ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar Preambule pagina 3 TITEL I BEGRIPSBEPALINGEN 4 TITEL II ONDERWIJSREGELING 10 Afdeling 1. Toetredingsovereenkomsten Diplomacontract, creditcontract en examencontract Modeltraject en geïndividualiseerd traject Wijziging van studiecontract 13 Afdeling 2. Inschrijvingsregels en studiegelden Inschrijvingsregels Studiegeld 16 Afdeling 3. Toelatingsvoorwaarden Bepalingen die gelden voor alle opleidingen en opleidingsonderdelen Toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Toelatingsvoorwaarden tot een initiële masteropleiding of master-na- 20 masteropleiding 3.4. Specifieke voorwaarden voor de toelating tot andere opleidingen 21 Afdeling 4. Opbouw van de opleidingen Opleidingen en programma s: aanbod en structuur Vermeldingen met betrekking tot een opleiding in de opleidingsgids Opleidingsmodel, semesterexamensysteem, studietijd en studiepunten Gedragscode met betrekking tot de taalregeling 25 Afdeling 5. Elementen voor de vaststelling van het jaarprogramma van de individuele student Samenstelling van het jaarprogramma voor de individuele student Vrijstellingen, overname van examencijfers, creditbewijzen en bewijzen van 28 bekwaamheid 5.3. Inschrijven voor opleidingsonderdelen en afleggen van examens Volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens in een andere opleiding of aan andere instellingen Maatregelen van studievoortgang 34 Afdeling 6. Rechten en plichten, rechtsbescherming en tuchtreglement Rechten en plichten van de student Rechtsbescherming en behandeling van klachten Orde- en tuchtreglement Bewaartermijnen van documenten 39 Afdeling 7. Aanvullingen en afwijkingen in verband met studenten die niet in het bezit zijn Van een diploma van de Vlaamse Gemeenschap of asielzoeker zijn 39 Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

2 TITEL III EXAMENREGLEMENT Afdeling 1. Algemeen examenreglement pagina Algemene bepalingen Organisatie van de examens Deelname aan de examens Afwijkende examenregelingen Examens over gemeenschappelijke opleidingsonderdelen bij combinaties van inschrijvingen Examens over opleidingsonderdelen uit vervolgopleidingen Examens afgelegd in een andere opleiding of instelling Examenombudspersoon Verloop van de examens De examencommissies en hun bevoegdheid Beraadslaging Onregelmatigheden en poging tot plagiaat Mededeling en bespreking van de examenresultaten Hernemen van (examens over) opleidingsonderdelen en verzaken aan tolerantiemogelijkheden Geschillenregeling 59 Afdeling 2. Bijzonder examenreglement Bijzondere bepalingen in verband met de masterproef Bijzondere bepalingen in verband met de voortgezette academische opleidingen, de bachelor-na-bacheloropleidingen en de master-na-masteropleidingen Bijzondere bepalingen in verband met postgraduaatopleidingen en met andere trajecten van permanente vorming 61 Afdeling 3. Aanvullende examenbepalingen voor het Departement Gezondheidszorg 61 TITEL IV OVERGANGSBEPALINGEN 62 Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

3 Preambule Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen van de Vlaamse Gemeenschap in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Het onderwijsen examenreglement van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende volgt het raamwerk van de afspraken hierover binnen de Associatie K.U.Leuven. Binnen de hogeschool fungeren de studietrajectbegeleiders van elk departement als contactpunt voor alle vragen van de student in verband met het volgen van een opleiding, opleidingsonderdelen en vormen van vrijstellingen en vermindering van studieomvang. Contactgegevens zijn te raadplegen op: Formele verzoeken in verband met vrijstellingen, inhoud en wijzigingen van het studiecontract en het individueel jaarprogramma van een student, worden via de studietrajectbegeleider van elk departement gericht aan het departementshoofd. Voor studenten die niet beschikken over een diploma uit de Vlaamse Gemeenschap of een Nederlands VWO-diploma, is het eerste contactpunt voor alle vragen de studietrajectbegeleider. Nadere informatie hierover is te vinden op de webstek van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende: of op Alle verwijzingen in dit reglement naar personen en functies slaan zowel op vrouwelijke als op mannelijke personen. Afwijkingen van deze reglementen kunnen alleen worden toegestaan door het hogeschoolbestuur op gemotiveerd verzoek van de directieraad. Het hogeschoolbestuur bepaalt de geldigheidsduur van de toegestane afwijkingen. Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

4 TITEL I - BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 - Voor de toepassing van het onderwijs- en examenreglement wordt, tenzij expliciet anders bepaald in de verdere reglementering, verstaan onder: 1 academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgende academiejaar; deze periode wordt ingedeeld in twee semesters; 2 actualiseringsprogramma: een programma dat kan worden opgelegd aan studenten die over een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid beschikken dat meer dan vijf kalenderjaren tevoren is verworven en dat de student wenst te valoriseren in de context van een nog niet afgeronde of een andere opleiding; 3 afstudeerrichting: een differentiatie in een opleidingsprogramma die ten minste 30 studiepunten verschilt van een andere differentiatie in de opleiding; 4 assessmentcommissie: een of meerdere commissies opgericht binnen de hogeschool of een departement met het oog op het: evalueren of een student die niet beschikt over een diploma van het secundair onderwijs toch kan worden toegelaten tot een bacheloropleiding; evalueren van een verzoek tot erkenning van eerder verworven competenties conform de richtlijnen verstrekt door de validerende instantie van de Associatie K.U. Leuven; evalueren van een verzoek om toegelaten te worden tot een geïndividualiseerd traject; evalueren of een student die beschikt over een buitenlands diploma, maar het bestaan ervan niet kan bewijzen, kan worden toegelaten tot de hogeschool of een tweede inschrijving mag nemen; 5 Associatie K.U.Leuven: samenwerkingsverband tussen de K.U.Leuven en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap; de samenstelling van het samenwerkingsverband en de beschrijving van de organen en de werkingsterreinen zijn te vinden op: associatie.kuleuven.be; 6 attest van permanente vorming: aanwezigheidsattest dat bewijst dat iemand zonder examen deelnam aan een activiteit van permanente vorming; 7 bekwaamheidsonderzoek: het onderzoek van de competenties van een persoon, met het oog op het afleveren van een bewijs van bekwaamheid (zie 10 en 22 ); 8 beraadslaging: de samenkomst van een examencommissie die de resultaten van de examens over de opleidingsonderdelen vastlegt, die vaststelt of de student geslaagd is voor het geheel van een opleiding en hiervoor het eindresultaat vastlegt; een beraadslaging kan ook ad hoc worden gehouden wanneer er zich betwistingen voordoen ten aanzien van een examenresultaat; 9 beurstariefstudent: een beurstariefstudent is een student die studiefinanciering ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en: a) ofwel voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 12 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en beantwoordt aan de financiële criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap; b) ofwel onderdaan is van een staat behorende tot de Europese Economische Ruimte en beantwoordt aan de financiële criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap; c) ofwel een DGOS-bursaal, een BTC-bursaal of een bursaal is in de programma's van de ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Een bijna-beurstariefstudent is een student die geen studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, maar die een begrensd inkomen heeft, namelijk maximaal een bepaald bedrag boven de inkomensgrens voor een toelage; Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

5 10 bewijs van bekwaamheid: het bewijs dat een student op grond van een eerder opgedane ervaring of een eerder gevolgde opleiding waarin geen evaluatie plaatsvond de competenties heeft verworven eigen aan het niveau van bachelor in het hoger professioneel onderwijs of het academisch onderwijs, of het masterniveau, of een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen; dit bewijs wordt afgeleverd door een validerende instantie en bestaat uit een papieren document of een registratie in een gegevensbank; 11 competentie: geïntegreerde kennis, vaardigheden en attitudes, door het werkveld erkend, waardoor iemand in staat is om effectieve, kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde functie/rol; 12 contracttype: keuze die een student maakt om het opleidingsaanbod gte doorlopen via ofwel: een diplomacontact; een creditcontract; een examencontract (met het oog op het behalen van een diploma of een credit). 13 creditbewijs: de erkenning van het feit dat een student aan de hogeschool of een andere instelling van hoger onderwijs op grond van een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven; deze erkenning wordt vastgelegd in een papieren document of een registratie in een gegevensbank; de verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden weergegeven als "credits"; 14 creditcontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de hogeschool en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen; 15 departementsbestuur: een college in elk departement waarin naast het departementshoofd, minstens de departementssecretaris en de opleidingshoofden (of opleidingscoördinatoren) zitting hebben; waar dat voorkomt, hebben ook het adjunctdepartementshoofd en de afdelingshoofden zitting; het departementsbestuur, onder voorzitterschap van het departementshoofd, bereidt het departementale beleid voor en voert het uit in samenhang met het globale beleid van de hogeschool; 16 differentiatie tussen opleidingen: onderscheid tussen opleidingen onder de vorm van: aparte afstudeerrichtingen, vermeld op het diploma; opties, major-minorcombinaties of andere duidelijke vormen van onderscheid, die eventueel op het diplomasupplement worden vermeld; 17 diploma: het document dat op het einde van een bachelor- of masteropleiding aan een voor het geheel van de opleiding geslaagde student wordt afgeleverd en waarin de belangrijkste identificatiegegevens van de student en de opleiding worden opgenomen; 18 diplomacontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de hogeschool en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een diploma of een getuigschrift van een opleiding; 19 diplomasupplement: het overeenkomstig Europese standaarden opgestelde document waarin de niet in het diploma vermelde bijzondere karakteristieken van de opleiding en van de studieresultaten worden vermeld; dit document bevat in het bijzonder de creditbewijzen voor de geslaagde student; 20 Europese Economische Ruimte (EER): samenwerkingsverband tussen Europese landen, bestaande uit de Europese Unie (samenstelling: europa.eu.int/abc/index_en.htm), Liechtenstein, Noorwegen en IJsland; 21 Europese Hoger Onderwijsruimte (EHOR): samenwerkingsverband tussen Europese landen om te komen tot een transparant systeem van hoger onderwijs in Europa; de lijst van participerende landen is te vinden op 22 EVC: een "eerder verworven competentie", zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd; Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

6 23 EVK: een "eerder verworven kwalificatie", zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen het reguliere onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, met uitzondering van creditbewijzen behaald binnen een opleiding van de hogeschool waarvoor de kwalificatie wordt ingeroepen; 24 examen: eenbeoordelingssituatie waarin wordt nagegaan of de student op grond van zijn studie (deel)competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Een examen kan plaatsvinden op één bepaald moment of gespreid over twee deelexamens, maar kan ook verlopen onder de vorm van een in de tijd gespreide reeks activiteiten zoals bij een stage of vormen van permanente evaluatie; 25 examencontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de hogeschool en de student die zich inschrijft voor het deelnemen aan een examen met het oog op het behalen van: een diploma of getuigschrift van een opleiding; een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen; 26 examenperiode: er zijn drie examenperioden; deze perioden zijn specifiek voorbehouden voor de organisaties van examens: een periode op het einde van elk semester; in augustus-september; 27 flexibel traject: een traject gevolgd door een student die niet volgens de in het modeltraject vooropgestelde opleidingsfasen een opleiding doorloopt; 28 functiebeperking: een blijvende of langdurige functie-uitval op één of meerdere lichaamsfuncties; de volgende subgroepen worden onderscheiden: motorische functiebeperking, auditieve functiebeperking, visuele functiebeperking, chronische ziekte, psychiatrische functiebeperking, meervoudige functiebeperking, leerstoornis, overige; 29 geïndividualiseerd traject: een programma dat afwijkt van een modeltraject en dat kan worden toegestaan aan een student op zijn gemotiveerd verzoek; 30 getuigschrift: document dat op het einde van een opleiding (postgraduaat, schakel- of voorbereidingsprogramma) aan de geslaagde student op grond van een formele evaluatie wordt afgeleverd en waarin de belangrijkste identificatiegegevens van de student en de opleiding worden opgenomen; 31 graad: aanduiding van bachelor of master verleend op het einde van een opleiding; 32 graad van verdienste: bijzondere vermelding die wordt gegeven op het einde van een bachelor- of masteropleiding; 33 hoofdinschrijving: wanneer een student voor meerdere opleidingen is ingeschreven, de opleiding die hij zelf heeft aangegeven als zijn hoofdopleiding, behalve in het geval van aansluitende opleidingen; in dat laatste geval is de opleiding die aan de aansluitende opleiding voorafgaat altijd de hoofdinschrijving; 34 individueel jaarprogramma: het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student opneemt in één academiejaar, met inbegrip van de opleidingsonderdelen waarvoor hij in dat jaar vrijstelling gekregen heeft; 35 individueel overzichtsrapport: het (elektronisch) document dat op elk moment van de studie een overzicht geeft van de stand van zaken met betrekking tot de studievoortgang van de individuele student; 36 individueel studieprogramma: de som van de jaarprogramma s die een individuele student opneemt met het oog op het verwerven van een diploma of getuigschrift of met het oog op het verwerven van één of meer creditbewijzen; 37 kwalificatie van de graad: het onderdeel van een opleidingsbenaming dat de specifieke oriëntatie (academisch of professioneel) van een opleiding aangeeft; 38 leerkrediet: door de Vlaamse Gemeenschap aan een student toegekend krediet, uitgedrukt in studiepunten, om één of meerdere opleidingen of opleidingsonderdelen te voltooien. Zie hiervoor Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

7 39 leerresultaat: de bepaling van wat van de student verwacht wordt dat hij weet/kent, begrijpt en kan toepassen na voltooiing van een onderwijsgerelateerd leerproces; leerresultaten worden gedefinieerd in termen van kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan een opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen; 40 masterproef: werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid; 41 materiële vergissing: elke samenstelling van een individueel studie- of jaarprogramma waarbij niet aan de wettelijke of reglementaire voorwaarden is voldaan en waardoor bijgevolg de examenbeoordeling niet correct is verlopen, evenals elke materiële daad waardoor een verkeerd examencijfer als resultaat voor de student is doorgegeven; 42 modeltraject: een traject dat bestaat uit een voor een opleiding opgesteld opleidingsprogramma, waarbij met opname van plicht- en keuzemogelijkheden wordt verduidelijkt hoe een student binnen een vooropgestelde duur het aan de opleiding verbonden diploma of getuigschrift kan behalen; het modeltraject wordt opgedeeld in een aantal opleidingsfasen, waarvan de omvang wordt uitgedrukt in studiepunten; een modeltraject is opgebouwd als voltijds of als anders ingedeeld ; elke opleiding wordt aangeboden onder de vorm van minstens twee modeltrajecten, waaronder één voltijdse; dit geldt niet voor de bachelor-nabacheloropleidingen en de master-na-master-opleidingen. een modeltraject omvat ook elke variant ervan waarvoor een student geen toelating behoeft te vragen (zolang hij de regels volgt die in het onderwijs- en examenreglement beschreven worden); een voltijds traject bestaat per academiejaar uit een jaarprogramma van ten minste 54 studiepunten en ten hoogste 66 studiepunten (met inbegrip van vrijstellingen en reeds verworven creditbewijzen); 43 onderwijsleeractiviteit: verdere opdeling van een opleidingsonderdeel in termen van een specifiek samenhangend geheel van onderwijs- en leeractiviteiten, en met een aantal studiepunten hieraan verbonden; 44 opleiding: de structurerende eenheid van het onderwijsaanbod; zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma of getuigschrift; 45 opleidingsfase: coherent gedeelte van een opleiding, met het oog op de structurering van het studietraject en de bewaking van studievoortgang; 46 opleidingsgids: beknopte beschrijving volgens de internationale ECTS-standaard van de belangrijkste elementen van een opleidingsonderdeel (doelstellingen, examenvorm, omvang...); 47 opleidingskenmerken: elementen voor de afbakening van het profiel van een opleiding, met name: de kwalificatie van de graad en de eventuele specificatie van de graad; de afstudeerrichting of een andere vorm van differentiatie; de studieomvang; de instelling waar de opleiding wordt georganiseerd; 48 opleidingsonderdeel: een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes; een opleidingsonderdeel omvat ten minste drie gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijk beoordelingscijfer; 49 permanente vorming: onderwijsprogramma's van (meestal) beperkte omvang ter specialisatie of ter actualisatie van de wetenschappelijke kennis of ter verbreding of verdieping van competenties; 50 postgraduaat getuigschrift: document dat bewijst dat iemand geslaagd is voor een postgraduaatopleiding; 51 postgraduaatopleiding: opleiding van permanente vorming, waarbij een consistent geheel van ten minste 20 studiepunten wordt aangeboden; Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

8 52 Raad van Europa: samenwerkingsverband tussen landen van Europa en specifieke andere partners met het oog op bescherming van bepaalde rechten van hun onderdanen, de samenstelling is te vinden op: 53 schakelprogramma: een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma; het programma beoogt de in artikel 58, 2, 2, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen bedoelde algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijkdisciplinaire basiskennis bij te brengen; 54 schriftelijke melding: ondubbelzinnige mededeling van een verzoek(schrift), intentie of beslissing op een andere dan mondelinge wijze (per brief, per , per fax, ); 55 specificatie van de graad: het onderdeel van een opleidingsbenaming dat bestaat uit een toevoeging "of arts" of "of science" of gelijkaardige toevoegingen bij decreet vastgelegd; 56 studiebewijs: diploma of getuigschrift dat aangeeft dat een student bepaalde competenties heeft behaald via een opleiding(sonderdeel) waarover een examen is afgelegd; 57 studie-efficiëntie: de verhouding tussen het aantal studiepunten waarvoor een creditbewijs werd behaald en het aantal feitelijk opgenomen studiepunten in een academiejaar, uitgedrukt als een percentage; de cumulatieve studie-efficiëntie is dezelfde verhouding, maar dan over alle voorgaande academiejaren binnen dezelfde opleiding heen; 58 studiegeld: het bedrag te betalen door de student voor de deelname aan onderwijsactiviteiten en/of examens; 59 studiekosten: kosten verbonden aan het volgen van een opleiding, aan opleidingsonderdelen of onderwijsleeractiviteiten die niet begrepen zijn in het gewone studiegeld; 60 studieomvang: het aantal studiepunten toegekend aan een opleiding, een opleidingsonderdeel of aan onderwijsleeractiviteiten daarvan; 61 studieprogramma: het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student opneemt met het oog op het verwerven van een diploma of getuigschrift of met het oog op het verwerven van één of meer creditbewijzen; 62 studiepunt: een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leeren examenactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt; er worden enkel gehele studiepunten toegekend: opgenomen studiepunten zijn de studiepunten waarvoor men zich inschrijft inclusief diegene waarvoor men vrijstelling verkrijgt; feitelijk opgenomen studiepunten zijn de studiepunten waarvoor men inschrijft en nog effectief examen moet afleggen; verworven studiepunten zijn de studiepunten waarvoor men een creditbewijs verworven heeft; 63 studietijd: de totale tijdsinvestering die van een student verwacht mag worden met betrekking tot een afzonderlijk opleidingsonderdeel of met betrekking tot een studieprogramma als geheel; de berekening gebeurt op grond van de zogenaamde 'normstudent'; de normstudent is de student die precies beschikt over de voorkennis, begaafdheid, motivatie en het studiegedrag van de doelgroep waarop een opleiding zich richt. De studietijd bestaat uit twee componenten. De eerste component is het aantal uren aanwezigheid dat in principe van elke student verwacht wordt (de zogenaamde 'contacturen', labowerk, begeleide werktijd, e.d.) en het aantal uren evaluatie. De tweede component is de 'verwerkingstijd'. Dit is de tijd die een normstudent moet investeren in de voorbereiding van een college of practicum, het uitvoeren van opdrachten, de eventuele stage, de voorbereiding op het examen enz. Deze verwachte (of begrote) studietijd is slechts een indicatie voor de reëel bestede studietijd, die immers afhankelijk is van kenmerken van de individuele student; Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

9 64 studietraject: een studietraject bepaalt voor een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift de essentiële elementen voor het volgen van een opleidingsprogramma, waaronder alleszins de opleidingsonderdelen, de studieomvang, de examen- en beraadslagingsregels en de studievoortgangbewaking; een studietraject neemt de vorm aan van een modeltraject of een geïndividualiseerd traject; 65 titularis van een opleidingsonderdeel: de door het departementshoofd als eindverantwoordelijke aangeduide persoon voor een opleidingsonderdeel in het geval er meer danéén docent is voor een opleidingsonderdeel en/of voor de onderliggende onderwijsleeractiviteiten of wanneer het opleidingsonderdeel overwegend door gastdocenten, gastprofessoren of docenten van andere instellingen wordt verzorgd; 66 toetredingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de hogeschool en de student waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd; de overeenkomst wordt gesloten door de inschrijving van de student in één van de volgende types: diplomacontract, creditcontract of examencontract; het onderwijs- en examenreglement van de hogeschool maakt integraal deel uit van de toetredingsovereenkomst; 67 validerende instantie: synoniem voor een associatie met het oog op het uitreiken van een bewijs van bekwaamheid; 68 volgtijdelijkheid: de volgorde waarin men zich mag inschrijven voor opleidingsonderdelen in functie van het gelijktijdig volgen of gevolgd hebben van, c.q. geslaagd zijn voor één of meerdere andere opleidingsonderdelen; er worden drie mogelijke vormen van volgtijdelijkheid onderscheiden: strenge volgtijdelijkheid: de student moet in een vorig academiejaar of in een vorig semester het creditbewijs hebben behaald om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel te mogen volgen; soepele volgtijdelijkheid: de student moet het opleidingsonderdeel nu volgen (= gelijktijdigheid) of vroeger hebben gevolgd, zonder noodzakelijkerwijs het creditbewijs te hebben behaald; aangewezen (of geadviseerde) volgtijdelijkheid: de student wordt geadviseerd een bepaalde volgorde te handhaven bij de opbouw van zijn programma, zonder dat deze dwingend is; 69 voorbereidingsprogramma: een programma dat kan worden opgelegd aan een student die in het bezit is van een academisch bachelor- of masterdiploma dat niet op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de masteropleiding waarvoor hij zich wenst in te schrijven; 70 voortgangsvereiste: de vereiste dat een bepaald opleidingsonderdeel slechts mag gevolgd worden wanneer men voldaan heeft aan de voorwaarden inzake het gevolgd, c.q. het geslaagd zijn voor voldoende studiepunten in de opleiding; 71 vrijstelling: de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel of een deel ervan een examen af te leggen, op grond van een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid; voor dit opleidingsonderdeel of deel ervan wordt geen examencijfer in rekening gebracht bij het beoordelen over het slagen voor een opleiding en evenmin voor het toekennen van een graad van verdienste, tenzij in die omstandigheden zoals bepaald in artikel 85. Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

10 TITEL II - ONDERWIJSREGELING Afdeling 1. Toetredingsovereenkomsten 1.1. Diplomacontract, creditcontract en examencontract Artikel 2 Contracttypes Bij de inschrijving schrijft een student in voor één of meer van de onderstaande types contracten: a) een diplomacontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift; b) een creditcontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen; c) een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen, onder de in artikel 6 beschreven voorwaarden. Alleen voor deze studenten en uitwisselingsstudenten is dit reglement van toepassing. Ten behoeve van de praktische organisatie van de hogeschool kunnen andere personen ook geregistreerd worden. Hun rechten worden ad hoc gedefinieerd. Door de inschrijving wordt de keuze voor een type overeenkomst definitief. Zij kan enkel gewijzigd worden op de in de artikelen 13 tot en met 18 bepaalde tijdstippen en onder de daarin vermelde voorwaarden. De verdere invulling van de toetredingsovereenkomst vindt plaats zoals bepaald in dit onderwijsreglement. Artikel 3 Diplomacontract Bij een diplomacontract schrijft een student zich in op grond van de volgende elementen van het onderwijs- en examenreglement: 1 het diploma of het getuigschrift dat de student wil behalen en de doelstellingen van het opleidingsprogramma zoals bepaald in de artikelen 56 tot en met 65; 2 de studieomvang van de opleiding zoals bepaald in de artikelen 70 tot en met 72; 3 de toelatingsvereisten voor de inschrijving zoals bepaald in de artikelen 44 tot en met 55; 4 de opleidingsonderdelen die in het opleidingstraject moeten of kunnen worden opgenomen en de studieomvang en volgtijdelijkheid van deze opleidingsonderdelen zoals bepaald in de artikelen 70 tot en met 72; 5 de tijdsperiode waarop de inschrijving betrekking heeft (academiejaar, burgerlijk jaar, semester,...) overeenkomstig de artikelen 22 en 23; 6 de voorwaarden voor het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel zoals bepaald in de artikelen 88, 89, 90 en 100; 7 in voorkomend geval de studieomvangvermindering voor het geheel van de opleiding of opleidingsonderdelen of delen ervan ten gevolge van vrijstellingen zoals bepaald in de artikelen 85 en 86; 8 het aantal examens per opleidingsonderdeel zoals bepaald in de artikelen 155 en 157; 9 de examen- en beraadslagingsregels zoals bepaald in de artikelen 181 tot en met 184, 196, 199 en 211 tot en met 213; 10 de mogelijke maatregelen van studievoortgangbewaking zoals bepaald in de artikelen 111 en 112; 11 de bindende voorwaarden inzake studievoortgangbewaking zoals bepaald in de artikelen 113 tot en met 117. Artikel 4 Diplomacontract en vrijstellingen Een student schrijft zich ook in voor een diplomacontract als hij op grond van bewijzen van bekwaamheid meent vrijstellingen te kunnen krijgen voor alle opleidingsonderdelen van een opleiding. De student richt een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstellingen via de studietrajectbegeleider aan het departementshoofd en verwerft bij positieve beslissing het overeenstemmende diploma of getuigschrift. In het geval van een negatieve beslissing wordt bepaald wat de student nog moet volgen om het diploma of getuigschrift te kunnen behalen, met inachtneming van artikel 3. Artikel 5 Creditcontract Bij een creditcontract schrijft een student zich in op grond van de volgende elementen van het onderwijs- en examenreglement: 1 het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen waarvoor de student een creditbewijs wil behalen; 2 de studieomvang van het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen zoals bepaald in de artikelen 70 tot en met 72; 3 de toelatingsvereisten voor de inschrijving voor het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen zoals bepaald in de artikelen 44 en 45; Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

11 4 de tijdsperiode waarop de inschrijving betrekking heeft (academiejaar, burgerlijk jaar, semester,...) overeenkomstig de artikelen 22 en 23; 5 de voorwaarden voor het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel zoals bepaald in de artikelen 88, 89, 90 en 100; 6 in voorkomend geval de studieomvangvermindering van delen van opleidingsonderdelen ten gevolge van vrijstellingen zoals bepaald in de artikelen 85 en 86; 7 het aantal examens per opleidingsonderdeel zoals bepaald in de artikelen 155 en 157; 8 de examen- beraadslagingsregels zoals bepaald in de artikelen 181 tot en met 184, 196, 199 en 211 tot en met 213; 9 de mogelijke maatregelen van studievoortgangbewaking zoals bepaald in de artikelen 111 en 112; 10 de bindende voorwaarden inzake studievoortgangbewaking zoals bepaald in de artikelen 113 tot en met 117. De departementsbesturen kunnen een inschrijving onder de vorm van een creditcontract afhankelijk maken van volgtijdelijkheidsvoorwaarden die ook voor de modeltrajecten gelden. Artikel 6 Examencontract Als een student zich met een examencontract inschrijft met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift zijn de regels vermeld in de artikelen 3 en 4 van toepassing. De regels vermeld in artikel 5 zijn van toepassing, als een student zich inschrijft met een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. De student heeft in deze formule enkel recht op het afleggen van examens en kan geen beroep doen op de ondersteuning vanwege de hogeschool. Ook op andere ondersteunende diensten kan geen beroep gedaan worden. De student krijgt wel toegang tot de elektronische leeromgeving TO- LEDO en een KHBO- adres. Hij betaalt hiervoor een gebruiksrecht van 50 euro per academiejaar. Studenten met een examencontract krijgen geen statuut van student met de daaraan verbonden sociaalrechtelijke gevolgen (niet altijd kinderbijslag, studietoelagen, enz.). Informatie hierover kan men verkrijgen op of De departementsbesturen bepalen in de opleidingsgidsen welke opleidingsonderdelen omwille van hun specifieke aard aanleiding geven tot een dermate intensieve begeleiding dat zij bijgevolg niet in aanmerking komen voor een examencontract. Artikel 7 Combineerbaarheid van contracten Een student kan tegelijkertijd of opeenvolgend inschrijven onder de vorm van: meerdere diplomacontracten; meerdere examencontracten; meerdere creditcontracten; een diplomacontract en een examencontract of een creditcontract; een examencontract en een creditcontract. Een student kan echter niet tegelijkertijd een diplomacontract, examencontract en/of creditcontract combineren ten aanzien van: eenzelfde opleiding, opleidingsonderdeel of onderwijsleeractiviteit; een opleiding en een onmiddellijk aansluitende opleiding zoals bepaald in de opleidingsgids; opleidingsonderdelen binnen eenzelfde opleiding of een onmiddellijk aansluitende opleiding zoals bepaald in de opleidingsgids. Het blijft mogelijk om in te schrijven voor een creditcontract of examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs, wanneer men voor een opleiding geslaagd is verklaard zonder een bepaald creditbewijs behaald te hebben. De studiegelden worden bij parallelle inschrijving in hetzelfde academiejaar conform de decretale bepalingen berekend op basis van het totaal aantal studiepunten waar de student zich dat academiejaar voor engageert. Bij overstap van een contractvorm naar de andere gelden de regels van de contractvorm waarnaar men overstapt. Artikel 8 Combineerbaarheid en examenkansen Een examen dat een student in de context van een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma met betrekking tot een opleidingsonderdeel heeft afgelegd, telt voor de toepassing van artikel 115 van dit reglement als een gebruikte kans ook wanneer Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

12 hij van contract verandert. Hij kan door contractverandering binnen het academiejaar of over academiejaren heen hierdoor niet meer examenkansen verwerven Modeltraject en geïndividualiseerd traject Artikel 9 Modeltrajecten Een modeltraject is voltijds of anders opgebouwd (zie de artikelen 56 tot en met 77). Alle bachelor- en masteropleidingen, met uitzondering van sommige bachelor-nabacheloropleidingen en master-na-masteropleidingen, worden voltijds georganiseerd. Een voltijds modeltraject wordt georganiseerd binnen de marges van 54 en 66 studiepunten, met een gemiddelde van 60. Een anders opgebouwd traject wordt per academiejaar volgens andere marges dan de voltijdse marges opgebouwd. Bij het vastleggen van deze marges wordt rekening gehouden met de studeerbaarheid van de opleiding voor een bepaalde doelgroep en het bevorderen van de studievoortgang. Artikel 10 Modeltrajecten, lessenrooster en examenregeling De student die een opleiding volgt onder de vorm van een modeltraject krijgt de garantie dat hij voor alle verplicht te volgen opleidingsonderdelen en onderwijsleeractiviteiten van de opleiding een haalbaar lessenrooster en examenregeling krijgt, zonder een beroep te moeten doen op speciale en/of individuele regelingen. Dit geldt voor alle opleidingen in het aanbod van de hogeschool. Als dit voor schakel- en voorbereidingsprogramma s niet haalbaar is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de opleidingsgids. Artikel 11 Geïndividualiseerd traject Een geïndividualiseerd traject kan op grond een gemotiveerd verzoek via de studietrajectbegeleider door het departementshoofd worden toegekend aan: a) studenten met oorspronkelijk een modeltraject, maar die een uitgesproken studieachterstand opliepen en die op basis daarvan beslissen een geïndividualiseerd traject aan te vragen; b) studenten die zich kunnen beroepen op uitzonderlijke individuele omstandigheden of die de opleiding trager willen doorlopen dan een normstudent; dit geldt onder meer voor studenten met een functiebeperking of ernstige handicap, om ernstige medische redenen (meer informatie op: en voor erkende topsporters of kunstenaars (meer informatie op: c) studenten die op basis van EVC en EVK een groot volume aan vrijstellingen hebben verworven; d) studenten die werken of twee voltijdse trajecten combineren; e) studenten die op grond van hun bijzondere capaciteiten aantoonbaar kunnen maken dat zij de opleiding sneller kunnen doorlopen dan een normstudent. Het geïndividualiseerd traject onder b) is te onderscheiden van de mogelijkheden tot examenspreiding zoals beschreven in artikel 171 van het examenreglement. Een student die een geïndividualiseerd traject wil volgen, richt hiertoe via de studietrajectbegeleider een gemotiveerde aanvraag aan het departementshoofd. Het departementshoofd onderzoekt de aanvraag en legt de opbouw van het te volgen jaarprogramma en de studievoortgangsbewaking vast. Het departementsbestuur kan, in overleg met de studietrajectbegeleider, voor specifieke groepen neveninstromers draaiboeken met gestandaardiseerde geïndividualiseerde trajecten vastleggen. Artikel 12 Beroep De student kan schriftelijk en gemotiveerd binnen de vijf kalenderdagen na de schriftelijke mededeling van de beslissing beroep instellen bij de algemeen directeur tegen het niet toekennen van een geïndividualiseerd traject. Ten laatste 15 dagen na ontvangst van het beroep deelt de algemeen directeur de eindbeslissing schriftelijk en gemotiveerd aan de student mee. Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

13 1.3. Wijziging van studiecontract Wijzigingen op verzoek van de student Artikel 13 Wijziging van het contracttype Na afloop van het eerste semester kan een student vragen om het type van zijn studiecontract zoals bepaald in artikel 2 te wijzigen. Hij richt daartoe via de studietrajectbegeleider een gemotiveerde aanvraag tot het departementshoofd. Wijziging is maar mogelijk na instemming van het departementshoofd. Bij verandering van studiecontract wordt de inschrijving met de daarbij horende vermeldingen zoals bepaald in artikel 2 aangepast. Reeds betaalde studiegelden worden verrekend bij de omzetting, rekening houdend met de vastgelegde termijnen van terugbetaling. Artikel 14 Wijzigingen van de contractinhoud Onverminderd de bepalingen over de samenstelling van het jaarprogramma zoals vastgelegd in de artikelen 78 tot en met 81 van dit reglement, kan een student slechts een wijziging van de inhoud van het contract vragen: met betrekking tot enkelvoudige en/of samengestelde opleidingsonderdelen die volledig in het eerste semester of gespreid over beide semesters worden georganiseerd: tot en met 30 november; voor enkelvoudige en/of samengestelde opleidingsonderdelen die volledig in het tweede semester worden georganiseerd: tot en met 15 maart; voor opleidingsonderdelen met een volledige modulaire structuur die als zodanig omschreven is in de opleidingsgids en slechts gedurende een beperkt aantal weken worden georganiseerd ter vervanging van een normaal lessenrooster: ten laatste één maand vóór de start van de eerstvolgende examenperiode; voor het avondonderwijs in het departement lerarenopleiding: ten laatste op de vrijdag van de week die volgt op het laatste reguliere contactonderwijs van het betrokken opleidingsonderdeel. De student richt daartoe via de studietrajectbegeleider een gemotiveerde aanvraag aan het departementshoofd. De wijziging kan betrekking hebben op: de overgang tussen een geïndividualiseerd traject en een modeltraject; de overgang tussen een voltijds en een ander traject; een wijziging in de samenstelling van het pakket opleidingsonderdelen binnen een modeltraject, een geïndividualiseerd traject of een creditcontract (zie hiervoor de artikelen 78 tot en met 84). Een wijziging is mogelijk na een gemotiveerd verzoek via de studietrajectbegeleider aan het departementshoofd dat een beslissing neemt. Er wordt hierover beslist uiterlijk 1 december met betrekking tot het eerste semester, uiterlijk 15 maart met betrekking tot het tweede semester of binnen de vijf werkdagen ingeval de wijziging betrekking heeft op modulaire opleidingsonderdelen of het avondonderwijs in de lerarenopleiding. Na die data kan een wijziging slechts uitzonderlijk en op gemotiveerd verzoek worden toegestaan. Artikel 15 Wijziging van opleiding binnen de hogeschool Een student die tijdens het academiejaar van opleiding wenst te veranderen van opleiding, kan dit met toelating van het departementshoofd van de nieuwe opleiding vóór 1 maart. Artikel 16 Wijziging van opleiding tot 1 december Als de student tijdens het eerste semester en uiterlijk op 1 december - tenzij hem individueel en op gemotiveerd verzoek door het departementshoofd een latere datum wordt toegestaan - wenst te heroriënteren en nog geen examens heeft afgelegd, wordt de student door de studentenadministratie voor de opleiding uitgeschreven en heringeschreven voor de nieuwe opleiding. Artikel 17 Wijziging van opleiding tussen 1 december en 15 maart Als de student tussen 1 december en 15 maart heroriënteert, wordt hij uitgeschreven uit de oude opleiding en in de nieuwe ingeschreven. Als dit gebeurt: tussen 1 december en het einde van de colleges van het eerste semester, wordt hij uitgeschreven voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de opleidingsonderdelen van de oude opleiding die over het hele jaar gespreid zijn; tussen het einde van de colleges van het eerste semester en 15 maart, blijven de oude opleidingsonderdelen uit het eerste semester en de opleidingsonderdelen van de oude opleiding die Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

14 over het hele jaar gespreid zijn, wel staan in het individueel jaarprogramma en krijgen zij een beoordeling. In beide gevallen worden de opleidingsonderdelen die enkel betrekking hebben op het tweede semester geannuleerd. De student kan in het individueel jaarprogramma van de nieuwe opleiding nog de opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen en erover examen afleggen in de tweede of derde examenperiode. De student kan de opleidingsonderdelen van het eerste semester of jaaropleidingsonderdelen waarvoor hij reeds ingeschreven was in de oude opleiding en die ook in de nieuwe opleiding voorkomen, eveneens opnemen en er examen over afleggen, in de tweede of derde examenperiode in het geval van jaaropleidingsonderdelen, enkel in de derde examenperiode in het geval van eerstesemesteropleidingsonderdelen. Het individueel jaarprogramma kan in elk geval slechts met toelating van het departementshoofd, nog bijkomend aangevuld worden: met het oog op de examens van de tweede examenperiode: met de opleidingsonderdelen uit de nieuwe opleiding die over het gehele jaar gespreid zijn, voor zover er nog geen deelcijfers in het eerste semester zijn toegekend; met het oog op de examens van de derde examenperiode: met de eerstesemesteropleidingsonderdelen van de nieuwe opleiding die de student op eigen risico wenst af te leggen hoewel hij ze noch geheel noch deels heeft gevolgd. De student richt daartoe via de studietrajectbegeleider een gemotiveerde aanvraag aan het departementshoofd. Artikel 18 Nieuwe inschrijvingen na het eerste semester Studenten die na het eerste semester overkomen uit een andere instelling en zich heroriënteren, en nieuwe studenten die zich pas na het eerste semester inschrijven, worden ingeschreven voor een anders opgebouwd traject, tenzij zij overeenkomstig het vorige artikel toestemming krijgen om hun individueel jaarprogramma uit te breiden. Artikel 19 Beroep De student kan schriftelijk en gemotiveerd binnen de vijf kalenderdagen na de schriftelijke mededeling van de beslissing beroep instellen bij de algemeen directeur tegen beslissingen in verband met een wijziging inzake type of inhoud van een studiecontract of wijziging van opleiding. Ten laatste 15 dagen na ontvangst van het beroep deelt de algemeen directeur de eindbeslissing schriftelijk en gemotiveerd aan de student mee. Wijzigingen van het programma-aanbod door de hogeschool Artikel 20 Wijzigingen van het programma-aanbod Wijzigingen van het programma-aanbod door de hogeschool hebben, behoudens overmacht, voor de bestaande toetredingsovereenkomsten ten vroegste uitwerking bij de aanvang van het academiejaar volgend op dat waarin de wijziging is goedgekeurd. De hogeschool zorgt voor passende overgangsbepalingen, die echter een onmiddellijke ingang van een programmahervorming niet onmogelijk maken. Afdeling 2. Inschrijvingsregels en studiegelden 2.1. Inschrijvingsregels Artikel 21 Inschrijven is een overeenkomst tot stand brengen Door de inschrijving aan de hogeschool wordt een overeenkomst gesloten met rechten en plichten voor beide partijen. De studenten kunnen - onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen voor het examencontract - een beroep doen op de diensten die de hogeschool aanbiedt, zowel voor de studie zelf als voor de randvoorwaarden, zoals studietrajectbegeleiding, huisvesting, maaltijden, sociale en medische diensten. De rechten en plichten worden verder beschreven in de artikelen 118 tot en met 127. Artikel 22 Duur van de overeenkomst Behoudens specifieke andersluidende bepalingen voor een bepaalde opleiding of een specifiek contract, geldt een inschrijving van een student voor één academiejaar. Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

15 Artikel 23 Tijdstip van inschrijven De student schrijft zich bij voorkeur in voor het begin van het academiejaar en uiterlijk tegen 31 oktober: voor een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift als het deel van de opleiding waarvoor de inschrijving wordt genomen samenvalt met een academiejaar; voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor opleidingsonderdelen die in het eerste semester of over het hele academiejaar worden georganiseerd. Voor latere inschrijvingen wordt verwezen naar artikel 78. Voor een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift voor een opleiding met een andere kalender schrijft hij zich in uiterlijk drie weken na de aanvang van de opleiding. Voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor opleidingsonderdelen die uitsluitend in het tweede semester worden georganiseerd schrijft hij zich in tegen uiterlijk 28 februari. Artikel 24 Beschikbaarheid studiefaciliteiten Studenten die voor het begin van het academiejaar inschrijven, kunnen tijdig beschikken over alle faciliteiten, behoudens studenten met een examencontract (zie artikel 125). Voor de andere studenten worden deze mogelijkheden slechts ter beschikking gesteld vanaf het ogenblik dat zij formeel zijn ingeschreven. Artikel 25 Inschrijving: procedure De eerste inschrijving aan de hogeschool vereist een inschrijving ter plaatse. Via de webstek van de hogeschool kan een voorinschrijving worden geregistreerd. Alle volgende inschrijvingen kunnen verlopen via het internet of een schriftelijke procedure. Alle aanvragen tot wijziging worden ingeleid via een studietrajectbegeleider. Meer informatie over het inschrijvingsproces kan men vinden op: en Artikel 26 Specifieke toelatingsvereisten voor inschrijving Om te worden ingeschreven, moet men voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden zoals beschreven in de artikelen 47 tot en met 55. Daarnaast is van de hieronder aangegeven instanties een specifieke toelating vereist voor: EER-studenten die in drie academiejaren niet slagen voor eenzelfde reeks opleidingsonderdelen of voor studenten die reeds twee academiejaren niet slaagden voor een opleidingsonderdeel: van het departementshoofd (via de studietrajectbegeleider); studenten die niet beschikken over een diploma dat toelating verleent voor het hoger onderwijs: van de assessmentcommissie (via de studietrajectbegeleider); EER-studenten die uitzonderlijk nog laattijdig willen inschrijven: van het departementshoofd (via de studietrajectbegeleider); studenten die wensen in te schrijven voor een geïndividualiseerd traject, zoals bepaald in artikel 12: van het departementshoofd (via de studietrajectbegeleider); EER-studenten met geen of een negatief leerkrediet: van het departementshoofd (via de studietrajectbegeleider); EER-studenten met een ontoereikend leerkrediet die meer studiepunten willen opnemen dan kan volgens hun resterend leerkrediet: van het departementshoofd (via de studietrajectbegeleider). Artikel 27 Bijzondere voorwaarden voor creditcontracten en examencontracten met het oog op het verwerven van individuele creditbewijzen Het departementsbestuur kan bepalen dat bepaalde opleidingsonderdelen niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een creditcontract of een examencontract omwille van de volgtijdelijkheidsvoorwaarden die zijn opgenomen in de opleidingsgids. Het departementsbestuur bepaalt welke opleidingen of opleidingsonderdelen eventueel niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een examencontract omwille van de specifieke vormen van begeleiding die zij vereisen. Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

16 Inschrijvingen voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het verwerven van individuele creditbewijzen vinden enkel plaats op basis van een door het departementshoofd gegeven toelating. Een weigering tot verdere inschrijving voor een diplomacontract op basis van artikel 114 van dit reglement, betekent ook automatisch dat voor opleidingsonderdelen uit die opleiding niet meer via een creditcontract of een examencontract kan ingeschreven worden. Uitzonderlijk kan het departementshoofd toestaan dat een student een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs afsluit zonder dat hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waarin het opleidingsonderdeel zich situeert. Artikel 28 Verplichte informatiesessies Voor de studenten die zich inschrijven voor een bacheloropleiding organiseren de departementen bij het begin van het academiejaar verplicht bij te wonen informatiesessies. Ook voor andere studenten kunnen informatiesessies worden georganiseerd Studiegeld Artikel 29 Studiegeld: algemene omschrijving Het studiegeld omvat ook het examengeld en de aansluiting bij de collectieve ongevallenverzekering, evenals de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor studiegebonden activiteiten van de hogeschool (beide polissen met uitsluiting van studenten met examencontract). Van elke student wordt bij inschrijving bij het begin van het academiejaar aangenomen dat hij inschrijft voor een voltijds studietraject, tenzij hij inschrijft voor een anders opgebouwd modeltraject dat in de opleidingsgidsgids beschreven wordt of voor individuele opleidingsonderdelen, of tenzij hij uitsluitend inschrijft voor een voorbereidings- of schakelprogramma, of een postgraduaatopleiding. Bij een student die een anders opgebouwd modeltraject of een geïndividualiseerd traject volgt, wordt het studiegeld bij aanvang van het academiejaar bepaald op 30 studiepunten in het geval het gaat om een traject tussen de 25 en 35 studiepunten. Voor andere trajecten wordt het initieel te betalen studiegeld forfaitair bepaald. In de loop van het academiejaar wordt op grond van het effectief individueel jaarprogramma van een student een herbepaling van het studiegeld uitgevoerd. Als dit aanleiding geeft tot een saldo: in het voordeel van de student, wordt dit ten spoedigste op het door hem opgegeven rekeningnummer teruggestort; in het voordeel van de hogeschool, wordt de student aangemaand tot bijkomende betaling en behoudt hij zijn rechten in elk geval tot de in de aanmaning bepaalde vervaltermijn voor de betaling. Artikel 30 Studiegeld en het individueel jaarprogramma De diverse categorieën studiegelden die in de hiernavolgende artikelen worden vermeld, zijn de studiegelden zoals ze bepaald worden op basis van het individueel jaarprogramma. De bedragen kunnen overeenkomstig de afspraken binnen de Associatie K.U.Leuven en tussen de instellingen van hoger onderwijs - maar binnen de decretale regels - aangepast worden, zonder dat dit reglement als geheel moet aangepast worden. De actuele bedragen en de regels voor terugbetaling zijn te vinden op Artikel 31 Studiegeld bij diploma- en creditcontracten Een student kan zich inschrijven voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen in eenzelfde academiejaar. In het kader van de berekening van de studiegelden worden alle inschrijvingen van een student onder diploma- en/of creditcontract in eenzelfde academiejaar binnen de hogeschool beschouwd als één inschrijving (uitzonderingen zie artikelen 32 en 33). M.a.w. onder inschrijving wordt hier begrepen een inschrijving onder diploma- en/of creditcontract voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen. Het studiegeld is voor niet-beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten samengesteld uit een vast gedeelte dat slechts eenmaal per academiejaar verschuldigd is en een variabel gedeelte per studiepunt. Als men inschrijft voor ten minste 54 en ten hoogste 66 studiepunten wordt een forfait aangerekend. Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

17 Voor de berekening van het variabel gedeelte worden alle studiepunten samengeteld van alle opleidingsonderdelen die door de student in de loop van het academiejaar worden opgenomen in alle opleidingen/contractvormen, behalve die studiepunten die thuishoren onder de artikelen 32 en 33. Voor beurstariefstudenten gelden vaste studiegelden onafhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten. Bijzondere studiegelden kunnen worden geheven voor bachelor-na-bacheloropleidingen, masterna-masteropleidingen en postgraduaatopleidingen. De lijst van de opleidingen die verhoogde studiegelden vragen, vindt men op: Telkens wanneer verhoogde studiegelden gevraagd worden, betaalt de student het vaste minimumbedrag. De rest van het hierna bepaalde studiegeld is het variabel gedeelte voor een geheel van 60 studiepunten per academiejaar. Een student die minder of meer studiepunten opneemt, betaalt het variabel studiegeld in dezelfde verhouding als het aantal studiepunten dat hij opneemt zich verhoudt tot 60, met dien verstande dat het bedrag voor een student die ten minste 54 studiepunten en ten hoogste 66 studiepunten opneemt vastgesteld wordt op basis van het bedrag overeenstemmend met een inschrijving voor 60 studiepunten. Voor de studiepunten boven 66, wordt 1/3 de van het verhoogde variabele deel aangerekend. Een student met onvoldoende leerkrediet, een negatief leerkrediet of een leerkrediet gelijk aan nul en waaraan toelating tot inschrijving wordt verleend, moet voor het gedeelte van zijn jaarprogramma waarvoor hij niet meer beschikt over leerkrediet het dubbele studiegeld betalen. Deze bepaling geldt niet voor beurs- en bijna-beurstariefstudenten. Op gemotiveerd verzoek via de studietrajectbegeleider kan de algemeen secretaris hierop een uitzondering toestaan (o.a. als zou blijken dat het leerkrediet in de databanken van de overheid niet correct berekend is). Artikel 32 Afzonderlijke inschrijvingen De inschrijvingen in de volgende opleidingen worden steeds beschouwd als afzonderlijke inschrijvingen: bachelor-na-bacheloropleidingen; master-na-masteropleidingen; postgraduaatopleidingen en andere trajecten van permanente vorming die leiden tot een getuigschrift. De bepalingen voor (bijna-)beurstariefstudenten met betrekking tot het verminderd bedrag van het studiegeld zijn niet van toepassing op de in het eerste lid vermelde opleidingen. Artikel 33 Inschrijvingen van beurstariefstudenten De inschrijvingen van beurstariefstudenten worden eveneens beschouwd als afzonderlijke inschrijvingen. Artikel 34 Studiegeld en deelvrijstellingen De student moet zich voor opleidingsonderdelen met deelvrijstellingen volledig inschrijven. Deelvrijstellingen voor een opleidingsonderdeel geven geen aanleiding tot reductie van het studiegeld. Artikel 35 Afrondingsregels studiegeld Als de berekening van het studiegeld leidt tot een resultaat met decimalen, wordt het verkregen bedrag afgerond tot op één cijfer na de komma. Artikel 36 Studiegeld bij examencontracten Een student kan zich inschrijven voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen in eenzelfde academiejaar. Een examencontract leidt steeds tot een aparte inschrijving. In het kader van de berekening van de studiegelden worden alle inschrijvingen van een student onder examencontract in eenzelfde academiejaar binnen de hogeschool beschouwd als één inschrijving (uitzonderingen zie artikel 32). M.a.w. onder inschrijving wordt hier begrepen een inschrijving onder examencontract voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen. Het studiegeld is steeds samengesteld uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

18 Artikel 37 Studiegeld bij een combinatie van inschrijving onder een examencontract en een diploma- en/of creditcontract Een combinatie van een inschrijving onder diploma- en/of creditcontract met een inschrijving onder examencontract wordt als twee inschrijvingen beschouwd. Voor beide inschrijvingen zijn de overeenkomstige bepalingen betreffende het studiegeld van toepassing. Artikel 38 Studiegelden voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten Een student die het laatste jaar secundair onderwijs volgt en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten inschrijven, betaalt 50% van het studiegeld van een beurstariefstudent. Artikel 39 Studiegelden voor bachelor-na-bacheloropleidingen en master-namasteropleidingen met verhoogde studiegelden Een student die zich voor een tweede keer inschrijft voor eenzelfde opleiding met verhoogd studiegeld, moet voor de te hernemen opleidingsonderdelen een tweede keer een verhoogd studiegeld betalen. Artikel 40 Studiegelden voor postgraduaatopleidingen en andere trajecten van permanente vorming Voor postgraduaatopleidingen wordt het studiegeld per opleiding bepaald. De informatie vindt men in de betreffende opleidingsgids. Voor andere trajecten van permanente vorming die leiden tot een getuigschrift, wordt het studiegeld per traject bepaald. Voor deze trajecten wordt centraal een inschrijving genomen. Voor trajecten van permanente vorming die slechts leiden tot een attest van deelname, neemt men geen centrale inschrijving. In beide gevallen wordt het studiegeld via de centrale rekening aan de hogeschool betaald. Artikel 41 Aanrekening van studiekosten Specifieke kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke evenementen kunnen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding. Artikel 42 Uitschrijven en terugbetaling van studiegeld De regelingen in verband met het uitschrijven, eventuele terugbetalingen van studiegelden en veranderen van studierichting vindt men op Wie twijfelt aan zijn studiekeuze en zich wil heroriënteren kan ook terecht bij de studentenpsychologen ( Studenten die hun studies definitief willen stopzetten, bespreken dit ook met de studietrajectbegeleider ( Een student die de studie niet aanvat of voortijdig stopzet moet dit onmiddellijk meedelen aan de studentenadministratie en een document ondertekenen waarin de datum van stopzetting van de studie wordt vermeld. Deze mededeling kan ook gedaan worden per brief of via naar In dat geval geldt de poststempel of de datum van verzending van de als datum van stopzetting van de studie. Het vastleggen van de precieze datum van stopzetting van de studie is van belang voor de correcte invulling van allerhande attesten (bv. voor kinderbijslag, ziekenfonds, RVA, VDAB). Daarom volstaat het niet de stopzetting van de studie enkel mondeling of telefonisch mee te delen aan een docent, de studietrajectbegeleider of een andere medewerker van de hogeschool. Attesten voor uitgeschreven studenten worden pas afgeleverd nadat alle financiële verplichtingen voldaan zijn. In het kader van de studie- en studentenbegeleiding is ook voorzien dat een student die voortijdig uitschrijft een uitschrijfformulier invult. Het invullen van dit uitschrijfformulier is een verplicht element van de uitschrijfprocedure. Artikel 43 Wanbetaling Een student kan slechts deelnemen aan een examen als hij het verschuldigde studiegeld en de verschuldigde studiekosten betaald heeft of daarover een regeling getroffen heeft via STUVO- KHBO. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan wordt de inschrijving geschorst, worden de eventueel reeds behaalde resultaten als niet bestaande beschouwd en ontvangt de student geen credit- Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

19 bewijs voor de betrokken opleidingsonderdelen (zie ook artikel 162). Deze maatregelen blijven van kracht tot ze worden herroepen na betaling van de verschuldigde studiegelden en/of studiekosten. Een eventuele herinschrijving is slechts mogelijk na het betalen van de verschuldigde bedragen voor de reeds afgewerkte periode. Afdeling 3. Toelatingsvoorwaarden 3.1. Bepalingen die gelden voor alle opleidingen en opleidingsonderdelen Artikel 44 Algemene toelatingsvoorwaarden Voor toelating tot een opleiding of opleidingsonderdelen aan de hogeschool geldt dat de student in elk geval moet voldoen aan de decretale voorwaarden met de hierna bepaalde aanvullingen. Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de aanvang van het academiejaar. Uitzonderlijk kan een kandidaat-student tot de aanvang van de eerste examenperiode uitstel krijgen om aan de diplomavoorwaarden te voldoen. Als hij op dat ogenblik niet voldoet aan deze voorwaarden wordt hij uitgeschreven. Eventuele specifieke diplomavoorwaarden voor elke afzonderlijke opleiding (en de daarin opgenomen opleidingsonderdelen) staan vermeld in de opleidingsgids. Voor de toelating tot een opleiding moet de student beschikken over een voldoende leerkrediet, althans voor die opleidingen waarvoor het leerkrediet van toepassing is. Voor de overgang van een academische bachelor naar een academische master is het beschikken over een voldoende leerkrediet geen vereiste. Overeenkomstig artikel 116 kunnen afwijkingen op de bepalingen in verband met het leerkrediet worden toegestaan door het departementshoofd of de algemeen secretaris. Artikel 45 Taalvoorwaarden Een kandidaat-student met een diploma van buiten de Vlaamse Gemeenschap wordt enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als hij voldoet aan de taalvoorwaarden die gelden binnen de Associatie K.U.Leuven. De lijst met taalvoorwaarden is te vinden op Hierop worden geen uitzonderingen toegestaan, tenzij met het oog op de toelating tot een masteropleiding waarin onderzoekscompetenties een belangrijke rol spelen. Artikel 46 Anderstalige opleidingen of opleidingsonderdelen Voor de anderstalige opleidingen of opleidingsonderdelen worden de taalvereisten vermeld in de betreffende opleidingsgidsen Toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Artikel 47 Algemene diplomavoorwaarden voor een eerste inschrijving in een bacheloropleiding of een bachelor-na-bacheloropleiding Tot een bacheloropleiding worden toegelaten de personen die beschikken over: een Belgisch diploma van het secundair onderwijs; een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type; een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid; een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend. Als algemene toelatingsvoorwaarde voor een bachelor-na-bacheloropleiding geldt een bachelordiploma of hiermee gelijkwaardig geacht diploma van een hogeschoolopleiding (graduaat, ). De toelating tot inschrijving kan bovendien afhankelijk worden gesteld van een geschiktheidsonderzoek. Voor bachelor-na-bacheloropleidingen uit het studiegebied onderwijs geldt ook tewerkstelling in het onderwijs als een toelatingsvoorwaarde (in het bijzonder voor wie geen bachelor- of gelijkwaardig diploma kan voorleggen). Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

20 In de opleidingsgids wordt vermeld welke specifieke diploma s rechtstreeks toegang verlenen tot een bachelor-na-bacheloropleiding. Artikel 48 Specifieke toelatingsvoorwaarden Kandidaat-studenten die niet in het bezit zijn van de hierboven vermelde diploma's of getuigschriften kunnen tot een bacheloropleiding worden toegelaten op voorwaarde dat zij in de loop van het academiejaar van inschrijving de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben of bereiken. Daarenboven moet minimaal twee jaar verlopen zijn tussen het einde van het schooljaar waarin zij voor het laatst secundair onderwijs volgden en de aanvang van het academiejaar waarvoor zij inschrijven. De hogeschool onderzoekt via een assessmentcommissie of de kandidaat over het gemiddelde geschiktheidsniveau van de instromende studenten voor de toelating tot een bacheloropleiding beschikt. De assessmentcommissie neemt haar beslissing in elk geval vóór de start van het betrokken academiejaar of vóór de start van het tweede semester. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken als de kandidaat bewijst over een uitzonderlijke begaafdheid te beschikken. De kandidaten dienen hun aanvraag in tegen 1 juni of 1 september van het academiejaar dat het academiejaar waarin zij voor het eerst wensen in te schrijven, voorafgaat of uiterlijk 15 januari met het oog op de inschrijving vanaf het tweede semester. Artikel 49 Erkenning van de beslissingen van de assessmentcommissie binnen de Associatie K.U.Leuven Elke instelling van de Associatie K.U.Leuven erkent voor de toelating tot een gelijkaardige opleiding de beslissing genomen in de context van de assessmentprocedure Toelatingsvoorwaarden tot een initiële masteropleiding of een master-namasteropleiding Artikel 50 Algemene diplomavoorwaarden voor een inschrijving in een masteropleiding of een master-na-masteropleiding Als algemene toelatingsvoorwaarde voor een initiële masteropleiding geldt het bezit van een academisch bachelordiploma of hiermee gelijkwaardig geacht getuigschrift over een deel van een tweede cyclus van een uitdovende of reeds uitgedoofde opleiding (licentie, ingenieur, arts...). Als algemene toelatingsvoorwaarde voor een master-na-masteropleiding geldt een masterdiploma of hiermee gelijkwaardig geacht diploma van een tweede cyclus van een uitdovende of reeds uitgedoofde opleiding (licentie, ingenieur, arts,...). De toelating tot inschrijving kan bovendien afhankelijk worden gesteld van een geschiktheidonderzoek. In de opleidingsgids wordt vermeld welke specifieke diploma s, met inbegrip van diploma s behaald aan andere instellingen, rechtstreeks toegang verlenen tot een initiële masteropleiding of een master-na-masteropleiding. Desgevallend vermeldt de gids ook dat voor studenten met een diploma dat aan een andere instelling is behaald, wijzigingen aan het opleidingsprogramma van de masteropleiding kunnen plaatsvinden. Met het oog op het vlot doorstromen tussen opleidingen kan het departementshoofd beslissen dat een student een aangepast masterprogramma volgt in plaats van een voorbereidingsprogramma zoals beschreven in artikel 63. In dat aangepast programma kunnen, ter vervanging van onderdelen van het masterprogramma waarvoor hij vrijstelling verleent of ter vervanging van een keuzepakket, andere opleidingsonderdelen worden opgenomen uit de opleiding die rechtstreeks toelating verleent tot die masteropleiding, en dit ten belope van maximaal dezelfde studieomvang. Deze toelatingsvoorwaarden doen geen afbreuk aan de mogelijkheid tot inschrijving voor opleidingsonderdelen over opleidingen heen. Artikel 51 Bijkomende toelatingsmogelijkheden op grond van een schakel- of voorbereidingsprogramma Houders van een bachelordiploma uit het hoger professioneel onderwijs of een einddiploma van het oude type (graduaat, ) kunnen worden toegelaten tot een academische master na het succesvol voltooien van een schakelprogramma zoals beschreven in artikel 62. Houders van een academisch bachelordiploma dat niet rechtstreeks toegang verleent tot een bepaalde masteropleiding of houders van een masterdiploma dat niet rechtstreeks toegang verleent Onderwijs- en examenreglement KHBO goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT -2010 Goedgekeurd door de RvB d.d. 13 mei na advies van de ARa d.d. 2 maart en 20 april 2 Vooraf Deze algemene reglementen alsook de aanvullende

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 LUCA School of Arts, departement Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel-Gent ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 2 Inhoudstafel Titel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2012 2013 Het onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Het

Nadere informatie

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT 2010-2011 2 Vooraf Deze algemene reglementen alsook de aanvullende departementale reglementen zijn ondergeschikt aan de decretale bepalingen

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT 2012-2013 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Deze algemene reglementen alsook de aanvullende departementale reglementen zijn ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement. Onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven

Onderwijs- en examenreglement. Onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven Onderwijs- en examenreglement Onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 2009-2010 zoals goedgekeurd op de Academische Raad van 09.03.2009 en gewijzigd d.d. 11.05.2009 INHOUDSTAFEL Vooraf TITEL I.

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement Thomas More Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 4 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 5 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT...12 Afdeling 1. Inschrijving

Nadere informatie

ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT 2012 2013 INHOUDSTAFEL DEEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN 2 DEEL 2: ONDERWIJSREGELING 8 Afdeling 1 Toetredingsovereenkomsten 8 1.1. Diplomacontract, creditcontract en examencontract

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen.

Nadere informatie

Thomas More Kempen. Onderwijs- en examenreglement

Thomas More Kempen. Onderwijs- en examenreglement Thomas More Kempen Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2012-2013 Versie 20 december 2012 Inhoudsopgave TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 4 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT... 12 Afdeling 1. Inschrijving

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 OER 2015 2016 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN... 16 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 16 Artikel 1 Keuzemogelijkheden...

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Ouderinfo-avond 25-10-2016 Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Inleiding Doel is volgende begrippen toe te lichten o o o o Studiepunten Centraal in alle begrippen Leerkrediet

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO Professionele opleidingen INHOUDSTAFEL OPDRACHTVERKLARING HUB-KAHO... 9 INLEIDENDE BEPALINGEN... 10 TOEPASSINGSGEBIED... 11 DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016 Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten PXL-MAD academiejaar 2015-2016 Goedgekeurd door de School of Arts op 17 juni 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel

Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, verder

Nadere informatie

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen STUDENTENBELEID STUDENTENVOORZIENINGEN STUDENTENADVIESDIENSTEN NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 BE-3000 LEUVEN AAN VAN DATUM C.C. Studentenadviesdiensten Ruth Stokx 2009-06-25 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN MEMO

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Infosessie voor ouders. 1 juli 2019

Infosessie voor ouders. 1 juli 2019 Infosessie voor ouders 1 juli 2019 Programma Studeren aan de KULeuven door Koen Paes (dienst studentenbegeleiding) Studentenleven door Daphne Certyn (VTK) Wat na de ijkingstoets? door Koen Paes Vooraf

Nadere informatie

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Contracttypes Als student kan je je onder verschillende soorten contracten inschrijven aan een instelling naargelang wat je wil bereiken (diploma-, credit- en examencontracten). 1. WAT VOORAF

Nadere informatie

Leerkrediet

Leerkrediet Wat is het leerkrediet? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING voor de studenten van de UHasselt en de tul

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING voor de studenten van de UHasselt en de tul ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING voor de studenten van de UHasselt en de tul Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, juli 2004, juni en juli 2005, juni 2006, juni 2007, juli 2008

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Gedragscode Onderwijstaal Universiteit Antwerpen UITGANGSPUNTEN

Gedragscode Onderwijstaal Universiteit Antwerpen UITGANGSPUNTEN Gedragscode Onderwijstaal Universiteit Antwerpen (Raad van Bestuur, 23 april 2013, 27 mei 2014, 31 maart 2015, 12 april 2016, 28 maart 2017 en 27 maart 2018) UITGANGSPUNTEN De Universiteit Antwerpen wenst

Nadere informatie

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw Lange Nieuwstraat 55 2000 Antwerpen Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT COLOFON Dit reglement werd samengesteld door de projectgroep

Nadere informatie

Versie goedgekeurd door de Academische Raad van 10 mei Onderwijs-en examenreglement HUB KAHO

Versie goedgekeurd door de Academische Raad van 10 mei Onderwijs-en examenreglement HUB KAHO Versie goedgekeurd door de Academische Raad van 10 mei 2012 Onderwijs-en examenreglement 2012 2013 HUB KAHO Opdrachtverklaring In onze instellingen staan de studenten centraal. Wij valoriseren hun talent

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2011-2012

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 1 Inhoud OPDRACHTVERKLARING... 10 TITEL I: BEGRIPPENLIJST... 11 TITEL II: ONDERWIJSREGLEMENT... 21 Toepassingsgebied... 21 Afdeling 1 Soorten inschrijvingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen WERKEN EN STUDEREN Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

informatiegids vrijstellingen campus Brugge en campus Oostende

informatiegids vrijstellingen campus Brugge en campus Oostende informatiegids vrijstellingen campus Brugge en campus Oostende Inhoud Wat is EVK? Wat is EVC? Kom je in aanmerking voor een vrijstelling op basis van een EVK? Hoe kun je vrijstellingen verkrijgen? Kom

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 12.10.2004 MONITEUR BELGE 71039 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2016-2017 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

Thomas More Antwerpen Thomas More Mechelen. Onderwijs- en Examenreglement

Thomas More Antwerpen Thomas More Mechelen. Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Antwerpen Thomas More Mechelen Onderwijs- en Examenreglement Academiejaar 2012-2013 Versie 20 december 2012 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 4 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT...

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT TOETREDINGSOVEREENKOMST ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2007 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de artikelen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2019-2020 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2017-2018 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2018 2019 VOORWOORD Beste lezer van het Onderwijs- en Examenreglement, Ik besef zeer goed dat het doornemen van een tekst als het UCLL Onderwijs- en Examenreglement niet gelijk

Nadere informatie

Sjabloon aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- en/of masteropleiding

Sjabloon aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- en/of masteropleiding Sjabloon aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- en/of masteropleiding Decretale context De aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten MAD-FACULTY. academiejaar

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten MAD-FACULTY. academiejaar Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten MAD-FACULTY academiejaar 2014-2015 Goedgekeurd door het MAD-bestuur op 18 juni 2014. Goedgekeurd door de MAD-raad op 30 juni 2014.

Nadere informatie

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009.

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. EXAMENREGLEMENT Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. Voorafgaande beschouwingen Bij het opstellen van het

Nadere informatie

Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op kunstopleidingen georganiseerd binnen MAD-faculty.

Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op kunstopleidingen georganiseerd binnen MAD-faculty. Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op kunstopleidingen georganiseerd binnen MAD-faculty. Onderwijsregeling 1. Opleidingen Artikel 1.1 Opleidingsaanbod en studieomvang van opleidingen 1.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS OER 2018-2019 LUCA School of Arts goedgekeurd door Raad van Bestuur d.d. 9 mei 2018 na positief advies van de Academische Raad d.d. 30 april 2018 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2018-2019 VAN LUCA SCHOOL

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2017 2018 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 8 ONDERWIJSREGLEMENT... 15 DEEL 1 TOELATINGSVOORWAARDEN... 15 1.1 Bepalingen die gelden voor alle opleidingen en opleidingsonderdelen

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT TOETREDINGSOVEREENKOMST ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2006 2007 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de artikelen

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014 HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN Informatiebrochure 2014 2 Mijenko Bernfest istock Thinkstock Mijenko Bernfest istock Thinkstock Inhoud 4 Inleiding 6 Organisatie van het hoger onderwijs 6 Instellingen 6 Opleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2015-2016 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL 2008-2009 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Definities Hoofdstuk 3: Organisatie van het academiejaar Hoofdstuk 4: Organisatie

Nadere informatie

Studievoortgangsbeleid AJ 18-19

Studievoortgangsbeleid AJ 18-19 Studievoortgangsbeleid AJ 18-19 Om erover te waken dat je zoveel mogelijk studievoortgang maakt en niet in de problemen komt met je leerkrediet, heeft Hogeschool PXL in haar onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

IV. Bijzondere vooropleidingseisen en bijkomende inschrijvingsvoorwaarden voor een bachelorsopleiding

IV. Bijzondere vooropleidingseisen en bijkomende inschrijvingsvoorwaarden voor een bachelorsopleiding = = = ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING voor de studenten van de UHasselt en de tul= Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, juli 2004, juni en juli 2005, juni 2006, juni 2007 Goedgekeurd

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

onderwijs- en examenreglement

onderwijs- en examenreglement 1 onderwijs- en examenreglement 2018-2019 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2018-2019 / VIVES 3 Inhoudstafel Vooraf 7 1 Onderwijsreglement 8 1.1 Toelatingsvoorwaarden 8 Art.1. Algemene toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2019 2020 VOORWOORD Goede afspraken maken goede vrienden Beste studenten en docenten, Het Onderwijs en Examenreglement (OER) van UCLL is voor jullie een zeer belangrijke tekst.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen...

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen... OER 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen Inhoudstafel 1 Begripsbepaling... 5 Art. 1.1 Begripsbepaling... 5 2 Inleidende bepalingen... 12 Art.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2011-12 www.howest.be 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de geldende decreten op het Vlaams

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2012-13 www.howest.be 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN... 10

Nadere informatie

Bewijs je bekwaamheid. Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC)

Bewijs je bekwaamheid. Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC) Bewijs je bekwaamheid Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC) Bewijs je bekwaamheid Inhoud Inleiding 2 1 Flexibele studievoortgang op basis van EVK en EVC

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen Faculteit Rechten Faculteit Wetenschappen Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. academiejaar

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. academiejaar Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten PXL-MAD School of Arts academiejaar 2018-2019 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 31 mei 2018. Onderwijsregeling, examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Voor de leesbaarheid van de tekst wordt enkel de mannelijke persoonsvorm gebruikt. De bepalingen over (kandidaat-)studenten gelden uiteraard zonder genderonderscheid.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Faculteit bedrijfseconomische wetenschappen Faculteit geneeskunde Faculteit rechten Faculteit wetenschappen 2 Onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling

Nadere informatie

ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018

ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018 ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018 I. Kennismaking II. Need to know III. Online leerplatform: Canvas IV.Timemanagement I. Kennismaking Studiebegeleiding Een gemotiveerd team van gespecialiseerde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2016 2017 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 3 ONDERWIJSREGLEMENT... 10 DEEL 1 TOELATINGSVOORWAARDEN... 10 1.1 Bepalingen die gelden voor alle opleidingen en opleidingsonderdelen

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012 Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012 05/07/2011-1 Inhoud Hoofdstuk I. Kader en Definities...4 Hoofdstuk II. Inschrijvingen en studiecontracten...5 Afdeling 1. Inschrijvingen... 5 Artikel 1. -

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2016-2017 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Faculteit Mens en Welzijn Faculteit Natuur en Techniek Faculteit Bedrijf en Organisatie School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 http://www.hogent.be/studeren/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul

Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul 2014-2015 Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul Onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling voor studenten van UHasselt en tul Goedgekeurd door

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Met departementale aanvullingen: Gezondheidszorg Academiejaar 2012-2013 INHOUD 0 INLEIDING... 7 0.1 KdG-mailadres... 7 0.2 Berichtgeving... 7 0.3 Personalia

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie