Inschrijvingsreglement Academiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijvingsreglement Academiejaar 2010-2011"

Transcriptie

1 Inschrijvingsreglement Academiejaar Penvoerder Studentenbeleid Versie Advies IFW Advies Studentenraad Advies Onderwijsraad Advies Onderwijsraad betreffende Hoofdstuk IX, Artikel Beslissing Raad van Bestuur Advies Onderwijsraad betreffende Voorstel tot wijziging van Hoofdstuk IX, Artikels 38,39, 40 & 42 Advies Studentenraad betreffende Voorstel tot wijziging van Hoofdstuk IX, Artikels 38,39, 40 & 42 Beslissing Raad van Bestuur betreffende Voorstel tot wijziging van Hoofdstuk IX, Artikels 38,39, 40 &

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Kader en Definities... 4 Hoofdstuk II. Inschrijvingen en studiecontracten... 5 Afdeling 1. Inschrijvingen... 5 Artikel 1. - Algemeen... 5 Afdeling 2. Studiecontracten... 5 Artikel 2. - Studiecontract... 5 Artikel 3. - Examencontract: kenmerken en beperkingen... 5 Hoofdstuk III. Toelatingsvoorwaarden... 6 Afdeling 1. Algemeen... 6 Artikel 4. - Voorwaarden voor inschrijving in opleidingen en opleidingsonderdelen... 6 Artikel 5. - Tijdstip van beoordeling van toelatingsvoorwaarden... 6 Afdeling 2. Bacheloropleiding... 6 Artikel 6. - Toelating tot een bacherloropleiding... 6 Artikel 7. - Bijzondere toelatingsprocedure voor wie geen diploma kan voorleggen Artikel 8. - In te dienen dossier en verder onderzoek... 7 Artikel 9. - Toelating na SELOR-proef... 8 Artikel Toelating tot de opleiding Geneeskunde... 8 Artikel Toelating tot de lerarenopleiding... 8 Afdeling 3. Masteropleiding... 9 Artikel Toelating tot een masteropleiding: algemene regel... 9 Artikel Toelating tot de master geneeskunde voor buitenlandse artsen... 9 Artikel Toelating tot de master-na masteropleiding... 9 Afdeling 4. Omvang en combinatie van inschrijvingen... 9 Artikel Omvang van de inschrijving... 9 Artikel Combinatie van inschrijvingen voor bachelor- en masteropleidingen Artikel Andere combinaties Hoofdstuk IV. Toelatingsdossiers bij aanvraag op grond van een buitenlands diploma 11 Artikel Toelating op basis van een buitenlands diploma Artikel Toelatingsdossier

3 Artikel Afwijkende procedures voor bursalen Hoofdstuk V. Taalkennis Afdeling 1. Eisen inzake taalkennis Artikel Onderwijstaal Afdeling 2. Bewijs van de taalkennis Artikel Bewijs van de taalkennis voor EER-studenten Artikel Bewijs van de taalkennis voor niet-eer studenten Artikel Bewijs van de kennis van het Nederlands voor niet-eer studenten 14 Artikel Bewijs van de kennis van het Engels voor niet-eer studenten Artikel Taaltest Artikel Opleidingsonderdelen in een andere taal Hoofdstuk VI. Inschrijvingsregeling Artikel Inschrijvingsperiode Artikel Inschrijvingsdocumenten Artikel Inschrijvingsbewijzen Hoofdstuk VII. Wijziging van inschrijving Artikel Wijziging van type studiecontract (diploma-, credit-, examencontract) Artikel Verandering van opleiding Artikel Wijziging van opleidingsonderdelen Artikel Rechtzetting leerkrediet Hoofdstuk VIII. Uitschrijving zonder nieuwe inschrijving Artikel Uitschrijving Hoofdstuk IX. Studiegelden Artikel Berekening van het studiegeld Artikel Tijdstip van betaling Artikel Wijze van betaling Artikel Te betalen bedrag voor een bacheloropleiding en voor een initiële masteropleiding Artikel Te betalen bedrag voor andere opleidingen Artikel Betaling studiegeld na wijziging van opleidingsonderdelen Artikel Terugbetaling van het studiegeld bij uitschrijving Hoofdstuk X. Nietigverklaring van de inschrijving Artikel Oorzaken van nietigverklaring Artikel Gevolgen van de nietigverklaring

4 HOOFDSTUK I. KADER EN DEFINITIES Dit inschrijvingsreglement bevat de regels inzake inschrijving van studenten en de inschrijvingsvoorwaarden zoals onder meer vermeld in artikel 77 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, en in artikel 10 van het Decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De in dit reglement bepaalde data en bedragen van studiegelden kunnen jaarlijks worden aangepast, zonder vooraf voor advies aan de onderwijsraad te worden voorgelegd. Het maakt dus deel uit van de onderwijsregeling van de Universiteit. Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities: Kandidaat-student: iedere persoon die verzoekt om een inschrijving aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor de leesbaarheid van de tekst wordt enkel de mannelijke persoonsvorm gebruikt. De bepalingen over kandidaat-studenten gelden uiteraard zonder genderonderscheid. Opleidingsfiche: Een document waarin overeenkomstig het onderwijsreglement voor elke opleiding wordt vermeld tot welke graad en kwalificatie de opleiding hoort, wat de studieomvang ervan is, de afstudeerrichtingen, de onderwijstaal, de doelstellingen, de vooropleidingseisen en inschrijvingsvoorwaarden, en aansluitingen en vervolgopleidingen, enz. De fiche is voor elke opleiding terug te vinden via de website van de Vrije Universiteit Brussel. Opleidingsonderdeelfiche: Een document waarin overeenkomstig het onderwijsreglement voor elk opleidingsonderdeel wordt vermeld tot welke opleiding het opleidingsonderdeel behoort, wat de pre- en co-requisits zijn, het semester waarin het wordt onderwezen, het daaraan verbonden aantal studiepunten, de werkvormen, de titularis, de eindcompetenties, de wijze van examineren, enz. De fiche is voor elk opleidingsonderdeel terug te vinden via de website van de Vrije Universiteit Brussel. Universiteit: de Vrije Universiteit Brussel Voor de onderwijstermen in dit reglement (zoals bachelor, master, diplomacontract, schakelprogramma, enz.) gelden de definities die daar decretaal aan zijn gegeven. 4

5 HOOFDSTUK II. INSCHRIJVINGEN EN STUDIECONTRACTEN Afdeling 1. Inschrijvingen Artikel 1. - Algemeen De kandidaat-student schrijft zich in voor: Één opleiding; Meerdere opleidingen tegelijk; Eén opleidingsonderdeel; Meerdere opleidingsonderdelen, die deel uitmaken van één of van meerdere opleidingen; Een schakelprogramma; Een voorbereidingsprogramma; De voorbereiding op een doctoraatsproefschrift. Afdeling 2. Studiecontracten Artikel 2. - Studiecontract De kandidaat-student sluit bij zijn inschrijving een toetredingsovereenkomst met de Universiteit. Bij zijn inschrijving heeft de student de keuze tussen volgende contracten: Diplomacontract, met het oog op het behalen van een diploma; Diplomacontract, als de student zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma; Creditcontract, met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen; Examencontract met het oog op het behalen van een diploma; Examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. Artikel 3. - Examencontract: kenmerken en beperkingen 1. Wie zich onder een examencontract inschrijft, mag aan de onderwijsactiviteiten verbonden aan de opleidingsonderdelen waarvoor hij ingeschreven is, niet deelnemen. 2. Of de inschrijving onder een examencontract toegelaten is, wordt op de opleidingsonderdeelfiche vermeld. Eventueel kan voor een opleidingsonderdeel de inschrijving onder een examencontract toegelaten worden mits de student vervangende activiteiten vervult. In dat geval vermeldt de opleidingsonderdeelfiche welke vervangende activiteiten voor dat geval worden opgelegd. 5

6 HOOFDSTUK III. TOELATINGSVOORWAARDEN Afdeling 1. Algemeen Artikel 4. - Voorwaarden voor inschrijving in opleidingen en opleidingsonderdelen 1. De hierna vermelde toelatingsvoorwaarden gelden zowel voor inschrijving in opleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma s als voor inschrijving voor opleidingsonderdelen. Ze gelden onverminderd de specifieke voorwaarden die bovendien kunnen zijn opgelegd, en die voor elke opleiding, schakel- of voorbereidingsprogramma of opleidingsonderdelen op de opleidingsfiche, respectievelijk de opleidingsonderdeelfiche zijn vermeld. 2. De kandidaat-student die zich wil inschrijven met een creditcontract, of met een examencontract met het oog op het behalen van credits richt zich met een gemotiveerd verzoek tot de Decaan die oordeelt of hij hiervoor over de nodige competentie beschikt. 3. Een inschrijving die in strijd is met de voor de kandidaat-student genomen maatregelen van studievoortgangsbewaking, wordt geweigerd. Artikel 5. - Tijdstip van beoordeling van toelatingsvoorwaarden 1. Of een kandidaat-student aan de toelatingsvoorwaarden voldoet wordt beoordeeld op het tijdstip waarop hij zich inschrijft. 2. Bij afwijking aan deze regel kan een kandidaat-student zich reeds inschrijven, hoewel hij het diploma van secundair onderwijs nog niet kan voorleggen, omdat hij ingeschreven is voor de tweede zittijd van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het secundair onderwijs. Indien hij voor dit examen slaagt, wordt zijn inschrijving bevestigd. Slaagt hij niet, dan wordt zijn inschrijving nietig verklaard. De student moet daarom het bewijs dat hij geslaagd is onmiddellijk voorleggen, en dit uiterlijk op de laatste werkdag vóór de aanvang van de examenperiode van het eerste semester. Afdeling 2. Bacheloropleiding Artikel 6. - Toelating tot een bacheloropleiding 1. Wordt toegelaten tot een bacheloropleiding, de kandidaat-student die een van de volgende diploma s in Vlaanderen heeft behaald: een diploma van secundair onderwijs; een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid; een diploma van gegradueerde of een certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs. 2. Wordt eveneens toegelaten tot een bacheloropleiding, de kandidaat-student die een diploma of studiebewijs buiten Vlaanderen heeft behaald: 6

7 indien dit diploma of studiebewijs krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de onder 1 vermelde diploma s is erkend; de lijst van gelijkwaardig erkende diploma s of studiebewijzen wordt als bijlage bij dit reglement toegevoegd; indien dit diploma of studiebewijs door het Agentschap van de Vlaamse Gemeenschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (National Academic Recognition Information Centre Flanders, NARIC Vlaanderen) als gelijkwaardig is erkend. 3. Indien de kandidaat-student geen diploma kan voorleggen, is inschrijving slechts mogelijk volgens de bijzondere toelatingsprocedure die in artikel 7 is vermeld. 4. Indien de kandidaat-student een ander diploma of studiebewijs voorlegt is inschrijving slechts mogelijk op grond van een toelating, die de kandidaat-student moet aanvragen onder de voorwaarden van en volgens de procedures die in artikel 18 zijn vermeld. Artikel 7. - Bijzondere toelatingsprocedure voor wie geen diploma kan voorleggen 1. De kandidaat-student die geen van de diploma s, in het vorig artikel vermeld, kan voorleggen, kan worden toegelaten tot het afleggen van een specifieke toets, georganiseerd door het selectiebureau van de overheid (SELOR). Hiervoor richt hij zijn gemotiveerd verzoek tot de Vicerector Studentenbeleid. Hij roept hierbij in, hetzij humanitaire redenen, hetzij medische, psychische of sociale redenen, hetzij zijn algemeen kwalificatieniveau, verdiensten of competenties. Hij legt een dossier voor, dat wordt samengesteld zoals hierna bepaald. 2. Uiterste datum voor het indienen van het dossier is de laatste werkdag vóór 1 september. 3. Voor elke kandidaat-student die zich op dit artikel beroept geldt dat tussen de datum van stopzetting van secundair onderwijs en de datum van zijn aanvraag tot toelating minstens drie jaar verlopen zijn. Artikel 8. - In te dienen dossier en verder onderzoek 1. Het dossier dat wordt ingediend op grond van humanitaire redenen moet volgende documenten bevatten: Bewijs dat de kandidaat-student een erkend vluchteling is, het bijkomend beschermingsstatuut heeft, dan wel of de aanvraag daartoe nog onderzocht of behandeld wordt; Verklaring dat hij het vereiste diploma niet bezit; Overzicht van het reeds gevolgde studietraject, zo mogelijk met documenten ter staving. 2. Het dossier dat wordt ingediend op grond van medische, psychische of sociale redenen moet volgende documenten bevatten: 7

8 Bewijs tot staving van de ingeroepen medische, psychische of sociale redenen; Overzicht van het reeds gevolgde studietraject, met documenten ter staving; Kopie van het laatst behaalde diploma of getuigschrift van secundair onderwijs. 3. Het dossier dat wordt ingediend op grond van het algemeen kwalificatieniveau, verdiensten of competenties moet volgende documenten bevatten: Overzicht en bewijs van werkervaring; Overzicht van het reeds gevolgde studietraject, met documenten ter staving; Kopie van het laatst behaalde diploma of getuigschrift van secundair onderwijs. 4. Op verzoek van de Vicerector Studentenbeleid kunnen diensten van de Universiteit, bijv. de dienst Studieadvies, de medische dienst, enz., de student uitnodigen, zodat hij vervolgens zijn dossier kan aanvullen. 5. De Vicerector Studentenbeleid informeert de kandidaat-student binnen de maand na ontvangst van zijn aanvraag over de beslissing die hij genomen heeft. Is de beslissing positief, dan ontvangt de kandidaat-student meteen bericht dat hij aan de SELOR-proef kan deelnemen. Artikel 9. - Toelating na SELOR-proef 1. De Vicerector Studentenbeleid beslist na ontvangst van de beoordeling van SELOR of de kandidaat-student zich mag inschrijven voor de opleiding, het programma of de opleidingsonderdelen waarvoor hij zich wenst in te schrijven. Indien SELOR oordeelt dat de kandidaat-student, in vergelijking met de normgroep van secundair geschoolden, het vereiste niveau niet behaalt, wordt hij niet toegelaten. 2. De Vicerector Studentenbeleid informeert de kandidaat-student over de genomen beslissing, binnen de maand na ontvangst van de beoordeling door SELOR. Artikel Toelating tot de opleiding Geneeskunde Wie zich wil inschrijven voor een bacheloropleiding in het studiegebied Geneeskunde of voor opleidingsonderdelen van deze bacheloropleiding, moet vooraf slagen in het toelatingsexamen zoals decretaal opgelegd. Artikel Toelating tot de lerarenopleiding 1. Inschrijving in de specifieke lerarenopleiding van de Universiteit is mogelijk voor de kandidaat-student die zich inschrijft in de masteropleiding of het masterdiploma reeds behaald heeft. 2. Inschrijving in de specifieke lerarenopleiding is ook mogelijk wanneer de kandidaat-student zich in de masteropleiding inschrijft in combinatie met een academische bacheloropleiding of een schakelprogramma. 3. De nadere inschrijvingsvoorwaarden per studiegebied zijn vastgelegd door het Interfacultair Departement Lerarenopleiding. Zo ook voor de voorwaarden 8

9 inzake taalkennis. Deze voorwaarden zijn terug te vinden via de website van de Vrije Universiteit Brussel. Afdeling 3. Masteropleiding Artikel Toelating tot een masteropleiding: algemene regel 1. Voor de inschrijving in een masteropleiding (initiële master, dus niet een mana-ma opleiding) moet de kandidaat-student een academisch bachelordiploma hebben behaald. 2. Voor elke masteropleiding wordt ten minste één academisch bachelordiploma als algemene toelatingsvoorwaarde tot de masteropleiding aangeduid. De toelating tot een masteropleiding kan beperkt worden tot een academische bacheloropleiding met specifieke opleidingskenmerken. 3. Wie een ander academisch bachelordiploma heeft behaald, kan toegelaten worden indien hij een daarvoor omschreven voorbereidingsprogramma succesvol heeft doorlopen. 4. Wie een professioneel bachelordiploma heeft behaald wordt toegelaten indien hij een daarvoor omschreven schakelprogramma succesvol heeft doorlopen. 5. Wie geen bachelordiploma heeft behaald kan worden toegelaten op grond van een bekwaamheidsonderzoek. Daarbij zal gepeild worden, eventueel op grond van elders verworven competenties, of en zo ja onder welke voorwaarden hij de gevraagde toelating kan krijgen. Hiervoor richt de kandidaat-student zich tot de Decaan, die een gemotiveerd advies verleent. De vicerector Studentenbeleid beslist op grond hiervan. 6. Afwijkingen van deze algemene regel zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen. Artikel Toelating tot de master geneeskunde voor buitenlandse artsen Een arts die zijn diploma buiten de Europese Unie heeft behaald, en slechts een gedeeltelijke gelijkwaardigheid van zijn diploma heeft bekomen, kan zich inschrijven voor de opleiding Geneeskunde overeenkomstig het examenresultaat van het interuniversitair examen dat door de Vlaams Interuniverstaire Raad wordt georganiseerd. Artikel Toelating tot de master-na masteropleiding Voor elke master-na-masteropleiding (ma-na-ma) worden de toelatingsvoorwaarden in de opleidingsfiche vermeld. Afdeling 4. Omvang en combinatie van inschrijvingen Artikel Omvang van de inschrijving 1. Een inschrijving binnen een opleiding, een schakel- of een voorbereidingsprogramma, is, onder een diplomacontract, een creditcontract, een 9

10 examencontract, of een combinatie daarvan, slechts toegelaten voor een maximum van 66 studiepunten. 2. Afwijking aan deze regel kan wegens uitzonderlijke omstandigheden worden gevraagd. Hiertoe richt de student of kandidaat-student zijn gemotiveerd verzoek tot de Decaan. Artikel Combinatie van inschrijvingen voor bachelor- en masteropleidingen. 1. De student die ingeschreven was in een bacheloropleiding, en het bachelordiploma dat vereist is voor de toelating tot de daaropvolgende masteropleiding nog niet behaald heeft, kan zich tegelijkertijd voor deze masteropleiding inschrijven, onder de hierna vermelde voorwaarden. Hierbij gelden evenwel ook de beperkingen zoals in artikel 14 gesteld. 2. De student heeft minder dan 20 studiepunten nodig om het bachelordiploma te behalen. Hij kan zich zonder toelating in de daaropvolgende masteropleiding of voor opleidingsonderdelen van deze masteropleiding inschrijven overeenkomstig de geldende regels van de volgtijdelijkheid. 3. De student heeft 20 of meer studiepunten nodig om het bachelordiploma te behalen. Hij kan zich inschrijven voor de daaropvolgende masteropleiding of voor opleidingsonderdelen van deze masteropleiding volgens de geldende regels van de volgtijdelijkheid, voor zover hij hiervoor toelating verkrijgt. Hiervoor richt de student of kandidaat-student zijn gemotiveerd verzoek tot de Decaan. 4. Bij de beoordeling van het verzoek houdt de Decaan onder meer rekening met de vereiste voorkennis voor de opleidingsonderdelen van de masteropleiding, voor de masterproef en voor de eventuele stage. 5. Het masterdiploma kan slechts worden uitgereikt als het vereiste bachelordiploma is behaald. Artikel Andere combinaties 1. Dezelfde regels als vermeld onder het vorig artikel gelden analoog voor de student die ingeschreven was in een schakel- of voorbereidingsprogramma, en de daarbij horende studiepunten nog niet behaald heeft. Hij kan zich reeds inschrijven voor de daaropvolgende masteropleiding, onder de in dat artikel vermelde voorwaarden. 2. Dezelfde regels gelden eveneens analoog voor de student die het masterdiploma nog niet behaald heeft dat vereist is voor de toelating tot een master-na-masteropleiding. 3. Het diploma van de Lerarenopleiding kan slechts worden uitgereikt als het diploma van de betreffende masteropleiding is behaald. 10

11 HOOFDSTUK IV. TOELATINGSDOSSIERS BIJ AANVRAAG OP GROND VAN EEN BUITENLANDS DIPLOMA Artikel Toelating op basis van een buitenlands diploma 1. Een inschrijving op basis van een buitenlands diploma, dat geen rechtstreekse toegang verleent (zie artikel 6), is slechts mogelijk als hiervoor toelating van de Vicerector Studentenbeleid is bekomen. 2. De Vicerector Studentenbeleid laat de kandidaat-student slechts toe als hij een diploma behaalde dat van overeenstemmend niveau is als het diploma dat de Universiteit als toelatingsvoorwaarde voor die opleiding vereist. Dit betekent dat toelating tot een initiële masteropleiding slechts wordt verleend op grond van een diploma waarvoor minstens 160 ECTS zijn behaald. Toelating tot een master-namasteropleiding wordt slechts verleend op grond van een diploma waarvoor minstens 220 ECTS zijn behaald. 3. Een Chinese kandidaat-student legt bovendien een APS-certificaat (Akademische Prüfstelle) voor. Een Chinese student die een diploma buiten China behaalde, legt een bewijs van authenticiteit van zijn diploma voor, uitgereikt door de ambassade van het land waar het diploma werd behaald. 4. De toelatingsaanvraag wordt ingediend bij de dienst Inschrijvingen. Na beoordeling van het dossier, door de dienst Inschrijvingen en door de Faculteit, ontvangt de kandidaat-student een toelatings- of weigeringsbrief, ondertekend door de vicerector Studentenbeleid. 5. Kandidaat-studenten kunnen hun aanvraag reeds indienen in de loop van het jaar waarin ze verwachten hun diploma te behalen. Indien het dossier gunstig wordt beoordeeld en geen andere inhoudelijke voorwaarden nog moeten vervuld worden dan het behalen van het diploma, kunnen ze een voorwaardelijke toelatingsbrief krijgen. 6. Er is voorzien in een afwijkende procedure voor bursalen: VUB, BTC, Vlaamse gemeenschap, VLIR, Erasmus Mundus External Coöperation Window en Chinese Scholarship Council. Deze afwijkende procedures zijn in artikel 20 beschreven. Artikel Toelatingsdossier De kandidaat-student dient, met het oog op het verkrijgen van de gewenste toelatingsbrief een ingevuld aanvraagformulier en een dossier in, waarin minstens volgende documenten moeten worden opgenomen: Voor de toelating tot een bacheloropleiding: o diploma (en puntenbladen ingeval van toelatingsaanvraag voor verkorte bachelor); o identiteitskaart; o pasfoto o Chinese kandidaten: APS document; o kandidaten-arts: slagen voor toelatingsexamen; o Degree Access Certificate; o motivatiebrief; 11

12 Voor de toelating tot een masteropleiding: o diploma en puntenbladen; o identiteitskaart; o pasfoto; o Chinese kandidaten: APS document; o motivatiebrief; o Aanbevelingsbrieven. Artikel Afwijkende procedures voor bursalen 1. Bursalen van VUB, BTC en Vlaamse Gemeenschap 1. IRMO ontvangt de dossiers van de kandidaat-studenten en stuurt deze door naar de dienst Inschrijvingen voor nazicht van de algemene toelatingsvoorwaarden. 2. De dienst Inschrijvingen stuurt de dossiers ingescand per naar de facultaire contactpersonen voor inhoudelijk advies. 3. De decaan stuurt het dossier met het advies terug naar dienst Inschrijvingen. 4. Indien het advies positief is maakt de dienst Inschrijvingen toelatingsbrieven op voor de effectieve en voor de reservekandidaten. Deze toelatingsbrieven worden afgeleverd onder voorbehoud van het bekomen van de beurs. a. BTC-bursalen: de toelatingsbrief wordt, met het dossier, door IRMO aan BTC bezorgd; b. Bursalen van de Vlaamse Gemeenschap: de toelatingsbrief wordt door de dienst Inschrijvingen naar de kandidaat-student verstuurd met kopie naar IRMO en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap- Departement Onderwijs, administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek; c. VUB-bursalen: de toelatingsbrief wordt door de dienst Inschrijvingen naar de kandidaat-studenten verstuurd met kopie naar IRMO. 5. Alle toelatingsbrieven worden door de vicerector Studentenbeleid ondertekend. 2. VLIR-bursalen 1. De aanvraagdossiers, met applicatieformulier opgemaakt door IRMO, worden inhoudelijk geëvalueerd door de programmaverantwoordelijken (applicatieformulier bevat vragen die rechtstreeks toelaten de VLIR-UOS selectiecriteria toe te passen). Er worden effectieve en reservekandidaten voorgesteld. 2. De dossiers van de effectieve en reservekandidaten worden door de programmaverantwoordelijken overgemaakt aan de dienst Inschrijvingen, die een advies formuleert met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden (gelijkwaardigheid diploma, taalvoorwaarde). De dossiers worden met dit advies teruggestuurd naar de programmaverantwoordelijken. 3. De programmaverantwoordelijken houden met dit advies rekening bij het bespreken van de dossiers bij VLIR-UOS. 12

13 4. De dossiers van de effectieve en reservekandidaten worden na bekrachtiging door VLIR-UOS naar de dienst Inschrijvingen gestuurd voor het opmaken van een toelatingsbrief. Deze toelatingsbrief wordt afgeleverd onder voorbehoud van het bekomen van een beurs. De toelatings- of weigeringsbrief, ondertekend door de vicerector Studentenbeleid, wordt naar de kandidaatstudenten verstuurd met kopie naar IRMO 3. Erasmus Mundus External Cooperation Window bursalen 1. De kandidaat-studenten vullen via IRMO een on-line aanvraag tot toelating in, en laden de nodige documenten elektronisch op. 2. IRMO stuurt de volledig ingevulde aanvragen door naar de dienst Inschrijvingen en vraagt de kandidaat-studenten de nodige originele documenten naar de dienst Inschrijvingen op te sturen. 3. De dienst Inschrijvingen controleert het dossier op volgende punten: a. identiteitsgegevens (kopie paspoort of verblijfsvergunning); b. diploma, puntenlijsten; c. taalkennis. 4. De dienst Inschrijvingen stuurt het dossier ingescand per naar de faculteit. 5. De decaan brengt advies uit en bezorgt dit aan de dienst Inschrijvingen. 6. Wanneer de dienst Inschrijvingen over alle nodige documenten en over het advies van de faculteit beschikt, wordt een toelatings- of weigeringsbrief opgemaakt. 7. De vicerector Studentenbeleid ondertekent de toelatings- en weigeringsbrief en de dienst Inschrijvingen verstuurt deze naar de kandidaat-student. 4. Chinese Scholarship Council bursalen 1. De kandidaat studenten vullen via IRMO een on-line aanvraag tot toelating in. 2. IRMO stuurt de dossiers door naar de faculteit. 3. De decaan brengt advies uit en stuurt dit door naar IRMO. 4. IRMO maakt een offer-letter op en stuurt die naar het CSC. 5. IRMO bezorgt de dossiers van de geselecteerde kandidaten aan de dienst Inschrijvingen. 6. De dienst Inschrijvingen kijkt na of de toelatingsvoorwaarden vervuld zijn. 8. Wanneer de dienst Inschrijvingen over alle nodige documenten en over het advies van de faculteit beschikt, wordt een toelatings- of weigeringsbrief opgemaakt. 9. De vicerector Studentenbeleid ondertekent de toelatings- en weigeringsbrief en de dienst Inschrijvingen verstuurt hem naar de kandidaat-student. 13

14 HOOFDSTUK V. TAALKENNIS Afdeling 1. Eisen inzake taalkennis Artikel Onderwijstaal 1. De onderwijstaal wordt voor elke opleiding jaarlijks vastgelegd. Ze wordt aangeduid op de opleidingsfiche. 2. De student die zich voor een opleiding, een programma of een opleidingsonderdeel inschrijft moet de taal waarin dit onderwijs wordt verstrekt op academisch niveau beheersen. Hoe hij deze taalkennis bewijst, wordt in de hierna volgende bepalingen nader geregeld. Afdeling 2. Bewijs van taalkennis Artikel Bewijs van taalkennis voor EER-studenten Studenten die onderdaan zijn van een Staat die tot de Europese Economische Ruimte behoort, moeten bij inschrijving geen bewijs leveren van hun kennis van de onderwijstaal. Artikel Bewijs van taalkennis voor niet-eer studenten Studenten die geen onderdaan zijn van een Staat die tot de Europese Economische Ruimte behoort, moeten bij inschrijving een bewijs voorleggen van hun kennis van de onderwijstaal. Artikel Bewijs van de kennis van het Nederlands voor niet- EER studenten 1. Het bewijs van voldoende kennis van het Nederlands als onderwijstaal, is voor de kandidaat-student die geen onderdaan is van een Staat die tot de Europese Economische Ruimte behoort, geleverd indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet: 1. hij heeft een diploma behaald van lager, secundair of hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal; 2. hij heeft tenminste één studiejaar in het secundair onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal met succes voltooid; 3. hij is in het hoger onderwijs met het Nederlands als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van ten minste 15 studiepunten; 4. hij is geslaagd voor het toelatingsexamen arts of tandarts, georganiseerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 5. hij is geslaagd in het interuniversitair examen voor gedeeltelijke gelijkwaardigheid van het diploma arts, georganiseerd door de VLIR; 6. hij heeft een getuigschrift hoger onderwijs sociale promotie in het Nederlands behaald; 14

15 7. hij is geslaagd voor het Nederlands Staatsexamen NT2, Richtgraad 2, Threshold 4A+B; 8. hij is geslaagd voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). In principe volstaat hiervoor het niveau Profiel taalvaardigheid hoger onderwijs (PTHO van de CnaVT). 2. Elke faculteit kan voor een bepaalde opleiding een hoger niveau van taalkennis eisen. Dit wordt op de opleidingsfiche vermeld. 3. Het Interfacultair Departement LerarenOpleiding kan specifieke taaleisen opleggen voor de opleidingen die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Artikel Bewijs van de kennis van het Engels voor niet-eer studenten 1. Het bewijs van voldoende kennis van het Engels als onderwijstaal, is voor de kandidaat student die geen onderdaan is van een Staat die tot de Europese Economische Ruimte behoort, geleverd indien hij aan één van de volgende voorwaarden voldoet: 1. hij heeft een diploma behaald van lager, secundair of hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal; 2. hij heeft tenminste één studiejaar in het secundair onderwijs met het Engels als onderwijstaal met succes voltooid; 3. hij is in het hoger onderwijs met het Engels als onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale omvang van ten minste 15 studiepunten; 4. hij is geslaagd in het secundair onderwijs ASO in België; 5. hij is geslaagd voor één van de volgende taaltesten: a. TOEFL met volgend minimaal niveau: 550 paper-based, 213 computerbased, 80 internet-based; b. IELTS met volgend minimaal niveau: academische module 6.5; c. Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), grade B; d. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), grade C; e. TOEIC met volgend minimaal niveau Elke faculteit kan voor een bepaalde opleiding een hoger niveau van taalkennis eisen. Dit wordt op de opleidingsfiche vermeld. 3. Afwijkingen aan de eisen inzake taalkennis kunnen worden toegestaan door de opleidingsverantwoordelijke, op basis van een globale beoordeling van het dossier, of door het Interfacultair departement voor Taalonderwijs (ITO). Artikel Taaltest 1. Van de kandidaat-student die geen taaltest kan afleggen, neemt het Interfacultair departement voor Taalonderwijs (ITO) een taaltest af. 2. De student die zijn inschrijving wijzigt, en wil overgaan naar een opleiding die andere taaleisen stelt, moet zich aan een nieuwe taaltoets onderwerpen. 15

16 Artikel Opleidingsonderdelen in een andere taal De kandidaat-student die zich wil inschrijven voor opleidingsonderdelen die in een andere taal worden gedoceerd dan degene die voor het geheel van de opleiding geldt, hoeft geen bewijs te leveren van zijn kennis van de onderwijstaal van de opleiding; wel van de taal van het opleidingsonderdeel. Het bewijs van de kennis van de taal van het opleidingsonderdeel wordt voorgelegd aan de Decaan, die een attest ter bevestiging van deze taalkennis aflevert; dit attest legt de kandidaat-student bij zijn inschrijving voor. HOOFDSTUK VI. INSCHRIJVINGSREGELING Artikel Inschrijvingsperiode 1. De periode voor inschrijving in een opleiding start op de eerste werkdag na 22 juni en eindigt de laatste werkdag voor de start van het academiejaar. 2. Na het begin van het academiejaar is inschrijving in een opleiding nog mogelijk, maar gelden volgende beperkingen: voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester is inschrijving slechts mogelijk tot de laatste werkdag vóór de aanvang van de eerste examenperiode, en is vanaf 15 oktober toelating van de Decaan vereist. De Decaan kan de gevraagde toelating weigeren indien het onderwijs voor dit opleidingsonderdeel reeds te ver gevorderd is. voor opleidingsonderdelen van het tweede semester is inschrijving slechts mogelijk tot de laatste werkdag vóór 1 maart. 3. Het verzoek tot inschrijving met een creditcontract of met het examencontract met het oog op het behalen van credits voor opleidingsonderdelen van het eerste semester moet ten laatste op de laatste werkdag vóór 15 oktober bij de Decaan worden ingediend. Voor opleidingsonderdelen van het tweede semester is de uiterste datum de laatste werkdag vóór 1 maart. 4. Inschrijving voor een doctoraat is gedurende het hele academiejaar toegelaten, in overeenstemming met de bepalingen van het 'Centraal reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor'. Artikel Inschrijvingsdocumenten Voor een eerste inschrijving aan de Universiteit moet de kandidaat-student zich persoonlijk melden. Hij legt daarbij volgende documenten voor: 1. identiteitskaart of paspoort; 2. voor visumplichtige studenten: een paspoort met machtiging voor voorlopig verblijf met het oog op studies (visum type D); voor visumplichtige doctorandi die inschrijven in een joint-phd volstaat een visum type C; 16

17 3. het diploma dat toegang verleent tot de opleiding, een kopie volstaat niet; wie zijn diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap echter na 31 december 2004 behaalde, moet dit niet voorleggen; 4. voor kandidaat studenten voor de artsenopleiding: het getuigschrift van slagen in het toelatingsexamen, of het attest van gedeeltelijke gelijkwaardigheid diploma arts uitgereikt door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) 5. voor vluchtelingen en asielzoekers voor wie een beroeps- of verblijfsrechtelijke procedure loopt, het attest afgeleverd door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, tenzij zij in het bezit zijn van een in België behaald diploma secundair onderwijs; 6. voor VLIR- en BTC- bursalen, het attest van bursaal; 7. voor studenten die niet rechtstreeks kunnen inschrijven, de schriftelijke toelatingsbrief ondertekend door de Vicerector Studentenbeleid; 8. voor buitenlandse studenten, een bewijs dat ze van een ziekteverzekering genieten. Kandidaat studenten die niet van een dergelijke ziekteverzekering genieten, kunnen er een afsluiten via het International Relations and Mobility Office (IRMO) van de Universiteit. Artikel Inschrijvingsbewijzen 1. De studentenkaart en de inschrijvingsgetuigschriften worden in geval van onmiddellijke betaling meteen bij de inschrijving afgeleverd. In geval van betaling door bankoverschrijving worden ze per post toegestuurd. 2. De inschrijvingsgegevens worden rechtstreeks en elektronisch, door de Databank Hoger Onderwijs, aan de Afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap en aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag bezorgd. Hiervoor ontvangt de student dus geen documenten. 3. Bijkomende inschrijvingsgetuigschriften kan de student bekomen op het Infopunt Studenten. HOOFDSTUK VII. WIJZIGING VAN INSCHRIJVING Artikel Wijziging van type studiecontract (diploma-, credit-, examencontract) Wijzigingen aan het gekozen studiecontract zijn mogelijk, voor het eerste semester, tot de laatste werkdag vóór 15 oktober en voor het tweede semester tot de laatste werkdag vóór 1 maart. Van deze regel wordt afgeweken indien de wijziging enkel een aanpassing betreft ingevolge materiële vergissingen. Artikel Verandering van opleiding 1. Door een verandering van opleiding schrijft de student zich uit voor de gehele opleiding waarvoor hij ingeschreven is en schrijft hij zich vervolgens in voor een andere opleiding. Tijdens het eerste semester kan de student zijn studie in de 17

18 gekozen opleiding beëindigen, en zich vervolgens voor een andere opleiding inschrijven. Zijn aanvraag daarvoor dient hij in vóór 15 november. Tijdens het tweede semester dient hij zijn aanvraag in vóór 1 maart. 2. Een dergelijke verandering van opleiding kan enkel plaats vinden binnen een diplomacontract. 3. De verandering heeft uitwerking op het leerkrediet van de student overeenkomstig de decretale bepalingen. 4. In geval van verandering wordt bijkomend studiegeld gevorderd indien het verschuldigd is. Er wordt echter geen studiegeld terugbetaald. Artikel Wijziging van opleidingsonderdelen 1. Wijziging van opleidingsonderdelen binnen de opleiding waarvoor de student ingeschreven is, is op de hierna vermelde tijdstippen mogelijk. 2. De student kan zonder beperking een wijziging aanvragen tot 15 oktober. 3. Vanaf 15 oktober tot de laatste werkdag vóór de aanvang van de eerste examenperiode kan de inschrijving voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester slechts worden gewijzigd met gunstig advies van de Decaan, die dit kan weigeren indien het onderwijs in dit opleidingsonderdeel reeds te ver gevorderd is. 4. Voor opleidingsonderdelen van het tweede semester kan de student deze wijziging van de inschrijving aanvragen tot 1 maart. 5. De wijziging vóór 1 december, respectievelijk vóór 15 maart heeft uitwerking op het leerkrediet van de student overeenkomstig de decretale bepalingen. 6. In geval van wijziging van opleidingsonderdelen wordt bijkomend studiegeld gevorderd, indien het verschuldigd is. Er wordt geen studiegeld terugbetaald. Artikel Rechtzetting leerkrediet 1. Indien de administratieve rechtshandeling die leidt tot de vaststelling, vermeerdering of vermindering van het leerkrediet is aangetast door een materiële vergissing, verzoekt de student binnen de 10 kalenderdagen na kennisname van de administratieve rechtshandeling om rechtzetting van deze materiële vergissing. Hiertoe richt de student zich tot de Decaan, die binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek een beslissing neemt. De beslissing wordt vervolgens ter kennis van de student gebracht. 2. Indien de administratieve rechtshandeling die leidt tot de vaststelling, vermeerdering of vermindering van het leerkrediet op een onjuistheid berust, verzoekt de student binnen de 10 kalenderdagen na kennisname van de administratieve rechtshandeling om rechtzetting van deze onjuistheid. Hiertoe richt de student zich tot de Decaan, die binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek een beslissing neemt. De beslissing is met redenen omkleed en wordt bij aangetekend schrijven ter kennis van de student gebracht. 18

19 HOOFDSTUK VIII. INSCHRIJVING UITSCHRIJVING ZONDER NIEUWE Artikel Uitschrijving 1. De student die zijn opleiding niet wil verder zetten, schrijft zich uit. Hiervoor meldt hij zich, schriftelijk of persoonlijk, bij het Infopunt Studenten. In geval van schriftelijke melding geldt de postdatum als datum van uitschrijving. 2. De student die vraagt om uitgeschreven te worden, levert zijn studentenkaart in. Heeft hij dat niet meteen gedaan, dan is hoe dan ook in zijn aanvraag tot uitschrijving de verbintenis vervat om zijn studentenkaart, of andere hem afgeleverde getuigschriften, niet meer te gebruiken of voor te leggen. 3. De uitschrijving vóór 1 december, respectievelijk vóór 15 maart heeft uitwerking op het leerkrediet van de student overeenkomstig de decretale bepalingen. HOOFDSTUK IX. STUDIEGELDEN Artikel Berekening van het studiegeld 1. Het studiegeld voor een inschrijving onder een diplomacontract, een credit- of een examencontract bestaat uit: een vast gedeelte, dat slechts één maal per academiejaar verschuldigd is; een variabel gedeelte, volgens het aantal studiepunten waarvoor de student inschrijft. 2. De inschrijvingen van een student onder een diplomacontract en onder een creditcontract, voor één academiejaar, op de Universiteit, worden als één inschrijving behandeld. Worden echter als afzonderlijke inschrijvingen beschouwd, ook al gaan ze gepaard met een andere inschrijving onder diploma- of onder creditcontract: de inschrijving voor voortgezette (academische) opleidingen of master-namasteropleidingen; de inschrijving voor een doctoraat; de inschrijving als beursstudent. 3. De studiegelden voor beursstudenten gelden niet voor de master-namasteropleidingen. 4. De studiegelden worden jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Universiteit. De tabel met de studiegelden wordt als bijlage gevoegd bij het Inschrijvingsreglement, en maakt hier integraal deel van uit. Deze jaarlijkse vaststelling vereist het voorafgaand advies van de Studentenraad, maar niet van de Onderwijsraad. Artikel Tijdstip van betaling Het studiegeld is verschuldigd bij de ondertekening van het studiecontract. 19

20 Artikel Wijze van betaling 1. Het studiegeld wordt meteen ter plaatse betaald, met een elektronische betaal- of creditkaart (Bancontact, Maestro of Visa), of door middel van opleidingscheques. Zoniet wordt het studiegeld onmiddellijk na de inschrijving door bankoverschrijving betaald; daarbij wordt de gestructureerde mededeling vermeld die bij inschrijving is toegekend. Betaling in speciën wordt niet aanvaard. 2. Het betaalde studiegeld kan in ruil voor opleidingscheques terugbetaald worden. 3. Wanneer een beursinstantie het studiegeld van niet-eer bursalen (die niet kunnen genieten van een verminderd studiegeld) op een projectrekening van de Vrije Universiteit Brussel stort, kan de houder van de betreffende projectrekening een voucher uitschrijven. Bij inschrijving gebruiken de studenten deze voucher als betalingsmiddel voor hun studiegeld. De houder van de projectrekening stort het studiegeld onmiddellijk na kennisgeving van de inschrijving. Artikel Te betalen bedrag voor een bacheloropleiding en voor een initiële masteropleiding 1. De student die inschrijft voor een traject van minstens 54 studiepunten betaalt bij inschrijving voor een voltijds traject. Na registratie van zijn jaarprogramma ontvangt hij een totaalfactuur indien hij moet bijbetalen. Hij voldoet het daarop vermelde saldobedrag binnen de maand na ontvangst. Heeft hij teveel betaald, dan wordt hem dat terugbetaald. Bij betaling van het studiegeld met een voucher wordt het teveel betaalde bedrag gestort op de projectrekening te laste waarvan de voucher werd opgemaakt. 2. De student die inschrijft voor een traject van minder dan 54 studiepunten, betaalt bij inschrijving een voorschot van minimum 80 euro. Na registratie van zijn jaarprogramma ontvangt hij een totaalfactuur indien hij moet bijbetalen. Hij voldoet het daarop vermelde saldobedrag binnen de maand na ontvangst. Heeft hij teveel betaald, dan wordt hem dat terugbetaald. Bij betaling van het studiegeld met een voucher wordt het teveel betaalde bedrag gestort op de projectrekening te laste waarvan de voucher werd opgemaakt. 3. De student die bij zijn eerste inschrijving aan de Universiteit verklaart een studietoelage bij de Vlaamse Gemeenschap te hebben aangevraagd, of te zullen aanvragen, betaalt het studiegeld voor beursstudenten. Zo ook indien hij voor het vorig academiejaar een studietoelage ontving en zijn opleiding voortzet. Wordt zijn aanvraag of de hernieuwing ervan niet goedgekeurd, of wordt er vóór 15 maart geen beslissing genomen met betrekking tot zijn studietoelage, dan moet hij het saldo van het studiegeld bijbetalen. Wordt zijn studietoelage later toch nog goedgekeurd, dan betaalt de Universiteit het teveel betaalde bedrag terug. 20

21 Artikel Te betalen bedrag voor andere opleidingen 1. De student die inschrijft voor een traject van minstens 54 studiepunten, betaalt bij inschrijving het bedrag voor een voltijds traject. 2. De student die inschrijft voor een traject van minder dan 54 studiepunten betaalt bij inschrijving een voorschot dat gelijk is aan het studiegeld voor een traject van 30 studiepunten. Na registratie van zijn jaarprogramma ontvangt hij een totaalfactuur, indien hij moet bijbetalen. Hij voldoet het daarop vermelde saldobedrag binnen de maand na ontvangst. Heeft hij teveel betaald, dan wordt hem dat terugbetaald. Bij betaling van het studiegeld met een voucher wordt het teveel betaalde bedrag gestort op de projectrekening te laste waarvan de voucher werd opgemaakt. Artikel Betaling studiegeld na wijziging van opleidingsonderdelen 1. Wijziging van opleidingsonderdelen is mogelijk zoals in artikel 33 nader bepaald, en leidt tot de verplichting om studiegeld bij te betalen, als volgt. 2. Wordt de student uiterlijk op de laatste werkdag vóór 1 december ingeschreven voor opleidingsonderdelen van het eerste semester, dan is hij geen bijkomend studiegeld verschuldigd, voor zover het totaal aantal studiepunten waarvoor de student ingeschreven is, door de wijziging niet stijgt boven het aantal waarvoor hij oorspronkelijk ingeschreven was. 3. Wordt de student uiterlijk op de laatste werkdag vóór 1 maart ingeschreven voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, dan is hij geen bijkomend studiegeld verschuldigd, voor zover het totaal aantal studiepunten waarvoor de student ingeschreven is, door de wijziging niet stijgt boven het aantal waarvoor hij oorspronkelijk ingeschreven was. 3. Indien het totaal aantal studiepunten waarvoor de student ingeschreven is door de wijziging wel stijgt boven het aantal waarvoor hij oorspronkelijk ingeschreven was, dan wordt het verschuldigde studiegeld herberekend. De student betaalt eventueel studiegeld bij. Hij heeft geen recht op terugbetaling. 4. Bij wijziging na 1 december (voor wijziging van opleidingsonderdelen van het eerste semester) of na 1 maart (voor wijziging van opleidingsonderdelen van het tweede semester) betaalt de student studiegeld bij voor de studiepunten van de bijkomende opleidingsonderdelen waarvoor hij inschrijft. Artikel Terugbetaling van het studiegeld bij uitschrijving 1. Uitschrijving ontslaat de student niet van zijn financiële verplichtingen tegenover de Universiteit. 2. Bij uitschrijving uiterlijk op de laatste werkdag vóór het begin van het academiejaar, krijgt de student het betaalde studiegeld terug, verminderd met een bijdrage voor administratieve kost van 80 euro. 3. Bij uitschrijving vanaf het begin van het academiejaar tot en met de laatste werkdag van de maand november, krijgt de student een deel van het betaalde studiegeld terug. Aan de Universiteit is immers verschuldigd: de helft van het voor 21

22 de genomen inschrijving verschuldigde studiegeld, plus een bijdrage voor administratieve kost van 80 euro. Bij betaling van het studiegeld met een voucher wordt het teveel betaalde bedrag gestort op de projectrekening te laste waarvan de voucher werd opgemaakt. 4. Bij uitschrijving vanaf 1 december blijft het volledige studiegeld aan de Universiteit verschuldigd. 5. Deze regels gelden ook als de student zich na uitschrijving opnieuw inschrijft. HOOFDSTUK X. NIETIGVERKLARING VAN DE INSCHRIJVING Artikel Oorzaken van nietigverklaring Een inschrijving die op grond van verkeerde of valse gegevens werd bekomen, die nochtans essentieel waren, kan door de Vicerector Studentenbeleid nietig worden verklaard. Artikel Gevolgen van de nietigverklaring Het inschrijvingsgeld dat bij een later nietig verklaarde inschrijving werd betaald, blijft door de Universiteit verworven als vergoeding voor administratieve kosten. 22

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012 Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012 05/07/2011-1 Inhoud Hoofdstuk I. Kader en Definities...4 Hoofdstuk II. Inschrijvingen en studiecontracten...5 Afdeling 1. Inschrijvingen... 5 Artikel 1. -

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Voor de leesbaarheid van de tekst wordt enkel de mannelijke persoonsvorm gebruikt. De bepalingen over (kandidaat-)studenten gelden uiteraard zonder genderonderscheid.

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016 Voor de leesbaarheid van de tekst wordt enkel de mannelijke persoonsvorm gebruikt. De bepalingen over (kandidaat-)studenten gelden uiteraard zonder genderonderscheid.

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2011-2012

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2011-2012 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2011-2012 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 65876 BELGISCH STAATSBLAD 09.09.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Belg, maar geen Vlaams diploma?

Belg, maar geen Vlaams diploma? Belg, maar geen Vlaams diploma? www.kuleuven.be/geenvlaamsdiploma Je bent Belg of Vlaming, je hebt geen diploma behaald in een Vlaamse school, maar je wil wel hoger onderwijs starten in Vlaanderen? Dan

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL 2008-2009 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Definities Hoofdstuk 3: Organisatie van het academiejaar Hoofdstuk 4: Organisatie

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 Preambule pagina 3 TITEL I BEGRIPSBEPALINGEN 4 TITEL II ONDERWIJSREGELING 10 Afdeling 1. Toetredingsovereenkomsten

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

IK HEB EEN VLAAMS DIPLOMA SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS

IK HEB EEN VLAAMS DIPLOMA SECUNDAIR OF HOGER ONDERWIJS INTERNATIONAL OFFICE TOELATINGSPROCEDURE Deze brochure gidst jou door onze toelatingsprocedure voor de Nederlandstalige opleidingen. De aanvraagprocedure verschilt op basis van jouw diploma, jouw taalniveau

Nadere informatie

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK Hoger onderwijs Kostprijs De materiële

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Uw aanvraagdossier dient u terug te sturen, samen met alle gevraagde documenten naar:

Uw aanvraagdossier dient u terug te sturen, samen met alle gevraagde documenten naar: Dienst Inschrijvingen Pleinlaan 2 1050 Brussel e-mail: inschrijvingen@vub.ac.be website: http://www.vub.ac.be Beste student, Wij danken u voor de interesse die u toont in één van onze Bachelor opleidingen.

Nadere informatie

Toelatingscheck 2014 15

Toelatingscheck 2014 15 Toelatingscheck 2014 15 Toelatingscheck Howest 1 Situering Toelatingscheck 1.1 Algemene toelatingsvoorwaarde een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap; een diploma

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016 Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten PXL-MAD academiejaar 2015-2016 Goedgekeurd door de School of Arts op 17 juni 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014 HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN Informatiebrochure 2014 2 Mijenko Bernfest istock Thinkstock Mijenko Bernfest istock Thinkstock Inhoud 4 Inleiding 6 Organisatie van het hoger onderwijs 6 Instellingen 6 Opleidingen

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Met departementale aanvullingen: Gezondheidszorg Academiejaar 2012-2013 INHOUD 0 INLEIDING... 7 0.1 KdG-mailadres... 7 0.2 Berichtgeving... 7 0.3 Personalia

Nadere informatie

Uw aanvraagdossier dient u terug te sturen, samen met alle gevraagde documenten naar:

Uw aanvraagdossier dient u terug te sturen, samen met alle gevraagde documenten naar: Dienst Inschrijvingen Pleinlaan 2 1050 Brussel e-mail: inschrijvingen@vub.ac.be website: http://www.vub.ac.be Beste student, Wij danken u voor de interesse die u toont in één van onze Master (inclusief

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT TOETREDINGSOVEREENKOMST ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2007 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de artikelen

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2012-2013 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2012 2013 Het onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Het

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 LUCA School of Arts, departement Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel-Gent ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 2 Inhoudstafel Titel

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Dit examenreglement is van toepassing op het centraal examen voor energiedeskundigen

Nadere informatie

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009.

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. EXAMENREGLEMENT Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. Voorafgaande beschouwingen Bij het opstellen van het

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2012-13 www.howest.be 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN... 10

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 & Specfieke aanvullingen School of Arts KASK Koninklijk Conservatorium http://www.hogent.be/toekomstige-student/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling/ Ontwerp

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2011-12 www.howest.be 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de geldende decreten op het Vlaams

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN

COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN COMMISSIE HOGER ONDERWIJS VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS M.H.O. OP TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur Dit sjabloon met richtlijnen

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Studiecontract

Arteveldehogeschool. Studiecontract Arteveldehogeschool Studiecontract AJ 2012-2013 Datum goedkeuring 07 mei 2012 Verantwoordelijke uitgever: Guido Galle, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Hoogpoort 15, 9000 Gent STUDIECONTRACT Academiejaar

Nadere informatie

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN Hoger Onderwijs - Taaltesten taalvakdocenten

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

Inschrijven voor de opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts

Inschrijven voor de opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Inschrijven voor de opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts A. Inschrijvingsprocedure 1. u stuurt ons een ingevuld (elektronisch) inschrijvingsformulier

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 10 september 2015 Beslissingen i.v.m. overmacht Arrest nr. 2.321 van 10 september 2015 in de zaak 2015/213... 2 Arrest nr. 2.322 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Faculteit bedrijfseconomische wetenschappen Faculteit geneeskunde Faculteit rechten Faculteit wetenschappen 2 Onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G - 1 - ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 Onderwijs-en examenreglement 2014 2015 INHOUDSTAFEL MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 AFDELING 1: TOELATING... 10 Artikel 1. Toelatingsvoorwaarden: algemeen...

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 15 januari 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/536-15 januari 2015... 2 Rolnr. 2014/536-15

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Faculteit Mens en Welzijn Faculteit Natuur en Techniek Faculteit Bedrijf en Organisatie School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 http://www.hogent.be/studeren/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 18 december 2014 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/404-18 december 2014... 2 Rolnr. 2014/404-18

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen...

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen... OER 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen Inhoudstafel 1 Begripsbepaling... 5 Art. 1.1 Begripsbepaling... 5 2 Inleidende bepalingen... 12 Art.

Nadere informatie

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé Verder studer e n Wat je best weet als student in spé Alles over verder studeren Alles over centen voor studenten www.centenvoorstudenten.be www.cebud.be www.studietoelagen.be Lees ook onze folder Studietoelage

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Beroepsgerichte opleidingen Sportfunctionaris Zwembadcoördinator Hoger Redder EVK Gids Pedagogische Cel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Enkele begrippen... 4 2.

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Deelnemersvoorwaarden Business Tour 2015 Artikel 1. Definities 1) Christiaan Huygens : Wiskunde en Informatica Studievereniging Christiaan Huygens van de Technische Universiteit Delft. 2) Business Tour

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie