Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014"

Transcriptie

1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 Notulen open zitting Samenstelling Mevrouw Liesbeth Homans, OCMW voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Dirk Avonts; de heer Luc Bungeneers; de heer Paul De Vroey; de heer Nick De Wilde; de heer Fons Duchateau; de heer Alain Herremans; de heer Marco Laenens; de heer Guy Lauwers; de heer Johan Peeters; mevrouw Tatjana Scheck; mevrouw Wendy van Dorst; de heer Dirk Van Duppen De heer Marc De Bens, OCMW secretaris; de heer Jacques Schrauwen, notulist; mevrouw Anne Baré, plaatsvervangend OCMW secretaris; mevrouw Adelheid Anthuenis, notulist Verontschuldigd: De heer Guy Lauwers; mevrouw Wendy van Dorst 27 februari :03 De voorzitter opent de openbare zitting OPENBARE ZITTING OCMW Bestuurszaken Secretariaat Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn: Raadslid van Duppen licht het initiatiefrecht van raadslid Van Duppen en Avonts toe. Hij verduidelijkt zijn vraag om het amendement, beschreven in zijn initiatiefrecht, op te nemen in het vademecum. Bijkomend wenst hij dat er geen koppeling gemaakt wordt tussen het verlenen van dringende medische hulp en een terugkeer naar het land van herkomst. Hij wil niet dat er bijkomende voorwaarden geëist worden voor het verkrijgen van dringende medische hulp. Raadslid Avonts sluit zich aan bij raadslid Van Duppen en verduidelijkt dat in de jaren ervaring die hij heeft opgebouwd in de bijzondere comités sociale bijstand het vademecum een belangrijk instrument is om op een eerlijke en uniforme wijze tot een beslissing te komen in de dossiers. Raadslid Avonts wil dat wetgeving die op een hoger niveau beslist is, opgenomen wordt in het vademecum. Hij wil dat het voor ieder raadslid duidelijk is waarover het gaat. De toetssteen voor het behandelen van dossiers moet zo correct mogelijk gehouden worden en daarom wil raadslid Avonts dat het vademecum aangepast wordt aan het eerder genoemd amendement. Raadslid De Vroey vraagt aan raadslid Van Duppen of het de bedoeling is van het initiatiefrecht om te stemmen dat de mensen niet meer vrijwillig mogen terugkeren? Hij verstaat onder het initiatiefrecht van raadsleden Van Duppen en Avonts, dat als de mensen vrijwillig willen terugkeren, ze niet mogen. Raadslid Van Duppen antwoordt dat hij enkel wil dat er geen koppeling gemaakt wordt tussen dringende medische hulp en een vrijwillige terugkeer en dat er geen bijkomende voorwaarden worden gesteld. OCMW Antwerpen 1 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

2 Raadslid De Vroey stelt vast dat er dus wel een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst mogelijk is. Raadslid Laenens merkt op dat de arbeidsrechtbank tal van uitspraken heeft gedaan die kunnen opgenomen worden in het vademecum en dat het niet de bedoeling is het vademecum te vullen met rechtspraak: het bijzonder comité sociale dienst moet ieder dossier afzonderlijk bekijken en beoordelen. De voorzitter neemt het woord en refereert naar wat op de vorige raad voor maatschappelijk welzijn besproken is met betrekking tot dit punt. Ze maakt raadslid Van Duppen duidelijk dat hij een loopje neemt met de waarheid wat betreft het antwoord van staatssecretaris De Block. De voorzitter wijst raadslid Van Duppen erop dat hij refereert naar één bepaald dossier, een ander dossier dan dat vorige maand ter sprake is gekomen bij de behandeling van het besluit omtrent dringende medische hulpverlening aan gezinnen zonder papieren en een koppeling met een terugkeer. De voorzitter merkt op dat een vademecum vullen met zaken die niet mogen een vreemde wijze van werken is. Een vademecum moet gevuld zijn met alle zaken die wel mogen waaruit dan geconcludeerd kan worden wat er niet mag. De voorzitter verwijst ook naar een uitspraak van raadslid Van Duppen tijdens de vorige raad voor maatschappelijk welzijn. Hierin maakte raadslid Van Duppen duidelijk dat hij naar de media zou stappen om aan te klagen wat er in het OCMW van Antwerpen gebeurt: de hulp wordt gekoppeld aan een al dan niet vrijwillige terugkeer. De voorzitter laat raadslid Van Duppen weten dat ze hierover niets heeft gelezen in de media: de voorzitter neemt dan ook aan dat raadslid Van Duppen hierover geen enkel voorbeeld heeft kunnen vaststellen. De voorzitter is geen voorstander om alles wat niet mag op te nemen in het vademecum en ze stelt dat het vademecum duidelijk is over wat mag en niet mag. Raadslid Peeters neemt het woord en daagt zijn collega's, die actief zijn in het bijzonder comité sociale dienst, uit om elkaar in de ogen te kijken en toe te geven dat maanden aan één stuk de koppeling gemaakt werd tussen dringende medische hulp en behoeftigheid en het opvangcentrum Holsbeek. Vorige maand heeft iedereen, met uitzondering van raadslid de Wilde, gezegd dat deze koppeling niet telt. Het is wettelijk ook niet toegestaan: de raadsleden moeten daar niet verder over discussiëren. Raadslid Peeters wil de discussies op de bijzondere comités vermijden door de beslissing van vorige maand hard te maken, het amendement op te nemen in het vademecum en de dossiers dan ook zo te benaderen. Raadslid Duchateau daagt raadsleden Peeters en Van Duppen uit om een dossier waar, op het bijzonder comité van sociale dienst, zo'n koppeling gemaakt werd naar voor te brengen. De raadsleden die zetelen in het bijzonder comité voor sociale dienst hebben enkel gevraagd of de betrokken maatschappelijk werker het advies aan de klanten wou overmaken om toch eens te informeren naar opvangcentrum Holsbeek. Raadslid Duchateau vindt dat raadslid Peeters een beschuldiging uit naar de meerderheid in het bestuur van deze stad, een meerderheid die wel degelijk een sociaal beleid voert: wie hulp nodig heeft, krijgt deze hulp maar iedere dossier wordt individueel bekeken waarbij alle pro's en contra's worden afgewogen. OCMW Antwerpen 2 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

3 Raadslid Van Duppen maakt nogmaals duidelijk dat dit besluit er gekomen is op vraag van de administratie en dat dit aantoont dat er weldegelijk een serieus probleem is dat niet zomaar van tafel kan geveegd worden. De voorzitter eindigt deze interpellatie met erop te wijzen dat verwijzen naar de mogelijkheid van een vrijwillige terugkeer of er één op te leggen niet hetzelfde is. In opvangcentrum Holsbeek is er een opvangcapaciteit, specifiek gericht naar gezinnen met kinderen maar er is maar een bezettingsgraad van 7%. Het is dan ook absoluut humaan om die mensen te wijzen op deze mogelijkheid zonder dat dit al dan niet gevolgen heeft op het verlenen van steun. De voorzitter vraagt de stemming. De raad voor maatschappelijk welzijn voert, met 4 stemmen voor van raadsleden Van Duppen, Avonts, Peeters en Scheck en 9 stemmen tegen van raadsleden Homans, Baelemans, Morel, De Vroey, Bungeneers, Laenens, Herremans, Duchateau, de Wilde, de wens af om het Vademecum in de rubriek 'Dringende medische hulpverlening voor mensen zonder verblijfsstatuut als volgt te amenderen : "Van een koppeling van het verlenen van dringende medische hulp aan de deelname van een traject van vrijwillige terugkeer kan geen sprake zijn. Het is wettelijk niet toegestaan om bijkomende voorwaarden te creëren (Arbeidsrechtbank Antwerpen 21/11/2013 A.R. nr. 13/4286/A, A.R. nr 13/5325/A). De rechtbank verwijst daarbij ook naar het antwoord op een schriftelijke vraag in het parlement van staatssecretaris voor migratiebeleid Maggie De Block in de Senaat van 3 mei 2013." Het initiatiefrecht wordt derhalve afgevoerd. HD _RMW_00136 Initiatief OCMW raadsleden - Agendapunt raadsleden Van Duppen en Avonts - amendendering Vademecum omtrent dringende medische hulp aan gezinnen zonder papieren en koppeling aan terugkeer - RMW_ Goedkeuring Motivering Aanleiding en context Indieners : Dirk Van Duppen en Dirk Avonts Tijdstip van indiening : 18/02/ :47 Onderwerp : Amendering Vademecum omtrent dringende medische medische hulp aan gezinnen zonder papieren en koppeling aan terugkeer. OCMW Antwerpen 3 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

4 Op de vorige OCMW-raad had de administratie een "agendapunt 4: 2014_RMW_00013 Gezondheid - Dringende medische hulp aan illegale gezinnen met minderjarige kinderen - RMW_ Goedkeuring" op de agenda gezet zonder medeweten van de voorzitter. Dit ontwerpbesluit wilde ons laten stemmen over :"De raad van het OCMW Antwerpen beslist om vanaf heden de dringende medische hulp aan de illegale gezinnen met minderjarige kinderen ten laste te weigeren." De argumentatie hiervoor luidde : "Het gezin dat niet wenst in te gaan op de opvangmogelijkheid en bijgevolg verkiest om illegaal op het grondgebied te verblijven, kan als stelling worden ingenomen dat het ook geen recht heeft op dringende medische hulp omdat het zichzelf behoeftig maakt door de materiële opvang te weigeren en niet terug te keren." Dit agendapunt werd met bijna unanimiteit weggestemd. Nochtans is het feit dat de administratie dit geagendeerd heeft een teken dat er meer duidelijkheid over deze kwestie van de raad wordt gevraagd. Daarom stellen wij voor om het Vademecum te amenderen met de uitspraak van de arbeidsrechtbank van Antwerpen van donderdag 21 november 2013 : "Van een koppeling van het verlenen van dringende medische hulp aan de deelname van een traject van vrijwillige terugkeer kan geen sprake zijn. Het is wettelijk niet toegestaan om bijkomende voorwaarden te creëren." De rechtbank verwijst daarbij ook naar het antwoord op een schriftelijke vraag in het parlement van staatssecretaris Maggie De Block in de Senaat van 3 mei Juridische grond Artikel 32 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 bepaalt dat : Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen. Daartoe bezorgen ze hun nota met toegelicht voorstel van beslissing aan de secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter. Van die mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door de voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn deelt de aanvulllende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, samen met de bijbehorende nota's met toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Argumentatie Conform artikel 32 van het OCMW-decreet kunnen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Financiële gevolgen Nee Besluit Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn wenst het Vademecum in de rubriek 'Dringende medische hulpverlening voor mensen zonder verblijfsstatuut als volgt te amenderen : "Van een koppeling van het verlenen van dringende medische hulp aan de deelname van een traject van vrijwillige terugkeer kan geen sprake zijn. Het is wettelijk niet toegestaan om bijkomende voorwaarden te creëren OCMW Antwerpen 4 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

5 (Arbeidsrechtbank Antwerpen 21/11/2013 A.R. nr. 13/4286/A, A.R. nr 13/5325/A). De rechtbank verwijst daarbij ook naar het antwoord op een schriftelijke vraag in het parlement van staatssecretaris voor migratiebeleid Maggie De Block in de Senaat van 3 mei 2013." Artikel 2 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie Timing De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie Artikel 3 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Raadslid Peeters stelt dat het legaat van mevrouw Schillemans opdook in de begrotingswijziging nadat er kennis werd van genomen in de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van oktober Een legaat van euro is volgens raadslid Peeters een bijzonder groot bedrag. De sp.a fractie was in de veronderstelling dat wanneer er een bijzondere opbrengst binnenkomt die een eenmalig karakter heeft, hier een uitzonderlijk project mee zou gefinancierd worden en dat dit niet zomaar zou verdwijnen in de algemene middelen. In de bijzondere comités waren er recent een aantal jongens waarvan het idee bestond, over de partijgrenzen heen, dat die in de goede richting zouden kunnen gestuurd worden door ze binnen een beschermd milieu te zetten en ze zo de kans te geven om hun opleiding verder te zetten. Volgens raadslid Peeters was dit ondermeer een frustratie in de vorige legislatuur waarbij meermaals een pleidooi werd gehouden voor de oprichting van een Huis Sofia voor jongens. Dit zou de basis kunnen zijn om structureel aan de toekomst verder te werken. De heer Peeters heeft een aantal dingen in de media vernomen. De voorzitter repliceert dat het de heer Peeters zelf is die naar de media is gestapt en een bericht heeft uitgestuurd. Raadslid Peeters had verwacht dat er over de besteding van dit legaat zou gesproken worden in de raad en dat dit niet ineens in de grote pot zou terechtgekomen zijn. Volgens hem is het dan gemakkelijk om deze middelen te koppelen aan een project waar iedereen achter staat, nl. aan projecten die tegemoetkomen aan een grote nood in deze stad, de opvang van daklozen. Hij vindt het jammer dat de woordvoerder van de voorzitter daarover al een aantal uitspraken heeft gedaan. Maar de sp.a fractie doet een suggestie : zij stellen vast in de algemene vergadering van Elzenveld dat een aantal appartementen niet meer kunnen gebruikt worden. Door opnieuw gebruik te maken van deze appartementen zou er vrij snel een nood kunnen ingevuld worden door een studentenhuis op te richten binnen het eigen patrimonium. Maar dat behoort volgens raadslid Peeters blijkbaar niet tot de kerntaken van het OCMW. Raadslid de Wilde is het idee van een studentenhuis voor jongens wel genegen. Hij vindt dat uitzonderlijke schenkingen niet mogen verdwijnen in de boekhouding, maar dat deze beter naar OCMW Antwerpen 5 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

6 iets concreets gaan in memorie van de schenker zodat er iets blijvends ontstaat. Raadslid Avonts bevestigt dat ze deze problematiek regelmatig tegenkomen in de bijzondere comités. Wanneer deze jongens niet de juiste omkadering wordt geboden, glippen deze door onze handen. Er zijn momenteel te weinig mogelijkheden om dit structureel aan te pakken. Daarom vindt raadslid Avonts dit een goed idee. De voorzitter antwoordt dat ze mevrouw Schillemans erkentelijk is voor deze schenking. Het geld zit momenteel nog vast bij de notaris, dus de eerste vraag van de heer Peeters om dit in te schrijven na de vaststelling van de jaarrekening is redelijk evident. Dit geld kan maar ingeschreven worden wanneer het OCMW dit effectief ontvangt. De voorzitter wijst erop dat het legaat Schillemans reeds twee maal ter sprake is gekomen, op het vast bureau van 8 oktober 2013 en op de raad van 24 oktober Beide malen werd er met geen woord gerept over de ideeën van de heer Peeters om dit geld te besteden. Volgens de voorzitter kiest de heer Peeters er voor om dit in februari 2014 te doen wanneer de budgetwijziging op tafel ligt. In de budgetwijziging kon raadslid Peeters zien dat de euro wordt aangewend om het project Pension Van Schoonhoven een jaar te vervroegen. De voorzitter vindt dit een zeer nobel doel. Dit impliceert natuurlijk ook op legislatuurbasis dat er middelen bijkomen die na de oplevering van Pension Van Schoonhoven in 2015, kunnen aangewend worden. De voorzitter vindt Huize Sofia een zeer goed initiatief waarvoor de nodige middelen werden voorzien, maar dit is geen kerntaak van het OCMW. Ze wijst er op dat de euro niet zouden volstaan om een gelijkaardig initiatief zoals Huize Sofia op te richten zonder daarbij ook eigen middelen te voorzien. Volgens de voorzitter heeft iedereen tot tweemaal toe de kans gehad om hierrond ideeën te uiten, maar heeft niemand dit gedaan. Ze herhaalt dat het vervroegen van de oplevering van het Pension Van Schoonhoven met een jaar een nobel doel is en hoopt dat iedereen die mevrouw Schillemans heeft gekend, erkentelijk gaat zijn voor de manier waarop het OCMW deze middelen heeft besteed. Bij de oplevering van het Pension Van Schoonhoven zal er een gedenkplaat worden gehangen als dank aan mevrouw Schillemans. De voorzitter vraagt om over te gaan tot de stemming van de twee artikelen. Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn : De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om met 8 stemmen tegen van raadsleden Baelemans, De Vroey, Homans, Morel, Bungeneers, Laenens, Duchateau en Herremans en 5 stemmen voor van raadsleden Peeters, Scheck, Avonts, Van Duppen en de Wilde, artikel 1 van het ontwerpbesluit af e voeren. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om met 8 stemmen tegen van raadsleden Baelemans, De Vroey, Homans, Morel, Bungeneers, Laenens, Duchateau en Herremans en 5 stemmen voor van raadsleden Peeters, Scheck, Avonts, Van Duppen en de Wilde, artikel 2 van het ontwerpbesluit af te voeren. Het initiatiefrecht wordt derhalve afgevoerd. HD _RMW_00137 Initiatief OCMW raadsleden - Agendapunt van raadsleden Scheck, van Dorst, Lauwers en Peeters - Legaat Schillemans - RMW_ Goedkeuring OCMW Antwerpen 6 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

7 Motivering Aanleiding en context Indieners : Tatjana Scheck, Wendy van Dorst, Guy Lauwers en Johan Peeters Tijdstip van indiening : 21/02/ :21 Onderwerp : Legaat Schillemans Mevrouw Schillemans Clementina Frans August, geboren te Antwerpen op 15 januari 1923, weduwe van de heer Haentjens André, overleden te Antwerpen op 9 mei 2013 heeft bij onderhands testament opgemaakt op 5 augustus 2010, 1/3 van haar nalatenschap aan het OCMW Antwerpen geschonken. 2/3 van de nalatenschap werd gelegateerd aan de Vlaamse Liga tegen Kankerbestrijding. Er werd tevens een bijzonder legaat van euro voorzien voor de VZW Geneeskunde voor het Volk te Antwerpen - Deurne. Dit onderhands testament werd in bewaring gegeven bij notaris Van Bael (zoals blijkt uit de opzoeking in het Centraal Register der Testamenten). Volgens de gegevens vestrekt door notaris Verhaert te Antwerpen bestaat de nalatenschap uit verschillende rekeningen en effectendossiers. Op datum van overlijden bedroeg de totale waarde van de verschillende rekeningen : ,20 euro. Op datum van overlijden bedroeg de totale waarde van de effectendossiers : ,55 euro. De inschrijving van het legaat (geraamd op euro) kan pas na vaststelling van de jaarrekening 2013 (voorjaar 2014). De toekenning van deze uitzonderlijke ontvangsten verdienen een debat in de Antwerpse OCMW raad. Recent werd het tienjarig bestaan gevierd van Huis Sofia, een studentenhuis waar jonge meisjes rust, ruimte en structuur krijgen om te studeren. Ze krijgen hierbij begeleiding. In het studentenhuis is er plaats voor 10 meisjes tussen 18 en 25 jaar uit een kansarm milieu. Dat zulk initiatief zinvol is werd al bewezen, dat het nood heeft aan opvolging staat als een paal boven water. Voortdurend duiken in de bijzondere comités sociale bijstand jongens op die in heikele omstandigheden terechtkomen en daardoor hun studies stopzetten. Ook voor deze doelgroep is het bestaan van een 'beschermd' studentenhuis zeker welkom. Laat ons de uitzonderlijke opbrengst van het legaat dan ook besteden aan een uitzonderlijk project, de oprichting van een studentenhuis ("Huis Schillemans") voor jongens tussen 18 en 25 jaar en welke afkomstig zijn uit een kansarm milieu. Juridische grond Artikel 32 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 bepaalt dat : Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen. Daartoe bezorgen ze hun nota met toegelicht voorstel van OCMW Antwerpen 7 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

8 beslissing aan de secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter. Van die mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door de voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn deelt de aanvulllende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, samen met de bijbehorende nota's met toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Argumentatie Conform artikel 32 van het OCMW-decreet kunnen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Financiële gevolgen Nee Besluit Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat de inschrijving van het legaat plaatsvindt na de vaststelling van de jaarrekening. Artikel 2 De ontvangsten van het legaat worden toegewezen aan een nog op te richten "Huis Schillemans" waar jongens tussen 18 en 25 jaar en welke afkomstig zijn uit een kansarm milieu, de kans krijgen om hun onderwijsopleiding te voltooien. Artikel 3 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie Timing De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie Artikel 4 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn: Raadslid Peeters neemt het woord en licht het initiatiefrecht dat raadsleden Peeters, Scheck en Van Dorst ingediend hebben toe. Raadslid Van Duppen sluit zich aan bij raadslid Peeters. Hij verwijst naar de spanning die er bestaat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Volgens raadslid Van Duppen is het de opdracht van het OCMW dit op te lossen. OCMW Antwerpen 8 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

9 Raadslid De Vroey neemt het woord en verwijst naar het verleden waar, op regelmatige basis, het diensthoofd maatschappelijke integratie de gevraagde cijfers kwam toelichten. Hij vraagt zich af wie er nu verantwoordelijk is voor het toelichten van de cijfers: de secretaris of de voorzitter? Raadslid De Vroey benadrukt het belang van deze cijfers. Raadslid Avonts sluit zich hier ook bij aan. Het bijzonder comité voor sociale dienst geeft mensen kansen door ze tewerk te stellen maar de raadsleden weten niet of dit effectief zo is: er wordt uitgegaan van veronderstellingen. Volgens hem is de raad voor maatschappelijk welzijn het juiste forum om die zaken te bespreken en om van gedachte te wisselen. Er kan op die manier een gemeenschappelijk standpunt ingenomen worden: dat is een teken van goed bestuur. Hij betreurt het dat de raadsleden zelf moeten vragen om deze cijfers te bespreken. De voorzitter neemt het woord en informeert de raadsleden over de cel activering en het diensthoofd activering die deze cijfers in de toekomst zal toelichten. De voorzitter is het met raadslid Peeters eens dat hij vraagt naar deze cijfers. Ze vermeld echter wel dat de cel activering een nieuw softwareprogramma heeft en daar zitten nog enkele programmeerfouten in. Deze problemen zouden opgelost moeten zijn in maart 2014 en dan pas kunnen de correcte en volledige cijfers aangeleverd worden. Van zodra de monitor activering klaar is, zal deze dan ook geagendeerd worden op de raad voor maatschappelijk welzijn. Raadslid Peeters trekt artikel 2: 'De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de monitor Activering en de toelichting hieromtent' van zijn besluit terug. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met algemene stemmen der aanwezige leden, de wens tot een bespreking van de activeringscijfers voor het jaar 2013, goed. HD _RMW_00138 Initiatief OCMW raadsleden - Agendapunt van raadsleden Scheck, van Dorst, Lauwers en Peeters - Monitor activering - RMW_ Kennisneming Motivering Aanleiding en context Indieners : Tatjana Scheck, Wendy van Dorst, Guy Lauwers en Johan Peeters Tijdstip van indiening : 21/02/ :16 Onderwerp : Monitor activering De OCMW raad wenst verder in te zetten op de activering van haar klanten. Tijdens de bijzondere comités bijzonder sociale bijstand worden klanten gestimuleerd om zich actief op te stellen en initiatieven te tonen. Dat kan zijn onder de vorm van het volgen van taallessen Nederlands, het volgen van (beroeps)opleidingen, actief solliciteren, sociale tewerkstelling, enz... OCMW Antwerpen 9 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

10 Om de impact te kennen van de maatregelen en beslissingen die genomen werden in 2013 is er dringend nood aan een monitor Activering die alle activeringstrajecten in beeld brengt. Mogelijks kan dit cijfermateriaal aantonen dat we in 2014 sterker moeten inzetten op welbepaalde activeringstrajecten. Juridische grond Artikel 32 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 bepaalt dat : Leden van de raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda kunnen toevoegen. Daartoe bezorgen ze hun nota met toegelicht voorstel van beslissing aan de secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter. Van die mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door de voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn deelt de aanvulllende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, samen met de bijbehorende nota's met toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Argumentatie Conform artikel 32 van het OCMW-decreet kunnen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Financiële gevolgen Nee Besluit Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn wenst een bespreking van de activeringscijfers voor het jaar Artikel 2 Artikel 3 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie Timing De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie Artikel 4 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn: OCMW Antwerpen 10 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

11 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met algemene stemmen der aanwezige leden, de notulen van het verslag van het openbare gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari 2014 goed _RMW_00105 Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen openbare vergadering 30 januari 2014_RMW Goedkeuring Beknopte samenvatting Het verslag van het openbare gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2014 om 20:00 uur wordt goedgekeurd. Motivering Aanleiding en context Op 30 januari 2014 om 20:00 uur vond de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. De notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn opgesteld overeenkomstig artikelen 181 en 182 van het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Juridische grond Artikel 44 van het OCMW - decreet 19 december 2008 met betrekking tot de werking van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Artikel 181 en 182 van het OCMW - decreet 19 december 2008 met betrekking tot akten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Argumentatie Elk lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Financiële gevolgen Nee Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van: Doelstellingen: OCMW Antwerpen 11 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

12 FD - FDDL01 - Kwaliteitsvolle dienstverlening SD - TDBZ02 - Het OCMW wil efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn. ND - TDBZ Het besluitvormingsproces verloopt wettig, efficiënt en met de nodige afstemming. Besluit Artikel 1 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen van het verslag van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2014 goed. Artikel 2 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie BZ - Doorsturen verslag openbare zitting, als PDF, naar Secretariaat webbeheer ifv publicatie op het internet Timing Na de goedkeuring van het verslag door de RMW De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie Artikel 3 Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW. Bijlagen 1. Bijlage bij dit besluit: _openbaar.pdf gemeenschappelijke aankoopcentrale werken Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met algemene stemmen der aanwezige leden, de gunning goed van de opdracht 'Rioleringswerken beschut wonen Almaras', op basis van bestek GAC/2013/2080, aan Breugelmans en Zoon bvba, Leiseinde 64 te 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer , voor een bedrag van ,08 euro inclusief btw _RMW_00101 Bestek GAC/2013/2080. Rioleringswerken beschut wonen Almaras - Gunning - MCOM_ _RMW_ Goedkeuring Motivering OCMW Antwerpen 12 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

13 Gekoppelde besluiten 2013_VBUR_ Heraanleg riolering & herstel deuren Almaras - VBUR_ Principiële - Goedkeuring 2013_VBUR_ GAC - Overheidsopdrachten voor werken - VBUR_ Bestek en procedure - Goedkeuring Aanleiding en context Voor de opdracht 'Rioleringswerken beschut wonen Almaras', werd onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking GAC/2013/2080 uitgeschreven. Op 10 oktober 2013 dienden de volgende firma's een offerte in: Mourik nv, Groenendaallaan 399 te 2030 Antwerpen, met ondernemingsnummer ; Breugelmans en Zoon bvba, Leiseinde 64 te 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer ; Borg-Bouw nv, Achterstenhoek 34 te 2275 Lille, met ondernemingsnummer ; Gebr. Van Den Bogerd bvba, Lage Rooy 15 te 2328 Meerle, met ondernemingsnummer Juridische grond In toepassing van artikel 26, 1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, geschiedt de overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wanneer de aanbestedende overheid, indien mogelijk, meerdere aannemers van haar keuze raadpleegt en over de voorwaarden van de opdracht onderhandelt met één of meer van hen. Regelgeving: bevoegdheid Artikel 84 1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de wijze kiest waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en de voorwaarden ervan vaststelt. De raad voor maatschappelijk welzijn zet de procedure in en wijst de opdracht toe. Argumentatie De offertes werden administratief nagezien en regelmatig bevonden. Inzake de kwalitatieve selectie werden alle firma's geschikt bevonden. De regelmatige inschrijvingen worden volgens prijs als volgt definitief gerangschikt: Breugelmans en Zoon bvba; Gebr. Van Den Bogerd bvba; Mourik nv; Borg-Bouw nv. De opdracht kan worden toegewezen aan de firma Breugelmans en Zoon bvba. Financiële gevolgen Ja Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van: Doelstellingen: OCMW Antwerpen 13 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

14 SD - 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen ND - 1SWN Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen OD - 1SWN Het woonaanbod beschut wonen is uitgebreid Besluit Artikel 1 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de gunning goed van de opdracht 'Rioleringswerken beschut wonen Almaras', op basis van bestek GAC/2013/2080, aan Breugelmans en Zoon bvba, Leiseinde 64 te 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer , voor een bedrag van ,08 euro inclusief btw. Artikel 2 OCMW Antwerpen voert uit: Departement Actie Timing GAC Betrokken partijen in kennis stellen van de genomen beslissing. De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan: Aantal kopieën Aan wie Verwachte actie 1 Lin Stessels - OCMW/PIB/FD Kennisname 1 Sven Vlietinck - GAC Kennisname 1 Osman Kolcakovic - GAC Opvolging Artikel 3 Boekhoudkundige verwerking: Bedrag kosten Bedrag opbrengsten ,08 euro inclusief btw Subsidies Bedrag: nvt Wie keert subsidie(s) uit: Rekeningen Profit center: 4009 Departement PIB Grootboekrekening: Gebouwen - gemeenschap buitengewoon onderh/herst Kostenplaats: PIB ANTWERPEN Paardenmarkt 89 Projectnummer 1SWN070315P05522 Renovatie BW Almaras (voor investeringen): Budget Is voorzien in budget: Ja Budgetpositie: 221 Gebouwen - Gemeenschapsgoederen OCMW Antwerpen 14 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

15 Budgetplaats: PIB Patrimonium Beschut Wonen Budgetbedrag: ,17 euro Akkoord voor uitvoering door de financial controller Naam: Paragraaf: Uitvoerder order Naam: Financiële weerslag: Omschrijving Bedrag in euro Profitcenter Kostenplaats Bijlagen 1. Bijlage bij dit besluit:2080_verslag_nazicht_offertes.pdf Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn: De raad voor maatschappelijk welzijn verleent, met algemene stemmen der aanwezige leden, zijn goedkeuring om toe te treden tot het raamcontract voor het uitvoeren van dakwerken aan platte en lichthellende daken met bitumeuze en synthetische dakbekleding, contract PO , dat werd afgesloten door de Stad Antwerpen voor de dringende vernieuwing van de platte daken op 2 OCMW-locaties (SC Zurenborg en Van Roiestraat, Merksem) _RMW_00102 PO_ Uitbreiding van het raamcontract voor het uitvoeren van dakwerken met bitumineuze en synthetische dakbekledingen - Deelname door OCMW Antwerpen - MCOM_ _RMW_ Goedkeuring Beknopte samenvatting Wegens het uitvoeren van enkele dringende dakwerken wenst het OCMW Antwerpen deel te nemen aan het, door de Stad Antwerpen, afgesloten raamcontract PO , voor het uitvoeren van dakwerken aan platte daken en lichthellende daken met bitumineuze en synthetische dakbekledingen. Motivering Gekoppelde besluiten Dakwerken. Bestek Raamcontract dakwerken. Bestek en procedure. Openbare aanbesteding. Goedkeuring Dakwerken. Bestek Raamcontract dakwerken. Goedkeuring. Gunning Dakwerken. Bestek Raamcontract dakwerken. Gunning. Goedkeuring. Aanleiding en context Stad Antwerpen heeft een raamcontract voor het uitvoeren van dakwerken aan platte daken en OCMW Antwerpen 15 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

16 lichthellende daken met bitumineuze en synthetische dakbekledingen, contract PO_ Dit contract loopt nog tot en met 30/04/2014. De technische specificaties voor opmaak van het bestek, voor een nieuwe prijsvraag, zijn nog in opmaak bij de dienst Stadsbeheer. Verwacht wordt dat het raamcontract einde juni 2014 zal kunnen gegund worden. Het huidige raamcontract voorziet geen uitbreiding van het contract naar de dochters van stad Antwerpen. Vanuit PIB wordt de vraag gesteld om het contract van stad Antwerpen uit te breiden voor OCMW Antwerpen, om hen in de mogelijkheid te stellen op het stadscontract af te roepen voor het dringend vernieuwen van platte daken op 2 OCMW-locaties nl. SC Zurenborg en Van Roiestraat, Merksem (wat verhuurd is). Juridische grond Contract PO_ werd gegund in het kader van een algemene offerteaanvraag. Argumentatie De technisch dossierbeheerder van de dienst Stadsbeheer verwacht dat de prijsvraag tegen einde juni zal kunnen gegund worden. De startvergadering met de nieuwe aannemer kan dan pas voorzien worden tegen het bouwverlof. Op 2 OCMW-locaties (SC Zurenborg en Van Roiestraat, Merksem wat verhuurd is) dienen platte daken dringend vernieuwd te worden. De timing van de nieuwe prijsvraag in acht genomen, zou dit betekenen dat pas na de zomer kan gestart worden met vernieuwing van deze daken. Bovendien werd net nog een bestelbon opgemaakt van 1 000,- om, in afwachting van vernieuwing, lekken te dichten in het dak van één van beide locaties. Om dergelijke extra kosten te vermijden vraagt PIB om zo snel mogelijk beroep te kunnen doen op het stadscontract. Een afzonderlijke prijsvraag is geen optie aangezien deze ook enige tijd in beslag zal nemen. Financiële gevolgen Ja Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van: Doelstellingen: SD - 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden ND - 1SHM De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader OD - 1SHM De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek SD - 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger ND - 1TSB Alle facetten van de logistieke keten worden efficiënt en maximaal OCMW Antwerpen 16 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

17 groepsbreed georganiseerd OD - 1TSB De logistieke middelen worden kostenefficiënt, klantgericht en transparant geëxploiteerd Besluit Artikel 1 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent zijn goedkeuring om toe te treden tot het raamcontract voor het uitvoeren van dakwerken aan platte en lichthellende daken met bitumeuze en synthetische dakbekleding, contract PO , dat werd afgesloten door de Stad Antwerpen voor de dringende vernieuwing van de platte daken op 2 OCMW-locaties (SC Zurenborg en Van Roiestraat, Merksem) Artikel 2 Boekhoudkundige verwerking: Bedrag kosten Dak SC Zurenborg: ,00 euro (raming) Bedrag opbrengsten Dak Van Roiestraat (Oscare): ,00 euro (raming) Subsidies Bedrag: nvt Wie keert subsidie(s) uit: Rekeningen Profit center: 4009 Departement PIB Grootboekrekening (gebouwen voor doeleinden OCMW): Dak SC Zurenborg: Gebouwen - gemeenschapsgoederen renovatiewerken Grootboekrekening (gebouwen niet voor doeleinden OCMW, in casu Privaat Patrimonium) Dak Van Roiestraat (Oscare): Privaat patrimonium renovatiewerken Kostenplaats: Dak SC Zurenborg: PIB ANTWERPEN Kleine Beerstraat 2 Projectnummer (voor investeringen): Dak Van Roiestraat (Oscare): PIB MERKSEM van Roiestraat Dak SC Zurenborg: 1SHM070101P06242 Dak SC Zurenborg Dak Van Roiestraat (Oscare): 1TSB120200P06237 Dak Van Roiestraat (Oscare) Budget Is voorzien in budget: Ja Budgetpositie (gebouwen voor doeleinden Dak SC Zurenborg: 221 Gebouwen - OCMW Antwerpen 17 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

18 OCMW) Budgetpositie (gebouwen niet voor doeleinden OCMW, in casu Privaat Patrimonium) Gemeenschapsgoederen Dak Van Roiestraat (Oscare): 260 Overige Materiële Vaste Activa - Gebouwen en terreinen Budgetplaats: Dak SC Zurenborg: PIB Patrimonium Sociale Centra Dak Van Roiestraat (Oscare): PIB Patrimonium handelshuur Budgetbedrag: Dak SC Zurenborg: ,00 euro Akkoord voor uitvoering door de financial controller Naam: Paragraaf: Uitvoerder order Naam: Financiële weerslag: Dak Van Roiestraat (Oscare): ,00 euro Omschrijving Bedrag in euro Profitcenter Kostenplaats diensten Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met algemene stemmen der aanwezige leden, bestek GAC/2013/2228 voor het afsluiten van een raamcontract opleiding particuliere schoonmaak met taalondersteuning goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking - volgens het kadervisum - werd uitgeschreven. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met algemene stemmen der aanwezige leden, de gunning goed voor het afsluiten van het raamcontract opleiding particuliere schoonmaak met taalondersteuning, op basis van bestek GAC/2013/2228, aan de firma Vokans vzw, Onder den Toren 5 te 2800 Mechelen, met ondernemingsnummer , tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver _RMW_00111 Bestek GAC/2013/ Raamcontract opleiding particuliere schoonmaak met taalondersteuning. Gunning - MCOM_ RMW_ Goedkeuring Motivering OCMW Antwerpen 18 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

19 Aanleiding en context Het departement activering en sociale innovatie dienst technische oriënterende opleidingen schrijft zich sinds 2010 jaarlijks in voor het Europees Integratie Fonds (EIF). De doelstelling van het EIF-project is het bevorderen van de maatschappelijke integratie van personen met een OCMW-uitkering die onderdanen zijn van derde landen en die recent in België zijn aangekomen. Via het project particuliere schoonmaak met taalondersteuning willen we laaggeschoolde leefloonklanten, die als job doelwit particuliere schoonmaak hebben, een intensief taal- en opleidingstraject aanbieden. Met dit project streven wij volgende doelstellingen na: De Antwerpse arbeidsmarkt paradox is structureel aangepakt; OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt; De doorstroom na artikel 60 is verhoogd doordat het werkervaringsaanbod is aangepast aan de realiteit van de arbeidsmarkt. Voor het afsluiten van een raamcontract voor opleidingen in particuliere schoonmaak met taalondersteuning werd een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking GAC/2013/2228 volgens het kadervisum uitgeschreven. Er werden op 27 november 2013 in totaal 8 firma's aangeschreven. Op 17 december 2013 dienden de volgende firma s een offerte in: Groep Intro vzw, Paviljoenstraat 1 te 1030 Brussel, met ondernemingsnummer ; Vokans vzw, Onder den Toren 5 te 2800 Mechelen, met ondernemingsnummer Juridische grond In toepassing van artikel 26 1, 1 a) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 105, 1 van Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 vastgelegd bedrag, met name de drempel vermeld in artikel 32, eerste lid, 3 voor de opdrachten voor diensten van categorieën 6 en 8 van bijlage II, A, van de wet en voor deze opgenomen in bijlage II, B, van de wet. In toepassing van artikel 107 van de Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten wordt de opdracht gegund, hetzij aan de inschrijver die de laagste offerte heeft ingediend, hetzij aan de inschrijver die de offerte heeft ingediend die de economisch voordeligste is vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid. In toepassing van artikel 26, 1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, geschiedt de overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wanneer de aanbestedende overheid, indien mogelijk, meerdere dienstverleners van haar keuze raadpleegt en over de voorwaarden van de opdracht onderhandelt met één of meer van hen. In toepassing van artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, gaat de aanbestedende overheid over tot selectie van de kandidaten of inschrijvers in de mate dat de noodzakelijke inlichtingen en documenten aantonen dat ze cumulatief voldoen aan de bepalingen betreffende het toegangsrecht tot de opdracht zoals omschreven in de artikelen 61 tot 66. In toepassing van artikel 21 en 99 1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijsonderzoek. Als de aanbestedende overheid bij het prijsonderzoek vaststelt dat in een offerte een prijs wordt geboden die abnormaal laag of abnormaal hoog lijkt in verhouding tot de te uit te voeren prestaties en alvorens die offerte OCMW Antwerpen 19 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

20 om die reden te weren, verzoekt ze de inschrijver in kwestie per aangetekende brief om de nodige schriftelijke verantwoording over de samenstelling van de prijs in kwestie te verstrekken binnen een termijn van twaalf kalenderdagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn bepaalt. Regelgeving: bevoegdheid Artikel 84 1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de wijze kiest waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en de voorwaarden ervan vaststelt. De raad voor maatschappelijk welzijn zet de procedure in en wijst de opdracht toe. Artikel 27 1 van dezelfde wet stelt dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn midden een vast bureau opricht dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur en waaraan de raad bovendien andere wel omschreven bevoegdheden kan overdragen. Argumentatie Kwalitatieve selectie Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers geschikt bevonden. Formele regelmatigheid De offertes werden door de gemeenschappelijke aankoopcentrale administratief nagezien. De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden. Materiële regelmatigheid Bij het materiële nazicht werd bij de firma Vokans vzw een abnormale lage totale offerteprijs vastgesteld. Ten opzichte van de raming betreft het een afwijking van 37,36 procent. Er werd geen prijsverantwoording gevraagd aan de firma Vokans vzw, daar zij bij het indienen van hun offerte reeds een prijsverantwoording aanleverden: de firma Vokans heeft gesco s in dienst die specifiek worden ingezet voor opleidingsprojecten voor laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden (Kelchtermansgesco s in de volksmond). Omwille van de gedeeltelijke loonsubsidie kunnen zij de kostprijs van de opleiding dus beperkt houden. Vergelijking van de offertes volgens de in het bestek vermelde gunningscriteria Gunningscriterium nr. 1: Kwaliteit en inhoud van de cursus Beoordeling op 60 punten De inschrijver wordt beoordeeld op de kwaliteit en inhoud van zijn cursus, alsook op de kwaliteit van zijn gegeven proefles. - kwaliteit van de cursus (20 punten) Er worden 2 syllabussen opgemaakt: één voor de cursist en één voor de lesgever. Kwaliteitsverwachtingen van de syllabus van de cursist: aandacht voor het taalniveau (gebruik pictogrammen en eenvoudig taalgebruik),duidelijke structuur, ook bruikbaar na de opleiding. OCMW Antwerpen 20 / 126 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 28 augustus 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 2 juli 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 34 2015_RMW_00385 Project onbetaalde schoolrekeningen - Uitrol naar andere onderwijsnetten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel INSTALLATIEVERGADERING Vergadering van maandag 7 januari 2013, van 20 uur OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel. 03 338 27 76 Rondgedeeld op: Aanwezig: M. B.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt INGETROKKEN gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 september 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 september 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 september 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Ontwerpbesluit Zitting van 2 juli 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 33 2015_RMW_00384 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Financiële tussenkomst

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2011 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college burgemeester en schepenen Zitting 10 juni 2016 Besluit A-punt INGETROKKEN Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege Stad Antwerpen District Wilrijk beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Thierry Vanderkindere, voorzitter; de heren Gilbert Van Nuffel, Johan Peeters, mevrouw Christiana Matthijssens,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 oktober 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 oktober 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 oktober 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 juli 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 juli 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 juli 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 januari 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 januari 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie van burgemeester en schepenen Zitting van 20 januari 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

districtscollege Merksem Zitting van 28 mei 2014

districtscollege Merksem Zitting van 28 mei 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Merksem Zitting van 28 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten district Merksem Samenstelling De heer Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege De heer

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 21 2015_RMW_00291 Adviserend arts OCMW/MI - Evaluatie - MCOM_20150414 - RMW_20150430

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 2 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Leo Verelst, voorzitter; mevrouw Annemie De Winter, raadslid; mevrouw Annemie Vervoort, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 21 oktober 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 21 oktober 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 21 oktober 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 22 augustus 2016

districtscollege Antwerpen Zitting van 22 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 22 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 9 juni 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel. 03-223 56 42 RONDGEDEELD : 16.06.2006 VERSLAG

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten personeelsmanagement Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 10 maart 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 21.03.2006 VERSLAG

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 20 oktober Aan de raadsleden

OPENBARE ZITTING. 20 oktober Aan de raadsleden 20 oktober 2017 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op maandag 30 oktober om 20:30 in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 april 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 april 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 2 april 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Dirk Avonts; de heer

Nadere informatie

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0448 22-12-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Gunningsverslag met betrekking tot de open offerteaanvraag voor de studieopdracht voor de opmaak van outputspecificaties

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt samen leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 23 oktober 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 23 oktober 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 23 oktober 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Een kopie wordt bezorgd aan: Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling Antwerpen, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat , 2018 Antwerpen

Een kopie wordt bezorgd aan: Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling Antwerpen, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat , 2018 Antwerpen Mevr. Cathy Berx p/a Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Antwerpen, 9 november 2016 Betreft: klacht en vraag tot schorsing en vernietiging naar aanleiding van OCMW-besluit 21 2016_RMW_00605

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 Besluit INGETROKKEN B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Deze beslissing werd ingetrokken met het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Lokale Politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 4 september 2017 Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane Vingerhoets, raadslid;

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 mei 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

districtscollege Wilrijk Zitting van 20 april 2015

districtscollege Wilrijk Zitting van 20 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Wilrijk Zitting van 20 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Kristof Bossuyt, voorzitter van

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de werking en de nadere regels volgens dewelke de Federale

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke, Tine Vanderwee,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie