uur Inloopspreekuur verzekeringsarts; (OA ziektegeld keuring)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "07.00-10.00 uur Inloopspreekuur verzekeringsarts; (OA ziektegeld keuring)"

Transcriptie

1 Procedures afdeling zorg, SZV Openingstijden: uur Inloopspreekuur verzekeringsarts; (OA ziektegeld keuring) uur Consult verzekeringsarts op afspraak uur Spreekuur aanstellingskeuringen Bent u ZV-Verzekerd? Werkt u en wordt u ziek? Indien u werkt, maar ziek wordt, ontvangt u een gele kaart van uw werkgever. Uw werkgever dient deze gele kaart voor u in te vullen en te ondertekenen. Op de eerste dag van uw ziekte, gaat u naar uw huisarts met uw (door uw werkgever) ingevuldeen ondertekende gele kaart. Gedurende het consult met uw huisarts, zal gecontroleerd worden of u daadwerkelijk ziek bent. Indien de huisarts u ziek verklaart, zal hij/zij de gele kaart aftekenen en de gele kaart voorzien van een AO-datum (en eventueel een datum waarop de behandeling start). Als u op de 3 e dag nog steeds ziek bent, dan meldt u zich bij SZV. U hoeft geen afspraak te maken bij SZV, maar kunt zich melden bij balie 2 voor het inloopspreekuur tussen AM. U wordt dan gezien door de verzekeringsarts van SZV. Neem zowel uw verzekeringsbewijs als uw (ingevulde en getekende) gele kaart mee voor dit consult bij SZV. Bent u ZV-Verzekerd en verklaart de verzekeringsarts u ziek? Bent u ZV verzekerd en verklaart de verzekeringsarts u ziek op de 3 e ziektedag? Dan ontvangt u een datum waarop de arts van mening is dat u weer aan het werk kan (AG-datum). Ook is het mogelijk dat de verzekeringsarts u uitnodigt voor een controle afspraak. U zult zich dan weer op de bewuste datum bij balie 2 moeten melden tussen AM. Neem zowel uw verzekeringsbewijs als uw (ingevulde en getekende) gele kaart mee voor deze controle afspraak bij SZV. Als u zich niet meldt op de tussencontrole datum, wordt uitbetaling van loonderving aan uw werkgever automatisch geblokkeerd. Na elke controle bij SZV moet u terug naar uw werkgever met de getekende en ingevulde gele kaart. Indien uw werkgever bevestigt dat u ziek bent, dan zult u 80% van uw salaris ontvangen in de periode dat u ziek bent. U wordt betaald door uw werkgever.

2 Deze uitkering expireert na 2 jaar. Als u na 2 jaar nog steeds ziek bent en u kunt uw werkzaamheden voor uw werkgever niet meer uitvoeren, dan kunt u in overleg met uw werkgever en/of labor office uw werkzaamheden voor de toekomst bespreken. Bent u ZV-verzekerd en verklaart de verzekeringsarts u niet ziek? De verzekeringsarts verklaart u niet ziek. Als u, ondanks de afkeuring van de verzekeringsarts, van mening bent dat u niet kan werken, dan zult u vakantiedagen op moeten nemen of onbetaald verlof. U komt niet in aanmerking voor een uitbetaling van AO-ziektegeld. Bent u ambtenaar? Werkt u en wordt u ziek? Indien u werkt, maar ziek wordt, ontvangt u een blauwe kaart van uw werkgever. Op de eerste dag van uw ziekte, belt u uw werkgever om door te geven dat u ziek bent. U hoeft niet naar de huisarts. Op de 4 e dag komt u naar de verzekeringsarts van SZV met uw (door uw werkgever) ingevuldeen ondertekende blauwe kaart (uw werkgever zal deze blauwe kaart voor u invullen en ondertekenen). U hoeft geen afspraak te maken bij SZV, maar kunt zich melden bij balie 2 voor het inloopspreekuur tussen AM. Neem zowel uw verzekeringsbewijs als uw (ingevulde en getekende) blauwe kaart mee voor dit consult bij SZV Gedurende het consult met de verzekeringsarts van SZV, zal gecontroleerd worden of u daadwerkelijk ziek bent. Indien de verzekeringsarts u ziek verklaart, zal hij/zij de blauwe kaart aftekenen en voorzien van een AO-datum (en eventueel een datum waarop de behandeling start). Bent u ambtenaar en verklaart de verzekeringsarts u ziek? Dan ontvangt u een datum waarop de arts van mening is dat u weer aan het werk kan. Ook is het mogelijk dat de verzekeringsarts u uitnodigt voor een controle afspraak. U zult zich dan weer op de bewuste datum bij balie 2 moeten melden tussen AM. Neem zowel uw verzekeringsbewijs als uw (ingevulde en getekende) blauwe kaart mee voor deze controle afspraak bij SZV. Na elke controle bij SZV moet u terug naar uw werkgever met de getekende en ingevulde blauwe kaart. Indien uw werkgever bevestigt dat u ziek bent, dan zult u 100% van uw salaris ontvangen in de periode dat u ziek bent. U wordt betaald door uw werkgever. Uw uitkering expireert niet.

3 Bent u ambtenaar en verklaart de verzekeringsarts u NIET ziek? De verzekeringsarts verklaart u niet ziek. Als u, ondanks de afkeuring van de verzekeringsarts, van mening bent dat u niet kan werken, dan zult u vakantiedagen op moeten nemen of onbetaald verlof. U komt niet in aanmerking voor een uitbetaling van AO-ziektegeld. Bent u ZV-verzekerd of bent u ambtenaar, heeft de verzekeringsarts een einddatum bepaald en bent u nog steeds ziek? Indien de verzekeringsarts een einddatum heeft bepaald en u bent nog steeds dermate ziek dat u niet kunt werken, dan moet u op de eerste dag die volgt op de einddatum van uw ziekteverlof terug voor een consult bij SZV. U hoeft geen afspraak te maken bij SZV, maar kunt zich melden bij balie 2 voor het inloopspreekuur tussen AM. Neem zowel uw verzekeringsbewijs als uw (ingevulde en getekende) blauwe (ambtenaren) of gele kaart mee voor dit consult bij SZV. Bent u ZV-verzekerd of bent u ambtenaar, bent u ziek verklaard door een specialist of bent u opgenomen in het ziekenhuis? Als u ziek bent verklaard door een specialist of bent opgenomen in het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een operatie, dan dient u eveneens op de 3 e dag op controle komen bij de verzekeringsarts van SZV wilt u aanspraak kunnen maken op AO-ziektegeld (ambtenaren moeten op de 4 e dag op controle komen). U hoeft geen afspraak te maken bij SZV, maar kunt zich melden bij balie 2 voor het inloopspreekuur tussen AM. Neem zowel uw verzekeringsbewijs als uw (ingevulde en getekende) blauwe (ambtenaren) of gele kaart mee voor dit consult bij SZV. Bedrijfsongeval (BO) Dag 1: U meldt zich bij een bedrijfsongeval direct bij uw werkgever. U ontvangt dan een bedrijfsongeval formulier (wit formulier) van uw werkgever. Dit witte formulier moet volledig worden ingevuld door uw werkgever (voor- en achterzijde), inclusief datum, handtekening en stempel. U dient het witte formulier mee te nemen naar de arts die u het eerste behandelt (1 e hulp arts, huisarts, EHBO, etcetera). De arts die u het eerst behandelt, zal op uw witte formulier details invullen over uw bedrijfsongeval. Zijnde: aard, omvang en ernst van het letsel.

4 Dag 2: U meldt zich bij de verzekeringsarts van SZV met een volledig ingevuld bedrijfsgeval formulier (wit formulier), uw gele kaart en uw verzekeringspas (voor ambtenaren een blauwe kaart ipv gele kaart). U hoeft geen afspraak te maken bij SZV, maar kunt zich melden bij balie 2 voor het inloopspreekuur tussen AM. Gedurende het consult met de verzekeringsarts van SZV, zal gecontroleerd worden of er daadwerkelijk sprake is van een bedrijfsongeval. Als de verzekeringsarts het bedrijfsongeval beaamt, zal hij/zij het witte formulier aftekenen en voorzien van een BO-datum en in overleg met u een datum bepalen waarop uw controle afspraak plaats zal vinden. Als de verzekeringsarts van SZV akkoord gaat met het bedrijfsongeval, dan wordt u 100% doorbetaald voor de periode van 1 jaar. Hierna gaat de bedrijfsongeval uitkering over naar 80% van uw laatstverdiende salaris. Als de status van het bedrijfsongeval letsel voor een periode van 3 maanden ongewijzigd blijft, dan zal de verzekeringsarts van SZV een afspraak met u maken voor een bedrijfsongeval-bepaling (zgn. BO-bepaling). Als de verzekeringsarts het bedrijfsongeval afwijst, dan wordt het witte formulier niet ondertekend, maar. zal de AO-datum op uw gele kaart (voor ambtenaren is dit een blauwe kaart) worden genoteerd. U bepaalt eveneens in overleg met de verzekeringsarts wanneer uw controle afspraak plaats zal vinden. Bedrijfsongeval bepaling (BO-bepaling) Op basis van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek, bepaalt de verzekeringsarts van SZV voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Uw opleidingsniveau, leeftijd en soort werk worden meegenomen in de overweging. Bezwaar Als u het niet eens bent met de bedrijfsongeval bepaling heeft u de volgende mogelijkheden op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak. U kunt binnen zes weken na de dag waarop de bedrijfsongeval bepaling heeft plaatsgevonden, schriftelijk bezwaar maken bij de Directeur van de Uitvoeringsorgaan Sociale - en Ziektekosten Verzekering, Harbour View, Sparrowroad #4, Philipsburg, St. Maarten. U moet in uw brief (bezwaarschrift) duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met onze beslissing en wat de Sociale -en Ziektekosten Verzekering volgens u moet beslissen. Vermeld hierbij uw identiteitsnummer en de datum. Onderteken het bezwaarschrift en zet op de envelop "bezwaarschrift". Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift. Een andere mogelijkheid is dat u tegen deze bedrijfsongeval bepaling binnen zes weken na de dag waarop de BO-bepaling heeft plaatsgevonden, schriftelijk beroep indient bij de Griffier van het Gerecht St. Maarten. In het beroepschrift, dat in tweevoud moet worden ingediend, moet u duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat de Uitvoeringsorgaan Sociale - en Ziektekosten

5 Verzekering volgens U moet beslissen. Voor het indienen van een beroepschrift wordt in principe door de griffier een griffierecht geheven. U bent niet in staat om naar de verzekeringsarts van SZV te komen voor een AO-controle of een BOcontrole? Bent u niet staat om u te melden op de aangewezen dag voor een AO-controle of een BO-controle? Dan kunt u op de 3 e dag na aanvang van de ziekte of bedrijfsongeval een afgevaardigde sturen naar SZV om de verzekeringsarts informatie te verstrekken over uw ziekte of bedrijfsongeval. Deze afgevaardigde zal uw verzekeringskaart en uw witte/gele of blauwe formulier (ingevuld) moeten overleggen. De verzekeringsarts van SZV bepaalt op basis van de op dat moment beschikbare informatie een controle afspraak. De enige geldige (en geaccepteerde) redenen waarom u zich niet bij de verzekeringsarts kunt melden zijn: Een verklaring van de arts dat u niet op consult kunt komen bij de verzekeringsarts van SZV. Een opname in een instelling. U bent bedlegerig. Machtiging fysiotherapie Indien uw klachten een behandeling bij een fysiotherapeut legitimeren, dient u een verwijsbrief van uw huisarts aan de fysiotherapeut te overleggen. Voor de eerste 4 behandelingen heeft u geen machtiging van de verzekeringsarts van SZV nodig (als u ambtenaar bent ligt dit aantal op 6). Als blijkt dat 4 of 6 behandelingen niet voldoende is, dan moet u opnieuw naar de huisarts voor een verwijsbrief. Deze levert u dan wederom in bij de fysiotherapeut. De fysiotherapeut regelt de machtiging voor de verlengde behandeling (zonder uw tussenkomst) met SZV. Gebruikte afkortingen AO C AG AOG NTB De eerste dag dat de patiënt ziek wordt. De dag dat de patiënt terug moet komen bij de verzekeringsarts van SZV Arbeidsgeschikt Arbeidsongeschikt Niet Te Betalen. Hiervan is sprake als de SZV verzekeringsarts van mening is dat de AO of BO niet rechtmatig is, of als de patiënt later dan de 3 e dag (voor ambtenaren is dit de 4 e dag) op AO- controle komt bij

6 SZV. De periode tot melding bij SZV wordt niet betaald. De periode van melding tot AG datum wordt wel uitgekeerd. Procedure machtiging door SZV af te stempelen medicatievoorschrift Teneinde de dienstverlening te optimaliseren, heeft SZV de volgende procedure ingevoerd voor ZV, BZV en FZOG verzekerden ten aanzien van het afstempelen van medicatie voorschriften door SZV. Bij het ontvangst van een nieuw medicatievoorschrift, ontvangt de patiënt een machtiging van SZV (indien van toepassing). Afhankelijk van het type medicatievoorschrift, is deze machtiging geldig voor een periode variërend tussen 6-12 maanden. Uiteraard is er hier sprake van een specifieke begin- en einddatum. In overleg met u als patiënt, wordt één bepaalde apotheek uitgekozen waarop dit machtigingsbeleid van toepassing is (M.a.w. de gekozen apotheek wordt geautoriseerd door u als patiënt zelf). Als u als patiënt het eerste recept bij de aangewezen apotheek ophaalt, is dit de enige apotheek waar u als patiënt uw voorgeschreven medicijnen of producten op kan halen in de afgestempelde periode (met een maximum van 6-12 maanden). Ambtenaren keuring Spreekuur Spreekuur aanstellingskeuringen: afspraken worden gemaakt op werkdagen van uur. Neem uw ID en verzekeringskaart mee. Voor wie gelden deze aanstellingskeuringen? De afdeling Personeel & Organisatie van de overheidsinstantie bepaalt wie in aanmerking komt voor een aanstellingskeuring. De keuring bestaat uit 2 delen. 1 e gedeelte aanstellingskeuring Om het vraaggesprek te vereenvoudigen, dient u een aanstellingsformulier in te vullen. Dit kunt u doen, voorafgaand aan het consult met de arts. Dit aanstellingsformulier kunt u hier downloaden. U

7 kunt uw ingevulde formulier inleveren bij balie 1. Hier ontvangt u een lab -formulier en een röntgenaanvraag formulier. Hiermee gaat u naar respectievelijk het lab en de röntgenafdeling van het ziekenhuis. Zodra de resultaten ontvangen zijn door SZV wordt u gebeld voor een vervolgafspraak. 2 e gedeelte aanstellingskeuring U heeft inmiddels uw eigen patiënten dossier, bestaande uit uw aanstellingsformulier, uw lab formulier en uw röntgenfoto s. Gedurende dit consult zult u een lichamelijk onderzoek ondergaan en worden de resultaten van het lab en de röntgenfoto s met u doorgesproken. Uiteraard zal de verzekeringsarts van SZV u laten weten of u goed- danwel afgekeurd wordt voor uw nieuwe functie.

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1:

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1: Bijdragen in kosten Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo Inhoud Deel 1: Wat vindt u in deze brochure? 2 Wanneer komt u in aanmerking voor een bijdrage in kosten? 3 Wat zijn vergoedingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

SPELREGELS WETTELIJKE SCHULDSANERINGSREGELING

SPELREGELS WETTELIJKE SCHULDSANERINGSREGELING SPELREGELS WETTELIJKE SCHULDSANERINGSREGELING Gevolgen van de toelating Onlangs heeft de rechtbank de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) op u van toepassing verklaard. In deze folder vindt

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

gezondheidsverklaring

gezondheidsverklaring Expat Pakket gezondheidsverklaring intermediair intermediairnummer 770569(feb2011)a adresgegevens intermediair (of stempel) Expat Pakket gezondheidsverklaring waarom dit formulier? Bij een aanvraag van

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds

Arbeidsongeschikt. Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds Arbeidsongeschikt Over wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt wordt. Pensioenfonds U hoeft zelf niets te doen Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de maatregelen van het Pensioenfonds

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s

Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s Aanvraag/Wijziging Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers en DGA s Voor zover de gegevens uit de bijgevoegde cijferbijlage blijken, hoeft u ze niet in te vullen Polisnummer Naam

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie