Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies"

Transcriptie

1 Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

2 Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid) - Regels voor studievoortgang aan de KU Leuven - Omkadering en studieloopbaanbegeleiding

3 Flexibilisering van het hoger onderwijs

4 Eén van de Bologna-doelstellingen is de invoering van een creditsysteem om de mobiliteit van de studenten te bevorderen (European Credit Transfer System). De Vlaamse Regering vertaalde dat in het Flexibiliseringsdecreet van 30 april 2004.

5 Flexibilisering Geen programmajaren meer opleidingsfasen Studiepunten (STP) = dé bouwstenen van het hoger onderwijs o o o o o Een studiepunt is de eenheid, de maat die internationaal gebruikt wordt om de omvang van een vak en van een opleiding aan te geven 1 STP = 25 à 30 uur studietijd (incl. hoorcolleges, zelfstudie, ) 1 vak of opleidingsonderdeel = min. 3 STP (vergt investering van min. 3 x 25/30 uur voor een normstudent ) Bachelor: 180 STP; 3 opleidingsfasen in modeltraject Master: minstens 60 STP Modeltraject = 60 STP per academiejaar 15 november 2016

6 Flexibilisering Soorten contracten o o o o Diplomacontract: student wil een diploma behalen en lessen volgen Creditcontract: student wil slechts één of een aantal vakken volgen en ontvangt een creditbewijs voor de vakken waarvoor hij slaagt Examencontract: student legt enkel examens af en volgt geen lessen. Sommige vakken (bv. practica) zijn niet mogelijk via examencontract Combinatie van contracten mogelijk 15 november 2016

7 Flexibilisering Examens o Per academiejaar en per vak: in beginsel 2 examenkansen om credit te behalen o Niet afleggen van examen = gebruikte examenkans o Geslaagd = min. 10/20 => STP zijn verworven, credit behaald o Wanneer niet geslaagd (of gedelibereerd/tolerantie ingezet) krijgt student in het volgend academiejaar meestal weer 2 examenkansen o Onder voorwaarden wanneer een 8 of 9/20 kan de student beslissen het vak niet meer opnieuw af te leggen 15 november 2016

8 Flexibilisering NIET alles wordt los gelaten: volgorde van op te nemen vakken volgtijdelijkheid o Streng: bv. student moet eerst geslaagd zijn voor statistiek 1 vooraleer hij statistiek 2 mag opnemen o Soepel/adviserend: bv. we raden aan om eerst het vak wijsbegeerte te volgen vooraleer student het vak ethiek opneemt Er wordt niet langer na elk jaar een uitspraak gedaan over geslaagd of niet geslaagd maar de student krijgt na iedere examenperiode een overzicht van de resultaten en een status-overzicht (bv. dreigt er een weigering, hoe goed is het studierendement enz.) 15 november 2016

9 Studieduurverlenging Studieduurverlenging betekent dat de student het bachelordiploma niet haalt in de voorziene 3 jaar. Studieduurverlenging wordt algemeen aangewezen als een van de grote struikelblokken van de flexibilisering, hoewel studieduurverlenging niet altijd problematisch hoeft te zijn. Als meer studenten een diploma behalen, dan is dit ook een meerwaarde voor de maatschappij. Maar studieduurverlenging betekent wel een meerkost voor de student, zijn ouders en de maatschappij. (VLOR) In 2013 behaalde nog 29% van de bachelorstudenten het diploma in 3 jaar (10 jaar eerder was dat nog 38%)

10 Leerkrediet (Vlaamse overheid)

11 Leerkrediet o Bedoeling: studenten stimuleren bewuste studiekeuze te maken en onderwijsinstellingen aansporen studievoortgang te bewaken o Geldt voor hele hoger onderwijs in Vlaanderen en voor hele studieloopbaan o Basisprincipes: o Bij start in Vlaamse hoger onderwijs: iedere student krijgt virtuele rugzak met 140 studiepunten o Inschrijven: studiepunten gaan van het leerkrediet (LK) o Geslaagd (credit behaald): studiepunten terug bij LK de eerste 60 waarvoor student slaagt onder diplomacontract krijgt hij dubbel terug o Geen credit behaald: 15 november LK kwijt 2016

12 Leerkrediet Voor welke opleidingen? o o o Inschrijvingen met een diplomacontract: WEL: initiële opleidingen (bachelors en masters) NIET: schakel- en voorbereidingsprogramma s, master-namasteropleidingen, bachelor-na-bacheloropleidingen Inschrijvingen met een creditcontract: ALLE opleidingen Inschrijvingen met een examencontract: NOOIT Van opleiding veranderen stoppen met studeren? o Elke instelling bepaalt datum tot wanneer student kan uitschrijven zonder verlies van LK vóór die datum uitschrijven: STP komen terug bij LK, tenzij reeds examen na die datum uitschrijven: LK voor die STP kwijt generatiestudenten die heroriënteren: gunstiger regeling

13 Leerkrediet: voorbeeld tolerantie ingezet / gedelibereerde STP Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde ABA ABA ABA (6 sp getolereerd) (4 getolereerd) (4 getolereerd) (54x2)= (6x2) + 50 = = MA = = = 56

14 Leerkrediet: voorbeeld student met een slechte start Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde PBA (15x2) = PBA (45x2)+5= PBA (4 gedelibereerd) = PBA =141

15 Leerkrediet Diploma behaald? o Professioneel of academisch bachelordiploma behaald: geen gevolgen voor LK o 1 ste masterdiploma behaald: LK wordt verminderd met 140 STP o Met resterende LK kan student nog verder studeren Tekort aan leerkrediet? o Voor student met onvoldoende LK of LK 0 krijgt onderwijsinstelling geen financiering van de overheid meer => instelling kan dan kiezen: Student mag gewoon inschrijven Student mag inschrijven maar moet verhoogd studiegeld betalen voor de STP waarvoor hij geen LK heeft (= max. 11 euro/stp); geldt niet voor(bijna-)beurstariefstudent Student mag niet inschrijven; geldt niet als student nog geen masterdiploma heeft en wil inschrijven voor masteropleiding die aansluit op vorige opleiding 15 november 2016

16 Leerkrediet Tekort aan leerkrediet? o Student kan eenmalig leerkrediet terug opbouwen indien hij LK< 60 heeft: Na behalen masterdiploma en aftrek van 140 STP Nadat hij studies heeft stopgezet en zich één jaar niet heeft ingeschreven in hoger onderwijs Per academiejaar: 10 extra STP tot leerkrediet terug 60 STP is KU Leuven besliste in 2015 om alle studenten die reeds een masterdiploma behaalden, toe te laten ongeacht hun saldo aan leerkrediet (dus ook met negatief saldo kan je een 2 de diploma behalen; je hoeft ook niets bij te betalen ) 15 november 2016

17 Leerkrediet Teruggave leerkrediet bij overmacht o o o Door overmacht kon student niet deelnemen aan één of meerdere examens en inhaalexamen was niet mogelijk om organisatorische redenen Student kan verloren leerkrediet terugvragen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (Brussel) Overtuigingsstukken (bv. medische attesten) moeten duidelijk en expliciet aantonen dat student niet in staat was om deel te nemen aan het examen in de door het attest gedekte relevante periode

18 Regels voor studievoortgang aan de KU Leuven

19 Regels voor studievoortgang Vooraf Doel: de studievoortgang voor elke student opvolgen, bevorderen en bewaken Studieduur beperken Je slaagkansen realistisch houden Bv: - regels voor samenstelling ISP - regels voor toleranties mogelijk bij lichte onvoldoendes - regels rond bissen van niet-geslaagde opo s en weigeringen tot herinschrijving Parameter: je cumulatieve studie-efficiëntie (CSE)

20 Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) = maat voor je studiesucces in je opleiding = behaalde studiepunten / opgenomen studiepunten = percentage over alle academiejaren heen (cumulatief), binnen dezelfde opleiding OPM: Berekening van de CSE in de opleiding cumuleert verder bij elke herinschrijving binnen de drie jaar Langer dan 3 jaar niet ingeschreven = schone lei

21 Voorbeeld CSE Bv. Karlien volgt de bachelor psychologie: AJ 1: 60 studiepunten behaald (= alle opo s in ISP) CSE = 60/60 = 100% AJ2: 40 studiepunten behaald op opnieuw 60 sp in ISP CSE = (60+40) / (60+60) = 83% AJ3: 50 studiepunten behaald op 72 sp in ISP CSE = ( )/ ( ) = 78%

22 Voorbeeld CSE Bv. Mathijs volgt de bachelor Geografie: AJ 1: 20 studiepunten behaald (= alle opo s in ISP) CSE = 20/60 = 33% AJ2: 40 studiepunten behaald op 50 sp in ISP (40 van 1 ste fase en 10 van 2 de fase) CSE = (20+40) / (60+50) = 54 %

23 Jouw CSE? Na elke examenperiode zichtbaar in je studievoortgangsdossier CSE na eerste examenperiode => enkel over volledige resultaten in januari => deelresultaten van jaaropo s tellen nog niet mee => ben je bisser? => vorige jaren tellen wel mee

24 Jouw CSE? Je studievoortgangsdossier toont alle details over de berekening van jouw CSE

25 Studievoortgangsdossier (studievoortgang) 4. Tabblad studievoortgang Schematisch overzicht op voortgang in opleiding - reeds behaald aantal sp: credits en vrijstellingen - aantal sp waarvoor al tolerantie is ingezet - sp in ISP waarvoor in het huidige jaar (nog) geen credit is behaald - aantal nog op te nemen studiepunten om opleiding af te ronden

26 Bissen opo in een volgend jaar? Toegelaten indien je geen weigering tot herinschrijven hebt Niet geslaagd opo: Verplichting om het onmiddellijk opnieuw te volgen tenzij je een tolerantie hebt ingezet (indien mogelijk) tenzij het opo een keuzevak is Opgelet! Weigering tot herinschrijving bij: - te lage CSE - te vaak voor hetzelfde opo gebuisd

27 Overzicht weigeringen aan de KU Leuven 1. Starters en schakelstudenten - weigering voor de opleiding na één jaar CSE <30% - weigering voor de KU Leuven na twee jaar CSE <50% Starter = bachelorstudent die nog meer dan 120sp van diploma af is 2. Alle studenten - weigering na twee geen credit voor hetzelfde opo én - - CSE<50% in BA/schakel/master - weigering na drie jaar geen credit voor hetzelfde opo 3. BA/schakel/master/creditcontract - weigering bij leerkrediet 0 studiepunten

28 Concreet: weigering 30% Voor starters* en schakelstudenten * Starters = student > 120sp van bachelordiploma Indien CSE september < 30% weigering voor één jaar Weigering enkel voor de betrokken opleiding (ook op andere campus, in andere taal, creditcontract) Automatische weigering

29 De 30%-maatregel (sinds sept. 2016) De groep die op het einde van het academiejaar nog starter is en nog ingeschreven is verdeelt zich qua CSE als volgt : cse (%) einde eerste jaar Academiejaar # % # % # % # % # % < 30% % >= 50% totaal De 2346 die na de september zittijd in geen 30% CSE haalden zijn diegenen die door de 30% regel worden tegengehouden. Voor 33 studenten werd de blokkering opgeheven zodat het om 2313 effectieve blokkeringen gaat.

30

31 Achtergrond 30%-maatregel Data-onderzoek KU Leuven Studenten <30% CSE = geen kans op diploma => geen extra jaar en leerkrediet laten verliezen => beperking persoonlijke en maatschappelijke prijs Heroriënteerders doen het beter dan bissers Nederlands onderzoek Effect strenge regel => meer inspanning door student => betere studie-efficiëntie en slaagkansen

32 Concreet: weigering bindende voorwaarden Voor starters én schakelstudenten Indien CSE september wel > 30% maar < 50% BINDENDE VOORWAARDE Op het einde van het volgende academiejaar wél een CSE van minstens 50% behalen binnen dezelfde opleiding anders weigering voor één jaar Weigering voor álle bachelor- /schakelopleidingen KU Leuven Door examencommissie uitgesproken: niet automatisch

33 Omkadering en studieloopbaanbegeleiding

34 Alles start met een goede studiekeuze

35 Rol van examenombuds en studieloopbaanbegeleider Moeilijke situatie of iets ernstigs meegemaakt? Meld het altijd aan je ombuds - je ombuds/studieloopbaanbegeleider heeft discretieplicht - je ombuds kan de examencommissie vragen om geen bindende voorwaarden voor jou uit te spreken - je ombuds (of studieloopbaanbegeleider) kan je advies geven bij dreigende weigeringen

36 Voorbeeld workshop Starters na januariexamens Positie proberen te bepalen en nadenken over aanpak A. ik doe zeker verder in deze richting B. ik ga zeker stoppen of veranderen van richting C. ik heb er geen idee van wat ik nu best doe! 36

37 A. Ik doe zeker verder in deze richting En wil werk maken van mijn studiemethode en planning Facultaire website + workshop op de faculteit Dienst Studieadvies: website Vaardig Studeren Werkmap Workshops op dienst Studieadvies 37

38 A. Ik doe zeker verder in deze richting En wil werk maken van mijn studiemethode en planning 38

39 B. Ik ga stoppen of veranderen van richting NADENKEN/OVERLEGGEN Nu of in september? Hoe kies ik voor nieuwe studierichting? Werkpunten in nieuwe studierichting? 39

40 B. Ik ga stoppen of veranderen van richting TO DO Heroriënteren binnen KU Leuven: o o Toelating nieuwe opleiding Uitschrijven/inschrijven op studentenadministratie Heroriënteren buiten KU Leuven: o o o Toelating/mogelijkheden nieuwe opleiding Uitschrijven op studentenadministratie KU Leuven Inschrijven in nieuwe instelling Check deadlines! 40

41 B. Ik ga stoppen of veranderen van richting GEVOLGEN Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage : tml In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan Bij heroriëntering binnen KU Leuven: ook in nieuwe richting bindend studieadvies indien CSE < 50 41

42 B. Ik ga stoppen of veranderen van richting GEVOLGEN Gevolgen voor leerkrediet, kinderbijslag, studietoelage : tml In de nieuwe richting komt de teller voor je CSE terug op nul te staan Bij heroriëntering binnen KU Leuven: ook in nieuwe richting bindend studieadvies indien CSE < 50 42

43 C. Ik heb geen idee wat ik nu best doe Studieloopbaangesprekken op de faculteit of op de centrale dienst Studieadvies 43

44 Websites Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen o Studievoortgang aan de KU Leuven o Studentenvoorzieningen KU Leuven o Opleidingenaanbod o (KU Leuven) o (Vlaanderen) Leerkrediet o 44

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016

Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Juni 2016 Examenresultaten juni 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2. Mijn studievoortgang:

Nadere informatie

Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017

Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017 Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017 Belangrijke deadlines/toledo/webpagina s! Alle info over mijn studievoortgangsdossier o http://www.kuleuven.be/onderwijs/studievoortgang/studievoortgang/

Nadere informatie

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016

Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten sept 2016: wat nu? September 2016 Examenresultaten september 2016: wat nu? Inhoud van deze presentatie: 1. Mijn studievoortgangsdossier: informatie over resultaten en studievoortgang 2.

Nadere informatie

Infosessie na de januari-examens Faculteit Sociale Wetenschappen. Eerste bachelor 11 februari 2019

Infosessie na de januari-examens Faculteit Sociale Wetenschappen. Eerste bachelor 11 februari 2019 Infosessie na de januari-examens Eerste bachelor 11 februari 2019 Inhoud sessie Deel 1: Info studieloopbaan Informatiekanalen Studievoortgangsdossier: info en belangrijke begrippen i.v.m. studieloopbaan

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Ouderinfo-avond 25-10-2016 Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Inleiding Doel is volgende begrippen toe te lichten o o o o Studiepunten Centraal in alle begrippen Leerkrediet

Nadere informatie

Leerkrediet

Leerkrediet Wat is het leerkrediet? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Infosessie na de januari-examens Faculteit Sociale Wetenschappen. Schakelprogramma 11 februari 2019

Infosessie na de januari-examens Faculteit Sociale Wetenschappen. Schakelprogramma 11 februari 2019 Infosessie na de januari-examens Schakelprogramma 11 februari 2019 Inhoud sessie Deel 1: Info studieloopbaan Informatiekanalen Studievoortgangsdossier: info en belangrijke begrippen i.v.m. studieloopbaan

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Inhoud sessie Deel 1: Technische toelichting 1. Leerkrediet 2. Studievoortgangsdossier 3. Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) 4. 30% regel 5.

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studieloopbaanbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Wim Veys

Bachelor Wiskunde. Studieloopbaanbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Wim Veys Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2017-2018 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde dit academiejaar 5. Programmaboek 6. Start volgend academiejaar 7. Programma-Minorkeuze

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Inhoud sessie Deel 1: Technische toelichting 1. Studievoortgangsdossier 2. Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) 3. 30% regel 4. Niet-bindend studieadvies

Nadere informatie

Wat komt er aan bod? Begrippen hoger onderwijs Leerkrediet Examens - resultaten tolerantie deliberatie Studievoortgang Heroriënteren Begeleiding

Wat komt er aan bod? Begrippen hoger onderwijs Leerkrediet Examens - resultaten tolerantie deliberatie Studievoortgang Heroriënteren Begeleiding Ouderinfoavond Wat komt er aan bod? Begrippen hoger onderwijs Leerkrediet Examens - resultaten tolerantie deliberatie Studievoortgang Heroriënteren Begeleiding Studiewatte? STUDIEWATTE? Studiepunten Bacheloropleiding

Nadere informatie

Niet (volledig) geslaagd Wat nu?

Niet (volledig) geslaagd Wat nu? Niet (volledig) geslaagd Wat nu? Overzicht A. Waarom zit je hier? 1 2 3 < 30% CSE Tussen 30% en 50% CSE > 50% CSE B. Aanpak AJ 2017-18 1 2 3 Toleranties inzetten? Opleidingsonderdelen meenemen Studiemethode

Nadere informatie

Studietraject. Academiejaar

Studietraject. Academiejaar Studietraject Academiejaar 2018-2019 Studietrajectbegeleider Ilse Loockx Inhoud sessie 1. Wie ben ik? 2. Opbouw bachelor enkele begrippen 3. KU Loket - ISP en IER 4. Wat is studietrajectbegeleiding? 5.

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2015-2016 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Blok en examens 2de semester. AJ Faculteit Sociale Wetenschappen

Blok en examens 2de semester. AJ Faculteit Sociale Wetenschappen Blok en examens 2de semester AJ 2017-2018 Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud 1. Wat kan ik deze blok- en examenperiode verwachten? 2. Voorbeeldplanning 3. Veelgestelde vragen: junizittijd, herexamens,

Nadere informatie

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Contracttypes. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Contracttypes Als student kan je je onder verschillende soorten contracten inschrijven aan een instelling naargelang wat je wil bereiken (diploma-, credit- en examencontracten). 1. WAT VOORAF

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE GIT-infobundel Academiejaar 2016-2017 ALGEMENE INFORMATIE Ik ben niet geslaagd voor een aantal opleidingsonderdelen, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mijn curriculum

Nadere informatie

Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging

Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging Raad Hoger Onderwijs 9 juni 2015 RHO-RHO-ADV-1415-007 Advies over het leerkrediet: een voorstel tot vereenvoudiging Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219

Nadere informatie

Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar

Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar Wat is jouw situatie? Ik wil mijn aantal studiepunten wijzigen (= traject aanpassen) => Ga naar bladzijde 3 Ik wil van opleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Verplichte heroriëntering van onsuccesvolle studenten na één academiejaar Datum: 9 november 2014

Onderwerp: Verplichte heroriëntering van onsuccesvolle studenten na één academiejaar Datum: 9 november 2014 Standpuntnota Studievoortgang in strikte zin Onderwerp: Verplichte heroriëntering van onsuccesvolle studenten na één academiejaar Datum: 9 november 2014 Status Document voor Redacteur RvB-lid / Interne

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84. Ombudsdiensten i.v.m. de onderwijsverzorging

Nadere informatie

Studievoortgangsdossier Opbouw en inhoud

Studievoortgangsdossier Opbouw en inhoud 2011-2012 Opbouw en inhoud Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op detail - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE)

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten

LEERKREDIET. Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een rugzakje met 140 studiepunten Wat? - een systeem om de studievoortgang te bewaken - elke student krijgt een "rugzakje" met 140 studiepunten Waarom? studenten aanzetten tot een bewuste studiekeuze Resultaat? aanmoediging en beloning

Nadere informatie

Japanologie Onthaal

Japanologie Onthaal Japanologie Onthaal 2016-2017 STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Doel van deze workshop Doel van de workshop Studieloopbaanbegeleiding? Universitair onderwijs: wat houdt het in? STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 2015-2016 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen

Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen Vacature student FSW De Faculteit Sociale Wetenschappen is op zoek naar gemotiveerde studenten Communicatiewetenschappen, Politieke wetenschappen en Sociologie.

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet

Nadere informatie

ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018

ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018 ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018 I. Kennismaking II. Need to know III. Online leerplatform: Canvas IV.Timemanagement I. Kennismaking Studiebegeleiding Een gemotiveerd team van gespecialiseerde

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

Master of science in de bedrijfskunde. Onthaal

Master of science in de bedrijfskunde. Onthaal Master of science in de bedrijfskunde Overzicht Wie-is-wie Achtergrond van de opleiding Programma-opbouw Onderzoekspaper / masterproef Programma op maat Praktische zaken Studiebegeleiding Contactgegevens

Nadere informatie

Master of science in de Bedrijfskunde. Informatiesessie 22 april 2018

Master of science in de Bedrijfskunde. Informatiesessie 22 april 2018 Master of science in de Bedrijfskunde Informatiesessie 22 april 2018 Overzicht Wie-is-wie Achtergrond van de opleiding Programma-opbouw Programma op maat Praktische zaken Studiebegeleiding Contactgegevens

Nadere informatie

Is nultolerantie een wenselijke maatregel? Zijn restricties binnen opo-clusters wenselijk? Zijn bijkomende randvoorwaarden aan de orde?

Is nultolerantie een wenselijke maatregel? Zijn restricties binnen opo-clusters wenselijk? Zijn bijkomende randvoorwaarden aan de orde? Discussienota Toleranties Status Vertrouwelijk Finaal document Document voor Redacteur RvB-lid Probleemstelling Algemeen Bureau, Algemene Vergadering Diede Michiels, Tom Merlevede, Kevin Seurs, Jasper

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Master of science in de bedrijfskunde. Informatiesessie 1 oktober 2018

Master of science in de bedrijfskunde. Informatiesessie 1 oktober 2018 Master of science in de bedrijfskunde Informatiesessie 1 oktober 2018 Overzicht Wie-is-wie De opleiding: wat wie waarom? Programma-opbouw Programma op maat Praktische zaken Studiebegeleiding Contactgegevens

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

Ouderinfoavond. Faculteit Letteren

Ouderinfoavond. Faculteit Letteren Ouderinfoavond Faculteit Letteren Welkom Katrien Philippen Diensthoofd Monitoraat Letteren 2 Inhoud Studeren in Leuven een kalender SP, ISP, IER, CSE een verhelderende uitleg Leerkrediet een test Begeleiding

Nadere informatie

STUDIEGELD, STUDIETOELAGE & STUDIEFINANCIERING

STUDIEGELD, STUDIETOELAGE & STUDIEFINANCIERING STUDIEGELD, STUDIETOELAGE & STUDIEFINANCIERING 2019-2020 INHOUD JE STUDIEGELD 1. Welk tarief betaal je? p4 2. Procedure van betaling p6 BEREKENING VAN JE STUDIETOELAGE EN/OF JE STUDIEGELD DOOR STUVO p8

Nadere informatie

BRUGGEN BOUWEN TUSSEN SECUNDAIR EN HOGER ONDERWIJS: DE ONDERWIJSLOOPBAAN VAN JONGEREN. VLOR 24 oktober 2018

BRUGGEN BOUWEN TUSSEN SECUNDAIR EN HOGER ONDERWIJS: DE ONDERWIJSLOOPBAAN VAN JONGEREN. VLOR 24 oktober 2018 BRUGGEN BOUWEN TUSSEN SECUNDAIR EN HOGER ONDERWIJS: DE ONDERWIJSLOOPBAAN VAN JONGEREN VLOR 24 oktober 2018 Samenvatting 1. De structuur van het hoger onderwijs 2. Aspecten van de onderwijsloopbaan: Flexibilisering

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infosessie 2016-2017 INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet 4. Slaagkans 6. Studiekeuzebegeleiding in Hogeschool PXL 1 1. Organisatie

Nadere informatie

A.J Onderwijs en Examenreglement (OER) Info studenten do 3 en do 10 december 2015

A.J Onderwijs en Examenreglement (OER) Info studenten do 3 en do 10 december 2015 Onderwijs en Examenreglement (OER) A.J. 2015-2016 Info studenten do 3 en do 10 december 2015 Prof. Jan Seghers Facultair Coördinator voor Studentenaangelegenheden Voorzitter van de examencommissies Mevr.

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 2014-2015 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 2018 2019 Starten in het tweede semester 1 2018-2019 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Leerkrediet. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Leerkrediet. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Leerkrediet Het leerkrediet is een systeem om studievoortgang van een student te meten. De student wordt op deze manier medeverantwoordelijk want als zijn rugzakje leeg is, mag een instelling

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

NIEUWE STUDIEVOORTGANGSMAATREGEL

NIEUWE STUDIEVOORTGANGSMAATREGEL Beste student, Heb je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 of een beoordeling geslaagd? Proficiat!! Dan hoef je nu alleen nog maar te denken aan herinschrijven voor je volgende opleidingsfase!

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Inhoud 1. Kiezen 3. Andere opleidingen 4. 7 de specialisatiejaren bso en Se-n-se 5. En nu informatie zoeken 1. Kiezen Neem je Begin op TIJD Jezelf verkennen Aanbod verkennen

Nadere informatie

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur 2 e bachelorfase Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur De Leuvense communicatiewetenschap is hervormd. De doelstellingen blijven ongewijzigd Het programma is hertekend. De Leuvense communicatiewetenschap

Nadere informatie

Kiezen voor het hoger onderwijs?!

Kiezen voor het hoger onderwijs?! Kiezen voor het hoger onderwijs?! Infoavond Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Organisatie hoger onderwijs 2. Aanbod Hogeschool PXL 3. Leerkrediet

Nadere informatie

Examens en ombudsdienst. Yasmine Sidhoumi Faculteit Sociale Wetenschappen

Examens en ombudsdienst. Yasmine Sidhoumi Faculteit Sociale Wetenschappen Examens en ombudsdienst Yasmine Sidhoumi Inhoud 1 Examenregeling 1 Examenrooster (IER) 2 Blok- en examenplanning 3 Verloop schriftelijke en mondelinge examens 2 Ombudsdienst FSW 1 Ombuds 2 Ombudsdienst:

Nadere informatie

Ombudsdienst Letteren OMBUDSDIENST & EXAMENS. december 2017 WELKOM!

Ombudsdienst Letteren OMBUDSDIENST & EXAMENS. december 2017 WELKOM! Ombudsdienst Letteren OMBUDSDIENST & EXAMENS december 2017 WELKOM! Inhoud van de sessie Introductie: examenreglement en ombudsdienst Examenregeling, -commissie en resultaten Toleranties en derde examenperiode

Nadere informatie

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011

Introductiedagen 2011-2012 19-20 september 2011 Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 Infoavond voor ouders / 20 november 2013 MAD-faculty / campus Elfde Linie 1 Ouderinfoavond Inhoud Situering van de opleiding Studentenbegeleiding en - ombudspersonen

Nadere informatie

Flexibilisering van het (hoger) onderwijs Het voorbeeld van de Vrije Universiteit Brussel. Ken Leemans & Marc Vandersteen

Flexibilisering van het (hoger) onderwijs Het voorbeeld van de Vrije Universiteit Brussel. Ken Leemans & Marc Vandersteen Het voorbeeld van de Vrije Universiteit Brussel Ken Leemans & Marc Vandersteen Wie-is-wie Marc Vandersteen Beleidsmedewerker Departement Onderwijs en Studentenzaken Ken Leemans Studietrajectbegeleider

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

WELKOM AAN HOWEST. opleidingen Kortrijk opleidingen Brugge algemene diensten

WELKOM AAN HOWEST. opleidingen Kortrijk opleidingen Brugge algemene diensten WELKOM AAN HOWEST opleidingen Kortrijk opleidingen Brugge algemene diensten 2 OVERZICHT VAN DE AVOND 1 2 3 HOGER ONDERWIJS ANNO 2018 STUDIEKEUZE MAKEN STUDENTEN- BEGELEIDING Isabel Uitdebroeck, opleidingsdirecteur

Nadere informatie

Schakelprogramma Overheidsmanagement en -beleid

Schakelprogramma Overheidsmanagement en -beleid Schakelprogramma Overheidsmanagement en -beleid Startsessie 24 september 2018 Elien Diels Welkom! Situering opleiding KU Leuven: Groep Humane Wetenschappen - Faculteit Sociale Wetenschappen - Onderzoekseenheden:

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN HET OER

ZIN EN ONZIN VAN HET OER ZIN EN ONZIN VAN HET OER 0 RECHTEN VOOR STUDENTEN Het onderwijs- en examenreglement (OER) van de KU Leuven bundelt alle belangrijke regels waarmee een student rekening moet houden. De onderwerpen variëren

Nadere informatie

WELKOM AAN HOWEST. opleidingen Kortrijk opleidingen Brugge algemene diensten

WELKOM AAN HOWEST. opleidingen Kortrijk opleidingen Brugge algemene diensten WELKOM AAN HOWEST opleidingen Kortrijk opleidingen Brugge algemene diensten 2 OVERZICHT VAN DE AVOND 1 2 3 HOGER ONDERWIJS ANNO 2019 STUDIEKEUZE MAKEN STUDENTEN- BEGELEIDING Isabel Uitdebroeck, opleidingsdirecteur

Nadere informatie

Onthaal BACHELOR MUSICOLOGIE STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Onthaal BACHELOR MUSICOLOGIE STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Onthaal 2016-2017 BACHELOR MUSICOLOGIE STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Doel van deze workshop Doel van de workshop Studieloopbaanbegeleiding? Universitair onderwijs: wat houdt het in? STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Infoavond voor ouders INHOUD. 1. Situering van de opleiding 16-11-2015. Studeren in het hoger onderwijs anno 2015-2016 18 november 2015

Infoavond voor ouders INHOUD. 1. Situering van de opleiding 16-11-2015. Studeren in het hoger onderwijs anno 2015-2016 18 november 2015 Infoavond voor ouders Studeren in het hoger onderwijs anno 2015-2016 18 november 2015 Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 6. Studentenbegeleiding

Nadere informatie

Infoavond voor ouders

Infoavond voor ouders Infoavond voor ouders Studeren in het hoger onderwijs anno 2014-2015 19 november 2014 Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Situering van de opleiding

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 017 018 Starten in het tweede semester 1 017-018 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé Verder studer e n Wat je best weet als student in spé Alles over verder studeren Alles over centen voor studenten www.centenvoorstudenten.be www.cebud.be www.studietoelagen.be Lees ook onze folder Studietoelage

Nadere informatie

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1

Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Aan de slag met het onderwijs- en examenreglement van de K.U.Leuven 13-12-2011 1 Inleiding Doel van de vorming = zelfstandig het OER kunnen gebruiken om vragen vanuit de praktijk op te lossen, om het meest

Nadere informatie

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen

MEMO. Nieuwigheden in OER 09-10. 1. Algemene veranderingen STUDENTENBELEID STUDENTENVOORZIENINGEN STUDENTENADVIESDIENSTEN NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 BE-3000 LEUVEN AAN VAN DATUM C.C. Studentenadviesdiensten Ruth Stokx 2009-06-25 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN MEMO

Nadere informatie

Schakelprogramma. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur

Schakelprogramma. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur Schakelprogramma Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur De Leuvense communicatiewetenschap vormt academische experten in een mediasamenleving en een communicatie-economie. De Leuvense communicatiewetenschap

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten? februari 2015

Tegenvallende resultaten? februari 2015 Tegenvallende resultaten? februari 2015 Inhud sessie 1. Studievrtgangsdssier 2. Cumulatieve studie-efficiëntie 3. Tleranties 4. Tegenvallende resultaten: rzaken? 5. Tweede semester: wat nu? 6. Begeleiding

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen WERKEN EN STUDEREN Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie schakel- & voorbereidingsprogramma Academiejaar 2018-2019 Inhoud Opleiding Programma Praktische informatie Opleiding Sociaal Werk & Sociaal

Nadere informatie

Blok en examens 2.0. Faculteit Sociale Wetenschappen AJ

Blok en examens 2.0. Faculteit Sociale Wetenschappen AJ Blok en examens 2.0 AJ 2018-2019 Inhoud 1. In voorbereiding op de examens 2. Aandachtspunten tijdens de examens 3. Wat na de examens? 4. Tweede zittijd 2 1. In voorbereiding op de examens 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2014-2015 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...3 1.2 Inschrijvingsregels...5

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

De huidige structuur in het Hoger Onderwijs De hervormde opleiding Bachelor Verpleegkunde

De huidige structuur in het Hoger Onderwijs De hervormde opleiding Bachelor Verpleegkunde De huidige structuur in het Hoger Onderwijs De hervormde opleiding Bachelor Verpleegkunde 28-10-2010 Helly Symens 1 Bologna verklaring Met de Bologna-verklaring van juni 1999, ondertekend door 31 ministers

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 015 016 Starten in het tweede semester 1 015-016 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Infoavond voor ouders

Infoavond voor ouders Infoavond voor ouders Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 20 november 2013 Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 2. Studielast 3. Leerkrediet

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More

Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More 1 Thomas More Onderwijs- en Examenreglement Thomas More Academiejaar 2015-2016 Inhoudstafel 1 Onderwijsreglement 1.1 Toelatingsvoorwaarden...2 1.2 Inschrijvingsregels...4

Nadere informatie

Bachelor in de politieke wetenschappen en sociologie

Bachelor in de politieke wetenschappen en sociologie Bachelor in de politieke wetenschappen en sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 24 september 2018 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 016 017 Starten in het tweede semester 1 016-017 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Infoavond voor ouders

Infoavond voor ouders Infoavond voor ouders Studeren in het hoger onderwijs anno 2013-2014 20 november 2013 Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook INHOUD 1. Situering van de opleiding

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 Starten in het tweede semester 1 2012-2013 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen Werken en studeren Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie