Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 Inhoudstafel Voorwoord 1 Sociale meerwaarden als leidraad 2 Kansen voor iedereen 4 Dienstverlening met een warm hart 6 Tewerkstelling met respect voor ieders eigenheid 9 Empowerment, sleutel tot duurzaamheid 13 Professionalisering met een menselijk gelaat 16 Veiligheid en geborgenheid 17 Samen sterk 19 Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 19 Organogram vzw ISIS 20 Adressen en contactpersonen 21 vzw ISIS Jaarverslag 2009

3 Voorwoord Het jaar 2009 zal ongetwijfeld bij velen herinneringen oproepen van ongunstige macro-economische vooruitzichten. De arbeidsmarkt ondervond de weerslag van de economische recessie die eind 2008 al was ingezet. Parallel met de verscherpte economische en sociale crisis, liep het aantal werkzoekenden fors op. Bij vzw ISIS was het jaar 2009 nochtans een jaar van hoop, een jaar van kansen bieden en vertrouwen geven. Het aantal help(st)ers dat duurzaam tewerkgesteld wordt op basis van sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden nam toe van 611 in 2008 tot 714 in 2009, waardoor het totale werknemersaantal steeg tot boven de 800. Ook personen die om uiteenlopende redenen net iets minder gemakkelijk meedraaien in onze veeleisende samenleving, vonden hun weg naar vzw ISIS. Jaar na jaar bewijst vzw ISIS dat men niet aan het klassieke verlanglijstje van kwalificaties, arbeidservaring en leeftijd moet voldoen om productief te zijn. Vzw ISIS respecteert elke help(st)er als unieke persoon, met individuele competenties en mogelijkheden. Op organisatieniveau betekent deze diversiteit aan competenties een garantie voor een gevarieerd dienstverleningsaanbod met een maximum aan flexibele afstemmingsmogelijkheden. Op macro-niveau genereert deze aanpak belangrijke maatschappelijke meerwaarden, niet alleen op vlak van werkgelegenheid maar ook op vlak van welzijn. Met ,6 gepresteerde uren dienstverlening in 2009, zijn we goed op weg naar een half miljoen uren welzijn en comfort per jaar. Dat wijst niet alleen op een groot vertrouwen. Het duidt ook op onze maatschappelijke plicht om blijvend in te gaan op de stijgende noden en behoeften van onze samenleving. We zijn ervan overtuigd dat de sociale economie een krachtig antwoord kan formuleren op de vraag naar meer levenskwaliteit. Vzw ISIS neemt daarbij het voortouw. Ook het nieuwe regeerakkoord, Vlaanderen , bekrachtigt de stelling dat de lokale diensteneconomie enorme groeipotenties heeft, net als de overtuiging dat de sociale economie en andere terreinen van dienstverlening dichter naar elkaar toe moeten groeien. Onze samenwerking met Familiehulp, OCMW Beringen en OCMW Leuven in het kader van het decreet lokale diensteneconomie, concretiseert deze idee. Voor ons betekent de samenwerking met erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg alleszins een belangrijke stap in de richting van een zorgzame samenleving, waarbij sociale economie en welzijn de handen in mekaar slaan. Dat het geheel meer is dan de som der delen, hebben we ook sterk mogen ervaren in onze samenwerking met vzw De Leuning, een met vzw ISIS vergelijkbare buurt- en nabijheidsdienst. Eerder leidde deze samenwerking al tot de verdere uitbouw van de ISIS-werking in Vlaams-Brabant Oost. In constructieve wederzijdse afspraak werd onlangs overgegaan tot een effectieve fusie, waarbij vzw De Leuning volledig geïntegreerd werd in de werking van vzw ISIS. Behalve dankbaarheid ten aanzien van al onze samenwerkende partners en andere stakeholders, zijn wij ook en vooral onze eigen medewerkers zeer erkentelijk. Zonder hun dagelijkse inzet stonden wij uiteraard niet waar we nu staan. Dankzij hen kan voorliggend jaarverslag de resultaten aanreiken van een jaar hard werken, een jaar vol inspanningen, maar ook een jaar vol hoop en vertrouwen. Met veel trots nodigen we u dan ook uit om mee te stappen in het verhaal van vzw ISIS, een verhaal over kansen, een verhaal over mensen, een verhaal vol warmte. Veel leesplezier! Theo Kelchtermans Voorzitter vzw ISIS Nadja Vananroye Algemeen directeur vzw ISIS 1

4 Sociale meerwaarden als leidraad De levensloop van vzw ISIS Doorheen haar hele levensloop vormden sociale meerwaarden de drijfveer van vzw ISIS. Vzw ISIS is vanuit de militantenwerking van het ACV/ACW regio Halen/Herk-de-Stad/ Lummen ontstaan als antwoord op de toenemende vergrijzing en de hoge vrouwelijke werkloosheidsgraad in Limburg. In maart 1996 kreeg de buurtdienst die in de startperiode volledig op vrijwilligersbasis draaide vaste vorm onder de naam vzw Integratie Senioren In de Samenleving, kortweg vzw ISIS (BS 21 maart 1996). Door de omvangrijke vraag naar aanvullende thuiszorgdiensten op maat van senioren 50-plus, de doelgroep waarop vzw ISIS zich de eerste acht jaren uitsluitend richtte, kende vzw ISIS al snel na de opstart in regio midden-west- Limburg een explosieve groei. Vzw ISIS breidde haar werking uit naar regio Zuid-Limburg (1997), midden-oost-limburg (1998), Noord-Limburg (2000), Vlaams-Brabant Oost (2005) en Vlaams-Brabant West (2008). Het aantal werkzoekenden dat een duurzame job vond bij vzw ISIS, groeide van 29 in 1997 tot 714 in Ook het aantal gepresteerde uren dienstverlening nam toe van uren in 1996 tot ,60 uren in Van bij haar opstart is vzw ISIS steeds innovatief uit de hoek gekomen. Inspelend op nieuwe en onvoldoende ingevulde behoeften, werkte vzw ISIS een toegankelijk en aanvullend dienstverleningsaanbod uit van professioneel maatwerk op basis van diversiteit en matching. Op vlak van tewerkstelling lanceerde vzw ISIS een innovatief arbeidsorganisatieconcept door middel van sociale flexibiliteit, in functie van duurzame activering van kansengroepen. Ook nadat vzw ISIS op 9 mei 2003 door de overheid erkend werd als dienstencheque onderneming, bleef zij trouw aan de niet-commerciële principes van buurt- en nabijheidsdiensten, met respect voor mens en samenleving. Als baanbreker in de sociale economie was het niet verwonderlijk dat vzw ISIS in 2003 stichtend lid was van KBN, de toenmalige Koepel voor Buurt- en Nabijheidsdiensten, nu de Koepel Lokale Diensteneconomie. Datzelfde jaar won vzw ISIS de Federale Prijs voor de Sociale Economie ter waardering van haar participatief arbeidsmodel in functie van de integratie van kansengroepen. In 2006 werd vzw ISIS uitgeroepen tot Ambassadeur van de Sociale Economie en in 2007 werd Nadja Vananroye, algemeen directeur van vzw ISIS, door toenmalig staatssecretaris Els Van Weert bekroond tot Manager Sociale Economie. Op 24 december 2007 werd de afdeling seniorenoppas van vzw ISIS erkend in het kader van het decreet lokale diensten economie. Deze erkenning maakte co-financiering vanuit het beleidsdomein welzijn mogelijk, hetgeen sinds 2008 gerealiseerd wordt via samenwerkingsverbanden met Familiehulp, OCMW Beringen en OCMW Leuven. Op 1 januari 2010 fusioneerde vzw ISIS met vzw De Leuning uit de regio Leuven/Aarschot/Tienen. In constructieve wederzijdse afspraak nam vzw ISIS zowel de activiteiten als het voltallige personeel van vzw De Leuning over. Reeds sinds 2005 werkten beide vzw s nauw samen, wat rechtstreeks leidde tot de verdere uitbouw van de ISIS-werking in Vlaams-Brabant Oost. De missie van vzw De Leuning, in 2001 opgericht als buurt- en nabijheidsdienst voor senioren, was grotendeels vergelijkbaar met deze van vzw ISIS. Door waarden gedreven De missie van vzw ISIS berust op vier pijlers. Het creëren van duurzame tewerkstelling (pijler 1) vormt samen met het bieden van aanvullende dienstverlening (pijler 2) nog steeds dé belangrijkste bestaansreden van vzw ISIS. Zoals het de sociale economie typeert, besteedt vzw ISIS hierbij bijzondere aandacht aan de (her)integratie van personen uit kansengroepen. Werk op maat vormt het sleutelbegrip binnen de sociaal flexibele arbeidsorganisatie van vzw ISIS. Via een participatieve aanpak wil vzw ISIS haar help(st)ers in ruime mate inspraak geven op vlak van inzetbaarheid (jobtime, uurrooster en jobinhoud), waarbij elke help(st)er gerespecteerd wordt in haar/zijn specifieke eigenheid, mogelijkheden en beperkingen. Ook de dienstverlening is gebruikersgericht. Vzw ISIS houdt rekening met de specifieke wensen, mogelijkheden en behoeften van de klant, zonder uitsluiting van minderheden. De diensten die zij aanbiedt, faciliteren de levenskwaliteit, hetgeen door ieder persoonlijk ingevuld wordt. Vzw ISIS tracht met haar laagdrempelig aangeboden diensten op maat, aanvullend te zijn op het reeds bestaande dienst verleningsaanbod. vzw ISIS Jaarverslag

5 In haar tewerkstelling en dienstverlening vertrekt vzw ISIS vanuit een economisch verantwoord organisatiemodel, gericht op een doelmatige inzet van mensen, middelen en expertise. Economisch verantwoord ondernemen (pijler 3) moet ervoor zorgen dat vzw ISIS ook in de toekomst de vooropgestelde sociale meerwaarden kan blijven genereren. Naast een economisch doordacht beleid wil vzw ISIS ook werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiertoe neemt zij behalve economische en sociale ook ecologische overwegingen op geïntegreerde wijze in haar werking op. Bij vzw ISIS geldt het principe: respect voor mens en samenleving, beter voor iedereen! Open Bedrijvendag in het teken van sociale economie Op 4 oktober 2009 nam vzw ISIS deel aan de Open Bedrijvendag die vorig jaar in het teken van de sociale economie stond. Het was voor ISIS een unieke gelegenheid om aan de buitenwereld te tonen dat sociaal ondernemerschap positieve effecten heeft op zowel werknemer als klant, maar ook op de samenleving in haar geheel. Een zeshonderdtal geïnteresseerden, waaronder ook heel wat buurtbewoners, leerden bij een hapje en een tapje de werking, missie en visie van vzw ISIS kennen. Tot slot behoort ook de uitbouw van de sociale economie in het algemeen en de lokale diensteneconomie in het bijzonder (pijler 4) tot de missie van vzw ISIS. Samen met de Koepel Lokale Diensteneconomie voorgezeten door Jan Van Passel, afgevaardigd bestuurder van vzw ISIS is vzw ISIS ervan overtuigd dat het professionaliseren van de lokale diensteneconomie leidt tot duurzame, maatschappelijke winst. Samen met de Koepel Lokale Diensteneconomie doet vzw ISIS aan belangenverdediging, sensibilisatie en beleidsadvisering, waarbij een constructieve dialoog met verschillende maatschappelijke actoren moet leiden tot een volwaardige uitbouw en verankering van de sector. Ook jonge geïnteresseerden kwamen sfeer opsnuiven tijdens de Open Bedrijvendag op 4 oktober 2009, die volledig in het teken van de sociale economie stond. 3

6 Kansen voor iedereen Oog voor kansengroepen Kansen scheppen is vertrouwen geven, uitgaan van mogelijkheden en geloven in de toekomst. Bij vzw ISIS draait alles rond het creëren van kansen op vlak van duurzame tewerkstelling, gekoppeld aan een verantwoorde dienstverlening. Hierbij focust vzw ISIS op die groepen die binnen de werkloosheidscijfers oververtegenwoordigd zijn, de zogenaamde kansengroepen. Kortgeschoolden, 45-plussers, allochtonen, maar ook en vooral werkzoekenden die om redenen van psychische, sociale, lichamelijke, familiale en/of praktische aard minder gemakkelijk inzetbaar zijn in het normaal economisch circuit, krijgen extra aandacht. Van alle help(st)ers die in 2009 bij vzw ISIS waren tewerkgesteld 1 was 97,62% kortgeschoold (maximum niveau HSO). Het aandeel allochtone help(st)ers of help(st)ers van allochtone afkomst bedroeg 22,27%. 28,15% van de help(st)ers was ouder dan vijftig jaar. Meer dan een op vier help(st)ers (26,47%) kampte met fysieke beperkingen. Ook financiële problemen (15,97%), psychische problemen (12,98%) en andere beperkingen kwamen frequent voor. Toch vinden ook werkzoekenden die niet tot de kansengroepen behoren hun weg naar vzw ISIS, zeker in tijden van economische en sociale crisis zoals in Het afgelopen jaar viel nog meer dan voordien op dat zowel de duurzame jobperspectieven alle help(st)ers krijgen een bediendecontract voor onbepaalde duur als het idee van een job op maat, ook voor personen zonder moeilijk inzetbaar profiel belangrijke aantrekkingsfactoren zijn. Laagdrempelige activiteiten en sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden verhogen de kans op duurzame integratie in de arbeidsmarkt. Het creëren van duurzame tewerkstellingskansen gebeurt bij vzw ISIS op basis van een laagdrempelig, stresswerend en participatief arbeidsmodel. Via sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden met uitgebreide regelmogelijkheden voor de help(st)ers, wordt elke job persoonlijk afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de help(st)er, met respect voor haar of zijn leefwereld. Help(st)ers worden specifiek ingezet voor opdrachten waarin zij sterk zijn. Daarbij wordt het evenwicht tussen draaglast en draagkracht bewaakt, waardoor ook stress tot een minimum herleid wordt. De permanente individuele begeleiding die hierbij noodzakelijk is, werd in 2009 nog sterker gedifferentieerd naargelang de persoonlijke nood aan groei. In november 2009 trad algemeen directeur Nadja Vananroye toe tot de raad van bestuur van Sociare, de federatie van werkgevers uit het paritair comité 329 voor de socio-culturele sector. Dit opende de mogelijkheid voor vzw ISIS om het sociaal werkgeverschap met kansen voor kansengroepen te promoten binnen het sectoraal paritair overleg. De idee van een duurzaam en participatief arbeidsmodel in de sociale economie wordt ook uitgedragen door de Koepel Lokale Diensteneconomie waarvan vzw ISIS stichtend lid is. 1 Op 31 december 2009 stelde vzw ISIS in totaal 714 help(st)ers (390,65 VTE) tewerk. vzw ISIS Jaarverslag

7 Kwaliteit zonder uitsluiting Ook in haar dienstverlening wil vzw ISIS optimale kansen bieden op een zo hoog mogelijk niveau van welzijn en comfort. Of het nu gaat om poets- en huishoudhulp of om seniorenoppas, elke dienst wordt afgestemd op de persoonlijke wensen en noden van de klant. Een gebruikersgericht aanbod wordt bij vzw ISIS mogelijk door de grote diversiteit aan competenties en profielen bij de help(st)ers, wat leidt tot een gevarieerde dienstverlening met flexibele afstemmingsmogelijkheden. Net zoals in haar tewerkstellingsconcept, ziet vzw ISIS er in haar dienstverlening op toe dat niemand van het recht op levenskwaliteit uitgesloten wordt. Vzw ISIS staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, levenswijze en inkomen. Personen die uit de boot dreigen te vallen, krijgen daarbij extra aandacht. Zo past vzw ISIS sociale correcties toe, waardoor de dienstverlening toegankelijk blijft voor personen met een laag inkomen. In 2009 voerde de overheid het belastingkrediet in, zodat ook minvermogenden konden genieten van het fiscaal voordeel van dienstencheques. Toch bleef vzw ISIS eventuele tekorten bijpassen voor haar minst begoede klanten. Het afgelopen jaar leverde vzw ISIS extra inspanningen in functie van personen die omwille van een achterstand op vlak van inkomen, huisvesting, opleiding, welzijn en/of maatschappelijke participatie in de kansarmoedesfeer leven. Samen met andere actoren, nam vzw ISIS van februari tot oktober 2009 deel aan het project Thuiszorg zoekt deur voor kansarmen van de Christelijke Mutualiteit Limburg. Via het ontwikkelen en implementeren van een methodiek gericht op maximaal doelgroepbereik, werden actiepunten opgesteld ter verhoging van de kwaliteit van thuiszorg aan kansarme gezinnen. Het project werd gesteund door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en vond een draagvlak bij een groot aantal spelers waaronder behalve vzw ISIS ook Familiehulp, Wit-Gele Kruis, Landelijke Thuiszorg, Listel, RIMO, CAW Sonar, TAO Limburg, verschillende OCMW s onder meer de OCMW s van Genk en Borgloon waar het pilootproject liep en een aantal huisartsen. 5

8 Dienstverlening met een warm hart uren diensten verleend in 2009 De afgelopen tien jaar is het totaal aantal uren dienstverlening bijzonder sterk gestegen. In 2009 leverde vzw ISIS in totaal ,60 uren diensten tegenover ,60 uren in Seniorenoppas waartoe ook nachtoppas, vervoerdiensten en klusjesdiensten worden gerekend nam in 2009 met in totaal gepresteerde uren 15,57% van de totale dienstverlening voor haar rekening. Ondanks de stijgende behoefte aan oppas, ligt dit aantal relatief laag. Vzw ISIS wil het aantal uren seniorenoppas in de toekomst graag verder opdrijven, maar is hiervoor afhankelijk van uitbreidingskansen binnen het decreet lokale diensteneconomie. Poets- en huishoudhulp (84,43%) maakte veruit het grootste deel uit van de totale dienstverlening. Het aandeel huishoudbegeleiding (poetsdiensten buiten beschouwing gelaten) bedroeg 29,60% ten opzichte van het totaal aantal gepresteerde uren, wat opvallend hoog is voor een dienstencheque onderneming. Aantal gepresteerde uren per soort dienstverlening bij vzw ISIS in 2009 Aard van de dienstverlening Aantal gepresteerde uren in 2009 (%) Oppas ,10 (14,82%) Nachtoppas 3.050,00 (0,69%) Vervoerdiensten 8,00 (0,01%) Klusjesdiensten 239,00 (0,05%) Poets ,00 (54,83%) Huishoudbegeleiding ,50 (29,60%) Totaal ,60 (100,00%) In 2009 verleende vzw ISIS uren seniorenoppas. Evolutie van het aantal uren dienstverlening bij vzw ISIS de afgelopen tien jaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 0, vzw ISIS Jaarverslag

9 Dienstencheques vanuit een sociale economie gedachte In haar dienstverlening tracht vzw ISIS net dat ietsje meer te bieden. Kwaliteit staat bij vzw ISIS voor het flexibel afstemmen van diensten op maat van de klant. Vzw ISIS werkt hierbij aanvullend op het reeds bestaande dienstverleningsaanbod. Zij doet vooral datgene wat voor klassieke dienstverleners vaak onmogelijk is, zoals bijvoorbeeld diensten leveren in korte blokken, op avonduren, in het weekend of op feestdagen. Ook poets- en huishoudhulp met dienstencheques wordt bij vzw ISIS ingevuld op een wijze die aanvullend is, laagdrempelig, zonder commercieel doel en met respect voor ieders eigenheid. Dit uit zich in het feit dat de help(st)ers al dan niet uit kansengroepen sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden genieten. Daarnaast ziet vzw ISIS er in haar dienstverlening op toe dat niemand in de kou blijft staan, ook niet de minder begoede of kansarme klant. Bovendien stemt vzw ISIS haar poets- en huishoudhulp bij ouderen af op hun specifieke noden en behoeften, al vergt dit extra planning en tijd. Alle diensten in het kader van de dienstencheques worden aangeboden vanuit een sociale economie gedachte, ver weg van elke vorm van commercialisering van de zorg. Dienstverlening met een warm hart staat steeds centraal, ongeacht de aard van de dienstverlening of het profiel van de klant. Ook in haar dienstverlening met dienstencheques werkt vzw ISIS laagdrempelig, zonder commercieel doel en met respect voor ieders eigenheid. Dienstverlening met een warm hart staat steeds centraal. leeftijdscategorie 80-plus. Ook bij poets- en huishoudhulp lag de gemiddelde leeftijd van de klant vrij hoog. Bijna drie op vier klanten (72,32%) die poets- en/of huishoudhulp vroegen, waren ouder dan 50 jaar. Een kleine helft (46,28%) van de klanten poets- en huishoudhulp was 70-plus. Profiel van de klanten Op jaarbasis telden de zes ISIS-regio s in totaal klanten in Iets meer dan vier op vijf klanten (85,24%) woonden in Limburg. De twee ISIS-regio s in Vlaams-Brabant pas opgericht in 2005 en 2008 namen in 2009 toch ook al 14,76% van het totaal aantal klanten voor hun rekening. Iets meer dan zes op tien klanten (60,10%) in 2009 waren vrouwen. Bij de seniorenoppas was de verhouding 76,66% vrouwelijke klanten ten opzichte van 32,34% mannelijke klanten. Van alle klanten waren er in 2009 slechts 73 klanten (2,16%) aan wie een sociaal tarief werd toegekend. Het lage percentage sociale correcties is te wijten aan de invoering van het belastingkrediet in 2009, waardoor het fiscaal voordeel van de dienstencheque ook ging gelden voor minder begoede gebruikers. Drie op vier klanten (76,05%) in 2009 waren ouder dan 50 jaar. Van de klanten die beroep deden op seniorenoppas, behoorden meer dan zes op tien klanten (63,07%) tot de Leeftijd van de klanten van vzw ISIS in 2009 Leeftijd Aantal klanten in 2009 Poets- en huishoudhulp Seniorenoppas jaar jaar Totaal (%) jaar , jaar jaar jaar jaar plus Niet geregistreerd ,05 Totaal ,00 1 De niet-geregisteerden werden niet opgenomen in de berekening van de percentages. 7

10 De meeste klanten die in 2009 beroep deden op de seniorenoppas van vzw ISIS, waren matig tot zwaar zorgbehoevend. Vaak was de zorgbehoevendheid een gevolg van dementie of van een CVA (cerebrovasculair accident of beroerte), die leidde tot een sterke afname van zelfstandigheid bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ook psycho-sociale problematieken (depressie, vereenzaming, ) waren sterk kenmerkend voor klanten van senioren oppas. Het toenemend aantal senioren met een psychiatrisch ziektebeeld vraagt al enige tijd bijzondere aandacht. In dit kader ontstond in 2009 op initiatief van OCMW Genk een intensieve wisselwerking tussen vzw ISIS en het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg CGG/LITP Genk. Net omwille van de hogere leeftijd en de zorgbehoevendheid van de gemiddelde klant, is het niet verwonderlijk dat residentiële opname of sterfte bij seniorenoppas de twee belangrijkste redenen vormden van stopzetting van de dienstverlening in Bij poets- en huishoudhulp vormde verminderde nood aan dienstverlening de belangrijkste reden tot stopzetting. Stopzetting wegens ontevredenheid over de dienstverlening kwam slechts sporadisch voor. Vzw ISIS doet er dan ook alles aan om haar diensten op sociaal flexibele wijze af te stemmen op maat van de klant, met respect voor zijn of haar gewoontes en levensstijl. Uit het leven gegrepen Antonio 1, 76 jaar en van Italiaanse afkomst, is sinds jaar en dag klant bij vzw ISIS. Toen zijn vrouw nog leefde, kwam vzw ISIS enkel een handje bijsteken om de woning wekelijks gepoetst te krijgen. Zijn vrouw kon zelf nog de lekkerste Italiaanse maaltijden bereiden, wassen en strijken. Het feit dat Antonio dementerend was, zorgde niet zozeer voor problemen, omdat ze elkaar hadden om op terug te vallen. Door het plotse overlijden van zijn vrouw, werd Antonio s leven echter drastisch door mekaar geschud. Hij vereenzaamde en raakte de goesting in het leven een beetje kwijt. Bovendien begon zijn dementie ernstigere vormen aan te nemen. Op sommige dagen vergat Antonio zelfs te eten of te drinken. reeds lopende poets- en huishoudhulp elke ochtend en elke avond twee uren seniorenoppas aan Antonio. Ook op zon- en feestdagen komt een helpster van vzw ISIS langs. Antonio s zoon vroeg om er s morgens vooral op te letten dat Antonio zich scheert en zijn tanden poetst. Hij kan dit nog allemaal zelfstandig, maar moet ertoe gemotiveerd worden omdat hij geneigd is zich wat te laten gaan. Als de helpster niet zou langskomen, zou Antonio in bed blijven tot zijn zus s middags op bezoek komt. Elke avond komt een helpster Antonio gezelschap houden en begeleiden bij de broodmaaltijd. Zonder iemand in de buurt, zou hij de maaltijd namelijk wel eens durven overslaan. Mijn eetlust is samen met mijn vrouw vertrokken, zegt hij dan. Bovendien is zijn tijdsbesef aan het verwateren. Antonio wordt gestimuleerd om in de mate van het mogelijke zelf de tafel te dekken. Samen met de helpster telt Antonio het aantal schepjes koffie, zodat er niets kan mislopen. Na de maaltijd kijken ze meestal wat televisie. Twee van de vier vaste helpsters van Antonio zijn zelf van Italiaanse afkomst, waardoor ze gezellig samen naar de Italiaanse zender kunnen kijken. Af en toe spelen ze een spelletje kaarten, ook al speelt zijn vergeetachtigheid hem daarbij parten. En als zijn heup het toelaat, gaan ze samen een blokje om wandelen. Antonio pruttelt dan soms wat tegen, maar leeft telkens weer helemaal op als hij eens aan het stappen is. Antonio s zoon vindt dat zijn vader al wat minder weemoedig is sinds de ISIS-helpsters hem gezelschap komen houden. Antonio zelf zegt het niet met zoveel woorden, maar zijn glimlach spreekt zo nu en dan toch boekdelen. Zowel zijn twee jongere zussen als zijn zoon trachten Antonio dagelijks zo goed mogelijk op te vangen. Maar op ochtenden en avonden lukt het hen niet om langs te komen. Om die reden levert vzw ISIS sinds begin 2009 naast de 1 Om begrijpelijke redenen is dit een fictieve naam. vzw ISIS Jaarverslag

11 Tewerkstelling met respect voor ieders eigenheid Duurzame tewerkstelling voor meer dan 700 help(st)ers in 2009 Op 31 december 2009 had vzw ISIS in totaal 714 help(st)ers (390,65 VTE) in dienst 1, waarvan 121 help(st)ers (64,99 VTE) in de afdeling seniorenoppas en 593 (325,66 VTE) help(st)ers bij poets- en huishoudhulp. Aantal help(st)ers bij vzw ISIS op 31/12/2009 Afdeling Aantal help(st)ers in koppen Aantal help(st)ers in VTE Poets- en huishoudhulp ,66 Seniorenoppas ,99 Totaal ,65 Help(st)ers vinden hun weg naar vzw ISIS op verschillende manieren. Op vlak van toeleiding werkt vzw ISIS samen met Jobkanaal, een initiatief van de werkgeversorganisaties Verso, Voka en Unizo. Jobkanaal is een vacaturekanaal met jobaanbiedingen toegankelijk voor werkzoekenden uit kansengroepen. De VDAB maar ook OCMW s en derden maken deze vacatures kenbaar aan hun cliënteel. Ruim een derde van de in 2009 nieuw aangeworven help(st)ers werden toegeleid via de VDAB. Daarnaast kwamen help(st)ers bij vzw ISIS terecht via andere organisaties (mutualiteit, OCMW, ), kennissen, familie, de ISIS-website, werknemers van vzw ISIS en het vacatureaanbod in kranten en weekbladen. Het aantal help(st)ers neemt al sinds de oprichting van vzw ISIS in 1996 jaarlijks onophoudelijk toe. Voor vzw ISIS vormt het groeiend aantal help(st)ers een belangrijke troef. Naast de maatschappelijke impact op de werkloosheid (macroniveau), leidt grootschaligheid binnen de organisatie immers tot optimale mogelijkheden om vraag en aanbod aan elkaar te matchen. Alle help(st)ers bij vzw ISIS werken op basis van een bediendecontract voor onbepaalde duur. Alleen de tewerkstellingsmaatregel waarop de job is gebaseerd, verschilt. Bij iets minder dan één op twee help(st)erscontracten op 31 december 2009 (45,77%), was SINE de financieringsbasis. Bij 15,12% van alle contracten was dat Activa. Ruim een derde van alle help(st)ers (36,62% van het totaal aantal contracten) werd in 2009 tewerkgesteld zonder tewerkstellingssubsidies, omdat de help(st)er buiten de tewerkstellingsmaatregel viel of omdat de financiering afgelopen was. Vzw ISIS probeert ook voor deze help(st)ers duurzame oplossingen te bieden. Contracten van de help(st)ers bij vzw ISIS, opgesplitst naar tewerkstellingsmaatregel 2 Tewerkstellingsmaatregel SINE Activa Gesco Startbaan Werkervaring Zonder tewerkstellingsstatuut Aantal contracten van help(st)ers op 31/12/ Totaal 721 Evolutie van het aantal help(st)ers bij vzw ISIS (jaarlijks op 31 december) Van de 714 help(st)ers op 31/12/2009 waren 16 help(st)ers (2,24%) deeltijds of voltijds in loopbaanonderbreking of thematisch verlof. 2 Het aantal contracten ligt hoger dan het aantal help(st)ers omdat sommige help(st)ers gelijktijdig op basis van meerdere contracten worden tewerkgesteld. 9

12 Bij vzw ISIS werkt slechts een zeer kleine minderheid (1,54%) van de help(st)ers voltijds. In 2009 werkte twee derde van de help(st)ers (65,97%) halftijds (19u per week). De sociale flexibiliteit die de tewerkstelling binnen vzw ISIS typeert en die de haalbaarheid van de tewerkstelling garandeert, komt het best tot zijn recht in een halftijdse betrekking. Jobtime van de help(st)ers bij vzw ISIS Jobtime Minder dan 30% Tussen 30% en 50% Exact 50% (halftijds) Tussen 50% en 75% Exact 75% (3/4) Tussen 75% en 100% Exact 100% (voltijds) Aantal help(st)ers op 31/12/ Totaal 714 Profiel van de help(st)ers Ondanks het feit dat vzw ISIS openstaat voor zowel vrouwelijke als mannelijke medewerkers, zijn het bijna uitsluitend vrouwen die als help(st)er werken. Op 31 december 2009 waren 97,62% van alle help(st)ers vrouwen en telde vzw ISIS in totaal slechts 17 mannelijke helpers. Geslacht van de help(st)ers van vzw ISIS Geslacht Mannelijk Vrouwelijk Aantal help(st)ers op 31/12/2009 (%) 17 (2,38) 697 (97,62) Totaal 714 (100,00) Leeftijd van de help(st)ers van vzw ISIS Leeftijd < 30 jaar 30 tot en met 39 jaar 40 tot en met 49 jaar 50 jaar of ouder Aantal help(st)ers op 31/12/2009 (%) 91 (12,75) 153 (21,43) 269 (37,68) 201 (28,15) Totaal 714 (100,00) Op 31 december 2009 telde vzw ISIS 22,27% help(st)ers met een vreemde nationaliteit of met Belgische natio naliteit van buitenlandse afkomst. Ook nationaliteit en daarbij horend de spreektaal van de help(st)er, vormt vaak een doorslaggevende factor bij de matching van vraag en aanbod. Vooral klanten van buitenlandse afkomst vragen regelmatig naar een help(st)er die hun moedertaal spreekt en/of verstaat. Afkomst van de help(st)ers van vzw ISIS Afkomst Niet-Belgen EU-land Niet-Belgen buiten EU Belgen van buitenlandse afkomst Belgen van Belgische afkomst Aantal help(st)ers op 31/12/2009 (%) 45 (6,30) 11 (1,54) 103 (14,43) 555 (77,73) Totaal 714 (100,00) Bijna alle help(st)ers (97,62%) die op 31 december 2009 bij vzw ISIS werden tewerkgesteld, waren kortgeschoold (maximaal niveau hoger secundair onderwijs). Meer dan zes op tien help(st)ers (62,32%) behaalden maximaal een opleidingsniveau secundair onderwijs lagere cyclus. Opleidingsniveau help(st)ers (op 31/12/2009) Twee op drie help(st)ers (65,83%) waren op 31 december jaar of ouder. Meer dan één op vier help(st)ers (28,15%) behoorde tot de leeftijd 50-plus. Vooral oudere klanten vragen geregeld bewust naar een minder jonge help(st)er seniorenoppas, omdat ze zich daar het best bij voelen Lager onderwijs (LO) Secundair onderwijs lagere cyclus (LSO) Hoger secundair onderwijs (HSO) Hoger onderwijs vzw ISIS Jaarverslag

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 2 3

JAARVERSLAG 2009 2 3 JAARVERSLAG 2009 1 JAARVERSLAG 2009 2 3 INHOUDSOPGAVE voorwoord organogram vorming leerplichtonderwijs opleidingen werkervaring sociale economie trajectbegeleiding financieel verslag algemene vergadering

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie