Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ 2013-2014"

Transcriptie

1 Arteveldehogeschool Studiecontract AJ Datum goedkeuring 29 april 2013 Verantwoordelijke uitgever: Guido Galle, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Hoogpoort 15, 9000 Gent

2 STUDIECONTRACT Academiejaar ONDERWIJS-, EXAMEN-,TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op 29 april 2013 dit studiecontract met de onderwijs- en examenregeling voor haar opleidingen en de rechtspositie van haar studenten goed. De beslissing van het hogeschoolbestuur is daarbij gebaseerd op de bepalingen van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap; het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen; het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs; het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs; het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap; het decreet van 16 juni 2006 tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen; het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen; het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van het hoger onderwijs; het decreet van 13 juli 2012 betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. Iedere student die een diploma-, credit- of examencontract aangaat met de Arteveldehogeschool aanvaardt daarbij dit studiecontract (raadpleegbaar op de website: als toetredingsovereenkomst. Het hogeschoolbestuur biedt de student de keuze tussen de volgende contracten: een diplomacontract met het oog op het behalen van een diploma; een creditcontract met het oog op het behalen van een credit voor één of meer opleidingsonderdelen; een examencontract met het oog op het behalen van een diploma; een examencontract met het oog op het behalen van een credit voor één of meer opleidingsonderdelen. Dit studiecontract is van toepassing op alle bachelor- en bachelor-na-bacheloropleidingen van de hogeschool. Het hogeschoolbestuur waarborgt ten aanzien van haar studenten: het gelijkheidsbeginsel, de onpartijdigheid, de openbaarheid van bestuur, de motiveringsplicht en het naleven van de rechten van de verdediging. Ter informatie: de belangrijkste begrippen van dit studiecontract worden verklaard in het onderwijslexicon dat achteraan is toegevoegd. 1

3 De opdrachtverklaring van de Arteveldehogeschool De Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waar studenten, medewerkers en strategische partners in een stimulerende omgeving samenwerken. De studenten en medewerkers ontwikkelen hun talenten tot competenties in een toekomstgerichte en internationaal georiënteerde hogeschool. De hogeschool leidt professionals op die door creativiteit, innoverend denken en ondernemingszin in staat zijn grenzen te verleggen. De Arteveldehogeschool streeft excellentie en duurzaamheid na en wordt hierin gedragen door haar medewerkers. De Arteveldehogeschool neemt haar maatschappelijk engagement op, geïnspireerd vanuit het christelijk waardekader. 2

4 I n h o u d Deel 1 Onderwijsregeling 9 1 Algemene bepalingen 9 Artikel 1 Toepassingsgebied 9 Artikel 2 Wijzigingen 9 Artikel 3 Afwijkingen 9 Artikel 4 Aanvullingen 9 Artikel 5 Bekendmaking 9 2 Organisatie van de studie en van het academiejaar Organisatie van de studie 9 Artikel 6 Bepalen van de opleidingsprogramma s en studietrajecten 9 Artikel 7 Opleidingsgids 10 Artikel 8 Modeltraject 10 Artikel 9 Studieomvang en -activiteiten 10 Artikel 10 Afstandsonderwijs 11 Artikel 11 Studiemateriaal Organisatie en structuur van het academiejaar 11 Artikel 12 Kalender van het academiejaar 11 Artikel 13 Opleidingskalenders Gedragscode taalregeling 11 Artikel 14 Bestuurstaal 11 Artikel 15 Onderwijstaal 11 Artikel 16 Taalbegeleidingsmaatregelen 12 Artikel 17 Taalhoffelijkheid Specifieke activiteiten 13 Artikel 18 Introductiedagen en -sessies 13 Artikel 19 Instapcursussen en adviessessies 13 Artikel 20 Leer- en taalcoaching 13 Artikel 21 Oriënteringsactiviteiten 13 Artikel 22 Proefexamens Trajectbeheer en -coaching 13 Artikel 23 Trajectbeheer en -coaching 13 Artikel 24 Algemene taakomschrijving van de trajectbeheerder 13 Artikel 25 Algemene taakomschrijving van de trajectcoach 14 3

5 Artikel 26 Discretieplicht en aansprakelijkheid van de trajectbeheerder en de -coach Leerkrediet 14 Artikel 27 Leerkrediet 14 3 Toelatingsvoorwaarden, inschrijving en studietrajecten Toelatingsvoorwaarden 15 Artikel 28 Toepassingsgebied 15 Artikel 29 De soorten contracten 15 Artikel 30 Voorwaarden voor een eerste inschrijving in een bacheloropleiding 15 Artikel 31 Afwijkende voorwaarden tot inschrijven 17 Artikel 32 Inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen 17 Artikel 33 Toelating tot de bachelor-na-bachelor opleidingen 18 Artikel 34 Weigering tot inschrijving met diploma- of creditcontract wegens negatief leerkrediet Inschrijvingsprocedure 19 Artikel 35 Inschrijven 19 Artikel 36 Laattijdige inschrijvingen 21 Artikel 37 Wijzigen van het contract 21 Artikel 38 Uiterste inschrijvingsdatum voor een examencontract 21 Artikel 39 Het studiegeld 22 Artikel 40 Beëindigen van het contract Vrijstellingen 23 Artikel 41 Vrijstelling 23 Artikel 42 Vrijstelling op basis van Eerder Verworven Kwalificatie (EVK) 23 Artikel 43 Vrijstelling op basis van Eerder Verworven Competentie (EVC) 24 Artikel 44 Voorwaarde voor het aanvragen van een geïndividualiseerd traject (GIT) Bijzondere groepen Doelgroepen 25 Artikel 45 Doelgroepen van studenten 25 Artikel 46 Faciliteiten 25 Artikel 47 Discretieplicht Studenten die onderwijsactiviteiten volgen aan een gastinstelling 26 Artikel 48 Bepalingen voor opleidingsonderdelen gevolgd aan een gastinstelling 26 Artikel 49 Het bekrachtigen van de studie Personeelsleden van de Arteveldehogeschool die zich willen inschrijven als student aan de Arteveldehogeschool 28 Artikel 50 Bijzondere toelatingsvoorwaarden voor personeelsleden 28 4

6 4 Bepalingen i.v.m. onderwijsactiviteiten 28 Artikel 51 Deelname aan onderwijsactiviteiten 28 Artikel 52 Gewettigde afwezigheden 28 Artikel 53 Ongewettigde afwezigheden 29 Artikel 54 Regeling praktijk, stage en bachelorproef 29 5 De bekrachtiging van de studies 29 Artikel 55 Het rapport, creditbewijs, diploma en diplomasupplement 29 Artikel 56 Behoud van deelquoteringen 29 6 Beroepsprocedure in het kader van de onderwijsregeling 30 Artikel 57 Voorwerp van beroep 30 Artikel 58 Termijnen 30 Artikel 59 Werking van de interne beroepscommissie 30 Artikel 60 Herziening van studievoortgangsbeslissingen 31 Artikel 61 Beroep tegen de beslissing van de interne beroepscommissie 31 Deel 2 Examenregeling 32 1 Algemene bepalingen 32 Artikel 62 Toepassingsgebied 32 Artikel 63 Wijzigingen 32 Artikel 64 Afwijkingen 32 Artikel 65 Aanvullingen 32 Artikel 66 Bekendmaking 32 2 Organisatie en verloop van de examens 32 Artikel 67 Examinator 32 Artikel 68 Examenperiodes en -kansen 33 Artikel 69 Evaluatiesystemen 34 Artikel 70 Opstellen en meedelen van het examenrooster 34 Artikel 71 Aanwezigheid bij examens 35 Artikel 72 Examineerdagen en uren en plaats van het examen 35 Artikel 73 Informatie over de examens 35 Artikel 74 Evaluatievorm 35 Artikel 75 Beoordeling 36 Artikel 76 Beoordeling van opleidingsonderdelen gevolgd aan een gastinstelling 36 Artikel 77 Openbaarheid van examens 36 Artikel 78 Correct verloop van examens 37 Artikel 79 Stopzetten van examens 37 5

7 3 De samenstelling en soorten examencommissies 37 Artikel 80 Leden van een examencommissie 37 Artikel 81 Onverenigbaarheden 37 Artikel 82 De bevoegdheden van de examencommissies 37 4 Beraadslaging 38 Artikel 83 Aanwezigheid van de leden van de examencommissie 38 Artikel 84 Bereikbaarheid van de student 38 Artikel 85 Geheimhouding 38 Artikel 86 Aanwezigheidsquorum 38 Artikel 87 Voorwerp van beraadslaging 38 Artikel 88 Deliberatieregels 38 Artikel 89 Vaststelling examenresultaat 39 Artikel 90 Stemmingsregels 39 Artikel 91 Graad van verdienste 39 Artikel 92 Beraadslagingsverslag 39 5 Onregelmatigheden 39 Artikel 93 Definitie van onregelmatigheden 39 Artikel 94 Preventiemaatregelen 39 Artikel 95 Procedure in geval van onregelmatigheden 40 Artikel 96 Sanctie in geval van onregelmatigheden 40 6 Studievoortgang 40 Artikel 97 Studievoortgang 40 Artikel 98 Evaluatie van de studievoortgang 41 Artikel 99 Studievoortgangsbewaking 41 7 Mededeling van de examenresultaten 42 Artikel 100 Mededeling van de examenresultaten 42 Artikel 101 Proclamatie van de gediplomeerden 42 Artikel 102 Nabespreking van de resultaten 42 Artikel 103 Inzage en bewaren van het examenmateriaal 42 8 Ombudsmedewerker 43 Artikel 104 Algemene taakomschrijving 43 Artikel 105 Aanstelling 43 Artikel 106 Beschikbaarheid 43 Artikel 107 Recht op informatie 43 Artikel 108 Deelname aan de beraadslaging 44 Artikel 109 Rapportering 44 6

8 9 Beroepsprocedure in het kader van het examenreglement 44 Artikel 110 Voorwerp van beroep 44 Artikel 111 Termijnen 44 Artikel 112 Werking van de interne beroepscommissie 45 Artikel 113 Herziening van beslissingen 45 Artikel 114 Beroep tegen de herziening van de beslissing van de interne beroepscommissie 45 Deel 3 Gedragscode 47 1 Algemeen 47 Artikel 115 Informatie en houding 47 Artikel 116 Berichtgeving 47 Artikel 117 Deontologie en geheimhouding 47 Artikel 118 Eerbied voor gebouwen, materialen en toestellen 47 Artikel 119 Verbod voor bepaalde activiteiten 47 Artikel 120 Gebruik van persoonlijke media 47 Artikel 121 Mediatheek en oefenlokalen 48 Artikel 122 Ontzeggen van recht op toegang 48 Artikel 123 Auteursrechten 48 Artikel 124 Rookvrije hogeschool 48 Artikel 125 Kledij en voorkomen 49 Artikel 126 Portretrecht 49 Artikel 127 Taal 49 Artikel 128 Reserveren van lokalen en/of terreinen 49 2 Grensoverschrijdend gedrag 49 Artikel 129 Grensoverschrijdend gedrag 49 Artikel 130 Klachten 49 Artikel 131 Bescherming van slachtoffer en aangeklaagde 50 3 Veiligheid en gezondheid 50 Artikel 132 Veiligheidsvoorzieningen 50 Artikel 133 Gezondheidsbevordering 50 4 Verzekering 50 Artikel 134 Verlies of diefstal 50 Artikel 135 Ziekteverzekering 50 Artikel 136 Verzekering lichamelijke ongevallen 50 Artikel 137 Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid 50 Artikel 138 Verzekering tijdens opleidingsprogramma s in het buitenland 50 7

9 Artikel 139 Arbeidsongevallenverzekering onbezoldigde stagiairs 51 Deel 4 Orde en tuchtregeling 52 Artikel 140 Algemene bepalingen i.v.m. orde en tucht 52 Artikel 141 Samenstelling tuchtcommissie 52 Artikel 142 Ordemaatregelen en tuchtsancties 52 Artikel 143 Verdediging van de student 53 Artikel 144 Uitspraak van sancties 53 Artikel 145 Beroepsprocedure 53 Deel 5 Bescherming van persoonsgegevens 55 Artikel 146 Bescherming van persoonsgegevens 55 Deel 6 Slotbepaling 56 Artikel 147 Slotbepaling 56 Deel 7 Onderwijslexicon 57 Deel 8 Bijlagen 71 Bijlage 1 Kalender van het academiejaar Bijlage 2 Lijst met de namen en contactgegevens van de voorzitters van de examencommissies 72 Bijlage 3 Beoordelingskader 74 Bijlage 4 Begeleidingsaanbod voor studenten 75 Bijlage 5 Reglement Arteveldemediatheken 76 8

10 Deel 1 Onderwijsregeling 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied De onderwijsregeling is van toepassing op alle onderwijsactiviteiten aan de hogeschool in het kader van een diploma-, credit- of examencontract. Artikel 2 Wijzigingen Aan de onderwijsregeling kunnen slechts wijzigingen aangebracht worden na beraadslaging in de Academische Raad en bij beslissing van het Participatieforum. Indien de onderwijsregeling wordt gewijzigd in de loop van het academiejaar met het oog op onmiddellijke toepassing, bevat de wijzigingsbepaling uitdrukkelijk wanneer ze in werking treedt en vanaf welk tijdstip de wijziging toepassing zal krijgen. Deze wijziging bevat desgevallend de nodige overgangsbepalingen. Behoudens wanneer de wijziging anders bepaalt, treedt elke wijziging in met ingang van het academiejaar dat volgt. Artikel 3 Afwijkingen Algemene afwijkingen van de onderwijsregeling kunnen toegestaan worden door het Participatieforum na beraadslaging in de Academische Raad. Artikel 4 Aanvullingen Elke opleidingsdirecteur kan voor de start van de verplichte introductiedagen de algemene onderwijsregeling aanvullen met bijzondere bepalingen en criteria, voor zover ze niet in strijd zijn met de wetgeving en de algemene onderwijsregeling, en dit na advies van de Opleidingsraad en mits goedkeuring door de directeur onderwijs- en studentenbeleid. Deze aanvullingen worden opgenomen in de opleidingsgids. De opleidingsgids kan geraadpleegd worden via het studentenportaal (Dinar) en op de website van de hogeschool: Artikel 5 Bekendmaking Zowel de algemene onderwijsregeling als de wijzigingen, afwijkingen en aanvullingen worden via de communicatiekanalen van de hogeschool aan de betrokken studenten bekendgemaakt. De belangrijkste communicatiekanalen zijn het studentenportaal (Dinar) en de website van de hogeschool: 2 Organisatie van de studie en van het academiejaar 2.1 Organisatie van de studie Artikel 6 Bepalen van de opleidingsprogramma s en studietrajecten Voor elke opleiding stelt het hogeschoolbestuur het opleidingsprogramma en de studietrajecten vast, rekening houdend met de beroepsprofielen, de eruit afgeleide competenties, en eventueel de vereisten tot uitoefening van het beroep waartoe het diploma van de opleiding toegang verschaft op Vlaams, federaal of Europees niveau. Voor de opleidingen Bachelor in de verpleegkunde en Bachelor in de vroedkunde volgt de Arteveldehogeschool de bepalingen van de Europese Richtlijn 2005/36/EC. 9

11 Artikel 7 Opleidingsgids De doelstellingen van de aangeboden opleidingen en de inhoud van de studieprogramma s worden beschreven in de opleidingsgidsen en de daarbij horende ECTS-fiches. De opleidingsgidsen en ECTSfiches verbijzonderen de onderwijsregeling. Per opleiding bestaat een opleidingsgids. Deze vermeldt voor elke opleiding de opleidingsonderdelen, modeltrajecten, volgtijdelijkheid, modaliteiten inzake studieomvang en studievoortgangsbewaking. Voor elke opleiding wordt de studieomvang uitgedrukt in studiepunten overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse regering. De opleidingsdirecteur geeft in de opleidingsgids aan welke opleidingsonderdelen door hun aard niet in aanmerking komen voor: een examencontract; een deliberatie; een tweede examenkans; een herinschrijving binnen hetzelfde academiejaar. Artikel 8 Modeltraject Een modeltraject is een vooraf uitgetekend en aangeboden studietraject per academiejaar dat door zijn onderwijskundige samenhang de student toelaat zijn diploma binnen de voor dit traject vooropgestelde minimumduur te behalen. Het hogeschoolbestuur voorziet voor elke opleiding ten minste twee verschillende modeltrajecten waarvan ten minste één met een studieomvang van 54 tot 66 studiepunten per academiejaar. Deze verplichting geldt niet voor de bachelor-na-bacheloropleidingen. De modeltrajecten zijn te raadplegen via het studentenportaal (Dinar) en op de website van de hogeschool: Naast de modeltrajecten bestaan er geïndividualiseerde trajecten, afgekort GIT. Artikel 9 Studieomvang en -activiteiten 1 Algemene bepalingen inzake studieomvang en -activiteiten Voor elk opleidingsonderdeel drukt het hogeschoolbestuur de studieomvang uit overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse regering. De studieomvang van een opleidingsonderdeel bedraagt ten minste drie studiepunten. Een studiepunt staat gelijk met 25 tot 30 uren studiebelasting voor een normstudent. Een opleiding van een professionele bachelor heeft een studieomvang van 180 studiepunten en een bachelor-na-bacheloropleiding heeft een studieomvang van 60 studiepunten. Een studieomvang van 60 studiepunten vertaalt zich tussen de 1500 en 1800 uren studiebelasting voor een normstudent. 2 Specifieke bepalingen inzake studieomvang en -activiteiten in de opleiding Bachelor in de verpleegkunde Bij het vastleggen van het opleidingsprogramma van de opleiding Bachelor in de verpleegkunde volgt de Arteveldehogeschool de vastgelegde voorwaarden van de Europese Richtlijn 2005/36/EC, in het bijzonder artikel 31 over de opleiding tot verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. De opleiding leidende tot de graad bachelor met de kwalificatie verpleegkunde, die rechtstreeks toegang biedt tot het gereglementeerd beroep verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, omvat ten minste 4600 uur theoretisch en klinisch onderwijs, waarbij de duur van het theoretisch onderwijs ten minste één derde en die van het klinisch onderwijs ten minste de helft van de minimumduur van de opleiding bedraagt. Een studiepunt staat gelijk met een studiebelasting van 26 uur voor een normstudent. 10

12 Artikel 10 Afstandsonderwijs Het hogeschoolbestuur kan een opleiding of een opleidingsonderdeel geheel of gedeeltelijk in de vorm van afstandsonderwijs aanbieden. Dit wordt meegedeeld in de opleidingsgids. Het hogeschoolbestuur voorziet daarvoor in geschikt studie- en leermateriaal en organiseert daartoe aangepaste begeleiding en evaluatie. Artikel 11 Studiemateriaal Iedere docent is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door hem gegeven onderwijs en het gebruikte studiemateriaal en dit onder de eindverantwoordelijkheid van zijn opleidingsdirecteur. Het hogeschoolbestuur verbindt zich ertoe om al het onderwijsmateriaal tijdig aan de beste prijs/kwaliteit verhouding in de regio aan te bieden. 2.2 Organisatie en structuur van het academiejaar Artikel 12 Kalender van het academiejaar Het hogeschoolbestuur bekrachtigt jaarlijks een planning van het academiejaar en stelt deze vast in de kalender van het academiejaar. De kalender voor het academiejaar is als bijlage 1 opgenomen in dit studiecontract. Deze kalender bepaalt het begin en het einde van het academiejaar, de twee semesters, de herfst-, kerst-, semester-, paas- en zomerperiode, de reglementaire vakantiedagen voor studenten, alsook de overige dagen waarop de onderwijsactiviteiten geschorst worden. Artikel 13 Opleidingskalenders De opleidingsdirecteur bepaalt - na advies van de Opleidingsraad en op basis van de door het hogeschoolbestuur vastgelegde kalender voor het academiejaar - de opleidingskalender met de indeling van het academiejaar, de dagen voor speciale activiteiten, de examenperioden en de dagen zonder onderwijsactiviteiten ter voorbereiding en opvolging van de examens. Afwijkingen op de academische kalender dienen te worden aangevraagd via de directeur onderwijs- en studentenbeleid. Zij kunnen, na advies door de Academische Raad, toegestaan worden door het Participatieforum. De opleidingskalenders worden gepubliceerd in de opleidingsgids en zijn te raadplegen via het studentenportaal (Dinar) en op de website van de hogeschool: 2.3 Gedragscode taalregeling Artikel 14 Bestuurstaal De bestuurstaal van de Arteveldehogeschool is het Nederlands. Artikel 15 Onderwijstaal De onderwijstaal van de Arteveldehogeschool is in principe het Nederlands. De Arteveldehogeschool bepaalt vrij de onderwijstaal in de bachelor-na-bacheloropleidingen. In de Arteveldehogeschool kunnen de volgende onderwijsactiviteiten in elke initiële bacheloropleiding in een andere taal georganiseerd en geëvalueerd worden: de opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot voorwerp hebben en die in die taal worden gedoceerd; de opleidingsonderdelen die gedoceerd worden door anderstalige gastdocenten; 11

13 de anderstalige opleidingsonderdelen, die op initiatief van de student en met instemming van de instelling, worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs; de opleidingsonderdelen waar uit de expliciet gemotiveerde beslissing de meerwaarde voor de studenten en het afnemende veld en de functionaliteit van de opleiding blijkt; die met betrekking tot opleidingsprogramma s specifiek ten behoeve van buitenlandse studenten opgesteld zijn. De omvang van anderstalige opleidingsonderdelen in het modeltraject van elke initiële bacheloropleiding aan de Arteveldehogeschool bedraagt maximaal 18.33% (d.i. 33 studiepunten) van de totale omvang van de in die opleiding aangeboden opleidingsonderdelen in het modeltraject. Voor de berekening van deze omvang worden de opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot voorwerp hebben en in die taal worden gedoceerd en de anderstalige opleidingsonderdelen gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs niet meegerekend. Indien het studiemateriaal van een opleidingsonderdeel geheel of gedeeltelijk in een andere taal dan het Nederlands is, wordt dit vermeld op de ECTS-fiche. Bovendien wordt voor anderstalige opleidingsonderdelen steeds naast een Nederlandstalige een Engelstalige ECTS-fiche voorzien. De studenten behouden te allen tijde het recht om een volledige bacheloropleiding in het Nederlands te volgen en om van een in een vreemde taal gevolgde onderwijsactiviteit examen in het Nederlands af te leggen, de onderwijsactiviteiten die een vreemde taal tot onderwerp hebben uitgezonderd. In dit laatste geval mag enkel geëvalueerd worden in de onderwezen vreemde taal. Titularissen van anderstalige opleidingsonderdelen beheersen voor de desbetreffende onderwijstaal het taalvaardigheidsniveau C1 van het Gemeenschappelijke Europees Referentiekader voor Talen. Artikel 16 Taalbegeleidingsmaatregelen De Arteveldehogeschool voorziet in de mogelijkheid dat studenten die een initiële bacheloropleiding volgen met anderstalige opleidingsonderdelen, hun taalkennis van deze andere taal testen. De Arteveldehogeschool voorziet in het opleidingsprogramma van initiële bacheloropleidingen met anderstalige opleidingsonderdelen in een kosteloos, toegankelijk en behoeftedekkend aanbod van taalbegeleidingsmaatregelen. Deze taalbegeleidingsmaatregelen bestaan uit: taalopleidingsonderdelen (met inbegrip van taalvakken) die aangeboden worden binnen het pakket van verplichte opleidingsonderdelen of als een verplicht keuzevak; taalbegeleidingsmaatregelen die geïntegreerd worden in de anderstalige opleidingsonderdelen. Deze taalbegeleidingsmaatregelen voorzien in een actieve begeleiding van de studenten en zijn als dusdanig voor de studenten herkenbaar in het opleidingsonderdeel. De Arteveldehogeschool voorziet voor alle studenten in een kosteloos, toegankelijk en behoeftedekkend aanbod van Nederlandstalige en anderstalige taalcursussen en taalbegeleidingsmaatregelen. Artikel 17 Taalhoffelijkheid De Arteveldehogeschool is er voorstander van om de Nederlandse taal te waarderen, te beschermen en te bestendigen en versterken als wetenschappelijke taal om zo de toegankelijkheid van haar hoger onderwijs te vrijwaren. Gelijktijdig wenst zij als internationaal georiënteerde hogeschool het principe van de taalhoffelijkheid toe te passen in alle openheid ten aanzien van internationale uitwisselingen en voor een goede voorbereiding van de studenten op de mondiale professionele omgeving. Dat houdt in dat de Arteveldehogeschool zoveel mogelijk informatie aanbiedt in het Nederlands en wanneer nodig in het Engels, diploma s in beide talen aflevert en voorziet in taalbegeleidingsmaatregelen. 12

14 2.4 Specifieke activiteiten Artikel 18 Introductiedagen en -sessies Voor de aanvang van het academiejaar worden verplichte introductiesessies ingericht voor alle studenten. Allen krijgen informatie over het opleidingsprogramma en de -onderdelen, de belangrijkste punten m.b.t. hun rechtspositie, de onderwijs- en examenregeling, de infrastructuur en veiligheid, de diensten en leefregels van de hogeschool. Deelname aan deze introductiedagen en -sessies is verplicht. Artikel 19 Instapcursussen en adviessessies De hogeschool kan studievaardigheidstrainingen en instapcursussen inrichten. Voor bepaalde opleidingsonderdelen kunnen screening- en/of adviessessies ingericht worden waarin de kandidaatstudent gericht advies kan krijgen i.v.m. zijn niveau van vaardigheid of kennis. Beide activiteiten vallen buiten de onderwijsactiviteiten. Meer informatie wordt kenbaar gemaakt via het studentenportaal (Dinar) en op de website van de hogeschool: Artikel 20 Leer- en taalcoaching Gedurende het academiejaar kunnen door de hogeschool begeleidingssessies worden ingericht waarin de student zijn algemene leer- en taalcompetenties kan ontwikkelen en onder begeleiding van een leercoach, respectievelijk taalcoach de leerinhouden kan verwerken. Studenten met een diploma- of creditcontract kunnen tijdens het academiejaar beroep doen op de leer- en taalcoaches (zie bijlage 4). Artikel 21 Oriënteringsactiviteiten In het kader van de leer- en taalcoaching kunnen oriënteringsactiviteiten ingericht worden. Deze screenings zijn verplicht, maar vormen geen element van evaluatie. Artikel 22 Proefexamens In het kader van de leercoaching kunnen ter oriëntering en remediëring op voorstel van de docent proefexamens georganiseerd worden. Deze proefexamens maken deel uit van de onderwijsactiviteiten, zij zijn derhalve verplicht maar vormen geen element van evaluatie. De docent van het opleidingsonderdeel waarover een proefexamen wordt afgenomen, staat garant voor de representativiteit van de inhoud en vorm van het proefexamen en de beoordelingswijze. De docent staat in voor de bespreking van het proefexamen. De behaalde resultaten worden zo snel mogelijk en individueel aan elke student meegedeeld en besproken. 2.5 Trajectbeheer en -coaching Artikel 23 Trajectbeheer en -coaching Het trajectbeheer omvat de begeleiding van de student bij het kiezen van een leertraject en de administratieve opvolging ervan. De trajectcoaching omvat de begeleiding bij het systematisch en op actieve wijze reflecteren op trajectkeuzes en het eigen trajectverloop. Artikel 24 Algemene taakomschrijving van de trajectbeheerder De trajectbeheerder informeert en adviseert de student over mogelijke trajectkeuzes bij de inschrijving en een trajectwijziging. Hij legt deze voor aan de kandidaat-student. In onderling overleg wordt de keuze vastgelegd. Hij begeleidt studenten die een EVK-procedure of een EVC- procedure opstarten. 13

15 Hij maakt met raadgevende stem deel uit van de examencommissie en formuleert er niet-bindende studieadviezen. De opleidingsdirecteur kan beslissen om deze taken over meerdere personeelsleden te verdelen. De bereikbaarheid van de trajectbeheerder wordt meegedeeld. Deze bereikbaarheid plaats en tijd varieert in functie van de dienstverlening. Dit wordt meegedeeld via het studentenportaal (Dinar) en de website van de hogeschool: Artikel 25 Algemene taakomschrijving van de trajectcoach De trajectcoach vervult een signaal-, opvolgings- en doorverwijsfunctie. Hij verzorgt de studievoortgangsbeleiding van de studenten. Hij doet de opvolging van de nietbindende studieadviezen. Hij begeleidt bij de doorstroomkeuzes. Hij kan studenten begeleiden bij het verwerven van algemene competenties. Artikel 26 Discretieplicht en aansprakelijkheid van de trajectbeheerder en de -coach De trajectbeheerder en -coach gedragen zich discreet rond de informatie die hen in het kader van hun ambt wordt meegedeeld. Zij handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van de opleidingsdirecteur. 2.6 Leerkrediet Artikel 27 Leerkrediet Iedere student die zich voor de eerste keer inschrijft in het hoger onderwijs krijgt een leerkrediet van 140 studiepunten. Bij iedere inschrijving wordt het leerkrediet verminderd met het aantal ingeschreven studiepunten. Wijzigingen aan de inschrijving worden verrekend in het leerkrediet indien de grensdatum voor de betrokken opleidingsonderdelen niet overschreden is. De grensdatum (1 december of 15 maart) van een opleidingsonderdeel wordt vermeld in de ECTS-fiche. Bij het verwerven van credits wordt het aantal behaalde studiepunten terug toegevoegd aan het leerkrediet. Voor studenten die ingeschreven zijn met een diplomacontract in een professionele bacheloropleiding worden de eerste 60 behaalde studiepunten dubbel toegevoegd. Als een generatiestudent beslist zich te heroriënteren (veranderen van opleiding) worden de opgenomen studiepunten terug toegevoegd aan het leerkrediet indien de heroriëntatie voor 1 december plaatsvindt. Na 1 december en voor 15 maart wordt slechts de helft van de betrokken studiepunten toegevoegd aan het leerkrediet. Na 15 maart worden bij heroriëntatie geen studiepunten toegevoegd aan het leerkrediet. Een student die zich bevindt in een overmachtsituatie waardoor hij leerkrediet dreigt te verliezen, richt zich tot de opleidingsdirecteur die onderzoekt of een aangepaste examenregeling mogelijk is. Indien de opleidingdirecteur besluit dat een aangepaste regeling niet meer mogelijk is, dan deelt hij dit schriftelijk mee aan de student. De student kan deze beslissing vervolgens voorleggen aan de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. De Raad kan besluiten om het verloren leerkrediet terug te geven. De concrete procedure voor een verzoek aan de Raad is beschreven in de rubriek beroepsprocedure in het kader van de onderwijsregeling. 14

16 3 Toelatingsvoorwaarden, inschrijving en studietrajecten 3.1 Toelatingsvoorwaarden Artikel 28 Toepassingsgebied De opgesomde toelatingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere student die zich inschrijft voor één of meer opleidingen tegelijk, en/of één of meer opleidingsonderdelen die behoren tot één of meer opleidingen. Een gaststudent wordt toegelaten mits een schriftelijke overeenkomst tussen de Arteveldehogeschool en de instelling waar de student is ingeschreven, of volgens de bepalingen inzake uitwisselingsprojecten. De gaststudent kent dezelfde rechten en plichten als de student van de Arteveldehogeschool. Artikel 29 De soorten contracten De hogeschool biedt bij de inschrijving van de student de keuze tussen volgende contracten: een diplomacontract; een creditcontract met het oog op het behalen van credits voor één of meer opleidingsonderdelen; een examencontract met het oog op het behalen van een diploma; een examencontract met het oog op het behalen van credits voor één of meer opleidingsonderdelen. Studenten met een examencontract kunnen niet deelnemen aan de onderwijsactiviteiten en krijgen geen begeleiding. Artikel 30 Voorwaarden voor een eerste inschrijving in een bacheloropleiding 1 Diplomavoorwaarde Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als eerste algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van één van de volgende diploma s: 1 een diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap; 2 een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; 3 een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid; 4 een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma s wordt erkend. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of getuigschrift hebben behaald dat toelating verleent tot het universitair onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een bacheloropleiding. 15

17 Volgende studiebewijzen voldoen aan punt 4 hierboven: Belgische studiebewijzen diploma van het secundair onderwijs uitgereikt door de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap; brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs; diploma van eerste prijs, uitgereikt door een muziekconservatorium of het Lemmensinstituut, met uitzondering van een diploma eerste prijs notenleer; diploma van technisch ingenieur; diploma van het hoger muziekonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan, uitgereikt door een conservatorium; diploma van de hogere technische school van de derde graad; een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren in eenzelfde studierichting van het hoger beroepsonderwijs of een getuigschrift / getuigschriften / deelcertificaten van modules uit eenzelfde studierichting van het hoger beroepsonderwijs waarvoor de kandidaat geslaagd is met een totaal aantal contacturen van ten minste 2/3 van het totaal; een getuigschrift waaruit blijkt dat men geslaagd is in ten minste twee studiejaren met volledig leerplan van een opleiding dat leidt tot het diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de tweede graad, diploma van het hoger kunstonderwijs met volledig leerplan van de derde graad, diploma van de hogere technische school van de derde graad of diploma van binnenhuisarchitect; een bachelordiploma of gelijkwaardig; een masterdiploma of gelijkwaardig. Buitenlandse studiebewijzen een Europees Baccalaureaat Diploma, uitgereikt door de Europese scholen in België of het buitenland; een Diplôme du baccalauréat international, uitgereikt door het Office du Baccalauréat International te Genève; een diploma uitgereikt door de SHAPE-school (NAVO); een Luxemburgs «Diplôme de Fin d Etudes secondaires» of «Diplôme de Fin d Etudes secondaires techniques» ; een Nederlands diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO); een Nederlands diploma Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) van ten minste 3-4 jaar met kwalificatieniveau 4; een Nederlands Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen ; een Frans diploma «Baccalauréat» (minimum score 10/20) ; een Duits diploma Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife/Abitur ; een High school diploma (USA) met een transcript of records (puntenlijst), dat ten minste 4 AP s (Advanced Placements) vermeldt; een buitenlands bachelordiploma of gelijkwaardig; een buitenlands masterdiploma of gelijkwaardig. 16

18 2 Taalvoorwaarde Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als tweede algemene toelatingsvoorwaarde het bewijs van een voldoende kennis van het Nederlands. Als afdoend bewijs wordt aanvaard: een bewijs dat ten minste één voltijds studiejaar van een Nederlandstalige opleiding in het secundair of hoger onderwijs met succes gevolgd werd of een attest van CEF-niveau B2 Nederlands (of hoger), zijnde ten minste gelijkwaardig aan de eisen gesteld in het Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs van de Nederlandse Taalunie. 3 Leerkrediet Om in te schrijven in een professionele bacheloropleiding moet men voldoen aan beide, algemene toelatingsvoorwaarden en beschikken over een positief leerkrediet. Artikel 31 Afwijkende voorwaarden tot inschrijven In afwijking van vorig artikel kan het hogeschoolbestuur alleen rekening houden met humanitaire, medische, psychische, sociale redenen of het algemeen niveau van de kandidaat om een afwijking op de algemene toelatingsvoorwaarden toe te staan. Bezitters van een diploma of kwalificatie in het volwassenenonderwijs van hoger niveau van minstens 120 studiepunten of twee voltijdse studiejaren worden direct toegelaten tot de inschrijving voor een bacheloropleiding. Personen die minimaal 21 jaar oud zijn en niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs kunnen zich enkel inschrijven na een toelatingsonderzoek door de validerende instantie van de Associatie Universiteit Gent. Het resultaat van dit toelatingsonderzoek impliceert een bindend studieadvies. Virtuozen en hoogbegaafden die niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs kunnen zich inschrijven in een bacheloropleiding na een bekwaamheidsonderzoek door de dienst studieadvies en twee experten. Wie meent in aanmerking te komen voor een afwijking op de algemene toelatingsvoorwaarden, kan hierover contact opnemen met de dienst studentenadministratie: Artikel 32 Inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen Het hogeschoolbestuur kan een kandidaat-student die niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden inschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen onder een credit- of een examencontract op voorwaarde dat uit een onderzoek door de opleidingsdirecteur blijkt dat de betrokkene beschikt over de bekwaamheid om de opleidingsonderdelen goed te kunnen volgen en/of in het examen te kunnen slagen. De kandidaat-student richt daartoe een aanvraag aan de betrokken opleidingsdirecteur. De aanvraag wordt uitvoerig gemotiveerd en de nodige bewijzen worden toegevoegd. Dit moet de opleidingsdirecteur toelaten de opportuniteit van de vraag grondig te toetsen. Hij beslist namens het hogeschoolbestuur over de aanvraag. Hij brengt de student van de beslissing op de hoogte uiterlijk 30 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag. Een creditcontract wordt steeds afgesloten voor een volledig opleidingsonderdeel. Er kan dus niet ingeschreven worden voor afzonderlijke leereenheden. Het inschrijvingsprogramma kan alleen opleidingsonderdelen bevatten die aanvangen in een zelfde semester. 17

19 Artikel 33 Toelating tot de bachelor-na-bachelor opleidingen 1 Bachelor in de creatieve therapie Kandidaten in het bezit van een diploma bachelor in de ergotherapie kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor de bachelor-na-bachelor opleiding in de creatieve therapie. Kandidaten in het bezit van een van de volgende bachelor- of masterdiploma s of die hun motivatie afdoende aantonen, kunnen zich inschrijven voor het voorbereidingsprogramma en de daarop volgende bachelor-na-bachelor opleiding in de creatieve therapie na het verplicht doorlopen hebben van een onderzoek naar de bekwaamheid om deze bachelor-na-bacheloropleiding te volgen. De kandidaat kan de opleiding met het voorbereidingsprogramma starten zo hij in het bezit is van een bachelor- of masterdiploma uit één van de volgende studiegebieden: een master- of bacherlordiploma behaald aan een universiteit in het studiegebied: geneeskunde; lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie; psychologie en pedagogische wetenschappen; sociale gezondheidswetenschappen; kunstwetenschappen; wijsbegeerte en moraalwetenschappen een bachelor- of masterdiploma behaald aan een hogeschool in het studiegebied of de richting: gezondheidszorg; onderwijs; sociaal agogisch werk; audiovisuele en beeldende kunst (keuzetraject beeldende therapie); muziek en dramatische kunst (keuzetrajecten muziektherapie of dramatherapie); hedendaagse dans (keuzetraject danstherapie). 2 Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Alle kandidaten die werkzaam zijn in het Vlaamse onderwijs kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor een bachelor-na-bacheloropleiding buitengewoon onderwijs. Andere kandidaten met een bachelordiploma kunnen zich ook inschrijven. Binnen het avondtraject is gedurende het academiejaar minstens één dag in de week praktijk vereist in het onderwijs met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften onder begeleiding van een mentor. Binnen de duale leerroute kan een student dit traject combineren met een tewerkstelling in het onderwijs van maximaal 25% mits voorafgaand overleg met de opleidingscoördinator. 3 Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Alle kandidaten die werkzaam zijn in het Vlaamse onderwijs kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor een bachelor-na-bacheloropleiding zorgverbreding en remediërend leren. Andere kandidaten met een bachelordiploma kunnen zich ook inschrijven. Binnen het avondtraject is gedurende het academiejaar minstens één dag in de week praktijk vereist in het onderwijs met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften onder begeleiding van een mentor. 18

20 4 Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling Alle houders van een lerarendiploma die minimum drie jaren beroepservaring als leraar kunnen aantonen, kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor een bachelor-na-bacheloropleiding in het onderwijs: schoolontwikkeling. Onder lerarendiploma wordt verstaan een diploma van de geïntegreerde lerarenopleiding (bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, kleuteronderwijs, secundair onderwijs en gelijkgestelde) of van de specifieke lerarenopleiding (en gelijkgestelde). Gedurende het academiejaar is minstens één dag in de week onderwijspraktijk vereist onder begeleiding van een mentor. 5 Afwijkende voorwaarden tot inschrijven in de bachelor-na-bacheloropleidingen De opleidingsdirecteur van een bachelor-na-bacheloropleiding kan van deze toelatingsvoorwaarden afwijken als uit een onderzoek blijkt dat de kandidaat-student beschikt over de bekwaamheid om de opleiding goed te kunnen volgen en/of in het examen te kunnen slagen. De kandidaat-student richt daartoe een aanvraag aan de betrokken opleidingsdirecteur. De aanvraag wordt uitvoerig gemotiveerd en de nodige bewijzen worden toegevoegd. Dit moet de opleidingsdirecteur toelaten de opportuniteit van de vraag grondig te toetsen. Hij beslist namens het hogeschoolbestuur over de aanvraag. Hij brengt de kandidaat-student van de beslissing op de hoogte uiterlijk 30 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag. Artikel 34 Weigering tot inschrijving met diploma- of creditcontract wegens negatief leerkrediet Om in te schrijven in een professionele bacheloropleiding moet men voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en beschikken over een positief leerkrediet. Het volume van het inschrijvingsprogramma wordt beperkt tot het beschikbare leerkrediet. Een student die op het moment van de inschrijving een leerkrediet heeft dat kleiner of gelijk is aan nul en wenst in te schrijven met een diploma- of creditcontract wordt niet toegelaten tot inschrijving/herinschrijving in een professionele bacheloropleiding. Dergelijke student kan via een gemotiveerd verzoek aan de betrokken opleidingsdirecteur vragen om een afwijking te bekomen. De opleidingsdirecteur zal uitzonderlijk namens het hogeschoolbestuur, op basis van het reeds doorlopen studietraject en de mogelijke kansen op succes evalueren of de student alsnog mag inschrijven. Een afwijking wordt echter niet toegestaan bij een negatief leerkrediet van meer dan 30 punten. De inschrijving wordt beperkt tot de opleidingsonderdelen van één semester. Op basis van de studieresultaten na een semester wordt een herinschrijving desgevallend toegestaan voor de opleidingsonderdelen van een volgend semester. 3.2 Inschrijvingsprocedure Artikel 35 Inschrijven Inschrijving is mogelijk voor één of meer opleidingen tegelijk. Bij inschrijving heeft men de keuze uit een diploma-, een credit- en een examencontract. De periode en plaats van de inschrijvingen worden op de website van de hogeschool meegedeeld. 19

21 Voor een inschrijving dient men zich persoonlijk aan te melden met minimaal de volgende vereiste documenten: bewijs van identiteit; document(en) om aan te tonen dat aan beide toelatingsvoorwaarden is voldaan; documenten m.b.t. voorgaande studies hoger onderwijs (indien van toepassing); documenten m.b.t. aanvraag vrijstellingen (indien van toepassing); Gelijktijdige inschrijving van opeenvolgende opleidingen en inschrijving voor dezelfde opleiding, maar een andere afstudeerrichting, is mogelijk maar kan afhankelijk gemaakt worden van het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij inschrijving heeft men de keuze uit: een modeltraject: dit is een door de instelling vooraf uitgetekend traject voor een groep studenten te kiezen uit een standaard traject of een alternatief traject; een geïndividualiseerd traject: dit is een traject op maat van een bepaalde student. Het hogeschoolbestuur formuleert de wijze van de berekening van de studiegelden en de wijze(n) van betaling. De inschrijving is maar definitief na betaling van het studiegeld, desgevallend aangevuld met de vereffening van de achterstallige betalingen. Na inschrijving ontvangt de student volgende documenten: studentenkaart; online-attesten die de inschrijving bevestigen (o.a. het diploma- of credit- of examencontract); logingegevens. Voor sommige opleidingen bestaat een niet-bindende instaptoets voorafgaand aan de inschrijving, onverminderd de geldende toelatingsvoorwaarden. Wijzigingen in de persoonsgegevens dienen onmiddellijk schriftelijk aan de studentenadministratie gemeld te worden. Bij inschrijving ontvangen studenten een account van de hogeschool, met bijhorend adres. Dit account geeft toegang tot ICT-faciliteiten en de elektronische leeromgeving. wordt gebruikt als officiële communicatievorm tussen de hogeschool en de student. Een inschrijving voor een opleiding of opleidingsonderdelen houdt automatisch ook een inschrijving in voor alle hieraan verbonden examenkansen. Opleidingen mogen studenten verplichten zich afzonderlijk voor examens te registeren. De inschrijving komt tot stand zodra de hogeschool ze heeft bevestigd. Vanaf dat ogenblik dient voldaan te worden aan alle rechten en plichten. Een kandidaat-student die zich wenst in te schrijven maar nog geen contract met de hogeschool kan ondertekenen of de vooropgestelde voorwaarden tot inschrijven nog moet laten onderzoeken, moet zich laten registreren bij de dienst studentenadministratie via: Deze registratie heeft enkel als gevolg dat betrokkene een uniek registratienummer ontvangt dat geldt als bewijs dat zijn aanvraagdossier is geopend. Het indienen van een onvolledig dossier of aanvraag tot inschrijving kan aanleiding geven tot het weigeren van de inschrijving. 20

22 Artikel 36 Laattijdige inschrijvingen Inschrijven vanaf 1 december (voor het eerste semester of het volledige academiejaar) of vanaf 15 maart (voor het tweede semester) kan enkel mits grondige motivering vanwege de aanvrager en na schriftelijke goedkeuring door de opleidingsdirecteur van de opleiding waarvoor men zich wenst in te schrijven. Het recht op twee examenkansen voor opleidingsonderdelen kan vervallen indien de student zich laattijdig inschrijft. De opleidingsdirecteur kan uitzonderlijk en mits toelating van de directeur onderwijs- en studentenbeleid de inschrijving voor bepaalde opleidingsonderdelen omwille van hun aard vervroegd stopzetten. Deze afwijking wordt meegedeeld in de opleidingsgids. Artikel 37 Wijzigen van het contract Alle wijzigingen in de inschrijving op vraag van de student moeten vooraf besproken worden met de trajectbeheerder van de opleiding. Volgende wijzigingen zijn mogelijk: 1 Wijzigen van het type contract kan eenmalig gebeuren: na afloop van het eerste semester tot en met 15 maart; heeft geen invloed op de reeds behaalde creditbewijzen; kan leiden tot financiële implicaties die aan de student doorgerekend worden; er wordt echter geen studiegeld terugbetaald als gevolg van een gewijzigd contract; heeft eventuele andere implicaties waarop de student kan gewezen worden (bv. kinderbijslag, toegang tot elektronische leeromgeving, enz.). 2 Wijzigen van de inhoud van het contract (inclusief wijziging opleiding of afstudeerrichting) kan gebeuren door de opleidingsdirecteur en de student gezamenlijk vóór de grensdata van de betrokken opleidingsonderdelen. De grensdatum voor opleidingsonderdelen georganiseerd in semester 1 of voor jaaropleidingsonderdelen is 1 december. Voor opleidingsonderdelen georganiseerd in semester 2 is de grensdatum 15 maart. Na deze grensdata kan enkel mits grondige motivering de inhoud van het contract gewijzigd worden door de opleidingsdirecteur; kan leiden tot financiële implicaties die aan de student doorgerekend worden of waardoor de student een deel van het studiegeld terugbetaald kan krijgen; impliceert in het geval van wijziging van opleiding of afstudeerrichting dat men moet voldoen aan de regels van laattijdig inschrijven; indien de wijziging betrekking heeft op een modeltraject kan ze eenzijdig uitgaan van de Arteveldehogeschool. Artikel 38 Uiterste inschrijvingsdatum voor een examencontract De uiterste inschrijvingsdatum voor een examencontract is 30 kalenderdagen voor het examen van het opleidingsonderdeel waarvoor men het contract aangaat. 21

23 Artikel 39 Het studiegeld Diploma- en creditcontract bachelor Beursstudent(1) Bijna beurs Niet-beurs Inschrijving voor ten hoogste 53 studiepunten 55,00 44,40 + 6,00*N 66,50 + 9,10*N Vanaf 54 tot en met 66 studiepunten Inschrijving voor meer dan 66 studiepunten 100,00 100,00 407,10 610,60 407,10 + (N-66)* 2,40 610,60 + (N-66)* 3,60 (1) Het betreft hier het studiegeld voor een beursstudent met een inschrijving in één opleiding. Voor beursstudenten met meerdere inschrijvingen wordt elke inschrijving apart behandeld. Voor elke bijkomende inschrijving in een andere opleiding is het studiegeld 55. Examencontract bachelor en bachelor-na-bachelor 60,50 + 3,60*N Combinatie examencontract met diploma- en/of creditcontract bachelor Elke inschrijving wordt afzonderlijk behandeld en het studiegeld wordt bepaald op basis van bovenstaande tabellen. Diploma- en creditcontract bachelor-na-bachelor N: aantal studiepunten in diploma- en/of creditcontract 66,50 + 9,10*N Minvermogende studenten Buitenlandse studenten Specifieke groepen dezelfde bedragen als beursstudenten dezelfde bedragen als niet-beursstudenten De definitieve vastlegging van het inschrijvingsprogramma gebeurt bij de inschrijving. Bij wijziging van het inschrijvingsprogramma gebeurt een verrekening van het studiegeld zoals hierna bepaald bij ondertekening van het nieuwe inschrijvingsprogramma. Verschuldigd studiegeld: Statuut / contractvorm Vast bedrag Niet-beurs student 66,50 Bijna beurs student 44,40 Beursstudent 55,00 Examencontract 60,50 22

24 a) Inschrijving voor het eerste en tweede semester - tot en met 1 november: betaling vast bedrag; - na 1 november en tot en met 15 maart: betaling van de opgenomen studiepunten in het eerste semester; - na 15 maart: betaling van de opgenomen studiepunten in het eerste en tweede semester. b) Inschrijving enkel voor het tweede semester: - tot en met 15 maart: betaling van vast bedrag; - na 15 maart: betaling van de opgenomen studiepunten in het tweede semester. Artikel 40 Beëindigen van het contract Een student die de studies wenst stop te zetten: 1 heeft steeds een exitgesprek met een trajectbeheerder van de opleiding; 2 bevestigt dit schriftelijk per post of persoonlijk aan de trajectbeheerder waarbij de poststempel of datum van afgifte geldt als uitschrijfdatum; 3 levert zijn studentenkaart, bewijs van exitgesprek en afgeleverde attesten in op de dienst studentenadministratie, Hoogpoort 15, 9000 Gent, Tel.: ; 4 bezorgt materiaal van de hogeschool terug aan de betrokken dienst; 5 handelt desgevallend de nodige financiële verplichtingen af. Studenten met meerdere contracten kunnen ook één of meerdere daarvan afzonderlijk beëindigen. Ze melden dit schriftelijk per post of persoonlijk aan de opleidingsdirecteur van de betrokken opleiding. De nodige administratieve wijzigingen worden doorgevoerd. Zolang deze procedure niet werd nageleefd, blijft de student ingeschreven. 3.3 Vrijstellingen Artikel 41 Vrijstelling Een vrijstelling kan worden verleend aan degene die alle competenties van een opleidingsonderdeel, of een deel ervan, heeft verworven. Een vrijstelling kan verleend worden op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) of Eerder Verworven Competenties (EVC). Elk studiebewijs van een formeel leertraject met goed gevolg doorlopen, al dan niet binnen het onderwijs, kan als bewijsstuk aangebracht worden. Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) en bewijzen van bekwaamheid als resultaat van het onderzoek van Eerder Verworven Competenties (EVC) zijn in principe onbeperkt geldig. Artikel 42 Vrijstelling op basis van Eerder Verworven Kwalificatie (EVK) Een student die op basis van verworven kwalificaties vrijstellingen wenst te verkrijgen, richt een aanvraag via de trajectbeheerder van de opleiding aan de opleidingsdirecteur uiterlijk 15 kalenderdagen na het begin van het semester en bij laattijdige inschrijving binnen de 15 kalenderdagen na inschrijving. De aanvraagformulieren en de adresgegevens van de trajectbeheerders zijn te vinden via het studentenportaal (Dinar) en op de website van de hogeschool: 23

Arteveldehogeschool. Studiecontract

Arteveldehogeschool. Studiecontract Arteveldehogeschool Studiecontract AJ 2012-2013 Datum goedkeuring 07 mei 2012 Verantwoordelijke uitgever: Guido Galle, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Hoogpoort 15, 9000 Gent STUDIECONTRACT Academiejaar

Nadere informatie

Academiejaar 2014-2015. ONDERWIJS-, EXAMEN-, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

Academiejaar 2014-2015. ONDERWIJS-, EXAMEN-, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT STUDIECONTRACT Academiejaar 2014-2015 ONDERWIJS-, EXAMEN-, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op 28 april 2014 dit studiecontract met de onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op 4 juni 2007 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ Arteveldehogeschool Studiecontract Professionele bachelors Bachelor-na-Bachelors AJ 2017-2018 Datum goedkeuring 24 april 2017 Verantwoordelijke uitgever: Tomas Legrand, Algemeen directeur, Hoogpoort 15,

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ V e r s i e 2 4 a p r i l A c a d e m i s c h e R a a d P a r t i c i p a t i e f o r u m

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ V e r s i e 2 4 a p r i l A c a d e m i s c h e R a a d P a r t i c i p a t i e f o r u m Arteveldehogeschool Studiecontract AJ 2015-2016 V e r s i e 2 4 a p r i l 2 0 1 5 A c a d e m i s c h e R a a d P a r t i c i p a t i e f o r u m Datum goedkeuring 27 april 2015 Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Artikel 1 Bepalen van de opleidingsprogramma s en studietrajecten

Artikel 1 Bepalen van de opleidingsprogramma s en studietrajecten ARTEVELDEHOGESCHOOL STUDIECONTRACT POSTGRADUATEN 2014-2015 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGELING en RECHTSPOSITIEREGELING Versie Academische Raad 30 juni 2014 Deel 1 Onderwijsregeling 1. Organisatie van de

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ 2016-2017

Arteveldehogeschool. Studiecontract AJ 2016-2017 Arteveldehogeschool Studiecontract AJ 2016-2017 Datum goedkeuring 25 april 2016 Verantwoordelijke uitgever: Johan Veeckman, Algemeen directeur, Hoogpoort 15, 9000 Gent STUDIECONTRACT Academiejaar 2016-2017

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2011-12 www.howest.be 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de geldende decreten op het Vlaams

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016 Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten PXL-MAD academiejaar 2015-2016 Goedgekeurd door de School of Arts op 17 juni 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2012-13 www.howest.be 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN... 10

Nadere informatie

ARTEVELDEHOGESCHOOL STUDIECONTRACT POSTGRADUATEN 2015-2016 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGELING en RECHTSPOSITIEREGELING

ARTEVELDEHOGESCHOOL STUDIECONTRACT POSTGRADUATEN 2015-2016 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGELING en RECHTSPOSITIEREGELING ARTEVELDEHOGESCHOOL STUDIECONTRACT POSTGRADUATEN 2015-2016 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGELING en RECHTSPOSITIEREGELING Deel 1 Onderwijsregeling 1. Organisatie van de studie De Arteveldehogeschool biedt

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen...

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen... OER 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen Inhoudstafel 1 Begripsbepaling... 5 Art. 1.1 Begripsbepaling... 5 2 Inleidende bepalingen... 12 Art.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Faculteit Mens en Welzijn Faculteit Natuur en Techniek Faculteit Bedrijf en Organisatie School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 http://www.hogent.be/studeren/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016. Specfieke aanvullingen School of Arts. KASK Koninklijk Conservatorium Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 & Specfieke aanvullingen School of Arts KASK Koninklijk Conservatorium http://www.hogent.be/toekomstige-student/praktische-info/onderwijs-en-examenregeling/ Ontwerp

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT TOETREDINGSOVEREENKOMST ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2007 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de artikelen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement

Onderwijs- en Examenreglement Onderwijs- en Examenreglement 2017-18 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN

Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 731 van 25 juli 2013 van FIENTJE MOERMAN Hoger Onderwijs - Taaltesten taalvakdocenten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 Preambule pagina 3 TITEL I BEGRIPSBEPALINGEN 4 TITEL II ONDERWIJSREGELING 10 Afdeling 1. Toetredingsovereenkomsten

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 65876 BELGISCH STAATSBLAD 09.09.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Met departementale aanvullingen: Gezondheidszorg Academiejaar 2012-2013 INHOUD 0 INLEIDING... 7 0.1 KdG-mailadres... 7 0.2 Berichtgeving... 7 0.3 Personalia

Nadere informatie

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw Lange Nieuwstraat 55 2000 Antwerpen Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT COLOFON Dit reglement werd samengesteld door de projectgroep

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Studiecontract Postgraduaten AJ

Studiecontract Postgraduaten AJ Arteveldehogeschool Studiecontract Postgraduaten AJ 2016-2017 Datum goedkeuring 25 april 2016 Verantwoordelijke uitgever: Johan Veeckman, Algemeen directeur, Hoogpoort 15, 9000 Gent Inhoudstafel INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 12.10.2004 MONITEUR BELGE 71039 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009.

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. EXAMENREGLEMENT Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. Voorafgaande beschouwingen Bij het opstellen van het

Nadere informatie

Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van. Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg

Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van. Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg 2016-2017 EVK-PROCEDURE Je hebt eerdere kwalificaties (diploma's,

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 OER 2015 2016 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN... 16 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 16 Artikel 1 Keuzemogelijkheden...

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL

ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL ALGEMENE ONDERWIJSREGELING ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL 2008-2009 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Definities Hoofdstuk 3: Organisatie van het academiejaar Hoofdstuk 4: Organisatie

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen.

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen, onderwijsorganisatie en studievoortgang

1. Algemene bepalingen, onderwijsorganisatie en studievoortgang Gezamenlijk aanvullend onderwijs- en examenreglement (OER) ten behoeve van de master-na-bacheloropleidingen in de Kinesitherapie en in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie in Vlaanderen Situering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Bijlage 1 bij het onderwijs- en examenreglement

Bijlage 1 bij het onderwijs- en examenreglement Bijlage 1 bij het onderwijs- en examenreglement 2012-2013 Studiegelden en bijdrage voor de leermiddelen en het bekwaamheidsonderzoek 2012-2013 1 Studiekosten De kosten bestaan uit de volgende elementen:

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2012 2013 Het onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Het

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 LUCA School of Arts, departement Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel-Gent ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 2 Inhoudstafel Titel

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Afstandsleren Medical Management

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2015-2016 RITCS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G

O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G O N D E R W I J S -, E X A M E N -, E N R E C H T S P O S I T I E R E G E L I N G 2014-2015 O N D E R W I J S R E G E L I N G ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding die georganiseerd wordt in het

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN)

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be

Onderwijs- en. examenregeling 2013-2014. Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling. www.ehb.be Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Verkorte versie van de onderwijs- en examenregeling www.ehb.be Beste student, Je rechten en plichten als student staan beschreven in de algemene onderwijs- en examenregeling,

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement Thomas More Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 4 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 5 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT...12 Afdeling 1. Inschrijving

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Voor de leesbaarheid van de tekst wordt enkel de mannelijke persoonsvorm gebruikt. De bepalingen over (kandidaat-)studenten gelden uiteraard zonder genderonderscheid.

Nadere informatie

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 ONDERWIJSREGELING

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 ONDERWIJSREGELING ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 ONDERWIJSREGELING ALGEMEEN Voor de studenten van een opleiding van PXL-MAD heeft de reglementering die opgenomen werd in de OER PXL-MAD voorrang

Nadere informatie