Elektronisch Kind Dossier stadsregio Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronisch Kind Dossier stadsregio Rotterdam"

Transcriptie

1 Elektronisch Kind Dossier stadsregio Rotterdam IKW 3 april 2008 Gebruikte afkortingen EKD - Elektronisch Kind Dossier JGZ - Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar CJG - Centrum voor Jeugd en Gezin VNG - Vereniging van Nederlands Gemeenten IPO - Interprovinciaal Overleg Inleiding Doelstelling notitie Deze notitie heeft ten doel de informatiepositie van de bestuurders met betrekking tot het EKD en KIDOS te voeden resp. verschillen die daarin tussen hen bestaan te elimineren. Deze notitie is als volgt opgebouwd. Leeswijzer Deze notitie is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 wordt allereerst de beleidscontext van het EKD geschetst. Daarin komen achtereenvolgens aan de orde: de doelstellingen van een EKD, de juridische grondslag van het systeem en de beoogde financiering. In de daarop volgende paragraaf wordt de relatie beschreven tussen het EKD en het stadsregionale programma IKW en het CJG-concept Stap naar een Sprong. In paragraaf 3 wordt dieper ingegaan op KIDOS. Wat is zijn ontstaansgeschiedenis, wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem ten opzichte van alternatieven en hoe ziet de kostenstructuur eruit. Paragraaf 4 gaat globaal in op de implementatie van een EKD en het mede door het rijksbeleid ingegeven tijdpad. De notitie gaat tot slot- vergezeld van een aantal bijlagen. De notitie is mede samengesteld op basis van input van de GGD Rotterdam Rijnmond. Deze heeft de notitie gecheckt en is daarmee akkoord. 1. Beleidsmatige context van het EKD JGZ 1.1. Programmaministerie Jeugd en Gezin Het beleidsprogramma van het programministerie voor Jeugd en Gezin kent 3 centrale punten: Het gezin krijgt opnieuw een belangrijke positie toebedeeld: de kracht van het gezin wordt versterkt en beter benut. Er komt een omslag naar preventief werken: problemen eerder opsporen en ze sneller aanpakken. De vrijblijvendheid voorbij: ongewenste situaties mogen niet voortduren. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen wanneer een kind of gezin in de problemen dreigt te raken. Bovengenoemde punten krijgen mede hun beslag in de te vormen CJG s in alle gemeenten van Nederland. Uiterlijk eind 2011 moet in iedere gemeente minstens één centrum aanwezig zijn. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals, kunnen bij de centra terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. De centra bieden advies en hulp op maat. De CJG zijn straks een herkenbaar inlooppunt in de buurt. Ze houden zich bezig met preventie, signaleren, advies geven en het bieden van ondersteuning en lichte hulp. Bij zwaardere problemen of een meer ingewikkelde hulpvraag coördineren de centra: ze nemen contact op met de gemeentelijke jeugdgezondheidszorg en de stadsregionale jeugdzorg, de JGGZ en LVG en andere aanbieders. Het programmaministerie heeft voor het CJG een basismodel ontwikkeld samen met de VNG, IPO, Actiz, GGD Nederland en de MO-groep. Daarin is voorzien in het gebruik van het EKD Doel, realisatie EKD 1.2.a. Doel EKD Het EKD JGZ heeft tot doel de papieren dossiers van de JGZ te digitaliseren. Deze digitalisering moet er toe leiden dat overdracht van gegevens beter kan plaatsvinden, risico s eerder te signaleren zijn en kinderen beter gevolgd kunnen worden. Daarnaast moet de digitalisering het mogelijk maken dat door 1

2 aggregatie van gegevens op lokaal en landelijk niveau inzicht verkregen wordt in de ontwikkeling van de jeugd. 1.2.b. Realisatie EKD In 2006 Is de Stichting EKD.nl opgericht om te komen tot een landelijk uniform EKD. Er is toen niet voor gekozen om reeds bestaande systemen te optimaliseren, maar nieuwe software te ontwikkelen. Hiertoe is een aanbestedingsprocedure gestart. Op 21 september 2007 heeft de rechter geoordeeld dat de aanbestedingsprocedure voor het EKD JGZ, zoals tot dan uitgevoerd door de Stichting EKD.NL, niet voortgezet mocht worden. Om toch zo snel mogelijk te komen tot digitalisering van de JGZ is besloten dat gemeenten/jgzinstellingen zelf moeten overgaan tot de aanschaf van (bestaande) digitale JGZ pakketten. Omdat in deze fase meerdere systemen in Nederland gehanteerd worden, wordt voor de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende EKD systemen een landelijke kop ontwikkeld. In de eerste helft van 2008 zal dit verder door het programmaministerie worden uitgewerkt en wordt onderzocht wat de landelijke kop precies moet kunnen en hoe deze ontwikkeld zal worden. Deze notitie beperkt zich tot het invoeren van een EKD binnen de context van de Stadsregio Rotterdam Initiatieven en regelgeving, financiering 1.3.a. Initiatieven en regelgeving In het Bestuursakkoord Samen aan de slag, dat is afgesloten tussen Rijk en gemeenten, is afgesproken dat het EKD met ingang van een landelijke dekking kent. Gezien de gewijzigde aanpak is dit uitgesteld tot Gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk om te zorgen voor de invoering van een digitaal JGZ pakket bij de JGZ-instellingen (GGD en en (thuis)zorginstellingen). Het is de verantwoordelijkheid van de lokale en regionale partijen om onder regie van de gemeenten tot een plan te komen gericht op het werken met een digitaal JGZ dossier. Daarbij zijn van belang zaken als de modernisering van de automatisering, training van de medewerkers, de aanschaf van een pakket dat voldoet aan in elk geval de landelijk gestelde eisen om uitwisseling mogelijk te maken. Vanuit het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin wordt in overleg met de partijen gezorgd voor de ontwikkeling van de landelijke kop. Tevens worden landelijke eisen 1 gesteld aan de gemeenschappelijke standaarden en koppelingen om overdracht van gegevens mogelijk te maken. Deze eisen zullen wettelijk worden vastgelegd. Verder is door het programmaministerie Jeugd en Gezin een opdrachtformulering opgesteld ten behoeve van de haalbaarheidsstudie voor ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector. De VNG ondersteunt gemeenten en instellingen in de regio s bij het bestuurlijk traject van de invoering van digitale dossiers in de JGZ. Het programmaministerie stelt hiervoor middelen beschikbaar aan de VNG. 1.3.b. Financiering In de digitalisering van de dossiers JGZ hebben zowel het Rijk als de gemeenten een verantwoordelijkheid. Het programmaministerie doet een beroep op gemeenten hiervoor zo nodig een eigen investering te doen om het doel om alle kinderen in beeld te hebben te behalen. Hieronder volgt een opsomming van de middelen die op rijks- en gemeenteniveau beschikbaar zijn om de digitalisering te realiseren. Rijk voorziet in ontwikkeling landelijke kop Het Rijk zal de kosten op zich nemen voor de ontwikkeling van een medium om uitwisseling tussen instellingen mogelijk te maken. 1 Zie bijlage vereisten voor digitale JGZ pakketten 2

3 Eenmalige tegemoetkoming 2007 EKD Bij brief van 30 maart 2007 heeft het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin als eenmalige tegemoetkoming in de invoeringskosten een bedrag van in totaal 6,5 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Middelen uit Samen aan de slag In het kader van het bestuursakkoord met de VNG Samen aan de slag heeft het Kabinet toegezegd om tot in 2011 in totaal 20 miljoen structureel voor het digitaal JGZ dossier en de Verwijsindex beschikbaar te stellen via het gemeentefonds. De omvang van de jaarschijven bedraagt oplopend vanaf 2008: 5 miljoen, 10 miljoen, 15 miljoen en 20 miljoen. BDU CJG Tot 2011 is voor CJG's een bedrag van 440 miljoen beschikbaar dat in het Gemeentefonds wordt gestort. Gemeenten ontvangen de middelen via een Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG). De BDU CJG is opgebouwd uit de bestaande gelden uit de jeugdgezondheidszorg, de opvoedimpuls, het bestuursakkoord Opvoeden in de Buurt, de Motie Verhagen en de nieuwe middelen die vanuit het programmaministerie voor Jeugd en Gezin zijn toegevoegd. Gemeenten kunnen besluiten deze middelen mede te benutten voor de implementatie van het EKD. Alle gemeenten hebben in januari 2008 de beschikking met daarin de hoogte van de BDU CJG, JGZ-deel en WMO-deel, van het programmaministerie ontvangen. Op dit moment is de financiële toerusting die de individuele regiogemeenten ontvangen niet bekend. Evenmin bestaat inzicht de te verwachten (initiële en meer structurele) kosten van ontwikkeling, implementatie en beheer. 2. Het EKD en de Stadsregio Rotterdam 2.1. Stap naar een Sprong In Stap naar een sprong is opgenomen dat voor de uitvoering van de werkprocessen een sterke informatiepositie van het CJG nodig is. Het EKD voorziet in deze behoefte. Met een EKD kunnen de medewerkers van het CJG beschikken over correcte, actuele en complete informatie beschikken om onder meer: De ontwikkelingsrisico s van een jeugdige in kaart te brengen; Deze over te brengen aan jeugdigen, ouders, professionals en vrijwilligers en daarbij advies te geven; Jeugdigen en/of ouders naar de juiste organisatie(s) door te verwijzen; De indicatiestelling voor enkelvoudige, vrijwillig geïndiceerde jeugdzorg uit te voeren; De zorgcoördinatie te initiëren en uit te voeren. De uitgangspunten 2 uit Stap naar een sprong voor de invoering van een EKD zijn: Bestaande papieren dossiers moeten zo snel mogelijk worden omgezet naar elektronische dossiers; De koppeling met het risicosignaleringsysteem van Multisignaal; De noodzaak alle medewerkers binnen het CJG toegang te laten hebben tot het elektronisch kinddossier; Het EKD te ontwikkelen tot integraal kinddossier; Het EKD te laten fungeren als historisch gezinsdossier Verantwoordelijkheid van de regiogemeenten Zoals reeds genoemd zijn gemeenten bestuurlijk verantwoordelijk om te zorgen voor de invoering van een digitaal JGZ pakket bij de JGZ-instellingen (GGD en en (thuis)zorginstellingen). Het is de verantwoordelijkheid van de regionale partijen om onder regie van de gemeenten tot een plan te komen gericht op het werken met een digitaal JGZ dossier. Van groot belang is, dat de gemeenten en instellingen in de Stadsregio Rotterdam voor hetzelfde systeem kiezen. Daarover hebben zij zich reeds dit jaar positief uitgesproken. 2 Voor de volledige tekst uit Stap naar een sprong zie bijlage 3

4 De voordelen van één EKD systeem in de Stadsregio Rotterdam spreken voor zich: - gelijke registratie voor de hele regio; - alle kinderen in 1 database: alle kinderen in beeld; - gemakkelijke overdracht van dossiers tussen organisaties; - onderzoeksinformatie voor de hele regio; - doelmatigheid en het creëren van voldoende massa voor een kostenefficiënt(e ) doorontwikkeling en beheer van het systeem. Het invoeren van één systeem in de Stadsregio Rotterdam brengt voor de uitvoerende organisaties met een breder werkgebied dan de Stadsregio (i.c. vier van de vijf organisaties) de vraag naar voren of zij naast het stadsregionale EKD ook andere systemen willen gebruiken. Reden waarop met de betrokken organisaties is gesproken over hun visie daarop. Essentie is dat zij met de GGD Rotterdam Rijnmond mogelijkheden zien om Kidos zo door te ontwikkelen dat ook de gemeenten in de andere regio s waarin zij actief zijn daarvoor zullen kiezen. Evident is dat dit voor alle betrokken partijen in de stadsregio voordelen met zich meebrengt Initiatieven vanuit Ieder Kind Wint De gemeenten in de Stadsregio Rotterdam hebben inmiddels uitgesproken dat zij mede in het licht van Stap naar een sprong willen kiezen voor één systeem en dat Kidos daarvoor het meest opportuun lijkt. De vraagstukken aangaande de toegang, de integraliteit en de archieffunctie worden op een ander moment uitgewerkt. Vooralsnog wordt eerst onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de invoering van één EKD in de stadsregio. In dit licht wordt er met de thuiszorgorganisaties werkzaam in de Stadsregio Rotterdam, GGD Rotterdam Rijnmond en GGD ZHE overleg gevoerd over de gewenste functionaliteit van een EKD in relatie tot Kidos. Dit moet resulteren in een plan van eisen voor een EKD, spiegeling van het plan van eisen aan Kidos en andere EKD systemen en een business case voor de doorontwikkeling van Kidos conform het plan van eisen. Hiermee wordt beoogd deze aanbieders op vrijwillige basis voor Kidos te doen kiezen en de basis voor Kidos te versterken: meer klanten en dus betere en meer kostenefficiënte doorontwikkelingsmogelijkheden en perspectieven ook andere gemeenten/aanbieders aan betreffende lijn te binden (met navenant positieve effecten voor doorontwikkelingspotentieel). Dit overleg is thans gaande. D.d. 14 april a.s. wordt bestuurlijk overleg met de thuiszorgorganisaties en de portefeuillehouder jeugdzorg gevoerd over de uitkomsten. Het resultaat van dit overleg wordt voorgelegd aan de bestuurders van de regiogemeenten in de commissievergadering Jeugdzorg en Sociaal Beleid van 18 juni Vooruitlopend daarop zal worden bezien of daarvan reeds op 16 april mondeling verslag is te doen. Het betreffende tijdpad is als bijlage ingesloten. 3. Kidos 3.1. Historie Kidos In 2004 hebben de GGD Amsterdam en Rotterdam gezamenlijk een applicatie laten ontwikkelen voor het digitale kinddossier. Deze applicatie is eind 2004 in gebruik genomen. Het systeem is sindsdien steeds verder ontwikkeld en de meeste kinderziekten zijn er dan ook uit. In 2006 is de door de beide gemeenten de JEGE2-organisatie opgericht om het eigenaarschap te behartigen en in juni 2006 zijn de contracten met Ordina getekend betreffende hosting, beheer, onderhoud en vermarketing van de applicatie. 3 In 2006 is de Europese aanbesteding voor het landelijke EKD gestart. Daardoor is in 2006 besloten dat Vertis/Ordina de applicatie in eigendom neemt. Dat was noodzakelijk omdat Ordina anders niet aan de aanbesteding mee kon doen. Het was overigens de bedoeling dat Ordina het eigendom na een succesvolle aanbesteding voor Ordina zou overdragen aan de Stg. EKD. Echter door het mislukken van de Europese aanbesteding is het eigendom in 2007 weer terug bij de GGD Amsterdam en Rotterdam (JEGE2). Ordina beschouwt het in eigendom hebben van een applicatie niet als core business. Hosting, beheer en onderhoud is uitbesteed bij de combinatie Ordina, Vertis en Gino. Momenteel wordt Kidos gebruikt door GGD Rotterdam-Rijnmond (4-19, sinds 2004) en OEK (0-4, sinds eind 2006), GGD Amsterdam (0-19, sinds 2004), Zorginstelling Noord en Midden Limburg (0-4, sinds 2006) en door de GGD-en Brabant + (4-19, sinds eind 2007) 3 In de bijlage is de uitgebreide historie opgenomen 4

5 3.2. Verbetering Kidos Kidos wordt stapsgewijs verder ontwikkeld. Voor de zomer wordt de planningsmodule sterk verbeterd en wordt de cliëntfoto, dat is de overzichtspagina van het kind, toegankelijker gemaakt. Daarna staat de koppeling met het risicosignaleringssysteem Multisignaal en het verder verbeteren van het gebruiksgemak hoog op de agenda. Tevens wordt Kidos aangepast volgens de landelijke ontwikkelingen zoals de landelijke kop en de koppeling naar RIVM. Daardoor wordt Kidos meer interessant voor nieuwe gebruikers, zoals andere regio s en gemeenten. De belangstelling daarvoor is fors. Terzelfder tijd wordt nagegaan wat nu de meest optimale eigendom- en beheerstructuur is en hoe kan worden omgegaan met initiële investeringen. Oogmerk van de eigenaren is van KIDOS hèt EKD van Nederland te maken en zoveel mogelijk andere partijen daarop te laten aansluiten. Daartoe is het ook denkbaar dat ruimte gecreëerd voor anderen te participeren in de eigendom. Deze aspecten zijn allen onderdeel van de business case, zie boven Digitalisering dossiers in Kidos tot nu toe In Rotterdam gebruikt OEK Kidos één vol jaar en heeft zij gefaseerd de nieuwgeborenen ingevoerd. Thans is ca. 50% van de nieuwgeborenen zijn ingevoerd in Kidos. Daarnaast zijn alle risicokinderen zijn geregistreerd in Kidos. De GGD Rotterdam Rijnmond gebruikt sinds 3 jaar Kidos. In Rotterdam is 80% van de 4-7 jarigen zijn ingevoerd. In de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling van de GGD Rotterdam Rijnmond is 60% van de 4-7 jarigen ingevoerd. Daarnaast wordt Kidos in gebruik genomen voor het periodiek onderzoek op het voortgezet onderwijs en het de digitalisering van de dossiers van risicokinderen. De inhaalslag ligt voornamelijk bij de digitalisering van dossiers van kinderen 0-4 jaar woonachtig in de regiogemeenten. 3.4 Voor en nadelen Kidos versus een ander systeem In Nederland zijn twee relevante en concurrerende applicaties voor Kidos: Open Care van Centric en MLCAS van Allegro Sultum. In zijn algemeenheid geldt dat (nog) geen enkele applicatie 100% voldoet aan door gebruikers gestelde eisen en wensen. Voor wat betreft de aanpak die de Minister schetst in zijn brief van 5 februari 2008, biedt Kidos op de Nederlandse en lokale (regio Rotterdam) een prima, momenteel het beste alternatief op de markt. Het hebben van zeggenschap over de ontwikkeling van een systeem is een belangrijke voorwaarde. Kidos heeft dit voordeel, omdat partijen die gebruik maken van Kidos voor participatie naar verwachting voor het eigenaarschap kunnen kiezen en daarmee kunnen participeren in de besluitvorming rond de ontwikkeling van de applicatie (functionaliteit). Verder kan worden gesteld dat Kidos: A. de meeste functionaliteit biedt in vergelijking met de andere systemen; B. de functionaliteit wordt versterkt door de ontwikkeling van de Oracle versie van en de verbeterde planningsfunctionaliteit die voor de zomer gereed komt. Deze ontwikkelingen versterken de voorsprong ten opzichte van de concurrentie; C. gebruik maakt van een centrale database, waardoor het genereren van beleidsinformatie mogelijk is; D. als eerste pakket een koppeling met de verwijsindex; E. maatwerk per organisatie mogelijk is zover bijgebouwde modules de oorspronkelijke modules niet beïnvloeden Kosten Onderstaand overzicht betreft de stand op dit moment (met inachtname van de huidige gebruikers en vigerende kostenstructuur). In het bestek van de te ontwikkelen businesscase wordt meer diepgaand beschouwd op welke wijze inhoud kan worden gegeven aan de (kosten-) voordelen die verdere schaalvergroting met zich mee brengt. Daarover zal in een latere termijn meer specifiek informatie worden verstrekt. 5

6 3.5.a. Investeringskosten Momenteel is de licentieprijs per gebruiker 400,=. In de doorontwikkeling van Kidos wordt bezien of (in het licht van verdere schaalvergroting) en onder welke voorwaarden een neerwaartse aanpassing van de licentieprijs tot de mogelijkheden behoort. 3.5.b. Exploitatiekosten Deze kosten zijn nu als volgt opgebouwd: - Jaarlijkse kosten voor hosting en beheer van Kidos aan Ordina. De kosten zijn momenteel per concurrent user 4 75,=. Dit bedrag is voor hosting en beheer, beperkte ondersteuning bij functioneel beheer en een bijdrage in het budget voor ontwikkelkosten. - Kidosondersteuningsteam: functioneel applicatiebeheerder en inhoudsdeskundige (2 personen voor 150 fte) - 1 e gebruikers per locatie: ook wel super users genoemd, die als front-office voor medewerkers beschikbaar zijn om eenvoudige vragen te beantwoorden - Incidenteel extra ontwikkelingskosten voor verdere ontwikkeling Kidos 3.5.c. Implementatiekosten Deze betreffen de mensuren en de aanschaf van hardware voor de volgende activiteiten: - opstellen van procesbeschrijvingen van de aangepaste werkwijze - maatwerkdelen ontwikkelen in Kidos (in Kidos kan iedereen zijn eigen consulttypes en brieven aanmaken). Tevens moet het systeem gevuld worden met initiële gegevens over locaties, medewerkers, huisartsen. - omzetten van papieren kinddossiers naar EKD - management informatie definiëren en inrichten - implementatie plan maken - pilot uitvoeren - eventueel nieuwe hardware en lijnverbinding naar Ordina - opleiding ontwikkelen en geven - begeleiding tijdens de implementatie - tijdelijke uitbreiding duur van consulten vanwege implementatie EKD. Deze kosten kunnen naar verwachting substantieel beperkt worden door het samen uit te voeren en waar mogelijk procedures en consulttypes van OEK (die als gemeld al langer met het systeem werkt) te gebruiken. Naar verwachting kan op in de commissievergadering Jeugdzorg en Sociaal Beleid van 18 juni 2008 meer inzicht worden verschaft in de kosten per gemeente. 4. Implementatie EKD in de Stadsregio Rotterdam 4.1. Tijdpad programmaministerie Jeugd en Gezin Door het programmaministerie Jeugd en Gezin is na overleg met VNG, GGD Nederland en ActiZ gekozen voor een gefaseerde aanpak: 1. digitalisering van de JGZ; 2. uitwisseling van informatie binnen de JGZ en analyse van gegevens via de landelijke kop ; 3. haalbaarheidsstudie ketenbrede informatie-uitwisseling binnen de jeugdsector. Op 20 december 2007 is een stuurgroep geïnstalleerd die tot taak heeft om het traject van digitalisering van de JGZ-instellingen te begeleiden. De stuurgroep bestaat uit gemandateerde vertegenwoordigers van de VNG, ActiZ en GGD Nederland, onder voorzitterschap van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. 4 Een concurrent user = een rekenfactor welke wordt gebruikt om te komen tot de bepaling van de totale kosten voor hosting en beheer per organisatie. 1 concurrent user = 2 gebruikers gebruiker = iedere medewerker die een eigen toegang krijgt tot het systeem (met eigen login) Er wordt vanuit gegaan dat feitelijk niet iedereen tegelijkertijd van het systeem gebruikt maakt. Het is functioneel wel mogelijk dat alle gebruikers tegelijkertijd in Kidos inloggen. 6

7 Ook begeleidt de stuurgroep het vormgeven van de landelijke kop voor uitwisseling van informatie binnen de JGZ en het mogelijk maken van landelijke analyse van gegevens. Voor beide trajecten ligt de regie bij het programmaministerie. Het tijdpad luidt als volgt: Maart herstart conferentie VNG ondersteuningstraject en handreikingen - duidelijkheid of de standaard uitwisselberichten verloskundigen en entadministraties nog aanpassing behoeven. Juni besluitvorming over inhoud, vorm en planning van de landelijke kop December vormgeving informatiebank en standaardberichten voor informatielevering aan de informatiebank bekend Januari landelijke dekking invoeren digitale pakketten Het mag duidelijk, dat we in casu spreken over een uitermate ambitieus tijdpad. De GGD Rotterdam Rijnmond heeft als eigenaar van Kidos de minister het aanbod gedaan bij te dragen aan de ontwikkeling van de landelijke kop Tijdpad Stadsregio Rotterdam Het tijdpad in de Stadsregio Rotterdam is er op gericht over twee lijnen zo snel mogelijk te komen tot implementatie van een EKD. Hiertoe wordt enerzijds overleg gevoerd met de uitvoerende organisaties en gemeenten over de eisen die aan een EKD worden gesteld en de nodige aanbesteding. Anderzijds wordt zo snel mogelijk gestart met het stadsregionaal breed toerusten van de uitvoerende organisaties op het gebruik van een EKD. April Het resultaat is bekend van het bestuurlijk overleg met de thuiszorgorganisaties over de ontwikkeling van elektronisch kinddossier in stadsregio. > mei op stadsregionaal niveau wordt een bestek opgesteld voor de aanbesteding EKD >mei alle GGD-en en thuisorganisaties in Stadsregio Rotterdam rusten zich toe op gebruik van digitale dossiers 5 18 juni In de Cie Jeugdzorg en Sociaal Beleid wordt het resultaat van het bestuurlijk overleg met de thuiszorgorganisaties en GGD-en teruggekoppeld. De financiële consequenties zijn zover mogelijk in beeld gebracht. < Stadsregio gemeenten maken met GGD-en en thuiszorgorganisaties subsidieafspraken ten behoeve van toerusting op EKD gebruik. De kosten voor de gemeenten worden bestreden met de middelen uit de meerjarenbegroting van de gemeenten aangaande EKD (zie 1.3.b.) 4.3. Condities Er wordt beoogd in de Stadsregio Rotterdam snel een EKD in te voeren. Hiertoe dient het volgende nog te gebeuren. - Op korte termijn duidelijkheid over welk EKD wordt gebruikt; - Op korte termijn duidelijkheid over implementatie-, exploitiatie-, ontwikkel- en investeringskosten; - Op korte termijn duidelijkheid over financieringsbronnen EKD in meerjarenbegroting van gemeenten. - Op termijn duidelijkheid over eigendom van EKD; - Opdrachtverlening en subsidie afspraken door gemeenten Stadsregio Rotterdam met uitvoerders JGZ 0-19 jaar middels het contracteerplatform; - Indien er duidelijkheid is over de kosten, is het aan de gemeenten zonodig de verkregen middelen ( samen aan de slag en BDU CJG) hiervoor te markeren in de meerjarenbegroting 2009 en verder. Bijlagen: Brief, programmaministerie Jeugd en Gezin, 5 februari 2008, Nieuwe aanpak EKD JGZ Vereisten pakket JGZ en Kidos historie, Stap naar een sprong uitgangspunten invoering EKD Pressure cooking proces EKD SRR 5 Dit betreft hardware en software. Ervaring bij OEK leert dat de voorbereiding jaar duurt. OEK heeft vervolgens per locatie uitgerold en heeft daar 1 jaar overgedaan. Gekozen is om met de nieuwgeborenen te beginnen en zo geleidelijk de papieren dossiers te gaan uitfaseren. De overdracht naar de GGD wordt ook elektronisch uitgevoerd. Zo staan na 4 jaar de dossiers van alle kinderen in een EKD. 7

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/OGZ 2.829.135 mw. L. Sampatsing 070-3407459

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag PG/OGZ 2.829.135 mw. L. Sampatsing 070-3407459 Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Nederlandse gemeenten c.c. naar de Besturen van de GGD'en de Besturen van de zorgorganisaties Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag

Nadere informatie

Aan : De commissie jeugdzorg en sociaal beleid d.d. 12 maart 2009 Van : J. Stuifzand Datum : 5 maart 2009 : : Agendapunt 8

Aan : De commissie jeugdzorg en sociaal beleid d.d. 12 maart 2009 Van : J. Stuifzand Datum : 5 maart 2009 : : Agendapunt 8 Aan : De commissie jeugdzorg en sociaal beleid d.d. 12 maart 2009 Van : J. Stuifzand Datum : 5 maart 2009 : : Agendapunt 8 Onderwerp: Financiering Elektronisch Kind Dossier stadsregio Rotterdam Gevraagde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ)

Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ) Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ) 1. Inleiding Welke middelen er zijn om het Digitale dossier JGZ (DD JGZ) te financieren is niet overal duidelijk. In deze notitie brengen wij de

Nadere informatie

Startconferentie digitale dossiers JGZ

Startconferentie digitale dossiers JGZ Verder met het digitaliseren van JGZ dossiers Startconferentie digitale dossiers JGZ Lineke Jonkers-Kuiper, Projectcoördinator ondersteuningstraject www.vng-digitaaljgz.nl Programma 10.00 uur Opening Mw.

Nadere informatie

RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd. Landelijke kop JGZ. Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008

RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd. Landelijke kop JGZ. Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008 RIVM Centrum Jeugdgezondheid Marja Verwoerd Landelijke kop JGZ Kenniskring Jeugdgezondheidszorg 26 mei 2008 Historie EKD 2001 2002: Werkgroep Registratie Monitoring en Elektronisch dossier 2004 2006: Programma

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur OGZ W.Br. Agendanummer: 6 d.d. 14 februari 2008.

Vergadering Algemeen Bestuur OGZ W.Br. Agendanummer: 6 d.d. 14 februari 2008. Implementatie en financiering Elektronisch Kinddossier Vergadering Algemeen Bestuur OGZ W.Br. Agendanummer: 6 d.d. 14 februari 2008. VOORSTEL Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerpbegroting EKD

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Tevens is ter informatie een algemene factsheet van Stichting CJG Rijnmond bijgevoegd.

Tevens is ter informatie een algemene factsheet van Stichting CJG Rijnmond bijgevoegd. Rotterdam, 11 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) en J.J. Rijken (Leefbaar Rotterdam) over 'beperkte adviesvraag CJG's'.

Nadere informatie

BAOZW/ U200701427 Lbr:07/100

BAOZW/ U200701427 Lbr:07/100 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Onderwerp Elektronisch Kinddossier en Jeugdgezondheidszorg uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/ U200701427 Lbr:07/100 bijlage(n) datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Stukken behorend bij het raadsvoorstel Elektronisch Kinddossier

Stukken behorend bij het raadsvoorstel Elektronisch Kinddossier Stukken behorend bij het raadsvoorstel Elektronisch Kinddossier - Wat is het EKD? - Plan van aanpak implementatie Elektronisch Kinddossier GGD West Brabant Thuiszorg West Brabant, Thuiszorg Breda en Thuiszorg

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 februari 2016 Corr. nr.: 2016.02807 Onderwerp : GGD: Kadernota 2017 'Gezondheid gaat verder' Programma : 2. Welzijn, zorg en onderwijs

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Deze beleidsbrief is op 16 november 2007 aan de Tweede Kamer gezonden Centra voor Jeugd en Gezin en regierol

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Vervolgnota Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde activiteiten 2. De vraag om de benodigde middelen betrekken bij de afwegingen in het kader

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08

Raadsvoorstel. Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Pag. 1/5 Datum vergadering 31 mei 2012 Nr. 08 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om het rapport van de Rekenkamercommissie Sluis Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Sluis, nota

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Informatienota voor de raad Onderwerp Stand van zaken transitie Jeugdzorg Datum collegebesluit 22 november 2011 Verzenddatum 28 november 2011 Portefeuillehouder Wethouder Van Balken Nummer postregistratie

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg.

Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Stand van zaken notitie Integrale Jeugdgezondheidszorg. Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in werking getreden. Dit houdt voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0195, d.d. 11 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanschaf en invoering Verwijsindex Risico jongeren BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Akkoord te gaan met het ambtelijke

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 409196 Datum : 31 januari 2017 Programma : 5. Inkomen jeugd en WMo Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102354

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet verplicht professionals in de sectoren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 4 november 2009 Agendapunt : 13 Portef.houder : wethouder Swart

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Opvoeden in de Buurt

Bestuurlijke afspraken Opvoeden in de Buurt Partijen Burgemeester en wethouders van gemeente Almere, te dezen vertegenwoordigd door J. Haanstra Burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door ing. A. Aboutaleb Burgemeester

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

commissie jeugdzorg en sociaal beleid vergadering 7 februari 2008 agendapunt 7 Onderwerp: ambtelijke en bestuurlijke organisatie jeugdzorg.

commissie jeugdzorg en sociaal beleid vergadering 7 februari 2008 agendapunt 7 Onderwerp: ambtelijke en bestuurlijke organisatie jeugdzorg. commissie jeugdzorg en sociaal beleid vergadering 7 februari 2008 agendapunt 7 Onderwerp: ambtelijke en bestuurlijke organisatie jeugdzorg. Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van het concentreren van

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Concept Plan van Aanpak doorontwikkeling CJG FrontOffice Schouwen Duiveland, Reimerswaal, Kapelle

Concept Plan van Aanpak doorontwikkeling CJG FrontOffice Schouwen Duiveland, Reimerswaal, Kapelle n o t i t i e Kenmerk 13-2646/RPoe/nd Van Cora Schout, Timo Dijkgraaf, Renée Poelman Datum 12 december 2014 Aan Sjoerd Riddersma, Thijs van Damme, Anne Baron, Jorien van de Flier, Tjaak Takens Onderwerp

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: L. Feij Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: S. Raaijmakers Afd. Manager Medewerker Datum: 22 december 2009 Openbaar: Ja X Nee BMO Fin. Jur. Pers. Anders Naar griffier: Ja

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-053 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Notitie opdrachtgeverschap & experimenten Sociale agenda 2013/2014 Beslispunten: 1. De Notitie opdrachtgeverschap & experimenten

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI)

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met de implementatie van de Drentse Verwijsindex 2. Het provinciale samenwerkingsconvenant voor de Drentse Verwijsindex

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN vra2008jg-04 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN De algemene commissie voor Jeugd en Gezin heeft over het Beleidsverslag 2007 (31 445, nr. 1) de navolgende vragen ter beantwoording voorgelegd aan de minister

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus 250. Investeringsplan Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus 250. Investeringsplan Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus 250 21 30 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Beleid Contactpersoon Elly van der

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin over het jaar 2008

Inhoudelijk verslag Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin over het jaar 2008 Inhoudelijk verslag Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin over het jaar 2008 Inhoudelijk verslag Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin over het jaar 2008 BMC oktober 2009 Julia Houwer,

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013

Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein. Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Stand van zaken beleidskeuzes sociaal domein Transities & Transformatie Commissie Samenleving 7 oktober 2013 Toelichting stand van zaken beleidskeuzes Januari besluitvorming beleidskeuzenota Stand van

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie