Elektronisch Kind Dossier stadsregio Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronisch Kind Dossier stadsregio Rotterdam"

Transcriptie

1 Elektronisch Kind Dossier stadsregio Rotterdam IKW 3 april 2008 Gebruikte afkortingen EKD - Elektronisch Kind Dossier JGZ - Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar CJG - Centrum voor Jeugd en Gezin VNG - Vereniging van Nederlands Gemeenten IPO - Interprovinciaal Overleg Inleiding Doelstelling notitie Deze notitie heeft ten doel de informatiepositie van de bestuurders met betrekking tot het EKD en KIDOS te voeden resp. verschillen die daarin tussen hen bestaan te elimineren. Deze notitie is als volgt opgebouwd. Leeswijzer Deze notitie is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 wordt allereerst de beleidscontext van het EKD geschetst. Daarin komen achtereenvolgens aan de orde: de doelstellingen van een EKD, de juridische grondslag van het systeem en de beoogde financiering. In de daarop volgende paragraaf wordt de relatie beschreven tussen het EKD en het stadsregionale programma IKW en het CJG-concept Stap naar een Sprong. In paragraaf 3 wordt dieper ingegaan op KIDOS. Wat is zijn ontstaansgeschiedenis, wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem ten opzichte van alternatieven en hoe ziet de kostenstructuur eruit. Paragraaf 4 gaat globaal in op de implementatie van een EKD en het mede door het rijksbeleid ingegeven tijdpad. De notitie gaat tot slot- vergezeld van een aantal bijlagen. De notitie is mede samengesteld op basis van input van de GGD Rotterdam Rijnmond. Deze heeft de notitie gecheckt en is daarmee akkoord. 1. Beleidsmatige context van het EKD JGZ 1.1. Programmaministerie Jeugd en Gezin Het beleidsprogramma van het programministerie voor Jeugd en Gezin kent 3 centrale punten: Het gezin krijgt opnieuw een belangrijke positie toebedeeld: de kracht van het gezin wordt versterkt en beter benut. Er komt een omslag naar preventief werken: problemen eerder opsporen en ze sneller aanpakken. De vrijblijvendheid voorbij: ongewenste situaties mogen niet voortduren. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen wanneer een kind of gezin in de problemen dreigt te raken. Bovengenoemde punten krijgen mede hun beslag in de te vormen CJG s in alle gemeenten van Nederland. Uiterlijk eind 2011 moet in iedere gemeente minstens één centrum aanwezig zijn. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals, kunnen bij de centra terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. De centra bieden advies en hulp op maat. De CJG zijn straks een herkenbaar inlooppunt in de buurt. Ze houden zich bezig met preventie, signaleren, advies geven en het bieden van ondersteuning en lichte hulp. Bij zwaardere problemen of een meer ingewikkelde hulpvraag coördineren de centra: ze nemen contact op met de gemeentelijke jeugdgezondheidszorg en de stadsregionale jeugdzorg, de JGGZ en LVG en andere aanbieders. Het programmaministerie heeft voor het CJG een basismodel ontwikkeld samen met de VNG, IPO, Actiz, GGD Nederland en de MO-groep. Daarin is voorzien in het gebruik van het EKD Doel, realisatie EKD 1.2.a. Doel EKD Het EKD JGZ heeft tot doel de papieren dossiers van de JGZ te digitaliseren. Deze digitalisering moet er toe leiden dat overdracht van gegevens beter kan plaatsvinden, risico s eerder te signaleren zijn en kinderen beter gevolgd kunnen worden. Daarnaast moet de digitalisering het mogelijk maken dat door 1

2 aggregatie van gegevens op lokaal en landelijk niveau inzicht verkregen wordt in de ontwikkeling van de jeugd. 1.2.b. Realisatie EKD In 2006 Is de Stichting EKD.nl opgericht om te komen tot een landelijk uniform EKD. Er is toen niet voor gekozen om reeds bestaande systemen te optimaliseren, maar nieuwe software te ontwikkelen. Hiertoe is een aanbestedingsprocedure gestart. Op 21 september 2007 heeft de rechter geoordeeld dat de aanbestedingsprocedure voor het EKD JGZ, zoals tot dan uitgevoerd door de Stichting EKD.NL, niet voortgezet mocht worden. Om toch zo snel mogelijk te komen tot digitalisering van de JGZ is besloten dat gemeenten/jgzinstellingen zelf moeten overgaan tot de aanschaf van (bestaande) digitale JGZ pakketten. Omdat in deze fase meerdere systemen in Nederland gehanteerd worden, wordt voor de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende EKD systemen een landelijke kop ontwikkeld. In de eerste helft van 2008 zal dit verder door het programmaministerie worden uitgewerkt en wordt onderzocht wat de landelijke kop precies moet kunnen en hoe deze ontwikkeld zal worden. Deze notitie beperkt zich tot het invoeren van een EKD binnen de context van de Stadsregio Rotterdam Initiatieven en regelgeving, financiering 1.3.a. Initiatieven en regelgeving In het Bestuursakkoord Samen aan de slag, dat is afgesloten tussen Rijk en gemeenten, is afgesproken dat het EKD met ingang van een landelijke dekking kent. Gezien de gewijzigde aanpak is dit uitgesteld tot Gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk om te zorgen voor de invoering van een digitaal JGZ pakket bij de JGZ-instellingen (GGD en en (thuis)zorginstellingen). Het is de verantwoordelijkheid van de lokale en regionale partijen om onder regie van de gemeenten tot een plan te komen gericht op het werken met een digitaal JGZ dossier. Daarbij zijn van belang zaken als de modernisering van de automatisering, training van de medewerkers, de aanschaf van een pakket dat voldoet aan in elk geval de landelijk gestelde eisen om uitwisseling mogelijk te maken. Vanuit het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin wordt in overleg met de partijen gezorgd voor de ontwikkeling van de landelijke kop. Tevens worden landelijke eisen 1 gesteld aan de gemeenschappelijke standaarden en koppelingen om overdracht van gegevens mogelijk te maken. Deze eisen zullen wettelijk worden vastgelegd. Verder is door het programmaministerie Jeugd en Gezin een opdrachtformulering opgesteld ten behoeve van de haalbaarheidsstudie voor ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector. De VNG ondersteunt gemeenten en instellingen in de regio s bij het bestuurlijk traject van de invoering van digitale dossiers in de JGZ. Het programmaministerie stelt hiervoor middelen beschikbaar aan de VNG. 1.3.b. Financiering In de digitalisering van de dossiers JGZ hebben zowel het Rijk als de gemeenten een verantwoordelijkheid. Het programmaministerie doet een beroep op gemeenten hiervoor zo nodig een eigen investering te doen om het doel om alle kinderen in beeld te hebben te behalen. Hieronder volgt een opsomming van de middelen die op rijks- en gemeenteniveau beschikbaar zijn om de digitalisering te realiseren. Rijk voorziet in ontwikkeling landelijke kop Het Rijk zal de kosten op zich nemen voor de ontwikkeling van een medium om uitwisseling tussen instellingen mogelijk te maken. 1 Zie bijlage vereisten voor digitale JGZ pakketten 2

3 Eenmalige tegemoetkoming 2007 EKD Bij brief van 30 maart 2007 heeft het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin als eenmalige tegemoetkoming in de invoeringskosten een bedrag van in totaal 6,5 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Middelen uit Samen aan de slag In het kader van het bestuursakkoord met de VNG Samen aan de slag heeft het Kabinet toegezegd om tot in 2011 in totaal 20 miljoen structureel voor het digitaal JGZ dossier en de Verwijsindex beschikbaar te stellen via het gemeentefonds. De omvang van de jaarschijven bedraagt oplopend vanaf 2008: 5 miljoen, 10 miljoen, 15 miljoen en 20 miljoen. BDU CJG Tot 2011 is voor CJG's een bedrag van 440 miljoen beschikbaar dat in het Gemeentefonds wordt gestort. Gemeenten ontvangen de middelen via een Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG). De BDU CJG is opgebouwd uit de bestaande gelden uit de jeugdgezondheidszorg, de opvoedimpuls, het bestuursakkoord Opvoeden in de Buurt, de Motie Verhagen en de nieuwe middelen die vanuit het programmaministerie voor Jeugd en Gezin zijn toegevoegd. Gemeenten kunnen besluiten deze middelen mede te benutten voor de implementatie van het EKD. Alle gemeenten hebben in januari 2008 de beschikking met daarin de hoogte van de BDU CJG, JGZ-deel en WMO-deel, van het programmaministerie ontvangen. Op dit moment is de financiële toerusting die de individuele regiogemeenten ontvangen niet bekend. Evenmin bestaat inzicht de te verwachten (initiële en meer structurele) kosten van ontwikkeling, implementatie en beheer. 2. Het EKD en de Stadsregio Rotterdam 2.1. Stap naar een Sprong In Stap naar een sprong is opgenomen dat voor de uitvoering van de werkprocessen een sterke informatiepositie van het CJG nodig is. Het EKD voorziet in deze behoefte. Met een EKD kunnen de medewerkers van het CJG beschikken over correcte, actuele en complete informatie beschikken om onder meer: De ontwikkelingsrisico s van een jeugdige in kaart te brengen; Deze over te brengen aan jeugdigen, ouders, professionals en vrijwilligers en daarbij advies te geven; Jeugdigen en/of ouders naar de juiste organisatie(s) door te verwijzen; De indicatiestelling voor enkelvoudige, vrijwillig geïndiceerde jeugdzorg uit te voeren; De zorgcoördinatie te initiëren en uit te voeren. De uitgangspunten 2 uit Stap naar een sprong voor de invoering van een EKD zijn: Bestaande papieren dossiers moeten zo snel mogelijk worden omgezet naar elektronische dossiers; De koppeling met het risicosignaleringsysteem van Multisignaal; De noodzaak alle medewerkers binnen het CJG toegang te laten hebben tot het elektronisch kinddossier; Het EKD te ontwikkelen tot integraal kinddossier; Het EKD te laten fungeren als historisch gezinsdossier Verantwoordelijkheid van de regiogemeenten Zoals reeds genoemd zijn gemeenten bestuurlijk verantwoordelijk om te zorgen voor de invoering van een digitaal JGZ pakket bij de JGZ-instellingen (GGD en en (thuis)zorginstellingen). Het is de verantwoordelijkheid van de regionale partijen om onder regie van de gemeenten tot een plan te komen gericht op het werken met een digitaal JGZ dossier. Van groot belang is, dat de gemeenten en instellingen in de Stadsregio Rotterdam voor hetzelfde systeem kiezen. Daarover hebben zij zich reeds dit jaar positief uitgesproken. 2 Voor de volledige tekst uit Stap naar een sprong zie bijlage 3

4 De voordelen van één EKD systeem in de Stadsregio Rotterdam spreken voor zich: - gelijke registratie voor de hele regio; - alle kinderen in 1 database: alle kinderen in beeld; - gemakkelijke overdracht van dossiers tussen organisaties; - onderzoeksinformatie voor de hele regio; - doelmatigheid en het creëren van voldoende massa voor een kostenefficiënt(e ) doorontwikkeling en beheer van het systeem. Het invoeren van één systeem in de Stadsregio Rotterdam brengt voor de uitvoerende organisaties met een breder werkgebied dan de Stadsregio (i.c. vier van de vijf organisaties) de vraag naar voren of zij naast het stadsregionale EKD ook andere systemen willen gebruiken. Reden waarop met de betrokken organisaties is gesproken over hun visie daarop. Essentie is dat zij met de GGD Rotterdam Rijnmond mogelijkheden zien om Kidos zo door te ontwikkelen dat ook de gemeenten in de andere regio s waarin zij actief zijn daarvoor zullen kiezen. Evident is dat dit voor alle betrokken partijen in de stadsregio voordelen met zich meebrengt Initiatieven vanuit Ieder Kind Wint De gemeenten in de Stadsregio Rotterdam hebben inmiddels uitgesproken dat zij mede in het licht van Stap naar een sprong willen kiezen voor één systeem en dat Kidos daarvoor het meest opportuun lijkt. De vraagstukken aangaande de toegang, de integraliteit en de archieffunctie worden op een ander moment uitgewerkt. Vooralsnog wordt eerst onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de invoering van één EKD in de stadsregio. In dit licht wordt er met de thuiszorgorganisaties werkzaam in de Stadsregio Rotterdam, GGD Rotterdam Rijnmond en GGD ZHE overleg gevoerd over de gewenste functionaliteit van een EKD in relatie tot Kidos. Dit moet resulteren in een plan van eisen voor een EKD, spiegeling van het plan van eisen aan Kidos en andere EKD systemen en een business case voor de doorontwikkeling van Kidos conform het plan van eisen. Hiermee wordt beoogd deze aanbieders op vrijwillige basis voor Kidos te doen kiezen en de basis voor Kidos te versterken: meer klanten en dus betere en meer kostenefficiënte doorontwikkelingsmogelijkheden en perspectieven ook andere gemeenten/aanbieders aan betreffende lijn te binden (met navenant positieve effecten voor doorontwikkelingspotentieel). Dit overleg is thans gaande. D.d. 14 april a.s. wordt bestuurlijk overleg met de thuiszorgorganisaties en de portefeuillehouder jeugdzorg gevoerd over de uitkomsten. Het resultaat van dit overleg wordt voorgelegd aan de bestuurders van de regiogemeenten in de commissievergadering Jeugdzorg en Sociaal Beleid van 18 juni Vooruitlopend daarop zal worden bezien of daarvan reeds op 16 april mondeling verslag is te doen. Het betreffende tijdpad is als bijlage ingesloten. 3. Kidos 3.1. Historie Kidos In 2004 hebben de GGD Amsterdam en Rotterdam gezamenlijk een applicatie laten ontwikkelen voor het digitale kinddossier. Deze applicatie is eind 2004 in gebruik genomen. Het systeem is sindsdien steeds verder ontwikkeld en de meeste kinderziekten zijn er dan ook uit. In 2006 is de door de beide gemeenten de JEGE2-organisatie opgericht om het eigenaarschap te behartigen en in juni 2006 zijn de contracten met Ordina getekend betreffende hosting, beheer, onderhoud en vermarketing van de applicatie. 3 In 2006 is de Europese aanbesteding voor het landelijke EKD gestart. Daardoor is in 2006 besloten dat Vertis/Ordina de applicatie in eigendom neemt. Dat was noodzakelijk omdat Ordina anders niet aan de aanbesteding mee kon doen. Het was overigens de bedoeling dat Ordina het eigendom na een succesvolle aanbesteding voor Ordina zou overdragen aan de Stg. EKD. Echter door het mislukken van de Europese aanbesteding is het eigendom in 2007 weer terug bij de GGD Amsterdam en Rotterdam (JEGE2). Ordina beschouwt het in eigendom hebben van een applicatie niet als core business. Hosting, beheer en onderhoud is uitbesteed bij de combinatie Ordina, Vertis en Gino. Momenteel wordt Kidos gebruikt door GGD Rotterdam-Rijnmond (4-19, sinds 2004) en OEK (0-4, sinds eind 2006), GGD Amsterdam (0-19, sinds 2004), Zorginstelling Noord en Midden Limburg (0-4, sinds 2006) en door de GGD-en Brabant + (4-19, sinds eind 2007) 3 In de bijlage is de uitgebreide historie opgenomen 4

5 3.2. Verbetering Kidos Kidos wordt stapsgewijs verder ontwikkeld. Voor de zomer wordt de planningsmodule sterk verbeterd en wordt de cliëntfoto, dat is de overzichtspagina van het kind, toegankelijker gemaakt. Daarna staat de koppeling met het risicosignaleringssysteem Multisignaal en het verder verbeteren van het gebruiksgemak hoog op de agenda. Tevens wordt Kidos aangepast volgens de landelijke ontwikkelingen zoals de landelijke kop en de koppeling naar RIVM. Daardoor wordt Kidos meer interessant voor nieuwe gebruikers, zoals andere regio s en gemeenten. De belangstelling daarvoor is fors. Terzelfder tijd wordt nagegaan wat nu de meest optimale eigendom- en beheerstructuur is en hoe kan worden omgegaan met initiële investeringen. Oogmerk van de eigenaren is van KIDOS hèt EKD van Nederland te maken en zoveel mogelijk andere partijen daarop te laten aansluiten. Daartoe is het ook denkbaar dat ruimte gecreëerd voor anderen te participeren in de eigendom. Deze aspecten zijn allen onderdeel van de business case, zie boven Digitalisering dossiers in Kidos tot nu toe In Rotterdam gebruikt OEK Kidos één vol jaar en heeft zij gefaseerd de nieuwgeborenen ingevoerd. Thans is ca. 50% van de nieuwgeborenen zijn ingevoerd in Kidos. Daarnaast zijn alle risicokinderen zijn geregistreerd in Kidos. De GGD Rotterdam Rijnmond gebruikt sinds 3 jaar Kidos. In Rotterdam is 80% van de 4-7 jarigen zijn ingevoerd. In de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling van de GGD Rotterdam Rijnmond is 60% van de 4-7 jarigen ingevoerd. Daarnaast wordt Kidos in gebruik genomen voor het periodiek onderzoek op het voortgezet onderwijs en het de digitalisering van de dossiers van risicokinderen. De inhaalslag ligt voornamelijk bij de digitalisering van dossiers van kinderen 0-4 jaar woonachtig in de regiogemeenten. 3.4 Voor en nadelen Kidos versus een ander systeem In Nederland zijn twee relevante en concurrerende applicaties voor Kidos: Open Care van Centric en MLCAS van Allegro Sultum. In zijn algemeenheid geldt dat (nog) geen enkele applicatie 100% voldoet aan door gebruikers gestelde eisen en wensen. Voor wat betreft de aanpak die de Minister schetst in zijn brief van 5 februari 2008, biedt Kidos op de Nederlandse en lokale (regio Rotterdam) een prima, momenteel het beste alternatief op de markt. Het hebben van zeggenschap over de ontwikkeling van een systeem is een belangrijke voorwaarde. Kidos heeft dit voordeel, omdat partijen die gebruik maken van Kidos voor participatie naar verwachting voor het eigenaarschap kunnen kiezen en daarmee kunnen participeren in de besluitvorming rond de ontwikkeling van de applicatie (functionaliteit). Verder kan worden gesteld dat Kidos: A. de meeste functionaliteit biedt in vergelijking met de andere systemen; B. de functionaliteit wordt versterkt door de ontwikkeling van de Oracle versie van en de verbeterde planningsfunctionaliteit die voor de zomer gereed komt. Deze ontwikkelingen versterken de voorsprong ten opzichte van de concurrentie; C. gebruik maakt van een centrale database, waardoor het genereren van beleidsinformatie mogelijk is; D. als eerste pakket een koppeling met de verwijsindex; E. maatwerk per organisatie mogelijk is zover bijgebouwde modules de oorspronkelijke modules niet beïnvloeden Kosten Onderstaand overzicht betreft de stand op dit moment (met inachtname van de huidige gebruikers en vigerende kostenstructuur). In het bestek van de te ontwikkelen businesscase wordt meer diepgaand beschouwd op welke wijze inhoud kan worden gegeven aan de (kosten-) voordelen die verdere schaalvergroting met zich mee brengt. Daarover zal in een latere termijn meer specifiek informatie worden verstrekt. 5

6 3.5.a. Investeringskosten Momenteel is de licentieprijs per gebruiker 400,=. In de doorontwikkeling van Kidos wordt bezien of (in het licht van verdere schaalvergroting) en onder welke voorwaarden een neerwaartse aanpassing van de licentieprijs tot de mogelijkheden behoort. 3.5.b. Exploitatiekosten Deze kosten zijn nu als volgt opgebouwd: - Jaarlijkse kosten voor hosting en beheer van Kidos aan Ordina. De kosten zijn momenteel per concurrent user 4 75,=. Dit bedrag is voor hosting en beheer, beperkte ondersteuning bij functioneel beheer en een bijdrage in het budget voor ontwikkelkosten. - Kidosondersteuningsteam: functioneel applicatiebeheerder en inhoudsdeskundige (2 personen voor 150 fte) - 1 e gebruikers per locatie: ook wel super users genoemd, die als front-office voor medewerkers beschikbaar zijn om eenvoudige vragen te beantwoorden - Incidenteel extra ontwikkelingskosten voor verdere ontwikkeling Kidos 3.5.c. Implementatiekosten Deze betreffen de mensuren en de aanschaf van hardware voor de volgende activiteiten: - opstellen van procesbeschrijvingen van de aangepaste werkwijze - maatwerkdelen ontwikkelen in Kidos (in Kidos kan iedereen zijn eigen consulttypes en brieven aanmaken). Tevens moet het systeem gevuld worden met initiële gegevens over locaties, medewerkers, huisartsen. - omzetten van papieren kinddossiers naar EKD - management informatie definiëren en inrichten - implementatie plan maken - pilot uitvoeren - eventueel nieuwe hardware en lijnverbinding naar Ordina - opleiding ontwikkelen en geven - begeleiding tijdens de implementatie - tijdelijke uitbreiding duur van consulten vanwege implementatie EKD. Deze kosten kunnen naar verwachting substantieel beperkt worden door het samen uit te voeren en waar mogelijk procedures en consulttypes van OEK (die als gemeld al langer met het systeem werkt) te gebruiken. Naar verwachting kan op in de commissievergadering Jeugdzorg en Sociaal Beleid van 18 juni 2008 meer inzicht worden verschaft in de kosten per gemeente. 4. Implementatie EKD in de Stadsregio Rotterdam 4.1. Tijdpad programmaministerie Jeugd en Gezin Door het programmaministerie Jeugd en Gezin is na overleg met VNG, GGD Nederland en ActiZ gekozen voor een gefaseerde aanpak: 1. digitalisering van de JGZ; 2. uitwisseling van informatie binnen de JGZ en analyse van gegevens via de landelijke kop ; 3. haalbaarheidsstudie ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector. Op 20 december 2007 is een stuurgroep geïnstalleerd die tot taak heeft om het traject van digitalisering van de JGZ-instellingen te begeleiden. De stuurgroep bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van de VNG, ActiZ en GGD Nederland, onder voorzitterschap van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. 4 Een concurrent user = een rekenfactor welke wordt gebruikt om te komen tot de bepaling van de totale kosten voor hosting en beheer per organisatie. 1 concurrent user = 2 gebruikers gebruiker = iedere medewerker die een eigen toegang krijgt tot het systeem (met eigen login) Er wordt vanuit gegaan dat feitelijk niet iedereen tegelijkertijd van het systeem gebruikt maakt. Het is functioneel wel mogelijk dat alle gebruikers tegelijkertijd in Kidos inloggen. 6

7 Ook begeleidt de stuurgroep het vormgeven van de landelijke kop voor uitwisseling van informatie binnen de JGZ en het mogelijk maken van landelijke analyse van gegevens. Voor beide trajecten ligt de regie bij het programmaministerie. Het tijdpad luidt als volgt: Maart herstart conferentie VNG ondersteuningstraject en handreikingen - duidelijkheid of de standaard uitwisselberichten verloskundigen en entadministraties nog aanpassing behoeven. Juni besluitvorming over inhoud, vorm en planning van de landelijke kop December vormgeving informatiebank en standaardberichten voor informatielevering aan de informatiebank bekend Januari landelijke dekking invoeren digitale pakketten Het mag duidelijk, dat we in casu spreken over een uitermate ambitieus tijdpad. De GGD Rotterdam Rijnmond heeft als eigenaar van Kidos de minister het aanbod gedaan bij te dragen aan de ontwikkeling van de landelijke kop Tijdpad Stadsregio Rotterdam Het tijdpad in de Stadsregio Rotterdam is er op gericht over twee lijnen zo snel mogelijk te komen tot implementatie van een EKD. Hiertoe wordt enerzijds overleg gevoerd met de uitvoerende organisaties en gemeenten over de eisen die aan een EKD worden gesteld en de nodige aanbesteding. Anderzijds wordt zo snel mogelijk gestart met het stadsregionaal breed toerusten van de uitvoerende organisaties op het gebruik van een EKD. April Het resultaat is bekend van het bestuurlijk overleg met de thuiszorgorganisaties over de ontwikkeling van elektronisch kinddossier in stadsregio. > mei op stadsregionaal niveau wordt een bestek opgesteld voor de aanbesteding EKD >mei alle GGD-en en thuisorganisaties in Stadsregio Rotterdam rusten zich toe op gebruik van digitale dossiers 5 18 juni In de Cie Jeugdzorg en Sociaal Beleid wordt het resultaat van het bestuurlijk overleg met de thuiszorgorganisaties en GGD-en teruggekoppeld. De financiële consequenties zijn zover mogelijk in beeld gebracht. < Stadsregio gemeenten maken met GGD-en en thuiszorgorganisaties subsidieafspraken ten behoeve van toerusting op EKD gebruik. De kosten voor de gemeenten worden bestreden met de middelen uit de meerjarenbegroting van de gemeenten aangaande EKD (zie 1.3.b.) 4.3. Condities Er wordt beoogd in de Stadsregio Rotterdam snel een EKD in te voeren. Hiertoe dient het volgende nog te gebeuren. - Op korte termijn duidelijkheid over welk EKD wordt gebruikt; - Op korte termijn duidelijkheid over implementatie-, exploitiatie-, ontwikkel- en investeringskosten; - Op korte termijn duidelijkheid over financieringsbronnen EKD in meerjarenbegroting van gemeenten. - Op termijn duidelijkheid over eigendom van EKD; - Opdrachtverlening en subsidie afspraken door gemeenten Stadsregio Rotterdam met uitvoerders JGZ 0-19 jaar middels het contracteerplatform; - Indien er duidelijkheid is over de kosten, is het aan de gemeenten zonodig de verkregen middelen ( samen aan de slag en BDU CJG) hiervoor te markeren in de meerjarenbegroting 2009 en verder. Bijlagen: Brief, programmaministerie Jeugd en Gezin, 5 februari 2008, Nieuwe aanpak EKD JGZ Vereisten pakket JGZ en Kidos historie, Stap naar een sprong uitgangspunten invoering EKD Pressure cooking proces EKD SRR 5 Dit betreft hardware en software. Ervaring bij OEK leert dat de voorbereiding jaar duurt. OEK heeft vervolgens per locatie uitgerold en heeft daar 1 jaar overgedaan. Gekozen is om met de nieuwgeborenen te beginnen en zo geleidelijk de papieren dossiers te gaan uitfaseren. De overdracht naar de GGD wordt ook elektronisch uitgevoerd. Zo staan na 4 jaar de dossiers van alle kinderen in een EKD. 7

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak

Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek jeugdzorg Utrecht Inventarisatie stand van zaken en plannen van aanpak Marc Delsing Gert Kroes Jan Willem Veerman Invoering praktijkgestuurd effectonderzoek

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Eindrapportage Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Titel Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Auteurs Jaap Toet, Marga Beckers Informatie Marga Beckers 030-760

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie