IN- EN UITVOER TE DELFSHAVEN , DOOR MR. R. BIJLSMA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN- EN UITVOER TE DELFSHAVEN 1643-1646, DOOR MR. R. BIJLSMA."

Transcriptie

1 IN- EN UITVOER TE DELFSHAVEN , DOOR MR. R. BIJLSMA. De beveyling van de zee" ten behoeve der koopvaardij was tijdens den Tachtigjarigen oorlog eene aangelegenheid van aanhoudende zorg der Admiraliteits-colleges, die jaar in jaar uit aanzienlijke bedragen besteedden voor de uitrusting van de schepen, die langs de Vlaamsche kust en over de zee kruisten, en van de convoyers, die de uitvarende koopvaardijvloten tegen vijandelijke oorlogsschepen en Duinkerker kapers moesten beschermen. Niettegenstaande de ruime opbrengsten der Convoyen en Li centen maakten de talrijkheid der koopvaardijschepen en de stoutmoedigheid der tegenpartij de taak der Admiraliteit zeer bezwaarlijk. Zij kon eenigen bijstand uitnemend gebruiken en het Landsbestuur oordeelde dezen in het jaar 1643 te kunnen verschaffen, door een beroep te doen op het particulier initiatief, gelijk dit reeds eerder doeltreffend was gebleken. Bij Placaat van 3 Oct beloofden de Staten-Generaal eene subsidie met andere voordeelen aan ieder, die op eigen risico en kosten schepen zou uitrusten tot kruising en beveiling van de nauwe zee, om den vijand afbreuk te doen en tevens op buit te varen. Als een der middelen, die tot dekking der subsidie-uitgaven aan deze particuliere kruisers zouden dienen, werd door de Staten- Generaal eene nieuwe heffing vastgesteld, bestaande in Y2 percent van alle over zee uitgaande en 1 percent van alle over zee inkomende waren en koopmanschappen, van welke gelden de ontvangst zou plaats hebben in de steden, waar comptoiren der Convoyen en Licenten gevestigd waren. Aan de Burgemeesteren dezer steden werd opgedragen den ontvanger der heffing te benoemen en medezeggenschap gegeven in het af hooren zijner rekening. De ontvanger kreeg het voorschrift, nauwkeurig boek te houden en de gelden af te dragen aan den ontvanger der heffing, resideerende ter plaatse van het Admiraliteits-College; in de boeken moest aanteekening gehouden worden van: de in- en uitgevoerde koopmanschappen, naam en woonplaats van den schipper, plaats van herkomst of bestemming, en naam van den koopman. Als datum van ingang der heffing werd 16 Nov vastgesteld. Aangezien te Delfshaven een Comptoir der Convoyen en Li- 98

2 centen gevestigd was, moest de nieuwe belasting ook daar geïnd worden. Als ontvanger wezen Burgemeesteren van Delft den op Delfshaven woonachtigen Ontvanger der Convoyen en Licenten Daniel van Steelant aan, wiens gelden moesten worden overgedragen aan den te Rotterdam resideerenden Ontvanger over het district van de Maze: Jacob van Hersele. Het Register van verantwoording, waarin de Delfshavensche ontvanger conform de instructie zijne ontvangsten der heffing die in verband met de verovering van Duinkerken door de Franschen, slechts tot einde 1646 van kracht bleef heeft aangeteekend, is bewaard gebleven ten Raadhuize der stad Delft, vanwaar het, na de zelfstandigwording van Delfshaven, naar Delfshaven is teruggekeerd, zoo dat het thans berust op het Rotterdamsche Gemeente-Archief. De boekhouding verschaft ons nauwkeurige gegevens over de Delfshavensche overzeesche handelsbeweging gedurende het tijdperk Nov Dec De stad Delft met haar haven was geen koopvaardij stad en de enkele schepen, die voor Rotterdamsche kooplieden te Delfshaven uitliepen of binnenvielen, waren niet genoeg om de statistiek belangrijk op te voeren; al blijven dus de cijfers van het overzicht laag, de handelswaren zelve die naar en van Delfshaven werden verscheept, zijn de typische der zeventiendeeuwsche HoUandsche koopvaardij en als zoodanig vermeldenswaardig. Gelijk in de bijdrage over De Uittocht der Delfshavensche Haringreeders naar Rotterdam in 1638" gepubliceerd in den vorigen jaargang van dit Jaarboekje werd medegedeeld, hing de welvaart van Delfshaven ten nauwste samen met de haringreederij, het eenige bedrijf dat onder den druk der Delftsche politiek tot bloei had kunnen komen. De gebeurtenissen van het jaar 1638 hadden aan dit bedrijf een geduchten slag toegebracht, die de visscherijvloot der Delfshavensche haringreeders tot 60 buizen had doen slinken. Daarbij kwam, dat ook de haringbuizen elders thuis hoorend, die vroeger in groote getale te Delfshaven hunne lading aanbrachten, na 1640 de Haven der stad Delft meden. Het resultaat der Delfshavensche haringvisscherij gedurende de jaren was als volgt: 99

3 Haring buizen Lasten Haring 21297a Van de aangevoerde haring werd geen inkomend recht geheven. Gedurende de drie jaren, waarover de statistiek loopt, werden van Delfshaven circa 1000 lasten haring over de zee uitgevoerd (de waarde van een last gehoogde haring was gesteld op f 120,, van den Rouaenschen brand op f 180, ). Deze uitvoer geschiedde evenzeer met Delfshavensche schepen als met schepen, die van uit Rotterdam werden uitgereed, doch tevens te Delfshaven lading innamen, waarvoor de heffing ter plaatse werd betaald. Voor de haring bestond tweeërlei overzeesch afzetgebied. Juist V3 gedeelte ging naar Frankrijken '/s gedeelte was bestemd voor Oosten (Dantsich-Koningsbergen). Jaarlijks werden rechtstreeks van uit Delfshaven een 5-tal reizen gemaakt naar Frankrijk en even zoovele naar Oosten. Eén schipper kon gemakkelijk drie dergelijke reizen per jaar volbrengen: in het jaar 1645 vinden wij b.v., dat schipper Hendrick Claesz. in Februari met haring uitvoer naar Dantsich en van deze reis in Mei retourneerde; vervolgens in dezelfde maand nog uitliep naar Rochelle voor Rotterdamsche reeders, van welke reis hij in Juli terugkeerde, en daarop in Augustus een derde reis ondernam naar Oosten geladen met haring. Aan de lading haring werd somtijds eene kleine hoeveelheid andere waren, als visch of kaas toegevoegd, te gering evenwel om hier een cijfer te vermelden. Van eene ruimere koopvaardij, die geregeld Oostersche waren naar Frankrijk, en Westersche waren naar de Oostzee verhandelde, is geen sprake de uitvoer bepaalde zich tot het door eigen visscherij gewonnen product: haring. Over de Westersche waren, die voor de Delfshavensche haringkoopers werden aangevoerd, geeft het register weinig zekerheid, daar verzuimd is aanteekening te houden van den koopman, voor wien de uit Frankrijk-Portugal arriveerende koopmanschappen bestemd waren. Wij mogen echter aannemen, dat de drie a vier scheepsladingen zout, jaarlijks uit Frankrijk en Portugal aange- 100

4 bracht, moesten dienen voor het kuipen van de Delfshavensche haring; ook de weinige andere Westersche artikelen (wijn, olijfolie, kurk, limoenen enz.) die tegelijk meekwamen, zullen wel voor Delfshaven zijn aangevoerd. De Oostersche koopmanschappen die soms als retourvracht werden ingeladen voor de Delfshavenaars, waren de gewone Oostersche: granen (rogge, gerst, tarwe, boekweit) en voorts: hout, veeren, potasch, salpeter enz. De koopvaardij der Delfshavensche haringreeders is met dit weinige volledig aangegeven. Even gering blijkt de beteekenis van den Delftschen handel, voorondersteld dat door dezen hoofdzakelijk van de haven der stad en niet van Rotterdam werd gebruik gemaakt. De waren voor Delft aangevoerd tevens de eenige, die voor uitvoer in aanmerking kwamen kunnen in drie soorten onderscheiden worden* walvischtraan; Oostindische specerijen; Westindische waren. De walvischreederij kan beschouwd worden als eene voortzetting van het bedrijf der kamer Delft van de in 1643 opgeheven Noorsche Compagnie. In de periode werden jaarlijks nog 2 a 3 schepen van uit Delfshaven ter walvischvangst uitgereed, voor rekening o. a. van Bruno van der Dussen, oud-bewindhebber der Noorsche Compagnie. Geladen met traan en walvischbaarden liepen zij in de Septembermaand weder te Delfshaven binnen. Uitvoer van traan voor Delftsche rekening - naar Frankrijk - staat in het register tweemaal aangeteekend. Aan de Kamers der Indische Compagnieën dankte Delft den aanvoer der Oostindische specerijen en der Westindische waren. De uitvoer dezer artikelen bleef zeer beperkt: ééns per jaar werd van uit Delfshaven een kleine hoeveelheid specerijen naar Oosten of Westen verzonden; dit geschiedde o. a. door Pieter van Santen, bewindhebber der O.-I. Compagnie. De aankomst van een Oostindievaarder voor de Kamer Delft wordt eenmaal vermeld; de lading bestond uit: tt' peper fê foelie 'S' muskaatnoten H>' kruidnagelen tè indigo katoen stuks lijnwaad < ' ruwe zijde poedersuiker gulden aan droguerij & was gulden aan porcelein - 101

5 3.9001? geconfijte gember. Eene Delftsche uitreeding naar het gebied der Westindische Compagnie komt drie-maal in het register voor - telkens op naam van Arent van der Graeff. Slechts eenmaal (bij de reis naar Angola) is bijgevoegd: bewindhebber derw.-i.c.; demogelijkheid blijft dus, dat de reizen op Brazilië - hetwelk voor particulieren handel was opengesteld - voor privé-rekening van den bewindhebber zijn gedaan, die evenwel zonder dat bewindhebberschap daartoe wel geen initiatief zou hebben genomen. De bevrachting der schepen naar Angola-Brazilie bestond uit: victualiën, kleedingstukken, huishoudelijke artikelen, werktuigen enz. Voor Arent van der Graeff werd uit Brazilië aangevoerd: suiker (mascovados - blancos - paneelen) - tabak - verwhout. Bij een dezer posten is bijgevoegd: voor particuliere (rekening). De schepen, die voor rekening van Rotterdamsche kooplieden een enkele maal van uit Delfshaven werden uitgereed - en waartoe ook gerekend mogen worden enkele koopvaarders, bij welke de koopman niet met name staat aangegeven en waarvan de lading eene Delfshavensche bestemming of herkomst zeer onwaarschijnlijk maakt - vormen de derde en laatste kategorie der Delfshavensche koopvaardij. Het komt mij voor, dat deze Rotterdamsche handel beter in ander verband ter sprake zal kunnen worden gebracht. De resultaten der heffing te Delfshaven over de jaren beliepen in guldens afgerond, - de Oostindievaarder niet meegerekend - : Anno. 1643/ Invoer 1Oy'o Uitvoer 1/2% Totaal Oostindie-vaarder f De koopmanschappen, die het meest tot het bedrag van het invoerrecht f 4.484, van 63 scheepsladingen geheven, hadden bijgedragen, waren de artikelen uit de Engelsche Westindische 102

6 Koloniën, aangevoerd voor rekening van Rotterdamsche kooplieden, voornamelijk Engelschen. Van de kleine Antillen - destijds meestal genaamd Caraïbische, en ook wel: Virginische eilanden - werden groote hoeveelheden tabak betrokken, en verder: katoen, suiker, verw, hout, indigo, enz. Het register vermeldt 12-maal schepen, die met deze waren binnenvielen, tot een belastbaar bedrag van f Voegen wij hierbij den eenen aanvoer voor den bewindhebber der W.-I. Compagnie, en bovendien ééne lading tabak uit Engeland voor Rotterdamsch-Engelsche tabakskoopers aangebracht, dan wordt voor de Amerikaansche waren een bedrag van f bereikt. Bij optelling ten slotte van het invoerrecht op traan (en walvischbaarden) stijgt de heffing tot f 2.983, zoodat door deze twee rubrieken van handelswaren 'ƒ4 gedeelte van de f kan worden verantwoord. GESTOORDE BEGRAFENIS. Op huyden XXVI Icn Maertii 1640 compareerden enz. alle gebuyren, wonende in den ambachte van Hillegontsberch ende verclaerden syluyden enz. ter requisitie ende instantie van de naeste vrunden ende erffgenamen van saliger Maritgen Pieter Vranckendr. in haer leven mede gewoont hebbende in den voors. ambachte, waerachtich ende haer deposanten alsnoch seer wel bekent te sijn, dat syluyden deposanten opten XXV^n Februarii in desen jare 1640 lestleden met het doode lichaem van de voors. Maritgen Pieter Vrancken mede ter begraeffenisse sijn geweest, ende met hetselve doode lichaem gecomen sijnde in den dorpe van Hillegersberch voors. voor den woonhuyse van den bode aldaer om 't selve soo voorts na de kercke te brengen, verclaren 103

7 syluyden deposanten gesien ende gehoort te hebben, dat den bode van Schielant, namentlijck Jasper Claesz. Roonburch, geassisteert sijnde met een dienaer van de Justitie, aldaer is gecomen, die 't voors. doode lichaem aldaer begeerde te houden uyt pretext, dat 't selve noch niet en soude sijn geschouwt ende dat den bailliu van Schielant sulcx begeerde gedaen te hebben, latende tot dien eynde de clocken, die over het begraven van 't voors. doode lichaem waren luydende, ophouden sulcx, dat sy deposanten hebben gesien, dat 't voors. doode lichaem is voortgedragen ende gebracht in de kercke van Hillegersberch voors. ende dat op 't versouck van de requiranten by twee van henluyden deposanten, namentlijck Jan Willemsz. en Jan Ariensz., ten aensien ende in 't bysijn van meenichte van persoonen, de dootkiste, daerinne 't voors. doode lichaem was leggende, wierde geopent voor die geenen ende een yder, die 't selve doode lichaem begeerde te sien vragende daerop met een harde stemme tot verscheyden malen. Isser yemant, die het doode lichaem (ende denoterende daermede 't voors. doode lichaem van voors. Maritgen Pieter Vranckendr,) begeert te sien, die kan hier comen, ende latende tot dien eynde de kiste omtrent een quartier uyrs soo open leggen, sulcx, dat meenichte van persoonen van 't voors. dorp 't voors. doode lichaem alsdoen hebben gesien, sonder dat syluyden deposanten hebben connen sien ofte aen yemanden bermereken, dat 't voors. doode lichaem anders was geschapen als andere doode luyden op haer bedde van tijt tot tijt sterven ende sulcx, dat 't voors. doode lichaem geenige de minste schouwinge subject conde ofte immer behaorde te sijn, mitsdien dat eyntelijck de voors. dootkist wederom is toegeslagen ende dienvolgende 't voors. doode lichaem alsoo is begraven. Eyndigende enz. Prot. not. Johan Cool. att. I, 165. Op denzelfden dag werd, eveneens voor dezen notaris, een verklaring afgelegd door twee personen, dat zij 22 Febr het overlijden van voorn. Maritge Pieter Vranckendr. waren wezen aanzeggen bij den baljuw en dijkgraaf van Schieland, Harman van Wielijck, met verzoek om door zijn bode of dienaar de doodschouw te laten doen volgens de keur van Schieland, doch dat de baljuw niet thuis geweest was, maar de boodschap door de naaister of dienstmaagd, die zij spraken, zou overgebracht worden. 104

HANDEL LES 2. De Oostzeevaart of de Sontvaart. Aangenaam. De naam is Bicker, Jacob Bicker, directeur bij de Oostzeevaart.

HANDEL LES 2. De Oostzeevaart of de Sontvaart. Aangenaam. De naam is Bicker, Jacob Bicker, directeur bij de Oostzeevaart. Regenten en vorsten LES 2 HANDEL 1600 Aangenaam. De naam is Bicker, Jacob Bicker, directeur bij de Oostzeevaart. 1700 JE LEERT waarom de moederhandel zo belangrijk is; hoe de VOC werkt; hoe de WIC werkt.

Nadere informatie

OORSPRONKELIJK behoorde het huis aan de regulieren

OORSPRONKELIJK behoorde het huis aan de regulieren HET HUYS TEN DONCK TE SLIKKERVEER DOOR W. A. VAN RIJN OORSPRONKELIJK behoorde het huis aan de regulieren ten Donck of St. Maertensdonck, wier klooster gelegen was op den Donck onder Brandwijk in de Alblasserwaard.

Nadere informatie

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven,

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, dat blijkt ons uit onderstaande acte van openbare verkoop. Welke treurige uitwerking deze handelwijze medebracht, bespeurt men spoedig

Nadere informatie

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DOOR W. R. MENKMAN Toen de benoemde Gouverneur van Cura9ao kort voor zijn vertrek derwaarts door Kees van Hoek voor het dagblad De Tijd werd geinterviewd, maakte

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ADMIRALITEIT EN MARINE Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

Vraag 1c. In welke plaatsen waren VOC- vestigingen in Nederland?...

Vraag 1c. In welke plaatsen waren VOC- vestigingen in Nederland?... Naam: DE VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE (VOC) In 2002 was het 400 jaar geleden dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd opgericht. Dit werd in binnen- en buitenland op diverse manieren herdacht.

Nadere informatie

DE WAPENSTEEN VAN DE GOUDEN LEEUW DOOR J. SPRUIT

DE WAPENSTEEN VAN DE GOUDEN LEEUW DOOR J. SPRUIT DE WAPENSTEEN VAN DE GOUDEN LEEUW DOOR J. SPRUIT J* ^ TAAR aanleiding van het verzoek van den redacteur ^L van dit Jaarboekje, om een onderzoek te willen in- X ^1 stellen naar een steen in een putmuur

Nadere informatie

Son tol. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Son tol. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Son tol Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie De Sonttol (Deens: Øresundstold, Zweeds: Öresundstullen) werd in 1429 ingesteld door koning Erik VII van Denemarken. Alle buitenlandse schepen die de Sont passeerden

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N*. 628.) WET van den 22sten April 1937, tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN

Nadere informatie

Samenvatting Gouden Eeuw ABC

Samenvatting Gouden Eeuw ABC Samenvatting Gouden Eeuw ABC Week 1ABC: Gouden Eeuw algemeen Info: De Gouden Eeuw (1600-1700) De 17 e eeuw wordt de Gouden Eeuw genoemd, omdat er in Nederland veel geld werd verdiend. Vooral door de handel.

Nadere informatie

^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/.

^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/. i^/cx^^/ rc'^'^l-. COPIJ. a^ ^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/. De ondergeteekenden, meelfabrikanten te Roermond, nemen eerbiediglijk de vrijheid UEdelmogenden kennis te geven, dat hunne industrie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 16 november 1998

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 16 november 1998 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 16 november 1998 Vonnisnummer : 1996-022 Datum : 16 november 1998 Rechters : mrs. A.W.M. Bijloos, J.K. Moltmaker en J.W. Ilsink. Middel : Inkomstenbelasting Artikel : Belastingjaar

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

DE RAAD VAN BEROEP VOOR DE DIRECTE BELASTINGEN TE s-gravenhage,

DE RAAD VAN BEROEP VOOR DE DIRECTE BELASTINGEN TE s-gravenhage, RAAD VAN BEROEP voor de DIRECTE BELASTINGEN te s-gravenhage. Aangeteekend per post aan partijen toegezonden 26 Mei 1937 De Secretaris van den Raad van Beroep voor de directe belastingen te s-gravenhage

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Goede voorgangers van de Juridische faculteit.

Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Welverdiend is de goede naam, waarin de Leidsche zich op het gebied der rechtswetenschap mag verheugen, en groot is het aantal beroemde rechtsgeleerden, wier

Nadere informatie

Opkomst en ondergang van de VOC

Opkomst en ondergang van de VOC Les 5 De eerste multinational ter wereld. gatentekst versie 1 Ontstaan In het voorjaar van 1594 staken Amsterdamse kooplieden de koppen bij elkaar. wilden proberen het Portugese monopolie op handel in

Nadere informatie

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Inhoudsopgave WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Artikel 1... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel 4... 3 Artikel 5... 3 Artikel 6... 3 Artikel 7... 3 Artikel 8... 4 Artikel 9... 4 Artikel 10...

Nadere informatie

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE HET MUNTWEZEN IN SURINAME DOOR C. R. WEIJTINGH Kort na het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 werd den Gouverneur bij Verordening van 18 Augustus

Nadere informatie

Docentenhandleiding Trigamo

Docentenhandleiding Trigamo Docentenhandleiding Trigamo Wat is Trigamo? Trigamo betekent letterlijk het drie-spellen-spel. Het is een combinatie van TRIviant, GAnzenbord en MOnopoly. De leerling maakt in groepjes aan de hand van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel Nummer Toegang: 1.10.31 Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773 N.N. Nationaal Archief, Den Haag Deze inventaris is geschreven in het Nederlands. 1.10.31 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

Opkomst en ondergang van de VOC

Opkomst en ondergang van de VOC Les 5 De eerste multinational ter wereld. presentatieopdracht 1 Een typisch VOC-schip: de fluit In een presentatie van 5 minuten geeft u antwoord op de vraag: Hoe heeft de scheepsbouwtechniek bijgedragen

Nadere informatie

Het plaatwerk aan de Spaarndamsche sluizen.

Het plaatwerk aan de Spaarndamsche sluizen. Het plaatwerk aan de Spaarndamsche sluizen. Als een algemeene regel van waterschapsrecht mag worden (aanvaard, de besturen der lichamen, welke belast met waterkeering in zooverre schouw hielden op onderhoud

Nadere informatie

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel 358 van het burgerlijk wetboek. Datum ondertekening

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel 358 van het burgerlijk wetboek. Datum ondertekening Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Het reglement van 1836 1

Het reglement van 1836 1 Het reglement van 1836 1 Bepalingen op het innemen en ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger-Weeshuis der Stad Utrecht. Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk,

Nadere informatie

Van een Leidsch Notaris en een

Van een Leidsch Notaris en een Van een Leidsch Notaris en een In de genealogische lover het geslacht Sitter maakt Mr. J. H. de Sitter melding van een zekeren Nicolaas, geboren uit het huwelijk van Guillaume of Wilhelmus de Sitter met

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 100 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1975 Hoofdstuk IV Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken Nr. 14 Brief van de Minister voor

Nadere informatie

Een belangrijke missive.

Een belangrijke missive. Een belangrijke missive. In t oudarchief der heerlijkheid Noortwijk bevindt zich een in letters geschreven brief (geen copie) van 11 1665, met origineele handteekeningen van Johan de Witt en Witsen. Laatst

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

De Trek onderdeel de Gouden Eeuw

De Trek onderdeel de Gouden Eeuw Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Therise Stubbe 11 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67244 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51N Nadere Toegang op inv.nr 51N uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

DE KIEVITSUIT DEN OLYPHANT" ENHUN BEDRIJF, DOOR Mr. R. BIJLSMA.

DE KIEVITSUIT DEN OLYPHANT ENHUN BEDRIJF, DOOR Mr. R. BIJLSMA. DE KIEVITSUIT DEN OLYPHANT" ENHUN BEDRIJF, DOOR Mr. R. BIJLSMA. Onder de Rotterdamsche industriëelen uit de aanvangsperiode der Republiek komt een groep voor, bestaande uit een vijftal broeders, die de

Nadere informatie

De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen een gatentekst en een ontdekkaart hebben.

De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen een gatentekst en een ontdekkaart hebben. Thema/ onderwerp: Ontdekkaart 2.1 Kaurischelpen Korte samenvatting van de leeractiviteit: De leerlingen vullen de woorden op de goede plek in in de gatentekst. De leerlingen bevragen de schelpen en maken

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

DE WAARDE VAN MACHT TER ZEE.

DE WAARDE VAN MACHT TER ZEE. DE WAARDE VAN MACHT TER ZEE. DOOK ARCHIBALD HURD. THOMAS XELSON & SONS, 35 and 36, Patemostei Row, London, EC PDINBURGH. NEW YOEK. Pwib. / DE WAARDE VAN MACHT TER ZEE. * DOOR ARCHIBALD HURD, THOMAS NELSON

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.2 Het moderne imperialisme

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.2 Het moderne imperialisme Onderzoeksvraag: Welke motieven hadden de Europeanen om in Afrika en Zuidoost Azië een groot koloniaal imperium op te bouwen? Kenmerkende aspect: De moderne vorm van imperialisme die verband hield met

Nadere informatie

HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE.

HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE. HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE. In dit jaarboekje mag, volgens den redacteur, niet ontbreken een herinnering aan de opdracht, gegeven door het Gemeentebestuur aan den heer A. C. Burgdorffer

Nadere informatie

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester,

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester, \ î ;.fo: ( AKTE VAN MOMBERSCHAP = VOOGDIJ BENOEMING 24 juli 1693 pag.1 In verband met het overlijden van Elisabeth Jans vindt deze akte van benoeming van voogden plaats door Hendrick Willemsen Poort over

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de Coalitieoorlogen voerde de Franse regering de dienstplicht in. 2p 1 Leg uit dat zij hiermee de betrokkenheid van Franse

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn (1606 1669) Het beroemdste werk van Rembrandt

Rembrandt van Rijn (1606 1669) Het beroemdste werk van Rembrandt De Gouden Eeuw De zeventiende eeuw (1600-1700) werd ook wel de Gouden Eeuwgenoemd. De Gouden Eeuw was een periode waarin het erg goed ging met Nederland. Het ging goed met de schilderkunst b.v. Rembrandt

Nadere informatie

Spelregels. Spelmateriaal

Spelregels. Spelmateriaal Nederlands Een prachtige zonsondergang, een exotische dier- en plantenwereld, de geur van fijne specerijen het verre Oosten heeft altijd een bijzondere aantrekkingskracht gehad op avonturiers, gelukzoekers

Nadere informatie

geschiedenis geschiedenis

geschiedenis geschiedenis Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-12.00 uur tevens oud programma geschiedenis geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen een gatentekst en een ontdekkaart hebben.

De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen een gatentekst en een ontdekkaart hebben. Thema/ onderwerp: Ontdekkaart 1.1 Slavenkralen Korte samenvatting van de leeractiviteit: De leerlingen vullen de woorden op de goede plek in in de gatentekst. De leerlingen bevragen de kralen en maken

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

In den Name Godes. Amen

In den Name Godes. Amen 1 4139-103 18-11-1754 In den Name Godes Amen Op heden, den 18 de dags der maant november, synde sondags des avonds de clok omtrent 9 uren in den jare na Christie geboorten Aº 1754, Compareerde voor my

Nadere informatie

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE INSTRUCTIE VOOR BLOKHOOFDEN HIERMEDE VERVALLEN ALLE VORIGE INSTRUCTIES ~ VASTGESTELD TE 'S-GRAVENHAGE DEN 19EN MEI 1941 DOOR HET HOOFD VAN DEN LUCHTBESCHERMINGSDiENST

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928.

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928. 205 BURGERLIJKE STAND. In het afgeloopen jaar werden bij den ambtenaar van den Burgerlijken Stand aangegeven 426 geboorten (vorig jaar 467), 237 gevallen van overlijden (253) waaronder 9 (12) levenloos

Nadere informatie

ROTTERDAMSCH JAARBOEKJE

ROTTERDAMSCH JAARBOEKJE & ROTTERDAMSCH JAARBOEKJE 1933 ROTTERDAMSCH JAARBOEKJE 1933 REDACTEUR DR. E. WIERSUM GEMEENTE-ARCHIVARIS ONDER BESCHERMING VAN HET GEMEENTEBESTUUR VIERDE REEKS, iste JAARGANG, ROTTERDAM 1933 W. L. & J.

Nadere informatie

Een mededinger van Christiaan Huygens.

Een mededinger van Christiaan Huygens. Een mededinger van Christiaan Huygens. DOOR A.J. Servaas+van+Rooijeṇ Ruim een vierde van een eeuw is reeds sedert CHRISvoorbij gegaan, TIAAN HUYGENS, de uitvinder der slingeruurwerken, zooals reeds in

Nadere informatie

Uit den oude doos : Ons Zuiden Limburg + Brabantse Illustratie, 13 juli 1934, door Willy Verster Ingezonden door: Bas van Straten

Uit den oude doos : Ons Zuiden Limburg + Brabantse Illustratie, 13 juli 1934, door Willy Verster Ingezonden door: Bas van Straten Uit den oude doos : Ons Zuiden Limburg + Brabantse Illustratie, 13 juli 1934, door Willy Verster Ingezonden door: Bas van Straten HET INTERESSANTE VISCHBEDRIJF DER FIRMA WIJNBELT & CO. TE WOUDRICHEM Bij

Nadere informatie

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1688 t/m 1704 BOEK 5 INLEIDING In het Resolutieboeck der steede Beverwijck wordt vanaf het jaar 1642 tot

Nadere informatie

I N 1656 vond de toen reeds beroemde Christiaan Huygens

I N 1656 vond de toen reeds beroemde Christiaan Huygens EEN ROTTERDAMSCHE MEDEDINGER VAN CHRISTIAAN HUYGENS DOOR J. J. MOERMAN I N 1656 vond de toen reeds beroemde Christiaan Huygens het slingeruurwerk uit. Het recht om naar deze uitvinding slingeruurwerken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 606 Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten in verband met de invoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 74 Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746.

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746. 1002 Zwol den 1 juny 1746. Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Is goet gevonden ingevolge van onse resolutie van den 21 april deeses jaars, het montant*

Nadere informatie

D E H O O G E R A A D D E R N E D E R L A N D E N,

D E H O O G E R A A D D E R N E D E R L A N D E N, 21 October 1959. F. No. 14043. D E H O O G E R A A D D E R N E D E R L A N D E N, Gezien het beroepschrift in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-hertogenbosch van 6 Maart 1959

Nadere informatie

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap.

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. f STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA., BIJ DE GRATIE GODS,

Nadere informatie

IMMIGRATIE VAN DUITSCHERS IN

IMMIGRATIE VAN DUITSCHERS IN IMMIGRATIE VAN DUITSCHERS IN 1733 1740 SURINAME DOOR MR. R. BIJLSMA. Voor den bloei der kolonie Suriname was de vermeerdering der blanke bevolking een zaak van groot gewicht. Om deze vermeerdering te bevorderen,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2001:AB2258

ECLI:NL:CRVB:2001:AB2258 ECLI:NL:CRVB:2001:AB2258 Instantie Datum uitspraak 05-04-2001 Datum publicatie 02-08-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 99/3213 AW Bestuursrecht

Nadere informatie

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken?

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken? Onderzoeksvraag; Waar en waardoor konden in de Tijd van Steden en Staten, oude steden weer tot bloei komen en nieuwe steden ontstaan? In vroege middeleeuwen was er sprake van een agrarische samenleving

Nadere informatie

Rijksbegrooting voor het dienstjaar VI. 35 VI.

Rijksbegrooting voor het dienstjaar VI. 35 VI. Bijlage A. Eerste Kamer. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. VI. 35 VI*e HOOFDSTUK. VI. BIJLAGE, bedoeld op blz. 29 van het Eindverslag der Commissie van Rapporteurs over het ontwerp van wet tot

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

L E S E R. [485] T O T D E N

L E S E R. [485] T O T D E N [485] T O T D E N L E S E R. NA dat ick besloten hadt een eynde van deze oeffeningen te maecken, soo heb ick bevonden, dat my, Beminde Leser, noch verscheyde andre dingen van vermaeckelijcke en treffelijcke

Nadere informatie

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken?

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken? Onderzoeksvraag; Waar en waardoor konden in de Tijd van Steden en Staten, oude steden weer tot bloei komen en nieuwe steden ontstaan? In vroege middeleeuwen was er sprake van een agrarische samenleving

Nadere informatie

OP 21 Juni 1664 overleed te Rotterdam, in den ouderdom

OP 21 Juni 1664 overleed te Rotterdam, in den ouderdom ANDRIES SOURY BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS OP 21 Juni 1664 overleed te Rotterdam, in den ouderdom van 80 jaren, de oud-burgemeester Andries Soury, die aldaar verschillende regeerings-ambten

Nadere informatie

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH WEST-INDIË. III (S/(rf)

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH WEST-INDIË. III (S/(rf) EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAEDIE VAN NEDERLANDSCH WEST-INDIË DE BELASTINGEN IN CURASAO DOOR C. R. WEYTINGH III (S/(rf) Van de betaling van het loodsgeld zijn vrijgesteld vaartuigen in gouvernementsdienst

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

I N zijn artikel over Oudrotterdamsche cruydenierie" in

I N zijn artikel over Oudrotterdamsche cruydenierie in EEN APOTHEEKINVENTARIS VAN 1603 DOOR DR. HK. COHEN I N zijn artikel over Oudrotterdamsche cruydenierie" in het Rotterdamsch Jaarboekje 1912 maakt mr, R. Bijlsma melding van Nicolaes Willemsz. Clinckebel,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 552 Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Klachtenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen. Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Klachtenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen. Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtenreglement Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. Cereo BV: het adviesbureau van arbeids-, reïntegratiedeskundigen en bedrijfsadviseurs gevestigd

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Welke motieven hadden de Europeanen om in Afrika en Zuidoost-Azië een groot koloniaal imperium op te bouwen?

Onderzoeksvraag: Welke motieven hadden de Europeanen om in Afrika en Zuidoost-Azië een groot koloniaal imperium op te bouwen? Onderzoeksvraag: Welke motieven hadden de Europeanen om in Afrika en Zuidoost-Azië een groot koloniaal imperium op te bouwen? Kenmerkende aspect: De moderne vorm van imperialisme die verband hield met

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER No. 496/61 27 maart 1962 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belasting kamer, Gezien het beroepschrift, ingediend namens X te Z, ingekomen

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Directies ter Equipering van Oorlogsschepen,

Inventaris van de archieven van de Directies ter Equipering van Oorlogsschepen, Nummer archiefinventaris: 1.03.02 Inventaris van de archieven van de Directies ter Equipering van Oorlogsschepen, 1631-1657 Auteur: R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1932 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

CATHARINA VAN FOREEST

CATHARINA VAN FOREEST CATHARINA VAN FOREEST Op de Karel de Grote-site (www.kareldegrote.nl) is één van de excursiones gewijd aan Catharina van Foreest. Daarin trekt Maarten van der Tas haar bestaan in twijfel. Na bestudering

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen LANDSVERORDENING van de 22ste december 1989 houdende regelen met betrekking tot het verbranden van lijken en tot wijziging van enige algemene verordeningen in verband met die regelen (Crematielandsverordening)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement en. Algemene. Verzekeringsvoorwaarden. van de

Huishoudelijk Reglement en. Algemene. Verzekeringsvoorwaarden. van de Huishoudelijk Reglement en Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van paardenhouders in de Zuidwesthoek van Friesland B.A. Gevestigd te Koudum Opgericht 1905 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Uitspraak 22 oktober rolnr. 95/82 M I. Griffie 3050/81 Type: ev. HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer;

Uitspraak 22 oktober rolnr. 95/82 M I. Griffie 3050/81 Type: ev. HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer; Uitspraak 22 oktober rolnr. 95/82 M I Griffie 3050/81 Type: ev HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer; GEZIEN het beroepschrift van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur

Nadere informatie

Michiel de Ruyter een zeeheld

Michiel de Ruyter een zeeheld Michiel de Ruyter een zeeheld Helden zijn van alle tijden. Vroeger hadden we in Nederland ook al helden. Vooral zeehelden. Mannen die grote overwinningen hadden behaald met de Nederlandse scheepsvloot.

Nadere informatie

Gemeenteraad: 15 december Commissie: Samen Leven 1 december 2016

Gemeenteraad: 15 december Commissie: Samen Leven 1 december 2016 RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening haven- en kadegeld 2017 Gemeenteraad: 15 december 2016 Commissie: Samen Leven 1 december 2016 BBVnr: 1137584 Raadsbesluitnr: 1138869 De raad van de gemeente Ridderkerk;

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

HUWELIJKSTROUW IN GLAS

HUWELIJKSTROUW IN GLAS HUWELIJKSTROUW IN GLAS door DR A. TH. C. KERSBERGEN HET lijdt geen twijfel, of het geslacht Meyners - in de 17de eeuw nog een Lutherse suikerbakkersfamilie te Amsterdam - dankte zijn snelle opgang te Rotterdam

Nadere informatie

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein De oude Grieken en Romeinen hadden ze al en later ook de Vikingen. Koloniën. Koopmannen voeren met hun schepen over zee om met andere landen handel te drijven. Langs de route richtten ze handelsposten

Nadere informatie