Informatie & procedures aangifte premies AOV/AWW en ZV/OV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie & procedures aangifte premies AOV/AWW en ZV/OV"

Transcriptie

1 Informatie & procedures aangifte premies AOV/AWW en ZV/OV Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen Sint Maarten (SZV) blijft streven naar optimale dienstverlening. Daarom informeren wij u graag over diverse aspecten in relatie tot het heffen en innen van met name de sociale werkgeverspremies AOV/AWW en ZV/OV. Aangifte & betaling ZV/OV premies Aangifteplicht en betaling U bent wettelijk verplicht om elke maand vóór de 16e, de premie ZV/OV die u over de voorgaande maand verschuldigd bent, aan te geven en te betalen bij SZV. Aangifte & betaling AOV/AWW premies Aangifteplicht en betaling U bent wettelijk verplicht om elke maand vóór de 16e, de premie AOV/AWW die u over de voorgaande maand verschuldigd bent, aan te geven bij de Inspecteur der Belastingen en te betalen bij SZV. Zowel voor ZV/OV als voor AOV/AWW geldt: indien de 15 e van de maand op een zaterdag of zondag valt, dan dient u de aangifte en betaling uiterlijk de eerstvolgende werkdag in. De afdracht premies ZV/OV en AOV/AWW is niet op tijd of onjuist Indien de premie niet of niet binnen de voorgeschreven termijn door u is aangegeven en betaald (geheel of gedeeltelijk), zal de niet- of te weinig aangegeven en betaalde premie door middel van een aanslag worden nageheven. Deze aanslag zal met een boete worden verhoogd. De boete wordt opgelegd door SZV voor wat betreft de premie ZV/OV en door de Inspecteur der Belastingen voor wat betreft de premie AOV/AWW. Let op! Betaal dus op tijd! Nihil aangifte Het feit dat u (tijdelijk) geen werknemers in dienst heeft, omdat bijvoorbeeld uw bedrijf geen activiteiten ontplooit, ontheft u niet van uw aangifteplicht. In dergelijke gevallen bent u verplicht elke maand een nihil-aangifte te doen. Indien u geen nihil aangifte binnen de voorgeschreven termijn doet zult u een ambtshalve aanslag ontvangen. Voor het niet doen van nihilaangifte AOV/AWW is ook een boetebeleid van toepassing. Let op: indien van toepassing: indien uw bedrijf geen activiteiten ontpooit, geef ook het gewijzigd aantal werknemers aan ons door. Bepaling loonsommen, dekking ZV/OV, mutaties U draagt zorg voor de salarisadministratie en u heeft vragen als: Hoe bepaal ik de loonsommen voor de aangifte van premies?

2 Wie wordt er gedekt door ziektekostenverzekering (ZV)? Wie wordt er gedekt door ongevallenverzekering (OV)? Hoe geef ik mutaties door in (aantal) werknemers? Wanneer geef ik mutaties door in (aantal) werknemers? Is er sprake van een peildatum? Raadpleeg dan de informatiebrochure over de berekening loonsommen, ziekte-en ongevallenverzekering. Klik hier om deze informatiebrochure* te downloaden. Klik hier om het aangifte formulier ZV/OV premies te downloaden. Klik hier om het mutatieformulier te downloaden. *Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen zijn de Landverordeningen van 1966, nr.14 en 15 bepalend (Landsverordening ziektekosten verzekering en Landverordening Ongevallenverzekering, 1966). Welke stappen dient u te nemen bij het maandelijks invullen van de loonsommen op het aangifteformulier? 1) Ga na wie op de peildatum of bij latere indiensttreding verzekerd is voor ZV ; 2) Bepaal voor groep 1 het gedurende de afgelopen maand verloonde bedrag per werknemer voor ZV en OV. Ga voor de afgelopen maand na hoeveel loon er betaald is aan mensen die ZV verzekerd zijn en mensen die OV verzekerd zijn. Houdt bij de berekening rekening met loon in natura, bonussen, vakantie uitkering, gratificaties en ook met overige (variabele) componenten, zoals commissies, fooien en trunk, die in de betreffende maand zijn uitbetaald. Tel het loon van alle ZV verzekerden en OV verzekerden elk afzonderlijk op. Neem voor de OV verzekerden die meer dan de loongrens verdienen, het maximale bedrag van Fls. 5, per maand (SZV loongrens 2013) mee (Nb. Voor 2012 is deze loongrens lager!) Op de peildatum (of de datum van indiensttreding) wordt bepaald of iemand ZV verzekerd is. Daarna wordt voor ZV verzekerden het gedurende elke maand verloonde bedrag meegenomen, tot een maximum van Fls. 64, per jaar (12 x Fls. 5,336.29) <=loongrens 2013>. Let op: deze bedragen worden jaarlijks geactualiseerd. Wilt u meer informatie of ondersteuning? Raadpleeg dan de informatiebrochure* over de berekening loonsommen, ziekte-en ongevallenverzekering. Klik hier om de informatiebrochure te downloaden. Klik hier om het aangifteformulier ZV/OV premies te downloaden. Klik hier om het overzicht Loongrens Ziekte en ongevallenverzekering AOV , te downloaden. *Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen zijn de Landverordeningen van 1966, nr. 14 en 15 bepalend (Landsverordening ziektekosten verzekering en Landverordening Ongevallenverzekering, 1966). Bijzondere regels voor sommige werknemers bij het berekenen van het loon.

3 Wanneer is er sprake van een bijzondere regel? a) Uitzendkrachten b) Parttimers c) Afwijking tussen de schattingen vooraf en de werkelijkheid bij de variabele componenten Wilt u weten hoe u moet handelen, in zgn. bijzondere regels? Raadpleeg de informatiebrochure met richtlijnen voor uw handelen bij bijzondere regels. Klik hier om de informatiebrochure* te downloaden. *Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen zijn de Landverordeningen van 1966, nr. 14 en 15 bepalend (Landsverordening ziektekosten verzekering en Landverordening Ongevallenverzekering, 1966). Hoe tekent u bezwaar aan als u het niet eens bent met heffing ZV/OV premies? Als u het niet eens bent met de heffing ZV/OV premies, dan heeft u de volgende mogelijkheden op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak. U kunt binnen twee weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt, schriftelijk bezwaar maken bij de Directeur van het Uitvoeringsorgaan Sociale - en Ziektekosten Verzekering, Harbour View, Sparrowroad #4, Philipsburg, St. Maarten. U moet in uw brief (bezwaarschrift) duidelijk vermelden op welk periode het bezwaar betrekking heeft, waarom u het niet eens bent met onze beslissing en wat de Sociale -en Ziektekosten Verzekering volgens u moet beslissen. Vermeld hierbij uw cribnummer en de datum. Onderteken het bezwaarschrift en zet op de envelop "bezwaarschrift". Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift. Klik hier voor het downloaden van het Bezwaarschrift formulier ZV/OV premies Een andere mogelijkheid is dat u tegen deze beslissing binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt, schriftelijk beroep indient bij de griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten. In het beroepschrift, dat in tweevoud moet worden ingediend, moet u duidelijk vermelden waarom u het niet eens bent met deze beslissing en wat het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekering volgens u moet beslissen. Voor het indienen van een beroepschrift wordt door de griffier, griffierecht geheven. Hoe tekent u bezwaar aan als u het niet eens bent met heffing AOV/AWW premies? Als u het niet eens bent met de heffing van de AOV/AWW premie kunt u bezwaar maken bij de Inspecteur der Belastingen. U moet tegelijkertijd ook uitstel van betaling aanvragen bij SZV. Dit doet u door een door de Belastinginspecteur afgestempeld kopie van het bezwaarschrift in te dienen bij SZV. Zo weet SZV dat u uw bezwaar heeft ingediend bij de Inspecteur der Belastingen en wordt uitstel van betaling toegewezen. U kunt uw afgestempelde kopie van het bezwaarschrift indienen bij de afdeling Levy & Collection, Harbour view, Sparrowroad #4, Philipsburg (level 1). Ook kunt u een scan van uw afgestempelde bezwaarschrift opsturen naar Cessantia

4 De Cessantia-Landsverordening stelt regels vast inzake een verplichte éénmalige uitkering aan de werknemer bij ontslag buiten zijn toedoen. De regeling geldt voor alle werknemers, met uitzondering van personen werkzaam bij een publiekrechtelijk lichaam, alsmede beambten of leerkrachten bij het bijzonder onderwijs. De werknemer heeft recht op een uitkering als de dienstbetrekking wordt beëindigd, anders dan door zijn schuld of ten gevolge van een aan hem toe te rekenen omstandigheid. Wat is de hoogte van de Cessantia uitkering? De Cessantia-uitkering bedraagt: a) voor het eerste t/m het tiende volle dienstjaar, één weekloon per dienstjaar; b) voor het elfde t/m het twintigste volle dienstjaar, één en een kwart weekloon per dienstjaar; c) voor de daaropvolgende volle dienstjaren, tweemaal het weekloon per dienstjaar. Een periode van meer dan zes maanden na het eerste dienstjaar geldt als een vol dienstjaar. Wie betaalt de Cessantia uitkering? De Cessantia-uitkering komt ten laste van de werkgever, met dien verstande dat in het geval van faillissement of surseánce van betaling, de uitkering door de SZV wordt uitbetaald. Wanneer moet het verzoek t.a.v de Cessantia uitkering ingediend te zijn? Het verzoek om de Cessantia-uitkering dient binnen 12 maanden na beëindiging van de dienstbetrekking bij de werkgever of bij de SZV te worden ingediend. Wat is de verplichte bijdrage van de werkgever t.a.v. de Cessantia uitkering? De werkgever is wettelijk verplicht voor elke werknemer, uiterlijk in de maand Juni van ieder kalenderjaar, een bijdrage van Fls te betalen aan de SZV. Hoe kunt u als werkgever de verplichte Cessantia bijdrage aan SZV betalen? Klik hier voor het downloaden van het aangifteformulier Cessantia. U kunt het aangifteformulier ook ophalen bij de kassa van SZV. Op het formulier dient u het aantal werknemers die per 1 December van het voorafgaande jaar (peildatum) bij u werkzaam zijn/waren aan te geven (Nb het is niet relevant of de werknemer(s) nog steeds bij u in dienst is/zijn). U betaalt Fls. 40 per werknemer voor het huidige jaar. N.b. de betaling moet opgegeven en betaald zijn voor 1 Juli van dit jaar. Indien u te laat bent met uw betaling, dan geeft SZV u 1% boete over iedere maand dat u te laat bent met uw Cessantia betaling. Deze boete is ongelimiteerd. Betalingsmogelijkheden U kunt via e-banking, per cheque, contant of met uw Maestro kaart betalen. Indien u betaalt via e-banking gelieve de periode van betaling, het type premie dat u betaalt (ZV/OV of AOV/AWW) en uw SZV code en/of cribnummer als betalingskenmerk op te geven. Bij e-banking geldt uw bankafschrift als bewijs van betaling. Doorgeven en/of wijziging bankgegevens?

5 Wilt u uw bankgegevens en/of wijziging in bankgegevens aan ons doorgeven? Dan kunt u gebruik maken van een mutatieformulier. Klik hier voor het downloaden van een mutatieformulier of haal een mutatieformulier op bij de Customer Care balie van SZV (Harbor View, Sparrowroad #4, Philipsburg). U kunt uw mutatieformulier opsturen naar of inleveren bij de afdeling registratie, SZV, Harbour View, Sparrowroad #4, Philipsburg. Openingstijden kassa De kassa s van de SZV (Harbour View toren 3, level 1) zijn van maandag tot en met donderdag geopend van 07:30 uur tot en met 15:30 uur en op vrijdag van 07:30 uur tot uur. Bankrekeningen Windward Island Bank (WIB) ZV/OV Premie AOV/AWW Premie Cessantia RBC Bank ZV/OV Premie AOV/AWW premie Hoe voorkomt u invorderingsmaatregelen? De beste manier om problemen te voorkomen, is op tijd betalen. Doet u dit niet, dan zal SZV maatregelen nemen om het geld alsnog te innen. Looncontrole/ inspectie Het is denkbaar dat u op korte termijn een looncontrole krijgt van SZV. U wordt op voorhand bericht over datum en tijdstip van het bezoek van SZV aan uw kantoor. Tijdens dit bezoek controleert SZV of u zich houdt aan de reguleringen zoals beschreven in de Landsverordening ziektekosten verzekering en Landverordening Ongevallenverzekering, 1966 en Cessantia.

6 Informatie & procedures loonderving Informatie & procedures loonderving Wat is loonderving? Op het moment dat de verzekeringsarts van SZV tijdens AO-controle op de 3 e ziektedag vaststelt en registreert dat uw werknemer arbeidsongeschikt is door ziekte of een bedrijfsongeval, wordt automatisch berekend wat u aan loonderving ontvangt. Zoals beschreven in de Landverordeningen ontvangt een werknemer bij ziekte, 80% en bij een bedrijfsongeval 100% van het loon over de geaccordeerde AO-dagen. Hoe bepaalt SZV de hoogte van het gederfde loon (=% loonderving)? De hoogte van het gederfde loon (het % loonderving) is gebaseerd op de (geaccordeerde) AO-periode, het aantal toegekende AO-dagen, werkweek en soort geval. Is er sprake van een bedrijfsongeval? Dan wordt 100% uitgekeerd van het loon over de geaccordeerde BO-dagen. Is er sprake van een ziektegeval. Dan wordt er 80% uitgekeerd van het loon over de geaccordeerde AO-dagen. De hoogte van het bedrag wordt gebaseerd op het dagloon en het percentage arbeidsgeschiktheid. Procedure bij ziekte werknemer en aanvang loonderving Uw werknemer is ZV-Verzekerd en wordt ziek. Op dag 1 van deze AO-dagen dient uw werknemer zich te melden bij de huisarts met een door u ingevulde- en ondertekende gele controlekaart. Indien de (huis)arts de werknemer ziek verklaart, zal de (huis)arts de controle kaart aftekenen en voorzien van een AO-datum (en eventueel een datum waarop de behandeling start). Als uw werknemer op de 3 e dag nog steeds ziek is, dan meldt hij/zij zich bij de verzekeringsarts van SZV voor een AO-controle met verzekeringsbewijs en de ingevulde en getekende (gele) controle kaart. Uw werknemer is ZV-Verzekerd en krijgt een bedrijfsongeval. Op de dag van het ongeval dient uw werknemer zich te melden bij een arts (huisarts, EHBO, specialist) met een door u ingevuld- en ondertekend wit bedrijfsongeval formulier. De werknemer dient zich de dag na het ongeval te melden, bij de controle arts van SZV (dag 2). Verklaart de verzekeringsarts de werknemer ziek op de 2 e (bij BO) of 3 e ziektedag (bij AO)? Dan ontvangt uw werknemer een datum waarop de arts van mening is dat hij/zij weer aan het werk kan (bepaling AG-datum). Ook is het mogelijk dat de verzekeringsarts uw werknemer uitnodigt voor een controle afspraak. Als de werknemer/patiënt zich niet meldt op de tussencontrole datum, wordt verdere uitbetaling automatisch geblokkeerd.

7 Uw werknemer moet na elke controle bij SZV terug naar u (als werkgever) met de getekende en ingevulde witte/gele kaart. Indien u bevestigt dat uw werknemer ziek is, dan zal uw werknemer 80% van zijn/haar loon van u ontvangen over de goedgekeurde AO dagen en 100% als er sprake is van een bedrijfsongeval over de goedgekeurde BO-dagen. U betaalt uw werknemer, maar zult loonderving van SZV ontvangen vanaf de eerste ziektedag van uw werknemer. Wanneer heeft u geen recht op loonderving? Ziekte Indien de verzekeringsarts van SZV uw werknemer NIET ziek verklaart op de 3 e ziektedag, dan ontvangt u als werkgever geen loonderving van SZV. M.a.w. alleen als de AO periode langer is dan 3 dagen, ontvangt u loonderving vanaf dag 1 van de AO periode. Bij een AO periode van 3 dagen of minder, heeft de werkgever geen recht op loonderving. Deze regeling is beschreven in de Landsverordening Ziekteverzekering. Bedrijfsongeval Indien de verzekeringsarts van SZV uw werknemer NIET ziek/arbeidsongeschikt verklaart op de 2 e BO-dag, dan ontvangt u als werkgever geen loonderving van SZV. M.a.w. alleen als de BO periode langer is dan 2 dagen, ontvangt u loonderving vanaf dag 2 van de BO periode. Bij een BO periode van 1 dag, heeft de werkgever geen recht op loonderving. Deze regeling is beschreven in de Landsverordening Ongevallenverzekering. Let op: Indien de werknemer niet in het systeem voorkomt van SZV, kan er geen loonderving registratie plaatsvinden en dus ook geen uitbetaling van loonderving. Wanneer eindigt het recht op loonderving? Indien er sprake is van ziekte (AO), dan expireert de loonderving/uitkering na 2 jaar. Als uw medewerker na 2 jaar nog steeds ziek is dan kunnen de werkzaamheden voor de toekomst in overleg met de werknemer en/of labor office besproken worden. Als er sprake is van BO, dan is er geen expiratie. Hoe kan u loonderving aanvragen? U kunt loonderving schriftelijk aanvragen. U dient enkel uw bedrijfsnaam, cribnummer, SZV nummer en de periode waarover u loonderving wilt ontvangen aan te geven op het aanvraagformulier loonderving. Klik hier voor het aanvraagformulier loonderving. Als u een voorkeur heeft voor uitbetaling van loonderving via e-banking, verzoeken wij u, uw bankgegevens aan ons door te geven. Bij uitbetaling ontvangt u een gespecificeerd overzicht van alle werknemers waarover SZV loonderving betaalt. Doorgeven en/of wijziging bankgegevens?

8 Wilt u uw bankgegevens en/of wijziging in bankgegevens aan ons doorgeven? Dan kunt u gebruik maken van een mutatieformulier. Klik hier voor het downloaden van een mutatieformulier of haal een mutatieformulier op bij de Customer Care balie van SZV (Harbor View, Sparrowroad #4, Philipsburg). U kunt uw mutatieformulier opsturen naar of inleveren bij de afdeling registratie, SZV, Harbour View, Sparrowroad #4, Philipsburg. Contact afdeling financien Meer ondersteuning/informatie nodig? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Financien. Of stuur een . Bezoekadres: Afdeling Financien, SZV, Harbour View, Sparrow road #4, Philipsburg. financiële afdeling : Heffing & invordering : Algemeen telefoonnummer: Tel:

07.00-10.00 uur Inloopspreekuur verzekeringsarts; (OA ziektegeld keuring)

07.00-10.00 uur Inloopspreekuur verzekeringsarts; (OA ziektegeld keuring) Procedures afdeling zorg, SZV Openingstijden: 07.00-10.00 uur Inloopspreekuur verzekeringsarts; (OA ziektegeld keuring) 10.30-12.30 uur Consult verzekeringsarts op afspraak 14.00-15.30 uur Spreekuur aanstellingskeuringen

Nadere informatie

Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits

Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Procedures afdeling Pensioenen & Cessantia benefits Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de afdeling Pensioenen & Cessantia benefits van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer: 546-6782 ext. 6719

Nadere informatie

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor iedereen die zorg draagt voor de salarisadministratie. Deze informatie kan u ondersteunen bij

Nadere informatie

S.V.B. Banko di Seguro Sosial. Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e

S.V.B. Banko di Seguro Sosial. Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e S.V.B. Banko di Seguro Sosial Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e Inleiding Het doel van deze instructie is een ieder, die zorg draagt voor de salarisadministratie,

Nadere informatie

KORT OVERZICHT. van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING

KORT OVERZICHT. van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING KORT OVERZICHT van de SOCIALE VERZEKERINGSBANK ZIEKTEVERZEKERING ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENVERZEKERING CESSANTIAREGELING UITGAVE VAN: de Sociale Verzekeringsbank

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL INHOUDSOPGAVE Systeem...4 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...4 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. In de algemene voorwaarden leest u regels die gelden voor alle dekkingen. Daarnaast zijn er de specifieke

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting

SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen. Omzetbelasting SERVISIO DI IMPUESTO ANTIANAN HULANDES Belastingdienst der Nederlandse Antillen Omzetbelasting Januari 2003 1. Voor wie is deze brochure? Op 1 maart 1999 is op Bonaire en Curaçao de omzetbelasting (OB)

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

CAO voor de Bouwnijverheid

CAO voor de Bouwnijverheid 8 CAO voor de Bouwnijverheid De CAO voor de Bouwnijverheid geldt zowel voor bouwplaats- als voor uta-werknemers. Voor beide soorten werknemers zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in genoemde cao. De onderwerpen

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Verzuimverzekering 0-2 jaar Basismodule Verzuim (eigen risico in dagen) In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 603 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet ziekteverzekering

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

2 Hierbij wordt de tweede volzin van art. 8, lid 2 van de Lv. Ziekteverzekering gewijzigd.

2 Hierbij wordt de tweede volzin van art. 8, lid 2 van de Lv. Ziekteverzekering gewijzigd. 5. LANDSVERORDENING ZIEKTEVERZEKERING LANDSVERORDENING van 6 januari 1966 regelende het recht van de werknemer op tegemoetkoming bij ziekte; tekst in P.B. 1966, no. 15 (met verbeterblad); inwtr. m.i.v.

Nadere informatie

************************* AB 1993 no. GT 24 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 30 maart 2015 *************************

************************* AB 1993 no. GT 24 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 30 maart 2015 ************************* Intitulé : LANDSBESLUIT van 21 mei 1993 no. 2, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Landsverordening ziekteverzekering Citeertitel:

Nadere informatie