Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten"

Transcriptie

1 Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van één van volgende diploma s/studiebewijzen: a. een diploma van het secundair onderwijs; b. een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; c. een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid; d. een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs; e. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma s wordt erkend. Aan de voorwaarden moet voldaan zijn bij inschrijving. Voor wat e betreft wordt dit beoordeeld door de bevoegde instantie van de instelling waartoe de student administratief behoort. Uitzondering: Kandidaat-studenten met een Nederlands diploma MBO4 kunnen toegelaten worden tot een academische kunstopleiding op grond van een toelatingstest georganiseerd door de instelling conform haar eigen instrumentarium. Artikel 3.4 Afwijkende toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding De instellingen erkennen elkaars toelatingsproeven mbt afwijkende toelatingsvoorwaarden. Artikel 3.8 Leerkrediet 1. Studenten die een leerkrediet kleiner dan of gelijk aan nul hebben, kunnen in principe niet inschrijven. In uitzonderlijke omstandigheden kan de student toegelaten worden op basis van een dossier. Dit dossier omvat in elk geval een beslissing van de Raad voor Studievoortgangsbetwistingen inzake de terugvordering van zijn leerkrediet. De student richt zijn gemotiveerd verzoek aan de trajectbegeleider. Vervolgens beslist de algemeen directeur van de hogeschool of diens gemandateerde over de al dan niet toelating. 2. Studenten die een positief maar ontoereikend leerkrediet hebben voor het programma waarvoor zij wensen in te schrijven, kunnen ten hoogste inschrijven voor een aantal studiepunten overeenkomstig hun resterende leerkrediet. In een aantal gevallen zijn afwijkingen mogelijk: De student heeft onvoldoende leerkrediet om minstens 1 opleidingsonderdeel op te nemen Een student wenst zijn inschrijving met een beperkt aantal studiepunten te verhogen met het oog op behoud van het recht op kinderbijslag Een student in een diplomajaar wenst in te schrijven voor de resterende studiepunten met het oog op het behalen van zijn diploma De student richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de trajectbegeleider. Vervolgens beslist de algemeen directeur van de hogeschool of diens gemandateerde voor hoeveel studiepunten de student maximaal kan inschrijven 3. Een student met leerkrediet kleiner dan of gelijk aan nul kan niet geweigerd worden voor een initiële masteropleiding als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en nog niet eerder een masterdiploma behaalde. Art. 4 lid 3, inschrijven en studiegelden Inschrijven voor een opleiding gebeurt in principe vóór de aanvang van het academiejaar en uiterlijk 15 oktober. Inschrijven voor één of meerdere opleidingsonderdelen gebeurt voor de aanvang van de onderwijsactiviteiten van het betreffende opleidingsonderdeel. Pagina 1

2 Voor een laattijdige inschrijving moet een formeel verzoek gericht worden aan de voorzitter van de examencommissie. Inschrijving onder diplomacontract Indien een student na het hierboven vermelde tijdstip wenst in te schrijven voor een opleiding/opleidingsonderdelen dient nagegaan voor welke opleidingsonderdelen dit nog mogelijk is. In principe kan een student niet meer inschrijven voor opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsactiviteiten afgehandeld zijn (cf. financieringsdecreet art 8). Voor opleidingsonderdelen die geheel of gedeeltelijk geëvalueerd worden buiten de examenperiode dient de voorzitter van de examencommissie in elk geval na te gaan in welke mate de kandidaat student nog op dezelfde wijze kan geëvalueerd worden als de andere studenten. Indien dit niet het geval is, wordt inschrijving tot het opleidingsonderdeel niet toegestaan. Uitzondering: indien de voorzitter van de examencommissie vrijstelling kan toestaan voor een opleidingsonderdeel op basis van EVC, EVK of op basis van een creditbewijs, behaald binnen een andere opleiding/instelling, dan kan hij voor dit opleidingsonderdeel op elk ogenblik inschrijving toestaan (inclusief creditbewijs zelfde opleiding/instelling, met behoud van cijfer) inschrijving onder creditcontract Het opnemen van opleidingsonderdelen onder creditcontract kan eveneens niet als de onderwijsactiviteiten van het opleidingsonderdeel beëindigd zijn, tenzij er nog vervangende onderwijsactiviteiten en/of bijkomende onderwijsondersteuning voorzien worden (bv. bij geregeld voorkomende veranderingen van opleiding). Indien de inschrijving na het inhaalexamen (uitgestelde eerste examenkans) valt, moet de student er schriftelijk op gewezen worden dat hij tijdens het betreffende academiejaar maar één examenkans heeft. inschrijving onder examencontract Na het beëindigen van de betreffende onderwijsactiviteiten kan een student nog opleidingsonderdelen opnemen onder examencontract (examen-diplomacontract of examencreditcontract). Indien de inschrijving na het inhaalexamen (uitgestelde eerste examenkans) valt, moet de student er schriftelijk op gewezen worden dat hij tijdens het betreffende academiejaar maar één examenkans heeft. Art. 4 lid 5, inschrijven en studiegelden De Raad van Bestuur van de moederinstellingen Hogeschool PXL en LUCA School of Arts bepaalt jaarlijks de studiegelden en betalingsmodaliteiten binnen de grenzen vastgelegd in de Codex hoger onderwijs. Meer details zijn terug te vinden op de website van de MAD-faculty. De student betaalt bij de inschrijving het volledige studiegeld, tenzij kan aangetoond worden dat men in aanmerking komt voor een beurs dan wel dat men een aanvraag doet met het oog op het verkrijgen van vrijstellingen waardoor het opleidingsprogramma op het moment van de inschrijving nog niet kan vastgelegd worden. Deelvrijstellingen voor een opleidingsonderdeel geven geen aanleiding tot reductie van het studiegeld. De student moet zich voor opleidingsonderdelen met deelvrijstellingen nog inschrijven voor het volledig opleidingsonderdeel. Als de berekening van het studiegeld leidt tot een resultaat met decimalen, wordt het verkregen bedrag afgerond tot op één cijfer na de komma (minder dan 0,05: 0,0 Euro; 0,05 of meer: 0,1 Euro). Aanrekening van extra-studiekosten Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke evenementen kunnen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding. Indien dit het geval is wordt daarover in de specifieke aanvullende reglementering tijdig duidelijkheid verschaft. Pagina 2

3 Betalingsvoorwaarden Elke student ontvangt van de hogeschool een rekening / factuur met de betalingsmodaliteiten. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden na verloop van acht dagen na ontvangst van de rekening/factuur. Een klacht dient schriftelijk te gebeuren. Indien de student de vastgestelde betalingsvoorwaarden of de hem toegestane betalingstermijnen niet eerbiedigt, is het volledige bedrag of wat er nog te betalen blijft, onmiddellijk eisbaar. In geval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd en zal toepassing gemaakt worden van het Belgische recht. Elke rekening/factuur waarvan het bedrag niet of niet volledig is betaald op de vervaldag, zal van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. Wanbetaling, uitschrijven en veranderen van studierichting Wie het studiegeld ook na aanmaning niet betaalt vóór de gestelde datum, wordt als wanbetaler geschorst als student en kan dus niet deelnemen aan de examens. Een eventuele herinschrijving is slechts mogelijk na het betalen van de verschuldigde bedragen voor de reeds afgewerkte periode. Er worden geen studieattesten noch creditbewijzen afgeleverd. Studenten die hun studies definitief stopzetten, melden dit aan het studentensecretariaat van hun opleiding. Zij blijven administratief ingeschreven zolang zij niet definitief zijn uitgeschreven. Terugbetalingsregeling bij uitschrijving Bedrag dat als dossierkosten beschouwd wordt en niet terugbetaald wordt voor studenten die de instelling verlaten voor 5 november Niet-beursstudent Bijna-beursstudent Beurstariefstudent Bedrag ongeacht # opgenomen SP 61,90 61,90 61,90 Bedrag dat niet terugbetaald wordt voor studenten die de instelling verlaten in de periode van 5 november tot einde februari Niet-beursstudent Bijna-beursstudent Beurstariefstudent Bedrag afhankelijk van het # opgenomen SP 61,90 + 4,65 x 61,90 + 2,90 x 61,90 + 0,35 x x = het aantal opgenomen studiepunten terugbetaling en vordering bij wijziging van de inhoud van het contract Bij wijziging van de inhoud van het contract wordt het studiegeld herberekend conform de omvang van het nieuwe programmapakket. Bij uitschrijven voor een opleidingsonderdeel wordt enkel terugbetaald indien dit gebeurt voor de onderwijsperiode van het opleidingsonderdeel gestart is. Artikel 5.1 lid 4, meerdere contracten Een student kan in een academiejaar binnen één opleiding niet tegelijkertijd een diplomacontract, examencontract en/of creditcontract combineren ten aanzien van eenzelfde opleidingsonderdeel. Indien een student, ingeschreven onder diplomacontract, in de loop van het academiejaar bijkomende opleidingsonderdelen van dezelfde opleiding wenst op te nemen in zijn Pagina 3

4 diplomacontract, dan wordt dit beschouwd als verandering van de inhoud van het contract. Hij kan dit doen voor zover hij nog kan inschrijven voor opleidingsonderdelen onder diplomacontract (zie hierboven onder art. 4, lid 3). Diplomacontract + (examen)creditcontract: Een student ingeschreven onder diplomacontract kan bijkomend een (examen)creditcontract afsluiten voor andere opleidingsonderdelen van dezelfde opleiding onder de voorwaarden zoals bepaald onder art. 4. lid 3. De credits die hij op deze wijze behaalt, kunnen enkel gevaloriseerd worden bij inschrijving bij aanvang van het volgend academiejaar met vrijstelling. Uitzondering Verandering van opleiding (zie art. 6.4 lid 2) Examendiplomacontract + creditcontract: Sommige opleidingsonderdelen zijn wegens hun aard uitgesloten van examencontract. Een student die wenst in te schrijven onder examendiplomacontract voor een opleiding die dergelijke opleidingsonderdelen bevat, kan bij inschrijving voor deze opleidingsonderdelen bijkomend een creditcontract afsluiten. De credits die hij voor deze opleidingsonderdelen behaald worden bij de beraadslaging in juli/september van het betreffende academiejaar ingebracht in het examendiplomacontract met cijfer (vrijstelling voor DHO). Artikel 5.1 lid 5, meerdere opleidingen Het is niet mogelijk om zich voor eenzelfde opleidingsonderdeel behorende tot twee verschillende opleidingen meer dan eenmaal per academiejaar in te schrijven. Artikel 5.3 Wijziging van contracttype 1. Indien de student zijn contracttype wenst te wijzigen in de loop van het academiejaar (Codex hoger onderwijs art. II. 202), richt hij hiertoe een gemotiveerde aanvraag aan de voorzitter van de examencommissie. 2. Aan een contractwijziging zijn in bepaalde gevallen financiële gevolgen verbonden, meer details zijn te vinden op de website. Ook het leerkrediet van de student kan gevolgen ondervinden van een contractwijziging en wordt desgevallend aangepast. Art. 6.3 lid 2, Wijziging van contractinhoud (bijkomend opnemen van opleidingsonderdelen) In geval de student andere of extra opleidingsonderdelen wenst op te nemen binnen zijn contract richt hij een gemotiveerde aanvraag aan de voorzitter van de examencommissie. Dit is mogelijk voor zover voldaan is aan dezelfde voorwaarden als voor inschrijving voor opleidingsonderdelen zoals aangegeven onder art 4, 3 e lid van deze onderwijsregeling (zie ook opm.) Art. 6.3 lid 3, Wijziging van contractinhoud (uitschrijven voor opleidingsonderdelen) Uitschrijven voor opleidingsonderdelen kan tot een bepaald tijdstip vóór de start van de examenperiode waarin over het opleidingsonderdeel wordt geëxamineerd (eerste examenkans). In geval van een semestersysteem zijn deze data: 5 november voor opleidingonderdelen die geëxamineerd worden tijdens het eerste semester en het volledige jaar of 18 maart voor opleidingsonderdelen die geëxamineerd worden tijdens het tweede semester. In geval van een andere indeling van het academiejaar valt deze datum in de helft van de onderwijsperiode waarin het opleidingsonderdeel geëxamineerd wordt. Dit tijdstip wordt bepaald in de studiegids en gepubliceerd in de jaarkalender. Art. 6.3 lid 4, Wijziging van contractinhoud(consequenties studiegeld) Pagina 4

5 De betalings- en terugbetalingsmodaliteiten van het studiegeld, ingevolge het vermeerderen of verminderen van het aantal studiepunten binnen een studiecontract, worden jaarlijks beslist door de Raad van Bestuur. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website. (Zie studiegelden en betalingsmodaliteiten) Artikel 6.4 lid 1 Uitschrijven voor een opleiding Uitschrijving voor een opleiding: beëindiging van het studiecontract Uitschrijven voor een opleiding impliceert de beëindiging van het betreffende studiecontract. Voor wat betreft de implicaties voor het studiegeld en voor het leerkrediet, wordt dit behandeld als vermindering van het aantal studiepunten voor een student onder diplomacontract. Uitschrijving voor een opleiding heeft consequenties voor het studiegeld en het leerkrediet. In principe kan de student nog uitgeschreven worden voor opleidingsonderdelen conform art. 6.3 lid 3. Voor de overige opleidingsonderdelen stelt de examencommissie de resultaten vast en kent zij desgevallend een creditbewijs toe. Artikel 6.4 lid 2 veranderen van opleiding Een student kan van opleiding veranderen in de loop van het academiejaar. Hij richt hiertoe een aanvraag aan de voorzitter van examencommissie van de nieuwe opleiding. Het veranderen van opleiding vergt het aangaan van een nieuw contract. Voor verandering van opleiding A naar opleiding B binnen een academiejaar gelden volgende afspraken (vergelijkbaar met wijziging van contracttype): - Student schrijft in voor opleiding B (diplomacontract, rekening houdend met regels laattijdige inschrijving onder art. 4, lid 3); - In de regel wordt voor alle opleidingsonderdelen waarvoor nog geen examen afgelegd is uitgeschreven binnen contract A (conform art 6.3 lid 3). De overige opleidingsonderdelen uit A blijven gedurende het volledige academiejaar behouden in A, waardoor een tweede examenkans voor onvoldoendes gevrijwaard is. De student schrijft in voor opleidingsonderdelen van opleiding B (inclusief eventuele gemeenschappelijke opleidingsonderdelen waarover geen examen afgelegd is) en dit conform de regels voor laattijdige inschrijvingen onder art. 4, lid 3. - In juli/september wordt beraadslaagd over B en worden de credits voor gemeenschappelijke opleidingsonderdelen behaald binnen opleiding A als vrijstellingen (zonder cijfer) ingebracht binnen opleiding B en als zodanig behandeld bij de deliberatie. - Het is evident dat de examencommissie van opleiding B vrijstellingen kan toekennen voor andere dan gemeenschappelijke opleidingsonderdelen. - Onvoldoendes, al dan niet tolereerbaar, kunnen niet naar B meegenomen worden. Opmerking Voor verandering van opleiding A naar opleiding B na een academiejaar gelden analoge afspraken. Indien de student opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsactiviteiten beëindigd zijn opnam buiten zijn nieuw diplomacontract - via een (examen)creditcontract dan kan hij deze nog valoriseren binnen het academiejaar met behoud van cijfer (vrijstelling voor DHO) Studenten in bijzondere omstandigheden Studenten in bijzondere omstandigheden zijn ondermeer studenten met een lichamelijke of psychische functiebeperking, topsportstudenten en werkende studenten. De criteria, de aanvraagprocedure voor faciliteiten, alsook mogelijke faciliteiten, worden vermeld op de website. Eventuele faciliteiten worden toegekend door de voorzitter van de examencommissie (desgevallend de examencommissie). De student wendt zich tot de coördinator functiebeperkingen(zorgcoördinator) van de instelling Examenregeling Pagina 5

6 nihil Rechtspositie nihil Pagina 6

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Ouderinfo-avond 25-10-2016 Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Inleiding Doel is volgende begrippen toe te lichten o o o o Studiepunten Centraal in alle begrippen Leerkrediet

Nadere informatie

Leerkrediet

Leerkrediet Wat is het leerkrediet? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op kunstopleidingen georganiseerd binnen MAD-faculty.

Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op kunstopleidingen georganiseerd binnen MAD-faculty. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op kunstopleidingen georganiseerd binnen MAD-faculty. Onderwijsregeling 1. Opleidingen Artikel 1.1 Opleidingsaanbod en studieomvang van opleidingen 1.

Nadere informatie

Studievoortgangsbeleid AJ 18-19

Studievoortgangsbeleid AJ 18-19 Studievoortgangsbeleid AJ 18-19 Om erover te waken dat je zoveel mogelijk studievoortgang maakt en niet in de problemen komt met je leerkrediet, heeft Hogeschool PXL in haar onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Wat komt er aan bod? Begrippen hoger onderwijs Leerkrediet Examens - resultaten tolerantie deliberatie Studievoortgang Heroriënteren Begeleiding

Wat komt er aan bod? Begrippen hoger onderwijs Leerkrediet Examens - resultaten tolerantie deliberatie Studievoortgang Heroriënteren Begeleiding Ouderinfoavond Wat komt er aan bod? Begrippen hoger onderwijs Leerkrediet Examens - resultaten tolerantie deliberatie Studievoortgang Heroriënteren Begeleiding Studiewatte? STUDIEWATTE? Studiepunten Bacheloropleiding

Nadere informatie

Bijlage 1 bij het onderwijs- en examenreglement

Bijlage 1 bij het onderwijs- en examenreglement Bijlage 1 bij het onderwijs- en examenreglement 2012-2013 Studiegelden en bijdrage voor de leermiddelen en het bekwaamheidsonderzoek 2012-2013 1 Studiekosten De kosten bestaan uit de volgende elementen:

Nadere informatie

onderwijs- en examenreglement

onderwijs- en examenreglement 1 onderwijs- en examenreglement 2018-2019 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2018-2019 / VIVES 3 Inhoudstafel Vooraf 7 1 Onderwijsreglement 8 1.1 Toelatingsvoorwaarden 8 Art.1. Algemene toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2019-2020 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2017-2018 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS OER 2018-2019 LUCA School of Arts goedgekeurd door Raad van Bestuur d.d. 9 mei 2018 na positief advies van de Academische Raad d.d. 30 april 2018 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2018-2019 VAN LUCA SCHOOL

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2016-2017 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid)

Nadere informatie

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

onderwijs- en examenreglement

onderwijs- en examenreglement 1 onderwijs- en examenreglement 2019-2020 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2019-2020 / VIVES 3 Inhoudstafel Vooraf 7 1 Onderwijsreglement 8 1.1 Toelatingsvoorwaarden 8 Art.1. Algemene toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Toelatingscheck 2014 15

Toelatingscheck 2014 15 Toelatingscheck 2014 15 Toelatingscheck Howest 1 Situering Toelatingscheck 1.1 Algemene toelatingsvoorwaarde een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap; een diploma

Nadere informatie

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling www.ehb.be Beste student, Je rechten en plichten als student staan beschreven in de algemene onderwijs- en examenregeling,

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Faculteit bedrijfseconomische wetenschappen Faculteit geneeskunde Faculteit rechten Faculteit wetenschappen 2 Onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen Faculteit Rechten Faculteit Wetenschappen Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Toelatingscheck

Toelatingscheck Toelatingscheck 2017-18 Toelatingscheck Howest 1 Situering Toelatingscheck 1.1 Algemene toelatingsvoorwaarde - een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap; - een diploma

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT 2010-2011 2 Vooraf Deze algemene reglementen alsook de aanvullende departementale reglementen zijn ondergeschikt aan de decretale bepalingen

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012 Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012 05/07/2011-1 Inhoud Hoofdstuk I. Kader en Definities...4 Hoofdstuk II. Inschrijvingen en studiecontracten...5 Afdeling 1. Inschrijvingen... 5 Artikel 1. -

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar

Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar Wat is jouw situatie? Ik wil mijn aantal studiepunten wijzigen (= traject aanpassen) => Ga naar bladzijde 3 Ik wil van opleiding

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement Thomas More Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 4 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 5 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT...12 Afdeling 1. Inschrijving

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 Onderwijs-en examenreglement 2014 2015 INHOUDSTAFEL MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 AFDELING 1: TOELATING... 10 Artikel 1. Toelatingsvoorwaarden: algemeen...

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Studiecontract

Arteveldehogeschool. Studiecontract Arteveldehogeschool Studiecontract AJ 2012-2013 Datum goedkeuring 07 mei 2012 Verantwoordelijke uitgever: Guido Galle, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Hoogpoort 15, 9000 Gent STUDIECONTRACT Academiejaar

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016 Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten PXL-MAD academiejaar 2015-2016 Goedgekeurd door de School of Arts op 17 juni 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2019-2020 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden... 2 1.2 Inschrijvingsregels...

Nadere informatie

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement

AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement AFWIJKENDE TOELATING AUHL Reglement Goedgekeurd door de RvB AUHL op 12.11.2013 Situering Dit reglement geeft uitvoering aan artikel 65 van het structuurdecreet van 4 april 2003 en aan artikel 49, 2 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt in het

Nadere informatie

Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul

Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul 2014-2015 Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul Onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul Goedgekeurd door

Nadere informatie

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Contracttypes Als student kan je je onder verschillende soorten contracten inschrijven aan een instelling naargelang wat je wil bereiken (diploma-, credit- en examencontracten). 1. WAT VOORAF

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2011-12 www.howest.be 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de geldende decreten op het Vlaams

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2015-2016 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G - 1 - ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1. Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1. Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2018-2019 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden... 2 1.2 Inschrijvingsregels...

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Bijlage 2 OER

Bijlage 2 OER Bijlage 2 OER 2013-2014 Studiegelden en bijdrage voor de leermiddelen /ateliergelden en het bekwaamheidsonderzoek Bijlage2 Onderwijs- en examenregeling AP 2013-2014 1 Studiekosten De kosten bestaan uit

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING OP HET ALGEMEEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT EN DE ALGEMENE RECHTSPOSITIEREGELING

DEPARTEMENTALE AANVULLING OP HET ALGEMEEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT EN DE ALGEMENE RECHTSPOSITIEREGELING DEPARTEMENTALE AANVULLING OP HET ALGEMEEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT EN DE ALGEMENE RECHTSPOSITIEREGELING Departement Onderwijs en Pedagogie 2018-2019 EDU/DR/2018/33 d.d. 12.06.2018 Aanvullingen AOR-AER-RP

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ 2013-2014

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ 2013-2014 Arteveldehogeschool Studiecontract AJ 2013-2014 Datum goedkeuring 29 april 2013 Verantwoordelijke uitgever: Guido Galle, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Hoogpoort 15, 9000 Gent STUDIECONTRACT Academiejaar

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen WERKEN EN STUDEREN Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EPB-VERSLAGGEVER

EXAMENREGLEMENT EPB-VERSLAGGEVER EXAMENREGLEMENT EPB-VERSLAGGEVER SYNTRA BRUSSEL 2018 Examenreglement EPB-verslaggever Inhoud Dit les- en examenreglement voor EPB-verslaggever omvat volgende hoofdstukken: - Hoofdstuk 1 Algemeen - Hoofdstuk

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul

Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul 2015-2016 Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul Onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul Goedgekeurd door

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT 2012-2013 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Deze algemene reglementen alsook de aanvullende departementale reglementen zijn ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Deze regeling Is vastgesteld door de directie van Kenniscenter de Kempel (KCDK) op 27 maart 2017 en is als bijlage te vinden op de website van Kenniscenter

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 OER 2015 2016 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN... 16 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 16 Artikel 1 Keuzemogelijkheden...

Nadere informatie

Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel

Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, verder

Nadere informatie

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op 4 juni 2007 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2015-2016 RITCS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT 2012 2013 INHOUDSTAFEL DEEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN 2 DEEL 2: ONDERWIJSREGELING 8 Afdeling 1 Toetredingsovereenkomsten 8 1.1. Diplomacontract, creditcontract en examencontract

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen...

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen... OER 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen Inhoudstafel 1 Begripsbepaling... 5 Art. 1.1 Begripsbepaling... 5 2 Inleidende bepalingen... 12 Art.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2016-2017 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 LUCA School of Arts, departement Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel-Gent ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 2 Inhoudstafel Titel

Nadere informatie

Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging

Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging Raad Hoger Onderwijs 9 juni 2015 RHO-RHO-ADV-1415-007 Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2012-13 www.howest.be 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN... 10

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 ONDERWIJSREGELING

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 ONDERWIJSREGELING ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 ONDERWIJSREGELING ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding van PXL-MAD heeft de reglementering die opgenomen werd in de OER PXL-MAD voorrang

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten MAD-FACULTY. academiejaar

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten MAD-FACULTY. academiejaar Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten MAD-FACULTY academiejaar 2014-2015 Goedgekeurd door het MAD-bestuur op 18 juni 2014. Goedgekeurd door de MAD-raad op 30 juni 2014.

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

Specifiek reglement examen EPB-verslaggever met verwijzing naar het Onderwijs- en examenreglement van Thomas More Kempen vzw.

Specifiek reglement examen EPB-verslaggever met verwijzing naar het Onderwijs- en examenreglement van Thomas More Kempen vzw. Specifiek reglement examen EPB-verslaggever met verwijzing naar het Onderwijs- en examenreglement van Thomas More Kempen vzw. Inleiding Dit specifiek examenreglement is van toepassing op deelnemers aan

Nadere informatie

Je kan de beoordelingen opladen via een webtoepassing, zie de algemene richtlijnen.

Je kan de beoordelingen opladen via een webtoepassing, zie de algemene richtlijnen. RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN BEOORDELINGSLIJSTEN Je kan de beoordelingen opladen via een webtoepassing, zie de algemene richtlijnen. Wens je nog gebruik te maken van de exceltoepassing, dan vind je

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie Oost-Vlaamse Bestuursacademie aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden Albert

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 Preambule pagina 3 TITEL I BEGRIPSBEPALINGEN 4 TITEL II ONDERWIJSREGELING 10 Afdeling 1. Toetredingsovereenkomsten

Nadere informatie