. P.F.M. Elshout ir. H. Huijsmans drs. R.G.E. Paquay drs. H.M.A. van Tol MBA drs. C.M.M. Verschure prof. dr.ir. G. de Vries

2 Bij de vormgeving van het model is het van belang om te (h)erkennen dat sprake is van twee zelfstandige, en qua besturingsstructuur fundamenteel van elkaar verschillende systemen: Het ziekenhuis is een hiërarchisch systeem waarbij de ultieme zeggenschap bij de raad van bestuur ligt. Vanuit de raad van bestuur zijn vervolgens verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedelegeerd naar lagere managementniveaus. De maatschap (maar ook de medische staf) is een democratisch systeem. Daar is dus geen sprake van hiërarchie maar is de plenaire vergadering de hoogste baas. De vergadering kan vervolgens functionarissen (bijvoorbeeld een dagelijks bestuur of een medisch manager) mandateren in de vorm van bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor effectief comanagement is het essentieel dat vanuit beide systemen volstrekt helder is hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedelegeerd c.q. gemandateerd, en dat de juiste partijen, met matchende bevoegdheden, met elkaar aan tafel zitten. Grofweg zijn er drie managementniveaus te onderscheiden: strategisch, tactisch en operationeel management (zie tabel). De cruciale vraag is dus: waar liggen deze verantwoordelijkheden binnen de ziekenhuisstructuur en waar ligt deze binnen de maatschap: bij de medisch manager', het bestuur/maatschapvoorzitter, de contact specialist of de uitvoerend specialist. Een voorbeeld: Beleidsniveau Strategisch niveau (richten): Wel of niet samenwerken, en met wie Ontwikkeling van het functiepakket Profiel en positie in de markt Substantiële groei of krimp Grote investeringen Ziekenhuis (delegatie) RvB / MT Maatschap (mandatering) Bestuur, c.q. Maatschapvoorzitter Tactisch niveau (inrichten) Afdelingsmanager Medisch manager Kleine investeringen/onderhoud Inrichting werkprocessen Functies en taakverdelingen Inrichting van werkruimtes Vaststellen protocollen en richtlijnen Operationeel niveau (verrichten) Inzet van personeel, middelen Ad hoc aanpassingen in planning Inhoudelijke afstemming in de uitvoering Aanspreken van medewerkers op gedrag Et cetera Teamleider/(senior) verpleegkundige Contactspecialist (poli, OK, et cetera) P A G I N A 2

3 Op tactisch en met name strategisch niveau reiken de consequenties van beslissingen vaak verder dan alleen de eigen maatschap of vakgroep. Op dat moment zal de rol van de kernstaf of stafbestuur helder gedefinieerd moeten zijn. Hetzelfde geldt voor het collectief dat een rol gaat spelen in de verdeling van de honorering. We concentreren ons in dit artikel op de verhouding maatschap - management. Daar ligt een tweede fundamentele keuze voor, namelijk de mate waarin aan de medicus managementverantwoordelijkheid wordt toegekend binnen de managementlijn van het ziekenhuis. Om dit scherp te krijgen maken wij onderscheid tussen consultatief (of coördinerend) medisch management, duaal management, tweehoofdig integraal management en medicus in the lead. Consultatief (coördinerend) medisch management De integraal manager van het ziekenhuis is volledig integraal verantwoordelijk voor zijn organisatorische eenheid. De medicus (medisch coördinator) adviseert, informeert en stemt af m.b.t. medisch inhoudelijke aspecten. Tevens kan hij namens de maatschap afspraken maken met het management. Hij draagt geen formele verantwoordelijkheid voor de afdeling/het cluster. Duaal management Er is sprake van twee gescheiden verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld: De manager van het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (personeel, financiën etc.) van de eenheid. De duaal medisch manager is verantwoordelijk voor de medisch inhoudelijke aspecten en kwaliteit. Deze verantwoordelijkheid brengt ook (gedelegeerde) bevoegdheden met zich mee. Tweehoofdig integraal management De manager en de medicus ( integraal medisch manager ) zijn gezamenlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar op het totale functioneren van de eenheid. Onverlet een eventuele onderlinge taakverdeling, zijn beide op het geheel aanspreekbaar. Beide beschikken ook over de bijbehorende bevoegdheden. Medicus in the lead De medisch specialist is integraal eindverantwoordelijk voor de eenheid. Veelal ondersteund door een algemeen manager, assistent bedrijfsvoering of iets dergelijks. Dit is een bekend model in bijv. laboratoria, maar in sommige ziekenhuizen ook bij poortspecialismen. Het is duidelijk dat deze vormen wezenlijk verschillen in termen van bevoegdheden (mandaten en delegaten), communicatie en besluitvorming. Er moet dus een heldere keuze gemaakt worden voor hetzij een duaal model (beide partners hebben een eigen onderscheid in verantwoordelijkheid) hetzij een integraal model (streven naar maximale integratie van verantwoordelijkheden). Beide modellen kunnen werken. Essentieel is dat het gekozen model goed en consequent uitgewerkt en gehanteerd wordt. Zowel binnen het ziekenhuis als binnen de maatschap. Aandachtspunten binnen de maatschap zijn: Een helder contract tussen het ziekenhuis en de maatschap (niet de individuele specialist!) met afspraken over verwachtingen, condities, vormgeving en randvoorwaarden van het comanagement. De positionering van de comanagende medicus ten opzichte van het bestuur c.q. de maatschapvoorzitter en eventuele contactspecialisten (voor bijvoorbeeld OK, Poli, P A G I N A 3

4 afdeling of locaties). Over het algemeen adviseren wij om de verschillende verantwoordelijkheden ook in functies transparant te scheiden. Een effectieve (en efficiënte) maatschapvergadering waarin een goede informatieuitwisseling, meningsvorming en besluitvorming kan plaatsvinden en met een bestuur dat het vertrouwen van de maten geniet. Dit is het fundament van elke democratie. Transparante en slagvaardige besluitvorming, met zorgvuldige procedures en passende besluitvormingscriteria (consensus of gekwalificeerde meerderheid),en vervolgens goede notulering en voortgangsbewaking van besluiten. Een goede interne beleidscyclus die is afgestemd op de beleidsontwikkeling van het ziekenhuis. Dit is van belang om op het juiste moment, proactief invloed uit te oefenen. Zeker voor grote maatschappen met interne subspecialisaties is dit van belang om niet achter de feiten aan te lopen, of uit elkaar te vallen door ongecoördineerd beleid vanuit de subgroepen. Een goede mandatering, in de vorm van een helder formeel mandaat (duidelijk vastgelegde bevoegdheden van de gemandateerde) en een aanvullend informeel mandaat. Dit informele mandaat is de beslisruimte die betrokkene op basis van verdiend vertrouwen bij de collegae heeft opgebouwd, maar die (nog) niet is vastgelegd. In de tabel zijn succesfactoren voor een effectieve mandatering weergegeven. De ideale mandaatnemer De ideale mandaatgever Kent de kaders en regelingen rond de bevoegdheden Maakt het eigen handelen transparant Legt graag verantwoording af Legt vooraf heldere plannen voor Toont zich dienstbaar voor het geheel Vindt het gevoel van gedechargeerd te zijn prettig Vraagt regelmatig feedback op de wijze waarop hij/zij functioneert Geeft duidelijke kaders aan Spreekt de gemandateerde aan, geeft feedback en valt niet aan Informeert zich bij essentiële kwesties Spreekt het vertrouwen uit, juist ook op lastige momenten Weet dat bij vertrouwen de schaakregel geldt: aanraken is zetten Naast bovenstaande zaken komt het uiteindelijk ook aan op de competenties van alle betrokkenen om het spel van co-bestuur en management goed te spelen. Vaak zien we dat er vooral wordt geïnvesteerd in medisch managers, die dan een vrij cognitief programma volgen, gericht op kennis van theoretische managementconcepten en modellen. Naar ons idee wordt het belang van ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden onderschat. Ook in het maatschapfunctioneren wordt over het algemeen te weinig geïnvesteerd. Waar het uiteindelijk om gaat is het ontwikkelen van een transactionele cultuur. Gedrag en competenties om goed af te stemmen, om verschillen te overbruggen, om speels elkaar te vinden in ideeën en ambities en deze om te zetten naar praktische afspraken en acties. Een synergie waarin het beste van twee werelden samen komt. Deze flexibele, transactionele cultuur is niet strijdig met het idee van een heldere structuur, positionering en systemen, maar aanvullend daaraan. P A G I N A 4

5 Samenvattend kunnen we stellen dat succesvol co-bestuur en -management geen kwestie is van toeval. Het is vooral een kwestie van goed, consequent en in onderlinge samenhang vorm geven van een heldere structuur, passende systemen en het ontwikkelen van de juiste competenties en gedrag. Welk model daarin gekozen word, zal afhangen van de situationele context. De essentie is; werk met elkaar het gekozen model goed uit en investeer in de uitvoering ervan. De mate waarin comanagement vorm krijgt, wordt een steeds belangrijker succesfactor voor ziekenhuizen en maatschappen. Investeren in comanagement is investeren in de toekomst! P A G I N A 5

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING Concept Datum 2 september 2010 BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING VOOR DE GENERIEKE ICT VAN DE RIJKSDIENST ICCIO/Subcommissie Regie & Sourcing Inhoud 0 Managementsamenvatting...4 1 Inleiding...6 2 Uitgangspunten...8

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur als succesfactor voor procesmatige dienstverlening

De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur als succesfactor voor procesmatige dienstverlening Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing.3 De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST

IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST IN DIENST VAN HET RIJK NAAR EEN VOLGENDE FASE VAN VERNIEUWING VAN DE RIJKSDIENST VERSLAG VAN HET OVERLEG VAN SECRETARISSEN-GENERAAL MAART JULI 2006 Inleiding De Secretarissen-Generaal van de dertien ministeries,

Nadere informatie

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING?

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? Marketing: een reality check In de afgelopen decennia is de rol van marketing in organisaties ingrijpend veranderd. In veel organisaties staat nu de klant,

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

In veel managementliteratuur wordt aandacht besteed aan succesvol leiderschap.

In veel managementliteratuur wordt aandacht besteed aan succesvol leiderschap. One paper strategy: leiderschap in Planning & Control? De Dienst Justitiële Inrichtingen implementeert een one paper strategy in haar gehele organisatie. De zogeheten A3-methodiek is integraal onderdeel

Nadere informatie

Belevingsgerichte zorg voor

Belevingsgerichte zorg voor Zorgmanagement Belevingsgerichte zorg voor In zorginstellingen blijkt sturing op klantgericht werken vaak problemen op te leveren. Zeker als het om de belevingsgerichte zorg gaat. Hoe kun je er nu voor

Nadere informatie

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE kernredactie: H.J.C.M. Stabel MesoConsult B.V. Tilburg november 1998 1998 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Inspiratie uit de praktijk. Managers en hun teams in systemisch perspectief

Inspiratie uit de praktijk. Managers en hun teams in systemisch perspectief Inspiratie uit de praktijk Managers en hun teams in systemisch perspectief Esther van der Valk 2010 Inleiding Managers en hun teams uit verschillende branches hebben vast verschillende problemen. Ik ben

Nadere informatie