Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : uur tot uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam Aanwezig Namens bestuur Dhr. P. Rutten Dhr. F. Wijling Mw. I. Nieuwkoop Dhr. J. Vos Namens Raad van Toezicht Dhr. C. Van Hellemond Dhr. A. Kalkman Dhr. H. van Heuven Dhr. A. Vijftigschild Namens Werkorganisatie Dhr. W. Stribos Mw. M. van Kleef : Voorzitter : Penningmeester : Lid : Lid : Secretaris : Lid : Lid/voorzitter vergadering : Voorzitter : Directeur a.i. : Secretaresse (verslaglegging) Aantal leden : 54 (inclusief bestuur en volmachten) 1. Opening en mededelingen De heer Van Heuven opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Op de agenda staan de concept statuten. Voor instemming door de leden is er een quorum nodig van de helft van het aantal leden plus 1. Met 102 leden betekent dit dat er 52 leden (inclusief afgegeven volmachten) aanwezig moeten zijn. Op de presentielijst zijn 54 handtekeningen en volmachten gesignaleerd, wat betekent dat het quorum gehaald is en er over de statuten een rechtsgeldig besluit genomen kan worden. 2. Voorzitterschap vergadering Met de Raad van Toezicht en het bestuur is afgesproken dat de heer Henk van Heuven de voorzitter voor deze avond is. De heer Van Heuven vraagt de aanwezige leden of zij daar ook mee akkoord kunnen gaan. De leden stemmen hiermee in. 3. Aanwezigheid niet-leden De leden beslissen of niet-leden de vergadering mogen bijwonen. De heer Van Wichen is hier niet mee akkoord. Hij vraagt zich af waarom er niet-leden bij een ledenvergadering zijn, omdat zij geen inspraak hebben. De heer Van Heuven licht toe dat er een niet-lid is die wel in de Taskforce voor de statuten heeft deelgenomen, omdat de kritische leden die hierin zaten, zich graag door deze persoon wilden laten assisteren. Dat is de heer Michiel Kok en deze is vanavond ook aanwezig. 1

2 De heer Vijftigschild voegt nog toe dat er leden zijn die zich graag laten vergezellen door hun partner, die geen lid zijn. Deze zijn wel welkom, maar hebben formeel geen inspraak. Aan deze leden wordt ook verzocht om zich behoudend op te stellen en alleen te reageren indien zij daartoe uitgenodigd worden door de voorzitter van deze vergadering. Met deze toelichting stemmen de leden in met aanwezigheid van de niet-leden. 4. Vaststellen verslag ALV 17 november 2014 Het bovengenoemde verslag was gepubliceerd op de website van BVOW en in de uitnodiging voor deze vergadering is dat aangegeven. Iedereen heeft het verslag kunnen lezen voor deze vergadering. Gevraagd wordt of er nog opmerkingen hierop zijn. De heer Van Wichen vraagt of er achter het woord directeur op pagina 1 niet ad interim moet staan. De heer Van Heuven licht toe dat dit in juridische zin niets zegt, omdat deze persoon de functie van directeur vervult en het verder geen gevolgen. De heer Van Wichen vervolgt met de opmerking dat hij het kwalijk vindt dat het WSW niet eerder actie heeft ondernomen nadat bekend was dat de schuld bij BVOW steeds verder opliep. Naar aanleiding van het uitvoerige onderzoek dat voor een dossier is uitgevoerd vraagt de heer Van Wichen hoe het staat met de rapportage daarvan. De heer Van Rozendaal geeft aan dat er een rapport hierover ligt. Dit is een vertrouwelijk document, waarin gekeken is naar procedures en of er juist gefactureerd is. Er zijn met diverse partijen gesprekken gevoerd wat aanleiding was voor een nader onderzoek. Het betreft de aannemer die betrokken was bij de uitvoering van het Masterplan. Deze heeft een claim bij BVOW neergelegd, omdat deze van mening is dat de overeenkomst nog geldt. Hierover heeft de Raad van Toezicht een second opinion gevraagd bij een goede jurist, die de zaak geanalyseerd heeft. Zijn conclusie is dat BVOW op de juiste manier heeft gehandeld in dit proces en de kans erg klein is dat de aannemer in het gelijk gesteld wordt. Met betrekking tot de beheerovereenkomst is in de vorige vergadering de vraag over de beheervergoeding geparkeerd. De heer Van Wichen vraagt hoe het er nu mee staat. De heer Van Rozendaal licht toe dat er een contract was afgesloten met Humanitas voordat de heer Stribos was aangesteld. In dit contract stond een vergoeding van ,- en dat zou voor drie jaar gelden. Deze vergoeding is te weinig, zeker omdat het aantal eenheden groter is geworden. De heer Van Wichen geeft aan dat de prijs per vhe nu lager is dan daarvoor en vindt dat er opnieuw onderhandeld moet worden over de vergoeding. Hierop reageert de heer Van Rozendaal dat wanneer het contract door BVOW niet opengebroken was, nu nog steeds de vergoeding van 6 ton zou gelden, ook met meer eenheden. De heer Stribos vult nog aan dat er een extern bureau is ingeschakeld om uit te rekenen wat de tarieven moeten zijn en deze worden nu gehanteerd. De 6 ton was ook niet gerelateerd aan het aantal eenheden. Daarom was het contract niet goed en is het opnieuw opgesteld. De heer Van Wichen blijft van mening dat er terug naar de onderhandelingstafel gegaan moet worden. Het tijdsbestek dat de heer Van Rozendaal voor zijn opdracht nodig denkt te hebben, komt later in de vergadering aan de orde. Niets meer aan de orde zijnde, wordt het verslag hierbij vastgesteld. 5. Benoeming nieuwe bestuurders en 6. Goedkeuren concept statuten Omdat deze twee punten een nauwe relatie met elkaar hebben, worden deze samengevoegd. Indien blijkt dat het toch nodig is om deze apart te behandelen, kan dat later in de vergadering nog. 2

3 De heer Van Rozendaal geeft een korte introductie hierover: In de vorige vergadering is het verzoek gedaan om een taskforce in te richten om de statutenwijziging voor te bereiden. Omdat dit eerder samen met een andere rechtsvorm werd gebracht, waren er leden die hiertegen in opstand kwamen, omdat zij de BVOW als vereniging willen behouden. Daarom is besloten alleen te kijken naar andere statuten. De taskforce heeft hard gewerkt om binnen een afzienbare tijd concept statuten klaar te hebben. Tegelijkertijd is er veel overleg geweest met het ministerie, het CFV en het WSW. Het was voor deze partijen erg belangrijk dat er actie hierop ondernomen werd, anders zouden zij ingrijpen. Het duurt immers al te lang. De plannen die bedacht werden, zijn aan deze partijen teruggekoppeld. Het is gelukt om op tijd concept statuten klaar te hebben ter inzage voor de leden, zodat deze op de vergadering van vanavond besproken en eventueel goedgekeurd kunnen worden. Tevens zijn deze statuten ook opgestuurd naar het ministerie. Tot grote verbazing heeft het ministerie hier prioriteit aan gegeven en is op 17 december vanuit het ministerie al goedkeuring hierop gegeven. Dit betekent niet dat de leden er dan niets meer over te zeggen hebben. De leden bepalen uiteindelijk of zij instemmen met de nieuwe statuten. Wanneer zij nog wijzigingen hebben, moeten de gewijzigde statuten opnieuw bij het ministerie ingediend worden. Voordat de concept statuten naar de minister gingen, zijn er nog wat redactionele fouten geconstateerd die aangepast zijn. Er zijn wat kleine verschillen met de versie die voor de leden inzichtelijk zijn. Daarom worden deze nog toegelicht door de heer Van Rozendaal. Wanneer de Algemene Ledenvergadering deze statuten goedkeurt, betekent dit dat de notaris op korte termijn de akte kan passeren en kan overgegaan worden tot het benoemen van een bestuurder door de Raad van Toezicht. Hiermee wordt het huidige bestuur ontbonden en is het vraagstuk over de bestuurssamenstelling niet meer aan de orde. Daarom zijn deze agendapunten samengevoegd. Per saldo betekent dit dat wij vanuit de Taskforce in overeenstemming 1 voorstel hebben voor deze avond. Deze is drieledig: 1. statuten goedkeuren 2. indien goedgekeurd, moet de Raad van Toezicht onmiddellijk vier nieuwe leden werven, omdat er nu commissarissen zijn die langer zitten dan wettelijk is toegestaan 3. tenslotte moet de RvT een nieuwe bestuurder gaan werven. Omdat hier wel een aantal maanden overheen gaan, is voor de overgangsperiode een tijdelijke bestuurder nodig. Daarom is als laatste punt op de agenda gezet in welke mate de huidige directeur deze functie kan vervullen. Er is wat kritiek gekomen op de interim-directeur. Deze zit hier al twee jaar en dat vindt men te lang. Op advies van het bestuur is destijds met goedkeuring van de RvT besloten de heer Stribos langer aan te houden. De statuten die voorliggen zijn van 27 november. Daarin staan nog wat redactionele wijzigingen die inmiddels zijn doorgevoerd. 3

4 De heer Van Rozendaal benoemt deze wijzigingen. In artikel 4.3 staat in het tweede deel hetzelfde als bij 4.4. De dubbeling is er nu uitgehaald. Artikel 9.4g is toegevoegd en gaat over het volgende. In het bestuur kan geen persoon zitten die belang heeft bij iets wat niet kan. Ook niet wanneer dit gebeurt tijdens de dienstbetrekking. Deze passage is zowel bij het bestuur als bij de RvT (staat RvC, maar is hetzelfde) opgenomen. Tenslotte is bij punt 28.3 het deel 'tenzij de ontbinding als oorzaak...' geschrapt. Wanneer de minister aangeeft dat BVOW onvoldoende presteert, kan hij ervoor zorgen dat BVOW van de lijst toegelaten instellingen gehaald wordt. Maar dit betekent niet dat dan de vereniging is ontbonden, want dat kan de minister niet. Dat kunnen alleen de leden. Daarom is deze toevoeging overbodig. Dit waren de correcties op de versie die de leden ontvangen/ingezien hebben. Om verwarring te voorkomen dat er leden met verschillende versies in de vergadering zitten, is besloten om deze niet opnieuw op de website te plaatsen voor aanvang van de ALV. Vanaf 19 december staan deze statuten wel op de website van BVOW. Waarom een statutenwijziging? Formeel omdat BVOW moet voldoen aan de governancecode en dit is een eis die het WSW stelt om de bouwvereniging te blijven borgen. Op dit moment kan het ministerie dit niet afdwingen, maar als straks de herziene woningwet van kracht wordt, kan het ministerie dit wel! Daarom is besloten om de statuten aan die voorwaarden te laten voldoen die nodig zijn. De essenties van deze wijziging zijn: Er is een lekenbestuur, terwijl we te maken hebben met grote kapitaalrisico s. Als je professioneel wilt zijn, moet voorkomen worden dat er gedeelde verantwoordelijkheden zijn. Daarom is het beter om 1 bestuurder te hebben die statutair verantwoordelijk is. Daarnaast is het niet wenselijk dat een bestuurder afhankelijk is van leden. De bestuurder moet de organisatie goed leiden en de leden moeten goede toezichthouders benoemen die hierop toezien. Verder is er nog veel gesproken over een aantal bepalingen, zoals wie kunnen er nu eigenlijk lid zijn van BVOW? In principe is BVOW er voor de huurders, dus het is logisch dat die lid zijn. Maar BVOW heeft ook een wijkfunctie en daarom zijn er ook niet-huurders die wel een belang bij de wijk hebben, zoals huurders die hun huis inmiddels gekocht hebben van BVOW. Daarom is besloten dat de mensen die nu lid zijn, lid kunnen blijven, tenzij zij verhuizen buiten de regio. Wanneer je van buitenaf een huis in de wijk koopt, is het niet mogelijk om dan nog lid te worden. Inspraak door deze mensen kan wel via de bewonerscommissies of VvE van het complex waar zij in wonen. BVOW is er in eerste instantie voor de bewoners van huizen van BVOW. De heer Moorees merkt op dat het van belang is dat huurders weten dat ze lid kunnen worden en daar moet meer aandacht aan geschonken worden. De heer Van Rozendaal is het hier helemaal mee eens. Dit moet georganiseerd worden. Als lid heb je zeggenschap over wat er in de statuten komt, het jaarverslag en mogelijke fusies. Deze informatie zit wel in de bewonersmap die men meekrijgt, maar er wordt niet nadrukkelijk op gewezen. Er wordt actie ondernomen om het lidmaatschap meer onder de aandacht te brengen. (actie BVOW) Een ander fenomeen is het Huurdersplatform. Vanuit dit platform moet ook actie ondernomen worden om huurders te interesseren om hierin deel te nemen. 4

5 De Raad van Toezicht (RvT) doet een voordracht voor nieuwe leden van de RvT; deze is bindend, maar het moet mogelijk zijn dat leden hier niet mee akkoord gaan als ze de persoon in kwestie echt niet geschikt vinden. We willen hier niet te zwaar op inzetten, maar wanneer de helft van de leden aanwezig is op een ALV en de helft daarvan gaat er niet mee akkoord, dan moet dit voldoende zijn om de voordracht niet aan te nemen. Vervolgens zal de procedure dan opnieuw worden gevoerd, net zo lang tot de leden wel akkoord gaan. De heer Van Wichen voegt toe dat de procedure wel wat aangescherpt mag worden. De heer Van Heuven is gekomen omdat er verder niemand anders was. Maar als nu blijkt dat de heer Van Heuven zijn taak niet goed uitvoert, heeft de ALV hier wel mee ingestemd, zonder goed te weten of de heer Van Heuven bekwaam genoeg was. Om dit aan te scherpen, is het beter om dit niet in de statuten op te nemen, maar een reglement hiervoor op te stellen. Dan behoud je de vrijheid om deze ook weer aan te passen, zonder dat het naar de notaris moet. Het is wel mogelijk in de statuten vast te leggen dat er een reglement is. In dit reglement hoort het opstellen van een profiel waaraan kandidaten moeten voldoen. Deze capaciteiten moeten gecontroleerd kunnen worden, waarna pas voordracht kan plaatsvinden. Het schorsen van de RvT moet ook kunnen door de leden, maar dan moet er wel aantoonbaar echt iets aan de hand zijn, waardoor dit billijk is. Wanneer de helft van de leden aanwezig is, kan met tweederde van de stemmen geschorst worden. Tenslotte wordt het aantal machtigingen beperkt. Nu is er geen beperking en zou je kunnen ronselen. Daarom is voorgesteld dat een lid door maximaal twee andere leden gemachtigd wordt. In de nieuwe woningwet is vastgelegd dat huurders twee leden voor de RvT kunnen voordragen en volgens de procedure worden benoemd. Huurders is niet hetzelfde als leden. Het Huurdersplatform kan in de toekomst twee leden voor de RvT voordragen. Ook hier geldt hetzelfde reglement als de voordracht vanuit de RvT. Het Huurdersplatform draagt kandidaten voor bij de RvT en wanneer die akkoord gaat, draagt deze de kandidaten voor aan de leden. Op verzoek worden de statuten pagina voor pagina doorgenomen. De vragen/opmerkingen en de reacties hierop vindt u als bijlage bij deze notulen. Nadat alle onduidelijkheden zijn toegelicht bedankt de heer Van Rozendaal de mensen voor het kritisch lezen en hun inbreng, zodat alle foutjes er nu uit zijn. Hij vraagt vervolgens of er nog andere punten zijn die nog niet duidelijk zijn. De heer Van Wichen complimenteert de heer Van Rozendaal voor de wijze waarop hij zijn procesmanagementopdracht heeft uitgevoerd. Hij dankt de heer Van Rozendaal hiervoor. De heer Van Wichen wil nog wel kwijt dat hij het jammer vindt dat de RvT te weinig controle heeft gehouden op het bestuur en geeft aan dat een aantal leden van de RvT eens kritisch naar zichzelf mag kijken. De heer Van Wichen weet dat veel leden hier net zo over denken als hij, maar dat niet zeggen. De overleden bestuursvoorzitter heeft in het verleden fouten gemaakt, maar mensen die hard werken, maken ook fouten. Als die persoon door het toezichthoudend orgaan niet wordt tegengehouden, dan is dat ook hun verantwoordelijkheid. Op de eerste plaats bedankt de heer Van Rozendaal de heer Van Wichen voor de complimenten, maar geeft aan dat alle leden binnen de taskforce even hard hebben meegewerkt om dit te bereiken. Het is een verdienste van het hele team. 5

6 Daarnaast is de conclusie hetzelfde als van de heer Van Wichen: wanneer het bestuur het niet goed heeft gedaan, is ook gelijk te constateren dat de RvT ook onvoldoende toezicht heeft gehouden. De heer Moorees vult aan dat hij zelf jaren in de RvT heeft gezeten en te maken had met de documentatie zoals deze werd aangereikt door de accountant. Als de accountant aangeeft dat deze documentatie klopt, ga je er als RvT van uit dat dit ook zo is. De heer Van Rozendaal is blij met deze aanvulling. De vorige accountant was ook een groot probleem, want die heeft grote fouten gemaakt. Daar zijn we nog niet mee klaar en er worden momenteel stevige gesprekken gevoerd hierover. De leden applaudisseren op deze mededeling. De heer Vijftigschild vult nog aan dat toen hij lang geleden in de RvT kwam, er nieuwe statuten waren gemaakt na een grote crisis. De RvT was niet sterk genoeg en leek meer een veredelde kascommissie. Dit klopt al niet met de governancecode. Daarom is de heer Vijftigschild twee jaar geleden al met het ministerie gaan praten hierover. Er is gesproken over noodzakelijke veranderingen en ook de accountant had gesignaleerd dat zaken niet goed in elkaar zaten. De heer Van Rozendaal beëindigt dit deel met de mededeling dat het goed is dat het signaal wordt afgegeven en geeft nog even het woord aan Jan Pierweijer, één van de kritische leden uit de taskforce. De heer Pierweijer licht toe dat de taskforce een gigantische klus is gebleken. De werkgroep werd steeds achterhaald door actualiteiten en de vraag was hoe met z n allen te komen tot een vereniging met de wijzigingen die gaan optreden. We voldoen nu bijna aan alle eisen en aan de RvT is meegegeven om snel te starten met de taken die een RvT volgens de governancecode moet uitvoeren. De resultaten zijn goed en het maximale dat bereikt kon worden voor een gezonde bouwvereniging, is gehaald. Het is jammer dat de statuten twee jaar geleden niet gewijzigd konden worden, zodat dit veel tijd bespaard had. Maar het belangrijkste is dat de bouwvereniging een bouwvereniging blijft. De heer Pierweijer wordt bedankt voor zijn toelichting. Tenslotte moet er nog gestemd worden over de directeur. Afgesproken is dat de uitslag geaccepteerd wordt door de RvT en dat er aan de slag kan worden gegaan met de governancecode en de statuten, waarmee recht wordt gedaan aan de ledenvergadering. Procedureel licht de heer Van Rozendaal nog iets toe. De goedkeuring van de minister is er al, dus als de leden hiermee instemmen, kunnen we hiermee direct aan de slag. De statuten zijn ook goedgekeurd door de OR en het Huurdersplatform. Het quorum is aanwezig, dus er kan een besluit genomen worden. Toch moet de heer Van Rozendaal de leden ook nog wijzen op de gevolgen wat er gebeurt als de statuten niet worden aangenomen. Hij geeft aan dit heel vervelend te vinden, omdat het dreigend overkomt, maar iedereen moet hier wel goed van op de hoogte zijn. Het CFV, WSW en het ministerie volgen het proces nauwgezet en zij hebben aangegeven dat als de statuten niet worden aangenomen, zij niet het vertrouwen hebben dat het met BVOW de goede kant op gaat. Zij gaan dan over tot benoeming van een extern toezichthouder. De heer Van Rozendaal benadrukt nog eens dat hij dit vervelend vindt omdat het de bedoeling is dat leden instemmen met de statuten omdat zij hier daadwerkelijk achter staan en niet onder protest voor gaan stemmen, omdat de externe toezichthouders dan gaan ingrijpen. 6

7 Er zijn afspraken met het WSW, de bank en RVG over de bestaande leningen. WSW wil deze blijven borgen, maar als de statuten niet goedgekeurd worden, hebben zij aangegeven geen vertrouwen meer te hebben dat het goed komt en gaan dan geen leningen meer borgen. Het is heel vervelend, maar het moet wel voor iedereen duidelijk zijn wat de consequenties zijn. De heer Van Heuven neemt zijn taak als voorzitter weer over en meldt dat wanneer de statuten worden vastgesteld, morgen de notariële akte kan passeren. Het benoemen van bestuursleden heeft dan geen betekenis meer. Agendapunt 5 wordt dan geschrapt. De heer Van Heuven geeft aan dat hij eerst gaat vragen wie er voor de nieuwe statuten zijn, vervolgens wie er tegen zijn en tenslotte wie zich van stemming wil onthouden. Wanneer aan de uitslag wordt getwijfeld, vindt nog een schriftelijke stemming plaats. Bij de vraag wie er voor de nieuwe statuten zijn, wordt door elk lid de groene kaart omhoog gehouden. Er zijn geen tegenstemmers en ook geen onthoudingen. Daarom worden de nieuwe statuten vastgesteld met algemene stemmen. De heer Van Heuven vindt dit een groot compliment. Daarop vraagt de heer Van Heuven of de leden akkoord gaan dat er een medewerker bij de notaris wordt aangewezen die namens de ALV hiervoor tekent. Ook hierop is niemand tegen. 7. Vertrouwen in de directeur ad-interim, de heer W. Stribos Tot slot is er de afgelopen weken intensief samengewerkt met kritische leden. Een deel ging over de problematiek met de statuten, maar ook deel over de kritiek op de directeur. De leden vinden dat hij er al te lang zit. Eigenlijk zou het contract nu beëindigd moeten worden. Het voorstel van de RvT is om nu direct een werving en selectieprocedure op te starten naast de statutenwijziging en de invulling van de RvT voor een nieuwe directeur-bestuurder. Dit kan wel gauw vier tot vijf maanden duren voordat er iemand daadwerkelijk zit en daarom is het volgende voorstel om de heer Stribos tot die tijd een tijdelijk arbeidscontract aan te bieden met een salaris dat valt binnen de normen van de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT). Tegelijkertijd zijn er ook signalen dat er onvoldoende vertrouwen is in de heer Stribos. Het alternatief is een andere interim-directeur aan te stellen als dit bij de meeste leden het geval is. De heer Van Wichen stelt voor om niet alleen de heer Stribos, maar ook de andere interimmers te vervangen, omdat dit een grote kostenpost is. De heer Van Heuven geeft aan dat de vergoeding voor de heer Stribos op deze manier lager wordt en dus ook de totale kosten voor het management. Daarnaast is het niet aan te bevelen om als ALV ook inspraak te moeten hebben bij het benoemen van andere personeelsleden, omdat je je dan gaat mengen in de organisatie en de bedrijfsvoering. Tenslotte is dit ook niet geagendeerd, dus daar kan nu ook niet over gestemd worden. De heer Van Wichen vindt dit een tekortkoming op de agenda. De heer Morees reageert hierop dat je als lid niet op de stoel van de directeur moet gaan zitten. Dus wanneer je voor de directeur stemt, stem je ook voor de beslissingen die hij neemt. De directeur heeft de opdracht om het bedrijf weer sterker te maken en zijn beslissingen zijn hierop gebaseerd. De heer Van Wichen voegt nog toe dat hij vindt dat de RvT te laks is geweest. In de ALV van 12 juli 2013 zou de interim-directeur per 1 januari 2014 zijn taken afgerond hebben, zodat de nieuwe directeur kon beginnen. Hier is niet aan voldaan. De heer Van Heuven constateert dat de heer Van Wichen een vertrouwensvraag heeft bij de RvT en dat is een formeel punt. Dit is niet geagendeerd en de heer Van Heuven vraagt de leden of er een nieuwe vergadering belegd moet worden waarin dit punt aan de orde komt. De meeste leden zijn tegen een nieuwe vergadering. 7

8 Indien blijkt dat er onvoldoende vertrouwen is in de heer Stribos, zal de RvT zich aan de uitslag conformeren en wordt het contract met de heer Stribos beëindigd per 1 januari Vervolgens wordt er dan een andere interim-directeur aangesteld tot er een nieuwe directeur is gevonden. De heer Van Wichen heeft geen enkel probleem met de heer Stribos als persoon, maar heeft bezwaar tegen de procedure om een nieuwe directeur te krijgen die functioneert zoals de leden willen. De heer Van Heuven licht toe dat deze statutenwijziging nodig was om te zorgen voor benoeming van een nieuwe directeur. Hierna wordt overgegaan tot schriftelijke stemming. Wanneer gestemd wordt over personen gebeurt dat altijd schriftelijk. Daarom worden stembiljetten uitgereikt waarop de leden aan kunnen geven wel of geen vertrouwen te hebben in de heer Stribos als tijdelijke directeur. Nadat de stembiljetten zijn ingeleverd en geteld zijn, is de conclusie dat er 52 leden een stembiljet hebben ingevuld. Hiervan zijn er 14 die geen vertrouwen hebben in de heer Stribos en 38 die wel vertrouwen in hem hebben. Hiermee is aangenomen dat de heer Stribos aanblijft tot de nieuwe directeur is aangesteld. 8. Rondvraag De heer Van Rozendaal geeft aan dat in de vorige notulen de vraag stond hoe lang hij zou aanblijven en dat hij had aangegeven zo kort mogelijk. Met deze besluitvormingen is de heer Van Rozendaal klaar met zijn opdracht. Daarom wil hij van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor ieders vertrouwen in hem, en vooral de werkgroep. De heer Van Heuven voegt nog toe om iedereen die heeft bijgedragen de afgelopen tijd om deze belangrijke stap te zetten in de geschiedenis van BVOW, hiervoor te bedanken en in het bijzonder de heer Van Rozendaal door zijn voortvarendheid waarmee hij het proces geleid heeft en spreekt zijn bewondering hiervoor uit. Einde vergadering De aanwezigen worden bedankt voor hun komst en hun inbreng. De vergadering wordt hiermee gesloten. 8

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Aanwezig: Bestuursleden: N. van Veen, voorzitter J. Stuurman, penningmeester A. Kaiser, secretaris Raad van Toezicht: M.

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Selectiecommissie. Regelement 2015

Selectiecommissie. Regelement 2015 Selectiecommissie Regelement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door de RVC op: 10 april 2015 Inhoud 1. Inleiding en definities... 3 2. Vaststelling van het reglement... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa 1. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder de statuten: de statuten van Stichting Healing Beyond Borders Europa. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

Aanpassing statuten Bouwvereniging Woningzorg.! Informele verkenning 7 juni 2017! Philp van Oss, kandidaat-notaris

Aanpassing statuten Bouwvereniging Woningzorg.! Informele verkenning 7 juni 2017! Philp van Oss, kandidaat-notaris Aanpassing statuten Bouwvereniging Woningzorg! Informele verkenning 7 juni 2017! Philp van Oss, kandidaat-notaris Indeling 1. De vereniging in het algemeen 2. Bouwvereniging Woningzorg 3. Conclusie 4.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Versie 4.1 2007 Vastgesteld in bestuursvergadering van 02 oktober 2007 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Ouderraadsreglement Vastgesteld door het CvB op 9 september 2013

Ouderraadsreglement Vastgesteld door het CvB op 9 september 2013 Ouderraadsreglement Vastgesteld door het CvB op 9 september 2013 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, (voogden) en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen.

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1 1 29215/AD/ae HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de statutair te Leusden gevestigde en aan de Fokkerstraat 17 te 3831 LD Leusden kantoorhoudende vereniging: DIABETESVERENIGING NEDERLAND (DVN). ingeschreven in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE Algemene bepalingen Artikel 1. 1. De vereniging genaamd Vereniging Functioneel leeftijdsontslag Verbindingsdienst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Algemeen - De MR van de Driesprong bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie