Het reglement van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het reglement van 1836 1"

Transcriptie

1 Het reglement van Bepalingen op het innemen en ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger-Weeshuis der Stad Utrecht. Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk, en gedoopt in de gereformeerde kerk, en zedert dien tijd, nimmer belijdenis des geloofs bij een ander kerkgenootschap hebben afgelegd. Een van beiden van derzelver ouders behoord lidmaat van het thans gevestigd gereformeerd kerkgenootschap geweest te zijn, en hetzelfde niet te hebben verlaten. Artikel 2: Er moet blijken van het burgerregt der ouderen of voor-ouderen, zonder hetzelve door uitwoning verloren te hebben, ten aanzien van kinderen, welke geboren zijn vóór het ophouden van het uitgifte der actens van burgerregt op den 1 Januarij 1829, en met betrekking tot de kinderen, geboren na het ophouden, of van het voorschreve burgerregt, of van de inwoning der ouderen te dezer stede, gedurende de laatste twintig jaren; benevens van de uitoefening van zoodanig ambacht, eerlijk beroep of bedrijf, waardoor zij geacht worden tot de gezeten burgers der stad behoord te hebben; zullende de kinderen van ouders, welke eene onteerende straf ondergaan, of een openbaar schandelijk leven geleid hebben, in geen geval, kunnen worden toegelaten. Artikel 3: De aanvraag tot het innemen van kinderen zal, binnen twee maanden, na het overlijden van derzelver ouders, moeten geschied zijn. Artikel 4: De intenemen kinderen zullen niet ouder dan zestien jaren mogen zijn; - bij het gezond gebruik hunner verstandelijke vermogens; - vrij van ligchaamsgebreken of zoodanige ongeneeslijke zeeren, die hen ongeschikt zoude maken, om eenmaal in de maatschappij voor zich zelven den kost te verdienen. Zoodanige in het gesticht niet opgenomen kinderen, zullen ook niet voor rekening van het Weeshuis elders mogen worden besteed of opgevoed; welke besteding alleen zal mogen plaats hebben, ten opzigte van die genen, welke bij hunne admissie te jong zijn om in het gesticht te worden verpleegd en opgevoed, of die gedurende hunne opvoeding in hetzelve, door zoodanige ziels of ligchaams gebreken werden aangetast, welke hun verder verblijf doelloos zouden maken. De kinderen zullen voorts, de natuurlijke kinderziekte niet gehad hebbende, moeten zijn gevaccineerd, of zal zulks vóór derzelver inneming in het gesticht moeten plaats hebben. 1 Het Utrechts Archief, 725 Gereformeerd Burgerweeshuis, 718. Reglementen op het opnemen en het ontslag van kinderen in het Gereformeerd Burgerweeshuis te Utrecht, 1836, 1845, 1869 en 1878

2 Artikel 5: Bij voorraad zal het getal der kinderen in het gesticht, of ten kosten van hetzelve verpleegd wordende, niet grooter dan honderd twintig wezen; zullende de vaststelling hiervan, aan eene jaarlijksche herziening worden onderworpen. Artikel 6: De opvoeding der kinderen in het gesticht zal gerekend worden voltooid te zijn, wanneer de weesjongens den ouderdom van drie en twintig jaren, en de weesmeisjes die van een en twintig jaren zullen hebben bereikt, als wanneer zij mitsdien met den eersten Mei eerstkomende, uit hetzelve zullen worden ontslagen; ten ware er bijzondere redenen voor een langer verblijf mogten bestaan, in welk geval zulks door hen, ten minste drie maanden vóór den tijd van het onslag bepaald, door tusschenkomst van den Binnen-Vader aan heeren Huismeesteren zal moeten worden aangevraagd; die zulks met het praedvies van de commissie der Bank aan de Broederschap ter beschikking zullen voorgedragen. Zij zullen vóór hun vertrek uit het Weeshuis belijdenis des geloofs moeten hebben afgelegd, zonder het welk zij van alle verdere voorregten dezes Huizes verstoken zullen wezen. Artikel 7: De voorschreven bepalingen zullen worden in acht genomen ten opzichte van de aanvragen, welke tot het innemen van kinderen in het gesticht, van af den eersten September 1800 zes en dertig, zullen worden gedaan. Aldus vastgesteld bij heeren Regenten van het Gereformeerde Burger Weeshuis der Stad Utrecht, in hunne vergaderingen van den 20 e Mei, 27 e Mei en 19 e Juli (Onderstond) Huismeesteren en Regenten voornoemd (geteekend) P. Ras, 1 e huisr. (Lagerstond) Op last van dezelve (geteekend) H.M. Beeckman, Rentme. en Secrets

3 Het reglement van Bepalingen op het innemen en het ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger Weeshuis te Utrecht Art. 1 De kinderen zullen moeten geboren zijn uit een wettig huwelijk, en gedoopt, en sedert dien tijd nimmer eenige belijdenis des geloofs, ten ware het bij het Hervormde Kerkgenootschap, hebben afgelegd, of door hunne opleiding tot eenig ander Kerkgenootschap zijn bestemd geworden. Een van beiden van derzelver ouders behoort lidmaat van het thans gevestigde Hervormde Kerkgenootschap geweest te zijn, en hetzelve niet te hebben verlaten. Art. 2 Er moet blijken of van het burgerrecht der ouders of voorouders, zonder hetzelve door uitwoning verloren te hebben, of van de inwoning der ouders dezer stede, gedurende de laatste tien jaren, benevens van de uitoefening van zoodanig ambacht, eerlijk beroep of bedrijf, wardoor zij geacht worden tot de gezetene burgers der stad behoord te hebben; zullende de kinderen wier ouders, of een derzelven, volgens het Burgerlijk Strafwetboek eene onteerende straf, hebben of heeft ondergaan, of een openbaar schandelijk leven geleid hebben, in geen geval, kunnen worden toegelaten. Art. 3 De aanvrage tot het innemen van kinderen zal binnen twee maanden na het overlijden van den langstlevende der ouders, door dengene, die zich na het overlijden der ouders, de zorg over de weezen had aangetrokken, moeten geschiedenis. Op dezen laatsten zijn ook toepasselijk de bepalingen van het laatste gedeelte van artikel 2, opzigtelijk de onteerende straffen en het leiden van een openbaar schandelijk leven. Art. 4 De intenemene kinderen zullen niet ouder dan 16 jaren mogen zijn. Zij zullen bij het gezonde gebruik hunner verstandelijke vermogens, vrij van ligchaams gebreken moeten zijn, en van zoodanige ongeneeslijke zeeren, die hen ongeschikt zouden maken, om eenmaal in de Maatschappij voor zichzelven den kost te verdienen. Zoodanige in het gesticht niet opgenomen kinderen, zullen ook niet voor rekening van hetzelve elders worden besteed en opgevoed; welke besteding alleenlijk zal plaats hebben, ten opzigte van degenen, die bij hunne admissie te jong zijn, om in het gesticht te worden verpleegd en opgevoed, of die gedurende hunne opvoeding in hetzelve, door zoodanige ziels- of ligchaams-gebreken worden aangetast, welke hun verder verblijf in hetzelve doelloos zouden maken. De kinderen zullen voorts, de natuurlijke kinderziekte niet gehad hebbende, moeten zijn gevaccineerd, of zal zulks vóór derzelver inneming in het gesticht, moeten plaats hebben. 2 Archief Gereformeerd Burgerweeshuis, 718. Reglementen op het opnemen en ontslag

4 Art. 5 Bij voorraad zal het getal der kinderen in het gesticht, of ten koste van hetzelve verpleegd worden, niet grooter dan honderd twintig wezen; zullende de vaststelling hiervan, aan eene jaarlijksche herziening worden onderworpen. Art. 6 De opvoeding der kinderen in het gesticht zal gerekend worden voltooid te zijn, wanneer de weesjongens den ouderdom van 23 jaren en de weesmeisjes dien van 21 jaren, beiden op den 1 Januarij van ieder jaar, zullen hebben bereikt, als wanneer zij op den 1 Mei daaraanvolgende uit hetzelve zullen worden ontslagen, ten ware er bijzondere redenen voor een langer verblijf bestaan, in welk geval zulks door hen ten minste drie maanden vóór den tijd van het ontslag bepaald, door tusschenkomst van den Binnenvader aan Heeren Huismeesteren zal moeten worden aangevraagd, die zulks met het praeadvies van de Commissie der Bank, aan de Broederschap zullen voordragen. Zij zullen vóór hun vertrek uit het Weeshuis belijdenis des geloofs moeten hebben afgelegd, zonder hetwelk zij van alle verdere voorregten dezes Huizes verstoken zullen wezen. Art. 7 De voorgeschrevene bepalingen zullen gerekend worden met den 1en Januarij 1845 in werking te zijn gekomen. Aldus vastgesteld bij Heeren Regenten van het Gereformeerd Burger-Weeshuis der stad Utrecht, in hunne Vergaderingen van den 27 December 1844 en 28 Februarij (Onderstond) Huismeesteren en Regenten voornoemd (geteekend) J.C. de Joncheere, 1 e Huismr. (Lagerstond) Op last van dezelve (geteekend) H.M. Beeckman, Rentmr. & Secret.

5 Het reglement van Reglement op het opnemen en het ontslag van kinderen in het Gereformeerd Burger-Weeshuis te Utrecht Art. 1 De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk, gedoopt in de Nederlandsche hervormde kerk, en niet door opleiding tot eenig ander kerkgenootschap zijn bestemd. Een der ouders behoort lidmaat van die kerk te zijn geweest en daarin tot zijn dood te zijn verbleven. Art. 2 De ouders (of de langstlevende hunner) moeten gedurende de laatste tien jaren binnen de gemeente Utrecht hunne vaste woonplaats hebben gehad en zoodanig ambacht, eerlijk beroep of bedrijf hebben uitgeoefend, als waardoor zij geacht kunnen worden tot de gezeten burgers dezer gemeente behoord te hebben. De kinderen, wier ouders (of een hunner) tot eene onteerende straf, of wegens diefstal, oplichting of misbruik van vertrouwen zijn veroordeeld geweest, een bekend slecht levensgedrag hebben geleid, of bedeeling van eenig armbestuur hebben gehad, worden niet toegelaten. Art. 3 De op te nemen kinderen zullen niet ouder dan zestien jaren mogen zijn; zij zullen bij het gezonde gebruik van hunne verstandelijke vermogens overeenkomstig hunnen leeftijd ontwikkeld en vrij van lichaamsgebreken moeten zijn, welke hen ondergeschikt zouden maken om eenmaal in de maatschappij in hun levensonderhoud te voorzien. Zij moeten, in geval zij de natuurlijke kinderziekte niet hebben gehad, voor hunne opneming behoorlijk zijn gevaccineerd. Art. 4 De aanvrage tot het opnemen van kinderen behoort gedaan te worden binnen twee maanden na het overlijden van den langstlevende der ouders door dengene die de voogdij over hen bekleedt, of, in geval ze zonder voogdij zijn, door dengene die zich de zorg over de weezen heeft aangetrokken. Art. 5 De kinderen zullen in het gesticht worden verpleegd en opgevoed, met uitzonering van dengenen die bij hunne toelating daarvoor te jong zijn, of die gedurende hunne opvoeding in het Gesticht door zoodanige ziekten of gebreken worden aangetast, welke hun verder verblijf aldaar onraadzaam zouden maken. Zij die in een dezer gevallen verkeeren worden, voor rekening van het Gesticht, op doelmatige wijze elders verpleegd. Art. 6 Jaarlijks in de eerste vergadering na den 28sten November wordt het getal der te verplegen weezen bepaald. 3 Archief Gereformeerd Burgerweeshuis, 718. Reglementen op het opnemen en ontslag

6 Art. 7 De opvoeding der kinderen wordt gerekend voltooid te zijn, wanneer zij den ouderdom van één en twintig jaren hebben bereikt. Met den eersten Mei van ieder jaar worden uit het Gesticht ontslagen zij die vóór den eersten Januari bevorens in dit geval verkeeren, ten ware er bijzondere redenen voor een langer verblijf bestaan, als wanneer op voordracht van den Huismeester door de Broederschap daartoe kan worden besloten. Art. 8 De kinderen zullen voor hun vertrek uit het Weeshuis belijdenis des geloofs moeten hebben afgelegd, zonder hetwelk zij van alle verdere voorrechten van dit Huis verstoken zullen wezen. Van gemelde voorrechten zijn mede verstoken: 1. Zij die vóór het verstrijken van den in art. 8 vermelden termijn het Gesticht zonder vergunning der Broederschap hebben verlaten; 2. Zij die wegens wangedrag bij besluit der Broederschap uit het Gesticht zijn ontslagen. Art. 9 De inkomsten van de bezittingen der weezen worden gedurende den tijd hunner verpleging genoten door het Bestuur van dit Gesticht, doch niet verder dan tot het beloop der verplegingskosten, welke voorloopig voor iederen wees op de som van f per jaar zijn bepaald. In geval de jaarlijksche inkomsten van een verpleegde dit bedrag te boven gaan, blijft het meerdere te zijnen voordeele. Art. 10 Op de nalatenschap van hen, die gedurende hunne verpleging overlijden, worden de kosten der begrafenis alsmede die der verpleging over vijf laatste jaren verhaald, voor zoover die niet reeds door de toepassing van art. 10 zijn vergoed. Art. 11 De bepalingen van dit Reglement treden in werking den 1 Februari Aldus vastgesteld bij Heeren Regenten van het Gereformeerd Burger-Weeshuis te Utrecht in hunne vergadering van den 22 Januari Huismeesteren en Regenten voornoemd, W.J. Roijaards van den Ham, 1 e Huismeester. F.M. Roijaards, Rentmeester.

7 Het reglement van Reglement op het opnemen en het ontslag van kinderen in het Gereformeerd Burger-Weeshuis te Utrecht Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk, gedoopt in de Nederlandsche Hervormde kerk, en niet door opleiding tot eenig ander kerkgenootschap zijn bestemd. Een der ouders behoort lidmaat van die kerk te zijn geweest en daarin tot zijn dood te zijn verbleven. Artikel 2: De ouders (of de langstlevende hunner) moeten gedurende de laatste tien jaren binnen de gemeente Utrecht hunne vaste woonplaats hebben gehad, en zoodanig ambacht, eerlijk beroep of bedrijf hebben uitgeoefend, als waardoor zij geacht kunnen worden tot de gezeten burgers dezer gemeente behoord te hebben. De kinderen, wier ouders (of een hunner) een bekend slecht levensgedrag hebben geleid, of bedeeling van eenig armbestuur hebben gehad, worden niet toegelaten. Artikel 3: De op te nemen kinderen zullen niet ouder dan veertien jaren mogen zijn; zij zullen bij het gezonde gebruik van hunne verstandelijke vermogens overeenkomstig hunnen leeftijd ontwikkeld en vrij van lichaamsgebreken moeten zijn, welke hen ondergeschikt zouden maken om eenmaal in de maatschappij in hun levensonderhoud te voorzien. Zij moeten, in het geval zij de natuurlijke kinderziekte niet hebben gehad, voor hunne opneming behoorlijk zijn gevaccineerd. Artikel 4: De aanvrage tot het opnemen van kinderen behoort gedaan te worden binnen twee maanden na het overlijden van den langstlevende der ouders door dengene die de voogdij over hen bekleedt, of, in geval ze zonder voogdij zijn, door dengene die zich de zorg over de weezen heeft aangetrokken. Artikel 5: Indien er bijzondere redenen bestaan om van een of meer der vorenstaande bepalingen af te wijken, zal daartoe, op voordracht van de Broederschaps-Commissie, door de Broederschap besloten kunnen worden, mits drie vierde van het getal der aanwezige leden hierin toestemt. Artikel 6: De kinderen zullen in het gesticht worden verpleegd en opgevoed, met uitzondering van hen, die bij hunne toelating daarvoor te jong zijn, of die gedurende hunne opvoeding in het Gesticht door zoodanige ziekten of gebreken worden aangetast, welke hun verder verblijf aldaar onraadzaam zouden maken. Zij die in een dezer gevallen verkeeren, worden voor rekening van het Gesticht, op doelmatige wijze elders verpleegd. 4 Archief Gereformeerd Burgerweeshuis, 718. Reglementen op het opnemen en ontslag

8 Artikel 7: Jaarlijks in de eerste vergadering na den 28sten November wordt het getal der te verplegen weezen bepaald. Artikel 8: De opvoeding der kinderen die na de in werkingtreding van dit Reglement zijn opgenomen of op dat oogenblik den 14-jarigen leeftijd nog niet hebben bereikt, wordt gerekend voltooid te zijn voor jongens wanneer zij den ouderdom van negentien, en voor meisjes van twintig jaren hebben bereikt. Met den eersten Mei van ieder jaar worden uit het Gesticht ontslagen zij die op den dertigsten April bevorens in dit geval verkeeren, ten ware er bijzondere redenen voor een langer verblijf bestaan, als wanneer op voordracht van den Huismeester door de Broederschap daartoe kan worden besloten. Artikel 9: De kinderen zullen voor hun vertrek uit het Weeshuis belijdenis des geloofs moeten hebben afgelegd, zonder hetwelk zij van alle verdere voorrechten van dit Huis verstoken zullen wezen. Van gemelde voorrechten zijn mede verstoken: 1. Zij die vóór het verstrijken van den in art. 8 vermelden termijn het Gesticht zonder vergunning der Broederschap hebben verlaten; 2. Zij die wegens wangedrag bij besluit der Broederschap uit het Gesticht zijn ontslagen. Artikel 10: De inkomsten van de bezittingen der weezen worden gedurende den tijd hunner verpleging genoten door het Bestuur van dit Gesticht, doch niet verder dan tot het beloop der verplegingskosten, welke voorloopig voor iederen wees op de som van f (*) per jaar zijn bepaald. In geval de jaarlijksche inkomsten van een verpleegde dit bedrag te boven gaan, blijft het meerdere te zijnen voordeele. (*) Bij Besluit van 10 November 1884, ingaande 1 Januari 1885, bepaald op f 300,-. Artikel 11: Op de nalatenschap van hen, die gedurende hunne verpleging overlijden, worden de kosten der begrafenis alsmede die der verpleging over de vijf laatste jaren verhaald, voor zover die niet reeds door de toepassing van art. 10 zijn vergoed. Artikel 12: De bepalingen van dit Reglement treden in werking den 14den Junij Aldus vastgesteld bij Heeren Regenten van het Gereformeerd Burger-Weeshuis te Utrecht in hunne vergadering van den 14den Junij Huismeesteren en Regenten voornoemd, F.A.R.A. van Ittersum, 1 ste huismeester. F.M. Roijaards, Rentmeester.

9 Aantal wezen in het Gereformeerd Burgerweeshuis te Utrecht 5 Gegevens die zijn ingevoerd voor het maken van grafiek 1 in de paper: Jaar Totaal aantal wezen Jaar Totaal aantal wezen Jaar Totaal aantal wezen J.J. Dankers, Wezenzorg en liefdadigheid: Van Utrechts Gereformeerd Burgerweeshuis tot stichting Het Evert Zoudenbalch Huis, (Utrecht, 1991),

10 Foto s van archiefstukken Hierbij enkele foto s van de gebruikte archiefstukken, een grotere selectie is te vinden op het VKC. Fragment uit het jaarverslag van : 6 Het Utrechts Archief, 725 Gereformeerd Burgerweeshuis, Jaarverslagen, uitgebracht door de huismeester, 1877/1878, 1887/1887

11 Fragment uit het concept nieuwe bepalingen van 19 april : 7 Het Utrechts Archief, 725 Gereformeerd Burgerweeshuis, 717. Stukken betreffende de voorwaarden en bepalingen verbonden aan opneming en ontslag van weeskinderen,

12 Fragment uit het gedrukte reglement van : 8 Archief Gereformeerd Burgerweeshuis, 718. Reglementen op het opnemen en ontslag

13 Fragment uit een verzoekschrift van : 9 Het Utrechts Archief, 725 Gereformeerd Burgerweeshuis, 721. Requesten en andere stukken betreffende de opneming van kinderen in het weeshuis,

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

1582-1927 Oudegracht 245 1927-1963 Nieuwegracht 98 -

1582-1927 Oudegracht 245 1927-1963 Nieuwegracht 98 - Algemene gegevens Soort institutie voor collectieve actie Naam/omschrijving institutie Land Regio/provincie Stad Nadere specificatie locatie Patroonheilige verbonden aan de institutie Oppervlakte en begrenzing

Nadere informatie

VOOR ELCKERLYC of VRIENDJESPOLITIEK?

VOOR ELCKERLYC of VRIENDJESPOLITIEK? VOOR ELCKERLYC of VRIENDJESPOLITIEK? De toelatingseisen van het Gereformeerd Burgerweeshuis te Utrecht in de negentiende eeuw Myrna Fraters 3355551 Januari 2012 Onderzoeksseminar III Keeping it in the

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163)

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) NT00163_57 Nadere Toegang op inv. nr 57 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema Oktober 2010 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een ingekomen

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N*. 628.) WET van den 22sten April 1937, tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Vervoer van granen in 1836

Vervoer van granen in 1836 Vervoer van granen in 1836 No. 168. BESLUIT van den Gouverneur van Groningen, van den 11den Junij 1836, no. 23, houdende bijzondere verordeningen voor die provintie, betrekkelijk den binnenwaardschen vervoer

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Statuten De Laatste Eer Assen

Statuten De Laatste Eer Assen Statuten De Laatste Eer Assen NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" U.A. Zij is gevestigd te Assen. DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel 2 1. De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

juni Testament van Echtelieden die verklaarde beneeden ƒ 2000 gegoed te zijn en is hierin geen Fideicommis. Art 51

juni Testament van Echtelieden die verklaarde beneeden ƒ 2000 gegoed te zijn en is hierin geen Fideicommis. Art 51 6112-95 6 juni 1795 Testament van Echtelieden die verklaarde beneeden ƒ 2000 gegoed te zijn en is hierin geen Fideicommis Art 51 Op heden den zesden junij in den jaare zeventienhonderdvijf en negentig

Nadere informatie

IV A H. Staatsbegrooting voor 1833 en andere financiële ontwerpen van wet.

IV A H. Staatsbegrooting voor 1833 en andere financiële ontwerpen van wet. (N. IV.) 314 (IV H. Buitengewone oorlogsbehoeften in 1833: Beantwoording. Wijzigingen in het ontw. v. wet tot daarstelling der middelen.) Op art. 12 De intrekking van de certificaten tegen één percent,

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2

Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten. als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Generale regeling voor het verlenen van consent tot het leiden van kerkdiensten als bedoeld in ordinantie 5-5-2 Inhoudsopgave I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De verlening van de

Nadere informatie

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland B2 1 Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Inleiding Militaire dienstplicht en detentie buiten

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

Bijlagen. Vel 107. 425

Bijlagen. Vel 107. 425 Bijlagen. Vel 107. 425 N. V.) (Ontwerpen van wet betrekkelijk Titel XI en XII.) in eene der beide opgaande liniën, behalve den vader of de moeder (van welk geval bij het volgende artikel wordt gehandeld),

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode:

Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 2015 Ordinantie 9 voor de catechese Vastgesteld in tweede lezing door de Generale Synode: 27 november 2015 Inhoud I. De catechese... 2 Artikel 1 Wat de catechese omvat... 2 Artikel 2 De voorbereidende

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer Bij verschillende gelegenheden in de afgelopen maanden heeft onze vereniging zich beijverd om te komen tot een verbetering van ommuring en terrein

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo.

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. Artikel 2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar begint op de eerste

Nadere informatie

Booker Zaandam juli 1802

Booker Zaandam juli 1802 Booker Zaandam 6127-98 7 juli 1802 Testament van egtelieden die verklaarde beneeden tweeduizend gulden gegoed te zijn en is hier in geen fidei commies Art. 51 Heden den zevende julij in den jaare achttienhondert

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Algemene voorwaarden kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden en de op basis hiervan te sluiten overeenkomst kinderopvang, wordt verstaan onder: Kinderdagverblijf:

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL.

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. (Vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 1 februari 1918). Artikel 1. Brandbluschmiddelen. In de gemeente zijn tien handbrandspuiten, die genummerd

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 229 Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 74 Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

SURINAAMSE DOLLAR (SRD 1.000,--) over te gaan

SURINAAMSE DOLLAR (SRD 1.000,--) over te gaan Heden, de tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr.derrick Alexander, notaris in Suriname, residerende te Paramaribo, in tegenwoordigheid der na te noemen aan mij, bekende getuigen: mevrouw CHERYL NANCY

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

In den naam Gods amen.

In den naam Gods amen. In den naam Gods amen. Albrecht, bij de gratie Gods, paltsgraaf op den Ryn, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, allen die deze brief nu of in de toekomst zullen lezen saluut en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

ARME WEZEN Casestudy Arme Weeshuis & Nieuwe Armhuis te Dordrecht

ARME WEZEN Casestudy Arme Weeshuis & Nieuwe Armhuis te Dordrecht ARME WEZEN Casestudy Arme Weeshuis & Nieuwe Armhuis te Dordrecht 1-2-2012 Keeping it in the Family Marlies van den Berg 3177505 Korte inleiding casestudy Deze casestudy over het Arme Weeshuis en het Nieuw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming

Aanpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming anpassing van wetgeving en vaststelling van overgangsrecht in verband met de herziening van de maatregelen van kinderbescherming VOORSTEL VN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING

2012.0243.01/JDO OPRICHTING STICHTING 2012.0243.01/JDO 1 OPRICHTING STICHTING Heden, achttien april tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Dogger, notaris gevestigd te Den Burg op Texel: 1. de heer Frits LANGEVELD, wonende te 1791

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB IN EERSTE AANLEG Artikel 1 De aspirant- en de gewone leden van NOAB zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. a) ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

111. Herziening van het Wetboek van Koophandel (Boek I, Titel A en B; Boek II, Titels 8, 9 A, 9 B, 10 en 11.)

111. Herziening van het Wetboek van Koophandel (Boek I, Titel A en B; Boek II, Titels 8, 9 A, 9 B, 10 en 11.) (N*. III.) 14 III. Herziening van het Wetboek van Koophandel. (Boek I, Titels A en B; Boek II, Titels 8, 9 A, 9 B, 10 en 11.) (Koninklijke boodschap. Ontwerp van wet Titels A en B van Boek I.) 111. Herziening

Nadere informatie

Geboortejaar werkzame predikanten Gereformeerde gemeenten

Geboortejaar werkzame predikanten Gereformeerde gemeenten Het predikantenkorps in Nederland vergrijst snel. Twee van de drie voorgangers bereiken uiterlijk in 22 de 6-jarige leeftijd. Het is een probleem dat zich zo n beetje in alle kerken voor doet. Opmerkelijk

Nadere informatie

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746.

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746. 1002 Zwol den 1 juny 1746. Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Is goet gevonden ingevolge van onse resolutie van den 21 april deeses jaars, het montant*

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Statuten NAMIRO / gescand vanaf originele statuten / februari 2006 / adv

Statuten NAMIRO / gescand vanaf originele statuten / februari 2006 / adv Heden, drie december negentien honderd één en tachtig, verschenen voor mij, Antonius Johannes Maria Barrevoets, notaris ter standplaats Ossendrecht: 1.de Heer Gerardus Adrianus Heijnen, geboren te Woensdrecht

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 418 Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87 Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter

Nadere informatie

Par.1 De verkiezing van de deken

Par.1 De verkiezing van de deken REGLEMENT - OP DE VERKIEZING VAN DE DEKEN, - DE VICARIS SEDE VACANTE, - DE BISSCHOP IN HET BISDOM HAARLEM, - EN OP HET BEHEER VAN HET BISDOM HAARLEM IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN Par.1 De verkiezing van

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

De Brandspuit van het Weeshuis+

De Brandspuit van het Weeshuis+ De Brandspuit van het Weeshuis+ 24 November 1769 1 Mei 1921 De dertigste April 192 1 is de laatste dag geweest, waarop onze Weesjongens, indien er op dien dag brand ware gemeld geworden, met de in het

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT der Stichting Stichting IHE-Netherlands Foundation, vastgesteld door het bestuur van de Stichting, na overleg met de stuurgroep op 16 december 2008. Deelnemers... 1 Categorieën

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd

1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd 1 STATUTEN Naam Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Reünisten van het Zwin College te Oostburg, kortweg genoemd Reünistenvereniging Zwin College. Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Vereniging tot vestiging en instandhouding van Scholen met de Bijbel, op Gereformeerde Grondslag

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Vereniging tot vestiging en instandhouding van Scholen met de Bijbel, op Gereformeerde Grondslag STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De naam van de vereniging is: Vereniging tot vestiging en instandhouding van Scholen met de Bijbel, op Gereformeerde Grondslag. 2. De vereniging is gevestigd te Wijk

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de "VUT-Regeling") van kracht geweest.

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de VUT-Regeling) van kracht geweest. #211884 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1 ETERNIT B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Goor en kantoorhoudende aldaar aan de Haven 12, rechtsgeldig

Nadere informatie

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden

- De ouders zijn op (huwelijksdatum) te (huwelijksplaats) met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen OF: op huwelijksvoorwaarden OUDERSCHAPSPLAN (verkorte versie) DE ONDERGETEKENDEN: (naam ouder 1), wonende te (postcode + plaats) aan de (straat + huisnummer), geboren op (geboortedatum) te (geboorteplaats), BSN: (invullen BSN-nummer),

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150

ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 ECLI:NL:RBDHA:2017:5150 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11052017 Datum publicatie 24052017 Zaaknummer C/09/501371 / HA RK 15544 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk Nummer Toegang: 220 Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk 1584-1818 Algemeen Rijksarchief Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 220 220 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime,

Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 49gg, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1206 12 januari 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 januari 2016, nr. 2016-0000006820, houdende

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING van 29 oktober 1991 houdende nieuwe regeling van de toekenning van uitkering en van pensioen aan statenleden, zomede van pensioen aan hun nabestaanden Citeertitel: Pensioenverordening

Nadere informatie

Huwelijksbijlage 1 (geboorte-extract van Hindrik Wolters)

Huwelijksbijlage 1 (geboorte-extract van Hindrik Wolters) Op heden den vierden juni achttienhonderd twee en negentig zijn voor mij ambtenaar van den Burgerlijke stand der Gemeente Gieten Provincie Drenthe,ten Gemeentehuis aldaar verschenen : Hindrik Wolters Jongman

Nadere informatie

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3

Generale regeling voor het gastlidmaatschap. als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Generale regeling voor het gastlidmaatschap als bedoeld in ordinantie 2-3-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Kerken wier leden voor

Nadere informatie

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 57 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van gezamenlijk gezag over minderjarige kinderen (Landsverordening gezamenlijk

Nadere informatie

GEMENGD HUWELIJK TUSSEN GEDOOPTEN

GEMENGD HUWELIJK TUSSEN GEDOOPTEN DOC. X. GEMENGD HUWELIJK TUSSEN GEDOOPTEN Datum van het huwelijk, In de parochiekerk: Te (postnummer, deelgemeente en fusiegemeente) Bisdom: I. IDENTITEIT Katholieke partner Niet-katholieke partner 1.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie