REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel 9.2, tweede lid, van die wet, besluit vast te stellen de Regeling toelating masteropleidingen Universiteit Leiden, luidende als volgt: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1. Definities 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. verzoeker: de persoon die een verzoek om toelating tot een masteropleiding heeft ingediend; c. bewijs van toelating: bewijs van toelating als bedoeld in artikel Voor de toepassing van deze regeling wordt onder faculteitsbestuur mede begrepen de directeur van het ICLON. Artikel 1.2. Voorwaarde voor inschrijving aan Masteropleidingen Onverminderd hetgeen overigens bij of krachtens de wet is bepaald ten aanzien van de inschrijving voor masteropleidingen, staat de inschrijving voor een masteropleiding uitsluitend open voor degene die tot deze masteropleiding rechtstreeks toegang heeft overeenkomstig artikel 1.3, dan wel tot deze masteropleiding is toegelaten overeenkomstig artikel 1.4. Artikel 1.3. Rechtstreekse toegang tot de masteropleiding 1. Rechtstreeks toegang tot een masteropleiding heeft degene die met goed gevolg het examen van een bacheloropleiding of, in voorkomend geval, het examen van een bacheloropleiding dat betrekking heeft op een bepaalde afstudeerrichting, heeft afgelegd, voor zover in de onderwijs- en examenregeling is bepaald dat deze masteropleiding aansluit op deze bacheloropleiding of deze afstudeerrichting. 2. Het in het eerste lid bedoelde examen dient uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de masteropleiding is begonnen met goed gevolg te zijn afgelegd. Indien de masteropleiding gemeenschappelijk wordt verzorgd met een of meer andere universiteiten, kan het College van Bestuur andere tijdstippen bepalen waarop het bachelorexamen uiterlijk met goed gevolg moet zijn afgelegd. Artikel 1.4. Toelating tot de masteropleiding (door of namens het faculteitsbestuur) Toegelaten tot de masteropleiding is ieder die in het bezit is van een op grond van hoofdstuk 2 van deze regeling afgegeven bewijs waaruit blijkt dat hij of zij tot deze masteropleiding is toegelaten. 1/8

2 Hoofdstuk 2. Procedure toelating tot de masteropleiding (door of namens het faculteitsbestuur) Artikel 2.1. Verzoek om toelating 1. Degene die tot een masteropleiding wenst te worden toegelaten, dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek om toelating in, gericht aan het faculteitsbestuur dat voor deze masteropleiding verantwoordelijk is. 2. Het verzoek om toelating wordt ingediend bij het Admissions Office van de Universiteit Leiden met gebruikmaking van een door het Admissions Office verstrekt formulier. Het verzoek gaat vergezeld van de bescheiden die redelijkerwijze nodig zijn voor de beoordeling of verzoeker tot de door hem of haar gewenste masteropleiding kan worden toegelaten. 3. Het verzoek wordt ingediend ten minste één maand vóór de aanvang van masteropleiding waarvoor toelating wordt verzocht, voor zover het College van Bestuur niet anders heeft bepaald. 4. Op het verzoek om toelating wordt eerst beslist nadat door of namens verzoeker een door het College van Bestuur te bepalen bedrag aan administratiekosten is voldaan. Dit bedrag wordt terugbetaald indien het verzoek om toelating, al dan niet onder voorwaarden, wordt ingewilligd, en de inschrijving van verzoeker voor de desbetreffende masteropleiding heeft plaats gevonden. Studenten van de Universiteit Leiden zijn van de betaling van het vorenbedoelde bedrag vrijgesteld. Daarvan zijn ook vrijgesteld studenten van een andere instelling voor hoger onderwijs aan wie krachtens de wet de graad Bachelor is verleend. Artikel 2.2. Commissie van Toelating 1. Het faculteitsbestuur stelt voor elke masteropleiding of groep van masteropleidingen een commissie van toelating in. 2. De leden van de toelatingscommissie worden benoemd uit de leden van het personeel die zijn belast met het verzorgen van het onderwijs van de desbetreffende masteropleiding of groep van masteropleidingen. 3. Het lidmaatschap van de toelatingscommissie kan niet worden gecombineerd met het lidmaatschap van de examencommissie van de desbetreffende masteropleiding of groep van masteropleidingen. Artikel 2.3. Taak Commissie van Toelating 1. De commissie van toelating heeft tot taak met toepassing van de toelatingseisen, opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende masteropleiding en met inachtneming van het in voorkomende gevallen door het College van Bestuur krachtens artikel 7.30a, derde lid onder b, van de wet vastgestelde aantal, te beoordelen welke verzoekers tot deze masteropleiding kunnen worden toegelaten. De commissie brengt haar oordeel bij wijze van advies uit aan het faculteitsbestuur. 2. Het besluit omtrent toelating wordt genomen door het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur kan deze bevoegdheid, behoudens het bepaalde in de slotzin van artikel 2.5, tweede lid, mandateren aan de commissie van toelating. In geval van een tweejarige masteropleiding op het gebied van onderwijs wordt het besluit niet genomen dan nadat het advies is ingewonnen van het bestuur van het ICLON. 3. Uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de masteropleiding is begonnen dient te zijn vastgesteld dat de verzoeker aan de in het eerste lid bedoelde toelatingseisen heeft voldaan. 2/8

3 4. Aan de toelating tot een masteropleiding kunnen beperkingen verbonden zijn betreffende de keuze van de opleidingsvarianten. 5. De toelatingscommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden met daarin een overzicht van de in dat jaar door haar uitgebrachte adviezen dan wel, indien de tweede volzin van het tweede lid toepassing heeft gevonden, van de in dat jaar door haar namens het faculteitsbestuur genomen besluiten. Artikel 2.4. Mandaat aan Admissions Office Het faculteitsbestuur kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, de bevoegdheid tot het nemen van het besluit omtrent toelating in door het faculteitsbestuur omschreven gevallen, behoudens het bepaalde in de slotzin van artikel 2.5, tweede lid, mandateren aan het Admissions Office van de universiteit. Artikel 2.5. Toelating in geval van deficiëntie 1. Indien de bezitter van een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd examen van een bacheloropleiding niet voldoet aan de toelatingseisen die zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende masteropleiding, doch de zwaarte van de deficiëntie ten hoogste 15 studiepunten bedraagt, kan niettemin tot toelating worden besloten met dien verstande dat betrokkene het examen van deze masteropleiding dan wel een of meer bij het besluit tot toelating aan te wijzen onderdelen daarvan, eerst kan afleggen nadat door de commissie van toelating is vastgesteld dat deze deficiëntie naar haar genoegen is opgeheven. 2. Het faculteitsbestuur kan besluiten dat een verzoeker die nog niet voldoet aan de toelatingseisen die in de onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende masteropleiding zijn opgenomen, niettemin tot deze opleiding wordt toegelaten met dien verstande dat betrokkene het examen van deze masteropleiding dan wel een of meer door het faculteitsbestuur bij zijn besluit tot toelating aan te wijzen onderdelen daarvan, eerst kan afleggen nadat door de commissie van toelating is vastgesteld dat betrokkene alsnog aan de toelatingseisen heeft voldaan. Het faculteitsbestuur houdt bij het nemen van zijn besluit mede rekening met het belang van de kwaliteit en de studeerbaarheid van de masteropleiding alsmede met de aard en omvang van de deficiëntie en de tijd die de verzoeker redelijkerwijze nodig zal hebben de deficiëntie aan te vullen. Het faculteitsbestuur kan aan de toelating andere beperkingen alsmede voorwaarden verbinden. Het bepaalde in de tweede volzin van artikel 2.3, tweede lid, en in artikel 2.4 is in de gevallen, bedoeld in dit lid, niet van toepassing. Artikel 2.6. Bewijs van toelating/communicatie met de verzoeker 1. Aan ieder die door of namens het faculteitsbestuur tot een masteropleiding is toegelaten, wordt door het Admissions Office van de universiteit een bewijs van toelating verstrekt. In dit bewijs worden in elk geval de masteropleiding en, in voorkomend geval, de opleidingsvariant of varianten vermeld waarvoor betrokkene is toegelaten, en de termijn waarbinnen inschrijving voor deze masteropleiding moet hebben plaatsgevonden. 2. De verzoeker wiens verzoek om toelating door of namens het faculteitsbestuur is afgewezen, ontvangt daarvan bericht van het Admissions Office. 3. Ingeval het verzoek om toelating is afgewezen dan wel het bewijs van toelating met beperkingen is afgegeven, wordt het desbetreffende door of namens het faculteitsbestuur genomen besluit gemotiveerd. 3/8

4 Artikel 2.7. Beroep CBE Tegen een besluit dat door het faculteitsbestuur of namens dat bestuur door de commissie van toelating of het Admissions Office is genomen inzake het al dan niet verstrekken van het bewijs van toelating kan de belanghebbende binnen vier weken nadat het besluit aan hem of haar bekend is gemaakt, beroep aantekenen bij het College van beroep voor de examens. Hoofdstuk 3. Slot- en overgangsbepalingen Artikel 3.1 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toelating masteropleidingen Universiteit Leiden. Artikel 3.2. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking de dag na vaststelling daarvan door het College van Bestuur. Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 27 april 2005, en gewijzigd bij besluiten van 20 december 2005, 6 maart 2007, 6 november 2007 en 16 december /8

5 Toelichting Algemeen Ingevolge artikel 7.31, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) dient het College van Bestuur een toelatingsreglement vast te stellen, dat regels van procedurele aard geeft ten aanzien van de toelating tot de masteropleidingen. Ingevolge het eerste lid van dat artikel moet het College van Bestuur tijdig de procedure bekend maken op grond waarvan de toewijzing van bewijzen van toelating zal plaatsvinden ingeval het aantal aanvragen voor een bewijs van toelating voor een masteropleiding het vastgestelde aantal ten hoogste voor die opleiding in te schrijven personen zou overschrijden. Met de onderhavige regeling wordt aan beide leden van dit artikel uitvoering gegeven. Artikel 1.2 Voor de inschrijving voor een opleiding aan een universiteit dient, volgens het systeem van de WHW, te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Het gaat hierbij om voorwaarden van administratieve aard, voorwaarden van financiële aard en voorwaarden van onderwijskundige aard. Eerst indien aan al deze voorwaarden is voldaan, mag het College van Bestuur tot de inschrijving overgaan. Dit geldt ook voor inschrijving voor een masteropleiding. De onderwijskundige voorwaarde bestaat in dit geval hierin, dat degene die voor een masteropleiding wenst te worden ingeschreven, hetzij met goed gevolg het examen van een bacheloropleiding heeft afgelegd dat hem of haar rechtstreeks tot de gekozen masteropleiding toegang geeft, hetzij in het bezit is van een bewijs waaruit blijkt dat hij door of namens het betrokken faculteitsbestuur tot die masteropleiding is toegelaten. Artikel 1.3 Of het met goed gevolg afgelegd examen van een bacheloropleiding rechtstreeks toegang geeft tot een masteropleiding en de desbetreffende masteropleiding voor de betrokkene dus het karakter heeft van een zgn. doorstroommaster hangt af van de omstandigheid of die masteropleiding in de onderwijs- en examenregeling (OER) van die bacheloropleiding is aangewezen als een masteropleiding die op die bacheloropleiding aansluit. Alleen degene die met goed gevolg het examen van deze bacheloropleiding aan de Universiteit Leiden heeft afgelegd, heeft tot de desbetreffende aansluitende masteropleiding rechtstreeks toegang. Hierop is evenwel een uitzondering: ook bachelors van een andere universiteit kunnen tot een Leidse masteropleiding rechtstreeks toegang hebben nl. indien het College van Bestuur dat met het College van Bestuur van die andere universiteit is overeengekomen. Op het voorgaande is nog in zoverre een verfijning mogelijk dat in de OER van de bacheloropleiding kan zijn bepaald, dat een bepaalde masteropleiding niet aansluit op de bacheloropleiding als zodanig maar slechts op een of meer bepaalde afstudeerrichtingen van de bacheloropleiding. In dat geval heeft tot die masteropleiding rechtstreeks toegang degene die met goed gevolg het examen van de bacheloropleiding heeft afgelegd indien dat examen op een of meer van die afstudeerrichtingen betrekking heeft gehad. Het is van het grootste belang dat studenten het bachelorprogramma geheel hebben afgerond, voordat zij aan de masteropleiding beginnen. Het gaat om twee afzonderlijke opleidingen die in elkaars verlengde liggen, waarbij de afronding van de bacheloropleiding noodzakelijk is om de 5/8

6 masteropleiding met vrucht te kunnen volgen. De voorwaarde dat instromers in de masteropleiding slechts worden toegelaten indien zij met goed gevolg een examen op bachelorniveau hebben afgelegd, geldt zowel voor de eigen studenten als voor de zij-instromers. Daarnaast mag verwacht worden dat de masteropleiding dermate intensief en zwaar zal zijn, dat studenten weinig gelegenheid zullen hebben deficiënties weg te nemen. Het is dan ook in het belang van de student dat alle onderdelen van het bachelorprogramma zijn afgerond alvorens een begin wordt gemaakt met het masterprogramma. Het bachelorexamen moet uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de masteropleiding is begonnen met goed gevolg zijn afgelegd. Voor elke masteropleiding geldt dat er in een jaar ten minste twee momenten zijn waarop zij begint en studenten in de opleiding kunnen instromen: 1 september en 1 februari; het bachelorexamen moet dan dus uiterlijk op 30 september resp. 28 of 29 februari zijn afgelegd. De in het tweede lid gekozen formulering houdt rekening met het feit dat er masteropleidingen die meer instroommomenten kennen. Het feit dat het desbetreffend getuigschrift nog niet is uitgereikt, is geen beletsel voor de inschrijving voor de masteropleiding. Indien een masteropleiding gemeenschappelijk wordt verzorgd met een of meer andere universiteiten (bijv. Criminologie), kan het College van Bestuur andere tijdstippen vaststellen waarvóór het bachelorexamen met goed gevolg moet zijn afgelegd. Artikel 1.4 Zij die geen rechtstreekse toegang hebben tot een masteropleiding, kunnen voor die masteropleiding door het College van Bestuur uitsluitend worden ingeschreven, indien zij tot die masteropleiding zijn toegelaten en derhalve over een bewijs van toelating beschikken. De toelatingsprocedure is geregeld in de artikelen 2.1 t/m 2.7. Artikel 2.1 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de inschrijving, het faculteitsbestuur voor de toelating. Het verzoek om toelating moet dan ook zijn gericht aan het desbetreffende faculteitsbestuur. Het moet, tenzij anders is bepaald, evenwel worden ingediend bij het Admissions Office van de universiteit, dat als het loket voor de (aanstaande) student fungeert. Voor het verzoek moet gebruik worden gemaakt van een door het Admissions Office verstrekt formulier. Het moet vergezeld gaan van de bescheiden die redelijkerwijze nodig zijn voor de beoordeling of verzoeker tot de desbetreffende masteropleiding kan worden toegelaten. Het verzoek moet in de regel ten minste één maand zijn ingediend vóór de aanvang van de desbetreffende masteropleiding. Het College van Bestuur kan echter anders bepalen. Dat zal in elk geval gebeuren voor buitenlandse studenten. Voor hen zullen 1 april, resp. 15 oktober als deadline gelden. Dit houdt verband met het feit dat voor deze studenten een machtiging voorlopig verblijf (m.v.v.) moet worden verkregen en met de huisvesting van deze studenten. Om te voorkomen dat in het kader van de behandeling van een verzoek om toelating door de universiteit nodeloos kosten worden gemaakt, dient de verzoeker een door het College van Bestuur vast te stellen bedrag aan administratiekosten te betalen. Indien het verzoek om toelating wordt ingewilligd en de betrokkene voor de desbetreffende masteropleiding is ingeschreven, wordt hem of haar het betaalde bedrag terugbetaald. Studenten aan wie krachtens de wet de graad van Bachelor is verleend zijn van de betaling van dit bedrag vrijgesteld. 6/8

7 Artikel 2.2 Ingevolge dit artikel dient het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen een commissie van toelating in te stellen. Uit een oogpunt van functiescheiding is bepaald dat het lidmaatschap van deze commissie niet verenigbaar is met dat van de examencommissie. Artikel 2.3 De commissie van toelating heeft tot taak met toepassing van de toelatingseisen zoals die in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de desbetreffende masteropleiding zijn neergelegd en met inachtneming van de maximaal beschikbare capaciteit zoals deze krachtens artikel 7.30a, derde lid onder b, van de WHW door het College van Bestuur eventueel is bepaald, te beoordelen welke verzoekers tot die masteropleiding kunnen worden toegelaten. Indien er meer verzoekers zijn dan in verband met de maximaal beschikbare capaciteit kunnen worden ingeschreven, zal de commissie van toelating aan de hand van de in de OER geformuleerde toelatingseisen moeten beoordelen welke verzoekers gelet op hun kennis, inzicht en vaardigheden voor de masteropleiding het meest geschikt zijn. De commissie geeft haar oordeel als een advies aan het faculteitsbestuur. Het besluit omtrent de toelating wordt genomen door het faculteitsbestuur, dat daartoe ook de commissie van toelating of ingevolge artikel 2.4 het Admissions Office kan mandateren. Dit mandaat is evenwel niet mogelijk in de gevallen waarop artikel 2.5, tweede lid, betrekking heeft. In het geval van een tweejarige masteropleiding op het gebied van onderwijs hebben de in de OER opgenomen toelatingsvoorwaarden ook betrekking op educatieve aspecten; het ICLON wordt daarom bij de beoordeling van een verzoek om toelating betrokken. Uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de masteropleiding is begonnen moet door de commissie van toelating zijn vastgesteld dat verzoeker aan de toelatingseisen voldoet. Artikel 2.4 Dit artikel voorziet in de mogelijkheid dat het faculteitsbestuur, in afwijking van het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, de bevoegdheid tot het nemen van het besluit omtrent toelating in door dat bestuur omschreven gevallen aan het Admissions Office mandateert. Dit mandaat is niet mogelijk in de gevallen waarop artikel 2.5, tweede lid, betrekking heeft. Artikel 2.5 Dit artikel voorziet in de mogelijkheid dat degene die tot een masteropleiding wil worden toegelaten maar niet of nog niet aan de toelatingseisen die in de onderwijs- en examenregeling van deze masteropleiding zijn opgenomen voldoet niettemin tot deze masteropleiding wordt toegelaten. Het eerste lid betreft degenen die een diploma op bachelorniveau hebben (de zgn. zij-instromers). Zij kunnen door of namens het faculteitsbestuur tot de desbetreffende masteropleiding worden toegelaten mits de omvang van de deficiëntie ten hoogste 15 studiepunten bedraagt. Zij die aldus zijn toegelaten, mogen wel het onderwijs van de opleiding volgen maar kunnen het examen dan wel een of meer bij het besluit tot toelating aan te wijzen onderdelen daarvan, eerst afleggen nadat door de commissie van toelating is vastgesteld dat de deficiëntie naar haar genoegen is opgeheven. Toegang tot éénjarige lerarenopleidingen is slechts mogelijk na het behalen van de mastergraad; ook in dat geval is voorwaardelijke toelating met beperkte deficiënties mogelijk. 7/8

8 Op grond van het tweede lid kunnen bij uitzondering ook personen worden toegelaten die (nog) geen examen op bachelorniveau met goed gevolg hebben afgelegd. De uitoefening van deze bevoegdheid is uitdrukkelijk voorbehouden aan het faculteitsbestuur en kan dan ook niet worden gemandateerd aan de commissie van toelating of aan het Admissions Office van de universiteit. Het faculteitsbestuur wordt met deze bevoegdheid in staat gesteld in bepaalde gevallen vanwege omstandigheden van al dan niet persoonlijke aard een op maat gesneden toelatingsregeling te treffen. Het faculteitsbestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen zowel ten aanzien van individuele studenten als categoraal ten aanzien van een groep studenten die zich in dezelfde omstandigheden bevinden. Het faculteitsbestuur zal bij de uitoefening van deze bevoegdheid een afweging moeten maken. Het zal daarbij mede moeten betrekken het belang van de kwaliteit van de masteropleiding waaraan geen afbreuk mag worden gedaan door instroom van studenten die niet aan de toelatingseisen voldoen, de studeerbaarheid van de opleiding voor deze studenten alsmede de aard en omvang van de deficiëntie en de tijd die de betrokken student of de betrokken studenten indien toegelaten redelijkerwijze zullen nodig hebben om de deficiëntie aan te vullen. Indien het faculteitsbestuur krachtens het onderhavige artikel tot toelating besluit, geschiedt dit met dezelfde beperking als die welke geldt voor de gevallen bedoeld in het eerste lid, nl. dat betrokkene pas examen dan wel een of meer door het faculteitsbestuur bij zijn besluit tot toelating aan te wijzen onderdelen daarvan, kan afleggen als door de commissie van toelating is vastgesteld dat hij of zij alsnog aan de toelatingseisen heeft voldaan. De slotzin opent de mogelijkheid dat het faculteitsbestuur aan de toelating andere beperkingen dan wel voorwaarden verbindt, bijv. de ontbindende voorwaarde dat betrokkene binnen een bepaalde termijn niet aan de toelatingseisen voldoet. Artikel 2.6 De communicatie van de universiteit met degene die een verzoek om toelating heeft ingediend, is bij het Admissions Office van de universiteit belegd. Indien het faculteitsbestuur dan wel krachtens een mandaat van het faculteitsbestuur de commissie van toelating of het Admissions Office het verzoek inwilligt en dus tot toelating besluit, wordt door het Admissions Office aan de verzoeker een bewijs van toelating verstrekt. Hierin worden in elk geval de masteropleiding en, in voorkomend geval, de opleidingsvariant of -varianten vermeld waarvoor betrokkene is toegelaten. Ook wordt in het bewijs vermeld binnen termijn de inschrijving voor deze masteropleiding moet hebben plaatsgevonden. Indien na afloop van die termijn geen inschrijving heeft plaatsgevonden, verliest het bewijs van inschrijving zijn geldigheid. De verzoeker wiens verzoek om toelating door of namens het faculteitsbestuur is afgewezen, ontvangt daarvan van het Admissions Office bericht. Ingeval het verzoek om toelating is afgewezen dan wel het bewijs van toelating onder voorwaarden is afgegeven, moet het desbetreffende door of namens het faculteitsbestuur genomen besluit gemotiveerd zijn. Dit is onder andere van belang in verband met de mogelijkheid van administratief beroep bij het universitaire College van Beroep voor de examens. Artikel 2.7 In dit artikel is aangegeven, dat de degene wiens verzoek om toelating door of namens het faculteitsbestuur is afgewezen of wiens verzoek slechts onder voorwaarden is ingewilligd, in beroep kan gaan bij het universitaire College van beroep voor de examens. Het beroep moet door de belanghebbende worden ingesteld binnen vier weken nadat het besluit aan hem of haar bekend is gemaakt. 8/8

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : CBHO 2015/293 en 2015/293.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 12 januari 2016 Partijen : Appellant en Haagse Hogeschool Trefwoorden : bindend negatief studieadvies BNSA duidelijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 1 9

U I T S P R A A K 1 3-0 1 9 U I T S P R A A K 1 3-0 1 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 9 juli 2014 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2014/125.5 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Kleijn Datum uitspraak : 8 oktober 2014 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend studieadvies, BNSA,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Statuten Stichting Actuarieel Instituut

Statuten Stichting Actuarieel Instituut Statuten Stichting Actuarieel Instituut Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering Datum (laatste wijziging): 10

Nadere informatie

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 3 december 2012 Partijen : Appellant tegen NHTV internationale hogeschool Breda Trefwoorden : Begeleiding student, bindend negatief

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/041 Rechter(s) : mrs. Olivier, Troostwijk, Scholten-Hinloopen Datum uitspraak : 12 juni 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Fontys Hogescholen Trefwoorden : Beoordeling, bindend negatief

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

U I T S P R A A K 12 0 9 6

U I T S P R A A K 12 0 9 6 U I T S P R A A K 12 0 9 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

U I T S P R A A K 10 136

U I T S P R A A K 10 136 U I T S P R A A K 10 136 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak inzake het beroep d.d. 7 augustus 2010, ontvangen 10 augustus 2010, van X, hierna te noemen appellante, tegen het besluit van de examencommissie van de faculteit

Nadere informatie

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007 Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs...

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs... Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 7. Onderwijs... 3 Artikel 7.2. Taal... 3 Artikel 7.3. Opleidingen en onderwijseenheden...

Nadere informatie