ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT"

Transcriptie

1 ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT

2 INHOUDSTAFEL DEEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN 2 DEEL 2: ONDERWIJSREGELING 8 Afdeling 1 Toetredingsovereenkomsten Diplomacontract, creditcontract en examencontract Keuzemogelijkheden Diplomacontract Creditcontract Examencontract Combineerbaarheid van contracten Combinatiemogelijkheden Combinatie leidt niet tot bijkomende examenkansen Modeltraject en geïndividualiseerd traject Modeltrajecten Geïndividualiseerd traject Beroepsmogelijkheden Wijziging van studiecontract Wijzigingen op verzoek van de student Wijzigingen van het contracttype Wijzigingen van de contractinhoud Wijzigingen van opleiding Gevolgen voor het leerkrediet Beroepsmogelijkheden Wijzigingen van het programma-aanbod door de KHLim 12 Afdeling 2 Inschrijvingsregels en studiegelden Inschrijvingsregels Inschrijven is een overeenkomst tot stand brengen Duur van de overeenkomst Ogenblik van inschrijven Specifiek vereiste toelating voor inschrijving Bijzondere voorwaarden voor creditcontracten en examencontracten met het oog op het verwerven van individuele creditbewijzen Studiegeld Algemeen Studiegeld voor diplomacontracten, examencontracten en creditcontracten Het studiegeld bij diploma- en creditcontracten Het studiegeld bij examencontracten Het studiegeld bij een combinatie van inschrijving onder een examencontract en een diploma- en/of creditcontract 16 KHLim OER

3 Studiegelden voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten Studiegelden voor bachelor-na-bacheloropleidingen met verhoogde studiegelden Studiegelden voor postgraduaatopleidingen en andere trajecten van permanente vorming Aanrekening van extra-studiekosten Betalingsvoorwaarden Wanbetaling, uitschrijven en veranderen van studierichting 17 Afdeling 3 Toelatingsvoorwaarden Bepalingen die gelden voor alle opleidingen en opleidingsonderdelen Algemeen Taalvoorwaarden Toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Algemene diplomavoorwaarden voor een eerste inschrijving in een bacheloropleiding Specifieke toelatingsvoorwaarden Toelatingsvoorwaarden tot een initiële masteropleiding Algemene toelatingsvoorwaarden Bijkomende toelatingsvoorwaarden op grond van een schakel- of voorbereidingsprogramma Specifieke voorwaarden voor de toelating tot andere opleidingen Bachelor- en masteropleidingen met verminderde studieomvang Specifieke lerarenopleiding Postgraduaatopleidingen en andere trajecten van permanente vorming Schakel- en voorbereidingsprogramma s 21 Afdeling 4 Opbouw van de opleidingen Opleidingen en programma s: organisatie, aanbod en structuur Organisatie van de studies en van het academiejaar Aanbod van de KHLim Algemeen Overzicht van de opleidingen Informatiesessies Opleiding en opleidingsfase Bachelor- en masteropleidingen Opleidingsprogramma s met vermindering van studieomvang Schakelprogramma s Voorbereidingsprogramma s Specifieke lerarenopleidingen Postgraduaatopleidingen en andere opleidingen van permanente vorming Beroepsmogelijkheid Vermeldingen met betrekking tot een opleiding in de studiegids Vermeldingen per opleiding Vermeldingen per opleidingsonderdeel 25 KHLim OER

4 4.3. Opleidingsmodel; semesterexamensysteem; studietijd en studiepunten Opleidingsmodel Structuur van het academiejaar Studietijd en studiepunten Studiepunten Verdeling van de studiepunten over de opleiding Studietijd Gedragscode met betrekking tot de taalregeling Algemene bepaling van onderwijs- en bestuurstaal Opleidingsonderdelen die in elk geval in een andere taal worden georganiseerd Andere opleidingsonderdelen die in een andere taal worden georganiseerd Opleidingen volledig in een andere taal Kwaliteitsbewaking 28 Afdeling 5 Elementen voor de vaststelling van het jaarprogramma van de individuele student Samenstelling van het jaarprogramma voor de individuele student Algemene informatie Voltijdse bachelor- en masteropleidingen en anders opgebouwde trajecten Het jaarprogramma van studenten met vrijstellingen Vrijstellingen, overname van examencijfers, creditbewijzen en bewijzen van bekwaamheid Vrijstelling of overdracht van examencijfers Creditbewijs Definitie en vastlegging Verwerven van een creditbewijs Voorwaarden voor studenten uit uitdovende opleidingen Omvang van een creditbewijs Procedure voor het verkrijgen van een vrijstelling op basis van een creditbewijs of bewijs van bekwaamheid Algemene bepalingen Vrijstelling op basis van creditbewijs of studiebewijs Vrijstelling op grond van eerder verworven competenties die geen weerslag vonden in een creditbewijs of studiebewijs Beoordeling van equivalentie Omvang en mededeling van een vrijstelling Bewaren van beslissingen Beroepsmogelijkheid Geldigheidsduur van creditbewijzen, andere studiebewijzen en bewijzen van bekwaamheid Duur Eventueel actualiseringsprogramma Behalen van een diploma na het verkrijgen van vrijstellingen Inschrijven voor opleidingsonderdelen en afleggen van examens Algemeen principe Opnamebeperkingen Voor studenten die zich voor het eerst inschrijven in een bacheloropleiding Voor studenten in een voltijds modeltraject die al in een vroeger academiejaar waren ingeschreven 35 KHLim OER

5 Voor studenten die al opleidingsonderdelen uit aansluitende opleidingen kunnen opnemen Afwijkingen Volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens in een andere opleiding of aan andere instellingen Maatregelen van studievoortgang Aantal inschrijvingskansen Studieadvies ten aanzien van alle studenten Niet-bindend studieadvies, studievoortgangsbewaking en weigering van inschrijving Niet-bindend studieadvies na een eerste inschrijving in een bacheloropleiding Studievoortgangsbewaking Studievoortgang en weigering van inschrijving Beroepsmogelijkheid 38 Afdeling 6 Rechten, plichten en rechtsbescherming Rechten en plichten van de student Gelijke behandeling Studenten met een functiebeperking Bijzonder statuut Topsport en studie Andere Openbaarheid van bestuur Onpartijdigheid Recht op verdediging Motiveringsplicht Specifieke rechten en plichten Inspraakregeling van de studenten Rechtsbescherming en behandeling van klachten Ombudsdiensten In verband met de onderwijsverzorging In verband met examens Procedure ter behandeling van formele klachten In verband met de onderwijsverzorging In verband met beslissingen over een individuele student Tuchtreglement Algemeen Bevoegdheid Tuchtcommissie Sancties Gedragscode Aanwezigheid van studenten bij onderwijsactiviteiten Gedragscode voor het gebruik van KHLim-infrastructuur Gedragscode bij het gebruik van audio- en beeldopnames 44 KHLim OER

6 DEEL 3: EXAMENREGLEMENT 45 Afdeling 1 Algemene bepalingen 45 Afdeling 2 Organisatie van de examens 46 Afdeling 3 Deelname aan de examens 48 Afdeling 4 Afwijkende examenregelingen 49 Afdeling 5 Examens over opleidingsonderdelen uit vervolgopleidingen 50 Afdeling 6 Examens afgelegd in een andere opleiding of instelling 50 Afdeling 7 Examenombudspersoon 51 Afdeling 8 Verloop van de examens 52 Afdeling 9 De examencommissies en hun bevoegdheid 54 Afdeling 10 Beraadslaging 56 Afdeling 11 Mededeling en bespreking van de examenresultaten 59 Afdeling 12 Hernemen van (examens over) opleidingsonderdelen en verzaken aan tolerantiemogelijkheden 61 Afdeling 13 Geschillenregeling 63 Afdeling 14 Wijzigingen 65 DEEL 4: OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN 66 Onderwijsaanbod MDa 66 Onderwijsaanbod IWT 67 Onderwijsaanbod GEZ 68 Onderwijsaanbod HB 69 Onderwijsaanbod LER 69 Onderwijsaanbod SAW 69 Overige opleidingen 70 KHLim OER

7 DEEL 5: STUDIEGELDEN VOOR HET ACADEMIEJAAR Studiegeld bij diploma- en creditcontracten Studiegeld bij examencontracten Studiegeld bij combinatie van examencontract en diploma- en/of creditcontract Buitenlandse studenten niet behorend tot de Europese Hoger Onderwijsruimte Andere inschrijvingen 72 KHLim OER

8 VOORAF Dit reglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Deze teksten zijn terug te vinden op: Voor de studenten van een opleiding die gemeenschappelijk georganiseerd wordt in het kader van een samenwerkingsverband met een andere hogeschool of universiteit, heeft de reglementering die tussen de samenwerkende onderwijsinstellingen werd afgesproken, voorrang op de bepalingen van dit examenreglement. Alle verwijzingen in deze regeling en in dit reglement naar personen en functies slaan zowel op vrouwelijke als mannelijke personen. Alle verwijzingen naar het departementshoofd hebben ook betrekking op zijn gemandateerde. KHLim OER

9 DEEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN Actualiseringsprogramma: een programma dat kan worden opgelegd aan studenten die over een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid beschikken dat meer dan vijf kalenderjaren tevoren is verworven en dat de student wenst te valoriseren in de context van een nog niet afgeronde of een andere opleiding. Afstudeerrichting: een differentiatie in een opleidingsprogramma die ten minste 30 studiepunten verschilt van een andere differentiatie in de opleiding. Assessmentcommissie: een of meerdere centrale commissies opgericht binnen de KHLim met het oog op het: evalueren of een student die niet beschikt over een diploma van het secundair onderwijs toch kan worden toegelaten tot een bacheloropleiding; of evalueren van een verzoek tot erkenning van eerder verworven competenties conform de richtlijnen verstrekt door de validerende instantie van de associatie K.U.Leuven. Associatie K.U.Leuven: samenwerkingsverband tussen de K.U.Leuven en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. De samenstelling van het samenwerkingsverband en de beschrijving van de organen en de werkingsterreinen zijn te vinden op associatie.kuleuven.be. Attest van permanente vorming: aanwezigheidsattest dat bewijst dat iemand zonder examen deelnam aan een activiteit van permanente vorming. Bekwaamheidsonderzoek: het onderzoek van de competenties van een persoon, met het oog op het afleveren van een bewijs van bekwaamheid. Beraadslaging: de samenkomst van een examencommissie die de resultaten van de examens over de opleidingsonderdelen vastlegt. De examencommissie stelt vast of de student geslaagd is voor het geheel van een opleiding, legt hiervoor het eindresultaat vast en desgevallend de graad van verdienste. Een beraadslaging kan ook ad hoc worden gehouden wanneer er zich betwistingen voordoen ten aanzien van een examenresultaat. Bewijs van bekwaamheid: het bewijs dat een student op grond van een eerder opgedane ervaring of een eerder gevolgde opleiding waarin geen evaluatie plaatsvond de competenties heeft verworven eigen aan het niveau van bachelor in het hoger professioneel onderwijs of het academisch onderwijs, of het masterniveau, of een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen. Dit bewijs wordt afgeleverd door een validerende instantie en bestaat uit een papieren document of een registratie in een gegevensbank. Competentie: geïntegreerde kennis, vaardigheden en attitudes waardoor iemand in staat is om effectieve, kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaald beroep of een bepaalde functie/rol. Contracttype: keuze die een student maakt om het opleidingsaanbod geheel of gedeeltelijk te doorlopen via ofwel: een diplomacontact; een creditcontract; een examencontract (met het oog op het behalen van een diploma of een credit). Deze contracttypes zijn ook van toepassing bij postgraduaten. Creditbewijs: de erkenning van het feit dat een student aan de KHLim of een andere instelling van hoger onderwijs op grond van een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een papieren document of een registratie in een gegevensbank. De verworven studiepunten, verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden weergegeven als "credits". KHLim OER

10 Creditcontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de KHLim en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. Diploma: het document dat op het einde van een bachelor- of masteropleiding aan een voor het geheel van de opleiding geslaagde student wordt afgeleverd en waarin de belangrijkste identificatiegegevens van de student en de opleiding worden opgenomen. Diplomacontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de KHLim en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een diploma of een getuigschrift van een opleiding. Diplomasupplement: het overeenkomstig Europese standaarden opgestelde document waarin de niet in het diploma vermelde bijzondere karakteristieken van de opleiding en van de studieresultaten worden vermeld; dit document bevat in het bijzonder de creditbewijzen voor de geslaagde student. Europese Economische Ruimte (EER): samenwerkingsverband tussen Europese landen, bestaande uit de Europese Unie (samenstelling zie : europa.eu.int/abc/index_en.htm), Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Europese Hoger Onderwijsruimte (EHOR): samenwerkingsverband tussen Europese landen om te komen tot een transparant systeem van hoger onderwijs in Europa; de lijst van participerende landen is te vinden op EVC: een "eerder verworven competentie", zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. EVK: een "eerder verworven kwalificatie", zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen het reguliere onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, met uitzondering van creditbewijzen die binnen eenzelfde opleiding worden gevaloriseerd. Een creditbewijs van een andere Vlaamse instelling van hoger onderwijs of van een andere opleiding binnen de eigen instelling is een EVK. Examen: een beoordelingssituatie waarin wordt nagegaan of de student op grond van zijn studie (deel)competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Een examen kan plaatsvinden op één bepaald moment, maar kan ook verlopen onder de vorm van een in de tijd gespreide reeks activiteiten zoals bij een stage of vormen van permanente evaluatie. Een opleidingsonderdeel kan geëxamineerd worden aan de hand van deelexamens. Examencontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de KHLim en de student die zich inschrijft voor het deelnemen aan een examen met het oog op het behalen van: een diploma of getuigschrift van een opleiding; of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. Examenperiode: een periode voorbehouden voor de organisatie van en de beraadslaging over examens. Formatieve toetsen: toetsen die studenten tussentijdse informatie geven over de bereikte en niet-bereikte leerdoelen, over de effectiviteit en de efficiëntie van hun leerproces. Het doel is het leerproces van de studenten te optimaliseren. De resultaten van formatieve toetsen worden niet verrekend in de eindresultaten. Geïndividualiseerd studietraject: een programma dat afwijkt van een modeltraject en dat kan worden toegestaan aan een student op zijn gemotiveerd verzoek. Generatiestudent: een student die zich in een bepaald academiejaar voor het eerst inschrijft met een diplomacontract. Het statuut voor een generatiestudent geldt voor dat volledige academiejaar. KHLim OER

11 Getuigschrift van permanente vorming: document dat bewijst dat iemand geslaagd is voor een examen over een activiteit van permanente vorming. Graad: aanduiding van bachelor of master verleend op het einde van een opleiding. Graad van verdienste: bijzondere vermelding die wordt gegeven op het einde van een bachelor- of masteropleiding. Individueel jaarprogramma (IJP): het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student opneemt in één academiejaar. Individueel overzichtsrapport (IOR): het (elektronisch) document dat op elk moment van de studie een overzicht geeft van de stand van zaken met betrekking tot de studievoortgang van de individuele student. Individueel studieprogramma (ISP): de som van de jaarprogramma s die een individuele student opneemt met het oog op het verwerven van een diploma of getuigschrift of met het oog op het verwerven van één of meer creditbewijzen. Leerkrediet: door de Vlaamse gemeenschap aan een student toegekend krediet, uitgedrukt in studiepunten, om één of meerdere opleidingen of opleidingsonderdelen te voltooien. Informatie is terug te vinden op: Masterproef: werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Materiële vergissing: elke samenstelling van een individueel studie- of jaarprogramma waarbij niet aan de wettelijke of reglementaire voorwaarden is voldaan en waardoor bijgevolg de examenbeoordeling niet correct is verlopen, evenals elke materiële daad waardoor een verkeerd examencijfer als resultaat voor de student is doorgegeven. Modeltraject: een traject dat bestaat uit een voor een opleiding opgesteld opleidingsprogramma, waarbij met opname van plicht- en keuzemogelijkheden wordt verduidelijkt hoe een student binnen een vooropgestelde duur het aan de opleiding verbonden diploma of getuigschrift kan behalen. Een modeltraject kan doorlopen worden onder de vorm van een standaardtraject of een flexibel traject. Een modeltraject omvat elke trajectvariant waarvoor een student geen toelating moet vragen. Standaardtraject: een traject waarbij de student een modeltraject volgt, ofwel door alle opleidingsonderdelen van een opleidingsfase op te nemen in het academiejaar, ofwel door binnen een academiejaar een vooraf door de opleiding bepaald vast pakket opleidingsonderdelen op te nemen. Flexibel traject: een modeltraject dat de student volgt door in één academiejaar opleidingsonderdelen van meerdere opleidingsfasen te combineren. Opleiding of programma: de structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma of getuigschrift. Opleidingsfase: coherent gedeelte van een opleiding, met het oog op de structurering van het studietraject en de bewaking van studievoortgang. Opleidingsonderdeel: een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake geïntegreerde kennis, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel omvat ten minste drie gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijk beoordelingscijfer. KHLim OER

12 Overdracht: het overdragen van een eerder behaald cijfer voor een deel van een opleidingsonderdeel naar een volgende examenzittijd van hetzelfde academiejaar of een nieuwe inschrijving. Dit kan enkel in het geval men geslaagd is voor dit deel (ten minste 10/20 of geslaagd) en het deel van het opleidingsonderdeel beschreven is in de studiegids als een nauwkeurig afbakenbaar onderdeel dat in gehele studiepunten kan uitgedrukt worden. Permanente vorming: onderwijsprogramma's van (meestal) beperkte omvang ter specialisatie of ter actualisatie van de wetenschappelijke kennis of ter verbreding of verdieping van competenties. Postgraduaat getuigschrift: document dat bewijst dat iemand geslaagd is voor een postgraduaatopleiding. Postgraduaatopleiding: opleiding van permanente vorming, waarbij een consistent geheel van ten minste 20 studiepunten wordt aangeboden. Raad van Europa: samenwerkingsverband tussen landen van Europa en specifieke andere partners met het oog op bescherming van bepaalde rechten van hun onderdanen. Schakelprogramma: een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Het programma beoogt algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bij te brengen. Schriftelijke melding: ondubbelzinnige mededeling van een verzoek(schrift), intentie of beslissing op een andere dan mondelinge wijze (per brief, per , per fax, ). Studie-efficiëntie: de verhouding tussen het aantal verworven en het aantal feitelijk opgenomen studiepunten in een academiejaar binnen eenzelfde opleiding. Studiegeld: het bedrag te betalen door de student voor de deelname aan onderwijsleeractiviteiten en/of examens. Studiegids: Een beschrijving van de belangrijkste elementen van de opleidingsonderdelen van een opleiding (de ECTS - European Credit Transfer System - fiche: competenties, doelstellingen, leerlijn en onderwijsmethoden, studie- en verwerktijd, evaluatiemodaliteiten en studiemateriaal). Verder bevat de studiegids de specifieke opleidingsinformatie waarin de nodige aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement van de KHLim worden geformuleerd. Studieomvang: het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel of aan een opleiding. Studiepunt: een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en examenactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. Er worden enkel gehele studiepunten toegekend: feitelijk opgenomen studiepunten zijn de studiepunten waarvoor men inschrijft en nog effectief examen moet afleggen; verworven studiepunten zijn de studiepunten waarvoor men een creditbewijs verworven heeft. In de opleiding verpleegkunde en vroedkunde stemt 1 studiepunt overeen met ten minste 26 en ten hoogste 30 uren. Studietijd: totale tijdsinvestering die van een student verwacht wordt met betrekking tot een afzonderlijk opleidingsonderdeel of met betrekking tot een studieprogramma als geheel. Studietrajectbegeleiders: personen die instaan voor alle begeleiding waarop een student een beroep kan doen tijdens instroom, doorstroom en uitstroom. KHLim OER

13 Studievoortgangsbeslissing: één van de volgende beslissingen: een examenbeslissing, zijnde elke beslissing die, al dan niet op grond van een beraadslaging, een eindoordeel inhoudt over het voldoen voor een opleidingsonderdeel, meerdere opleidingsonderdelen van een opleiding, of een opleiding als geheel; een examentuchtbeslissing, zijnde een sanctie opgelegd naar aanleiding van onregelmatigheden in het kader van een examen; de toekenning van een bewijs van bekwaamheid, dat aangeeft dat een student op grond van eerder verworven kwalificaties of eerder verworven competenties bepaalde competenties heeft verworven; de toekenning van een vrijstelling, zijnde de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel, of een deel ervan, examen af te leggen; een beslissing waarbij het volgen van een schakel- en/of voorbereidingsprogramma wordt opgelegd en waarbij de studieomvang van dergelijk programma wordt vastgesteld; het opleggen van een maatregel van studievoortgangsbewaking. Titularis van een opleidingsonderdeel: het personeelslid dat door de KHLim officieel is aangesteld als de opdrachthouder voor een opleidingsonderdeel. Toetredingsovereenkomst: de overeenkomst tussen KHLim en de student waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd. De overeenkomst wordt gesloten door de inschrijving van de student in één van de volgende types: diplomacontract, creditcontract of examencontract; het onderwijs- en examenreglement van de KHLim maakt integraal deel uit van de toetredingsovereenkomst. Tolerantie: Tekorten van 8/20 of 9/20 die op het einde van de opleiding door de examencommissie worden toegestaan omdat ze beantwoorden aan het tolerantiekrediet en aan de tolerantievoorwaarden. Tolerantiekrediet: de omvang van de toegestane getolereerde onvoldoendes (uitgedrukt in studiepunten) voor een opleiding. Het tolerantiekrediet voor een opleiding bedraagt 10% van het feitelijk aantal opgenomen studiepunten van de opleiding als geheel. Validerende instantie: een door de associatie gemachtigde commissie met het oog op het uitreiken van een bewijs van bekwaamheid. Vervolgopleiding: Alle opleidingen die volgen op een initiële bacheloropleiding: master, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma, bachelor na bachelor en postgraduaat. Volgtijdelijkheid: de volgorde waarin men zich mag inschrijven voor opleidingsonderdelen in functie van het gevolgd hebben van, c.q. geslaagd zijn voor één of meerdere andere opleidingsonderdelen. Er worden drie mogelijke vormen van volgtijdelijkheid onderscheiden: strenge volgtijdelijkheid: de student moet in een vorig academiejaar het creditbewijs of ten minste een tolereerbaar onvoldoende hebben behaald om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel te mogen volgen; soepele volgtijdelijkheid: de student moet het opleidingsonderdeel vroeger hebben gevolgd, zonder noodzakelijkerwijs het creditbewijs te hebben behaald; gelijktijdigheid: de student moet het opleidingsonderdeel vroeger gevolgd hebben of gelijktijdig opnemen met een ander. Voorafnames: opleidingsonderdelen die een student volgt uit (een deel van) een volgende opleidingsfase van dezelfde of een erbij aansluitende opleiding. Voorbereidingsprogramma: een programma dat kan worden opgelegd aan een student die in het bezit is van een academisch bachelor- of masterdiploma dat niet op rechtstreekse wijze toelating verleent tot de masteropleiding waarvoor hij zich wenst in te schrijven. KHLim OER

14 Vrijstelling: de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel of een deel ervan een examen af te leggen, op grond van een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid. Voor dit opleidingsonderdeel of deel ervan wordt geen examencijfer in rekening gebracht bij het beoordelen over het slagen voor een opleiding en evenmin voor het toekennen van een graad van verdienste. KHLim OER

15 DEEL 2: ONDERWIJSREGELING Afdeling 1 Toetredingsovereenkomsten 1.1. Diplomacontract, creditcontract en examencontract Keuzemogelijkheden Bij de inschrijving schrijft een student in voor één of meer van de onderstaande types contracten: een diplomacontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift; een creditcontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen; een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. Door de inschrijving wordt de keuze voor een type overeenkomst definitief. Zij kan enkel gewijzigd worden op bepaalde tijdstippen en onder de daarin vermelde voorwaarden. De verdere invulling van de toetredingsovereenkomst vindt plaats zoals bepaald in deze onderwijsregeling Diplomacontract Bij een diplomacontract schrijft een student zich in op grond van de volgende elementen van het onderwijs- en examenreglement: het diploma of het getuigschrift dat de student wil behalen en de doelstellingen van het opleidingsprogramma; de studieomvang van de opleiding; de opleidingsonderdelen die in het opleidingstraject moeten of kunnen worden opgenomen en de studieomvang en volgtijdelijkheid, c.q. voortgangsvereisten van deze opleidingsonderdelen; de tijdsperiode waarop de inschrijving betrekking heeft; de voorwaarden voor het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel; in voorkomend geval de studieomvangvermindering voor het geheel van de opleiding of opleidingsonderdelen of delen ervan ten gevolge van vrijstellingen; het aantal examens per opleidingsonderdeel zoals bepaald in het examenreglement en in de studiegids; de examen- en beraadslagingsregels zoals bepaald in het examenreglement; de mogelijke maatregelen van studievoortgangbewaking; de bindende voorwaarden inzake studievoortgangbewaking. Een student schrijft zich ook in voor een diplomacontract als hij op grond van bewijzen van bekwaamheid meent vrijstellingen te kunnen krijgen voor alle opleidingsonderdelen van een opleiding. De student richt een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstellingen aan het departementshoofd en verwerft bij een positieve beslissing het overeenstemmende diploma of getuigschrift. In het geval van een negatieve beslissing wordt bepaald wat de student nog moet volgen om het diploma of getuigschrift te kunnen behalen Creditcontract Bij een creditcontract schrijft een student zich in op grond van de volgende elementen van het onderwijs- en examenreglement: het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen waarvoor de student een creditbewijs wil behalen; de studieomvang van het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen; de toelatingsvereisten voor de inschrijving voor het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen; de tijdsperiode waarop de inschrijving betrekking heeft; de voorwaarden voor het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel; KHLim OER

16 in voorkomend geval de studieomvangvermindering van delen van opleidingsonderdelen ten gevolge van vrijstellingen; het aantal examens per opleidingsonderdeel zoals bepaald in het examenreglementen en in de studiegids; de examenregels zoals bepaald in het examenreglement; de mogelijke maatregelen van studievoortgangbewaking; de bindende voorwaarden inzake studievoortgangbewaking. De opleidingen vermelden in hun studiegids hoe een inschrijving onder de vorm van een creditcontract afhankelijk kan zijn van volgtijdelijkheidsvoorwaarden of voortgangsvereisten Examencontract Als een student zich met een examencontract inschrijft met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift zijn de regels vermeld bij diplomacontract van toepassing. De regels vermeld bij creditcontract zijn van toepassing, als een student zich inschrijft met een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen. De student heeft in deze formule enkel recht op het afleggen van examens en kan geen beroep doen op de ondersteuning vanwege de hogeschool. Ook op andere ondersteunende diensten kan geen beroep gedaan worden. Evenmin kan de student gebruik maken van Toledo, tenzij hij hiervoor een gebruiksrecht betaalt van 50 euro (eenmalige som per academiejaar). De opleidingen bepalen in hun studiegids welke opleidingsonderdelen omwille van hun specifiek karakter niet in aanmerking komen voor een examencontract. Studenten met een examen- of creditcontract komen in aanmerking voor kinderbijslag indien ze voldoen aan volgende voorwaarden: voor ten minste 27 studiepunten ingeschreven zijn; geen vervangingsinkomen ontvangen; niet ouder zijn dan 25 jaar; tijdens het academiejaar niet meer dan 240 uur per kwartaal werken. Zij komen echter niet in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap Combineerbaarheid van contracten Combinatiemogelijkheden Een student kan tegelijkertijd of opeenvolgend inschrijven onder de vorm van: meerdere diplomacontracten; meerdere examencontracten; meerdere creditcontracten; een diplomacontract met een examencontract of een creditcontract; een examencontract met een creditcontract. Een student kan in eenzelfde academiejaar een opleidingsonderdeel slechts in één type contract opnemen. Bij overstap van een contractvorm naar de andere gelden de regels van de contractvorm waarnaar men overstapt. KHLim OER

17 Combinatie leidt niet tot bijkomende examenkansen Een examen dat een student in de context van een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma met betrekking tot een opleidingsonderdeel heeft afgelegd, telt als een gebruikte kans ook wanneer hij van contract verandert. Hij kan door contractverandering binnen het academiejaar of over academiejaren heen hierdoor niet meer examenkansen verwerven. Een student die het maximaal aantal kansen voor een opleidingsonderdeel in de context van een diplomacontract of examencontract met het oog op het behalen van een diploma heeft gehad, kan geen bijkomende kansen meer krijgen voor dat opleidingsonderdeel via een formule van een creditcontract Modeltraject en geïndividualiseerd traject Modeltrajecten Alle bachelor- en masteropleidingen, met uitzondering van sommige bachelor-na-bacheloropleidingen, worden voltijds georganiseerd. Een anders opgebouwd traject wordt per academiejaar volgens andere marges dan de voltijdse marges opgebouwd. Bij het vastleggen van deze marges wordt rekening gehouden met de studeerbaarheid van de opleiding voor een bepaalde doelgroep en het bevorderen van de studievoortgang. Aan de KHLim worden alle bachelor- en masteropleidingen ten minste in één andere dan voltijdse variant georganiseerd. De departementen bepalen welke spreiding in een anders opgebouwde variant mogelijk is: de studiegids verstrekt daarover precieze informatie. Sommige bachelor-na-bacheloropleidingen worden uitsluitend deeltijds georganiseerd. Een student kan een modeltraject volgen via standaardtrajecten of onder de vorm van een flexibel traject. De student die een opleiding volgt onder de vorm van een standaardtraject krijgt de garantie dat hij voor alle opleidingsonderdelen van de opleiding een volgbare uurroosterregeling en gebalanceerde examenregeling krijgt. Als dit uitzonderlijk voor schakel- en voorbereidingsprogramma s niet haalbaar is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de studiegids Geïndividualiseerd traject Een geïndividualiseerd traject kan op grond van een toelating door het departementshoofd worden toegekend aan: studenten die zich kunnen beroepen op uitzonderlijke individuele omstandigheden. Dit geldt onder meer voor studenten met een ernstige handicap, om ernstige medische redenen, voor erkende topsporters of kunstenaars; studenten die op basis van EVC en EVK een groot volume aan vrijstellingen hebben verworven. De studenten die een geïndividualiseerd programma willen volgen, richten een gemotiveerde en schriftelijke aanvraag tot het departementshoofd. Het departementshoofd onderzoekt de gronden voor een geïndividualiseerd traject en deelt de beslissing schriftelijk mee aan de student Beroepsmogelijkheden De student kan schriftelijk en gemotiveerd binnen de vijf kalenderdagen na de schriftelijke mededeling van de beslissing beroep instellen bij de directeur onderwijsbeleid tegen het niet toekennen van een geïndividualiseerd traject. Ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van het beroep deelt de directeur onderwijsbeleid de eindbeslissing schriftelijk en gemotiveerd aan de student mee. KHLim OER

18 1.3 Wijziging van studiecontract Wijzigingen op verzoek van de student Wijzigingen van het contracttype Na afloop van het eerste semester en vóór 15 maart, kan een student vragen om het type van zijn studiecontract (diploma-, credit- en examencontract) te wijzigen. Hij richt daartoe een gemotiveerde aanvraag tot het departementshoofd. Wijziging is maar mogelijk na instemming door het departementshoofd. Bij verandering van studiecontract wordt de inschrijving met de daarbij horende vermeldingen aangepast. Reeds betaalde studiegelden worden verrekend bij de omzetting Wijzigingen van de contractinhoud Onverminderd de bepalingen over de samenstelling van het jaarprogramma kan een student slechts een wijziging van de inhoud van het contract vragen tot en met: 1 december met betrekking tot het eerste semester; 15 maart met betrekking tot het tweede semester. Hij richt daartoe een gemotiveerde aanvraag tot het departementshoofd. De wijziging kan betrekking hebben op: de overgang tussen een geïndividualiseerd traject en een modeltraject; de overgang tussen een voltijds en een anders opgebouwd modeltraject; een wijziging in de samenstelling van het pakket opleidingsonderdelen binnen een modeltraject, een geïndividualiseerd traject of een creditcontract. Een wijziging is mogelijk na instemming van het departementshoofd. Er wordt hierover beslist uiterlijk 1 december met betrekking tot het eerste semester, uiterlijk 15 maart met betrekking tot het tweede semester. Na die data kan een wijziging slechts uitzonderlijk en op gemotiveerd verzoek worden toegestaan. Deze regels zijn niet van toepassing op de opleidingsonderdelen die de student verplicht werd bij een nieuwe inschrijving te hernemen Wijziging van opleiding Studenten die tijdens het academiejaar van opleiding wensen te veranderen, kunnen dit vóór 15 maart. Als de student tijdens het eerste semester en uiterlijk op 1 december wenst te heroriënteren en nog geen examens heeft afgelegd, wordt de student voor de opleiding uitgeschreven en heringeschreven voor de nieuwe opleiding door de Studentenadministratie. Indien er in de opleiding waarvoor eerst was ingeschreven reeds examenresultaten voor de eerste examenperiode voorliggen, blijft de inschrijving van de student voltijds: hij wordt uitgeschreven uit de oude opleiding en in de nieuwe ingeschreven. De opleidingsonderdelen uit het eerste semester, met uitzondering van de opleidingsonderdelen die nog niet werden opgestart, blijven staan in het individueel jaarprogramma en worden aangerekend. Voor de opleidingsonderdelen van de oude opleiding die over het hele jaar gespreid zijn en deze die enkel betrekking hebben op het tweede semester wordt de student uitgeschreven. De berekening van het studiegeld zal verlopen op basis van het effectief aantal opgenomen studiepunten in de loop van dat academiejaar. KHLim OER

19 De student kan in het individueel jaarprogramma van de nieuwe opleiding nog de opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen en erover examen afleggen in de tweede of derde examenperiode, rekening houdend met de regels van de volgtijdelijkheid. Het individueel jaarprogramma kan uitzonderlijk, in elk geval slechts met toelating van het departementshoofd nog bijkomend aangevuld worden: met opleidingsonderdelen uit het eerste semester; met het oog op de examens van de tweede examenperiode met de opleidingsonderdelen uit de nieuwe opleiding die over het gehele jaar gespreid zijn, voor zover er nog geen deelcijfers in het eerste semester zijn toegekend; met het oog op de examens van de derde examenperiode met de opleidingsonderdelen van de nieuwe opleiding die de student op eigen risico wenst af te leggen hoewel hij ze noch geheel noch deels heeft gevolgd. Studenten die na het eerste semester overkomen uit een andere instelling en zich heroriënteren, worden ingeschreven voor een anders opgebouwd traject, tenzij zij overeenkomstig het vorige lid toestemming krijgen om hun individueel jaarprogramma uit te breiden Gevolgen voor het leerkrediet Als referentiedata voor de recuperatie van het leerkrediet geldt dat bij een generatiestudent die in de loop van hetzelfde academiejaar verandert van opleiding: het aantal opgenomen studiepunten opnieuw toegevoegd wordt aan het individuele leerkrediet als de student verandert voor 1 december; de helft van het aantal opgenomen studiepunten opnieuw toegevoegd wordt aan het individuele leerkrediet als de student verandert tussen 1 december en 15 maart; het aantal opgenomen studiepunten afgetrokken wordt als de student verandert na 15 maart. De KHLim zal als referentiedata voor de recuperatie van het leerkrediet voor de niet-generatiestudenten volgende data nemen: voor de opleidingsonderdelen van het eerste semester 1 december; voor de opleidingsonderdelen van het tweede semester 15 maart; voor opleidingsonderdelen van opleidingen die gemodulariseerd worden georganiseerd en waarvan de examens in november plaatsvinden 30 oktober; voor opleidingsonderdelen die over een jaar lopen 1 december. De student dient ten laatste één kalenderweek voor deze referentiedata de aanvraag in Beroepsmogelijkheden De student kan schriftelijk en gemotiveerd binnen de vijf kalenderdagen na de schriftelijke mededeling van de beslissing beroep instellen bij de directeur onderwijsbeleid tegen beslissingen in verband met een wijziging inzake type, of inhoud van een studiecontract of wijziging van opleiding. Ten laatste 15 kalenderdagen na ontvangst van het beroep deelt de directeur onderwijsbeleid de eindbeslissing schriftelijk en gemotiveerd aan de student mee Wijzigingen van het programma-aanbod door de KHLim Wijzigingen van het programma-aanbod door de hogeschool hebben, behoudens overmacht, voor de bestaande toetredingsovereenkomsten ten vroegste uitwerking bij de aanvang van het academiejaar volgend op dat waarin de wijziging is goedgekeurd. De hogeschool zorgt voor passende overgangsbepalingen, die echter een onmiddellijke ingang van een programmahervorming niet onmogelijk maken. KHLim OER

20 Afdeling 2 Inschrijvingsregels en studiegelden 2.1. Inschrijvingsregels Inschrijven is een overeenkomst tot stand brengen Door de inschrijving aan de KHLim wordt een overeenkomst gesloten met rechten en plichten voor beide partijen. De studenten kunnen - onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen voor het examencontract - een beroep doen op de diensten die de hogeschool aanbiedt, zowel voor de studies zelf als voor de randvoorwaarden, zoals studieadvies, maaltijden en sociale diensten. De rechten en plichten worden verder in deze onderwijsregeling beschreven Duur van de overeenkomst Behoudens specifieke andersluidende bepalingen voor een bepaalde opleiding of een specifiek contract, geldt een inschrijving van een student voor één academiejaar Ogenblik van inschrijven De student schrijft zich bij voorkeur in vóór het begin van het academiejaar en uiterlijk tegen 1 december voor: een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift als het deel van de opleiding waarvoor de inschrijving wordt genomen samenvalt met een academiejaar; een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor opleidingsonderdelen die in het eerste semester of over het hele academiejaar worden georganiseerd. Voor een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift, voor een opleiding met een andere kalender, schrijft hij zich in uiterlijk drie weken na de aanvang van de opleiding. Voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor opleidingsonderdelen die uitsluitend in het tweede semester worden georganiseerd schrijft hij zich in uiterlijk tegen 15 maart. Uitzonderlijk wordt een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor opleidingsonderdelen nog toegestaan tot 15 juli. De beslissing wordt genomen door het departementshoofd. Wie zich nog na 1 juni inschrijft ziet in dat geval af van het recht op twee examenkansen. Studenten die voor het begin van het academiejaar inschrijven, kunnen tijdig beschikken over alle faciliteiten, behoudens studenten met een examencontract. Voor de andere studenten worden deze mogelijkheden slechts ter beschikking gesteld vanaf het ogenblik dat zij formeel zijn ingeschreven. Afwijkingen van de grensdata kunnen toegestaan worden na een gemotiveerde aanvraag bij het departementshoofd Specifiek vereiste toelating voor inschrijving Voor de volgende groepen studenten is een specifiek vereiste toelating nodig: EER-studenten die reeds twee academiejaren niet slaagden voor een opleidingsonderdeel en die geen 50% studie-efficiëntie haalden, via het departementshoofd; studenten die niet beschikken over een diploma dat toelating verleent voor het hoger onderwijs, via de assessmentcommissie; studenten die uitzonderlijk nog laattijdig willen inschrijven, via het departementshoofd; KHLim OER

21 studenten die wensen in te schrijven voor een geïndividualiseerd studietraject, via het departementshoofd; studenten met geen of een negatief leerkrediet, via de directeur onderwijsbeleid; studenten met een ontoereikend leerkrediet die meer studiepunten willen opnemen dan hun resterend leerkrediet, via de directeur onderwijsbeleid Bijzondere voorwaarden voor creditcontracten en examencontracten met het oog op het verwerven van individuele creditbewijzen Het departementshoofd kan bepalen dat bepaalde opleidingsonderdelen niet kunnen worden gevolgd onder de vorm van een creditcontract of van een examencontract omwille van de volgtijdelijkheidsvoorwaarden, voortgangsvereisten of begintermen die zijn opgenomen in de studiegids. De opleidingen bepalen in hun studiegids welke opleidingsonderdelen omwille van hun specifiek karakter niet in aanmerking komen voor een examencontract. Uitzonderlijk kan de directeur onderwijsbeleid toestaan dat een student een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs afsluit zonder dat hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding waarin het opleidingsonderdeel zich situeert. Een weigering tot verdere inschrijving voor een diplomacontract op basis van dit reglement, betekent ook automatisch dat voor opleidingsonderdelen uit die opleiding niet meer via een creditcontract kan ingeschreven worden. KHLim OER

22 2.2. Studiegeld Algemeen De studiegelden voor het huidige academiejaar zijn opgenomen in deel 5. Het studiegeld omvat ook het examengeld en de aansluiting bij de collectieve ongevallenverzekering van de KHLim (dit laatste met uitsluiting van studenten met examencontract). Van elke student wordt bij inschrijving bij het begin van het academiejaar aangenomen dat hij inschrijft voor een voltijds studietraject, tenzij hij inschrijft voor een anders opgebouwd modeltraject dat in de studiegids beschreven wordt of voor individuele opleidingsonderdelen, of tenzij hij uitsluitend inschrijft voor een voorbereidings- of schakelprogramma, of een postgraduaatopleiding. Bij een student die een anders opgebouwd modeltraject of een geïndividualiseerd traject volgt, bepaalt de instelling het initieel te betalen studiegeld. In de loop van het academiejaar wordt op grond van het effectief individueel jaarprogramma van een student een herbepaling van het studiegeld uitgevoerd. Als dit aanleiding geeft tot een saldo: in het voordeel van de student, wordt dit ten spoedigste op het door hem opgegeven rekeningnummer teruggestort; in het voordeel van de KHLim, wordt de student aangemaand tot bijkomende betaling en behoudt hij zijn rechten in elk geval tot de in de aanmaning bepaalde vervaltermijn voor de betaling. Bedragen waarvoor deze regelgeving van toepassing is, zijn te vinden op Zij kunnen overeenkomstig de afspraken binnen de associatie en tussen de instellingen van hoger onderwijs - maar binnen de decretale regels - aangepast worden, zonder dat dit reglement als geheel moet aangepast worden Studiegeld voor diplomacontracten, examencontracten en creditcontracten Het studiegeld bij diploma-en creditcontracten Uitgangspunten berekening studiegeld 1. Een student kan zich inschrijven voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen in eenzelfde academiejaar. In het kader van de berekening van de studiegelden worden alle inschrijvingen van een student onder diplomaen/of creditcontract in eenzelfde academiejaar binnen de KHLim beschouwd als één inschrijving (met uitzondering van de verder vermelde opleidingen). M.a.w. onder inschrijving wordt hier begrepen een inschrijving onder diploma- en/of creditcontract voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen. Het studiegeld is voor niet-beurstariefstudenten samengesteld uit een vast gedeelte dat slechts eenmaal verschuldigd is en een variabel gedeelte per studiepunt. Voor de berekening van het variabel gedeelte worden alle studiepunten samengeteld van alle opleidingsonderdelen die door de student in de loop van het academiejaar worden opgenomen in alle opleidingen/ contractvormen, behalve die studiepunten die thuishoren onder de categorieën 2 en 3 hieronder. Voor beurstariefstudenten gelden vaste studiegelden onafhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten. Bijzondere studiegelden kunnen worden geheven voor bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaatopleidingen. De lijst van de opleidingen die verhoogde studiegelden vragen, vindt men op het web: KHLim OER

23 Voor een student met onvoldoende leerkrediet, een negatief leerkrediet of een leerkrediet gelijk aan nul en waaraan toelating wordt verleend tot inschrijving, wordt het decretale bepaalde maximum studiegeld geheven voor het deel van de inschrijving waarvoor hij onvoldoende leerkrediet heeft. Voor bijna-beursstudenten kan per studiepunt maximaal 2/3 van dit bedrag aangerekend worden. De beurstariefstudenten vallen niet onder deze regeling. Bij een ontoereikend leerkrediet kan aan een beurstariefstudent geen verhoogd studiegeld gevraagd worden. Op gemotiveerd verzoek kan de directeur onderwijsbeleid hiervan afwijken. 2. De inschrijvingen in de volgende opleidingen worden steeds beschouwd als afzonderlijke inschrijvingen: bachelor-na-bacheloropleidingen; postgraduaatopleidingen en andere trajecten van permanente vorming die leiden tot een getuigschrift. 3. De inschrijvingen van beurstariefstudenten worden eveneens beschouwd als afzonderlijke inschrijvingen. De bepalingen voor beurstariefstudenten zijn niet van toepassing op de bachelor-na-bacheloropleidingen. 4. Deelvrijstellingen voor een opleidingsonderdeel geven geen aanleiding tot reductie van het studiegeld. De student moet zich voor opleidingsonderdelen met deelvrijstellingen nog inschrijven voor het volledig opleidingsonderdeel. 5. Als de berekening van het studiegeld leidt tot een resultaat met decimalen, wordt het verkregen bedrag afgerond tot op één cijfer na de komma (minder dan 0,05: 0,0 Euro; 0,05 of meer: 0,1 Euro) Het studiegeld bij examencontracten Een student kan zich inschrijven voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen in eenzelfde academiejaar. Een examencontract leidt steeds tot een aparte inschrijving. In het kader van de berekening van de studiegelden worden alle inschrijvingen van een student onder examencontract in eenzelfde academiejaar binnen de KHLim beschouwd als één inschrijving (met in achtname van de beschreven uitzonderingen). M.a.w. onder inschrijving wordt hier begrepen een inschrijving onder examencontract voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen. Ook hier is het studiegeld samengesteld uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt Het studiegeld bij een combinatie van inschrijving onder een examencontract en een diploma- en/of creditcontract Een student die gelijktijdig een inschrijving neemt onder een diploma- en/of creditcontract en onder een examencontract betaalt 1. indien het aantal studiepunten minder dan 54 bedraagt: het vast gedeelte voor het diploma- en/of creditcontract en het vast gedeelte voor het examencontract; een variabel gedeelte per studiepunt ingeschreven onder diploma- en/of creditcontract en een variabel gedeelte per studiepunt ingeschreven onder examencontract. 2. indien het aantal studiepunten meer dan 54 bedraagt: het forfaitair studiegeld voor het diploma- en/of creditcontract voor niet-beursstudenten of voor bijna-beursstudenten; het vast gedeelte voor het examencontract; een variabel gedeelte per studiepunt ingeschreven onder examencontract Studiegelden voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten inschrijven, betalen 50% van het studiegeld van een beurstariefstudent. KHLim OER

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 Preambule pagina 3 TITEL I BEGRIPSBEPALINGEN 4 TITEL II ONDERWIJSREGELING 10 Afdeling 1. Toetredingsovereenkomsten

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2012 2013 Het onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Het

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 OER 2015 2016 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN... 16 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 16 Artikel 1 Keuzemogelijkheden...

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 LUCA School of Arts, departement Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel-Gent ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 2 Inhoudstafel Titel

Nadere informatie

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen.

Nadere informatie

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement Thomas More Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 4 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 5 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT...12 Afdeling 1. Inschrijving

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO Professionele opleidingen INHOUDSTAFEL OPDRACHTVERKLARING HUB-KAHO... 9 INLEIDENDE BEPALINGEN... 10 TOEPASSINGSGEBIED... 11 DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016 Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten PXL-MAD academiejaar 2015-2016 Goedgekeurd door de School of Arts op 17 juni 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2011-2012

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 1 Inhoud OPDRACHTVERKLARING... 10 TITEL I: BEGRIPPENLIJST... 11 TITEL II: ONDERWIJSREGLEMENT... 21 Toepassingsgebied... 21 Afdeling 1 Soorten inschrijvingen...

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014

HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN. Informatiebrochure 2014 HOGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN Informatiebrochure 2014 2 Mijenko Bernfest istock Thinkstock Mijenko Bernfest istock Thinkstock Inhoud 4 Inleiding 6 Organisatie van het hoger onderwijs 6 Instellingen 6 Opleidingen

Nadere informatie

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 Onderwijs-en examenreglement 2014 2015 INHOUDSTAFEL MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 AFDELING 1: TOELATING... 10 Artikel 1. Toelatingsvoorwaarden: algemeen...

Nadere informatie

Bewijs je bekwaamheid. Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC)

Bewijs je bekwaamheid. Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC) Bewijs je bekwaamheid Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC) Bewijs je bekwaamheid Inhoud Inleiding 2 1 Flexibele studievoortgang op basis van EVK en EVC

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009.

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. EXAMENREGLEMENT Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. Voorafgaande beschouwingen Bij het opstellen van het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL 2008-2009 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Definities Hoofdstuk 3: Organisatie van het academiejaar Hoofdstuk 4: Organisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen...

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen... OER 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen Inhoudstafel 1 Begripsbepaling... 5 Art. 1.1 Begripsbepaling... 5 2 Inleidende bepalingen... 12 Art.

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2012-13 www.howest.be 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN... 10

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling www.ehb.be Beste student, Je rechten en plichten als student staan beschreven in de algemene onderwijs- en examenregeling,

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2011-12 www.howest.be 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de geldende decreten op het Vlaams

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Met departementale aanvullingen: Gezondheidszorg Academiejaar 2012-2013 INHOUD 0 INLEIDING... 7 0.1 KdG-mailadres... 7 0.2 Berichtgeving... 7 0.3 Personalia

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Faculteit Mens en Welzijn Faculteit Natuur en Techniek Faculteit Bedrijf en Organisatie School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 http://www.hogent.be/studeren/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Studiecontract

Arteveldehogeschool. Studiecontract Arteveldehogeschool Studiecontract AJ 2012-2013 Datum goedkeuring 07 mei 2012 Verantwoordelijke uitgever: Guido Galle, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Hoogpoort 15, 9000 Gent STUDIECONTRACT Academiejaar

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT TOETREDINGSOVEREENKOMST ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2007 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de artikelen

Nadere informatie

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2013-2014 O N D E R W I J S R E G E L I N G - 1 - ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 & Specfieke aanvullingen School of Arts KASK Koninklijk Conservatorium http://www.hogent.be/toekomstige-student/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling/ Ontwerp

Nadere informatie

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op 4 juni 2007 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 2014-2015 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen

Nadere informatie

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012

Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 Bedrijf en Organisatie Facultaire aanvullingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Faculteit Bedrijf en Organisatie Academiejaar 2011-2012 art. 1 Bijzondere toelatingsvoorwaarden professioneel gerichte

Nadere informatie

Artikel 1 Bepalen van de opleidingsprogramma s en studietrajecten

Artikel 1 Bepalen van de opleidingsprogramma s en studietrajecten ARTEVELDEHOGESCHOOL STUDIECONTRACT POSTGRADUATEN 2014-2015 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGELING en RECHTSPOSITIEREGELING Versie Academische Raad 30 juni 2014 Deel 1 Onderwijsregeling 1. Organisatie van de

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 2015-2016 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Voor de leesbaarheid van de tekst wordt enkel de mannelijke persoonsvorm gebruikt. De bepalingen over (kandidaat-)studenten gelden uiteraard zonder genderonderscheid.

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2015-2016 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ 2013-2014

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ 2013-2014 Arteveldehogeschool Studiecontract AJ 2013-2014 Datum goedkeuring 29 april 2013 Verantwoordelijke uitgever: Guido Galle, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Hoogpoort 15, 9000 Gent STUDIECONTRACT Academiejaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016 Voor de leesbaarheid van de tekst wordt enkel de mannelijke persoonsvorm gebruikt. De bepalingen over (kandidaat-)studenten gelden uiteraard zonder genderonderscheid.

Nadere informatie

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt in het

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012 Inschrijvingsreglement Academiejaar 2011-2012 05/07/2011-1 Inhoud Hoofdstuk I. Kader en Definities...4 Hoofdstuk II. Inschrijvingen en studiecontracten...5 Afdeling 1. Inschrijvingen... 5 Artikel 1. -

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 ONDERWIJSREGELING

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 ONDERWIJSREGELING ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 ONDERWIJSREGELING ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding van PXL-MAD heeft de reglementering die opgenomen werd in de OER PXL-MAD voorrang

Nadere informatie

Aanvullend Onderwijs- en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Permanente Vorming

Aanvullend Onderwijs- en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Permanente Vorming Aanvullend Onderwijs- en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO Permanente Vorming 1 Inhoudstafel Opdrachtverklaring HUB-KAHO... 3 Inleidende bepalingen... 4 Toepassingsgebied... 4 DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Academiejaar 2014-2015. ONDERWIJS-, EXAMEN-, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

Academiejaar 2014-2015. ONDERWIJS-, EXAMEN-, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT STUDIECONTRACT Academiejaar 2014-2015 ONDERWIJS-, EXAMEN-, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op 28 april 2014 dit studiecontract met de onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011 Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 Infoavond voor ouders / 20 november 2013 MAD-faculty / campus Elfde Linie 1 Ouderinfoavond Inhoud Situering van de opleiding Studentenbegeleiding en - ombudspersonen

Nadere informatie

ARTEVELDEHOGESCHOOL STUDIECONTRACT POSTGRADUATEN 2015-2016 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGELING en RECHTSPOSITIEREGELING

ARTEVELDEHOGESCHOOL STUDIECONTRACT POSTGRADUATEN 2015-2016 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGELING en RECHTSPOSITIEREGELING ARTEVELDEHOGESCHOOL STUDIECONTRACT POSTGRADUATEN 2015-2016 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGELING en RECHTSPOSITIEREGELING Deel 1 Onderwijsregeling 1. Organisatie van de studie De Arteveldehogeschool biedt

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs

Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs Handleiding Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs September 2014 Pagina 0 Inleiding De handleiding Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2010-2011

Inschrijvingsreglement Academiejaar 2010-2011 Inschrijvingsreglement Academiejaar 2010-2011 Penvoerder Studentenbeleid Versie 15.09.2010 Advies IFW 01.04.2010 Advies Studentenraad 19.04.2010 Advies Onderwijsraad 19.05.2010 Advies Onderwijsraad betreffende

Nadere informatie

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK

Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 41 van 17 oktober 2012 van LODE VEREECK Hoger onderwijs Kostprijs De materiële

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Basisdocument

EVC-PROCEDURE AUHL Basisdocument EVC-PROCEDURE AUHL Basisdocument Dit document bevat algemene informatie over EVC en de EVC-procedure binnen de AUHL. Het is bedoeld voor alle actoren/betrokkenen in de EVC-procedure. April 2014 1/8 EVC-PROCEDURE

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMEN REGLEMENT Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging

Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging Raad Hoger Onderwijs 9 juni 2015 RHO-RHO-ADV-1415-007 Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013. Aanvullingen en afwijkingen Leuven Engineering College

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013. Aanvullingen en afwijkingen Leuven Engineering College ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2012 2013 Aanvullingen en afwijkingen Leuven Engineering College Zoals goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op 11 maart 2013. Academiejaar 2012-2013 1 Inhoud

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2014-2015 EXAMENREGELING

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2014-2015 EXAMENREGELING ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2014-2015 EXAMENREGELING Examenregeling De examenregeling van de Hogeschool PXL omvat alle regels in verband met de examens aan de Hogeschool PXL. Het bevat

Nadere informatie

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven Kulak Als werkstudent een bachelor diploma

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Handleiding elektronisch studentendossier

Handleiding elektronisch studentendossier Handleiding elektronisch studentendossier School of Arts Gent KASK en Koninklijk Conservatorium vormen de School of Arts van Hogeschool Gent Inhoud 1 Elektronisch studentdossier: algemeen... 3 2 Elektronisch

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen...7 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student).7

Nadere informatie

Specifiek Onderwijs- en examenreglement 2014 2015 Odisee. Permanente Vorming

Specifiek Onderwijs- en examenreglement 2014 2015 Odisee. Permanente Vorming Specifiek Onderwijs- en examenreglement 2014 2015 Odisee Permanente Vorming 1 Inhoudstafel Opdrachtverklaring Odisee... 3 VOORAF... 4 Titel I. ONDERWIJSREGLEMENT... 5 Afdeling 1: Toelating... 5 Afdeling

Nadere informatie

vademecum voor studenten

vademecum voor studenten vademecum voor studenten 2010-2011 Onderwijs- en examenreglement: Volledige versie = online raadpleegbaar op www.ugent.be/oer Hier = bundeling van belangrijkste topics voor startende student Voorwoord

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie