Thomas More. Onderwijs- en examenreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thomas More. Onderwijs- en examenreglement"

Transcriptie

1 Thomas More Onderwijs- en examenreglement Academiejaar

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 4 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 5 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT...12 Afdeling 1. Inschrijving via toetredingsovereenkomsten Diplomacontract, creditcontract en examencontract Modeltraject: standaardtraject, flexibel traject en geïndividualiseerd traject Wijziging van studiecontract...14 Afdeling 2. Inschrijvingsregels en studiegelden Inschrijvingsregels Studiegeld...18 Afdeling 3. Toelatingsvoorwaarden Bepalingen die gelden voor alle opleidingen en opleidingsonderdelen Toelatingsvoorwaarden voor een initiële professionele bacheloropleiding Algemene diplomavoorwaarden voor een inschrijving in een bachelor-nabacheloropleiding Specifieke voorwaarden voor de toelating tot andere opleidingen...25 Afdeling 4. Opbouw van de opleidingen Opleidingen en programma s: aanbod en structuur Vermeldingen met betrekking tot een opleiding in de programmagids Opleidingsmodel; semesterexamensysteem; studietijd en studiepunten Gedragscode met betrekking tot de taalregeling...28 Afdeling 5. Elementen voor de vaststelling van het ISP van de student Samenstelling van het jaarprogramma voor de individuele student Creditbewijzen, bewijzen van bekwaamheid en vrijstellingen Regels voor samenstellen van een individueel jaarprogramma Volgen van opleidingsonderdelen en afleggen van examens in een andere opleiding of aan andere instellingen Maatregelen van studievoortgang...36 Afdeling 6. Rechten en plichten, rechtsbescherming en tuchtreglement Rechten en plichten van de student Behandeling van klachten in verband met de onderwijsverzorging Tuchtreglement...42 TITEL III. EXAMENREGLEMENT...45 Afdeling 1. Algemeen examenreglement Algemene bepalingen Organisatie van de examens Afwijkende examenregelingen (vóór de start van een examenperiode)...47 OER Thomas More def Pagina 2 van 71

3 1.4 Deelname aan de examens Examens over opleidingsonderdelen bij combinaties van inschrijvingen Examens afgelegd in een andere opleiding of instelling Examenombuds Verloop van de examens De examencommissies en hun bevoegdheid Beraadslaging Mededeling en bespreking van de examenresultaten Hernemen van (examens over) opleidingsonderdelen en het inzetten van toleranties Examenfraude Geschillenregeling en materiële vergissingen...63 Afdeling 2: Overgangsbepalingen...64 TITEL IV. INTERNE BEROEPSPROCEDURES...67 TITEL V. STUDIEGELDEN VOOR BACHELOROPLEIDINGEN IN ACADEMIEJAAR TITEL VI. DE ACADEMISCHE KALENDER OER Thomas More def Pagina 3 van 71

4 Vooraf Alle verwijzigingen in dit reglement naar personen en functies slaan zowel op vrouwelijke als op mannelijke personen. Dit reglement is van toepassing op studenten die aan Thomas More zijn ingeschreven met een diplomacontract, een creditcontract, een examencontract en op inkomende uitwisselingsstudenten. Indien andere personen geregistreerd worden, worden hun rechten ad hoc gedefinieerd. Onder de algemene noemer internationale studenten kunnen o.a. volgende studenten bedoeld worden: - een EER-student die een andere nationaliteit heeft dan de Belgische en die in het kader van zijn studies tijdelijk verblijft in België; - een niet-eer-student die in het kader van zijn studies tijdelijk verblijft in België; - een niet-eer-student met een precair verblijfsrecht in België, o.a. kandidaatvluchtelingen; - een student met een niet-belgische nationaliteit die beschikt over onbeperkt verblijf in België. Tenzij anders vermeld in dit reglement wordt deze student voor alle toepassingen gelijkgesteld met een EER-student; - een student met een niet-belgische nationaliteit die beschikt over onbeperkt verblijf in de EER. Tenzij anders vermeld in dit reglement wordt deze student voor alle toepassingen gelijkgesteld met een EER-student; - een student die niet beschikt over een diploma van de Vlaamse Gemeenschap (of een Nederlands VWO-attest). Bijzondere bepaling in verband met studenten met een functiebeperking Voor studenten met een functiebeperking die volgende aanvragen doen als redelijke aanpassing overeenkomstig art. 79 OR, geldt een voorafgaande erkennings- en adviesprocedure: - een geïndividualiseerd studietraject; - een wijziging van contract; - een afwijking van de algemene regels rond de samenstelling van het individueel jaarprogramma. Aanvullingen, afwijkingen en wijzigingen 1. Wanneer dit algemene reglement het vereist, moet het opleidingshoofd het aanvullen met bijzondere bepalingen en criteria. Hij zorgt in elk geval voor een reglement m.b.t. de bachelorproef en de stage. Ook daarbuiten kan elke opleiding het reglement aanvullen. Opleidingsspecifieke aanvullingen mogen niet strijdig zijn met de bepalingen van dit reglement. 2. De aanvullingen bij dit reglement treden pas in werking nadat via de gemandateerde van het hogeschoolbestuur en de Academische raad bevestigd is dat zij juridisch conform de wetgeving en de reglementen zijn opgesteld. De aanvullingen worden vóór de start van het nieuwe academiejaar aan de studenten van de betrokken opleiding bekendgemaakt. 3. Enkel het opleidingshoofd resp. de voorzitter van de examencommissie kan gemotiveerd én in het voordeel van de student afwijken van het onderwijs- en examenreglement, inclusief de opleidingsgebonden aanvullingen. 4. Enkel de Academische raad kan wijzigingen van het onderwijs- en examenreglement toestaan. Hij bepaalt tevens de geldigheidsduur van de toegestane wijzigingen. OER Thomas More def Pagina 4 van 71

5 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN Voor de toepassing van het onderwijs- en examenreglement wordt, tenzij expliciet anders bepaald in de verdere reglementering, verstaan onder: aansluitende opleidingen: opleidingen die volgens de toelatingsvoorwaarden in de programmagids rechtstreeks op elkaar kunnen aansluiten zonder bijzondere toelatingen; academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1 oktober begint en eindigt op de dag vóór het begin van het volgende academiejaar; actualiseringsprogramma: een programma dat omwille van substantiële wijzigingen kan worden opgelegd aan een student die een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid meer dan vijf kalenderjaren tevoren heeft verworven, en dat wil valoriseren in de context van een nog niet afgeronde of een andere opleiding; afstudeerder: een student die in de eerstvolgende examenperiode kan afstuderen (zie ook starter en onderwegger ); afstudeerrichting: een differentiatie in een opleidingsprogramma die ten minste 30 studiepunten verschilt van een andere differentiatie in de opleiding en die op het diploma vermeld wordt; assessmentcommissie: een commissie binnen Thomas More die evalueert of - een student die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, toch kan worden toegelaten tot een initiële bacheloropleiding; - eerder verworven competenties erkend kunnen worden, conform de richtlijnen van de validerende instantie van de Associatie KU Leuven; Associatie KU Leuven: een samenwerkingsverband tussen de KU Leuven, Thomas More en andere hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. De samenstelling van het samenwerkingsverband en de beschrijving van de organen en de werkingsterreinen zijn te vinden op attest van deelname: aanwezigheidsattest dat bewijst dat iemand participeerde aan een activiteit van permanente vorming, zonder aan een evaluatie of examen deel te nemen; bachelorproef: werkstuk waarmee een bacheloropleiding wordt afgesloten en waarmee een student aantoont dat hij beschikt over de domeinspecifieke leerresultaten of het competentieprofiel van een opleiding; bekwaamheidsonderzoek: het onderzoek van de competenties van een persoon, met het oog op het afleveren van een bewijs van bekwaamheid; beraadslaging: de samenkomst van een examencommissie die de resultaten van de examens over de opleidingsonderdelen vastlegt, die vaststelt of de student geslaagd is voor het geheel van een opleiding en hiervoor het eindresultaat vastlegt. Een beraadslaging kan ook ad hoc worden gehouden wanneer er zich betwistingen voordoen ten aanzien van een examenresultaat of om een onregelmatigheid te beslechten; beurstariefstudent: een student die a) studiefinanciering ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of b) voldoet aan de voorwaarden bepaald in art. 12 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en beantwoordt aan de financiële criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap; of c) onderdaan is van een staat behorende tot de Europese Economische Ruimte en beantwoordt aan de financiële criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap; of d) een DGOS-bursaal, een BTC-bursaal of een bursaal in de programma's van de ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad is. OER Thomas More def Pagina 5 van 71

6 Een bijna-beurstariefstudent is een student die geen studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, maar een begrensd inkomen heeft, namelijk maximaal een bepaald bedrag boven de inkomensgrens voor een toelage; bewijs van bekwaamheid: het bewijs dat een student op grond van eerder opgedane ervaring of een eerder gevolgde opleiding waarin geen evaluatie plaatsvond, de competenties heeft verworven die eigen zijn aan het niveau van bachelor, van een welomschreven opleiding, opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen. Dit bewijs bestaat uit een papieren document of een registratie in een gegevensbank; competentie: de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke activiteiten. In het hoger onderwijs worden competenties domeinspecifieke leerresultaten genoemd; coördinator van een opleidingsonderdeel: de medewerker van Thomas More die eindverantwoordelijke is voor een opleidingsonderdeel. De coördinator van het opleidingsonderdeel is de medewerker die de verantwoordelijkheid [draagt] voor de kwaliteit van het opleidingsonderdeel 1 ; contracttype: de contractvorm die de student kiest om het opleidingsaanbod geheel of gedeeltelijk te doorlopen. De student kiest: - een diplomacontract; - een creditcontract; - een examencontract (om een diploma of een credit te behalen); creditbewijs: de erkenning van het feit dat een student aan een instelling van hoger onderwijs op grond van een examen de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning wordt vastgelegd in een papieren document of een registratie in een gegevensbank; creditcontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen de hogeschool en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen; differentiatie binnen opleidingen: een onderscheid binnen opleidingen dat de vorm kan aannemen van: - aparte afstudeerrichtingen, vermeld op het diploma; - keuzetrajecten, opties, major-minorcombinaties of andere duidelijke vormen van onderscheid, die eventueel op het diplomasupplement worden vermeld; diploma: het document dat op het einde van een bacheloropleiding wordt afgeleverd aan een student die voor het geheel van de opleiding geslaagd is, en waarin de belangrijkste identificatiegegevens van de student en de opleiding zijn opgenomen; diplomacontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen Thomas More en de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een diploma of een getuigschrift van een opleiding; diplomasupplement: het overeenkomstig Europese standaarden opgestelde document dat de bijzondere karakteristieken van de opleiding en van de studieresultaten bevat die niet in het diploma worden vermeld. Dit document bevat in het bijzonder de creditbewijzen voor de geslaagde student; ECTS-fiche: beknopte beschrijving van de belangrijkste elementen van een opleidingsonderdeel, volgens de internationale ECTS-standaard; Europese Economische Ruimte (EER): samenwerkingsverband tussen Europese landen. De samenstelling is te vinden op europa.eu/abc/index_en.htm; evaluatieactiviteit (EVA): evaluatie-entiteit waarin wordt nagegaan in welke mate een student de competenties gekoppeld aan een (deel van een) onderwijsleeractiviteit of opleidingsonderdeel bereikt heeft. Aan een opleidingsonderdeel is minstens één evaluatieactiviteit gekoppeld; 1 Richtlijnen aan de commissarissen van de Vlaamse Regering in verband met de implementatie van de taalregeling hoger onderwijs. OER Thomas More def Pagina 6 van 71

7 EVC: een eerder verworven competentie, d.i. het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd; EVK: een eerder verworven kwalificatie, d.i. elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen het reguliere onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, met uitzondering van creditbewijzen die binnen eenzelfde opleiding en instelling worden gevaloriseerd; examen: een beoordelingssituatie waarin wordt nagegaan of een student op grond van zijn studie (deel)competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Een examen kan plaatsvinden op één bepaald moment, maar kan ook verlopen onder de vorm van een in de tijd gespreide reeks activiteiten; examencontract: een toetredingscontract, aangegaan tussen Thomas More en de student die zich inschrijft voor het deelnemen aan een examen met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift van een opleiding of een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen; examenfraude: elk gedrag van een student in het kader van een examen waardoor deze het vormen van een juist oordeel omtrent de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van hemzelf dan wel van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of poogt te maken; (zie ook plagiaat) examenperiode: een periode in het academiejaar specifiek voorbehouden voor de organisatie van examens; flexibel traject: een traject waarbij de student opleidingsonderdelen opneemt uit meerdere opleidingsfasen van het modeltraject van een opleiding, met een minimum van 25 en een maximum van 66 studiepunten; functiebeperking: een blijvende of langdurige functie-uitval die erkend wordt volgens de registratieprocedure die Thomas More hanteert. Volgende subgroepen worden onder meer onderscheiden: motorische functiebeperking, auditieve functiebeperking, visuele functiebeperking, chronische ziekte, psychiatrische functiebeperking, meervoudige functiebeperking, leerstoornis; geïndividualiseerd studietraject: een traject dat afwijkt van de regels voor het samenstellen van een standaardtraject of flexibel traject met betrekking tot de omvang en dat kan worden toegestaan aan een student op zijn gemotiveerd verzoek; gemandateerde van het hogeschoolbestuur: het directielid van Thomas More dat door het hogeschoolbestuur gemandateerd is om de functies uit te oefenen die in het onderwijs- en examenreglement aan hem worden toegewezen. De groepsvoorzitter treedt op als gemandateerde voor de opleidingen in de groepen Mens en Maatschappij, Gezondheid en Welzijn, Technologie en Design. De groepsvoorzitter-gemandateerde kan functies delegeren aan een medewerker van zijn groep. Indien de groepsvoorzitter belet is, wordt hij vervangen door de algemeen directeur; graad: de aanduiding van bachelor, verleend op het einde van een opleiding; graad van verdienste: bijzondere vermelding die wordt gegeven op het einde van een bacheloropleiding; hoofdinschrijving: de opleiding die de student zelf heeft aangegeven als zijn hoofdopleiding wanneer hij voor meerdere opleidingen is ingeschreven, behalve in het geval van aansluitende opleidingen. In dat laatste geval is de opleiding die aan de aansluitende opleiding voorafgaat altijd de hoofdinschrijving; individueel jaarprogramma (IJP): het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student binnen één opleiding opneemt in één academiejaar; individueel studieprogramma (ISP): de som van de jaarprogramma s die een individuele student opneemt om een diploma, een getuigschrift of één of meer creditbewijzen te verwerven, met inbegrip van de toegekende vrijstellingen; inschrijving: de registratie van een student voor een opleiding of opleidingsonderdeel OER Thomas More def Pagina 7 van 71

8 onder de vorm van een specifiek contract. De inschrijving wordt verbijzonderd in het ISP; kwalificatie van de graad: het onderdeel van de opleidingsbenaming dat de specifieke oriëntatie van die opleiding aangeeft; leerkrediet: krediet dat de Vlaamse Gemeenschap aan een student toekent om één of meerdere opleidingen of opleidingsonderdelen te volgen. Het leerkrediet wordt uitgedrukt in studiepunten; leerresultaat: de bepaling van wat van de student moet weten, kennen, begrijpen en toepassen na voltooiing van een onderwijsgerelateerd leerproces. Leerresultaten worden gedefinieerd in termen van competenties eigen aan een opleiding, een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen; materiële vergissing: - elke samenstelling van een individueel jaar- of studieprogramma waarbij niet aan de wettelijke of reglementaire voorwaarden is voldaan; - elke materiële daad waardoor een verkeerd examencijfer als resultaat voor de student is doorgegeven; modeltraject: een traject dat bestaat uit een door de instelling opgesteld opleidingsprogramma, waarbij wordt verduidelijkt hoe een student binnen een vooropgestelde duur het aan de opleiding verbonden diploma of getuigschrift kan behalen. Een modeltraject is opgedeeld in opleidingsfasen waarvan de omvang wordt uitgedrukt in studiepunten. Een opleiding kan meerdere modeltrajecten aanbieden. Een student kan een modeltraject volgen onder de vorm van een standaardtraject, een flexibel traject of een geïndividualiseerd traject; onderwegger: een student die al 60 studiepunten of meer verworven heeft via credits, vrijstellingen en/of toleranties, maar in de eerstvolgende examenperiode niet kan afstuderen (zie ook starter en afstudeerder ); onderwijsleeractiviteit (OLA): verdere opdeling van een opleidingsonderdeel in termen van een specifiek samenhangend geheel van onderwijs- en leeractiviteiten, en met een aantal studiepunten hieraan verbonden; opleiding: de structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle voltooiing bekroond met een diploma of getuigschrift; opleidingsfase: coherent gedeelte van een opleiding, met het oog op de structurering van het studietraject en de bewaking van studievoortgang; opleidingskenmerken: elementen voor de afbakening van het profiel van een opleiding, met name: - de kwalificatie van de graad en de eventuele specificatie van de graad; - de afstudeerrichting of een andere vorm van differentiatie; - de studieomvang; - de instelling waar de opleiding wordt georganiseerd; opleidingsonderdeel (OPO): een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties. Een opleidingsonderdeel omvat ten minste drie gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijke beoordeling. Het kan verder opgedeeld zijn in onderwijsleeractiviteiten waaraan een aantal studiepunten verbonden zijn; overdracht: de overdracht van een examencijfer naar een latere deliberatieperiode; overmacht: een onverwachte en ernstige situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de student, de medewerker of de hogeschool; permanente vorming: onderwijsprogramma's van (meestal) beperkte omvang ter specialisatie, ter actualisatie van de wetenschappelijke kennis, ter verbreding of verdieping van competenties; plagiaat: een vorm van examenfraude die bestaat uit elke overname zonder adequate bronvermelding van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen, ) van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm; OER Thomas More def Pagina 8 van 71

9 postgraduaatgetuigschrift: document dat bewijst dat iemand geslaagd is voor een postgraduaatopleiding; postgraduaatopleiding: opleiding van permanente vorming, waarbij een consistent geheel van ten minste 20 studiepunten wordt aangeboden. Na een positieve evaluatie ontvangt de student een postgraduaatgetuigschrift; programmagids: een volledig overzicht van de specifieke opleidingsinformatie, aangevuld met het onderwijs- en examenreglement; Raad van Europa: samenwerkingsverband tussen landen van binnen en buiten Europa; schriftelijke mededeling: ondubbelzinnige mededeling van een verzoek(schrift), intentie of beslissing op een andere dan mondelinge wijze (per brief, per , per fax, via het elektronisch leerplatform, het KU Loket...); specificatie van de graad: het onderdeel van een opleidingsbenaming dat bestaat uit een toevoeging "of arts" of "of science" of gelijkaardige toevoegingen bij decreet vastgelegd; standaardtraject: een traject waarbij de student opleidingsonderdelen volgt uit slechts één opleidingsfase van het door de instelling opgestelde modeltraject van een opleiding, met een minimum van 25 en een maximum van 66 studiepunten; starter: een student die nog geen 60 studiepunten verworven heeft via credits, vrijstellingen en/of toleranties (zie ook onderwegger en afstudeerder ); studiebewijs: diploma of getuigschrift dat aangeeft dat een student bepaalde competenties heeft behaald via een opleiding(sonderdeel) waarover een examen is afgelegd; studie-efficiëntie: de verhouding tussen het aantal verworven en het aantal feitelijk opgenomen studiepunten in een academiejaar binnen eenzelfde bacheloropleiding aan Thomas More, uitgedrukt als een percentage. De cumulatieve studie-efficiëntie is dezelfde verhouding, maar dan over alle voorgaande academiejaren binnen dezelfde opleiding, tot en met de meest recente examenperiode, waarbij een opleidingsonderdeel dat in meerdere jaren werd opgenomen, evenveel keren meetelt bij de opgenomen studiepunten. Voor de berekening van studie-efficiëntie wordt geen rekening gehouden met vrijstellingen; studiegeld: het bedrag dat de student betaalt voor deelname aan onderwijsleeractiviteiten en/of examens; studieomvang: het aantal studiepunten toegekend aan een opleiding, een opleidingsonderdeel of aan onderwijsleeractiviteiten; studiepunt: een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leeren examenactiviteiten (de studietijd) en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt. Er worden enkel gehele studiepunten toegekend; - opgenomen studiepunten zijn de studiepunten waarvoor een student zich inschrijft, inclusief diegene waarvoor hij vrijstelling verkrijgt; - feitelijk opgenomen studiepunten zijn de studiepunten waarvoor een student zich inschrijft, exclusief diegene waarvoor hij vrijstelling verkrijgt; - verworven studiepunten zijn de studiepunten waarvoor een student een creditbewijs verworven heeft; studietijd: de totale tijdsinvestering die van een student verwacht mag worden met betrekking tot een afzonderlijk opleidingsonderdeel of een studieprogramma als geheel. De berekening gebeurt op grond van de zogenaamde 'normstudent', d.i. de student die precies beschikt over de voorkennis, begaafdheid, motivatie en het studiegedrag van de doelgroep waarop een opleiding zich richt. De studietijd bestaat uit twee componenten. De eerste component is het aantal uren aanwezigheid dat in principe van elke student verwacht wordt (de zogenaamde 'contacturen') en het aantal uren evaluatie. De tweede component is de 'verwerkingstijd', OER Thomas More def Pagina 9 van 71

10 d.i. de tijd die de normstudent moet investeren in de voorbereiding van een college of practicum, het uitvoeren van opdrachten, de eventuele stage, de voorbereiding op het examen enz. Deze verwachte (of begrote) studietijd is slechts een indicatie voor de reëel bestede studietijd, die immers afhankelijk is van kenmerken van de individuele student; studietraject: een studietraject bepaalt voor een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift de essentiële elementen voor het volgen van een opleidingsprogramma, waaronder alleszins de opleidingsonderdelen, de studieomvang, de examen- en beraadslagingsregels en de studievoortgangsbewaking. Een studietraject neemt de vorm aan van een modeltraject of een geïndividualiseerd traject; studietrajectbegeleider: een medewerker van Thomas More die de totstandkoming en evolutie van het IJP/ISP van een student opvolgt; studievoortgangsdossier: het (elektronisch) document dat op elk moment van de studie een overzicht geeft van de stand van zaken met betrekking tot de studievoortgang van een individuele student; Thomas More: Thomas More omvat Thomas More Antwerpen vzw, Thomas More Kempen vzw en Thomas More Mechelen vzw; titularis van een opleidingsonderdeel: een medewerker van Thomas More, aangesteld als (mede)opdrachthouder voor een opleidingsonderdeel; toetredingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Thomas More en de student waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd. De overeenkomst wordt gesloten door de inschrijving van de student. Het onderwijs- en examenreglement van Thomas More maakt integraal deel uit van de toetredingsovereenkomst; tolerantie: de keuze die een student of de examencommissie maakt om een tolereerbaar resultaat effectief te behouden. Een tolerantie inzetten impliceert dat het tolereerbaar resultaat behouden blijft. Een tolerantie verwerpen betekent dat de student het tolereerbaar resultaat niet wenst te behouden en er een nieuw examen voor aflegt in het lopende of het volgende academiejaar; tolerantiedossier: deel van het studievoortgangsdossier dat alle informatie bevat met betrekking tot mogelijke toleranties en het recht op toleranties; binnen vastgestelde termijnen moet de student in dit dossier zelf beslissingen nemen; tolerantiekrediet: het totaal aantal studiepunten waarvoor een student gedurende zijn opleiding een tolereerbaar resultaat kan behouden; uitwisselingsstudent: een student die een onderdeel van de opleiding in een andere instelling volgt. Een uitgaande uitwisselingsstudent is een student van Thomas More die een gedeelte van een opleiding aan een andere instelling volgt. Een inkomende uitwisselingsstudent is een student die aan Thomas More een aantal opleidingsonderdelen volgt ter valorisatie in een andere instelling; validerende instantie: synoniem voor een associatie met het oog op het uitreiken van een bewijs van bekwaamheid; vervolgopleiding: de opleiding(en) die als meest logische aansluitende opleiding(en) worden beschouwd; volgtijdelijkheid: de volgorde waarin een student zich mag inschrijven voor opleidingsonderdelen in functie van het gevolgd hebben van resp. geslaagd zijn voor één of meerdere andere opleidingsonderdelen. Er worden vier mogelijke vormen van volgtijdelijkheid onderscheiden: - strenge volgtijdelijkheid: de student moet het creditbewijs hebben behaald of ten minste een tolerantie hebben ingezet om een hierop aansluitend opleidingsonderdeel te mogen volgen; - soepele volgtijdelijkheid: de student moet het opleidingsonderdeel vroeger hebben gevolgd, zonder noodzakelijkerwijs het creditbewijs te hebben behaald; - gelijktijdigheid: de student moet het opleidingsonderdeel vroeger gevolgd heb- OER Thomas More def Pagina 10 van 71

11 ben of gelijktijdig opnemen met een ander; - diplomavolgtijdelijkheid: de student moet het diploma of getuigschrift behaald hebben van de vooropleiding voorafgaand aan de opleiding waarin het opleidingsonderdeel zich situeert; voortgangsvereiste: de vereiste dat een student een bepaald opleidingsonderdeel slechts mag opnemen wanneer hij nog maximum het bepaalde aantal studiepunten moet verwerven om het diploma te behalen; vrijstelling: de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel of een onderwijsleeractiviteit een examen af te leggen, op grond van een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid. OER Thomas More def Pagina 11 van 71

12 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Inschrijving via toetredingsovereenkomsten 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract Art. 1 OR Keuzemogelijkheden Bij de inschrijving schrijft een student in voor één of een combinatie van de volgende types van contracten: - een diplomacontract; - een creditcontract; - een examencontract. De student kan zijn contracttype enkel wijzigen op de tijdstippen en onder de voorwaarden in art. 9 OR. Art. 2 OR Diplomacontract Bij een diplomacontract schrijft een student zich in om het diploma of getuigschrift van een opleiding te behalen. Een student schrijft zich ook in voor een diplomacontract als hij meent vrijstellingen te kunnen krijgen voor alle opleidingsonderdelen van een opleiding. Art. 3 OR Creditcontract Bij een creditcontract schrijft een student zich in om een creditbewijs te behalen van een specifiek opleidingsonderdeel. Bijzondere bepaling in verband met internationale studenten Een niet-eer-student die tijdelijk als student in België verblijft, kan enkel inschrijven voor een creditcontract als hij gelijktijdig een inschrijving heeft voor een diplomacontract. Bijzondere bepaling in verband met laatstejaars secundair onderwijs Een student die het laatste jaar secundair onderwijs volgt, kan zich enkel inschrijven met een creditcontract. Hij kan voor maximaal 10 studiepunten opleidingsonderdelen opnemen. Art. 4 OR Examencontract Een student schrijft zich met een examencontract in om een diploma of getuigschrift te behalen of om een creditbewijs voor één of meer opleidingsonderdelen te behalen. De student heeft in deze formule enkel recht op het afleggen van examens. Hij kan geen beroep doen op de ondersteunende diensten van Thomas More. Per academiejaar betaalt hij de eenmalige som van 50 euro voor het gebruik van het elektronische leerplatform (Toledo). Indien hij nalaat deze som te betalen, kan hij geen beroep doen op informatievoorziening via Toledo. Een student met een examencontract krijgt geen statuut van student met de daaraan verbonden sociaalrechtelijke gevolgen. OER Thomas More def Pagina 12 van 71

13 Bijzondere bepaling in verband met internationale studenten Een niet-eer-student die tijdelijk als student in België verblijft, kan niet inschrijven met een examencontract. Art. 5 OR Combinatiemogelijkheden van contracten In eenzelfde academiejaar kan een student inschrijven voor: - meerdere opleidingen onder de vorm van aparte diplomacontracten en/of examencontracten met het oog op het behalen van een diploma; - meerdere opleidingsonderdelen onder de vorm van aparte creditcontracten of examencontracten met het oog op het behalen van een creditbewijs; - een opleiding onder de vorm van een diploma- of examencontract met het oog op het behalen van een diploma, en opleidingsonderdelen die niet behoren tot die opleiding onder de vorm van een creditcontract of examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs. Combinaties van contracten voor eenzelfde opleiding of voor een opleiding en opleidingsonderdelen van die opleiding zijn enkel toegestaan in volgende gevallen: - Indien een student een opleidingsonderdeel niet kan volgen met een examencontract, kan hij hiervoor inschrijven onder de vorm van een creditcontract; - Indien een student een opleiding volgt met een diplomacontract en in dat jaar kan afstuderen, kan hij ook voor opleidingsonderdelen uit dezelfde opleiding inschrijven onder de vorm van een creditcontract. - Een student kan tweemaal hetzelfde diploma behalen door minstens voor 30 studiepunten verschillende opleidingsonderdelen op te nemen in twee diplomacontracten of in een combinatie van een diplomacontract en een examencontract met het oog op het behalen van een diploma. Een combinatie van contracten voor een opleiding en (opleidingsonderdelen van) haar vervolgopleiding(en) is enkel mogelijk in de gevallen bepaald in art. 64 OR. 1.2 Modeltraject: standaardtraject, flexibel traject en geïndividualiseerd traject Art. 6 OR Modeltrajecten en opleidingsfasen Elke initiële bacheloropleiding heeft ten minste twee modeltrajecten, opgedeeld in opleidingsfasen. Minstens één van deze modeltrajecten bestaat uit drie opleidingsfasen van 54 à 66 studiepunten. Bachelor-na-bacheloropleidingen, programma s met vermindering van studieomvang en postgraduaten hebben minstens één modeltraject. Het opleidingshoofd bepaalt de omvang van een opleidingsfase. Art. 7 OR Standaardtraject, flexibel of geïndividualiseerd traject Een student kan een modeltraject volgen onder de vorm van een standaardtraject, een flexibel traject of een geïndividualiseerd traject. 1 Standaardtraject Een standaardtraject is een traject waarbij het IJP van de student enkel bestaat uit opleidingsonderdelen uit één opleidingsfase van het modeltraject, met een minimum van 25 en een maximum van 66 studiepunten. De student die een opleiding volgt onder de vorm van een standaardtraject, krijgt de garantie dat hij voor alle plichtopleidingsonderdelen van de opleiding een volgbare uurroos- OER Thomas More def Pagina 13 van 71

14 terregeling en een evenwichtig gespreide examenregeling zonder overlappingen krijgt. 2 Flexibel traject Een flexibel traject is een traject waarbij het IJP van de student bestaat uit opleidingsonderdelen uit meerdere opleidingsfasen van het modeltraject van een opleiding, met een minimum van 25 en een maximum van 66 studiepunten. 3 Geïndividualiseerd traject Een geïndividualiseerd traject is een traject dat afwijkt van de regels voor het samenstellen van een standaardtraject of flexibel traject met betrekking tot het aantal opgenomen studiepunten. Het opleidingshoofd kan een geïndividualiseerd traject uitzonderlijk toestaan aan een student: - met een ernstige functiebeperking of een ernstige medische redenen; - die erkend is als topsporter of kunstenaar; - die ten minste 80 uur per maand werkt of aan het werk is voor ten minste de helft van wat binnen de arbeidssector als een voltijdse tewerkstelling geldt. Een geïndividualiseerd traject kan ook worden toegestaan: - bij curriculumwijzigingen; - aan een student die heroriënteert; - aan een studenten die laattijdig inschrijft. Voor deze categorieën studenten omvat het traject minder studiepunten dan volgens art. 7 OR 1-2 wordt toegestaan. Een geïndividualiseerd traject kan ook worden toegestaan aan een hoogbegaafde student. Zijn traject kan meer dan 66 en maximaal 72 studiepunten per academiejaar omvatten (zie art OR). Een geïndividualiseerd studietraject geeft niet automatisch recht op examenspreiding zoals beschreven in art. 8 ER. Procedure: Een student die een geïndividualiseerd traject wil volgen, richt een gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan het opleidingshoofd, uiterlijk: - de derde woensdag van het academiejaar; - de derde woensdag van het tweede semester: er kunnen dan enkel wijzigingen aangebracht worden aan opleidingsonderdelen die volledig in het tweede semester zijn geprogrammeerd. Het opleidingshoofd bepaalt of een student voldoet aan de voorwaarden om een geïndividualiseerd traject te doorlopen en bepaalt de opbouw van het jaarprogramma en de studievoortgangsbewaking voor de student. Bijzondere bepaling m.b.t. afstudeerders Een afstudeerder die een programma van minder dan 25 studiepunten moet afwerken, volgt niettemin een standaardtraject of een flexibel traject. Indien hij een geïndividualiseerd traject wenst, moet hij voldoen aan de voorwaarden die hierboven beschreven zijn. Bijzondere bepaling in verband met internationale studenten Een niet-eer-student die tijdelijk als student in België verblijft, moet ten minste 54 studiepunten opnemen. Hij komt dus niet in aanmerking voor een geïndividualiseerd traject. 1.3 Wijziging van studiecontract Art. 8 OR Algemeen Indien een student van contracttype verandert, gelden de regels van het contracttype OER Thomas More def Pagina 14 van 71

15 waarnaar hij overstapt. Art. 9 OR Wijzigingen op verzoek van de student 1. Wijzigingen van het contracttype Na afloop van het eerste semester kan een student aan het opleidingshoofd vragen om zijn contracttype te wijzigen. Een afgelegd examen telt als een gebruikte examenkans, ook wanneer de student van contract verandert. Een student kan door contractverandering binnen het academiejaar of over academiejaren heen niet meer examenkansen verwerven. Procedure: De student richt uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester een gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan het opleidingshoofd. Bij verandering van studiecontract wordt de inschrijving aangepast. Reeds betaalde studiegelden worden verrekend bij de omzetting. 2. Wijzigingen van de contractinhoud De wijziging van de contractinhoud kan betrekking hebben op: - de overgang tussen een geïndividualiseerd traject en een standaardtraject; - een wijziging in de samenstelling van het pakket opleidingsonderdelen binnen een modeltraject, een geïndividualiseerd traject of een creditcontract (zie hiervoor art. 49 OR). Procedure: De student richt een gemotiveerde aanvraag aan het opleidingshoofd: - uiterlijk de derde woensdag van het academiejaar met betrekking tot opleidingsonderdelen die georganiseerd worden in het eerste semester of verspreid over beide semesters; - uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester met betrekking tot het tweede semester. Het opleidingshoofd neemt, in overleg met de studietrajectbegeleider, een beslissing vóór 1 november met betrekking tot aanvragen in het eerste semester, vóór 1 maart met betrekking tot aanvragen in het tweede semester. Na die data wordt een wijziging nog slechts uitzonderlijk toegestaan. Wijzigingen na 1 december en 15 maart hebben geen gevolg meer voor het aantal opgenomen studiepunten. 3. Wijziging van opleiding en heroriëntatie vanuit een andere instelling Een student die zich in de loop van het eerste semester uitschrijft voor een opleiding, kan zich in het tweede semester niet meer voor dezelfde opleiding aan Thomas More herinschrijven. Een student die tijdens het academiejaar van instelling of opleiding wenst te veranderen, vraagt hiervoor toestemming aan het opleidingshoofd van de nieuwe opleiding. De student doet zijn aanvraag vóór 25 november in het eerste semester en vóór 1 maart in het tweede semester. Het opleidingshoofd beslist vóór 1 december resp. 15 maart. Als de student vóór 1 december heroriënteert, wordt hij uitgeschreven uit de oude opleiding en ingeschreven in de nieuwe opleiding. De opleidingsonderdelen uit het oude programma worden geannuleerd. Als de student tussen 1 december en 15 maart heroriënteert, wordt hij uitgeschreven uit de oude opleiding en ingeschreven in de nieuwe opleiding: - Tussen 1 december en het einde van de colleges van het eerste semester: Hij wordt uitgeschreven voor de oude opleidingsonderdelen van het eerste semester en de opleidingsonderdelen van de oude opleiding die over het hele jaar gespreid zijn; - Tussen het einde van de colleges van het eerste semester en 15 maart: De oude OER Thomas More def Pagina 15 van 71

16 opleidingsonderdelen uit het eerste semester en de opleidingsonderdelen van de oude opleiding die over het hele jaar gespreid zijn blijven staan in het individueel jaarprogramma en krijgen een beoordeling. In beide gevallen worden de opleidingsonderdelen die enkel betrekking hebben op het tweede semester geannuleerd. De student kan in het individueel jaarprogramma van de nieuwe opleiding volgende opleidingsonderdelen opnemen: - de opleidingsonderdelen van het eerste semester of opleidingsonderdelen die gespreid zijn over beide semesters waarvoor hij reeds ingeschreven was in de oude opleiding en die ook in de nieuwe opleiding voorkomen; - de opleidingsonderdelen van het tweede semester. Volgende opleidingsonderdelen kan hij enkel met toelating van het opleidingshoofd opnemen: - de opleidingsonderdelen uit het eerste semester van de nieuwe opleiding die hij op eigen verantwoordelijkheid en via zelfstudie wenst af te leggen, hoewel hij ze noch geheel noch deels heeft gevolgd; - de opleidingsonderdelen uit de nieuwe opleiding die over beide semesters gespreid zijn. Bijzondere bepaling in verband met internationale studenten Alle kandidaten met een diploma dat buiten België behaald is, moeten toestemming tot heroriëntering vragen via de studentenadministratie, met uitzondering van houders van een VWO-attest, een diploma MBO-4 of kandidaten die slaagden voor een propedeuse uit Nederland (zie art. 29 OR). Art. 10 OR Wijzigingen van het programma-aanbod door Thomas More Wijzigingen van het programma-aanbod door Thomas More hebben, behoudens overmacht, voor de bestaande toetredingsovereenkomsten ten vroegste uitwerking bij de aanvang van het academiejaar volgend op dat waarin de wijziging is goedgekeurd. De hogeschool zorgt voor passende overgangsbepalingen. Afdeling 2. Inschrijvingsregels en studiegelden 2.1 Inschrijvingsregels Art. 11 OR Inschrijven is een overeenkomst tot stand brengen Door de inschrijving aan Thomas More wordt een overeenkomst gesloten met rechten en plichten voor beide partijen. De rechten en plichten worden verder beschreven in art OR. Een student die voor het eerst inschrijft aan Thomas More, is definitief ingeschreven wanneer hij: - geregistreerd is op de studentenadministratie; en - hij het contract dat hij bij de registratie ontvangt, ondertekend heeft. Voor een student die herinschrijft, is de inschrijving definitief zodra hij zijn IJP ter goedkeuring doorgestuurd heeft. Voor informatie over het inschrijvingsproces: Thomas More kan de overeenkomst ontbinden tot en met 30 november indien blijkt dat de OER Thomas More def Pagina 16 van 71

17 student niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Bij fraude met toelatingsdocumenten worden de inschrijving en alle reeds genomen beslissingen die uit deze inschrijving resulteren, als onbestaande beschouwd, ongeacht het moment waarop de fraude wordt vastgesteld. De resultaten die de student eventueel al behaald heeft, zijn nietig. De afgeleverde creditbewijzen, getuigschriften en diploma s worden teruggevorderd. Bijzondere bepaling in verband met internationale studenten Een student met een buitenlands diploma kan pas ingeschreven worden nadat hij alle vereiste attesten ingeleverd heeft. Art. 12 OR Duur van de overeenkomst Een inschrijving geldt voor één academiejaar, tenzij de duur in het contract anders bepaald wordt. Art. 13 OR Ogenblik van inschrijven Een student schrijft zich bij voorkeur in vóór het begin van het academiejaar en uiterlijk tegen volgende data: - uiterlijk de derde woensdag van het academiejaar voor: o een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift als de opleiding waarvoor de student inschrijft volgens het academiejaar georganiseerd wordt; of voor o een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor opleidingsonderdelen die in het eerste semester of over het hele academiejaar worden georganiseerd; - uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester: o voor een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma; o voor een creditcontract of een examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs voor opleidingsonderdelen die uitsluitend in het tweede semester worden georganiseerd. - uiterlijk drie weken na de aanvang van de opleiding voor een diplomacontract of een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift voor een opleiding met opleidingsfasen die niet samenvallen met een academiejaar. Na deze data is inschrijving enkel mogelijk met toestemming van het opleidingshoofd. Een student die vóór het begin van het academiejaar inschrijft, kan tijdig beschikken over alle faciliteiten (zie art. 85 OR). Een student die na de start van het academiejaar inschrijft, kan beschikken over de faciliteiten vanaf het ogenblik dat zijn inschrijving definitief is. Art. 14 OR Toelating voor inschrijving Een kandidaat moet voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden zoals beschreven in afdeling 3 OR. Bijzondere bepaling in verband met internationale studenten Alle kandidaten met een diploma dat buiten België behaald is, moeten toestemming tot inschrijving vragen via de studentenadministratie, met uitzondering van houders van een VWO-attest, een diploma MBO-4 of kandidaten die slaagden voor een propedeuse uit Nederland (zie art. 29 OR). OER Thomas More def Pagina 17 van 71

18 Art. 15 OR Herinschrijving na een onderbreking van vijf jaar Een student die omwille van studievoortgangsbewakingsmaatregelen verdere inschrijving in een opleiding geweigerd werd, herwint na vijf academiejaren het recht op inschrijving voor die opleiding en de opleidingsonderdelen ervan. Voor de geldigheid van de creditbewijzen die hij verworven heeft: zie art. 52 OR en art. 66 OR. 2.2 Studiegeld Art. 16 OR Algemeen 1. Het studiegeld omvat ook het examengeld en de aansluiting bij de studentenongevallenverzekering, de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor studiegerelateerde activiteiten en de arbeidsongevallenverzekering tijdens de uitvoering van de stage. Voor studenten met een examencontract omvat het studiegeld enkel het examengeld. Bijzondere bepaling in verband met internationale studenten Een niet-eer-student die tijdelijk als student in België verblijft, moet verplicht toetreden tot de polis burgerlijke aansprakelijkheid privéleven. 2. Bij inschrijving betaalt elke student een vast bedrag. In de loop van het academiejaar wordt een herbepaling van het studiegeld uitgevoerd op basis van het feitelijk aantal opgenomen studiepunten van een student en/of van de evoluties binnen zijn leerkrediet. Als de herbepaling aanleiding geeft tot een saldo in het voordeel van de student, wordt dit teruggestort op het rekeningnummer dat hij opgegeven heeft. Is het saldo in het voordeel van Thomas More, dan wordt de student aangemaand tot bijkomende betaling. Hij behoudt zijn rechten in elk geval tot de vervaltermijn voor de betaling die in de aanmaning vermeld is. De bedragen voor studiegelden kunnen aangepast worden overeenkomstig de afspraken binnen de Associatie en tussen de instellingen van hoger onderwijs - maar binnen de decretale regels-, zonder dat dit reglement als geheel moet aangepast worden. 3. Voor de berekening van de studiegelden worden inschrijvingen in de volgende categorieën samengenomen: - alle diploma- en creditcontracten in een initiële bacheloropleiding; - alle examencontracten in een initiële bacheloropleiding; - alle bachelor-na-bacheloropleidingen; - alle postgraduaatopleidingen en andere trajecten van permanente vorming die leiden tot een getuigschrift. Het aantal studiepunten wordt berekend op basis van opleidingsonderdelen die de student opneemt. De bijhorende studiepunten worden steeds volledig in rekening gebracht, ongeacht eventuele deelvrijstellingen op onderwijsactiviteiten. 4. Inschrijvingen voor beurstariefstudenten worden altijd als afzonderlijke inschrijvingen beschouwd. Voor beurstariefstudenten gelden vaste studiegelden. De bepalingen voor beurstariefstudenten gelden niet voor bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaatopleidingen. Art. 17 OR Het studiegeld bij diploma- en creditcontracten in initiële bacheloropleidingen (zie Titel V) 1. Voor niet-beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten is het studiegeld samengesteld uit een vast gedeelte, dat slechts eenmaal per academiejaar verschuldigd is, en OER Thomas More def Pagina 18 van 71

19 een variabel gedeelte per studiepunt. Voor de berekening van het variabel gedeelte worden alle studiepunten samengeteld van alle opleidingsonderdelen die de student in de loop van het academiejaar in Thomas More opneemt in alle opleidingen en contractvormen. Als een student inschrijft voor ten minste 54 en ten hoogste 66 studiepunten, wordt hem een forfait aangerekend. 2. Als de berekening van het studiegeld leidt tot een resultaat met decimalen, wordt het verkregen bedrag afgerond tot op één cijfer na de komma (minder dan 0,05: 0,0 euro; 0,05 of meer: 0,1 euro). 3. Een student uit het laatste jaar secundair onderwijs die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten inschrijft, betaalt 50% van het studiegeld van een beurstariefstudent. Bijzondere bepaling in verband met internationale studenten Een buitenlandse student die niet behoort tot de decretaal bepaalde categorieën van financierbare studenten, betaalt een hoger studiegeld. Indien de student kan aantonen dat hij reeds in hoger onderwijs een cumulatieve studieefficiëntie van 50% behaalde (of een equivalent daarvan), kan Thomas More hem in de praktijk een korting van 85% op het studiegeld toestaan. Art. 18 OR Het studiegeld bij examencontracten (zie Titel V) Art. 19 OR Het studiegeld bij combinaties van examencontracten met een diploma- en/of creditcontract Een student die gelijktijdig een inschrijving neemt onder een diploma- en/of creditcontract en onder een examencontract, betaalt: - indien het aantal studiepunten minder dan 54 bedraagt: o het vast gedeelte voor het diploma- en/of creditcontract en het vast gedeelte voor het examencontract; o een variabel gedeelte per studiepunt ingeschreven onder diploma- en/of creditcontract en een variabel gedeelte per studiepunt ingeschreven onder examencontract; - indien het aantal studiepunten meer dan 54 en ten hoogste 66 bedraagt: o het forfaitair studiegeld voor het diploma- en/of creditcontract zoals vastgesteld voor niet-beurstariefstudenten of voor bijna-beurstariefstudenten; o het vast gedeelte voor het examencontract; o een variabel gedeelte per studiepunt ingeschreven onder examencontract. Art. 20 OR Het studiegeld bij bachelor-na-bacheloropleidingen Het studiegeld voor bachelor-na-bacheloropleidingen bestaat uit een vast gedeelte van 133 euro en een variabel gedeelte van 18,1 euro per studiepunt. Bij bachelor-na-bacheloropleidingen in de studiegebieden Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk die in aanmerking komen voor volledige financiering en als dusdanig zijn opgenomen op de lijst goedgekeurd door de Vlaamse Regering, bestaat het studiegeld uit een vast gedeelte van 66,5 euro en een variabel gedeelte van 9,1 euro per studiepunt. Art. 21 OR Studiegelden voor postgraduaatopleidingen en andere trajecten van permanente vorming. Voor postgraduaatopleidingen wordt het studiegeld per opleiding bepaald. OER Thomas More def Pagina 19 van 71

20 De opleiding bepaalt eveneens of een deel van een postgraduaat gevolgd kan worden en hoeveel een student hiervoor betaalt. De bedragen zijn terug te vinden op Art. 22 OR Het studiegeld bij ontoereikend leerkrediet Een student met onvoldoende leerkrediet, een negatief leerkrediet of een leerkrediet gelijk aan nul die toelating krijgt om zich in te schrijven, betaalt een bijzonder studiegeld voor het deel van de inschrijving waarvoor hij onvoldoende leerkrediet heeft. De toeslag per studiepunt bedraagt: - voor niet-beurstariefstudenten: 9,1 euro - voor bijna-beurstariefstudenten: 5,9 euro De student kan voor het bijkomende studiegeld geen beroep doen op een financiële tussenkomst van Stip. Voor beursstudenten met ontoereikend leerkrediet is er geen bijkomend studiegeld. Art. 23 OR Aanrekening van extra studiekosten Per academiejaar betaalt een student met een examencontract bovenop het studiegeld de eenmalige som van 50 euro voor het gebruik van Toledo. Specifieke en in omvang beperkte kosten voor gebruik van goederen en organisatie van specifieke evenementen kunnen worden doorgerekend aan de student voor zover zij rechtstreeks verband houden met de organisatie van de opleiding. Indien dit het geval is, wordt daarover in de specifieke aanvullende reglementering voor de opleiding voor aanvang van het academiejaar duidelijkheid verschaft. De aanrekening en inning van extrastudiekosten gebeurt door de opleiding. Art. 24 OR Wanbetaling Indien een student het studiegeld ook na aanmaning niet betaalt vóór de gestelde datum, wordt zijn studentenaccount uitgeschakeld, waardoor hij geen toegang meer heeft tot e- mail, Toledo, KU Loket e.d. Hij heeft geen recht op onderwijs en kan niet deelnemen aan de examens. De schorsing wordt slechts teniet gedaan wanneer de student de verschuldigde bedragen voor de reeds afgewerkte periode betaald heeft. Conform art. 12 ER worden geen studieattesten noch creditbewijzen afgeleverd. Art. 25 OR Terugbetaling of herberekening van studiegeld bij uitschrijving of heroriëntering Voor een student die zijn studie stopzet of verandert van opleiding kan een terugbetaling of herberekening van het studiegeld gebeuren. Bij vroegtijdige uitschrijving uit een postgraduaat wordt geen studiegeld terugbetaald. Tarieven: OER Thomas More def Pagina 20 van 71

Thomas More Kempen. Onderwijs- en examenreglement

Thomas More Kempen. Onderwijs- en examenreglement Thomas More Kempen Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2012-2013 Versie 20 december 2012 Inhoudsopgave TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 4 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT... 12 Afdeling 1. Inschrijving

Nadere informatie

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen.

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 LUCA School of Arts, departement Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel-Gent ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 2 Inhoudstafel Titel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 Preambule pagina 3 TITEL I BEGRIPSBEPALINGEN 4 TITEL II ONDERWIJSREGELING 10 Afdeling 1. Toetredingsovereenkomsten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2012 2013 Het onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Het

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT 2010-2011 2 Vooraf Deze algemene reglementen alsook de aanvullende departementale reglementen zijn ondergeschikt aan de decretale bepalingen

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16

BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 OER 2015 2016 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 9 ONDERWIJSREGLEMENT... 16 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN... 16 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 16 Artikel 1 Keuzemogelijkheden...

Nadere informatie

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT

HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST ALGEMEEN ONDERWIJSREGLEMENT -2010 Goedgekeurd door de RvB d.d. 13 mei na advies van de ARa d.d. 2 maart en 20 april 2 Vooraf Deze algemene reglementen alsook de aanvullende

Nadere informatie

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO Professionele opleidingen INHOUDSTAFEL OPDRACHTVERKLARING HUB-KAHO... 9 INLEIDENDE BEPALINGEN... 10 TOEPASSINGSGEBIED... 11 DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT ONDERWIJSREGELING en EXAMENREGLEMENT 2012 2013 INHOUDSTAFEL DEEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN 2 DEEL 2: ONDERWIJSREGELING 8 Afdeling 1 Toetredingsovereenkomsten 8 1.1. Diplomacontract, creditcontract en examencontract

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement. Onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven

Onderwijs- en examenreglement. Onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven Onderwijs- en examenreglement Onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 2009-2010 zoals goedgekeurd op de Academische Raad van 09.03.2009 en gewijzigd d.d. 11.05.2009 INHOUDSTAFEL Vooraf TITEL I.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2015-2016 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen STUDENTENBELEID STUDENTENVOORZIENINGEN STUDENTENADVIESDIENSTEN NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 BE-3000 LEUVEN AAN VAN DATUM C.C. Studentenadviesdiensten Ruth Stokx 2009-06-25 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN MEMO

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten PXL-MAD. academiejaar 2015-2016 Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten PXL-MAD academiejaar 2015-2016 Goedgekeurd door de School of Arts op 17 juni 2015. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2016-2017 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2017 2018 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 8 ONDERWIJSREGLEMENT... 15 DEEL 1 TOELATINGSVOORWAARDEN... 15 1.1 Bepalingen die gelden voor alle opleidingen en opleidingsonderdelen

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 Onderwijs-en examenreglement 2014 2015 INHOUDSTAFEL MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 AFDELING 1: TOELATING... 10 Artikel 1. Toelatingsvoorwaarden: algemeen...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2016 2017 INHOUD BEGRIPSBEPALINGEN... 3 ONDERWIJSREGLEMENT... 10 DEEL 1 TOELATINGSVOORWAARDEN... 10 1.1 Bepalingen die gelden voor alle opleidingen en opleidingsonderdelen

Nadere informatie

Versie goedgekeurd door de Academische Raad van 10 mei Onderwijs-en examenreglement HUB KAHO

Versie goedgekeurd door de Academische Raad van 10 mei Onderwijs-en examenreglement HUB KAHO Versie goedgekeurd door de Academische Raad van 10 mei 2012 Onderwijs-en examenreglement 2012 2013 HUB KAHO Opdrachtverklaring In onze instellingen staan de studenten centraal. Wij valoriseren hun talent

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2016-2017 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Thomas More Antwerpen Thomas More Mechelen. Onderwijs- en Examenreglement

Thomas More Antwerpen Thomas More Mechelen. Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Antwerpen Thomas More Mechelen Onderwijs- en Examenreglement Academiejaar 2012-2013 Versie 20 december 2012 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 4 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2017-2018 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2011-2012

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 1 Inhoud OPDRACHTVERKLARING... 10 TITEL I: BEGRIPPENLIJST... 11 TITEL II: ONDERWIJSREGLEMENT... 21 Toepassingsgebied... 21 Afdeling 1 Soorten inschrijvingen...

Nadere informatie

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012

Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Studiegelden 2012-2013: raad van bestuur B1565/165/23.04.2012 Uitgangspunten Algemene Onderwijsregeling 2012-2013 1. Alle nieuwe studenten betalen het studiegeld volgens het tarief van een niet- beurstariefstudent.

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 12.10.2004 MONITEUR BELGE 71039 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEPARTEMENTALE AANVULLING VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Departement Design & Technologie 2015-2016 In wat volgt staan een aantal aanvullingen op het algemeen onderwijsreglement (AOR) en het algemeen

Nadere informatie

Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen

Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen Datum goedkeuring Versie Datum herziening Plaats kwaliteitshandboek Redacteur 11/09/2013 1.0 John Maes Opleidingsgebonden aanvullingen OER 2013-2014 Lerarenopleidingen Kempen Document: Thomas More/GWL

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid)

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2015-2016 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde

Nadere informatie

Versie goedgekeurd door de Academische Raad van 10 mei Onderwijs-en examenreglement HUB KAHO

Versie goedgekeurd door de Academische Raad van 10 mei Onderwijs-en examenreglement HUB KAHO Versie goedgekeurd door de Academische Raad van 10 mei 2012 Onderwijs-en examenreglement 2012 2013 HUB KAHO 1 Inhoudstafel Onderwijs-en examenreglement 2012 2013... 1 Opdrachtverklaring... 10 Inleidende

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten MAD-FACULTY. academiejaar

Onderwijsregeling, Examenregeling en. Rechtspositieregeling. voor studenten MAD-FACULTY. academiejaar Onderwijsregeling, Examenregeling en Rechtspositieregeling voor studenten MAD-FACULTY academiejaar 2014-2015 Goedgekeurd door het MAD-bestuur op 18 juni 2014. Goedgekeurd door de MAD-raad op 30 juni 2014.

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van. Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg

Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van. Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg 2016-2017 EVK-PROCEDURE Je hebt eerdere kwalificaties (diploma's,

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING voor de studenten van de UHasselt en de tul

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING voor de studenten van de UHasselt en de tul ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING voor de studenten van de UHasselt en de tul Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, juli 2004, juni en juli 2005, juni 2006, juni 2007, juli 2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT

Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw Lange Nieuwstraat 55 2000 Antwerpen Erkenning van eerder verworven competenties REGLEMENT COLOFON Dit reglement werd samengesteld door de projectgroep

Nadere informatie

OER juli 2017

OER juli 2017 OER 2017-2018 15 juli 2017 Aanpassingen OER 17-18 Algemeen: aanpak 1. Herteksting: genderneutraliteit + andere tekstuele verbeteringen 2. Discussiepunten (+ kleine optimalisaties) -ervaringen faculteiten

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15

Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 Onderwijs- en Examenreglement 2014-15 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Contracttypes Als student kan je je onder verschillende soorten contracten inschrijven aan een instelling naargelang wat je wil bereiken (diploma-, credit- en examencontracten). 1. WAT VOORAF

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen...

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015. School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Begripsbepaling... 5. Inleidende bepalingen... OER 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen Inhoudstafel 1 Begripsbepaling... 5 Art. 1.1 Begripsbepaling... 5 2 Inleidende bepalingen... 12 Art.

Nadere informatie

Aanvullend Onderwijs- en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Permanente Vorming

Aanvullend Onderwijs- en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Permanente Vorming Aanvullend Onderwijs- en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO Permanente Vorming 1 Inhoudstafel Opdrachtverklaring HUB-KAHO... 3 Inleidende bepalingen... 4 Toepassingsgebied... 4 DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2012-13. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2012-13 www.howest.be 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE BEPALINGEN...2 ONDERWIJSREGLEMENT...9 1. ORGANISATIE VAN HET ACADEMIEJAAR...9 2. STUDENTEN...9 3. TOELATINGSVOORWAARDEN... 10

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT

TOETREDINGSOVEREENKOMST. ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT TOETREDINGSOVEREENKOMST ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT ACADEMIEJAAR 2007 2008 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de artikelen

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen, onderwijsorganisatie en studievoortgang

1. Algemene bepalingen, onderwijsorganisatie en studievoortgang Gezamenlijk aanvullend onderwijs- en examenreglement (OER) ten behoeve van de master-na-bacheloropleidingen in de Kinesitherapie en in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie in Vlaanderen Situering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013. Aanvullingen en afwijkingen Leuven Engineering College

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013. Aanvullingen en afwijkingen Leuven Engineering College ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2012 2013 Aanvullingen en afwijkingen Leuven Engineering College Zoals goedgekeurd door het hogeschoolbestuur op 11 maart 2013. Academiejaar 2012-2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Artikel II van de Codex Hoger Onderwijs.

Artikel II van de Codex Hoger Onderwijs. REGLEMENT OP DE ERKENNING VAN EERDER VERWORVEN COMPETENTIES Goedgekeurd door de raad van bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw op 5 november 2014 Rechtsgrond Artikel II.236-240

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be

Onderwijs- en Examenreglement 2011-12. www.howest.be Onderwijs- en Examenreglement 2011-12 www.howest.be 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Algemene bepalingen Dit onderwijs- en examenreglement is opgesteld in uitvoering van de geldende decreten op het Vlaams

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op 4 juni 2007 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Faculteit bedrijfseconomische wetenschappen Faculteit geneeskunde Faculteit rechten Faculteit wetenschappen 2 Onderwijsregeling, examenregeling en rechtspositieregeling

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR Onderwijs-en examenreglement.

ACADEMIEJAAR Onderwijs-en examenreglement. ACADEMIEJAAR 2015-2016 Onderwijs-en examenreglement www.odisee.be INHOUDSTAFEL MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 AFDELING 1. TOELATING... 10 Artikel 1. Toelatingsvoorwaarden:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

IV. Bijzondere vooropleidingseisen en bijkomende inschrijvingsvoorwaarden voor een bachelorsopleiding

IV. Bijzondere vooropleidingseisen en bijkomende inschrijvingsvoorwaarden voor een bachelorsopleiding = = = ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING voor de studenten van de UHasselt en de tul= Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt, juli 2004, juni en juli 2005, juni 2006, juni 2007 Goedgekeurd

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Bewijs je bekwaamheid. Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC)

Bewijs je bekwaamheid. Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC) Bewijs je bekwaamheid Studievoortgang op grond van eerder verworven kwalificaties (EVK) en competenties (EVC) Bewijs je bekwaamheid Inhoud Inleiding 2 1 Flexibele studievoortgang op basis van EVK en EVC

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie