Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 8"

Transcriptie

1 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 8 Samenvatting door een scholier 3509 woorden 19 juni ,5 24 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Tussen binnen- en buitenzijde van het membraan van de cellen in je lichaam kun je een spanningsverschil meten. Deze spanning heet rustpotentiaal en varieert van 70 tot 100 mv, afhankelijk van het celtype. Het membraan is gepolariseerd door een ongelijke verdeling van geladen deeltjes. Die ongelijke verdeling komt tot stand door een (actief) mechanisme van transporteiwitten in het celmembraan: de natrium-kalium pomp. Zintuig-, zenuw- en spiercellen hebben in hun celmembraan speciale transportpoorten voor Na+ en K+. In rust zijn deze eiwitpoorten gesloten. Prikkeling van het membraan veroorzaakt een vormverandering in de eiwitporten. Het eerste effect van die verandering treedt op bij de Na+-poorten, die in rust vrijwel geen Na+ doorlaten. Doordat Na+ de cel in stroomt, verandert het potentiaalverschil. Wanneer de waarde verlaagt tot 50mV (de drempelwaarde) treedt een massale Na+-verplaasting op. Het membraanpotentiaal komt daarbij boven de 0mV, het membraan is gedepolariseerd. Hierna sluiten de Na+-poorten, terwijl de doorlaatbaarheid voor K+ in het membraan juist toeneemt. Doordat K+ de cel uitstroomt, raakt het membraan weer gerepolariseerd tot de rustwaarde van 70mV. Deze ionen uitstroom heet actiepotentiaal of impuls. Omdat de repolarisatie door de K+-stroom iets te lang aanhoudt, treedt heel even hyperpolarisatie op. Na een impuls zijn er meer Na+-ionen binnen en K+-ionen buiten de cel dan daarvoor. De Na+/K+-pomp herstelt de begin situatie. Niet alleen elektrische prikkels kunnen een impuls veroorzaken. Dat kan ook door chemische- en mechanische prikkels. Wanneer een prikkel niet sterk genoeg is om de drempelwaarde te laten passeren, ontstaat er geen impuls, maar slechts een lokale potentiaalverandering. Dit heet de alles of niets wet. De prikkelsterkte is van invloed op de impulsfrequentie: als een sterkere prikkel wordt toegediend, ontstaat in het neuron een groter aantal actiepotentialen per seconde. Op het moment dat een actiepotentiaal ontstaat, kan de cel niet op een tweede prikkel reageren. Deze periode duurt ongeveer 10-3s. en heet de absolute refractaire periode. Zolang de K+-kanalen nog openstaan verkeerd de cel in de relatief refractaire periode. Gedurende deze tijd kan alleen een heel sterke prikkel een (nieuwe) impuls opwekken. De Na+ die de zenuwcel instroomt, verplaatst zich bijvoorbeeld nog géén millimeter opzij. Toch lijkt het of de ionen zich langs het zenuwcelmembraan verplaatsen. Dat komt door een opeenvolging van gebeurtenissen: 1. (ten gevolge van een prikkel) stroomt Na+ plaatselijk de cel in. Op die plaats wordt het celmembraan gedepolariseerd. 2. In de omgeving van de prikkelplaats heerst nog een rustpotentiaal. Er is dus een spanningsverschil met Pagina 1 van 7

2 de directe omgeving ontstaan. 3. Het spanningsverschil is een elektrische prikkel voor het celmembraan in de omgeving. Ook daar gaan Na+-kanalen open. 4. Wanneer de omgeving van de prikkelplaats de drempelwaarde wordt gepasseerd ontstaat ook daar een impuls. Dit herhaalt zich: de impulswave gaat lopen. Sommige zenuwceluitlopers zijn wel een meter lang. Ze hebben een isolerende myelineschede. Deze bestaat uit cellen van Schwann, die een aantal keren om de uitloper gewikkeld zijn. In het membraan van Schwann-cellen zit een vetachtige stof: myeline. Om de 1 á 2 mm zit er een kleine ruimte tussen de Schwann-cellen: de insnoering van Ranvier. Op zo n punt bevinden zich extra veel Na+- en K+-poorten. In de insnoering ontstaan de depolarisaties. De depolarisatie springt daardoor één insnoering verder. In cellen met myelineschede gaat de geleiding sprongsgewijs. Dit verhoogt de snelheid van impulsgeleiding aanzienlijk. Aan het einde van een axon bevindt zich een synaps. Hier vindt chemische overdracht van impulsen plaats via neurotransmitters. Onder invloed van een impuls komen uit een presynaptische cel neurotransmitters vrij door exocytose. Hoe hoger de impulsfrequentie, des te meer neurotransmitter vrijkomt. Stimuleren van de ene effector gaat gepaard met het remmen van de antagonist. In het zenuwstelsel zijn daartoe twee typen neurotransmitter werkzaam: 1. Stimulerende neurotransmitters: bijvoorbeeld acetycholine en noradrenaline. Ze veroorzaken depolarisatie van het postsynaptisch membraan. 2. Remmende neurotransmitters: bijvoorbeeld de stof GABA (gamma-amino-boterzuur). Deze neurotransmitter veroorzaakt hyperpolarisatie van het postsynaptisch membraan. Iedere zenuwcel maakt slechts één type neurotransmitter. Door de vele contacten met andere zenuwcellen ontstaat er een netwerk van zenuwweefsel. Sommige contacten zullen de impulsfrequentie verhogen (excitatie), andere werken verlagend (inhibitie). Bij een schrikreactie vormen pijnzintuigen samen met zenuwcellen en spieren een reflexboog (bestaat uit zintuigcellen, sensorische- en motorische zenuwcellen). Bij reflexen gaan impulsen altijd via het centrale zenuwstelsel (CZS): het ruggenmerg of de hersenstam. Het CZS bevat de cellichamen van de schakel- en motorische zenuwcellen uit de reflexboog. De aan- en afvoerende delen van het CZS vormen het perifere zenuwstelsel. Wanneer impulsen de hersenschors bereiken, start de bewustwording en kun je iets voelen. Bewustwording treedt niet alleen bij reflexen op. Bij een reflex zijn vele honderden zenuwcellen betrokken, waarvan de uitlopers in bundels bij elkaar liggen. Zo n bundel zenuwceluitlopers omgeven door bindweefsel heet zenuw. Bevat de zenuw uitsluitend uitlopers van motorische of sensorische zenuwcellen, dan heet die zenuw een motorische respectievelijk sensorisch. Een gemengde zenuw bevat uitlopers van beide typen. Zenuw- en hormoonstelsel werken nauw samen. Neuro-endocriene reflexen verlopen via hypothalamus en hypofyse. Het deel van je zenuwstelsel dat je orgaanfuncties regelt is het autonome zenuwstelsel. Die regeling gebeurd buiten je bewuste controle om. Via aparte zenuwen (sympatisch [vooral actief bij inspanning] en parasympatisch [vooral actief in rust]) prikkelen je hersenstam en ruggenmerg de organen voortdurend tot meer of minder activiteit. Je animale zenuwstelsel stuurt je skeletspieren. Een aantal neuronen in je hersenschors reageert op de informatie die vanuit je gezichts- en gehoorcentrum Pagina 2 van 7

3 binnenkomt. Er gaan signalen naar een groep neuronen in de voorhersenen, de basale kernen. Deze activeren de hersenstam en in het ruggenmerg. De boodschap loopt via vele schakelingen door naar bepaalde romp en armspieren. Er is voortdurend terugkoppeling naar de hersenen, zodat de kleine hersenen je spieren kunnen bijsturen. Veel activiteiten doe je via motorprogramma s. Zenuwcellen uit je ruggenmerg sturen bepaalde spieren aan zonder dat je daar bewust van bent. Elk deel van de hersenenschors heeft zijn eigen functie. De impulsen uit je huid hebben een sensorisch centrum in je schors bereikt, dat de informatie verwerkt en vertaalt. Andere centra in de hersenschors prikkelen de spieren van je hand of activeren je beenspieren. Die centra zijn motorisch. De motorische schors is de plaats waar je motorprogramma s start. Sommige motorprogramma s zijn aangeboren. Normaal gesproken staan motorprogramma s onder invloed van regelcentra in de hersenstam. Toch kun je ze via de motorische schors bewust beïnvloeden. In de hersenschors ontstaat dus de bewust wording. Wanneer je schrikt, verdrietig bent of juist blij, zijn in je hersenen centra van het limbische systeem actief. Dit systeem heeft vele verbindingen met de hypothalamus (en hypofyse). Langs deze weg hebben emoties invloed op je lichaam. Als de kringspiertjes in de iris zich samen trekken wordt je pupil kleiner. Het hoornvlies bestaat uit een laagje doorzichtige, levende cellen. Op het grensvlak van lucht en het waterige hoornvlies treedt de lichtbreking op. Dit komt door het verschil in dichtheid. De lichtbreking wordt vergroot doordat het oppervlak van je hoornvlies gebogen is. De taak van je ooglens is ervoor zorgen dat de beelden, onafhankelijk van de afstand van het voorwerp, scherp op je netvlies komen. De ooglens zit met een groot aantal lensbandjes vast aan het straalvormig lichaam. Dat bestaat uit een groot aantal kringspiertjes. Het straalvormig lichaam krijgt een grotere diameter en trekt via de lensbandjes de lens plat. Het resultaat is een scherp beeld. Als de lensbandjes verslappen krijgt je lens door zijn elasticiteit een bolle vorm. De vormverandering van je ooglens bij het scherpstellen heet accommoderen. Je ziet een beeld alleen scherp als het beeld op de gele vlek valt. In de gele vlek bevinden zich uitsluitend lichtgevoelige cellen met een spits uiteinde, de kegeltjes. Naar de zijkanten van het netvlies toe neemt het aantal kegeltjes af. Kegeltjes sturen wanneer ze in rust zijn, een constante stroom van informatie naar je hersenen. Ze bevatten pigment dat bij belichting uiteenvalt. Dit leidt tot een keten van chemische reacties, waardoor ionenkanalen sluiten en de informatiestroom naar de hersenen vermindert. De zintuigcellen in je oog werken precies tegenovergesteld aan je zenuwcellen, die pas informatie doorgeven wanneer ze geprikkeld worden. Voor je hersenen is het verminderen van de informatiestromen toereikend om een gekleurd beeld van je omgeving samen te stellen. Buiten de gele vlek bevat het netvlies miljoenen andere lichtreceptoren, de staafjes. Bij een niet te hoge lichtintensiteit werken zowel de kegeltjes als de staafjes. Staafjes zijn veel gevoeliger voor licht. Wanneer er veel licht is, zijn ze verzadigd. De ionenkanalen zijn dicht. In het schemerdonker wanneer de kegeltjes in rust zijn, reageren staafjes echter wel op de zwakke lichtprikkels. Ze kunnen daarbij geen onderscheid tussen verschillende lichtkleuren maken, maar reageren uitsluitend op lichtintensiteit. Omdat in zwak licht de gele vlek niet actief is, is de scherpte van het beeld weg. De bewerking en analyse van de beelden die je oog binnen komen beginnen al in het netvlies. De staafjes en kegeltjes geven hun impulsen door aan neuronen. In het netvlies zijn dat bipolaire cellen. Op zijn beurt Pagina 3 van 7

4 geeft een bipolaire cel informatie door aan meerdere ganglion cellen. Bovendien zijn er neuronen die dwarsverbindingen leggen. Het menselijk netvlies bevat zo n 125 miljoen staafjes en 7 miljoen kegeltjes. De informatie uit deze zintuigcellen gaat langs 1 miljoen zenuwcel-uitlopers door de oogzenuw naar de hersenen. Uit de aantallen kun je afleiden dat niet elk staafje of kegeltje rechtstreeks verbonden kan zijn met de hersenen. Staafjes en kegeltjes zijn in groepen geschakeld door de miljoenen vertakte zenuwcellen in het netvlies. Zo n geschakelde groep zintuigcellen vormt met de afvoerende zenuwcellen een receptief veld. Van de 130 miljoen mogelijke beeldpunten blijven er door deze schakeling maar 1 miljoen over. Toch is deze opbouw zeker niet nadelig voor de beeldkwaliteit. In het netvlies wordt informatie selectief vernietigd om het contrast van je waarneming te verhogen. Dot is noodzakelijk om de vorm van objecten goed te kunnen waarnemen. Receptieve velden zijn cirkelvormig. De zintuigcellen in het centrum van een veld beïnvloeden bij belichting de doorgifte van impulsen vanuit de buitenring of andersom. Er zijn twee typen ganglioncellen gevonden: aan - en uit -cellen. Receptieve velden zijn er in twee uitvoeringen; aanreceptorvelden met aan-cellen in het centrum en uit-cellen in de buitenring en uit-centrumvelden met de uit-cellen in het centrum en aanceleen in de buitenring. Beide typen receptieve velden komen willekeurig verspreid in gelijke aantallen over het netvlies voor. Via de oogzenuw komen de impulsen in de thalamus, een gebied in de hersenen ter hoogte van de slapen. Vandaar geven neuronen de impulsen door naar de visuele schors in het achterhoofd. De visuele schors bestaat uit een aantal lagen neuronen. Elke laag is gespecialiseerd. Één laag analyseert bijvoorbeeld binnengekomen informatie en probeert verbanden te leggen tussen onderdel van het beeld. Verder is er een laag voor beweging, voor vorm en kleur en voor de contouren van objecten in beweging. Alle lagen werken samen. De visuele schors zendt vervolgens impulsen naar andere gebieden in de hersenen. Die zenuwcellen vergelijken de informatie met al opgeslagen informatie. Als je een lui oog hebt zie je soms nog maar voor 5%. Dat heeft te maken met de kruising van de oogzenuwen in de hersenen. Daarbij gaan uitlopers van de neuronen uit de linkerhelften van beide netvliezen naar één kant en die uit de rechterhelften naar de andere kant van de hersenen. De beelden van een voorwerp rechts van je, gaan dus naar je linker visuele schors en omgekeerd. Sommige uitlopers zoeken in de visuele schors contact met elkaar, andere verbreken hun band juist weer. Na zes jaar is dit proces voltooid, Vaak gaan in de schors de neuronen van één oog de boventoon voeren. Een erg actief oog verdringt zo het andere luie oog. Plak je het dominante oog af, dan kan het andere oog het verloren terrein terugwinnen. Je aandacht bepaalt voor een groot deel welke details je ziet van je omgeving. Je kijkt selectief. In je binnenoor bevindt zich een gangenstelsel: het labyrint. Dat bestaat onder andere uit drie halfcirkelvormige kanalen, gevuld met een vloeistof, de endolymfe. Elk kanaal heeft een verdikt gedeelte. Op de bodem van deze verdikking bevinden zich zintuigcellen met lange zintuigharen (ciliën). Die haren steken in een geleiachtige massa, de cupula, die als een klapdeur in de endolymfe ligt. Bij elke beweging van je hoofd, bewegen de wanden van de kanalen met je hoofd mee. De endolymfe in die kanalen blijft door haar traagheid even stilstaan. Daardoor beweegt de cupula en geven de zintuigcellen impulsen af. Je zintuigen zijn gespecialiseerd in slechts één type prikkel: de adequate prikkel. Een verandering in de stand van je hoofd is de prikkel voor je evenwichtsorganen. Die prikkel moet echter wel voldoende sterkte hebben. Wanneer de cupula beweegt, wordt de prikkeldrempel overschreden waardoor er impulsen door de zenuw gaan. Mensen vertonen verschil in zowel het bereik van de adequate prikkel als in de hoogte van de prikkeldrempel. Je bewaart je evenwicht door het verwerken van informatie uit ogen, spieren en Pagina 4 van 7

5 evenwichtsorganen. Het zijn talloze, tussen de spiervezels gelegen zintuigjes, de spierspoeltjes, die informatie leveren. Spierspoeltjes zijn in rust actief : dan gaat er een constante hoeveelheid impulsen naar de hersenen. Wanneer de spier samentrekt, rekt het spierspoeltje op waardoor de impulsfrequentie toeneemt. Wanner er impulsen lopen naar de spiervezels, gaan ze ook naar de spierspoeltjes. Deze veranderen dan met de spieren mee, zodat ongewenste reflexen uitblijven. Zintuigjes die wel altijd op rek van spieren reageren, zijn de peeslichaampjes. Hoe meer spanning, hoe meer impulsen naar de hersenen gaan. Komt er te veel spanning op een pees, dan treedt een reflex op waardoor de spier verslapt. Dit voorkomt blessures, zoals het scheuren van een pees. Bij elke beweging zijn gewrichten betrokken. De hoek tussen je onder- en bovenbeen wordt gemeten door rekreceptoren uit het kniegewricht. Tijdens het intrekken zijn het telkens andere gewrichtszintuigjes die de buiging van je knie registreren. Hoe sneller de verandering, hoe meer impulsen. Met behulp van deze informatie coördineren je kleine hersenen de bewegingen van spieren en gewrichten. Door inspanning gaat je hart sneller kloppen. De bloeddruk stijgt. Dat neem je waar met een dun membraan in de aortaboog. Een sterkere rek van de wand leidt tot impulsen naar het hartregulatiecentrum in de hersenstam. Deze negatieve terugkoppeling gaat een verdere stijging van het hartritme zoveel mogelijk tegen. Informatie komt binnen via zintuigen. Sommige informatie is op het eerste gezicht niet te plaatsen. Je reuk is een belangrijk zintuig. Geuren die je waarneemt, kunnen zo sterk werken dat ze weggezakte herinneringen weer oproepen. Verwar je reukzintuig niet met je smaakzintuig. Een belangrijk deel van wat je denkt te proeven betreft waarnemingen van vluchtige stoffen via de neus. Vandaar dat je minder smaak hebt als je neus verstopt is. Geur is ook een belangrijke factor in de communicatie tussen mensen. Meestal ben je je daar niet van bewust. Onder je oksels, rond je tepels en in de schaamstreek heeft je huid speciale geurklieren. Hiermee produceer je feromonen. Deze stoffen zijn signalen voor soortgenoten. Geurstoffen, waaronder feromonen, lossen op in het vocht van het neusslijmvlies en prikkelen de daar aanwezige reukzintuigcellen. Via de reukzenuw gaat de informatie naar het reukcentrum in de hersenen. Onderaan het neustussenschot zitten gespecialiseerde cellen. Dit deel, het vomeronasale orgaan, heeft een andere verbinding met de hersenen dan de overige reukzintuigcellen. Waarnemen doe je met je huid. Die bevat exteroreceptoren. Betasten gaat het beste met je lippen, want die bevatten de meeste tastzintuigcellen. Ze zitten overal in je huid, maar niet overal dicht op elkaar. Lippen hebben bovendien een dunne opperhuid, waardoor die tastcellen dicht aan het oppervlak liggen. Verspreid in de huid heb je ook thermoreceptoren. Dat zijn warmte- en koudezintuigcellen. In je elleboog zitten veel warmtezintuigcellen. Het combineren van opgeslagen informatie (geheugen) met nieuwe informatie uit de zintuigen schept iets nieuws. De manier waarop je deze informatie verwerkt: analytisch, creatief of chaotisch, hangt af van je erfelijke aanleg. Ergens in dat proces zit een stap die je als intuïtie kunt omschrijven. Het resultaat van het verwerkingsproces dringt door tot je bewustzijn. Zwarte beren blijven s winters 5 maanden achter elkaar in hun hol. De vrouwtjes krijgen jongen die ze zogen en verzorgen. Vijf maanden lang eten ze niets. Ze drinken ook niets en scheiden ook geen urine uit. Voor ze in hun hol kruipen, bouwen ze een dikke vetlaag op. Als ze er zuinig mee omgaan, geeft dit vet voor de hele winter genoeg energie. De beren bewegen zo weinig mogelijk en brengen een groot deel van Pagina 5 van 7

6 hun tijd soezend door (winterrust). Van eiwitten kan een beer echter net zomin als een mens grote voorraden. Hoewel beren eiwitten afbreken, zijn ze na vijf maanden niet verzwakt. Het ureum dat bij de afbraak ontstaat en in urine terechtkomt, wordt met urine en al weer uit de blaas in het bloed geresorbeerd. Daarna splitst de beer het ureum en maakt daaruit alle benodigde aminozuren voor nieuwe eiwitten. Reuzenpanda s eten bijna alleen maar bamboescheuten. Ze zijn oorspronkelijk vleeseters, hebben dus zo n gebit en darmkanaal. Daarom eten ze meer. Panda s in wild nauwelijks vetlaag. Een walvis gebruikt zelfs z n tong om de temperatuur van z n lichaam constant te houden. Wanneer de walvis zijn mond opendoet om (koud) water met voedsel te happen, koelt het warme bloed in z n tong sterk af. Dat bloed stroom niet gewoon terug naar centrale deel ven het lichaam, maar passeert een speciaal wondernetwerk. Hierin ontvangt het koud geworden bloed uit de tong warmte vanuit het slagaderlijk bloed. Dit heeft twee voordelen: - het bloed in de tong wordt weer warm en heeft daardoor weinig invloed op de kerntemperatuur, - het slagaderlijkbloed staat z n warmte af ten behoeve van de kerntemperatuur en verliest het niet aan het koude zeewater. Eenzelfde tegenstroomprincipe gebruiken walvissen in zwempoten en staartvin. Bovendien kan een walvis de hoeveelheid bloed die langs huid stroomt aanpassen via verandering van de diameter van de huidslagadertjes. Sommige kleine zoogdieren verlagen hun lichaamstemperatuur wanneer de omgevingstemperatuur sterk daalt. Hun bloed bevriest niet, waarschijnlijk doordat het diertje van tevoren alle deeltjes die als startpunt voor ijsvorming kunnen dienen uit z n bloed. Ook heeft hij bruin vet. Bruin vet komt voor bij pasgeboren zoogdieren en in dieren die in winterslaap kunnen gaan. Bruin vet wordt niet stijf en onbruikbaar bij 3 ºC door het hoge gehalte aan onverzadigde vetzuren. De cellen met het bruine vet bevatten veel mitochondriën met ontkoppelingseiwitten. Deze buigen de energiestroom om van ATP- naar warmteproductie. Endotherm betekent dat er inwendige warmteproductie plaats vindt waarmee zoogdieren en vogels een constante lichaamstemperatuur handhaven, gewoonlijk hoger dan de omgeving. Ectotherm betekent dat warmte voor de lichaamstemperatuur van een dier van buitenaf komt. Er bestaan ectotherme organismen die actief kunnen zijn in een erg breed temperatuurgebied door het bezit van isozymen zijn verschillende enzymen die dezelfde reactie katalyseren. Voor dieren met longen is ademhalen onder water onmogelijk. Om twee uur te kunnen duiken is een zuurstofvoorraad voor twee uur nodig. Een extra grote longen zijn voor dit doel niet geschikt vanwege het inklapgevaar, zeker als het om erg diep duiken gaat. Het longvolume van langduikers zoals walvissen en zee-olifanten, is in verhouding maar de helft van die van landzoogdieren van dezelfde grootte. Langduikers hebben per kilo lichaamsgewicht twee keer zoveel bloed als niet-duikers. De rode bloedcellen bevatten meer hemoglobine (Hb) dat daarbij een grotere zuurstof bindende capaciteit heeft dan bij nietduikers. De spieren van duikers zijn donker rood, soms zwart. Ze bevatten veel myoglobine (Mb), een aan Hb verwante zuurstofbindend eiwit. Mb heeft een grote affiniteit voor zuurstof. Hierdoor diffundeert zuurstof heel gemakkelijk uit het bloed naar de spieren. Door de hierboven beschreven voorzieningen slaan langduikers per liter bloed twee keer zoveel zuurstof op als niet-duikers. Toch verklaren deze aanpassingen niet helemaal de duikprestaties van langduikers. Hun geheim is dat ze tijdens het duiken Pagina 6 van 7

7 zuinig met zuurstof omspringen. De volgende acties leveren zuurstofbesparing op: - ze doorbloeden alleen die organen die niet zonder bloed kunnen; - ze verlagen hun hartfrequentie; - in hun spieren teren ze op de zuurstof uit het Mb. Na een kwartier is die zuurstof op. Voor hun energieleverantie schakelen de spieren over op een chemisch proces waarbij geen zuurstof nodig is. Het hierbij gevormde melkzuur wordt later, na de duik, met behulp van zuurstof omgezet. De hersteltijd na zo n topprestatie is lang: voor een duik van 45 minuten ruim100 minuten. Op grote hoogten is de lucht ijler dan op zeeniveau. Door specifieke aanpassingen valt er met zuurstoftekort (hypoxie) te leven. De rode bloedcellen van alpaca s (hoogtedieren) zijn klein, ovaal van vorm (en niet biconcaaf) en bevatten meer hemoglobine dan die van andere zoogdieren. Bovendien heeft dit hemoglobine een grotere affiniteit voor zuurstof dan dat van andere zoogdieren. Een hoogtedier kan hierdoor op zijn hoeveelheid bloed bezuinigen. De hoge bloeddruk bij giraffen wordt opgevangen door een tegendruk van dikke vaatwanden, een dikke, stugge huid en hersenvloeistof. Alleen in hun bouw aangepaste dieren overleven het op grote diepten. Zo is de borstkas van diepduikers niet in te drukken; de longen wel. Het aantal verbindingen tussen longen en borstkas is bij diepduikers veel kleiner dan bij andere zoogdieren. De longen klappen tijdens het duiken dicht en de aanwezige lucht wordt in de sterkere delen van de luchtwegen geperst, waar rode bloedcellen geen zuurstof opnemen. Wanneer de longen dichtklappen, ontstaat er in de borstkas geen vacuüm doordat het duikende dier zijn grote bloedvaten bij de longen vol pompt met bloed. Deze bloedzakken vullen de vrijgekomen ruimte en leveren tegendruk. Pagina 7 van 7

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest.

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest. Biologie SE4 Hoofdstuk 14 Paragraaf 1 Het zenuwstelsel kent twee delen: 1. Het centraal zenuwstelsel bevindt zich in het centrum van het lichaam en bestaat uit de neuronen van de hersenen en het ruggenmerg

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Hoofdstuk 14 Zenuwstelsel Samenvatting door Elin 1218 woorden 9 april 2018 7,9 8 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Hoofdstuk 14 14.1 * Het zenuwstelsel bestaat

Nadere informatie

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen.

De hersenen, het ruggenmerg en hun bloedvaten worden beschermd door drie vliezen. Samenvatting door R. 1795 woorden 30 maart 2016 6,7 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting hoofdstuk 14 zenuwstelsel 14.1 centraal zenuwstelsel het zenuwstelsel bestaat uit

Nadere informatie

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel

Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting Biologie hoofdstuk 14 - zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 1962 woorden 5 oktober 2016 7,1 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie hoofdstuk 14 Zenuwstelsel 14.1 Centraal

Nadere informatie

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes

Samenspel. Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes HFST 17 Samenspel Samenspel 17.1 Een ogenblik Anatomie oog, lenzen, gele vlek, kegels / staafje 17.2 behind blue eyes Hersenen, ganglioncellen, bipolairecellen, zichtbaar licht 17.3 Zie je wat je ziet?

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18

Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18 Samenvatting Biologie Biologie samenvatting H17 + H18 Samenvatting door A. 3929 woorden 22 juni 2013 5,7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 17.1 Een ogenblik De pupilgrootte bepaalt de hoeveelheid

Nadere informatie

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel 14.1 Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaat uit 2 delen: - centraal zenuwstelsel

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3 Zintuigen 1 INLEIDING Zintuigcellen Reuk-, smaak- en PH-sensoren Smaakzintuig Warmte- en koudesensoren Tast-, druk- en pijnsensoren Fotosensoren 2 ZINTUIGEN VORMEN DE VERBINDING

Nadere informatie

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming

Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM - AAHA Docent: A. Sewsahai Thema: Zintuigelijke waarneming De student moet de verschillende typen

Nadere informatie

Zintuigelijke waarneming

Zintuigelijke waarneming Zintuigelijke waarneming Biologie Havo klasse 5 HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Docent: A. Sewsahai Doelstellingen De student moet de verschillende typen zintuigen kunnen opnoemen

Nadere informatie

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige

Waarneming zintuig adequate prikkel fysiek of chemisch zien oog licht fysiek ruiken neus gasvormige Paragraaf 7.1 prikkel Signalen die een zintuigcel uit de omgeving opvangt actiepotentiaal Verschil in elektrische lading over de membraan van een zenuwcel op het moment van een impuls adequate prikkel

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel overzicht. Perifeer zenuwstelsel AFI1. Zenuwstelsel 1 Anatomie / fysiologie Zenuwstelsel 1 FHV2009 / Cxx56 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 1 1 Zenuwstelsel overzicht Encephalon = hersenen Spinalis = wervelkolom Medulla = merg perifeer centraal

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel

Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting Biologie Zenuwstelsel Samenvatting door een scholier 2341 woorden 5 februari 2009 6,5 30 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Samenvatting Biologie 1 Inleiding Zintuigen

Nadere informatie

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch

Onwillekurig of Autonoom Ingedeeld in parasympatisch en orthosympatisch Paragraaf 8.1 en 8.2 perifere zenuwstelsel Uitlopers van zenuwcellen buiten de hersenen en het ruggenmerg centrale zenuwstelsel Zenuwcellen en uitlopers in hersenen en ruggenmerg autonome zenuwstelsel

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H14 Reageren

Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting Biologie H14 Reageren Samenvatting door Jacomijn 1512 woorden 20 maart 2018 7 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting biologie H14 Reageren 14.1 Samenwerkende organen Spieren:

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door een scholier 1351 woorden 5 februari 2006 6, 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H 13 In skeletspieren is het spierweefsel verdeeld

Nadere informatie

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam.

H2 Bouw en functie. Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. Soorten zenuw cellen Neuronen H2 Bouw en functie Alle neuronen hebben net als gewone cellen een gewone cellichaam. De informatie stroom kan maar in een richting vloeien, van dendriet naar het axon. Dendrieten

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en Leren

Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting NLT Hersenen en Leren Samenvatting door een scholier 2525 woorden 18 januari 2010 6,4 82 keer beoordeeld Vak NLT Samenvatting NLT Hersenen en Leren Basisblokken 3, 4 en 5 3. Basisblok: bouw

Nadere informatie

Lens plat of lens bol?

Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? Lens plat of lens bol? In de verte kijken: plat Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Spannen kringspieren of radiale spieren in iris? Van donker naar licht: pupil wordt

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting Biologie Hoofdstuk 3: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren Samenvatting door een scholier 2452 woorden 7 mei 2012 6,9 51 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Paragraaf 1

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling

Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting door P. 1319 woorden 20 maart 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting Regeling SE2 Het zenuwstelsel Het zenuwstelsel

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 30 mei 2017

4 keer beoordeeld 30 mei 2017 8 Samenvatting door een scholier 1301 woorden 4 keer beoordeeld 30 mei 2017 Vak Biologie Methode Biologie voor jou H6 Waarneming, regeling en gedrag Zintuigen in het algemeen zintuig orgaan dat reageert

Nadere informatie

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010

vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 vwo zintuigen, zenuwen en spieren 2010 Integratie In onderstaande afbeelding is schematisch de regulatie van een aantal animale en vegetatieve functies bij de mens weergegeven. Al deze functies spelen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 4:

Samenvatting Biologie Thema 4: Samenvatting door L. 717 woorden 19 juni 2013 4,8 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting Biologie Thema 4: Zintuig Ligging Prikkel Waarneming Gezichts~ In de ogen Licht Zien

Nadere informatie

6,5. Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober keer beoordeeld

6,5. Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2017 woorden 28 oktober 2013 6,5 62 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 3.1 ''Prikkels'' Met je huid kom je iets te weten over je omgeving. Als je iets aanraakt (

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni 2011 6,7 3 keer beoordeeld Vak Biologie Les 1. - Organen zorgen bijvoorbeeld voor je bloedsomloop, spijsvertering en uitscheiding. - Onder alle omstandigheden

Nadere informatie

- Prikkels worden opgevangen - Prikkels worden omgezet in impulsen (elektrische stroomstootjes)

- Prikkels worden opgevangen - Prikkels worden omgezet in impulsen (elektrische stroomstootjes) Samenvatting Thema 7: Zintuiglijke waarneming Basisstof 1 Prikkel: invloed van buitenaf (milieu) op een organisme Adequate prikkel: de prikkel die geschikt is voor een bepaald zintuig: - Lichtprikkels

Nadere informatie

Waarneming en regeling. Basisstof 6

Waarneming en regeling. Basisstof 6 Waarneming en regeling Basisstof 6 Van prikkel naar impuls Receptoren zijn gewoonlijk erg gevoelig. Hele zwakke prikkels worden al waargenomen, maar dat moet wel de eigen, adequate prikkel van die cel

Nadere informatie

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11 1. Bij honden is het allel voor donkerbruine haarkleur (E) dominant over het allel voor witte haarkleur (e). Het allel voor kort haar (F) is dominant over het allel voor lang haar (f). Een aantal malen

Nadere informatie

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Module: Pacemaker in het brein - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74820 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting door Binc 2141 woorden 16 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie B1: Reageren op je omgeving Reageren op je omgeving doe je met Zintuigen,

Nadere informatie

Fysiologie / zenuwstelsel

Fysiologie / zenuwstelsel Fysiologie / zenuwstelsel Zenuwcel/neuron. 5 1. Korte uitlopers dendrieten 2. Lange uitloper neuriet of axon 3. Myelineschede/schede van Schwann 4. Motorische eindplaat of synaps 5. Kern of nucleus Zenuwcel/neuron.

Nadere informatie

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie.

3 keer beoordeeld 15 maart Regelkring van de lichaamstemperatuur is homeostase. Homeostase is een voorbeeld van zelfregulatie. 7 Boekverslag door H. 1590 woorden 3 keer beoordeeld 15 maart 2016 Vak Biologie Methode Biologie voor jou Biologie Thema 6 Bassisstof 1 Regelkringen en homeostase Een sensor à Normwaarde: De afgestelde

Nadere informatie

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c.

2. Van welke van de onderstaande factoren is de hartslagfrequentie NIET afhankelijk? a. de wil b. lichamelijke activiteiten c. Take-home toets Thema 4.6 Anatomie en fysiologie van het centrale en perifere zenuwstelsel 1. Door activiteiten van de nervus vagus wordt a. de hartslagfrequentie verhoogd b. de hartslagfrequentie verlaagd

Nadere informatie

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL

WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL WERKING VAN HET ZENUWSTELSEL Om de werking van psychopharmaca, de pharmaca die op onze hersenen inwerken en daarmee onze geest beïnvloeden, te begrijpen is enig inzicht in de werking en de bouw van hersenen

Nadere informatie

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3

Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting NLT Hersenen en leren H2 en H3 Samenvatting door L. 2204 woorden 11 januari 2017 4,7 7 keer beoordeeld Vak NLT NLT Hersenen en Leren Neuronen en gliacellen Neuronen: neuronen zijn cellen die

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag 6.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling

Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling Samenvatting Biologie voor Jou 2A Thema 4 Waarnemen en regeling 4.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen samen =

Nadere informatie

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Biologie samenvatting H6. Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is. Samenvatting door Estel 2738 woorden 16 december 2017 6,6 15 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting H6 Let op: ik weet niet of deze samenvatting helemaal goed is.

Nadere informatie

6.1. Boekverslag door F woorden 29 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Opdracht: 1

6.1. Boekverslag door F woorden 29 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Opdracht: 1 Boekverslag door F. 1422 woorden 29 juni 2004 6.1 303 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Opdracht: 1 1. Een zintuig is een orgaan dat reageert op prikkels uit het milieu. 2. Een prikkel

Nadere informatie

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling

Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Examen Voorbereiding Waarneming Regeling Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 6 Waarneming en Regeling Begrippenlijst: Begrip Normwaarde Negatieve terugkoppeling Positieve terugkoppeling Homeostase

Nadere informatie

V5 Begrippenlijst Hormonen

V5 Begrippenlijst Hormonen V5 Begrippenlijst Hormonen ADH Hormoon dat de terugresorptie van water in de nierkanaaltjes stimuleert. adrenaline Hormoon dat door het bijniermerg wordt afgescheiden. Adrenaline wordt ook door zenuwvezels

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting door een scholier 1440 woorden 27 juni 2007 6 17 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie 5.1 + 5.2 We hebben een zenuwstelsel. Door impulsen,elektrisch,snel,kortdurend,via

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan THEMA 4 REGELING EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 3 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Scan In een Engelse folder staat informatie over een bepaald apparaat. Hiermee kan het centrale zenuwstelsel onderzocht

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren

Samenvatting Biologie Havo 5. Nectar. Hoofdstuk 14 Reageren Samenvatting door Jasmijn 3377 woorden 15 maart 2018 7,2 9 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting Biologie Havo 5 Nectar Hoofdstuk 14 Reageren Paragraaf 14.1 samenwerkende organen -Spieren

Nadere informatie

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden?

2 Hoe zal bij het onderzoek naar een geschikte medicatie tegen bepaalde hersenaandoeningen hiermee rekening gehouden moeten worden? Examentrainer Vragen De bloed-hersenbarrière Hersenziekten zijn in het algemeen lastig te behandelen met medicijnen. Dit komt doordat het grootste deel van het bloedvatenstelsel in de hersenen heel erg

Nadere informatie

Carol Dweck en andere knappe koppen

Carol Dweck en andere knappe koppen Carol Dweck en andere knappe koppen in de (plus)klas 2011 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com 2 http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/ theorie/heller/ 3 http://www.youtube.com/watch?v=dg5lamqotok

Nadere informatie

Samenvatting project natuur zintuigen

Samenvatting project natuur zintuigen Samenvatting project natuur zintuigen Let op: De plaatjes hoef je niet te leren! Samenvatting van de huid Hoe voel je? In je huid zitten drukreceptoren die gestimuleerd worden door jouw vinger. Ze sturen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv 1

Noordhoff Uitgevers bv 1 Inhoudsopgave 5 e editie Nectar 5 havo 9 Erfelijkheid Start Liefde gaat door de neus 9.1 Jouw waarneembare eigenschappen 9.2 Stamboomonderzoek 9.3 Overerving in de familie Toepassen Variatie onder de paprika

Nadere informatie

ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES

ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES ZINTUIGEN: GEVOELIGE ANTENNES 1 K u n je a l l e s w a a r n e m e n? Met behulp van je zintuigen heb je steeds contact met je omgeving Hoe zou het zijn zonder zintuigen? Zelfs als je maar één zintuig

Nadere informatie

Les 18 Zenuwstelsel 1

Les 18 Zenuwstelsel 1 Les 18 Zenuwstelsel 1 Zenuwweefsel, neuron, depolarisatie, neurotransmitters, CZS, vegatatief, sensorisch, motorisch ANZN 1e leerjaar - Les 18 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zenuwweefsel Cellen met

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1. Het zenuwstelsel GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 1 Het zenuwstelsel 1 INLEIDING Zenuwstelsel Bouw en ligging van het zenuwstelsel Het centrale zenuwstelsel Het perifere zenuwstelsel Werking van het zenuwstelsel Het willekeurige

Nadere informatie

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat?

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Zenuwstelsel a3 Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Bewustwording 1 Wanneer wordt een mens zich bewust van prikkels? A Als de prikkels worden omgezet in impulsen.

Nadere informatie

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68.

Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel. Figuur 3.7 boek p. 68. 1 Elke gedachte/ gevoel/ actie komt op de één of andere manier door het zenuwstelsel. Ze kunnen niet voorkomen zonder het zenuwstelsel. is een complexe combinatie van cellen (functie: zorgen dat organismen

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn.

Normwaarde = is een waarde die je af leest, zoals bij de thermostaat, zie je 19 graden staan dan is dat de normwaarde. Zo warm moet het zijn. Boekverslag door E. 1602 woorden 17 maart 2014 6.8 55 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting paragraaf 1 Een regelkring = is een kring van meerdere apparaten die samen

Nadere informatie

B Accommodatie van de ooglens

B Accommodatie van de ooglens DEEL DEEL DEEL B Accommodatie van de ooglens Een normaal oog is zo gebouwd dat het in rusttoestand een beeld van een ver gelegen voorwerp juist op het netvlies vormt. De voorwerpen die je waarneemt, staan

Nadere informatie

Zonder zintuigen weet je niet wat er om je heen gebeurt. Daarom gebruik je oren, je ogen, je neus, je huid en je tong.

Zonder zintuigen weet je niet wat er om je heen gebeurt. Daarom gebruik je oren, je ogen, je neus, je huid en je tong. Naam: DE ZINTUIGEN OOG, NEUS EN MOND Zintuigen. Doe je ogen eens dicht. Doe eens oordopjes in je oren. Weet je nu nog wel waar je bent? Ben je binnen of buiten? Schijnt de zon? Of regent het? Dat kun je

Nadere informatie

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk door R. 1428 woorden 20 februari 2013 7,2 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Voorwoord Wij hebben

Nadere informatie

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen

Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase Dynamisch evenwicht Homeostatische regelkringen Thema 5 Regeling en waarneming Doelstelling 1 Homeostase bij de mens Homeostase : het min of meer constant houden van de omstandigheden (het interne milieu) in een organisme door middel van regelkringen

Nadere informatie

1. De Nernst potentiaal vertegenwoordigt een evenwichtssituatie in de zenuwcel. Welk statement beschrijft deze situatie het beste? 1: De elektrische en de diffusiekrachten houden elkaar precies in evenwicht.

Nadere informatie

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase

6.6. Boekverslag door D woorden 26 juni keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie thema 5, Homeostase Boekverslag door D. 2035 woorden 26 juni 2011 6.6 69 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie thema 5, Homeostase 1. Elke cel van je lichaam is omgeven door weefselvloeistof. Weefsel

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase

6,4. Samenvatting door N woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie voor jou. Biologie H5 Homeostase Samenvatting door N. 1886 woorden 6 november 2010 6,4 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie H5 Homeostase Paragraaf 1 Interne milieu: weefselvloeistof samen met bloedplasma

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 1 biologie CSE GL en TL Deze bijlage bevat informatie. GT-0191-a-16-1-b Dolfijnen Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 40 tot en met 53. Bij het

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9, Besturing Samenvatting door een scholier 1717 woorden 20 oktober 2007 6,3 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie ViaDELTA Samenvatting Biologie H9: Besturing -----------

Nadere informatie

We kunnen het zenuwstelsel daarom onderverdelen in de controlekamer: het centrale zenuwstelsel en informatiewegen: het perifere zenuwstelsel.

We kunnen het zenuwstelsel daarom onderverdelen in de controlekamer: het centrale zenuwstelsel en informatiewegen: het perifere zenuwstelsel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Het zenuwstelsel De hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen in je lichaam vormen samen het zenuwstelsel.

Nadere informatie

Herhalingsles Het lichaam. Ademhaling. Benoem de aangeduide delen op onderstaande tekeningen aan.

Herhalingsles Het lichaam. Ademhaling. Benoem de aangeduide delen op onderstaande tekeningen aan. Herhalingsles Het lichaam Ademhaling Benoem de aangeduide delen op onderstaande tekeningen aan. Als we ademen, stroomt er lucht binnen in ons lichaam. Welke weg legt deze lucht af? Vul het schema aan.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting door R. 858 woorden 19 juni 2014 7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/004 Handboek: Biogenie 3.2 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 2u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door Amber 3849 woorden 22 april 2018 9,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Hoofdstuk 13 13.1 Hormoonklieren Hormoonklieren Hormoonklieren

Nadere informatie

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling

DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling DOCENT: A. SEWSAHAI Havo HENRY N. HASSANKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Thema: Regeling Doelstellingen: De student moet: de bouw en functies van het zenuwstelsel kunnen beschrijven de functies

Nadere informatie

1. Welke rol heeft Cajal gespeeld in de geschiedenis van de Neurowetenschappen?

1. Welke rol heeft Cajal gespeeld in de geschiedenis van de Neurowetenschappen? Tentamen Neurobiologie 29 juni 2007 9.00 12.00 hr Naam: Student nr: Het tentamen bestaat uit 28 korte vragen. Het is de bedoeling dat u de vragen beantwoordt in de daarvoor gereserveerde ruimte tussen

Nadere informatie

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l REGELING 1 G o e d g e r e g e l d In je lichaam gebeuren veel dingen te gelijk: je haalt adem, je beweegt je spieren, je hart klopt, reservevoedsel wordt opgeslagen, enzovoort. Het zenuwstelsel en het

Nadere informatie

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld

7,3. Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2527 woorden 31 maart 2012 7,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 4.1. ZINTUIGEN Prikkels: informatie waarop je lichaam reageert. 2 soorten prikkels: - Uitwendige

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/003 Handboek: Biogenie 3.1 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 1u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari 2008 7,3 67 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Samenvatting Thema 7: Regeling en gedrag Het zenuwstelsel Bij het waarnemen speelt het zenuwstelsel

Nadere informatie

Biologie Tijdsduur : * Goed gezien????? Doel: Na deze opdracht heb je zelf gemerkt dat je soms de dingen anders ziet dan ze zijn.

Biologie Tijdsduur : * Goed gezien????? Doel: Na deze opdracht heb je zelf gemerkt dat je soms de dingen anders ziet dan ze zijn. Thema: Mini Moeilijkheid : *** Biologie Tijdsduur : * De mens Juf Nelly Zintuigen Goed gezien????? Doel: Na deze opdracht heb je zelf gemerkt dat je soms de dingen anders ziet dan ze zijn. Uitleg opdracht

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag.

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk door een scholier 2029 woorden 5 oktober 2007 6,1 24 keer beoordeeld Vak Biologie 1 Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel

Nadere informatie

4 acceptable daily intake dus wat je dagelijks binnen mag krijgen kankerverwekkende stoffen die kunnen ontstaan bij het roken van vlees ed

4 acceptable daily intake dus wat je dagelijks binnen mag krijgen kankerverwekkende stoffen die kunnen ontstaan bij het roken van vlees ed (Bij deze wat noest huiswerk: als je wilt verbeteren/aanvullen, graag, dan maken we de lijst elk jaar beter-let niet op de vele? spelfouten, ik zit niet echt ruim in mijn tijd... Succes!! Aad Begrippenlijst

Nadere informatie

Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda.

Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda. Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda. Inleiding. Ik hou mijn spreekbeurt over het menselijk lichaam. Omdat ik later kinderarts wil worden en ik het heel interessant vind. Ons lichaam. Het

Nadere informatie

BASISSTOF 1 HET BLOED OM TE ONTHOUDEN

BASISSTOF 1 HET BLOED OM TE ONTHOUDEN BASISSTOF 1 HET BLOED Bloed bestaat uit bloedplasma, bloedcellen en bloedplaatjes. 55% is bloedplasma. 45% bloedcellen en bloedplaatjes. Er zijn twee soort bloedcellen: rode bloedcellen en witte bloedcellen.

Nadere informatie

Zenuwcellen met Nissl-substantie

Zenuwcellen met Nissl-substantie Zenuwcellen met Nissl-substantie Download deze pagina als.pdf, klik hier Bronvermelding: 1 Theorie: Junqueira L.C. en Carneiro J. (2004, tiende druk), Functionele histologie, Maarssen. Uitgeverij Elsevier.

Nadere informatie

biologie vwo 2017-II Evolutie van lichtreceptoren

biologie vwo 2017-II Evolutie van lichtreceptoren Evolutie van lichtreceptoren Er zijn grote verschillen in de bouw en werking van ogen van ongewervelde en gewervelde dieren. Onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen lichtreceptoren (lichtzintuigcellen)

Nadere informatie

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld

Zenuwcellen. Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2435 woorden 24 juni 2007 7 45 keer beoordeeld Vak Biologie 1. Het zenuwstelsel. Bestaat uit: centrale zenuwstelsel: hersenen, hersenstam, ruggenmerg. Perifere zenuwstelsel:

Nadere informatie

Les 22 Zintuig 2. Zintuig, sensor. Prikkel. Zintuig, sensor, oog, oogaccommodatie, iris, refractie, glaucoom, evenwichtsorgaan, oor

Les 22 Zintuig 2. Zintuig, sensor. Prikkel. Zintuig, sensor, oog, oogaccommodatie, iris, refractie, glaucoom, evenwichtsorgaan, oor Les 22 Zintuig 2 Zintuig, sensor, oog, oogaccommodatie, iris, refractie, glaucoom, evenwichtsorgaan, oor ANZN 1e leerjaar - Les 22 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Zintuig, sensor Zintuig is een orgaan

Nadere informatie

1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35

1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35 1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35 1.2.1 Wat is geluid? Geluid: trillingen veroorzaakt door een geluidsbron Middenstof: stof die de trillingen geleidt. Resonantie: het overdragen van een trilling

Nadere informatie

Thema 1 Natuurlijke verschijnselen

Thema 1 Natuurlijke verschijnselen Naut samenvatting groep 8 Mijn Malmberg Thema 1 Natuurlijke verschijnselen Samenvatting Krachten Als je kracht uitoefent op een voorwerp, reageert dat altijd op dezelfde manier. Enkele belangrijke krachten

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. biologie CSE KB. tijdvak 1. Deze bijlage bevat informatie. KB-0191-a-11-1-b

Bijlage VMBO-KB. biologie CSE KB. tijdvak 1. Deze bijlage bevat informatie. KB-0191-a-11-1-b Bijlage VMBO-KB 2011 tijdvak 1 biologie CSE KB Deze bijlage bevat informatie. KB-0191-a-11-1-b Vleermuizen - Informatie Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 40 tot en met 50. Bij

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Oog Inleiding De meeste mensen hebben 5 zintuigen. Het gezichtsvermogen om te zien, het gehoor om te horen, de reuk om te ruiken, de smaak om te proeven en het gevoel om te voelen. Met zintuigen maak je

Nadere informatie

ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7

ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7 ANTWOORDEN COMMUNICATIE HOOFDSTUK 7 Tekstvragen 28 voorbeelden van een juist antwoord: Aspirine werkt koortsverlagend en heeft zo een nadelig effect op de remming van de vermeerdering van virussen ten

Nadere informatie

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Deelexamen In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen vragen gesteld: zenuwstelsel hormoonstelsel zintuigen geslachtsorganen Beschikbare tijd: 45 minuten

Nadere informatie

Een persoon raakt opgewonden en begint te hyperventileren. Om de hyperventilatie te stoppen, pakt hij een plastic zak.

Een persoon raakt opgewonden en begint te hyperventileren. Om de hyperventilatie te stoppen, pakt hij een plastic zak. Examentrainer Vragen Hyperventilatie Het overmatig snel verversen van de lucht in de longen wordt hyperventilatie genoemd. Door bewust of onbewust snel in en uit te ademen, daalt de concentratie van CO

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0.1 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel.. 2

Inhoudsopgave. 0.1 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel.. 2 Inhoudsopgave 01 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel 2 1 01 Netwerkmodel voor passieve geleiding langs een zenuwcel I Figuur 1: Schematische voorstelling van een deel van een axon Elk

Nadere informatie

Samenvatting Biologie 3.1 tm 3.5 extra 3.1, 3.2, 3.5

Samenvatting Biologie 3.1 tm 3.5 extra 3.1, 3.2, 3.5 Samenvatting Biologie 3.1 tm 3.5 extra 3.1, 3.2, 3.5 Samenvatting door Esmee 2904 woorden 22 januari 2017 7,2 25 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en

Nadere informatie

DE HUID. 1 Bouw en functie

DE HUID. 1 Bouw en functie DE HUID 1 Bouw en functie De huid is het grootste orgaan van je lichaam.het is ook een soort "visitekaartje". Vandaar dat je je huid goed moet verzorgen. Je huid beschermt je tegen beschadiging, infecties,

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 1: Organen en cellen

Samenvatting Biologie Thema 1: Organen en cellen Samenvatting Biologie Thema 1: Organen en cellen Samenvatting door M. 721 woorden 15 januari 2014 7,1 28 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Organismen Organismen is een levend wezen:

Nadere informatie

Praktische opdracht. klas 2 atheneum

Praktische opdracht. klas 2 atheneum 1 Praktische opdracht klas 2 atheneum Expert opdrachten gaswisseling, bloed en bloedsomloop http://www.bioplek.org/2klas/2klasexpertgasbloed/2klasgasbloedinhoud.html Vragen over de posters 2 Het is mogelijk

Nadere informatie