REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A."

Transcriptie

1 REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013

2 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels... 3 Artikel 2 - Voorzitter... 3 Artikel 3 Oproeping tot vergadering... 3 Artikel 4 Ter inzage leggen van stukken... 4 Artikel 5 Agenda... 4 Artikel 6 Presentielijst... 4 Artikel 7 - Opening vergadering... 4 Artikel 8 Spreken in de vergadering... 4 Artikel 9 Handhaving orde; schorsing... 5 Artikel 10 - Besluitvorming... 5 Artikel 11 Algemeen... 5 Artikel 12 Voorstel staande de vergadering of een motie van wantrouwen... 6 Artikel 13 Besloten karakter vergadering... 6 Artikel 14 Toehoorders, de pers en tolken... 6 Artikel 15 Slotbepaling... 7 ALV-reglement FloraHolland 2 van 7

3 REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Inleiding Dit reglement (het Reglement ) is opgesteld ten behoeve van onder meer de Algemene Ledenvergadering ( ALV ) van Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. ( FloraHolland ) en maakt gebruik van dezelfde definities en begrippen zoals deze zijn gebruikt in de statuten van FloraHolland ( Statuten ) alsmede de verschillende reglementen die gelden voor de raad van commissarissen ( RvC ) en de Directie. Artikel 1 - Status en inhoud van de regels 1.1 Dit Reglement is opgesteld door de RvC en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de ALV van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de Statuten of de hiervoor genoemde reglementen. 1.2 Dit Reglement is op 12 december 2013 vastgesteld door de ALV. 1.3 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten zullen de wet of de Statuten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten maar strijdig met Nederlands recht, zal de laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen en ter goedkeuring voorleggen aan de ALV. 1.4 De ALV kan besluiten incidenteel geen toepassing te geven aan dit Reglement. 1.5 De ALV kan besluiten dit Reglement te wijzigen, al dan niet op voorstel van de RvC of Directie. Artikel 2 - Voorzitter 2.1 Conform de Statuten is de voorzitter van de vergadering, de voorzitter van de RvC. 2.2 De voorzitter van de vergadering is, behoudens hetgeen dat is gesteld in lid 3 van dit artikel, een leden-commissaris en is belast met: a. het leiden van de ALV, b. het handhaven van de orde van ALV, c. het doen naleven van dit Reglement, en d. voorts hetgeen voortvloeit uit de Statuten of de wet. 2.3 Indien de voorzitter van de RvC niet in staat is om de ALV voor te zitten dan benoemt de RvC zijn plaatsvervanger. De vergadering Oproeping tot vergadering Artikel 3 Oproeping tot vergadering 3.1 De Directie zendt ten minste 8 dagen voor een vergadering de uitnodiging (oproeping) aan de leden, waarbij de dag van verzending en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend. In het geval één van de onderwerpen op de agenda een statutenwijziging bevat, geldt een termijn van 14 dagen. 3.2 De oproeping vermeldt de dag, plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de agenda van de vergadering inclusief de bijbehorende stukken en/of toelichting. 3.3 De leden die daarmee hebben ingestemd kunnen tot de vergadering worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de coöperatie bekend is gemaakt. Indien een lid het elektronische bericht niet kan lezen, dient hij dit per omgaande te melden. ALV-reglement FloraHolland 3 van 7

4 Artikel 4 Ter inzage leggen van stukken 4.1 Stukken die dienen ter toelichting van onderwerpen of voorstellen die op de agenda staan, worden tevens op het kantoor van FloraHolland te Aalsmeer ter inzage voor de leden gelegd. 4.2 Onverminderd het voorgaande lid worden de stukken, die ter toelichting van onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, tevens vermeld op de Community van FloraHolland. Artikel 5 Agenda 5.1 Agendapunten kunnen worden ingebracht door: a. de Directie en de RvC. b. een groep van tenminste 250 leden gezamenlijk, dan wel zoveel leden als bevoegd tot het uitbrengen van 5% van de stemmen in een voltallige vergadering, c. een Adviesraad indien het een onderwerp betreft waarover zij advies heeft gegeven en dit advies niet is opgevolgd door de Directie of RvC en het besluit ter agendering tijdens de vergadering is genomen met ten minste twee derde meerderheid van het aantal stemmen dat in een voltallige Adviesraad vergadering kan worden uitgebracht. Een verzoek zoals bepaald onder b. en c. dient ten minste 21 dagen voor de dag van bijeenroeping worden gedaan aan de Directie, voorzien van naam, administratienummer en handtekening van al degenen die het verzoek ondersteunen. 5.2 Indien er tijdens de vergadering een onderwerp aan de orde wordt gesteld dat niet op de agenda van de vergadering is vermeld, kan de voorzitter van de vergadering besluiten om het onderwerp ter besluitvorming te behandelen indien: a. het onderwerp een dringend karakter heeft en geen uitstel kan lijden, b. de RvC zich tegen behandeling van het onderwerp niet verzet, en c. het voorstel van de voorzitter van de vergadering om het onderwerp ter vergadering te behandelen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de ALV wordt aangenomen. Orde der vergadering Artikel 6 Presentielijst; uitreiking stempassen 6.1 Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid dan wel diens gemachtigde de presentielijst. 6.2 Na ondertekening van de presentielijst ontvangen de leden een of meer stempas(sen) en een of meer stemkastje(s) ten behoeve van het uitoefenen van hun stemrecht, op de wijze als bedoeld in artikel 11 lid 6 van dit Reglement. Stempassen en kastjes worden uitgereikt tot het tijdstip of agendapunt als aangegeven in de oproeping. Artikel 7 - Opening vergadering 7.1 De voorzitter van de vergadering opent de vergadering op het vastgestelde uur en stelt de agenda voor de vergadering vast. Indien er ingekomen stukken zijn, kunnen deze op de agenda worden geplaatst. 7.2 De voorzitter van de vergadering benoemt een commissie tot het nalezen van de notulen van de vergadering. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt besloten zal deze taak worden uitgeoefend door de ALV-commissie. 7.3 De notulen van de voorgaande vergadering worden na instemming van de commissie tot het nalezen van de notulen van de betreffende vergadering door de ALV vastgesteld. Deze notulen worden door de voorzitter van de vergadering ondertekend. Artikel 8 Spreken in de vergadering 8.1 Een lid voert pas het woord nadat de voorzitter van de vergadering hem het woord heeft gegeven. De voorzitter van de vergadering verleent het woord in de volgorde waarin het is gevraagd. ALV-reglement FloraHolland 4 van 7

5 8.2 Het spreken over een onderwerp of een voorstel vindt plaats in ten hoogste drie termijnen, tenzij de voorzitter van de vergadering na overleg met de Directie en RvC anders beslist. De spreker dient zich zo kort en bondig mogelijk uit te laten bij het formuleren van zijn vraag en/of het toelichten van zijn standpunt. 8.3 Een lid mag in een spreektermijn niet meer dan tweemaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel. Dit geldt niet indien het lid/gemachtigde een voorstel staande de vergadering of een motie van wantrouwen heeft ingediend met betrekking tot het besproken onderwerp zoals bepaald in artikel 5 van dit Reglement. Artikel 9 Handhaving orde; schorsing 9.1 Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij de voorzitter van de vergadering het nodig oordeelt hem aan het in acht nemen van dit reglement te herinneren. 9.2 Indien een spreker zich beledigend of onbetamelijk uitlaat dan wel afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde van de vergadering verstoort, wordt hij door de voorzitter van de vergadering tot de orde geroepen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kan de voorzitter van de vergadering gedurende vergadering besluiten deze persoon: a. het woord over het aanhangige onderwerp te ontzeggen, b. verdere deelname aan de vergadering te ontzeggen, c. uit de vergaderruimte te laten verwijderen. 9.3 De voorzitter van de vergadering kan ter handhaving van de orde of anderszins de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen. Indien na de herroeping van de vergadering de orde opnieuw wordt verstoord kan de voorzitter de vergadering sluiten. Artikel 10 - Besluitvorming 10.1 Wanneer de voorzitter van de vergadering vaststelt dat een onderwerp of een voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging Na het sluiten van de beraadslaging van een onderwerp of voorstel vindt er een stemming plaats, voor zover nodig en/of volgt uit de agenda dan wel vereist is op grond van de Statuten De voorzitter van de vergadering benoemt een commissie die toeziet op het correcte verloop van de stemprocedure. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt besloten zal deze taak worden uitgeoefend door de ALV-commissie Voordat de stemming plaatsvindt, formuleert de voorzitter van de vergadering het voorstel. Procedures bij stemmen Artikel 11 Algemeen 11.1 Het stemrecht van de leden wordt door hen zelf dan wel door hun functionarissen die daartoe bevoegd zijn (gemachtigde) uitgebracht conform hetgeen is gesteld in artikel 30 van de Statuten Tenzij de Directie anders besluit op grond van artikel 29 lid 8 van de Statuten, kunnen alleen de stemgerechtigden die in de vergaderruimte aanwezig zijn hun stem uitbrengen Ieder lid heeft in ALV ten minste één stem. Extra stemmen worden verkregen op basis van de ledenlening zoals is bepaald in artikel 17 en 30 van de Statuten De voorzitter van de vergadering vraagt of er stemming met betrekking tot het onderwerp wordt verlangd. Indien er door de ALV geen stemming wordt verlangd en ook de Directie en/of RvC verlangen geen stemming dan stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aangenomen. ALV-reglement FloraHolland 5 van 7

6 11.5 Indien door één of meer leden stemming wordt gevraagd, dan wordt het voorstel door de voorzitter van de vergadering in stemming gebracht Het uitbrengen van stemmen geschiedt op geautomatiseerde wijze, zoals door middel van stemkastjes, tenzij dit systeem niet blijkt te werken of de voorzitter van de vergadering beslist dat er schriftelijk gestemd wordt. Stemmen bij acclamatie is zowel over zaken als over personen mogelijk indien niemand van de stemgerechtigden ter vergadering zich daartegen verzet. Het is niet mogelijk stemmen uit te brengen vóór het moment dat de stemming door de voorzitter van de vergadering is geopend Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden niet als uitgebrachte stemmen De voorzitter van de vergadering deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit. Artikel 12 Voorstel staande de vergadering of een motie van wantrouwen 12.1 Indien er staande de vergadering een voorstel wordt ingediend conform hetgeen is bepaald in artikel 5 van dit Reglement en ter besluitvorming aan de ALV wordt voorgelegd, is het voorstel pas aangenomen indien het voorstel met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen is aangenomen tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven Een motie van wantrouwen tegen een commissaris of de RvC als geheel kan slechts worden ingediend door een groep van tenminste 250 leden gezamenlijk, dan wel zoveel leden als bevoegd tot het uitbrengen van 5% van de stemmen in een voltallige vergadering. De groep dient iemand uit zijn midden aan te wijzen die de motie kort en duidelijk dient toe te lichten. Alleen dan kan de motie van wantrouwen ter stemming worden gebracht. De voorzitter van de vergadering zal het voorstel herhalen waarna zal worden overgegaan tot stemming zoals is bepaald in artikel 11 van dit Reglement Indien de motie is aangenomen dient de RvC zich in haar eerst volgende vergadering dan wel in een tussentijdse vergadering te beraden over de ingediende motie en de daaraan te verbinden consequenties, hetgeen in ieder geval zal leiden tot aftreden van de desbetreffende commissaris(sen) of de RvC. Indien de motie betrekking heeft op de gehele RvC zal zij de lopende zaken blijven afhandelen totdat de algemene ledenvergadering een nieuwe RvC heeft benoemd. Besloten vergadering Artikel 13 Besloten karakter vergadering 13.1 De vergaderingen zijn slechts toegankelijk voor leden van FloraHolland en de daartoe door de Directie en/of RvC uitgenodigde gasten Gasten kunnen alleen spreken tijdens de vergadering indien zij daartoe worden uitgenodigd door de voorzitter van de vergadering. Artikel 14 Toehoorders, de pers en tolken 14.1 Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen de vergadering bijwonen De Directie draagt zorg voor de geluid- en/of beeldregistraties en uitzending via de website van FloraHolland, zodat de vergadering live gevolgd kan worden door de leden die niet aanwezig zijn in de vergaderruimte. Eventuele onvolkomenheden in deze registratie en/of uitzending laten de rechtsgeldigheid van de besluitvorming onverlet Conform de Statuten wordt de vergadering gehouden in de Nederlandse taal. Leden die niet vertrouwd zijn met de Nederlandse taal kunnen gebruik maken van tolken, zodat de vergadering gevolgd kan worden. Indien leden die niet vertrouwd zijn met de Nederlandse taal een actieve bijdrage willen leveren aan de vergadering, bijvoorbeeld door te spreken, kunnen zich door middel van een (consecutieve) tolk, welke niet in dienst is bij FloraHolland, laten bijstaan. ALV-reglement FloraHolland 6 van 7

7 Een lid die gebruik maakt van een eigen tolk die geen lid is van FloraHolland en nog niet reeds bekend is bij de Directie, dient toestemming te vragen aan de Directie. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk (per post, fax of ) ten minste 72 uur vóór het begin van de vergadering worden ingediend. Een dergelijk verzoek dient de volgende gegevens te vermelden: naam van de tolk, zijn woon/verblijfplaats, bedrijf en functie waarvoor hij werkzaam is en het telefoonnummer van het lid dat een dergelijk verzoek indient Het geven van tekenen van goed- of afkeuringen of op andere wijze verstoren van de orde door toehoorders, vertegenwoordigers van de pers en/of tolken is niet toegestaan. De voorzitter van de vergadering kan de vergadering schorsen en de persoon verzoeken de vergadering niet langer bij te wonen dan wel te doen verwijderen. Slotbepalingen Artikel 15 Slotbepaling In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het Reglement beslist de voorzitter van de vergadering. ALV-reglement FloraHolland 7 van 7

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE ACHTERHOEK RAAD, vastgesteld d.d. 8 april 2019

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE ACHTERHOEK RAAD, vastgesteld d.d. 8 april 2019 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE ACHTERHOEK RAAD, vastgesteld d.d. 8 april 2019 Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Paragraaf 1 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Paragraaf

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

Reglement van orde van de Instituutsraad van het instituut Beleid & management Gezondheidszorg (BMG-raad)

Reglement van orde van de Instituutsraad van het instituut Beleid & management Gezondheidszorg (BMG-raad) Reglement van orde van de Instituutsraad van het instituut Beleid & management Gezondheidszorg (BMG-raad) April 2010 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2: Vergaderschema, bijeenroepen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 208 24 april 2014 Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Gelet op Artikel 52, eerste lid aanhef

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR418063_1

CVDR. Nr. CVDR418063_1 CVDR Officiële uitgave van Veenendaal. Nr. CVDR418063_1 27 juni 2017 Verordening op de raadscommissies Veenendaal 2016 De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van voorzitter en de griffier

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017,

Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem. gelezen het voorstel van het presidium d.d. 16 februari 2017, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hattem Nr. 38584 15 maart 2017 Gemeente Hattem Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem 2017 De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Reglement van orde Algemeen bestuur Omgevingsdienst regio Arnhem

Reglement van orde Algemeen bestuur Omgevingsdienst regio Arnhem CVDR Officiële uitgave van Omgevingsdienst Regio Arnhem. Nr. CVDR363539_1 15 januari 2019 Reglement van orde Algemeen bestuur Omgevingsdienst regio Arnhem Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst regio

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de werkwijze van de ledengroep van openbaar accountants (Nadere voorschriften ledengroep openbaar accountants)

Nadere voorschriften inzake de werkwijze van de ledengroep van openbaar accountants (Nadere voorschriften ledengroep openbaar accountants) Nadere voorschriften inzake de werkwijze van de ledengroep van openbaar accountants (Nadere voorschriften ledengroep openbaar accountants) De ledengroep van openbaar accountants; Gelet op artikelen 17

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

ALV-reglement van de ASVA studentenunie

ALV-reglement van de ASVA studentenunie ALV-reglement van de ASVA studentenunie Algemeen Artikel 1: Algemeen 1. Waar in dit document de voorzitter genoemd wordt, wordt bedoeld de voorzitter van de algemene vergadering. Artikel 2: Presidium 1.

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissie Algemene Zaken (1e wijziging)

Verordening op de Raadscommissie Algemene Zaken (1e wijziging) CVDR Officiële uitgave van Dronten. Nr. CVDR4098_1 30 januari 2018 Verordening op de Raadscommissie Algemene Zaken (1e wijziging) De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 REGLEMENT VAN ORDE Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. De voorzitter Degene die een

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos;

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos; BIJLAGE 1e Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Syntrophos; gelet op artikel 33 Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 52 van de Gemeentewet en artikel 9, lid

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV-COMMISSIE) COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december

REGLEMENT COMMISSIE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV-COMMISSIE) COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december REGLEMENT COMMISSIE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV-COMMISSIE) COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COOPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COOPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COOPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april 2014 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland per 29 juni 2016

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord;

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; De bestuurscommissie GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord; Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; BESLUIT: Vast stellen het volgende:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Het algemeen bestuur van Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta.

PROVINCIAAL BLAD. Het algemeen bestuur van Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 3742 15 december 2014 Provincie Zeeland - Vaststelling Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Reglement van orde GS. Regeling. Artikel 1. Tijd van vergaderen. Artikel 2. Taak van de voorzitter; vervanging.

Reglement van orde GS. Regeling. Artikel 1. Tijd van vergaderen. Artikel 2. Taak van de voorzitter; vervanging. Reglement van orde GS Regeling Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 18 februari 2003 (Reglement van orde voor de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht 2003) Artikel 1. Tijd van vergaderen.

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de werkwijze van de Ledengroep van Intern en Overheidsaccountants (Nadere voorschriften werkwijze LIO)

Nadere voorschriften inzake de werkwijze van de Ledengroep van Intern en Overheidsaccountants (Nadere voorschriften werkwijze LIO) Nadere voorschriften inzake de werkwijze van de Ledengroep van Intern en Overheidsaccountants (Nadere voorschriften werkwijze LIO) Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants maakt,

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 19 november november 2014 Bedrijfsbureau/Heffen S.Stiphout/M.Vliegenthart

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 19 november november 2014 Bedrijfsbureau/Heffen S.Stiphout/M.Vliegenthart Algemeen bestuur VERGADERDATUM AFDELING NAAM STELLER Bedrijfsbureau/Heffen S.Stiphout/M.Vliegenthart AGENDAPUNT ONDERWERP 6 Voorstel wijziging Reglement van orde voor de vergadering van het algemeen bestuur

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR18703_1. Verordening op de raadscommissies INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING. Artikel 2

CVDR. Nr. CVDR18703_1. Verordening op de raadscommissies INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING. Artikel 2 CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR18703_1 12 juli 2016 Verordening op de raadscommissies HOOFDSTUK 2 INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING Artikel 2 Instelling raadscommissies 1. De raad stelt de

Nadere informatie

Artikel 1 'Algemene Vergadering': De Algemene Vergadering van CNV Onderwijs zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten.

Artikel 1 'Algemene Vergadering': De Algemene Vergadering van CNV Onderwijs zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten. Reglement van orde Begripsbepalingen Artikel 1 'Algemene Vergadering': De Algemene Vergadering van CNV Onderwijs zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten. 'Vergaderdeelnemer': Een op de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

COÖPERATIE HSLNET U.A.

COÖPERATIE HSLNET U.A. COÖPERATIE HSLNET U.A. REGLEMENT LEDENRAAD Artikel 1: Samenstelling 1. De Ledenraad van de coöperatie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 leden. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van de leden

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het lopende kalenderjaar.

Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het lopende kalenderjaar. Huishoudelijk Reglement MATRIMONIUM Algemeen Artikel 1. Te Amsterdam bestaat een vereniging van trouwambtenaren genaamd Matrimonium. Zij is opgericht op 20 oktober 2010. De bepalingen in dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april 2014 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland

Nadere informatie

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Inhoud Verordening op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014... 1 Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen... 4 1. Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Verordening op de opiniërende raadsbijeenkomsten van de gemeente gemert-bakel

Verordening op de opiniërende raadsbijeenkomsten van de gemeente gemert-bakel CVDR Officiële uitgave van Gemert-Bakel. Nr. CVDR79210_1 1 mei 2018 Verordening op de opiniërende raadsbijeenkomsten van de gemeente gemert-bakel Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VELIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept 11 juni 2010

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VELIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept 11 juni 2010 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VELIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept 11 juni 2010 Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, gelet op het artikel 4.2, lid 4. van

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. 1. In dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening op de raadscommissies Krimpen aan den IJssel 2018 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 8 maart 2018 Gelet op artikel 82, eerste lid, van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur

Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel (GGD Gelre-IJssel)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

27 maart Reglement van Orde van het Ledenparlement van de FNV-vereniging. I Algemene bepalingen:

27 maart Reglement van Orde van het Ledenparlement van de FNV-vereniging. I Algemene bepalingen: Reglement van Orde van het Ledenparlement van de FNV-vereniging I Algemene bepalingen: Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. dit reglement : dit reglement bevattende nadere regels omtrent

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Noord-Beveland oktober 2015

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Noord-Beveland oktober 2015 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Noord-Beveland oktober 2015 INHOUD Onderwerp Pagina INHOUD 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: Advocaat: de advocaat die kantoorhoudt in het arrondissement

Nadere informatie

Groeperingenreglement

Groeperingenreglement Groeperingenreglement 29 november 2014 Groeperingenreglement Algemeen 1. In dit reglement worden verstaan onder: HCC: de vereniging HCC; de vereniging: HCC; de groeperingen: de Regio s, Interessegroepen;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 23 april 2003

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 23 april 2003 De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 23 april 2003 met inachtneming van het vastgestelde amendement d.d. 5 juni 2003 gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR620221_1

CVDR. Nr. CVDR620221_1 CVDR Officiële uitgave van Hoeksche Waard. Nr. CVDR620221_1 15 januari 2019 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de raadscommissie Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het volgende reglement van

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Verordening op de ledenvergadering

Verordening op de ledenvergadering Verordening op de ledenvergadering Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants maakt, gelet op artikel 23, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep, onderstaande verordening

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de Raad Aalsmeer 2017

Reglement van Orde voor de Raad Aalsmeer 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalsmeer. Nr. 176502 15 december 2016 Reglement van Orde voor de Raad Aalsmeer 2017 Z-2016/059279 De raad van de gemeente Aalsmeer; gelet op artikel 16 van de

Nadere informatie

REGLEMENT COÖPERATIECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april

REGLEMENT COÖPERATIECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april REGLEMENT COÖPERATIECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april 2014 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland per 29 juni

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meierijstad. Nr. 11018 23 januari 2017 Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad De raad van de gemeente Meierijstad; gezien het advies van

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen* In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger; - commissielid: lid

Nadere informatie

Concept Huishoudelijk reglement VELON (12 november 2010)

Concept Huishoudelijk reglement VELON (12 november 2010) Concept Huishoudelijk reglement VELON (12 november 2010) Artikel 1 Het bestuur 1.1 De vereniging kent een bestuur en een dagelijks bestuur. 1.2 Leden van het bestuur dienen lid van de vereniging te zijn.

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 112479 17 augustus 2016 Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek gelezen het voorstel van het presidium van 6 november 2015, registratienummer ;

Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek gelezen het voorstel van het presidium van 6 november 2015, registratienummer ; CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR381436_1 3 februari 2017 Verordening op de raadscommissie van de gemeente Leek 2015 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van het presidium van 6 november

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening op de raadsvoorbereiding 2014

b e s l u i t : Verordening op de raadsvoorbereiding 2014 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het Presidium, nummer 26065; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadsvoorbereiding

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Tennisclub Ommen. November 2008

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Tennisclub Ommen. November 2008 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Tennisclub Ommen November 2008 Art 2 aangepast in maart 2019 Huishoudelijk Reglement Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cliëntenraad van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Huishoudelijk reglement cliëntenraad van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Huishoudelijk reglement cliëntenraad van Stichting Samen Veilig Midden-Nederland 1. Begripsbepalingen In het navolgende wordt verstaan onder: a. Cliënt een bij de Stichting aangemelde jeugdige, zijn ouders

Nadere informatie

Ondernemingsraad gemeente Nissewaard - REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE NISSEWAARD

Ondernemingsraad gemeente Nissewaard - REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE NISSEWAARD GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nissewaard Nr. 43180 1 maart 2018 Ondernemingsraad gemeente Nissewaard - REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD GEMEENTE NISSEWAARD De ondernemingsraad van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) Tholen d.d. 12 april 2018; besluit:

Gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) Tholen d.d. 12 april 2018; besluit: De raad van de gemeente Tholen; Gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij Voor de Vrijheid (PVV) Tholen d.d. 12 april 2018; Gelet op artikel 82 Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie