Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : uur tot uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam Aanwezig Namens bestuur Dhr. P. Rutten Dhr. F. Wijling Mw. I. Nieuwkoop Dhr. J. Vos Namens Raad van Toezicht Dhr. C. Van Hellemond Dhr. A. Kalkman Dhr. H. van Heuven Dhr. A. Vijftigschild Namens Werkorganisatie Dhr. W. Stribos Mw. M. van Kleef : Voorzitter : Penningmeester : Lid : Lid : Secretaris : Lid : Lid/voorzitter vergadering : Voorzitter : Directeur a.i. : Secretaresse (verslaglegging) Aantal leden : 54 (inclusief bestuur en volmachten) 1. Opening en mededelingen De heer Van Heuven opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Op de agenda staan de concept statuten. Voor instemming door de leden is er een quorum nodig van de helft van het aantal leden plus 1. Met 102 leden betekent dit dat er 52 leden (inclusief afgegeven volmachten) aanwezig moeten zijn. Op de presentielijst zijn 54 handtekeningen en volmachten gesignaleerd, wat betekent dat het quorum gehaald is en er over de statuten een rechtsgeldig besluit genomen kan worden. 2. Voorzitterschap vergadering Met de Raad van Toezicht en het bestuur is afgesproken dat de heer Henk van Heuven de voorzitter voor deze avond is. De heer Van Heuven vraagt de aanwezige leden of zij daar ook mee akkoord kunnen gaan. De leden stemmen hiermee in. 3. Aanwezigheid niet-leden De leden beslissen of niet-leden de vergadering mogen bijwonen. De heer Van Wichen is hier niet mee akkoord. Hij vraagt zich af waarom er niet-leden bij een ledenvergadering zijn, omdat zij geen inspraak hebben. De heer Van Heuven licht toe dat er een niet-lid is die wel in de Taskforce voor de statuten heeft deelgenomen, omdat de kritische leden die hierin zaten, zich graag door deze persoon wilden laten assisteren. Dat is de heer Michiel Kok en deze is vanavond ook aanwezig. 1

2 De heer Vijftigschild voegt nog toe dat er leden zijn die zich graag laten vergezellen door hun partner, die geen lid zijn. Deze zijn wel welkom, maar hebben formeel geen inspraak. Aan deze leden wordt ook verzocht om zich behoudend op te stellen en alleen te reageren indien zij daartoe uitgenodigd worden door de voorzitter van deze vergadering. Met deze toelichting stemmen de leden in met aanwezigheid van de niet-leden. 4. Vaststellen verslag ALV 17 november 2014 Het bovengenoemde verslag was gepubliceerd op de website van BVOW en in de uitnodiging voor deze vergadering is dat aangegeven. Iedereen heeft het verslag kunnen lezen voor deze vergadering. Gevraagd wordt of er nog opmerkingen hierop zijn. De heer Van Wichen vraagt of er achter het woord directeur op pagina 1 niet ad interim moet staan. De heer Van Heuven licht toe dat dit in juridische zin niets zegt, omdat deze persoon de functie van directeur vervult en het verder geen gevolgen. De heer Van Wichen vervolgt met de opmerking dat hij het kwalijk vindt dat het WSW niet eerder actie heeft ondernomen nadat bekend was dat de schuld bij BVOW steeds verder opliep. Naar aanleiding van het uitvoerige onderzoek dat voor een dossier is uitgevoerd vraagt de heer Van Wichen hoe het staat met de rapportage daarvan. De heer Van Rozendaal geeft aan dat er een rapport hierover ligt. Dit is een vertrouwelijk document, waarin gekeken is naar procedures en of er juist gefactureerd is. Er zijn met diverse partijen gesprekken gevoerd wat aanleiding was voor een nader onderzoek. Het betreft de aannemer die betrokken was bij de uitvoering van het Masterplan. Deze heeft een claim bij BVOW neergelegd, omdat deze van mening is dat de overeenkomst nog geldt. Hierover heeft de Raad van Toezicht een second opinion gevraagd bij een goede jurist, die de zaak geanalyseerd heeft. Zijn conclusie is dat BVOW op de juiste manier heeft gehandeld in dit proces en de kans erg klein is dat de aannemer in het gelijk gesteld wordt. Met betrekking tot de beheerovereenkomst is in de vorige vergadering de vraag over de beheervergoeding geparkeerd. De heer Van Wichen vraagt hoe het er nu mee staat. De heer Van Rozendaal licht toe dat er een contract was afgesloten met Humanitas voordat de heer Stribos was aangesteld. In dit contract stond een vergoeding van ,- en dat zou voor drie jaar gelden. Deze vergoeding is te weinig, zeker omdat het aantal eenheden groter is geworden. De heer Van Wichen geeft aan dat de prijs per vhe nu lager is dan daarvoor en vindt dat er opnieuw onderhandeld moet worden over de vergoeding. Hierop reageert de heer Van Rozendaal dat wanneer het contract door BVOW niet opengebroken was, nu nog steeds de vergoeding van 6 ton zou gelden, ook met meer eenheden. De heer Stribos vult nog aan dat er een extern bureau is ingeschakeld om uit te rekenen wat de tarieven moeten zijn en deze worden nu gehanteerd. De 6 ton was ook niet gerelateerd aan het aantal eenheden. Daarom was het contract niet goed en is het opnieuw opgesteld. De heer Van Wichen blijft van mening dat er terug naar de onderhandelingstafel gegaan moet worden. Het tijdsbestek dat de heer Van Rozendaal voor zijn opdracht nodig denkt te hebben, komt later in de vergadering aan de orde. Niets meer aan de orde zijnde, wordt het verslag hierbij vastgesteld. 5. Benoeming nieuwe bestuurders en 6. Goedkeuren concept statuten Omdat deze twee punten een nauwe relatie met elkaar hebben, worden deze samengevoegd. Indien blijkt dat het toch nodig is om deze apart te behandelen, kan dat later in de vergadering nog. 2

3 De heer Van Rozendaal geeft een korte introductie hierover: In de vorige vergadering is het verzoek gedaan om een taskforce in te richten om de statutenwijziging voor te bereiden. Omdat dit eerder samen met een andere rechtsvorm werd gebracht, waren er leden die hiertegen in opstand kwamen, omdat zij de BVOW als vereniging willen behouden. Daarom is besloten alleen te kijken naar andere statuten. De taskforce heeft hard gewerkt om binnen een afzienbare tijd concept statuten klaar te hebben. Tegelijkertijd is er veel overleg geweest met het ministerie, het CFV en het WSW. Het was voor deze partijen erg belangrijk dat er actie hierop ondernomen werd, anders zouden zij ingrijpen. Het duurt immers al te lang. De plannen die bedacht werden, zijn aan deze partijen teruggekoppeld. Het is gelukt om op tijd concept statuten klaar te hebben ter inzage voor de leden, zodat deze op de vergadering van vanavond besproken en eventueel goedgekeurd kunnen worden. Tevens zijn deze statuten ook opgestuurd naar het ministerie. Tot grote verbazing heeft het ministerie hier prioriteit aan gegeven en is op 17 december vanuit het ministerie al goedkeuring hierop gegeven. Dit betekent niet dat de leden er dan niets meer over te zeggen hebben. De leden bepalen uiteindelijk of zij instemmen met de nieuwe statuten. Wanneer zij nog wijzigingen hebben, moeten de gewijzigde statuten opnieuw bij het ministerie ingediend worden. Voordat de concept statuten naar de minister gingen, zijn er nog wat redactionele fouten geconstateerd die aangepast zijn. Er zijn wat kleine verschillen met de versie die voor de leden inzichtelijk zijn. Daarom worden deze nog toegelicht door de heer Van Rozendaal. Wanneer de Algemene Ledenvergadering deze statuten goedkeurt, betekent dit dat de notaris op korte termijn de akte kan passeren en kan overgegaan worden tot het benoemen van een bestuurder door de Raad van Toezicht. Hiermee wordt het huidige bestuur ontbonden en is het vraagstuk over de bestuurssamenstelling niet meer aan de orde. Daarom zijn deze agendapunten samengevoegd. Per saldo betekent dit dat wij vanuit de Taskforce in overeenstemming 1 voorstel hebben voor deze avond. Deze is drieledig: 1. statuten goedkeuren 2. indien goedgekeurd, moet de Raad van Toezicht onmiddellijk vier nieuwe leden werven, omdat er nu commissarissen zijn die langer zitten dan wettelijk is toegestaan 3. tenslotte moet de RvT een nieuwe bestuurder gaan werven. Omdat hier wel een aantal maanden overheen gaan, is voor de overgangsperiode een tijdelijke bestuurder nodig. Daarom is als laatste punt op de agenda gezet in welke mate de huidige directeur deze functie kan vervullen. Er is wat kritiek gekomen op de interim-directeur. Deze zit hier al twee jaar en dat vindt men te lang. Op advies van het bestuur is destijds met goedkeuring van de RvT besloten de heer Stribos langer aan te houden. De statuten die voorliggen zijn van 27 november. Daarin staan nog wat redactionele wijzigingen die inmiddels zijn doorgevoerd. 3

4 De heer Van Rozendaal benoemt deze wijzigingen. In artikel 4.3 staat in het tweede deel hetzelfde als bij 4.4. De dubbeling is er nu uitgehaald. Artikel 9.4g is toegevoegd en gaat over het volgende. In het bestuur kan geen persoon zitten die belang heeft bij iets wat niet kan. Ook niet wanneer dit gebeurt tijdens de dienstbetrekking. Deze passage is zowel bij het bestuur als bij de RvT (staat RvC, maar is hetzelfde) opgenomen. Tenslotte is bij punt 28.3 het deel 'tenzij de ontbinding als oorzaak...' geschrapt. Wanneer de minister aangeeft dat BVOW onvoldoende presteert, kan hij ervoor zorgen dat BVOW van de lijst toegelaten instellingen gehaald wordt. Maar dit betekent niet dat dan de vereniging is ontbonden, want dat kan de minister niet. Dat kunnen alleen de leden. Daarom is deze toevoeging overbodig. Dit waren de correcties op de versie die de leden ontvangen/ingezien hebben. Om verwarring te voorkomen dat er leden met verschillende versies in de vergadering zitten, is besloten om deze niet opnieuw op de website te plaatsen voor aanvang van de ALV. Vanaf 19 december staan deze statuten wel op de website van BVOW. Waarom een statutenwijziging? Formeel omdat BVOW moet voldoen aan de governancecode en dit is een eis die het WSW stelt om de bouwvereniging te blijven borgen. Op dit moment kan het ministerie dit niet afdwingen, maar als straks de herziene woningwet van kracht wordt, kan het ministerie dit wel! Daarom is besloten om de statuten aan die voorwaarden te laten voldoen die nodig zijn. De essenties van deze wijziging zijn: Er is een lekenbestuur, terwijl we te maken hebben met grote kapitaalrisico s. Als je professioneel wilt zijn, moet voorkomen worden dat er gedeelde verantwoordelijkheden zijn. Daarom is het beter om 1 bestuurder te hebben die statutair verantwoordelijk is. Daarnaast is het niet wenselijk dat een bestuurder afhankelijk is van leden. De bestuurder moet de organisatie goed leiden en de leden moeten goede toezichthouders benoemen die hierop toezien. Verder is er nog veel gesproken over een aantal bepalingen, zoals wie kunnen er nu eigenlijk lid zijn van BVOW? In principe is BVOW er voor de huurders, dus het is logisch dat die lid zijn. Maar BVOW heeft ook een wijkfunctie en daarom zijn er ook niet-huurders die wel een belang bij de wijk hebben, zoals huurders die hun huis inmiddels gekocht hebben van BVOW. Daarom is besloten dat de mensen die nu lid zijn, lid kunnen blijven, tenzij zij verhuizen buiten de regio. Wanneer je van buitenaf een huis in de wijk koopt, is het niet mogelijk om dan nog lid te worden. Inspraak door deze mensen kan wel via de bewonerscommissies of VvE van het complex waar zij in wonen. BVOW is er in eerste instantie voor de bewoners van huizen van BVOW. De heer Moorees merkt op dat het van belang is dat huurders weten dat ze lid kunnen worden en daar moet meer aandacht aan geschonken worden. De heer Van Rozendaal is het hier helemaal mee eens. Dit moet georganiseerd worden. Als lid heb je zeggenschap over wat er in de statuten komt, het jaarverslag en mogelijke fusies. Deze informatie zit wel in de bewonersmap die men meekrijgt, maar er wordt niet nadrukkelijk op gewezen. Er wordt actie ondernomen om het lidmaatschap meer onder de aandacht te brengen. (actie BVOW) Een ander fenomeen is het Huurdersplatform. Vanuit dit platform moet ook actie ondernomen worden om huurders te interesseren om hierin deel te nemen. 4

5 De Raad van Toezicht (RvT) doet een voordracht voor nieuwe leden van de RvT; deze is bindend, maar het moet mogelijk zijn dat leden hier niet mee akkoord gaan als ze de persoon in kwestie echt niet geschikt vinden. We willen hier niet te zwaar op inzetten, maar wanneer de helft van de leden aanwezig is op een ALV en de helft daarvan gaat er niet mee akkoord, dan moet dit voldoende zijn om de voordracht niet aan te nemen. Vervolgens zal de procedure dan opnieuw worden gevoerd, net zo lang tot de leden wel akkoord gaan. De heer Van Wichen voegt toe dat de procedure wel wat aangescherpt mag worden. De heer Van Heuven is gekomen omdat er verder niemand anders was. Maar als nu blijkt dat de heer Van Heuven zijn taak niet goed uitvoert, heeft de ALV hier wel mee ingestemd, zonder goed te weten of de heer Van Heuven bekwaam genoeg was. Om dit aan te scherpen, is het beter om dit niet in de statuten op te nemen, maar een reglement hiervoor op te stellen. Dan behoud je de vrijheid om deze ook weer aan te passen, zonder dat het naar de notaris moet. Het is wel mogelijk in de statuten vast te leggen dat er een reglement is. In dit reglement hoort het opstellen van een profiel waaraan kandidaten moeten voldoen. Deze capaciteiten moeten gecontroleerd kunnen worden, waarna pas voordracht kan plaatsvinden. Het schorsen van de RvT moet ook kunnen door de leden, maar dan moet er wel aantoonbaar echt iets aan de hand zijn, waardoor dit billijk is. Wanneer de helft van de leden aanwezig is, kan met tweederde van de stemmen geschorst worden. Tenslotte wordt het aantal machtigingen beperkt. Nu is er geen beperking en zou je kunnen ronselen. Daarom is voorgesteld dat een lid door maximaal twee andere leden gemachtigd wordt. In de nieuwe woningwet is vastgelegd dat huurders twee leden voor de RvT kunnen voordragen en volgens de procedure worden benoemd. Huurders is niet hetzelfde als leden. Het Huurdersplatform kan in de toekomst twee leden voor de RvT voordragen. Ook hier geldt hetzelfde reglement als de voordracht vanuit de RvT. Het Huurdersplatform draagt kandidaten voor bij de RvT en wanneer die akkoord gaat, draagt deze de kandidaten voor aan de leden. Op verzoek worden de statuten pagina voor pagina doorgenomen. De vragen/opmerkingen en de reacties hierop vindt u als bijlage bij deze notulen. Nadat alle onduidelijkheden zijn toegelicht bedankt de heer Van Rozendaal de mensen voor het kritisch lezen en hun inbreng, zodat alle foutjes er nu uit zijn. Hij vraagt vervolgens of er nog andere punten zijn die nog niet duidelijk zijn. De heer Van Wichen complimenteert de heer Van Rozendaal voor de wijze waarop hij zijn procesmanagementopdracht heeft uitgevoerd. Hij dankt de heer Van Rozendaal hiervoor. De heer Van Wichen wil nog wel kwijt dat hij het jammer vindt dat de RvT te weinig controle heeft gehouden op het bestuur en geeft aan dat een aantal leden van de RvT eens kritisch naar zichzelf mag kijken. De heer Van Wichen weet dat veel leden hier net zo over denken als hij, maar dat niet zeggen. De overleden bestuursvoorzitter heeft in het verleden fouten gemaakt, maar mensen die hard werken, maken ook fouten. Als die persoon door het toezichthoudend orgaan niet wordt tegengehouden, dan is dat ook hun verantwoordelijkheid. Op de eerste plaats bedankt de heer Van Rozendaal de heer Van Wichen voor de complimenten, maar geeft aan dat alle leden binnen de taskforce even hard hebben meegewerkt om dit te bereiken. Het is een verdienste van het hele team. 5

6 Daarnaast is de conclusie hetzelfde als van de heer Van Wichen: wanneer het bestuur het niet goed heeft gedaan, is ook gelijk te constateren dat de RvT ook onvoldoende toezicht heeft gehouden. De heer Moorees vult aan dat hij zelf jaren in de RvT heeft gezeten en te maken had met de documentatie zoals deze werd aangereikt door de accountant. Als de accountant aangeeft dat deze documentatie klopt, ga je er als RvT van uit dat dit ook zo is. De heer Van Rozendaal is blij met deze aanvulling. De vorige accountant was ook een groot probleem, want die heeft grote fouten gemaakt. Daar zijn we nog niet mee klaar en er worden momenteel stevige gesprekken gevoerd hierover. De leden applaudisseren op deze mededeling. De heer Vijftigschild vult nog aan dat toen hij lang geleden in de RvT kwam, er nieuwe statuten waren gemaakt na een grote crisis. De RvT was niet sterk genoeg en leek meer een veredelde kascommissie. Dit klopt al niet met de governancecode. Daarom is de heer Vijftigschild twee jaar geleden al met het ministerie gaan praten hierover. Er is gesproken over noodzakelijke veranderingen en ook de accountant had gesignaleerd dat zaken niet goed in elkaar zaten. De heer Van Rozendaal beëindigt dit deel met de mededeling dat het goed is dat het signaal wordt afgegeven en geeft nog even het woord aan Jan Pierweijer, één van de kritische leden uit de taskforce. De heer Pierweijer licht toe dat de taskforce een gigantische klus is gebleken. De werkgroep werd steeds achterhaald door actualiteiten en de vraag was hoe met z n allen te komen tot een vereniging met de wijzigingen die gaan optreden. We voldoen nu bijna aan alle eisen en aan de RvT is meegegeven om snel te starten met de taken die een RvT volgens de governancecode moet uitvoeren. De resultaten zijn goed en het maximale dat bereikt kon worden voor een gezonde bouwvereniging, is gehaald. Het is jammer dat de statuten twee jaar geleden niet gewijzigd konden worden, zodat dit veel tijd bespaard had. Maar het belangrijkste is dat de bouwvereniging een bouwvereniging blijft. De heer Pierweijer wordt bedankt voor zijn toelichting. Tenslotte moet er nog gestemd worden over de directeur. Afgesproken is dat de uitslag geaccepteerd wordt door de RvT en dat er aan de slag kan worden gegaan met de governancecode en de statuten, waarmee recht wordt gedaan aan de ledenvergadering. Procedureel licht de heer Van Rozendaal nog iets toe. De goedkeuring van de minister is er al, dus als de leden hiermee instemmen, kunnen we hiermee direct aan de slag. De statuten zijn ook goedgekeurd door de OR en het Huurdersplatform. Het quorum is aanwezig, dus er kan een besluit genomen worden. Toch moet de heer Van Rozendaal de leden ook nog wijzen op de gevolgen wat er gebeurt als de statuten niet worden aangenomen. Hij geeft aan dit heel vervelend te vinden, omdat het dreigend overkomt, maar iedereen moet hier wel goed van op de hoogte zijn. Het CFV, WSW en het ministerie volgen het proces nauwgezet en zij hebben aangegeven dat als de statuten niet worden aangenomen, zij niet het vertrouwen hebben dat het met BVOW de goede kant op gaat. Zij gaan dan over tot benoeming van een extern toezichthouder. De heer Van Rozendaal benadrukt nog eens dat hij dit vervelend vindt omdat het de bedoeling is dat leden instemmen met de statuten omdat zij hier daadwerkelijk achter staan en niet onder protest voor gaan stemmen, omdat de externe toezichthouders dan gaan ingrijpen. 6

7 Er zijn afspraken met het WSW, de bank en RVG over de bestaande leningen. WSW wil deze blijven borgen, maar als de statuten niet goedgekeurd worden, hebben zij aangegeven geen vertrouwen meer te hebben dat het goed komt en gaan dan geen leningen meer borgen. Het is heel vervelend, maar het moet wel voor iedereen duidelijk zijn wat de consequenties zijn. De heer Van Heuven neemt zijn taak als voorzitter weer over en meldt dat wanneer de statuten worden vastgesteld, morgen de notariële akte kan passeren. Het benoemen van bestuursleden heeft dan geen betekenis meer. Agendapunt 5 wordt dan geschrapt. De heer Van Heuven geeft aan dat hij eerst gaat vragen wie er voor de nieuwe statuten zijn, vervolgens wie er tegen zijn en tenslotte wie zich van stemming wil onthouden. Wanneer aan de uitslag wordt getwijfeld, vindt nog een schriftelijke stemming plaats. Bij de vraag wie er voor de nieuwe statuten zijn, wordt door elk lid de groene kaart omhoog gehouden. Er zijn geen tegenstemmers en ook geen onthoudingen. Daarom worden de nieuwe statuten vastgesteld met algemene stemmen. De heer Van Heuven vindt dit een groot compliment. Daarop vraagt de heer Van Heuven of de leden akkoord gaan dat er een medewerker bij de notaris wordt aangewezen die namens de ALV hiervoor tekent. Ook hierop is niemand tegen. 7. Vertrouwen in de directeur ad-interim, de heer W. Stribos Tot slot is er de afgelopen weken intensief samengewerkt met kritische leden. Een deel ging over de problematiek met de statuten, maar ook deel over de kritiek op de directeur. De leden vinden dat hij er al te lang zit. Eigenlijk zou het contract nu beëindigd moeten worden. Het voorstel van de RvT is om nu direct een werving en selectieprocedure op te starten naast de statutenwijziging en de invulling van de RvT voor een nieuwe directeur-bestuurder. Dit kan wel gauw vier tot vijf maanden duren voordat er iemand daadwerkelijk zit en daarom is het volgende voorstel om de heer Stribos tot die tijd een tijdelijk arbeidscontract aan te bieden met een salaris dat valt binnen de normen van de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT). Tegelijkertijd zijn er ook signalen dat er onvoldoende vertrouwen is in de heer Stribos. Het alternatief is een andere interim-directeur aan te stellen als dit bij de meeste leden het geval is. De heer Van Wichen stelt voor om niet alleen de heer Stribos, maar ook de andere interimmers te vervangen, omdat dit een grote kostenpost is. De heer Van Heuven geeft aan dat de vergoeding voor de heer Stribos op deze manier lager wordt en dus ook de totale kosten voor het management. Daarnaast is het niet aan te bevelen om als ALV ook inspraak te moeten hebben bij het benoemen van andere personeelsleden, omdat je je dan gaat mengen in de organisatie en de bedrijfsvoering. Tenslotte is dit ook niet geagendeerd, dus daar kan nu ook niet over gestemd worden. De heer Van Wichen vindt dit een tekortkoming op de agenda. De heer Morees reageert hierop dat je als lid niet op de stoel van de directeur moet gaan zitten. Dus wanneer je voor de directeur stemt, stem je ook voor de beslissingen die hij neemt. De directeur heeft de opdracht om het bedrijf weer sterker te maken en zijn beslissingen zijn hierop gebaseerd. De heer Van Wichen voegt nog toe dat hij vindt dat de RvT te laks is geweest. In de ALV van 12 juli 2013 zou de interim-directeur per 1 januari 2014 zijn taken afgerond hebben, zodat de nieuwe directeur kon beginnen. Hier is niet aan voldaan. De heer Van Heuven constateert dat de heer Van Wichen een vertrouwensvraag heeft bij de RvT en dat is een formeel punt. Dit is niet geagendeerd en de heer Van Heuven vraagt de leden of er een nieuwe vergadering belegd moet worden waarin dit punt aan de orde komt. De meeste leden zijn tegen een nieuwe vergadering. 7

8 Indien blijkt dat er onvoldoende vertrouwen is in de heer Stribos, zal de RvT zich aan de uitslag conformeren en wordt het contract met de heer Stribos beëindigd per 1 januari Vervolgens wordt er dan een andere interim-directeur aangesteld tot er een nieuwe directeur is gevonden. De heer Van Wichen heeft geen enkel probleem met de heer Stribos als persoon, maar heeft bezwaar tegen de procedure om een nieuwe directeur te krijgen die functioneert zoals de leden willen. De heer Van Heuven licht toe dat deze statutenwijziging nodig was om te zorgen voor benoeming van een nieuwe directeur. Hierna wordt overgegaan tot schriftelijke stemming. Wanneer gestemd wordt over personen gebeurt dat altijd schriftelijk. Daarom worden stembiljetten uitgereikt waarop de leden aan kunnen geven wel of geen vertrouwen te hebben in de heer Stribos als tijdelijke directeur. Nadat de stembiljetten zijn ingeleverd en geteld zijn, is de conclusie dat er 52 leden een stembiljet hebben ingevuld. Hiervan zijn er 14 die geen vertrouwen hebben in de heer Stribos en 38 die wel vertrouwen in hem hebben. Hiermee is aangenomen dat de heer Stribos aanblijft tot de nieuwe directeur is aangesteld. 8. Rondvraag De heer Van Rozendaal geeft aan dat in de vorige notulen de vraag stond hoe lang hij zou aanblijven en dat hij had aangegeven zo kort mogelijk. Met deze besluitvormingen is de heer Van Rozendaal klaar met zijn opdracht. Daarom wil hij van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor ieders vertrouwen in hem, en vooral de werkgroep. De heer Van Heuven voegt nog toe om iedereen die heeft bijgedragen de afgelopen tijd om deze belangrijke stap te zetten in de geschiedenis van BVOW, hiervoor te bedanken en in het bijzonder de heer Van Rozendaal door zijn voortvarendheid waarmee hij het proces geleid heeft en spreekt zijn bewondering hiervoor uit. Einde vergadering De aanwezigen worden bedankt voor hun komst en hun inbreng. De vergadering wordt hiermee gesloten. 8

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen van

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NEDU ) Bajol Tekst & Interpretatie i.o.v. Verslagdienst NMa

Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling ( NEDU ) Bajol Tekst & Interpretatie i.o.v. Verslagdienst NMa VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 29 augustus 2012, 10.00 13.20 uur Zaaknrs: 103834 en 103900 Inzake: Codewijzigingsvoorstel InformatieCode Elektriciteit en Gas en andere Codes en voorstel ter optimalisatie

Nadere informatie