De kosten van een ziekenhuisbezoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kosten van een ziekenhuisbezoek"

Transcriptie

1 Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Zijn er onduidelijkheden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt bij ons? In deze brochure vindt u informatie over de kosten en het betalen van ziekenhuiszorg. Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt ieder jaar een verplicht eigen risico voor de zorg die valt onder de basisverzekering, in 2015 is dit 375 euro. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Bent u aanvullend verzekerd dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft gesloten met ons ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Verplicht en vrijwillig eigen risico Een groot deel van de zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Voor de overige zorg kunt u eventueel een aanvullende verzekering afsluiten. Uw zorgkosten worden (gedeeltelijk) vergoed als u naar een ziekenhuis gaat waarmee uw zorgverzekeraar een contract gesloten heeft MCL Patiënteninformatie

2 Het ziekenhuis brengt de factuur betreffende zorg uit de basisverzekering rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar. Facturen betreffende zorg die valt onder de aanvullende verzekering worden vaak bij u zelf in rekening gebracht. Deze facturen kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het verplicht eigen risico wordt bij iedereen van 18 jaar en ouder ieder jaar opnieuw in rekening gebracht (in 2015 vastgesteld op 375). Als u naast het verplichte eigen risico, voor een vrijwillig eigen risico heeft gekozen, dan kan het door u zelf te betalen eigen risico oplopen tot maximaal 875 per jaar. Zowel het verplichte als vrijwillige eigen risico hebben betrekking op zorg die valt onder de basisverzekering. Eigen bijdrage Naast een eigen risico kan er ook sprake zijn van een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht wanneer u bepaalde genees- of hulpmiddelen gebruikt, bij specifieke behandelingen of wanneer u een bepaalde vorm van zorg ontvangt. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Dit betekent dat het kan voorkomen dat u naast een eigen bijdrage ook een (deel van het) eigen risico moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage voor zorg uit de basisverzekering wordt vastgesteld door de overheid en is daarmee voor iedere zorgverzekeraar gelijk. Voor wat betreft de aanvullende verzekering geldt dat de hoogte van de eigen bijdrage verschilt per zorgverzekeraar MCL Patiënteninformatie

3 Bent u aanvullend verzekerd? Een aantal ziekenhuisbehandelingen wordt niet uit de basisverzekering vergoed, of maar gedeeltelijk. Dat betekent dat u de rekening of een deel daarvan zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor in de meeste gevallen aanvullend verzekeren. De hoogte van de vergoedingen en de voorwaarden die worden gesteld om voor vergoeding in aanmerking te komen zijn verschillend per zorgverzekeraar en kunnen jaarlijks worden gewijzigd. Wij zijn niet op de hoogte van alle voorwaarden die zorgverzekeraars voor hun aanvullende verzekeringen hanteren. Wij adviseren u om voorafgaand aan uw behandeling u polisvoorwaarden te checken en om eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Dit om te voorkomen dat achteraf blijkt dat u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent en de gemaakte kosten zelf moet betalen. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Het MCL stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe. Als er geen contract is tussen het MCL en uw zorgverzekeraar Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met ons ziekenhuis, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Wij brengen dan de zogenaamde passantenprijs bij u of uw zorgverzekeraar in rekening. De passantenprijs wordt ook in rekening gebracht wanneer uw zorgverzekeraar wel een contract met ons heeft maar er voor heeft gekozen om een deel van onze zorgverlening niet te contracteren. Onze passantenprijzen kunt u vinden op onze website. Ieder jaar proberen we tijdig goede afspraken te maken met zorgverzekeraars over onze zorgverlening en alles in het verlengde daarvan. Hiermee proberen we ook te voorkomen dat u zelf de rekening ontvangt en een deel van de kosten zelf moet betalen MCL Patiënteninformatie

4 U kunt ook overstappen naar een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met uw ziekenhuis of u kunt overstappen naar een restitutiepolis die u keuzevrijheid van zorgaanbieder biedt. U kunt één keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Verwijzing Om gebruik te kunnen maken van medisch specialistische zorg heeft u een verwijzing nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Over het algemeen wordt u verwezen door uw huisarts, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen verwijzer zijn. In uw polisvoorwaarden staat beschreven welke verwijzers door uw zorgverzekeraar als geldige verwijzer worden geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig. Heeft u geen geldige verwijzing als u in het MCL komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervan betalen. Als er geen medische noodzaak is Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld esthetische chirurgie) wordt nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten moet u zelf betalen en in een aantal situaties kan er aanspraak worden gemaakt op een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. In deze situaties dient u de rekening zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de prijzen van een behandeling kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsadministratie op telefoonnummer of via de mail MCL Patiënteninformatie

5 Spoedeisende hulp of huisartsenpost De kosten van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp vallen onder de basisverzekering en daarmee onder het eigen risico. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft worden de kosten vergoed. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan altijd eerst naar uw huisarts of de huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisarts(enpost) vallen onder de basisverzekering en worden niet in mindering gebracht op uw eigen risico. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ook s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend, juist op die tijden dat u niet bij uw eigen huisarts terecht kan. Onverzekerden Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten en om de premie daarvoor te betalen. Als u ondanks de wettelijke verplichting nog geen zorgverzekering heeft afgesloten, moet u alsnog zo spoedig mogelijk een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Ook loopt u het risico om van het Zorginstituut Nederland boetes te krijgen voor het onverzekerd zijn en op inhoudingen op uw loon, uitkering of andere bron van inkomsten. Hoe komt u aan een zorgverzekering? Neem contact op met een zorgverzekeraar en informeer naar de mogelijkheden. Kunt u dit niet zelf? Vraag dan aan iemand in uw omgeving of hij/zij u hierbij kan helpen (bijvoorbeeld familie, vrienden of een persoonlijke begeleider). Ook kunt u voor advies contact opnemen met een medisch maatschappelijk werker van ons ziekenhuis via telefoonnummer MCL Patiënteninformatie

6 Als u in het buitenland verzekerd bent Bent u bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij verzekerd en heeft u een Europese verzekeringskaart? Lever dan een kopie hiervan in bij de inschrijfbalie van het MCL of de assistente van de specialist. Wij sturen de factuur dan naar Agis Buitenlands Recht die zorgt voor de juiste financiële en administratieve afhandeling. Heeft u geen Europese verzekeringskaart? Dan kunnen wij de factuur niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt dan de rekening thuis en bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige en volledig betaling. Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar? Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar? Het MCL stuurt de factuur conform de landelijke regelgeving naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar, en verrekent eventueel het eigen risico met u. Op basis waarvan wordt welk tarief in rekening gebracht? Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4500 DBC s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling, van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle, kan uit meerdere DBC s bestaan. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van of er een aanvullend onderzoek plaatsvindt. Voor een deel van onze zorgproducten zijn de tarieven vastgesteld door de NZa. Voor het andere deel hebben wij zelf de tarieven vastgesteld in overeenstemming met de zorgverzekeraars MCL Patiënteninformatie

7 De startdatum van een DBC is bepalend voor het jaar waartoe de kosten worden gerekend en daarmee óók voor het jaar waarover het eigen risico in rekening wordt gebracht. Wat kost mijn behandeling? De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Op het moment dat uw specialist een diagnose heeft gesteld en duidelijk is welke behandeling het meest wenselijk is, kunnen wij u een gerichte indicatie geven van de te verwachte kosten. Hierin zijn de kosten van onvoorziene omstandigheden niet opgenomen en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Bedrijfsadministratie, de contactgegevens vindt u verderop in deze folder. Let op! De kosten voorafgaand aan het stellen van de diagnose en het vaststellen van de meest wenselijke behandeling (bijvoorbeeld consulten en diagnostiek) worden altijd in rekening gebracht. Ook wanneer u besluit om de behandeling niet of op een later moment uit te laten voeren. De factuur Op het moment dat de DBC wordt gesloten en de prijsafspraken met de zorgverzekeraars definitief zijn, wordt de DBC door ons gefactureerd. Een DBC kan maximaal 365 dagen open blijven staan. In dat geval sturen we één jaar na aanvang van het behandeltraject de factuur naar u of uw zorgverzekeraar. U kunt uw factuur of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de mijn omgeving van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die na 1 juni 2014 zijn gestart, ziet u precies wat uw behandeling kost MCL Patiënteninformatie

8 Op de factuur staan in ieder geval de volgende gegevens; de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC s, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de geregistreerde zorgactiviteiten. Het MCL declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het MCL en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw mijn omgeving van uw zorgverzekeraar staan. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uwzorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen. Let op! Voor alle situaties geldt: U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een tijdige en volledige betaling van de gemaakte kosten. Als u of uw zorgverzekeraar niet op tijd of niet volledig betaalt, dan zijn wij genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. De incassokosten en ook de eventuele gerechtelijke kosten zullen dan bij u in rekening worden gebracht. Ook verloopt vanaf dat moment ieder contact over de rekening via ons incassobureau. Om dit te voorkomen verzoeken we u om bij vragen altijd tijdig contact met ons op te nemen MCL Patiënteninformatie

9 Meer informatie Op de website staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Ook kunt u zien met welke soort vraag, u bij welke instantie terecht kunt. Antwoorden op veel gestelde vragen over de onderwerpen uit deze brochure vindt u op ww.mcl.nl/kosten. Ook kunt u via één van de contactformulieren een vraag stellen. Voor vragen over de kosten van een behandeling of een toelichting op uw declaratie kunt u contact opnemen met onze Bedrijfsadministratie (bereikbaar op werkdagen van uur) Telefoon Voor verzekeringsvraagstukken of vragen over de (financiële) afhandeling van uw declaratie kunt u contact opnemen met onze Debiteurenadministratie (bereikbaar op werkdagen van uur) Telefoon MCL MCL januari 2015 Docnr (4) MCL Patiënteninformatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 611 Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland woont

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Algemeen KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Onbezorgd verzekerd? Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn *

Onbezorgd verzekerd? Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn * Onbezorgd verzekerd? Scan mij met Layar, en bekijk de uitleganimatie over onbezorgd verzekerd zijn * Wat u zelf betaalt voor ziekenhuiszorg in 2015. *Weten hoe? Lees de uitleg op de achterzijde van deze

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering 1 De vrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering CZ zorgverzekeringen De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud Een zorgverzekering bij CZ: een prima keuze Het gemak van de CZ Zorg-op-maatpolis De keuzevrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2012

CZ Zorgverzekeringen 2012 CZ Zorgverzekeringen 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste zorg krijgt.

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geregistreerd onder

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie