TAF Maandlastbeschermer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAF Maandlastbeschermer"

Transcriptie

1 TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk of ziekte: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het huishouden? Woonlasten, energiekosten, kredieten, verzekeringen; de vaste lasten lopen gewoon door terwijl uw inkomen wellicht niet meer hetzelfde is. Wie zou er niet af en toe eens wakker van liggen? Met de TAF Maandlastbeschermer kunt u lekker slapen. U weet zeker dat u over voldoende inkomen beschikt om uw belangrijkste maandelijkse lasten te dekken. Uw vaste maandlasten zijn beschermd en dat geeft u alle tijd om te herstellen van uw ziekte of ongeval. Dát slaapt een stuk geruster.

2 Eenvoudig en transparant Als ik ziek wordt, betaalt mijn werkgever toch mijn loon door? Ja en nee. Uw werkgever is daarvoor meestal verzekerd. Volgens de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen mag een werkgever over de eerste twee ziektejaren niet meer dan 170% van het loon aan ziekengeld uitbetalen. Bent u na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt met een loonverlies van meer dan 35%, dan hebt u recht op een WIA-uitkering van maximaal 70% van het laatstverdiende loon. Deze 70% is bovendien verbonden aan een maximum jaarloon. Voor mensen met een hoger inkomen wordt zo het gat nog groter; alles boven het maximale bedrag telt niet mee voor de WIA-uitkering. De TAF Maandlastbeschermer heeft voor dit probleem een uitstekende oplossing. Deze keert namelijk een maandelijks bedrag uit. Voorwaarde is wel dat u door ziekte of ongeval voor minimaal 35% niet meer in staat bent uw eigen werkzaamheden te verrichten en hierdoor inkomensverlies hebt geleden. Uw inkomen is niet alleen die twee jaar beschermd, maar veel langer. U beslist zelf hoe lang. Eenvoudig transparant zonder medische keuring De TAF Maandlastbeschermer is een product dat helemaal past binnen het TAF assortiment. Acceptatie vindt plaats zonder premieopslagen of indeling naar beroepsklassen. Aan de hand van vier vragen op het aanvraagformulier wordt vrijwel iedereen geaccepteerd, zonder een medische keuring te ondergaan. Wat geldt is dat alle ziekte(n) of aandoening(en) die zich in de twaalf maanden voorafgaande aan de ingangsdatum van de verzekering hebben geopenbaard of ziekte(n) of aandoening(en) waarvan u op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn, uitgesloten zijn. Als uit uw medisch dossier blijkt dat u in de vijf jaar voorafgaand aan deze verzekering volledig van een ziekte of aandoening bent hersteld en u heeft geen (na)behandeling of (na) controle meer gehad, dan vallen ook deze ziekte(n) of aandoening(en) gewoon onder de dekking. Speciale uitkering bij overlijden Met de TAF Maandlastbeschermer zijn ook uw nabestaanden beschermd, mocht u komen te overlijden. Uw dierbaren ontvangen standaard namelijk 12 maanden lang een uitkering ter hoogte van het verzekerde maandbedrag. U kunt er ook voor kiezen om deze dekking uit te breiden naar een langere uitkeringsperiode van 24 maanden, 60 maanden of een uitkering gedurende de resterende looptijd van de verzekering. Let op: gedurende de eerste 36 maanden na de ingangsdatum van de verzekering hebben uw nabestaanden alleen recht op een uitkering in het geval u komt te overlijden als gevolg van een ongeval, niet als gevolg van ziekte. Aantrekkelijke premie De premie van de TAF Maandlastbeschermer is relatief laag. Dit komt onder andere omdat u zich verzekert voor een bepaalde uitkeringsduur. U kiest hoe lang u een uitkering wilt ontvangen. Ook wordt de verzekering helemaal op uw wensen aangepast waardoor u niet betaalt voor opties die u toch niet nodig heeft. De premie is namelijk afhankelijk van verschillende keuzes die u maakt bij aanvang van de verzekering. Deze vormen de basis voor uw persoonlijke TAF Maandlastbeschermer. Omdat de verzekering aansluit op uw wensen is de premie zeer scherp.

3 Belangrijke keuzes Bij de aanvraag van de verzekering maakt u samen met uw financieel adviseur een aantal belangrijke keuzes over de verzekering. Hierdoor past de verzekering helemaal bij uw wensen. Uw financieel adviseur begeleidt u stapsgewijs: Stap 1: Verzekerd maandbedrag en uitkering Bij TAF kunt u zich verzekeren voor een maandelijks bedrag van minimaal 100,- en maximaal 5.000,-. Het te verzekeren maandbedrag mag niet hoger zijn dan uw aantoonbare vaste maandlasten*. Heeft u er na afsluiten van de verzekering toch behoefte aan om dit bedrag te wijzigen? Geen probleem. Het verzekerde maandbedrag is heel gemakkelijk tussentijds te wijzigen. Stap 2: Looptijd Samen met uw financieel adviseur bepaalt u hoe lang u de verzekering wil laten lopen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Bij TAF kunt u kiezen voor looptijden van 5 tot 30 jaar. Stap 3: Uitkering en duur van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid U kunt kiezen tussen de Korte, de Basis of de Verlengde uitkeringsduur. Als u voor de Korte uitkeringsduur kiest dan keert TAF gedurende een periode van maximaal twee jaar uit per claim. Kiest u voor de Basis uitkeringsduur, dan is de uitkering maximaal vijf jaar per claim. Hebt u gekozen voor een Verlengde uitkeringsduur, dan is de maximale uitkering per claim gelijk aan de gekozen looptijd van de verzekering, met een maximum van 30 jaar. De uitkering stopt altijd op de einddatum van de verzekering, zodra u 65 jaar bent geworden of met de VUT of (vervroegd) pensioen bent gegaan. U kunt een onbeperkt aantal claims indienen bij TAF. Belangrijk voor u om te weten is dat TAF voor alle uitkeringen samen maximaal ,- uitkeert. * Een vaste, aantoonbare maandelijkse last is een periodiek terugkerende last waar een privaatrechtelijke overeenkomst aan ten grondslag ligt. De aantoonbare, maandelijkse last is ten behoeve van het verblijf van verzekerde in Nederland en is in Nederland verschuldigd. Onder vaste, aantoonbare lasten kan onder andere worden verstaan: bruto hypotheeklasten, huur, gas, water, licht, kredietlasten en verzekeringspremies. Wat uitdrukkelijk niet wordt verstaan onder vaste, aantoonbare lasten zijn: elke vorm van belasting, brandstofkosten, onderhoudskosten en kosten voor persoonlijk onderhoud.

4 Stap 4: Wachttijd De wachttijd die u kiest is uw eigen risico periode. U heeft na deze wachttijd pas recht op een uitkering. Bij TAF kunt u kiezen voor een wachttijd van 30, 90, 365 of 730 dagen. U ontvangt dan de eerste twee jaar (de wachttijd wordt hierin meegerekend) 100% van de afgesproken uitkering. Stap 5: Gangbare, Passende of Beroepsarbeidsongeschiktheid Gedurende de eerste twee jaren dat u arbeidsongeschikt bent, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald aan de hand van de mate waarin u uw eigen werkzaamheden nog kunt verrichten. Voor de bepaling van arbeidsongeschiktheid na het tweede jaar heeft u de keuze om gekeurd te worden op basis van gangbare arbeid, passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid: n Bij gangbare arbeid wordt door het UWV alleen gekeken naar werkzaamheden die u gelet op uw krachten en bekwaamheden, nog kunt verrichten. Dit betekent dat u na het tweede jaar ook werk moet verrichten dat een aantal functieniveaus onder uw huidige niveau ligt; n Bij passende arbeid wordt er gekeken naar werkzaamheden die, gelet op uw krachten, bekwaamheden, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden, in redelijkheid en volgens deskundigen van u kunnen worden verlangd, tenzij deze passende arbeid om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van u kunnen worden verlangd; n Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar de werkzaamheden die verbonden zijn aan uw beroep. Stap 6: Extra zekerheid Is uw afkeuringspercentage na twee jaar 80% of meer, dan keert TAF het volledige verzekerde maandbedrag uit. Wilt u maximale keuzevrijheid? Dát kan. Het is mogelijk te kiezen om ook bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% of meer een uitkering te krijgen. Daarbij heeft u de keuze voor een volledige uitkering (100% van het verzekerde bedrag) of een uitkering naar rato van het afkeuringspercentage. Stap 7: Premiebetaling U kunt de premie in één keer betalen (koopsom), per maand of per jaar. Ook is een combinatie van koopsom, maandpremie of jaarpremie mogelijk. Een combinatiebetaling (direct ingaand) betekent dat u het verzekerde bedrag opsplitst in twee delen. Voor het ene deel van het verzekerde maandbedrag wordt de premie in één keer betaald (koopsom) en voor het andere deel gaat u de premie per maand of jaar betalen. Kiest u voor een combinatiebetaling (uitgesteld), dan betekent dit dat u uw premiebetaling opsplitst in een 1e premieperiode en een 2e premieperiode. U betaalt de premie voor de 1e premieperiode direct als koopsom en u begint pas met het betalen van de maandpremie of jaarpremie op het moment dat de 2e premieperiode begint. Wat het voordeligste voor u is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Laat u daarom goed voorlichten door uw adviseur.

5 De belangrijkste productkenmerken in één oogopslag n Raakt u arbeidsongeschikt? Uw vaste maandlasten zijn dan verzekerd. Wel dient u aan te tonen dat uw maandlasten gelijk of hoger zijn dan het verzekerd bedrag; n U kunt een bedrag van maximaal 5.000,- per maand verzekeren; n Meest eenvoudige acceptatieproces van de markt: op basis van vier vragen op het aanvraagformulier wordt vrijwel iedereen geaccepteerd zonder een medische keuring; n U heeft de keuze uit een wachttijd van 30, 90, 365 of 730 dagen; n De eerste twee jaar zijn uw eigen werkzaamheden bepalend voor de vaststelling van arbeidsongeschiktheid; n Na het tweede jaar heeft u de keuze om gekeurd te worden op basis van gangbare arbeid, passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid; n U heeft de keuze om psychische klachten wel of niet mee te verzekeren; n Is na twee jaar het afkeuringspercentage 80% of hoger, dan krijgt u 100% van het verzekerde maandbedrag uitbetaald; n TAF biedt u ook de mogelijkheid om te kiezen voor extra zekerheid zodat u na twee jaar van arbeidsongeschiktheid bij een afkeuringspercentage van 35% tot 80% ook een uitkering krijgt; n Uw nabestaanden zijn meteen beschermd. Mocht u komen te overlijden, dan ontvangen zij 12 maanden lang een uitkering van TAF. Ook kunt u ervoor kiezen deze uitkering te verlengen naar 24 maanden, 60 maanden of een uitkering gedurende de gehele looptijd van de verzekering. Aan u de keuze; n U kunt kiezen tussen de Korte, de Basis of de Verlengde uitkeringsduur; n U kunt de premie in één keer betalen (koopsom), per maand, per jaar of een combinatie van koopsom en maandpremie/jaarpremie; n U kunt een onbeperkt aantal claims indienen bij TAF. Voor alle uitkeringen samen keert TAF maximaal uit; n U kunt zich verzekeren vanaf 18 tot 60 jarige leeftijd.

6 Betrouwbaar verzekeren TAF BV is specialist in het ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve financiële producten. Kwaliteit, Eenvoud en Transparantie vormen de basis voor onze dienstverlening. TAF staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, AFM. Quantum Leben, de verzekeraar achter de TAF Maandlastbeschermer, staat onder toezicht van de Financiële Markt Autoriteit, FMA, en is door De Nederlandsche Bank, DNB, toegelaten op de Nederlandse markt. Evenals TAF is ook Quantum aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijk instituut, waar u terecht kunt met vragen of klachten. Het advies dat het KiFiD geeft is voor Quantum bindend. Quantum is lid van het Verbond van Verzekeraars. Meer weten? Met de TAF Maandlastbeschermer kunt u lekker slapen. U weet zeker dat u, bij ziekte of een ongeval, over voldoende inkomen beschikt om uw belangrijkste maandelijkse lasten te dekken. Kijk op onze website: en neem contact op met uw financieel adviseur. Hij of zij kan u er alles over vertellen. De TAF Maandlastbeschermer: Dát slaapt een stuk geruster. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Type- en drukfouten voorbehouden. Jan van Lieshoutstraat EE Eindhoven Postbus EN Eindhoven Telefoon Fax Internet TAF-CB-MLB a

HET VERBETERDE TAF ZELFSTANDIGENPLAN DAT SLAAPT EEN STUK GERUSTER

HET VERBETERDE TAF ZELFSTANDIGENPLAN DAT SLAAPT EEN STUK GERUSTER HET VERBETERDE TAF ZELFSTANDIGENPLAN DAT SLAAPT EEN STUK GERUSTER Arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur? Problemen bij de acceptatie? Premietoeslagen of uitsluitingen? Niet kunnen verzekeren tot 65

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur? Problemen bij de acceptatie? Premietoeslagen of uitsluitingen? Niet kunnen verzekeren tot 65 jaar?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur? Problemen bij de acceptatie? Premietoeslagen of uitsluitingen? Niet kunnen verzekeren tot 65 jaar? Het verbeterde TAF Zelfstandigenplan Dat slaapt een stuk geruster Arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur? Problemen bij de acceptatie? Premietoeslagen of uitsluitingen? Niet kunnen verzekeren tot 65

Nadere informatie

VRIJWILLIGE FINANCIËLE BIJSLUITER TAF MAANDLASTBESCHERMER TAF ZELFSTANDIGENPLAN

VRIJWILLIGE FINANCIËLE BIJSLUITER TAF MAANDLASTBESCHERMER TAF ZELFSTANDIGENPLAN VRIJWILLIGE FINANCIËLE BIJSLUITER TAF MAANDLASTBESCHERMER TAF ZELFSTANDIGENPLAN Juni 2008 OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER TAF probeert in de polisvoorwaarden zo transparant en eenvoudig mogelijk te zijn,

Nadere informatie

Het T@F Zelfstandigenplan: Dat slaapt een stuk geruster

Het T@F Zelfstandigenplan: Dat slaapt een stuk geruster Het T@F Zelfstandigenplan: Dat slaapt een stuk geruster Een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur? Problemen bij de acceptatie? Premietoeslagen of uitsluitingen? Niet kunnen verzekeren tot 65 jaar?

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. In de algemene voorwaarden leest u regels die gelden voor alle dekkingen. Daarnaast zijn er de specifieke

Nadere informatie

WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING

WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN IBP 0910 Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U heeft bij ons een Woongarant Inkomensbeschermingsplan

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s 2 REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers

Nadere informatie

VERGELIJKING. T@F MAANDLASTBESCHERMER Polisvoorwaarden GF 01-2006. CARDIF HYPOTHEEK OPVANG POLIS Polisvoorwaarden HOP 0106

VERGELIJKING. T@F MAANDLASTBESCHERMER Polisvoorwaarden GF 01-2006. CARDIF HYPOTHEEK OPVANG POLIS Polisvoorwaarden HOP 0106 VERGELIJKING T@F MAANDLASTBESCHERMER Polisvoorwaarden GF 01-2006 CARDIF HYPOTHEEK OPVANG POLIS Polisvoorwaarden HOP 0106 01-2006 Voorwoord Dagelijks ontvangen wij veel vragen over de verschillen tussen

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse Ondernemersplan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, wel of niet noodzakelijk? Als zelfstandige kunt u het zich niet

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u

Nadere informatie

CREDIT CARE ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN CC 1213

CREDIT CARE ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN CC 1213 CREDIT CARE ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons Credit Care afgesloten. Wat spreken wij met elkaar af? Dat wilt u

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Woonlastenverzekering. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonlastenverzekering Wagenparkmanagement Wonen zonder zorgen Uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek waar u helemaal uzelf kunt

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2012

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2012 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2012 Uw Woonplezier beschermd! Het kopen van een eigen huis is vaak één van de grootste investeringen en in de meeste gevallen de grootste financiële verplichting die

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TAF Zelfstandigenplan

Polisvoorwaarden TAF Zelfstandigenplan Polisvoorwaarden TAF Zelfstandigenplan QL zsp 01-2010 1. Definities In deze Algemene Verzekeringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Aanvraagformulier: Het document dat door de verzekeringnemer

Nadere informatie