Sturen. beheersen, toezicht en verantwoording De bijzondere context (PMR) en interne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sturen. beheersen, toezicht en verantwoording De bijzondere context (PMR) en interne"

Transcriptie

1

2 waarin Rijkspartijen, Provincie Zuid- Holland, de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) overeenstemming op hoofdlijnen hebben bereikt over de realisatie van de PMR-projecten Er zijn drie PMR-projecten te ondel scheiden, te weten: uitbreiding van de Rotterdamse haven met een nieuw stuk land in lee en maatregelen om veranderingen in natuurwaarden te mitigeren / compenseren In dit artikel staat dit project centraal, waarbij als benaming het Project Maasvlakte 2 (PMV2) wordt gebruikt NV Dele heeft daarvoor de Projectorganisatie Maasvlakte 2 (MV2) ingericht Sturen beheersen, toezicht en verantwoording De bijzondere context (PMR) en interne het ondertekenen van een Bestuursovereenkomst op 25 juni 2004 Sinds 1 juli 2004 is het managementteam van de projectorganisatie MV2 compleet en wordt gewerkt aan de opbouw van de organisatie Op dit moment is de projectorqanisatie ontwikkeling van nieuwe natuur- en recreatiegebieden op Midden-IJsselmonde en ten noordenvan Rotterdam; omgeving van de projectorganisatie Maasvlakte 2 (Havenbedrijf) alsmede de verscherpte eisen anno 2004 zijn aanfeiding geweest om in een tijdsbestek van 6 gereed met de voorbereidingsfase en media 2005 zal worden gestart met de uitvoeringsfase van het project

3 nig tot geen aandacht Opvallend is dat binnen grate infrastructuur projecten risicomanagement niet goed is vormgegeven Risico's zijn wel benoemd maar bewaking en de te nemen maatregelen zijn vaak summier In de projectplanning zijn niet altijd duidelijke beslismomenten opgenom en, No Go/Go momenten zijn er veelal niet De kosten- en tijdsinschattingen zijn over het algemeen veel te positief Bij grate infrastructuur projecten bestaat het reele gevaar dat de scope afbakening niet helder is, dit geeft onduidelijkheden in verwachtingen en in de begrenzing van het project, wat hoort wel en niet bij het project Flyvbjerg heeft tijdens het verhoor bij de commissie het beeld van slechte beheersing en grate overschrijdingen van kosten bij grate projecten bij de commissie Infrastructuur bevestigd Vanuit de ervaringen van andere grate infrastructurele projecten en vooruitlopende op de aanbevelingen van de commissie Duivesteijn wilde het MV2 project aantonen dat het bij de besturing en beheersing van dit mega project gebruik maakt van 'best practices: Een van de te kiezen 'best practices' was die voor besturing en beheersing Hiervoor heeft het MV2 project gekozen voor een internationaal erkende methodiek, PRojects In Controlled Enviroment (PRINCE2} De belangrijkste kenmerken van de methodiek zijn : Sturen op en regelmatige evaluatie van de Business Case Organisatie, besturing Et beheersing conform PRINCE2 Productgericht plannen Duidelijke No Go/Go momenten Risicomanagement De methodiek is aangepast op de specifieke situatie van het MV2 project en het is mogelijk om het gebruik onafhankelijk te toetsen door een Accreditatie Een ander praktisch voordeel was dat er voor een dergelijke aanpak in de markt voldoende competentiedeskundigen beschikbaar waren die' dezelfde taal van projectmanagement' spraken, waarmee een belangrijke versnelling in de leercurve en samenwer- king kon worden genomen, hetgeen met de korte beschikbare tijd en de ambitieuze doelstelling een groat voordeel was De Business Case De zakelijke rechtvaardiging van het project, die is beschreven in de Business Case, wordt gevonden in het berekende toekomstige tekort aan haventerreinen De huidige Business Case gebruikt daarvoor als uitgangspunt de goederenstroom progno- ses uit de Verkenningen 2020, aangevuld met marktonderzoek voor de sectoren chemie en containers De investeringen bedragen in totaal 2,575 miljard Euro (prijspeil 2002, peildatum mei 2004) en zjjn verdeeld over de buitencontour, de zgn "zandpannenkoek", de doorsteek,kademuren, "droge" infrastructuur en aanpassingen aan de bestaande Maasvlakte Dit investeringsbedrag is exclusief de apparaatskosten en voorbereidingskosten Inkomsten worden gegenereerd uit havengelden en contractuele opbrengsten (verhuur van kades, terreinen en glooiingen) De Business Case zal driemaal worden geactualiseerd, met als afhankelijke invoervariabelen de marktvraag, het masterplan en het kostenboek Het tijdstip van de actualisatie is gekoppeld aan voortgangsbeslissingen in de projectplanning Organisatie, besturing, en beheersing De Projectorganisatie MV2 is als aparte organisatie opgenomen in de HbR-organisatie Er is gekozen voor een Projectboard als besturend orgaan; Deze Projectboard wordt gevormd door de leden van de algemene directie van het HbR en de Projectdirecteur De projectboard is vergelijkbaar met het stuurgroepmodel binnen PRINCE2 en kent de functies Business Executive, Sr Supplier en SrUser Dit orgaan vormt tevens de verantwoordingslijn voor de Procedure Grote Projecten, die voor MV2 geldt De projectdirectie staat onder leiding van de Projectdirecteur en bestaat verder uit de deelprojectleiders en de hoofden van de twee ondersteunende elementen De fase Starting Up a Project (SU) van het project was al doorlopen voor juli 2004 In juli 2004 is gestart met de fase Initiating a Project (IP), welke fase is afgesloten met fen Project Initiatie Document (PI D) In het PID wordt de projectopzet, besturing en beheersing van de realisatie van de Tweede Maasvlakte beschreven Het PID is na goedkeuring het mandaat en contract tussen de Projectboard (opdrachtgever) en de Projectdirecteur Het PID vormt de ieidraad van het project voor aile leden van de Projectorganisatie Het PID beantwoordt de volgende vragen: Is de doelstelling duidelijk? Is de Business Case (zakelijk rechtvaardiging van het project) helder en valide? Zijn de beheersaspecten van het project (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) reeel ingeschat en uitgewerkt? Zijn de op te leveren resultaten (producten) helder? Zijn de acceptatiecriteria helder? Is de planning reeel en is de detailplanning voor de eerstvolgende projectfase weergegeven? Is de besturing en beheersing van het project (project controls) helder en voldoende uitgewerkt? Het PID moet de opdrachtgever de leden van de Projectorganisatie en derden vertrouwen geven dat het project optimaal is vormgegeven en optimaal wordt bestuurd Project Finance B: Control De werkelijke projectkosten worden pas 'gemaakt' als de feitelijke uitvoering start (fase aanbesteding en uitvoering) Tot dan is de projectorganisatie een 'urenfabriekje' waar een specifieke verantwoording van kosten geldt De aard van PFC verandert met het naderen van de uitvoeringsfase van een op Cost Control ingerichte organisatie naar een op Contractmanagement en -control gefocuste organisatie In dele fase komt de externe kwaliteitsborging en scopemanagement veel nadrukkelijker aan de orde en wordt de nadruk gelegd op de beheersing van de opdrachtgeveropdrachtnemer (aannemers) relatie midde Is (de controle op - en naleving van) contractuele afspraken Bij de projectbeheersing ten aanzien van finance a control (PFC) ligt de nadruk op de beheersing van kosten en op de besturing van de bedrijfseconomische aspecten van het project Omdat de projectkosten een gevolg zijn van scope-beheer, beheersing van tijd (planning) en risico's, wordt dit integraal opgezet Hiermee, met de koppeling met 14 ProjectManager Maart 2005

4 ~ de markt- en klantvraag (businesscase benadering) en met het opnemen van voldoende No Go I Go momenten wordt voorkomen dat het project een budgetgestuurde doelredenering wordtde integrale aanpak (Tijd, Geld, Scope, Risico) en resultaatgerichte sturing vragen aanpassing van de bestaande geautomatiseerde middelen (systeemarchitectuur) of de keuze voor een zelfstandig systeem waarbij aansluiting met de HbR-systemen is geborgd II, Productgericht plannen De planning is omgezet van fen activiteitenplanning naar fen productenplanning Hiermee wordt gestreefd naar resultaatgerichtheid en wordt gestuurd op output Het project is in fen Product Breakdown Structure (PBSj, het hoofdproductenschema in de tijd gevisualiseerd en afhankelijkheden werden uitgewerkt in fen Product Flow Diagram (PFDj Van aile producten werden productbeschrijvingen (acceptatiecriteriaj beschreven Tot en met 2005 is het project MV2 tot in detail gepland Voor de fasen daarna bestaat fen meer globale planning De initiele Masterplanning gaat uit van projectrealisatie in 2012 ("eerste container over de kade"j, Mogelijk wordt op gasis van de markt- en klantvraagontwikkeling de haalbaarheid onderzocht om eerder op te kunnen leve- ~n No Go I Go momenten De besluitvorming van het project kent fen aantal No Go I Go momenten waarop geanalyseerd wordt of het project doorgang moet vinden Voor het aangaan van fen onomkeerbare verplichting jegens de aannemer (gunning aanbesteding) wordt de marktvraag en (in latere instantie) klantvraag opnieuw grondig beoordeeld in het licht van de businesscase van het project Hiermee wordt voorkomen dat dit megaproject vanaf de start fen onomkeerbare verplichting wordt waar de initiatiefnemers niet meer van af louden kunnen Daarnaast wordt het project gefaseerd aangelegd en wordt met de feitelijke aanleg zoveel als mogelijk het concrete tempo van de markt en - specifieke klantvraag gevolgd Er wordt niet gebouwd 'op voorraad' omdat dit te kapitaalsintensief is en de businesscase negatief zal be"invloeden (kapitaalslasten) Oak dienen de natuurwaarden die door de aanleg worden aangetast eerst te worden gecompenseerd (instelling en hand having van natuurcompenserende maatregelen en koppeling met andere PMR-projecten) Het motto hierbij is "bouwen op basis van klantvraag, met respect voor de natuur", De besturing van het project op de investeringsbeslissing loopt via de "corporate" lijn (HbR) Het Rijk (ic de projectminister) stuurt op naleving van de april 2005 af te sluiten Uitwerkingsovereenkomst Risicomanagement en kwaliteit Onzekerheden en ongewenste gebeurtenissen kunnen de planning van het project en het projectbudget sterk bei"nvloeden Risicomanagement is een gestructureerde vorm van risicobeheersing die mogelijke knelpunten en onzekerheden tijdig aan het licht brengt en hiermee bijdraagt aan een betere beheersing van het project Risico's worden structureel vastgelegd en beoordeeld en per risico worden beheersmaatregelen geselecteerd De focus ligt op dit moment vooral op het in kaart brengen en kwantificeren (tijd, geld) van ramingsonzekerheden (bijv Kostenboek) en bijzondere gebeurtenissen en de verdeling van risico's tussen het project MV2, HbR en het Rijk 'Vertrouwen komt te voet en gaat te paard' luidt fen cud gezegde De projectorganisatie heeft inderdaad binnen fen half jaar aangetoond dat zij de opzet van haar besturing en beheersing op orde heeft en hiermee als fen van de eerste (mega)projecten fen internationaif PRINCE2-accreditatie door de APM-group uit Engeland in ontvangst mogen nemen Ook andere gerenommeerde adviseurs hebben op verzoek de projectorganisatie Maasvlakte 2 intensief doorgelicht en komen tot de conclusie dat besturing en beheersing op orde zijn en dat de projectorganisatie er in geslaagd is in relatief korte tijd Risicomanagement fen cyclisch proces, dat gedurende de looptijd van het project regelmatig wordt doorlopen Hieraan gaat fen initiele risicoanalyse vooraf Bovenstaande figuur geeft schematisch de processtappen weer Het risicomanagement MV2 voldoet aan de richtlijnen die het Rijk hieraan stelt Hieronder vallen onder meer afspraken over classificaties van kansen en gevolgen (tijd, geld) en criteria voor opname in rijksrapportages Kwaliteitsmanagement heeft als doel te waarborgen dat de producten processen en systemen die gehanteerd worden in de voorbereiding en uitvoering van het project voldoen aan de daaraan gestelde eisen en afwijkingen ten aanzien van dele eisen tijdig te signaleren Bovendien geeft een goed geimplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem de projectorganisatie zekerheid omtrent de uniforme behandeling van de processen Kwaliteitsborging is een belangrijk antwoord op de doelstelling om aantoonbaar een goed functionerende professionele projectorganisatie op te zetten De werking en bestendiging van dele opzet is de volgende uitdaging voor het management en medewerkers van Maasvlakte 2 en het Havenbedrijf Rotterdam NV Want met name het beheersen van de perceptie over megaprojecten is een lastige opgave NB Informatie voor dele case-beschrijving is gebaseerd op het Project Initiatie Document, versie 101 dd 9 december ProjectManager Maart 2005

5 het project op de juiste (best practice) wijze te besturen en te beheersen Vanuit het Projectbureau worden de volgende initiatieven ontwikkeld: gekwalificeerde- en ervaren medewerkers; actieve ondersteuning van medewerkers binnen PMV2; consistente - en eenduidige systemen; collegiale reviews en - toetsen (internal audit); externe toetsen (external audit); objectieve accreditaties en certificering Om de kwaliteit van de producten, processen en systemen die gebruikt worden in de voorbereiding en tijdens de uitvoering van het project te waarborgen, werd een systeem van kwaliteitsborging ontwikkeld Hierbij is gekozen voor het principe van interne en externe kwaliteitsborging (IKB{ EKB), aangevuld met audits en certificeringstrajecten Verder worden procedures ontwikkeld die ervoor zorgen dat veranderingen in omstandigheden (bijv scope) en configuratie beheerst worden doorgevoerd en geadministreerd drs Eric Kemperman MBA is Hoofd Projectbureau Maasvlakte 2 Havenbedrijf Rotterdam NV Begrippen Business Executive: De voorzittersrol van de Projectboard, eindverantwoordelijk verantwoordelijk Case tijdens Business Case: Accreditatie voor het project, eigenaar van en voor de focus op de Business het project Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van fen project Geeft de redenen voor het project; beantwoordt het 'waarom; en bevat fen overzicht van de te verwachten kosten en ba- Op 10 december 2004 behaalde de projectorganisatie Maasvlakte 2 een accreditatie op maturity niveau 2 van de APM Group uit Engeland toegekend door drs Richard Moret PRINCE2 consultant Het project heeft na een intensieve accreditatie review van bijna 2 maanden aangetoond opzet en eerste werking van het project Maasvlakte 2 conform de standaarden van PRINCE2 in voldoende mate te hebben opgezet waarmee de PRINCE2 consultant het vertrouwen uitspreekt dat het project volgens dele internationale standaard (best practices in project management) wordt bestuurd en beheerst Een accreditatie kan alleen worden uitgevoerd door een PRINCE2 Consultant Hierdoor is er een ten De Business Case wordt periodiek aangepast PID: Project Initiatie Document; fen document dat aile relevante informatie samenvoegt die nodig is om het project fen goede start te geven en aile betrokkenen te informeren over de aanpak Hiermee wordt de basis gelegd voor het project Met fen goedgekeurde PID committeert de Projectboard zich aan het project, kan de projectvoortgang worden beoordeeld tijdens het project, kan de levensvatbaarheid van het project worden vastgesteld en kan er over wijzigingen worden besloten Product Break Down Structure (PBS): Een opdeling van het eindresultaat van fen project in hoofd- en deelproducten Een product wordt lover opgedeeld tot er duidelijk omschreven en te beheersen eenheden ontstaan in termen van tijd, geld en kwaliteit Product Flow Diagram (PFD): Een grafische weergave van de producten die fen project levert, waarbij de nadruk ligt op de onderlinge afhankelijkheden en ketens (volgordelijkheid) tussen dele producten Het wordt gemaakt om het proces achter de producten te verduldelijken en kritieke afhankelijkheden te identificeren Projectboard: De Projectboard is eindverantwoordelijk voor het waarborg op de kwaliteit van de bevindingen Een PRINCE2 Consultant heeft bewezen voldoende kennis te hebben over de methodiek en het gebruik Met de 'Letter of Accreditation' mag fen organisatie vermelden dat het geaccrediteerd is in het goed gebruik van PRINCE2 Verdere informatie betreffende de PRINCE2 accreditatie: Expecto bureau voor project en veranderingsmanagement, Ton Hayes (managing partner), Drs Richard Moret (een van 21 PRINCE2 Consultants ter wereld en adviseur Project Management bij Expecto) '7 ProjectManager Maart 2005 project Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leveranciers Senior Supplier: Rol binnen de Projectboard De Senior Supplier vertegenwoordigt de leveranciers van middelen aan het project en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dele producten De Senior Supplier levert de benodigde menskracht, goederen en/of diensten voor het project, verzekert lith van degelijkheid van ontwerpen en producten en het volgen van standaarden Oak beoordeelt de Senior Supplier de haalbaarheid om producten op tijd en binnen het budget op te leveren Senior User: Rol binnen de Projectboard De Senior User vertegenwoordigt de gebruikers die gebruik gaan maken van de op te leveren producten en verzekert een goede aansluiting op de gebruikerseisen in term, en van kwaliteit, functionaliteit en gebruiksgemak Verklarende woordenlijst Afkortingen BA: Bestuursakkoord BRG: DPL: E a I: HbR: MEP: MV2: oar: PB: PBS: PD: PID: PKB: PMR: PMV2: Bestaand Rotterdams Gebied Deelprojectleiders Exploitatie a Inrichting Havenbedrijf Rotterdam Monitoring en Evaluatie Programma Maasvlakte 2 Omgeving a Communicatie Projectbureau Product Breakdown Structure Projectdirecteur Projectinitiatiedocument Planologische Kernbeslising Project Mainportontwikkeling Rotterdam Project Maasvlakte 2 PRINCE2: Projects in Controlled Environments; UWO: VRG: Internationale projectmanagementmethode Uitwerkingsovereenkomst Voortgangsrapportage Grote projecten

Princel -accreditatie

Princel -accreditatie de leercurve en samenwerking kon worden bereikt, war met de korte beschikbare tijd en de ambitieuze doelstelling een groat voordeel bleek. projectplanning zijnniet altijdduidelijke beslismomenten opgenomen,

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Leden van de gemeenteraad van Haarlem

Leden van de gemeenteraad van Haarlem irekenkamercommissie Haarlem Leden van de gemeenteraad van Haarlem I I Datum 01 november 2013 Ons kenmerk GRIFFIE/RKC/2013/147830 Contactpersoon J. Caffé Doorkiesnummer 023-5113038 E-mail jcaffe@haarlem.nl

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

De rol van een stuurgroep binnen een project

De rol van een stuurgroep binnen een project 3 De rol van een stuurgroep binnen een project Ir. K.M. Lof RE en mw. ir. M.W. van Vliet Een project wordt veelal groots opgetuigd. Projectteam, werkgroepen, klankbordgroep, stuurgroep, het hoort er allemaal

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Artikel van interdepartementale IT-projecten Nathalie Timmer en Ivo Kerkkamp De overheid wil door de strategische inzet van IT de bedrijfsvoering optimaliseren en de informatievoorziening naar de burger

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

De Haven van Rotterdam en de Tweede Maasvlakte. Tony Kippenberger, MBA, Director of the Centre for Strategic Business Studies Ltd. AXELOS.

De Haven van Rotterdam en de Tweede Maasvlakte. Tony Kippenberger, MBA, Director of the Centre for Strategic Business Studies Ltd. AXELOS. De Haven van Rotterdam en de Tweede Maasvlakte Tony Kippenberger, MBA, Director of the Centre for Strategic Business Studies Ltd AXELOS.com Case Study January 2013 Contents Inleiding 3 De oorsprong 3 Uitbreiding

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie