Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 Inhoudstafel Voorwoord 1 Sociale meerwaarden als leidraad 2 Kansen voor iedereen 4 Dienstverlening met een warm hart 6 Tewerkstelling met respect voor ieders eigenheid 9 Empowerment, sleutel tot duurzaamheid 13 Professionalisering met een menselijk gelaat 16 Veiligheid en geborgenheid 17 Samen sterk 19 Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 19 Organogram vzw ISIS 20 Adressen en contactpersonen 21 vzw ISIS Jaarverslag 2009

3 Voorwoord Het jaar 2009 zal ongetwijfeld bij velen herinneringen oproepen van ongunstige macro-economische vooruitzichten. De arbeidsmarkt ondervond de weerslag van de economische recessie die eind 2008 al was ingezet. Parallel met de verscherpte economische en sociale crisis, liep het aantal werkzoekenden fors op. Bij vzw ISIS was het jaar 2009 nochtans een jaar van hoop, een jaar van kansen bieden en vertrouwen geven. Het aantal help(st)ers dat duurzaam tewerkgesteld wordt op basis van sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden nam toe van 611 in 2008 tot 714 in 2009, waardoor het totale werknemersaantal steeg tot boven de 800. Ook personen die om uiteenlopende redenen net iets minder gemakkelijk meedraaien in onze veeleisende samenleving, vonden hun weg naar vzw ISIS. Jaar na jaar bewijst vzw ISIS dat men niet aan het klassieke verlanglijstje van kwalificaties, arbeidservaring en leeftijd moet voldoen om productief te zijn. Vzw ISIS respecteert elke help(st)er als unieke persoon, met individuele competenties en mogelijkheden. Op organisatieniveau betekent deze diversiteit aan competenties een garantie voor een gevarieerd dienstverleningsaanbod met een maximum aan flexibele afstemmingsmogelijkheden. Op macro-niveau genereert deze aanpak belangrijke maatschappelijke meerwaarden, niet alleen op vlak van werkgelegenheid maar ook op vlak van welzijn. Met ,6 gepresteerde uren dienstverlening in 2009, zijn we goed op weg naar een half miljoen uren welzijn en comfort per jaar. Dat wijst niet alleen op een groot vertrouwen. Het duidt ook op onze maatschappelijke plicht om blijvend in te gaan op de stijgende noden en behoeften van onze samenleving. We zijn ervan overtuigd dat de sociale economie een krachtig antwoord kan formuleren op de vraag naar meer levenskwaliteit. Vzw ISIS neemt daarbij het voortouw. Ook het nieuwe regeerakkoord, Vlaanderen , bekrachtigt de stelling dat de lokale diensteneconomie enorme groeipotenties heeft, net als de overtuiging dat de sociale economie en andere terreinen van dienstverlening dichter naar elkaar toe moeten groeien. Onze samenwerking met Familiehulp, OCMW Beringen en OCMW Leuven in het kader van het decreet lokale diensteneconomie, concretiseert deze idee. Voor ons betekent de samenwerking met erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg alleszins een belangrijke stap in de richting van een zorgzame samenleving, waarbij sociale economie en welzijn de handen in mekaar slaan. Dat het geheel meer is dan de som der delen, hebben we ook sterk mogen ervaren in onze samenwerking met vzw De Leuning, een met vzw ISIS vergelijkbare buurt- en nabijheidsdienst. Eerder leidde deze samenwerking al tot de verdere uitbouw van de ISIS-werking in Vlaams-Brabant Oost. In constructieve wederzijdse afspraak werd onlangs overgegaan tot een effectieve fusie, waarbij vzw De Leuning volledig geïntegreerd werd in de werking van vzw ISIS. Behalve dankbaarheid ten aanzien van al onze samenwerkende partners en andere stakeholders, zijn wij ook en vooral onze eigen medewerkers zeer erkentelijk. Zonder hun dagelijkse inzet stonden wij uiteraard niet waar we nu staan. Dankzij hen kan voorliggend jaarverslag de resultaten aanreiken van een jaar hard werken, een jaar vol inspanningen, maar ook een jaar vol hoop en vertrouwen. Met veel trots nodigen we u dan ook uit om mee te stappen in het verhaal van vzw ISIS, een verhaal over kansen, een verhaal over mensen, een verhaal vol warmte. Veel leesplezier! Theo Kelchtermans Voorzitter vzw ISIS Nadja Vananroye Algemeen directeur vzw ISIS 1

4 Sociale meerwaarden als leidraad De levensloop van vzw ISIS Doorheen haar hele levensloop vormden sociale meerwaarden de drijfveer van vzw ISIS. Vzw ISIS is vanuit de militantenwerking van het ACV/ACW regio Halen/Herk-de-Stad/ Lummen ontstaan als antwoord op de toenemende vergrijzing en de hoge vrouwelijke werkloosheidsgraad in Limburg. In maart 1996 kreeg de buurtdienst die in de startperiode volledig op vrijwilligersbasis draaide vaste vorm onder de naam vzw Integratie Senioren In de Samenleving, kortweg vzw ISIS (BS 21 maart 1996). Door de omvangrijke vraag naar aanvullende thuiszorgdiensten op maat van senioren 50-plus, de doelgroep waarop vzw ISIS zich de eerste acht jaren uitsluitend richtte, kende vzw ISIS al snel na de opstart in regio midden-west- Limburg een explosieve groei. Vzw ISIS breidde haar werking uit naar regio Zuid-Limburg (1997), midden-oost-limburg (1998), Noord-Limburg (2000), Vlaams-Brabant Oost (2005) en Vlaams-Brabant West (2008). Het aantal werkzoekenden dat een duurzame job vond bij vzw ISIS, groeide van 29 in 1997 tot 714 in Ook het aantal gepresteerde uren dienstverlening nam toe van uren in 1996 tot ,60 uren in Van bij haar opstart is vzw ISIS steeds innovatief uit de hoek gekomen. Inspelend op nieuwe en onvoldoende ingevulde behoeften, werkte vzw ISIS een toegankelijk en aanvullend dienstverleningsaanbod uit van professioneel maatwerk op basis van diversiteit en matching. Op vlak van tewerkstelling lanceerde vzw ISIS een innovatief arbeidsorganisatieconcept door middel van sociale flexibiliteit, in functie van duurzame activering van kansengroepen. Ook nadat vzw ISIS op 9 mei 2003 door de overheid erkend werd als dienstencheque onderneming, bleef zij trouw aan de niet-commerciële principes van buurt- en nabijheidsdiensten, met respect voor mens en samenleving. Als baanbreker in de sociale economie was het niet verwonderlijk dat vzw ISIS in 2003 stichtend lid was van KBN, de toenmalige Koepel voor Buurt- en Nabijheidsdiensten, nu de Koepel Lokale Diensteneconomie. Datzelfde jaar won vzw ISIS de Federale Prijs voor de Sociale Economie ter waardering van haar participatief arbeidsmodel in functie van de integratie van kansengroepen. In 2006 werd vzw ISIS uitgeroepen tot Ambassadeur van de Sociale Economie en in 2007 werd Nadja Vananroye, algemeen directeur van vzw ISIS, door toenmalig staatssecretaris Els Van Weert bekroond tot Manager Sociale Economie. Op 24 december 2007 werd de afdeling seniorenoppas van vzw ISIS erkend in het kader van het decreet lokale diensten economie. Deze erkenning maakte co-financiering vanuit het beleidsdomein welzijn mogelijk, hetgeen sinds 2008 gerealiseerd wordt via samenwerkingsverbanden met Familiehulp, OCMW Beringen en OCMW Leuven. Op 1 januari 2010 fusioneerde vzw ISIS met vzw De Leuning uit de regio Leuven/Aarschot/Tienen. In constructieve wederzijdse afspraak nam vzw ISIS zowel de activiteiten als het voltallige personeel van vzw De Leuning over. Reeds sinds 2005 werkten beide vzw s nauw samen, wat rechtstreeks leidde tot de verdere uitbouw van de ISIS-werking in Vlaams-Brabant Oost. De missie van vzw De Leuning, in 2001 opgericht als buurt- en nabijheidsdienst voor senioren, was grotendeels vergelijkbaar met deze van vzw ISIS. Door waarden gedreven De missie van vzw ISIS berust op vier pijlers. Het creëren van duurzame tewerkstelling (pijler 1) vormt samen met het bieden van aanvullende dienstverlening (pijler 2) nog steeds dé belangrijkste bestaansreden van vzw ISIS. Zoals het de sociale economie typeert, besteedt vzw ISIS hierbij bijzondere aandacht aan de (her)integratie van personen uit kansengroepen. Werk op maat vormt het sleutelbegrip binnen de sociaal flexibele arbeidsorganisatie van vzw ISIS. Via een participatieve aanpak wil vzw ISIS haar help(st)ers in ruime mate inspraak geven op vlak van inzetbaarheid (jobtime, uurrooster en jobinhoud), waarbij elke help(st)er gerespecteerd wordt in haar/zijn specifieke eigenheid, mogelijkheden en beperkingen. Ook de dienstverlening is gebruikersgericht. Vzw ISIS houdt rekening met de specifieke wensen, mogelijkheden en behoeften van de klant, zonder uitsluiting van minderheden. De diensten die zij aanbiedt, faciliteren de levenskwaliteit, hetgeen door ieder persoonlijk ingevuld wordt. Vzw ISIS tracht met haar laagdrempelig aangeboden diensten op maat, aanvullend te zijn op het reeds bestaande dienst verleningsaanbod. vzw ISIS Jaarverslag

5 In haar tewerkstelling en dienstverlening vertrekt vzw ISIS vanuit een economisch verantwoord organisatiemodel, gericht op een doelmatige inzet van mensen, middelen en expertise. Economisch verantwoord ondernemen (pijler 3) moet ervoor zorgen dat vzw ISIS ook in de toekomst de vooropgestelde sociale meerwaarden kan blijven genereren. Naast een economisch doordacht beleid wil vzw ISIS ook werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiertoe neemt zij behalve economische en sociale ook ecologische overwegingen op geïntegreerde wijze in haar werking op. Bij vzw ISIS geldt het principe: respect voor mens en samenleving, beter voor iedereen! Open Bedrijvendag in het teken van sociale economie Op 4 oktober 2009 nam vzw ISIS deel aan de Open Bedrijvendag die vorig jaar in het teken van de sociale economie stond. Het was voor ISIS een unieke gelegenheid om aan de buitenwereld te tonen dat sociaal ondernemerschap positieve effecten heeft op zowel werknemer als klant, maar ook op de samenleving in haar geheel. Een zeshonderdtal geïnteresseerden, waaronder ook heel wat buurtbewoners, leerden bij een hapje en een tapje de werking, missie en visie van vzw ISIS kennen. Tot slot behoort ook de uitbouw van de sociale economie in het algemeen en de lokale diensteneconomie in het bijzonder (pijler 4) tot de missie van vzw ISIS. Samen met de Koepel Lokale Diensteneconomie voorgezeten door Jan Van Passel, afgevaardigd bestuurder van vzw ISIS is vzw ISIS ervan overtuigd dat het professionaliseren van de lokale diensteneconomie leidt tot duurzame, maatschappelijke winst. Samen met de Koepel Lokale Diensteneconomie doet vzw ISIS aan belangenverdediging, sensibilisatie en beleidsadvisering, waarbij een constructieve dialoog met verschillende maatschappelijke actoren moet leiden tot een volwaardige uitbouw en verankering van de sector. Ook jonge geïnteresseerden kwamen sfeer opsnuiven tijdens de Open Bedrijvendag op 4 oktober 2009, die volledig in het teken van de sociale economie stond. 3

6 Kansen voor iedereen Oog voor kansengroepen Kansen scheppen is vertrouwen geven, uitgaan van mogelijkheden en geloven in de toekomst. Bij vzw ISIS draait alles rond het creëren van kansen op vlak van duurzame tewerkstelling, gekoppeld aan een verantwoorde dienstverlening. Hierbij focust vzw ISIS op die groepen die binnen de werkloosheidscijfers oververtegenwoordigd zijn, de zogenaamde kansengroepen. Kortgeschoolden, 45-plussers, allochtonen, maar ook en vooral werkzoekenden die om redenen van psychische, sociale, lichamelijke, familiale en/of praktische aard minder gemakkelijk inzetbaar zijn in het normaal economisch circuit, krijgen extra aandacht. Van alle help(st)ers die in 2009 bij vzw ISIS waren tewerkgesteld 1 was 97,62% kortgeschoold (maximum niveau HSO). Het aandeel allochtone help(st)ers of help(st)ers van allochtone afkomst bedroeg 22,27%. 28,15% van de help(st)ers was ouder dan vijftig jaar. Meer dan een op vier help(st)ers (26,47%) kampte met fysieke beperkingen. Ook financiële problemen (15,97%), psychische problemen (12,98%) en andere beperkingen kwamen frequent voor. Toch vinden ook werkzoekenden die niet tot de kansengroepen behoren hun weg naar vzw ISIS, zeker in tijden van economische en sociale crisis zoals in Het afgelopen jaar viel nog meer dan voordien op dat zowel de duurzame jobperspectieven alle help(st)ers krijgen een bediendecontract voor onbepaalde duur als het idee van een job op maat, ook voor personen zonder moeilijk inzetbaar profiel belangrijke aantrekkingsfactoren zijn. Laagdrempelige activiteiten en sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden verhogen de kans op duurzame integratie in de arbeidsmarkt. Het creëren van duurzame tewerkstellingskansen gebeurt bij vzw ISIS op basis van een laagdrempelig, stresswerend en participatief arbeidsmodel. Via sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden met uitgebreide regelmogelijkheden voor de help(st)ers, wordt elke job persoonlijk afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de help(st)er, met respect voor haar of zijn leefwereld. Help(st)ers worden specifiek ingezet voor opdrachten waarin zij sterk zijn. Daarbij wordt het evenwicht tussen draaglast en draagkracht bewaakt, waardoor ook stress tot een minimum herleid wordt. De permanente individuele begeleiding die hierbij noodzakelijk is, werd in 2009 nog sterker gedifferentieerd naargelang de persoonlijke nood aan groei. In november 2009 trad algemeen directeur Nadja Vananroye toe tot de raad van bestuur van Sociare, de federatie van werkgevers uit het paritair comité 329 voor de socio-culturele sector. Dit opende de mogelijkheid voor vzw ISIS om het sociaal werkgeverschap met kansen voor kansengroepen te promoten binnen het sectoraal paritair overleg. De idee van een duurzaam en participatief arbeidsmodel in de sociale economie wordt ook uitgedragen door de Koepel Lokale Diensteneconomie waarvan vzw ISIS stichtend lid is. 1 Op 31 december 2009 stelde vzw ISIS in totaal 714 help(st)ers (390,65 VTE) tewerk. vzw ISIS Jaarverslag

7 Kwaliteit zonder uitsluiting Ook in haar dienstverlening wil vzw ISIS optimale kansen bieden op een zo hoog mogelijk niveau van welzijn en comfort. Of het nu gaat om poets- en huishoudhulp of om seniorenoppas, elke dienst wordt afgestemd op de persoonlijke wensen en noden van de klant. Een gebruikersgericht aanbod wordt bij vzw ISIS mogelijk door de grote diversiteit aan competenties en profielen bij de help(st)ers, wat leidt tot een gevarieerde dienstverlening met flexibele afstemmingsmogelijkheden. Net zoals in haar tewerkstellingsconcept, ziet vzw ISIS er in haar dienstverlening op toe dat niemand van het recht op levenskwaliteit uitgesloten wordt. Vzw ISIS staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, levenswijze en inkomen. Personen die uit de boot dreigen te vallen, krijgen daarbij extra aandacht. Zo past vzw ISIS sociale correcties toe, waardoor de dienstverlening toegankelijk blijft voor personen met een laag inkomen. In 2009 voerde de overheid het belastingkrediet in, zodat ook minvermogenden konden genieten van het fiscaal voordeel van dienstencheques. Toch bleef vzw ISIS eventuele tekorten bijpassen voor haar minst begoede klanten. Het afgelopen jaar leverde vzw ISIS extra inspanningen in functie van personen die omwille van een achterstand op vlak van inkomen, huisvesting, opleiding, welzijn en/of maatschappelijke participatie in de kansarmoedesfeer leven. Samen met andere actoren, nam vzw ISIS van februari tot oktober 2009 deel aan het project Thuiszorg zoekt deur voor kansarmen van de Christelijke Mutualiteit Limburg. Via het ontwikkelen en implementeren van een methodiek gericht op maximaal doelgroepbereik, werden actiepunten opgesteld ter verhoging van de kwaliteit van thuiszorg aan kansarme gezinnen. Het project werd gesteund door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en vond een draagvlak bij een groot aantal spelers waaronder behalve vzw ISIS ook Familiehulp, Wit-Gele Kruis, Landelijke Thuiszorg, Listel, RIMO, CAW Sonar, TAO Limburg, verschillende OCMW s onder meer de OCMW s van Genk en Borgloon waar het pilootproject liep en een aantal huisartsen. 5

8 Dienstverlening met een warm hart uren diensten verleend in 2009 De afgelopen tien jaar is het totaal aantal uren dienstverlening bijzonder sterk gestegen. In 2009 leverde vzw ISIS in totaal ,60 uren diensten tegenover ,60 uren in Seniorenoppas waartoe ook nachtoppas, vervoerdiensten en klusjesdiensten worden gerekend nam in 2009 met in totaal gepresteerde uren 15,57% van de totale dienstverlening voor haar rekening. Ondanks de stijgende behoefte aan oppas, ligt dit aantal relatief laag. Vzw ISIS wil het aantal uren seniorenoppas in de toekomst graag verder opdrijven, maar is hiervoor afhankelijk van uitbreidingskansen binnen het decreet lokale diensteneconomie. Poets- en huishoudhulp (84,43%) maakte veruit het grootste deel uit van de totale dienstverlening. Het aandeel huishoudbegeleiding (poetsdiensten buiten beschouwing gelaten) bedroeg 29,60% ten opzichte van het totaal aantal gepresteerde uren, wat opvallend hoog is voor een dienstencheque onderneming. Aantal gepresteerde uren per soort dienstverlening bij vzw ISIS in 2009 Aard van de dienstverlening Aantal gepresteerde uren in 2009 (%) Oppas ,10 (14,82%) Nachtoppas 3.050,00 (0,69%) Vervoerdiensten 8,00 (0,01%) Klusjesdiensten 239,00 (0,05%) Poets ,00 (54,83%) Huishoudbegeleiding ,50 (29,60%) Totaal ,60 (100,00%) In 2009 verleende vzw ISIS uren seniorenoppas. Evolutie van het aantal uren dienstverlening bij vzw ISIS de afgelopen tien jaar , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 0, vzw ISIS Jaarverslag

9 Dienstencheques vanuit een sociale economie gedachte In haar dienstverlening tracht vzw ISIS net dat ietsje meer te bieden. Kwaliteit staat bij vzw ISIS voor het flexibel afstemmen van diensten op maat van de klant. Vzw ISIS werkt hierbij aanvullend op het reeds bestaande dienstverleningsaanbod. Zij doet vooral datgene wat voor klassieke dienstverleners vaak onmogelijk is, zoals bijvoorbeeld diensten leveren in korte blokken, op avonduren, in het weekend of op feestdagen. Ook poets- en huishoudhulp met dienstencheques wordt bij vzw ISIS ingevuld op een wijze die aanvullend is, laagdrempelig, zonder commercieel doel en met respect voor ieders eigenheid. Dit uit zich in het feit dat de help(st)ers al dan niet uit kansengroepen sociaal flexibele arbeidsvoorwaarden genieten. Daarnaast ziet vzw ISIS er in haar dienstverlening op toe dat niemand in de kou blijft staan, ook niet de minder begoede of kansarme klant. Bovendien stemt vzw ISIS haar poets- en huishoudhulp bij ouderen af op hun specifieke noden en behoeften, al vergt dit extra planning en tijd. Alle diensten in het kader van de dienstencheques worden aangeboden vanuit een sociale economie gedachte, ver weg van elke vorm van commercialisering van de zorg. Dienstverlening met een warm hart staat steeds centraal, ongeacht de aard van de dienstverlening of het profiel van de klant. Ook in haar dienstverlening met dienstencheques werkt vzw ISIS laagdrempelig, zonder commercieel doel en met respect voor ieders eigenheid. Dienstverlening met een warm hart staat steeds centraal. leeftijdscategorie 80-plus. Ook bij poets- en huishoudhulp lag de gemiddelde leeftijd van de klant vrij hoog. Bijna drie op vier klanten (72,32%) die poets- en/of huishoudhulp vroegen, waren ouder dan 50 jaar. Een kleine helft (46,28%) van de klanten poets- en huishoudhulp was 70-plus. Profiel van de klanten Op jaarbasis telden de zes ISIS-regio s in totaal klanten in Iets meer dan vier op vijf klanten (85,24%) woonden in Limburg. De twee ISIS-regio s in Vlaams-Brabant pas opgericht in 2005 en 2008 namen in 2009 toch ook al 14,76% van het totaal aantal klanten voor hun rekening. Iets meer dan zes op tien klanten (60,10%) in 2009 waren vrouwen. Bij de seniorenoppas was de verhouding 76,66% vrouwelijke klanten ten opzichte van 32,34% mannelijke klanten. Van alle klanten waren er in 2009 slechts 73 klanten (2,16%) aan wie een sociaal tarief werd toegekend. Het lage percentage sociale correcties is te wijten aan de invoering van het belastingkrediet in 2009, waardoor het fiscaal voordeel van de dienstencheque ook ging gelden voor minder begoede gebruikers. Drie op vier klanten (76,05%) in 2009 waren ouder dan 50 jaar. Van de klanten die beroep deden op seniorenoppas, behoorden meer dan zes op tien klanten (63,07%) tot de Leeftijd van de klanten van vzw ISIS in 2009 Leeftijd Aantal klanten in 2009 Poets- en huishoudhulp Seniorenoppas jaar jaar Totaal (%) jaar , jaar jaar jaar jaar plus Niet geregistreerd ,05 Totaal ,00 1 De niet-geregisteerden werden niet opgenomen in de berekening van de percentages. 7

10 De meeste klanten die in 2009 beroep deden op de seniorenoppas van vzw ISIS, waren matig tot zwaar zorgbehoevend. Vaak was de zorgbehoevendheid een gevolg van dementie of van een CVA (cerebrovasculair accident of beroerte), die leidde tot een sterke afname van zelfstandigheid bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ook psycho-sociale problematieken (depressie, vereenzaming, ) waren sterk kenmerkend voor klanten van senioren oppas. Het toenemend aantal senioren met een psychiatrisch ziektebeeld vraagt al enige tijd bijzondere aandacht. In dit kader ontstond in 2009 op initiatief van OCMW Genk een intensieve wisselwerking tussen vzw ISIS en het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg CGG/LITP Genk. Net omwille van de hogere leeftijd en de zorgbehoevendheid van de gemiddelde klant, is het niet verwonderlijk dat residentiële opname of sterfte bij seniorenoppas de twee belangrijkste redenen vormden van stopzetting van de dienstverlening in Bij poets- en huishoudhulp vormde verminderde nood aan dienstverlening de belangrijkste reden tot stopzetting. Stopzetting wegens ontevredenheid over de dienstverlening kwam slechts sporadisch voor. Vzw ISIS doet er dan ook alles aan om haar diensten op sociaal flexibele wijze af te stemmen op maat van de klant, met respect voor zijn of haar gewoontes en levensstijl. Uit het leven gegrepen Antonio 1, 76 jaar en van Italiaanse afkomst, is sinds jaar en dag klant bij vzw ISIS. Toen zijn vrouw nog leefde, kwam vzw ISIS enkel een handje bijsteken om de woning wekelijks gepoetst te krijgen. Zijn vrouw kon zelf nog de lekkerste Italiaanse maaltijden bereiden, wassen en strijken. Het feit dat Antonio dementerend was, zorgde niet zozeer voor problemen, omdat ze elkaar hadden om op terug te vallen. Door het plotse overlijden van zijn vrouw, werd Antonio s leven echter drastisch door mekaar geschud. Hij vereenzaamde en raakte de goesting in het leven een beetje kwijt. Bovendien begon zijn dementie ernstigere vormen aan te nemen. Op sommige dagen vergat Antonio zelfs te eten of te drinken. reeds lopende poets- en huishoudhulp elke ochtend en elke avond twee uren seniorenoppas aan Antonio. Ook op zon- en feestdagen komt een helpster van vzw ISIS langs. Antonio s zoon vroeg om er s morgens vooral op te letten dat Antonio zich scheert en zijn tanden poetst. Hij kan dit nog allemaal zelfstandig, maar moet ertoe gemotiveerd worden omdat hij geneigd is zich wat te laten gaan. Als de helpster niet zou langskomen, zou Antonio in bed blijven tot zijn zus s middags op bezoek komt. Elke avond komt een helpster Antonio gezelschap houden en begeleiden bij de broodmaaltijd. Zonder iemand in de buurt, zou hij de maaltijd namelijk wel eens durven overslaan. Mijn eetlust is samen met mijn vrouw vertrokken, zegt hij dan. Bovendien is zijn tijdsbesef aan het verwateren. Antonio wordt gestimuleerd om in de mate van het mogelijke zelf de tafel te dekken. Samen met de helpster telt Antonio het aantal schepjes koffie, zodat er niets kan mislopen. Na de maaltijd kijken ze meestal wat televisie. Twee van de vier vaste helpsters van Antonio zijn zelf van Italiaanse afkomst, waardoor ze gezellig samen naar de Italiaanse zender kunnen kijken. Af en toe spelen ze een spelletje kaarten, ook al speelt zijn vergeetachtigheid hem daarbij parten. En als zijn heup het toelaat, gaan ze samen een blokje om wandelen. Antonio pruttelt dan soms wat tegen, maar leeft telkens weer helemaal op als hij eens aan het stappen is. Antonio s zoon vindt dat zijn vader al wat minder weemoedig is sinds de ISIS-helpsters hem gezelschap komen houden. Antonio zelf zegt het niet met zoveel woorden, maar zijn glimlach spreekt zo nu en dan toch boekdelen. Zowel zijn twee jongere zussen als zijn zoon trachten Antonio dagelijks zo goed mogelijk op te vangen. Maar op ochtenden en avonden lukt het hen niet om langs te komen. Om die reden levert vzw ISIS sinds begin 2009 naast de 1 Om begrijpelijke redenen is dit een fictieve naam. vzw ISIS Jaarverslag

11 Tewerkstelling met respect voor ieders eigenheid Duurzame tewerkstelling voor meer dan 700 help(st)ers in 2009 Op 31 december 2009 had vzw ISIS in totaal 714 help(st)ers (390,65 VTE) in dienst 1, waarvan 121 help(st)ers (64,99 VTE) in de afdeling seniorenoppas en 593 (325,66 VTE) help(st)ers bij poets- en huishoudhulp. Aantal help(st)ers bij vzw ISIS op 31/12/2009 Afdeling Aantal help(st)ers in koppen Aantal help(st)ers in VTE Poets- en huishoudhulp ,66 Seniorenoppas ,99 Totaal ,65 Help(st)ers vinden hun weg naar vzw ISIS op verschillende manieren. Op vlak van toeleiding werkt vzw ISIS samen met Jobkanaal, een initiatief van de werkgeversorganisaties Verso, Voka en Unizo. Jobkanaal is een vacaturekanaal met jobaanbiedingen toegankelijk voor werkzoekenden uit kansengroepen. De VDAB maar ook OCMW s en derden maken deze vacatures kenbaar aan hun cliënteel. Ruim een derde van de in 2009 nieuw aangeworven help(st)ers werden toegeleid via de VDAB. Daarnaast kwamen help(st)ers bij vzw ISIS terecht via andere organisaties (mutualiteit, OCMW, ), kennissen, familie, de ISIS-website, werknemers van vzw ISIS en het vacatureaanbod in kranten en weekbladen. Het aantal help(st)ers neemt al sinds de oprichting van vzw ISIS in 1996 jaarlijks onophoudelijk toe. Voor vzw ISIS vormt het groeiend aantal help(st)ers een belangrijke troef. Naast de maatschappelijke impact op de werkloosheid (macroniveau), leidt grootschaligheid binnen de organisatie immers tot optimale mogelijkheden om vraag en aanbod aan elkaar te matchen. Alle help(st)ers bij vzw ISIS werken op basis van een bediendecontract voor onbepaalde duur. Alleen de tewerkstellingsmaatregel waarop de job is gebaseerd, verschilt. Bij iets minder dan één op twee help(st)erscontracten op 31 december 2009 (45,77%), was SINE de financieringsbasis. Bij 15,12% van alle contracten was dat Activa. Ruim een derde van alle help(st)ers (36,62% van het totaal aantal contracten) werd in 2009 tewerkgesteld zonder tewerkstellingssubsidies, omdat de help(st)er buiten de tewerkstellingsmaatregel viel of omdat de financiering afgelopen was. Vzw ISIS probeert ook voor deze help(st)ers duurzame oplossingen te bieden. Contracten van de help(st)ers bij vzw ISIS, opgesplitst naar tewerkstellingsmaatregel 2 Tewerkstellingsmaatregel SINE Activa Gesco Startbaan Werkervaring Zonder tewerkstellingsstatuut Aantal contracten van help(st)ers op 31/12/ Totaal 721 Evolutie van het aantal help(st)ers bij vzw ISIS (jaarlijks op 31 december) Van de 714 help(st)ers op 31/12/2009 waren 16 help(st)ers (2,24%) deeltijds of voltijds in loopbaanonderbreking of thematisch verlof. 2 Het aantal contracten ligt hoger dan het aantal help(st)ers omdat sommige help(st)ers gelijktijdig op basis van meerdere contracten worden tewerkgesteld. 9

12 Bij vzw ISIS werkt slechts een zeer kleine minderheid (1,54%) van de help(st)ers voltijds. In 2009 werkte twee derde van de help(st)ers (65,97%) halftijds (19u per week). De sociale flexibiliteit die de tewerkstelling binnen vzw ISIS typeert en die de haalbaarheid van de tewerkstelling garandeert, komt het best tot zijn recht in een halftijdse betrekking. Jobtime van de help(st)ers bij vzw ISIS Jobtime Minder dan 30% Tussen 30% en 50% Exact 50% (halftijds) Tussen 50% en 75% Exact 75% (3/4) Tussen 75% en 100% Exact 100% (voltijds) Aantal help(st)ers op 31/12/ Totaal 714 Profiel van de help(st)ers Ondanks het feit dat vzw ISIS openstaat voor zowel vrouwelijke als mannelijke medewerkers, zijn het bijna uitsluitend vrouwen die als help(st)er werken. Op 31 december 2009 waren 97,62% van alle help(st)ers vrouwen en telde vzw ISIS in totaal slechts 17 mannelijke helpers. Geslacht van de help(st)ers van vzw ISIS Geslacht Mannelijk Vrouwelijk Aantal help(st)ers op 31/12/2009 (%) 17 (2,38) 697 (97,62) Totaal 714 (100,00) Leeftijd van de help(st)ers van vzw ISIS Leeftijd < 30 jaar 30 tot en met 39 jaar 40 tot en met 49 jaar 50 jaar of ouder Aantal help(st)ers op 31/12/2009 (%) 91 (12,75) 153 (21,43) 269 (37,68) 201 (28,15) Totaal 714 (100,00) Op 31 december 2009 telde vzw ISIS 22,27% help(st)ers met een vreemde nationaliteit of met Belgische natio naliteit van buitenlandse afkomst. Ook nationaliteit en daarbij horend de spreektaal van de help(st)er, vormt vaak een doorslaggevende factor bij de matching van vraag en aanbod. Vooral klanten van buitenlandse afkomst vragen regelmatig naar een help(st)er die hun moedertaal spreekt en/of verstaat. Afkomst van de help(st)ers van vzw ISIS Afkomst Niet-Belgen EU-land Niet-Belgen buiten EU Belgen van buitenlandse afkomst Belgen van Belgische afkomst Aantal help(st)ers op 31/12/2009 (%) 45 (6,30) 11 (1,54) 103 (14,43) 555 (77,73) Totaal 714 (100,00) Bijna alle help(st)ers (97,62%) die op 31 december 2009 bij vzw ISIS werden tewerkgesteld, waren kortgeschoold (maximaal niveau hoger secundair onderwijs). Meer dan zes op tien help(st)ers (62,32%) behaalden maximaal een opleidingsniveau secundair onderwijs lagere cyclus. Opleidingsniveau help(st)ers (op 31/12/2009) Twee op drie help(st)ers (65,83%) waren op 31 december jaar of ouder. Meer dan één op vier help(st)ers (28,15%) behoorde tot de leeftijd 50-plus. Vooral oudere klanten vragen geregeld bewust naar een minder jonge help(st)er seniorenoppas, omdat ze zich daar het best bij voelen Lager onderwijs (LO) Secundair onderwijs lagere cyclus (LSO) Hoger secundair onderwijs (HSO) Hoger onderwijs vzw ISIS Jaarverslag

13 Meer dan twee op drie help(st)ers (69,61%) van vzw ISIS hebben inwonende kinderen. Opvallend is dat bijna één op drie help(st)ers (30,67%) alleenstaand is, de meesten onder hen met inwonende kinderen (21,15%). Gezinssituatie van de help(st)ers van vzw ISIS Gezinssituatie Alleenstaand zonder inwonende kinderen Alleenstaand met inwonende kinderen Gehuwd zonder inwonende kinderen Gehuwd met inwonende kinderen Samenwonend zonder inwonende kinderen Samenwonend met inwonende kinderen Inwonend bij ouders of familie Aantal help(st)ers op 31/12/2009 (%) 68 (9,52) 151 (21,15) 71 (9,94) 281 (39,36) 54 (7,56) 65 (9,10) 24 (3,36) Totaal 714 (100,00) (34,59%) van de help(st)ers die op 31 december 2009 bij vzw ISIS werden tewerkgesteld, moest op vlak van inzetbaarheid rekening worden gehouden met familiale factoren zoals beperkte kinderopvang, echtgenoot die in ploegen werkt, enz. De aandachtspunten verschillen sterk naargelang de afdeling waarin de help(st)er werkt. Help(st)ers met een fysieke beperking vaak gaat het hierbij om ernstige rugklachten worden bijvoorbeeld niet of nauwelijks ingezet voor zware poetsdiensten die fysiek erg inspannend zijn. Om die reden kwam fysieke beperking als aandachtspunt in 2009 frequent voor in de afdeling seniorenoppas (44,63% van alle helpsters binnen seniorenoppas). Het aandeel help(st)ers met financiële problemen (15,97%) lag vrij hoog het afgelopen jaar. Vanuit haar intenties rond armoedebestrijding, worden deze help(st)ers al dan niet in samenspraak met het OCMW begeleid met extra aandacht voor de financiële organisatie van hun dagelijks leven. De inzetbaarheid van help(st)ers uit kansengroepen wordt beïnvloed door heel wat factoren (aandachtspunten). Via een sociaal flexibele arbeidsorganisatie stemt vzw ISIS zowel jobtime, uurrooster als jobinhoud af op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van de help(st)ers. Respect voor ieders eigenheid vormt de rode draad bij deze tewerkstelling op maat. Het meest voorkomende aandachtspunt bij de help(st)ers is een moeilijke combinatie arbeid-gezin. Bij ruim een derde Behalve deze aandachtspunten, kenmerkten ook psychische problemen (12,89%), gebrek aan arbeidsattitude (7,00%), laaggeletterdheid (6,58%) en sociale problemen (6,02%) het profiel van de help(st)er in Terwijl deze factoren op de klassieke arbeidsmarkt vaak als te zeer beperkend worden beschouwd, past vzw ISIS de tewerkstelling in die mate aan dat de job haalbaar en productief wordt, terwijl de help(st)er alle kansen krijgt om zich verder te ontplooien (empowerment). Extra aandachtspunten bij de help(st)ers van vzw ISIS Aantal help(st)ers met extra aandachtspunten (op 31/12/2009 per afdeling) Extra aandachtspunten Poets- en huishoudhulp (% aandeel binnen deze afdeling) Seniorenoppas (% aandeel binnen deze afdeling) Totaal (% aandeel t.o.v. totaal ISIS) Fysieke beperking Mentale handicap Psychische problemen Sociale problemen Financiële problemen Laaggeletterdheid Problemen met de Nederlandse taal Werk en gezin moeilijk combineerbaar Verslavingsproblematiek Gebrek aan arbeidsattitude Woonachtig in achtergestelde wijk 135 (22,77) 16 (2,70) 71 (11,97) 41 (6,91) 102 (17,20) 47 (7,93) 33 (5,56) 229 (38,62) 3 (0,51) 44 (7,42) 9 (1,52) 54 (44,63) 3 (2,48) 21 (17,36) 2 (1,65) 12 (9,92) 0 (0,00) 4 (3,31) 18 (14,88) 2 (1,65) 6 (4,96) 0 (0,00) 189 (26,47) 19 (2,66) 92 (12,89) 43 (6,02) 114 (15,97) 47 (6,58) 37 (5,18) 247 (34,59) 5 (0,70) 50 (7,00) 9 (1,26) 11

14 Sociale economie noodzaakt een sterke omkadering Om een job bij vzw ISIS voor help(st)ers uit kansengroepen blijvend haalbaar te maken, is permanente intensieve begeleiding door de coördinatoren noodzakelijk. De begeleiding is extra arbeidsintensief, omdat de tewerkstelling gebaseerd is op inspraak van de help(st)ers (participatie) en werk op maat. Vraag en aanbod worden aan elkaar gematcht, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke eigenheid van zowel help(st)er als klant. Dit alles noodzaakt een sterk uitgebouwde omkadering. Op 31 december 2009 telde vzw ISIS een omkadering van in totaal 89 personen 1 (82,31 VTE), waarvan 46 personen (45,50 VTE) als coördinator rechtstreeks instonden voor de begeleiding van de 714 help(st)ers (390,65 VTE). Omgerekend betekent dit dat één coördinator in 2009 gemiddeld 15,5 help(st)ers begeleidde of anders uitgedrukt: 1 VTE coördinator stond gemiddeld in voor de begeleiding van 8,6 VTE help(st)ers. Aantal personeelsleden in de omkadering van vzw ISIS Personeelsleden omkadering Leidinggevenden Staf- en administratief medewerkers Coördinatoren Totaal Aantal koppen op 31/12/2009 (VTE) 12 (11,21 VTE) 31 (25,60 VTE) 46 (45,50 VTE) 89 (82,31 VTE) De omkadering is overwegend vrouwelijk (85,39%) en jong, met ruim meer dan de helft twintigers (57,30%). Vooral bij de coördinatoren ligt de gemiddelde leeftijd erg laag; meer dan acht op tien (82,61%) coördinatoren zijn jonger dan dertig jaar. 1 Van de 89 personeelsleden in de omkadering op 31/12/2009 waren 5 personen (5,62%) deeltijds of voltijds in tijdskrediet of thematisch verlof. Geslacht van de personeelsleden in de omkadering van vzw ISIS Geslacht Vrouwelijk Mannelijk Leidinggevenden 7 5 Omkadering op 31/12/ Staf- en administratief medewerkers Coördinatoren 43 3 Totaal (%) 76 (85,39) 13 (14,61) Totaal (100,00) Leeftijd van de personeelsleden in de omkadering van vzw ISIS Leeftijd < 30 jaar jaar jaar 50 jaar Leiding gevenden Omkadering op 31/12/2009 Staf- en administratief medewerkers Coördi natoren Totaal (%) 51 (57,30) 19 (21,35) 14 (15,73) 5 (5,62) Totaal (100,00) Uit het leven gegrepen Het is nooit te laat om te beginnen, onder dit motto solliciteerde Gerda 2 voor de functie van helpster poets- en huishoudhulp bij vzw ISIS. Gerda was toen al 48 jaar en had nooit eerder in haar leven buitenshuis gewerkt, toch niet in t wit. Vijfentwintig jaar lang was Gerda getrouwd met een zelfstandige die goed zijn brood verdiende, totdat hij haar in de steek liet. Als alleenstaande moeder van twee studerende kinderen, kon ze sindsdien maar met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Begin 2009 ging Gerda aan de slag als helpster poets- en huishoudhulp. Het was enorm fel wennen voor haar. Poetsen kon ze wel, maar het omgaan met stiptheid, met in te vullen verwachtingen en met collega s was totaal nieuw voor haar. Vooral het communiceren vond Gerda niet gemakkelijk. Moest ze zich altijd formeel gedragen of mocht ze spontaan babbelen? Kon ze aan iedereen haar verhaal kwijt of moest ze haar levenswandel voor zich houden? En wie kon ze vertrouwen? Het waren vragen die voor Gerda niet zo evident waren, vooral omdat ze altijd al een teruggetrokken en wat angstig type is geweest, zonder sociaal netwerk waar ze haar sociale vaardigheden kon ontplooien. Het liefst van al 2 Om begrijpelijke redenen is dit een fictieve naam. vzw ISIS Jaarverslag

15 poetst Gerda dan ook wanneer er niemand thuis is, dan voelt ze zich het best op haar gemak. Hiermee houdt haar vaste coördinator rekening bij het opstellen van de werkschema s. Ook het feit dat Gerda geen rijbewijs heeft, vormt een permanent aandachtspunt. Gerda mag poetsen bij gezinnen die met de fiets of het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Maar op dinsdag- en donderdagnamiddag wordt ze nooit ingezet. Op die dagen gaat ze steevast naar haar moeder die MS heeft, en die bezoekjes zijn heilig voor haar. Gerda wordt zeer kort opgevolgd door haar coördinator. Veel en lange gesprekken blijven tot nu toe aangewezen om Gerda voldoende zelfvertrouwen te geven. Vooral als Gerda een vervanging moet doen van een collega die ziek is, steekt de angst voor het onbekende de kop weer op. Toch is Gerda op korte tijd al enorm opengebloeid. Ze heeft zelfs met plezier deelgenomen aan de teambuilding activiteit in de zomer. Het doet haar duidelijk goed om op haar eigen ritme wat meer onder de mensen te komen. En het maandelijks vast inkomen is voor Gerda alleszins al een pak van haar hart. Empowerment, sleutel tot duurzaamheid Persoonlijke groei via permanente vorming en begeleiding Duurzame tewerkstelling voor personen uit kansengroepen noodzaakt een sociaal flexibele arbeidsorganisatie, waarbij jobtime, uurrooster en jobinhoud afgestemd worden op de mogelijkheden en beperkingen van elke help(st)er afzonderlijk. Een job op maat staat of valt echter bij de begeleiding die daarbij wordt voorzien. Zonder permanente vorming en intensieve begeleiding, is de blijvende haalbaarheid van een job als help- (st)er voor de meesten onder hen niet gegarandeerd. Vorming en begeleiding gedurende de hele ISIS-loopbaan en niet enkel bij de aanvang daarvan vormen de noodzakelijke hefboom tot empowerment. Vzw ISIS wil haar help(st)ers op elk moment van de tewerkstelling ondersteunen in hun persoonlijk functioneren, hun functioneren in team en in relatie tot de klant. De help(st)ers worden voortdurend aangespoord tot het leveren van een actieve bijdrage in functie van hun professionele en persoonsgerichte ontwikkeling. Het is deze persoonlijke groei die de sleutel vormt tot duurzame tewerkstelling. Net als in het hele arbeidsorganisatieconcept, staan inspraak en participatie centraal in de vorming. De help(st)ers kunnen Vorming en permanente begeleiding op maat bieden de help(st)ers optimale kansen tot persoonlijke groei. voor een groot deel zelf aangeven waaraan ze behoeften hebben. Samen met hen, wordt een traject uitgestippeld dat afgestemd is op hun individuele competenties en noden. Ook de begeleiding, zowel in team als individueel, wordt afgestemd op de persoonlijke behoeften van elke help(st)er. De individuele begeleidingsgesprekken vinden steeds plaats met de vaste coördinator en variëren op vlak van intensiviteit en frequentie naargelang de persoonlijke situatie. 13

16 In 2009 maakten 233 nieuw in dienst gekomen help(st)ers via een collectief vormende introductiecursus kennis met de missie, visie en praktische werking van vzw ISIS. 191 help- (st)ers doorliepen de basiscursus Persoonsgerichte vorming, georganiseerd door Agora. Tijdens hun eerste jaar tewerkstelling worden help(st)ers met deze cursus ingeleid in een aantal vaardigheden zoals zelfzorg, werkorganisatie, communicatie, maar ook voor help(st)ers die met senioren werken thema s zoals dementie. De vorming van de help(st)ers verschilt naargelang de diensten waarvoor de help(st)ers worden ingezet. Zo werden het afgelopen jaar poetscursussen georganiseerd voor 115 (VDAB) en 11 (Groep Intro) help(st)ers poets- en huishoudhulp. Help(st)ers uit deze afdeling volgden ook cursussen strijken (Groep Intro) en koken (VSPW 1 /Groep Intro). De cursus Verplaatsingstechnieken (hef- en tiltechnieken, Wit-Gele Kruis) werd in 2009 in totaal gevolgd door 370 help(st)ers die seniorenoppas of poets- en huishoudhulp aan ouderen leverden. De vorming rond Valpreventie (Rode Kruis) werd in totaal gevolgd door 77 help(st)ers seniorenoppas. Een aantal cursussen in 2009 waren sociaal gericht. Via de cursus Diversiteit (Agora) werden 48 help(st)ers begeleid in het leren omgaan met verschillen/diversiteit bij klanten Tijdens de introductiecursus worden de missie en de visie van vzw ISIS toegelicht door algemeen directeur Nadja Vananroye. en collega s. 35 help(st)ers volgden de cursus Omgaan met senioren (VSPW). Daarnaast organiseerde elke ISIS-regio teambuilding activiteiten ter bevordering van de groepsgeest. Nieuw in 2009 was de vorming voor stagementoren (i.s.m. Agora), waarin 43 help(st)ers voorbereid werden op de specifieke begeleiding van stagiare-help(st)ers. Vorming van de help(st)ers bij vzw ISIS in 2009 Aantal help(st)ers die vorming volgden Vorming Poets- en huishoudhulp Afdeling Seniorenoppas Totaal Introductiecursus Vorming Verplaatsingstechnieken (hef- en tiltechnieken) (Wit-Gele Kruis) Basiscursus Persoonsgerichte vorming (Agora) Cursus Poetsen (VDAB) Cursus Poetsen (Groep Intro) Cursus Strijken (Groep intro) Cursus Koken (Groep intro) 4 4 Cursus Koken (basis of gevorderden) (VSPW) Cursus Omgaan met senioren (VSPW) Cursus Diversiteit (Agora) Vorming Valpreventie (Rode Kruis) Vorming Stagementoren (Agora) Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk. vzw ISIS Jaarverslag

17 Projecten in functie van empowerment Het afgelopen jaar vonden bij vzw ISIS twee projecten plaats waarbij persoonlijke groei de drijfveer vormde. Het thans nog lopende project Werkervaring voor poets- en huishoudhulpen kadert in het nieuw besluit over werkervaring, door de Vlaamse regering goedgekeurd in juli Werkervaringsprojecten staan volledig in het teken van competentieversterking en moeten leiden tot een meer diverse arbeidsmarkt. Help(st)ers die in dienst komen met een werkervaringstatuut, lopen bij vzw ISIS gedurende een jaar mee op de werkvloer en worden op aangepaste wijze opgeleid en begeleid naar een duurzame job. Vzw ISIS wil hiermee tevens de drempel voor een job in het stelsel van de diensten cheques zo laag mogelijk blijven leggen. Van oktober 2008 tot december 2009 liep het project Instroom/Uitstroom in het kader van het Europees Sociaal Fonds. Via dit project rond supported employment, vond een aantal help(st)ers een tijdelijk of definitief antwoord op hun vraag naar jobkansen buiten de sociale economie. Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat individueel en in groep werd uitgewerkt, leerden de help(st)ers hun competenties, aspiraties en groeikansen beter kennen. Deze werden vergeleken met concrete vacatures in de privé sector, in de non-profit en bij overheden. Het project paste in het opzet van vzw ISIS om een algemeen loopbaanbeleid uit te tekenen en op termijn met alle help(st)ers systematisch loopbaangesprekken te voeren. Stimuleren tot leren Persoonlijke groei is niet alleen weggelegd voor de help (st)ers. Als lerende organisatie wil vzw ISIS ook haar staf stimuleren om open te staan voor nieuwe ervaringen en ontwikkelingen. Via een gediversifieerd vormings- en opleidingsaanbod voor de omkadering, werd ook in 2009 gewerkt aan competentieversterking, professionalisering en persoonlijke ontplooiing. De opleidingstrajecten die werden uitgestippeld, waren steeds aangepast aan de specifieke noden van respectievelijk de leidinggevenden, de coördinatoren, de stafmedewerkers en de administratief medewerkers. Zo volgden de coördinatoren intervisie, georganiseerd door Agora, om van gedachten te wisselen over allerhande cases, thema s en methoden. Ook namen zij deel aan de poetscursus van de VDAB, om op die manier de help(st)ers beter te kunnen begeleiden bij de uitvoering van hun job. Zowat alle leidinggevenden en coördinatoren kregen in 2009 aangepaste vorming rond het voeren van functioneringsgesprekken, omdat dit een effectief onderdeel van het coachen van een team vormt. Het directiesecretariaat volgde een cursus time-management. Ook computeropleidingen (Word en Excel) en teambuilding (o.l.v. Agora) stonden op het programma het afgelopen jaar, dit naast tal van studiedagen en colloquia. Specifiek rond sociale economie namen de verantwoordelijken van verschillende diensten en regio s in 2009 deel aan de opleiding Engine of Innovation. Deze opleiding onder impuls van het Fonds ter bevordering van de Sociale Economie, stond in het teken van innovatief management in sociale economie organisaties. Tot slot vatte de verantwoordelijke van één regio de opleiding Management in de Sociale Economie (Universiteit Antwerpen Management School) aan. 15

18 Professionalisering met een menselijk gelaat Investeren in maatwerk(software) Vanuit een economisch verantwoord organisatiemodel, gericht op een doelmatige inzet van mensen, middelen en expertise, wil vzw ISIS investeren in win-winsituaties. Vzw ISIS kiest steevast voor scenario s die het werken efficiënter maken en gelijktijdig leiden tot het genereren van maatschappelijke meerwaarden. Het project Virtueel maatwerk loopt nog tot 31 oktober Verder op het programma staat de concrete implementatie van het zogenaamde D-plan, de interface waarmee de databases voor gezinsdossiers en werknemersgegevens met elkaar verbonden kunnen worden. Via D-plan wil vzw ISIS komen tot een dienstenplanner op maat van zowel help(st)er als klant. De ontwikkeling van maatwerksoftware voor zowel tewerkstelling als dienstverlening in de sociale economie, vormt hiervan een toonvoorbeeld. In 2009 liet vzw ISIS een databank ontwikkelen Juno genaamd in het kader van het project Virtueel maatwerk, gesteund door het Fonds ter bevordering van de Sociale Economie. Het informatiseren van gegevensbeheer en gegevensgebruik, moet in de toekomst leiden tot een nog betere garantie op sociaal flexibel en dus werkbaar werk voor de doelgroepwerknemers van vzw ISIS. De maatwerksoftware ondersteunt zowel het proces van inzetbaarheid van de help(st)ers, als de matching van specifieke help(st)erprofielen aan de individuele behoeften van de klant. De werkgroep IT van vzw ISIS regisseert het volledig informatiseringsproces en voorziet in Juno-opleidingen voor alle gebruikers van de databank. Procesmanagement In 2009 vond ook de effectieve implementatie plaats van een op vzw ISIS toepasbare methodiek voor procesbeheer. Procesgericht werken impliceert dat elke medewerker van de organisatie leert denken in processen. Door taken stapsgewijze te gaan beschrijven, kunnen alle dus ook nieuwe medewerkers snel en eenvoudig terugvinden wie welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft met betrekking tot een bepaalde procedure. Procesmanagement levert de medewerkers houvast en biedt de kans om verbeterpunten in de werking te situeren. Vzw ISIS koos voor de Sensusmethode voor procesmanagement. Een eerste reeks procesbeschrijvingen was eind 2009 reeds on-line toegankelijk voor alle medewerkers van vzw ISIS. In de toekomst zullen alle werkprocessen gebruiksvriendelijk worden uitgetekend. Organisatorische doorontwikkelingen Als lerende organisatie stelt vzw ISIS haar eigen werking voortdurend in vraag en staat zij open voor verandering. Vzw ISIS besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen en doorontwikkelen van de eigen expertise, in wisselwerking met de omgeving waarin zij is ingebed. Met het oog op de toekomst ontwikkelde vzw ISIS maatwerksoftware voor een sociaal flexibele tewerkstelling en dienstverlening, met database opleidingen voor alle gebruikers. Ook in 2009 vonden een aantal organisatorische doorontwikkelingen plaats, telkens met het oog op efficiëntie en kwaliteit. Zo werd intern een volledig functionerings- en evaluatiesysteem opgezet met parallel hieraan een geformaliseerd rapporteringssysteem. Diverse visienota s werden ontwikkeld, waardoor onder meer het studiedagenaanbod voor stafmedewerkers en de afvaardiging in werkgroepen in een professioneel kleedje werden gestoken. Daarnaast werd het begeleidingstraject van de help(st)ers interregionaal in kaart gebracht en verder bijgesteld. Op vlak van externe communicatie maakte vzw ISIS in 2009 een extra budget vrij voor marketing doeleinden, steeds vzw ISIS Jaarverslag

19 vanuit een sociaal economische ingesteldheid. Bekendmakingsacties via weekbladen en seniorengidsen moesten vooral leiden tot een betere kennis van het gedifferentieerd dienstverleningsaanbod. Eveneens in dit kader liet vzw ISIS het afgelopen jaar een roll-up banner voor polyvalente doeleinden ontwerpen, alsook een gevelbanner voor het kantoor van ISIS regio Vlaams-Brabant West. Algemeen directeur Nadja Vananroye bij de nieuwe rollup banner, in 2009 ontworpen ter bekendmaking van het gedifferentieerd dienstverleningsaanbod van vzw ISIS. Veiligheid en geborgenheid Veiligheid een zaak die iedereen aanbelangt Vzw ISIS hecht veel belang aan een veilige, gezonde en fraaie werkomgeving. Zij ziet erop toe dat de geldende wettelijke veiligheidsvoorschriften en codes van goede praktijk worden nageleefd. Via preventieprogramma s en sensibilisatie van alle medewerkers, tracht zij bovendien de prestaties op gebied van veiligheid, preventie en gezondheid daar waar mogelijk nog te verbeteren. Vzw ISIS voorziet structureel de noodzakelijke middelen en tijd om dit alles te realiseren in open communicatie met alle belanghebbenden. Veiligheid en preventie zijn bij vzw ISIS allesbehalve een eenmanszaak. Verschillende organen staan rechtstreeks in voor een veilig, gezond en aangenaam werkklimaat. De interne preventiedienst heeft als opdracht de werkgever, de verantwoordelijken en de werknemers bij te staan in de uitwerking van het veiligheidsbeleid. Zij wordt bijgestaan door een externe preventiedienst, onder meer vertegenwoordigd door een arbeidsgeneesheer die waakt over de gezondheid van alle werknemers van vzw ISIS. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk helpt mee risico s op te sporen en maatregelen te treffen ter verbetering van de veiligheid. Tot slot ziet het leidinggevend personeel erop toe dat alle veiligheidsmaatregelen correct toegepast worden. In 2009 werden heel wat maatregelen genomen om de arbeidsveiligheid te verzekeren of te verbeteren. De aanstelling van een voltijds interne preventie adviseur in augustus 2009, vormde de concrete aanzet tot de uitbouw van een globaal preventie-, veiligheids- en gezondheidsbeleid. De interne preventie adviseur hield zich het afgelopen jaar onder meer bezig met het uitschrijven van procedures n.a.v. de Mexicaanse griep, het invoeren van werkvergunningen voor werken uitgevoerd door derden, het opstellen en verspreiden van veiligheidsinformatiekaarten, het uitschrijven van procedures rond de melding van een arbeidsongeval, enz. Sinds 2009 stond ook het systematisch ter plaatse (meestal bij de klant aan huis) onderzoeken van gebeurde arbeidsongevallen op het programma. Het ongevallencijfer bij vzw ISIS ligt relatief laag. Op een totaal van ,92 gepresteerde arbeidsuren tussen 1 januari en 31 december 2009, werden 0 dodelijke ongevallen en 0 ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid geregistreerd. Het aantal ongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid bedroeg 28 op jaarbasis, waarbij in totaal 319 verloren kalenderdagen werden geteld. Ongevallencijfer bij vzw ISIS in 2009 Onge vallen in 2009 Aantal ongevallen Aantal verloren kalenderdagen n.a.v. ongeval Dodelijke onge vallen Ongevallen Ongevallen met met tijdelijke blijvende arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheid Totaal

20 Een veilige, gezonde en fraaie werkomgeving vormt het uitgangspunt van het preventie-, veiligheidsen gezondheidsbeleid bij vzw ISIS. Iedereen die bij vzw ISIS in dienst treedt, krijgt systematisch de contactgegevens van de vertrouwenspersoon. Het aantal uren arbeidstijd dat aan deze functie besteed wordt, varieert naargelang de noodzaak. De vertrouwenspersoon volgde het afgelopen jaar een basisopleiding m.b.t. de wet van 17 januari 2007 over de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Vertrouwen en welzijn hand in hand In juli 2009 werd binnen vzw ISIS een vertrouwenspersoon aangesteld, voorgedragen door het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De functie van vertrouwenspersoon wordt uitgeoefend door een neutrale stafmedewerker van vzw ISIS die het vertrouwen geniet van zowel de help(st)ers als het stafpersoneel en het management team. In 2009 vond geen enkele formele interventie plaats, de vijf gemelde incidenten van psychosociale aard hadden allen een informeel karakter. Een interventie kan bestaan uit onthaal, advies, bemiddeling of andere. Het uiterst laag aantal meldingen bij vzw ISIS is vooral te verklaren door het feit dat alle help(st)ers persoonlijk worden begeleid door een vaste coördinator. Hoewel het zeker anders kan, is het logisch dat deze directe begeleid(st)er vaak de eerste opvang doet van eventuele klachten of meldingen. Het is alleszins de bedoeling dat alle werknemers optimale kansen krijgen aange boden in functie van een goed gevoel bij het eigen functioneren, het functioneren in team, het functioneren in relatie tot de leidinggevende en voor de help(st)ers tot de klant. vzw ISIS Jaarverslag

Tewerkstelling van vrouwen volgens de beginselen van sociale flexibiliteit

Tewerkstelling van vrouwen volgens de beginselen van sociale flexibiliteit Tewerkstelling van vrouwen volgens de beginselen van sociale flexibiliteit Tine De Vriendt Stafmedewerker vzw ISIS (Integratie van Senioren In de Samenleving) Stafmedewerker vzw KBN (Koepel van Buurt-

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 1

jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 1 jaarverslag 2010 1 Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 Sociale economie, onze drijfveer 4 Dienstverlening IN-Z 2010 in cijfers 11 Tewerkstelling IN-Z 2010 in cijfers 16 Samen sterk 21 Tot slot... 23 Algemene

Nadere informatie

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05)

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) Steden en gemeenten De weerhouden steden en gemeenten hebben een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad (periode 2002-2004)

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Voorwoord 3. I. Vzw isis, baanbreker in de sociale economie 4. II. Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2008 9

Voorwoord 3. I. Vzw isis, baanbreker in de sociale economie 4. II. Ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2008 9 Jaarverslag 2008 Voorwoord 3 I. Vzw isis, baanbreker in de sociale economie 4 1.1. Vzw ISIS van vroeger tot nu 4 1.2. Missie en visie 5 1.2.1. Duurzame tewerkstelling op maat (pijler 1) 5 1.2.2. Aanvullende

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Thuisdiensten. Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) Assist 1 at Home (poetsdienst) Uw maaltijd aan huis 2. De Dinnerclub 3

Thuisdiensten. Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) Assist 1 at Home (poetsdienst) Uw maaltijd aan huis 2. De Dinnerclub 3 Thuisdiensten Assist 1 at Home (poetsdienst) Uw maaltijd aan huis 2 De Dinnerclub 3 Assist at Home ( Poetsdienst aan huis) Interesse? Als klant/gebruiker: Het OCMW Waasmunster biedt zelf geen poetsdienst

Nadere informatie

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen.

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen. Thuishulp vzw Sector: Gezinszorg + kinderzorg Aantal werknemers: 4500 werknemers Contact: Liesbeth Stevens Senior stafmedewerker Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel 02/515 06 16 lies.stevens@socmut.be Thuishulp

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Familiehulp vzw. thuiszorg zoals je t zelf zou doen

Familiehulp vzw. thuiszorg zoals je t zelf zou doen Familiehulp vzw thuiszorg zoals je t zelf zou doen Inhoud 1. Maak kennis met Familiehulp 2. Onze visie 3. Ons aanbod 4. Wie doet wat? Enkele voorbeelden 5. Onze (arbeids)ongevallen. Enkele vaststellingen

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 (107449) Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Toelichting Wijk-werken

Toelichting Wijk-werken Toelichting Wijk-werken Situering Vlaams Regeerakkoord Conceptnota Naar een nieuw stelsel van Tijdelijke werkervaring (30/10/2015) Conceptnota hervorming PWAstelsel (04/03/2016) Decreet Wijk-werken (28/04/2017)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012

De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen. Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 De dienstencheques: kwaliteit door de jaren heen Caroline Van Beveren Brussel - 25 oktober 2012 PWA Dienstencheques Eerste poging om huishoudelijke diensten te integreren in de reguliere arbeidsmarkt Ontstaan

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

TEST VOOR WERKGEVERS

TEST VOOR WERKGEVERS TEST VOOR WERKGEVERS Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid. Sarah Janssens Inspiratiesessie Inzetten op Welzijn, do 11 oktober 2016, Brussel

Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid. Sarah Janssens Inspiratiesessie Inzetten op Welzijn, do 11 oktober 2016, Brussel Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid Sarah Janssens Inspiratiesessie Inzetten op Welzijn, do 11 oktober 2016, Brussel Kennismaking Hoe voelt het om mantelzorger te zijn? Oefening Mantelzorgquiz Vraag

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Het stelsel van de dienstencheques

Het stelsel van de dienstencheques Het stelsel van de dienstencheques Caroline Van Beveren 2 december 2010 Wat zijn dienstencheques? = een betaalmiddel waarmee particulieren een erkende onderneming kunnen betalen voor hulp van huishoudelijke

Nadere informatie

Gerry Thoné, directeur

Gerry Thoné, directeur Gerry Thoné, directeur 1. Geschiedenis 2. Invoering dienstencheques 3. Opdracht (Frank Vandenbroucke) 4. Huidige cijfers 5. Missie 6. Personeelsbestand 7. Groeicapaciteiten 8. Ziekteverzuim 9. Absenteïsmebeleid

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Werkvormm vzw. Containerherstelling

Werkvormm vzw. Containerherstelling Werkvormm vzw Opleiding containerhersteller Containerherstelling 1 Werkvormm is een letterwoord Het staat voor; Werk door Vorming, Opleiding, Re-ïntegratie, resocialisatie, rehabilitatie en zolang het

Nadere informatie

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum

Vrouwencentrum. 20 jaar vrouwencentrum Vrouwencentrum 20 jaar vrouwencentrum Opstart 1991vanuit sociale dienst alleenstaande, gescheiden vrouwen beperkt budget, soms schulden Vragen over opvoeding van hun kinderen, hoederecht, onderhoudsgeld,

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Opleidings- en begeleidingscheques

Opleidings- en begeleidingscheques Opleidings- en begeleidingscheques De Maatregel Om werknemers ertoe aan te zetten een leven lang te leren, draagt de Vlaamse overheid financieel een steentje bij. Sinds september 2003 1 kunnen werknemers

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 3C: HR beleid, wat kan anders Willy Coninx, Veerle Weckx, Leen Peeters Deelnemers: Jaak Vandewaerde (ZOL) Leen Urs (familiehulp) Kirsten

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Peuter Speelpunt Turnhout

Peuter Speelpunt Turnhout Peuter Speelpunt Turnhout Samen spelen kan je leren! -Een plaats voor ontmoeting -Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname -Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

INTERNATIONALE LUCHTHAVEN OOSTENDE-BRUGGE H.R.M. 2013

INTERNATIONALE LUCHTHAVEN OOSTENDE-BRUGGE H.R.M. 2013 PERSONEEL Op 31/12/2013 telden we 121 personeelsleden bij de DAB Luchthaven Oostende. We kennen een daling van 9 personeelsleden ten opzichte van 31/12/2012. In de loop van 2013 werden 4 beveiligingsagenten

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Door ondersteuning mee opvoeden. Opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen

Door ondersteuning mee opvoeden. Opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen Door ondersteuning mee opvoeden Opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen Elke ouder heeft wel eens een moeilijk moment Domo vzw: Start in 1991 Autonome vrijwilligersorganisatie

Nadere informatie

Welzijn zoekt personeel (M/V)

Welzijn zoekt personeel (M/V) Welzijn zoekt personeel (M/V) Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector en vergelijkt deze met de tewerkstellingskenmerken van een ruime Vlaamse steekproef

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk.

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 725 van ELS ROBEYNS datum: 13 mei 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie.

1. Hoeveel dienstenchequebedrijven telt Vlaanderen op dit moment? Graag ook cijfers voor de laatste vijf jaar, per maand en per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstenchequebedrijven - Stand van zaken Door de zesde

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN De vinger aan de pols van de werkgevers (in opdracht van het Vlaams Welzijnsverbond) Jan Verbanck 4 februari 2015 DE WERKGELEGENHEIDSPLANNEN: DOORLICHTING: Copy paste?

Nadere informatie

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Tijdens de zomer van 2016 voerde de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) in samenwerking met de Liberale Mutualiteiten en de VZW s VIEF en

Nadere informatie

Dienstencheques: binnen het jaar een succesverhaal

Dienstencheques: binnen het jaar een succesverhaal Dienstencheques: binnen het jaar een succesverhaal Gevers, A., Van Pelt, A. & Peeters, A. (2005). Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. IDEA Consult. De dienstencheque

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Projecten in de kijker PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg

Projecten in de kijker PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg 2 VDAB-missie We helpen alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Als regisseur scheppen we het inspirerende

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht

Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Notificatie wendbaar werkbaar werk/modernisering arbeidsrecht Na overleg met de groep van 10 legt de Minister van Werk voor het zomerreces (juli 2016) een wetsontwerp aan de ministerraad voor dat bestaat

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie