Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)"

Transcriptie

1 NT00001_51N Nadere Toegang op inv.nr 51N uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) P. Heijmans z.j.

2 Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties van de magistraat van Wijk bij Duurstede. Aan het einde van dit document is het register op dit deel toegevoegd. In tegenstelling tot de andere nadere toegangen op onze website is bij de transcripties van inventarisnummer 51 het lettertype niet aangepast. De transcripties zijn onveranderd overgenomen.. Het verdient altijd aanbeveling om het originele handschrift te raadplegen. 2

3 inv. nr. 51 n, stads best, Wijk b. D van beh. 001 Maendagh den 4 e september 1693 Pag. 1 Presemt Borgemeesteren Benier, Schagen, van der Sluys, Mom, Ossenbergh, Crol, Broers, van Son 1..Is gepresenteert, hoe dat op saturdagh lestleden in het Capittelhuys van den 3..Dom tot Utrecht naer voorgaende convocatie, sijn vergadert geweest 5...eenige geërffden ende lantsgenooten etc. van den Crommen Rhijn ende Langhbroec= 7..ker weteringe, om te hooren het rapport van de gecommitteerden, rakende het schudt 9..gestelt in den Crommenrijn voor de Coterbrugge, ende daerover te resolveren, 11..als mede op het gene alsdan vorders sal worden voorgestelt, waerbij is 13..gelesen eenige schriftelijcke consideratiën bij eenige geërffdens opgestelt ende door 15..den heer out borgemeester Schagen, alhier geëxhibeert Ende gelet dat de regeringe van dese stadt geen notificatie heeft gehadt 19..van t resolveren off verleenen van de voors. commissie, veel min van de voors. 21..convocatie van de geërffdens, daer nochtans dese stadt, ten aensien van 23..haere jurisdictie ende ingelanden soo merckelijck aen den Crommenrijn Pag. 1 v 1..ende schudt tot Coten is gelegen, Soo is naer deliberatie goetgevonden te com= 3..mitteren gemelte out borgemeester Schagen, om op morgen neffens de heeren gecom= 5..mitteerdens ter beschrijvinge te reysen naer Utrecht, ende informeren op de voors. 7..saecke en daer van openinge wordende gedaen ter vergaderinge van haer Edel= 9..mogende het interest van dese stadt ende de geërffdens te helpen waernemen, 11.Als mede te spreecken van den sleutel van den duycker ende van de provisio= 13..nele sententie van den Hove van Utrecht van de twee kinderen van Claes Hendrics. Pag Ende heeft den gemelten heer Schagen oock voorgedragen dat bij occasie van de sieckte 17..van dominus Steenwinckel bij de vergaderinge van de kerckenraet is gesproocken 19..van de vacante plaets door het vertreck van dominus van de Graeff voorgevallen en off 21..de heeren van de magistraet haer Edele wilde bequamen op middelen van tractement 23..van een tweede predicant, om vervolgens te mogen gaen tot dispectie van == bequaem 25..mannen, ende nae ordre van de kercke tot een tweede beroep te mogen procederen 1..Waerop naer deliberatie worden gecommitteert de heeren Schagen, Ossenbergh 3..ende Broers, om het comptoir van de predicanten te examineren en te rappor= 5..teren van den staet van deselve ende vervolgens het tractement te reguleren, bedanckende 7..die van de kerckenraet bij provisie voor haere sorge. 8..Heeft d' heer borgemeester Benier ter vergaderinge geëxhibeert drie reeckeningen 10..van t enckelt en drie van t dubbelt huysgelt, bij den ontfanger Jacob van Sandick 12..ter handen gestelt, verschenen Paesschen 1691, 1692 ende 1693 : Donderdagh den 7 e september 1693 Presemt Benier, borgemeester, Broers, A. van Wijck, van Son 14..De heeren van de magistraet op huyden geladen sijnde heeft d' heer borgemeester Benier 16..de drie presente heeren de missive van Claes Hendricx ende Haessie Joosten kinderen 18..door meester Godert de Wijs geschreven gecommuniceert, ende vermits niet sterke waren 20..als vier heeren daerop niets connen yts resolveren, maer hetselve uytgestelt op te naeste vergaderinge.. Pag. 2 v Maendagh den 11 e september 1693 ; Presemt Benier, de Wael, borgemeesteren, Schagen, van der Sluys, Mom, de Wijs, Ossenbergh, Crol, A. van Wijck, Broers, van Son, van Loenen, Odinot. 1..Hebben de heeren borgemeesteren Benier, de Wael en Schagen gerapporteert, 3..van t gene op den 5 e september deses jaers ter vergaderinge van de Edelmogende Heeren 5..Staten deser provintie was voorgebracht ende geresolveert, 7..Ende specialijck dat seker persoon aen de magistraet der stadt Utrecht 9..hadde versocht, remissie van sijn famillie gelt, daer op hij was gestelt, ende het 3

4 11..selve hem was affgeslagen, soo hadde hij hem aen haer Edelmogende geaddresseert, 13..die de saecke hadde gerenvoyeert aen de stadt. Pag De heer Schagen hebbende gedaen rapport van de twee kinderen van Claes Hendrics 17..ende Haessie Joosten : Soo is daerop gelesen de missive geschreven van 19..meester Godert de Wijs van date den 4 e september 1693 : ende deselve in deliberatie 21.geleght hebbende, Soo is daerop goetgevonden ende verstaen, dat de heeren 23..die ter beschrijvinge gaen, met de heer president van t Hoff Provinciael van 1..Utrecht, als andere heeren, die dese sake aengaen te spreken ende de saeck bij 3..accommodatie, te sien aff te doen ende bij te leggen doenelijck sijnde. 5..Is noch rapport gedaen bij d' heer Schagen van t huys van Maes Diros, waerop 7..gedelibereert sijnde, Is goetgevonden ende verstaen, dat de heeren borgemeesteren 9..gaende nae Utrecht, sullen spreecken met de heer Justus Vermeer om die 11..sake bij accomodatie ter neder te leggen ende te accorderen ten beste en proffijtelijck van de stadt. 14..Wordt den ontfanger Anthoni van Driel gelast sijn reeckeninge van de gebeneficeerde 16..goederen van anno 1690 tot ende van 1691 tot 1692 binnen den tijt van acht 18..dagen ten stadthuyse te comen doen. 19..Wort d' heer Schagen versocht een requeste te concipiëren tot affschrijvinge van de 21..huysen, die door den harde wint als in de Francen tijt sijn geruineert. 22..De magistraet gehoort hebbende het rapport van de heer Schagen ende andere Pag. 3 v 1..gecommitteerdens die versocht waren te examineren den soberen staet van t 3..comptoir van de predicanten off gebeneficeerde goederen, ende op het 5..reglement van t selve te adviseren, heeft,,eenparigh,, verstaen ende geresolveert dat men 7..den tweeden predicant die volgens de ordre van de kerck staet beroepen 9..te worden, sal aennemen op een jaerlijcxe tractement van vier hondert gulden 11..boven de hondert vijftigh gulden die uyt het comptoir van haer Edel= 13..mogende oock jaerlijcx is genietende, vrij woninge ende immuniteyt van stadts 15..impositiën Ende worden d' heer Schagen ende andere gecommitteerdens voor.haere moeyten bedanckt. 18..Op de requeste van Jan Vernoy om te hebben betalinge van de geleverde houdt 20..ten tijde van de France was geappoincteert : 21..De magistraet committeert de heeren Schagen, Broers,ende Odinot 25..om dese requeste te examineren ende daervan te rapporteren. Pag. 4 Maendagh den 18 e september 1693 : Presemt Benier, de Wael, borgemeesteren Schagen, Mom, Ossenbergh, A. van Wijck, Broers, van Son, Crol,van Loenen, 1..De heeren borgemeesteren Benier ende de Wael hebben gerapporteert, het gene 3..op den 12 e september deses jaers, ter vergaderinge van de Edelmogende Heeren 5..Staten deser provintie was voorgevallen ende geresolveert. 7..Ende specialijck tot consent van negenmael hondert duysent gulden 9..tot recruteringe van de vermiste ende verslagene troepen, hetwelck in 11...deliberatie geleyt sijnde, is eenparigh goetgevonden ende verstaen, sigh te confor= 13..meren mette stadt ende steden in het voors. consent. 15..Heeft d' heer Schagen gerapporteert, van sijne verrichtinge tot Utrecht over de sake van t 17..amoveren van t schut tot Coten ende van de voorslagen van een verlaet in de Cotergrift 19..hoe dat nopende het een als het andere niets finalijck is geresolveert, ende van de 21..oncosten over het maken van t schudt onder de Coterbrugh voors. haer Edelmogende hebben 23..geslagen ordonnantie aen den timmerman Aelbert van Spithoven. 4

5 Pag. 4 v Maendagh den 25 e september 1693 : Presemt Borgemeeteren Benier, de Wael, Schagen, Keppel, Valck, van der Sluys, Mom, Ossenbergh, Crol, A. van Wijck, Broers, van Son, Odinot. Pag Openinge sijnde gedaen door de gecommitteerden voor desen gestelt om een voet te beramen 3..waerop het different over de geaffecteerde presentie gelden mocht worden 5..wegh genomen : Soo is naer serieuse deliberatiën eenparigh goetgevonden 7..ende verstaen alsnoch te persisteren bij de respective resolutiën van den 8e september ende den 18 e meii 1691 respectivelijck rakende de genegotieerde gelden, ten 11..lasten van den regeerders deser stadt, ende daertoe de affectatie van de presentie 13..gelden ten dage voors. gereguleert ende genomen : Ende daerbij hebbende ge= 15..considereert de langhduyrige extraordinaris comparitiën ende veelvoudige 17..besoignes, die men in stadts saken heeft gehouden. sonder dat de magistraet ofte 19..haere gecommitteerdens dienthalve van yets over gedaene vacatiën off presentie 21..hebben getrocken : Soo is om den selven arbeyt wat te versachten eenparigh verstaen 23..ende geresolveert, dat ingaende metten eersten october off Victoris 1600 acht 25..en tachtigh ende uytgaende Victoris 1600 negen tachtigh, de ordinaris pre= 2..sentie gelden jaerlijcx met vijff gulden sullen sijn verhooght, sulcx dat van den heer 4..officier beginnende ende met den secretaris in cluys eyndigende yder persoon capi= 6..tatum, sal genieten vijfthien gulden jaerlijcx. 8..Hebben de heeren borgemeesteren Benier ende de Wael gerapporteert, van t gene 10..ter vergaderinge van haer Edelmogende de Heeren Staten deser provintie op den e september deses jaers was voorgebracht ende geresolveert. 14..Tot wegh neminge van het different gemoveert bij Justus Vermeer, ontfanger,,,, 16..van den Domeynen Tol tot Utrecht,,en d' onmondige van Aelbert Snoeck,, over het huysgelt geïmponeert op de 18..huysinge van deselve, staende in het Clooster alhier ende gehoort het rapport van de heer borgemeester 20..Benier, is in gevolge van dien eenpaerlijck verstaen dat den selve Vermeer sal mogen 22..volstaen met ses gulden jaerlijcx te weten in t enckelt huysgelt met drie gulden 24..en in dubbelt van gelijcke drie gulden daervan het eerste jaer sal sijn verschenen Paesschen 1600 vier en tachtigh. Pag. 5 v 1..De heeren van de finantie hebben rapport gedaen, hoe dat sij hadden opge= 3..nomen ende gesloten de reeckeninge van t huysgelt, soo van t enckelt als dubbelt 5..huysgelt van anno 1690 tot 1691 t welck de heeren van de magistraet heben geapprobeert. 8..Ende is vorders verstaen dat de twee volgende reeckeningen van anno 1691 tot 1692 : 10..ende van 1692 tot 1693 sullen worden gedaen bij de te aen te stellen ontfangers. 12..Sijn versocht ende gecommitteert de heeren borgemeester Benier en de Wael mette 14..d' heeren outborgemeesteren Schagen, Broers, ende Valck, om de resolutiën ende actens 16..die opgestelt,,sijn,, tot verificatiën vand t beswaer, twelck resideert in en ontrent 18..de resolutie, die haer Edelmogende op den 20 e februarii 1685 hebben genomen ten 20..regarde van t abdiceren van de huyssingen die haer Edelmogende ten behoeve 22..van de Domeynen deser provintie hebben gecocht, ende van t gene tot justificatie 24..van de versochte affschrijvinge soude dienen bij memorie te vervatten ende van haere consideratiën te rapporteren. Pag Is ordonnantie veleent aen Reynier Cloot tot 18 gulden 6 stuyvers voor het halen 3..van den huysraet van dominus Steenwinckel als anders, die hij van Schellune tot dese 5..heeft gebracht op Jan de Wijs, als ontfanger van t famillie gelt, 7..Op het gerepresenteerde desen aengaende ende het gerapporteerde van de heer borgemeester 9..Benier, in wat voegen de oudt borgemeesteren soo tot Amersfoort, Rhenen als 11..Montfoort hare rangh en sessie observeren soo ter vergaderinge van de policie 13..als justitie, Is naer deliberatie eenparigh goetgevonden ende verstaen het 15..gebruyck van die steden alhier mede te introduceren, sulcx dat de outborge= 5

6 17..meesteren haer sitplaets ende vota sullen hebben naest de regerende borgemeesters 19..ende dat naer advenant van den tijt, dat tot borgemeesteren sijn worden gecreëert 21..Ende wort den rangh van de vordere schepenen ende raden gelaten in den tijt dat 23..deselve aengecomen sijn, conform het jegenwoordigh gebruyck. Pag. 6 v Maendagh den 9 e october 1693 : Presemt Borgemeeteren Benier, de Wael, van der Sluys, Mom de Wijs, Ossenbergh, Crol, Broers, van Loenen, van Wijck 1..Geresumeert hebbende de resolutie van t schouwe van de straeten van den e maert 1685 ende bevonden dat daer bij niet wort gelaten om te verteeren 5..dan de boeten; Soo is eenparigh goetgevonden ende verstaen, om dat veele 7..schouwen gevoert worden sonder yemant te beboeten, dat wanneer 9..daer geen boete comen te vallen bedragen twee guldens twee stuyvers ende 4 guldens stuyvers. respective conform de resolutie van den 9 e october 1682 : tot laste van de 13..stadt, sal worden voor die vacatie verteert 2 guldens 2 stuyvers ende 4 guldens 4 stuyvers sonder meer. 16..Is ordonnantie veleent aen Jan de Wjs tot 24 guldens 3 stuyvers ter sake van verteringe 18..op de schouwen van heulen ende straeten in den jare 1689 : ende gedaen. op hem selve ende dat sonder te trecken in consequentie. Pag Item aen de weduwe Vermeulen tot vijff guldens 14 stuyvers ter sake van t gene de heeren van de magistraet al= 24..daer hebben verteert in den 1687 en 1688 : In de besoingnes van de stadt op den ontfanger 2..van Son, sonder te trecken in consequentie. 3...Is noch verleent ordonnantie aen de bode Philip de Vosch tot ses guldens ses stuyvers 5..in extinctie van sijn pretentie t gene hij pretendeert voor de moeyte en schrijven 7..in t opmaken van de stadts wallen gedaen. 8..Gehoort het rapport van de heer de Wael, als president hooft-aelmoessenier 10..dat bij hetselve collegie was verstaen dat de geboden provisioneel om redenen 12..niet soude voor gaen tusschen Cornelis van Bladel ende Aeltie Breeck, tot 14..dat bij de magistraet nader soude soude sijn gedisponeert; Ende daerbij gehoort 16..de redenen die de hooft-aelmoessenier daertoe hadden bewogen : Soo heeft,,de magistraet,, goet= 18..gevonden ende verstaen, dat de proclamatiën van de voors. personen haer voortgangh niet 20..sullen hebben voor alsnoch. Pag. 7 v Pag, Voortgebracht sijnde, dat men behoorde op het spoedighste te bevorderen de 23..affschrijvinge van het huysgelt, Soo is nae deliberatie goetgevonden,,te,, committeren 25..beyde de heeren borgemeesteren Benier ende de Wael, omme haer metten eersten 2..naer Utrecht te begeven, ende hetselve te besolliciteren tot meesten oirbaer 4..van de stadt. Oock omme te sien off men het sooverre conde brengen dat men jaerlijcx 6..een minder vaste somme soude geven ende alsoo bevrijt sijn van de geduyrige 8..sollictatie van affschrijvinge. Vrijdagh den 13 e october Presemt Borgemeeteren Benier, de Wael, Schagen, Ossenbergh, Crol, A. van Wijck, Broers, Odinot. 9..Heeft d' heer borgemeester Benier rapport gedaen van de commissie van den 9 e deser 11.maent october, consernerende de affschrijvinge van t huysgelt als 13..anders, conform de voors. comisse en worden provisioneel deselve heeren voor haere 15..gedaene moeyten bedanckt : Oock sijn de gemelte heeren bij provisie versocht 17..de voors. affschrijvinge op t spoedighste te vervorderen ende ten eynde te brengen, 19..ende tot dien eynde haer te versien van de memoriën, haer van de Edelmogende Heeren 21..gecommitteerders tot haer Edelmogende finantie affgevordert, als een van de huysen 23..voor de France invasie vervallen ende een bij de France invasie, een door de 25..harde wint als anders omverre geraeckt een van de huysen die thien jaren 2..vrij sijn, een die vijff jaren vrij sijn ende een van diegene die op dat benefitie 6

7 4..niet hebben connen gelden, maer gebleven sijn tot lasten van de Domeynen : 6..Ende de vereyste certificatie dat men die sal voegen onder de lijste van de huysen 8..die van de dubbelde huysgelden sijn ontlast nae verhoor van den ontfanger ende conform sijn verclaringe, 11..Item bij requeste te versoecken dat den commys Vonck mochte worden gelast ende geauthori= 13..seert het quohier van t huysgelt te dresseren conform de resolutie van haer 15..Edelmogende van den 21 e november 1653 ende die van den 7 e maert 1666 op gevolght, 17..Als oock de affschrijvinge van t heere-gelt van 1684 tot 1685 ende van 1685 tot 1686, bij requeste te versoecken. 20..Op het geproponeerde desen aengaende is goetgevonden dat beyde de molenaers 22..deser stadt haer borgerrecht sullen moeten winnen, mitsgaders alle andere die eenige 24..borger-neringe doen off coopmanschap, ende dat conform het oudt gebruyck ende borgerrecht. Pag. 8 v Vrijdagh den 20 e october 1693 : Presemt Den officier, de Wael, Schagen, Broers, van der Sluys, D. van Wijck, Croll, A.van Wijck, van Loenen 1..De magistraet gehoort hebbende het rapport van de heer borgemeester 3..de Wael, permitteert ende authoriseert bij provisie de momboir 5..ende vrienden van de drie onmondige kinderenvan Jan Gerrits ende 7..Grietje in haer leven echteluyden, om die geringe meubelties 9..bij deselve naergelaten te vercoopen. 10..Gelesen sijnde sekere missive geschreven op den 19 e deser maent bij d' heer Benier 12..sijnde tot Utrecht, hoe dat het ( op morge van haer Edelmogende de Heeren Staten sal 14..wesen,,vergaderinge,, alwaer voorgebracht sullen worden verscheyde nieuwe belastinge; Soo sijn 16..tot waerneminge van deselve gecommitteert de heeren borgemeesteren de Wael 18..ende Schagen, omme in gevolge van de resolutie van de stadt ende andere steden, in de 20..nieuwe belastinge te consenteren. Worden de gemelte heeren mede versocht ende 22..geauthoriseert om tot Utrecht te spreken met den heer majoor de Wijs ende andere, 24..belangende de kinderen van Claes Hendrics ende Haessie Joosten ende nae bevindinge daer over te accorderen. Pag Op het voorgebrachte desen aengaende is verstaen ende goetgevonden de vercopinge 3..van de meubile goederen van Hilletie Verbeeck bij provisie te stateren voor 5..den tijt van acht dagen, ende te ondersoecken middelerwijle, wat huysgelt sijn schuldigh 7..is, ende wat vorder van de huysen dependeert. Maendagh den 23 e october 1693 ; Presemt Den officier, de Wael, Schagen, Broers, Benier, Mom, Croll,... van Wijck, van Son, van Loene, Odinot. 8..Hebben de heeren de Wael en Schagen gerapporteert t gene ter vergaderinge 10..van de heeren haer Edelmogende op den 21en deser maent october was voorgebracht ende geresolveert. Pag. 9 v 13..Is geëxhibeert de requeste doo de heer oudt borgemeester Benier op den 19 e deser gepresenteert 15..ter vergaderinge van haer Edelmogende daerop de heere van Heemstede in plaetse van d' heer 17..Rosa als commissaris is gesurrogeert rakende de huysen die ten behoeve van de 19..Domeynen sijn ingecoght, soo sijn tot verrichtinge van die saeck versocht ende 21..gecommitteert de heere Schagen en Broers om dienaengaende een memorie te brengen 23..op t papier, ende nopende de sake bij de resolutie van de leste ordinaris vergaderinge 2..vermelt. soo is geresolveert ende verstaen aen de heer van Nattewisch president 4..van de Camer van Finantie ende den heer van Heemstede te schrijven ende te 6..versoecken sekeren dagh om tot Utrecht te compareren ende in de besoigne te treden 8..ende om deselve waer te nemen ende op de beste manier te justificeren worden 10..gecommitteert eenvan de heeren regerende borgemeesteren die het best sullem connen vaceren. 13..In conformite van t besteck is aen Albert van Spithoven, timmerman, geac= 15..cordeert, dat door den oudt borgemeester Benier, onder quitantie op het besteck aen 17..hem sal worden betaelt 41 gulden van het maken van een vack schoeydinge 19..voor de Waterpoort, ende van buyte wercken 9 gulden. 7

8 21..Ende aen Jacob van Broeckhove die oock een vack heeft gemaeckt volgens 23..conditiën ende besteck 62 guldens ende van buyte werck drie gulden 10 stuyvers. 25..Item ordonnantie veleent aen Sweer van Brussel, timmerman, tot 5 guldens 7 stuyvers voor dat hij in de 27..maent october 1693 het Vrouwen Hooft heeft gerepareert, op den voornoemde Benier. Pag Ary Vis om goede redenen van sijn cleppers-plaets verlaten sijnde is in desselffs 3..plaets aengestelt Willem Piere, ende hem daerop de ordonnantie voorgelesen 5..sijnde, heeft daerop den eedt gedaen. 6..Is verstaen dat aen Jurriaen Cock verclaringe sal worden gegeven dat hij 8..hier een inwoonder is, ende al eeniger tijt heeft geweest. 10..Publicatiën op woonsdaghte renoveren van de dragers en dorssers ende andere die applicabel sijn in desen tijt. 13..Werden de heeren die gecommitteert sijn, tot de sake van t presentiegelt versocht 15..tegen eerstcomende vergaderinge haer te willen bequamen tot het rapport van 17..een finale affdoeninge van deselve saeck. 18..Is goetgevonden ende verstaen dat het ontfangers-plaets van t huysgelt 20..deser stadt toecomende vergaderinge sal worden vergeven. Pag. 10 v Maendagh den 30 e october 1693 ; Presemt Den officier, de Wael, Schagen, Broers, Benierr, Mom, Crol, A. van Wijck, van Son, van Loenen, Odinot. 1..Geresumeert de resolutie van den 20 e november deses jaers aengaende vier hondert guldens 3..die de kerk alhier raken; Soo is naer gehoude deliberatie goetgevonden 5..ende verstaen dat den ontfanger van t famillie gelt Abraham van Son, die de voors. 7..penningen te leen hadde ontfangen van de kerck door handen van den secretaris 9..binnen 14 dagen sal hebben te restitueren om volgens voors. resolutie ten behoeve van de kerck uyt te setten. 12..De heeren Steenwinckel predicant, David Broers ouderlingh ende Anthoni 14..van Soest diacen, gecommitteerdens van de kerckenraet deser stadt op haer versoeck 16..binnen gecomen sijnde, hebben geremonstreert, hoe dat door het vertreck 18..van dominus Jacobus van de Graeff van hier naer Harderwijck, alhier een predick= 20..ampt is comen te vaceren, versoeckende permissie om nae andere bequame 22..personen te mogen dispiciëren ; Is naer gehouden deliberatie goetgevonden 24..ende verstaen,,emolumenten,, geconsenteert. Pag Wegens,,versoeck van de,, kerckenraet desen aengaende Is goetgevonden ende verstaen te commit= 2..teren, de heeren regerende borgemeesteren de Wael ende Schagen, omme met den 4..predicant Steenwinckel te overleggen hoe men op de beste manier ende minste 6..costen van de stadt sal becomen een residerende proponent, die geduyrende 8..de vacature van de voors. predicants plaets, den dienst van de kercke sal helpen waernemen. 11..Heeft d' heer borgemeester Benier rapport gedaen van t gene ter vergaderinge 13..van de Edelmogende Heeren Staten deser provincie op den 19 e deser maent is voor= 15..gecomen ende geresolveert, hem refererende tot het rapport van de heeren regerende 17..borgemeesteren van t gene aldaer was voorgebracht ende geresolveert op den 21 e deser maent october.. Pag. 11 v 20..Ende hetgene hadde verricht ontrent de affschrijvinge van t huysgelt. 22..Heeft d' heer borgemeester de Wael gerapporteert, hoeverre de heeren van de finantie 24..waren gecomen in t examineren van de restanten van t gasthuys, met een voor= 26..dragende off niet,,goet,,gevonden soude worden dat de differentiale poincten dien= 2..aengaende, op het papier wierden gestelt ende daerover het advis van twee van de 4..principale rechtsgeleerden tot Utrecht in te nemen, hetwelcke in deliberatie 8

9 6..geleyt sijnde, Is eenparigh goetgevonden ende verstaen hetselve alsoo te verrichten. 8..De heeren die gecommitteert sijn om den heere van Amerongen wegens 10..den Tol te gaen spreecken, worden alsnoch versocht die besoignes te per= 12..fecteren : Ende met eenen den gemelten heer te begroeten ende te 14..verwelllecomen van sijn hoogh Edele te huys comste uyt het leger. Presemt Maendagh den 6 e november 1693 : Den officier, Borgemeesteren de Wael, ende Schagen, Keppel, Broers, Benier, van der Sluys, Valck, Mom, D, van Wijck, Crol, A. van Wijck, van Son, ( van p. 12 ) van Loenen, Odinot. inv. nr. 51 n, stads best, Wijk b. D van beh Op de klachten desen aengaende ingecomen ende gedaen : Soo is eenparigh goetge= 18..vonden ende verstaen, den gadermeester Jacob van Sandick te ordonneren als hem ge= 20..ordonnert wordt bij dese, alle de ordonnantiën tot sijnen laste geslagen binnen 22..den tijt van 14 dagen te betalen, op poene van nader dispositie. Pag Is ordonnantie verleent aen Jan Jacobs Knijff tot 49 guldens 19 stuyvers ter sake van turff 3..in september 1693 ten behoeve van de stadt gelevert, op den ontfanger Valck. 5..Is ter vergaderinge geëxhibeert ende gelesen de instructie van den ontfanger 7..van t huysgelt, ende is deselve in dier voegen gearresteert, ende verstaen dat daervan 9..copie aen den ontfanger sal worden gegeven. 10..Op de requeste bij Abraham van Son desen aengaende gepresenteert : Is bij provisie 12..tot ontfanger van t huysgelt aengestelt Abraham van Son den ouden, ende dat op 14..soodanigen instructie als op huyden gearresteert ende vast gestelt is; 16..Is ordonnantie veleent aen Gijsbert van Muyswinckel tot 42 guldens ter sake 18..van geleverde waren ende dienste voor de stadt van den 25 e november 1692 totten october 1693 : gedaen op den cameraer Barnevelt. Pag. 12 v 22..Item noch aen Sweer van Brussel tot sestien gulden over leverantie en verdienste 2..aen de stadt van den 22 e december 1692 : totten 30 e october 1693 gedaen, op den cameraer Barnevelt. Donderdagh den 9 e november Presemt de Wael, Schagen, Valck, van der Sluys, Mom, D, van Wijck, Crol, A. van Wijck, van Son, van Loenen, 5..Rapporteerde de heer borgemeester de Wael, dat het compliment bij de 7.heer van Atthelone is affgeleyt ende dat alsdoen met sijn Excel= 9..lentie was gesproocken ontrent het subject van de Tollen, ende 11..het verthoont der privilegiën deser stadt, Ende dat versocht heeft 13..copyen van dien met de memorie daertoe dienende, Is eenparigh 15.geresolveert, die copiën toe te senden met de volgende memorie 17..ende missive : Memorie 18..Dat de stadt van Wijck hare poorteers ende ondersaten, bij de aenneminge van een 20..Lit van de provintie van Utrecht door biscop Rudolff van Diepholt op den 10en 22..dagh ==== van de maent Martius 1449 sijn begunstigh met het privilegie van 24..Tolvrij te passeren, soo te water als te lant, de provincie van Utrecht door. Pag Dat van die tijt aff, dat privilegie hebben geuseert, tot onlanghs d' een off d' ander 3..colllecteur van den Tol, die den heer van Amerongen possideert, daerinne eenige 5..verhinderinge heeft getracht te doen. 6..Dat het voors. privilegie bij naervolgende Bisscoppen, als heeren van de Landen van 8..Utrecht is geconfirmeert tot keyser Carel in cluys. 9

10 Pag. 13 v Pag.14 Pag. 14 v 11..Dat men wort beright tot den voors. Tol alleenelijck soude raken de extra pro= 13..vintialen ende uytheemsen die het territoir van dese provincie met haere goederen naer elders door passeren. 16..Dat daerom de naebuyrige dorpen haer beclagen. 18..En oock belet wort het vrije acces ende recea van de stadt Wijck. 20..En warom de magistraet van Wjck geene verhinderinge off belet van de vrije 22..passagie van de Wijckerwegh wesende haer eygen goedt sullen vonnen gedogen. Missive Welgeboren heere, 25..Ingevolge van de affspraeck gaet hier nevens copyen van de privilegiën rakende 27..de Vrijheyt van de Tollen van die van Wijck soo te water als te lant, door de geheele 1..provintie van Utrecht, met een corte memorie, en soo U Excellentie ende 3..soo aen niet connende nemen een genoegen; Soo sullen wij te gemoet 5..sien de communicatie van een contrarie recht, dewijle in der minne van dese 7..saeck, seer geerne willen aff sijn. Wijck den 8 e november Uedele dienstwillige vrienden en nabuyren 11..de borgemeesters ende regeerders der stadt Wijck. 13..De superscriptie was De heere grave d' Atthelone. Saturdagh den 11 november 1693 Presemt de Wael, Schagen, Keppel, Broers, Benier, van der Sluys, Croll, A. van Wijck, van Son, van Loenen. 15..Voorgebracht ende gelesen, de verclaringe van Jacob van Sandick 17..als mede de verclaringe die,,de heeren,, haer Edelmogende versoecken van de magistraet 19..Soo is naer gehouden deliberatie goetgevonden ende verstaen, de heere van den 21..Nattewisch ende andere heeren, die op huyden in dese stadt comen, daer 23..over mondelinge te spreken ende haer Edelmogende goetvinden diensaengaende 25..te hooren ende in te nemen, tot welcken eynde worden versocht en gecommitteert 27..de heeren borgemeesteren de Wael en Schagen. 1..Geremonstreert sijnde, dat Helmigh Jacobs van Panderen borger alhier, 3..wort geroepen van Cornelis de Vael mede borger deser stadt, voor de heeren 5..dijckgraeff ende heemraden van den Leckendijck, Soo is naer gehoude 7..deliberatie goetgevonden ende verstaen de gemelte heeren borgemeesteren 9..te versoecken, de heer president van Someren ende andere heeren, daer van te 11..spreken, off anders daer over aen de heeren == dijckgraeff ende de heeren 13..heemraden te schrijven. Maendagh den 13 e november 1693 Presemt de Wael, Schagen, Broers,Valck, van der Sluys, Benier, van Wijck, Crol, van Son 14..Heeft d' heer borgemeester de Wael rapport gedaen van dat sijn Edele den heere van den 16..Nattewisch van het geven van een verclaringe : Als mede van t different ontstaen 18..tusschen Cornelisde Vael ende Helmigh van Panderen, hadde gesproocken; Soo 20..is op het eerste geresolveert soodanige verclaringe te geven als sij heeren 22..borgemeesteren sullen oordeelen ten meeste dienste van de stadt sijn. 24..Ende rakende d' heer andere sake dat die op het gevoeghelijckste moght worden 2..wegh genomen, doenelijck sijnde. 3..De magistraet der stadt Wijck verclaert bij dese, dat alle debvoiren hebben 5..aegewent bij publicatie ende affixe van billietten anders, om te weten off 7..Jacob van Sandick collecteur van t huysgelt van yemant van de in- off 9..op-gesetenen deser stadt ofte Vrijheyt van dien, heeft ontfangen yet van de huys= 11..gelden, het sij enckelt off dubbelt van huysen ofte erven, waer van alsnu == 13..== van haer Edelmogende affschrijvinge wort versocht, ende dat niemant hem 15..tot dien eynde heeft geopenbaert. Actum Wijck den 20 e november Dominus Steenwinckel ende den ouderlingh David Broers, met den diacen Anthoni 19..van Soest, nae versochte audientie binne staende, hebben verthoont hoe 21..de kerckenraet op den 12 e deser uyt het twaelfftal, drie personen hebben genomineert alse : 24..Dominus Gideon Schutterus, predicant bij de grave van Atthelone 10

11 Pag Paulus Wilckens ) proponenten 27.. Abram Broedelet ) 1..omme daeruyt een persoon beroepen te worden tot de vacante plaets van dominus 3..Jacobus van de Graeff, versoecke daerop des magistraets approbatie, hetwelck 5..in deliberatie geleyt sijnde, is hetselve eenparigh geapprobeert. 7..Op de clachten van de kerckenraet van de groote licentie ende stoutigheyt van de 9..roomsgesinte : Soo is den heer officier van Juchem versocht ende gelast op de 11..stoutigheyt van dien te informeren, ende voorts te doen t gene de ordonnantiën vorders mede brengen. 14..Worden de heeren regerende borgemeesteren de Wael ende Schagen, gaende naer Utrecht 16..versocht, in gevolge van de commissie van den23e october deses jaers, soo ter camere 18..van haer Edelmogende als ten comptoire van de Domeyne deser provintie te informeren 20..op den Tol, die den heere van Ameronge pretendeert. Pag. 15 v 22..Worden versocht de heeren Broers, Valck en Crol, om de memorie van de 10 e stuyver per 24..cente op de gevestighde capitalen over Wijck geset, ende bij Cornelis van Sandick 2..geëxhibeert te examineren ende te rapporteren. Saturdagh den 18 e november Presemt Den officier, de Wael, Schagen, Broers, Benier, van der Sluys, D, van Wijck, Crol, A. van Wijck, van Son, 4..Dewijle Jacob van Sandick in mora blijft sijn restanten over te leveren 6..niet tegenstaende hem sulcx op verscheyde tijden gelast was : Soo wordt 8..hem alsnoch geordonneert de restanten van t huysgelt, soo enckelt als dubbelt, 10..binnen drie dagen ter secretarie te brengen op pene van gijselinge. 12..Is uyt seer goede consideratie goetgevonden ende verstaen, dat Jacob van 14..Sandick bij de sonditiën van de vercopinge van sijn goederen, die legaliter sijn 16..verbonden voor de respective administratiën die hij, soo van t huysgelt als van de 18..goederen van t gasthuys heeft gehadt, sal laten influeren, dat de copers 20..hare belooffde coop penningen, niet anders sullen betalen, als aen diegene 22..die nae onderlinge communicatie met advis, ende goetvinden van de magistraet daertoe sal worden gestelt. Pag. 16 Pag. 16 v 3..Is geresolveert ende verstaen, dat in de sake van de ontfanger Jacob van Sandick, 5..soo rakende het huysgelt als gasthuys, op de differentiaele poincten 7..sal worden ingenomen het advis van twee van de principale gepracti= 9..seerde advocaten van Utrecht, die tot dien eynde alhier sullen worden versocht, 11..Ende worden middelertijt, de gecommitteerdens versocht, die op spoedighste te brengen op t papier. 14..Is goetgevonden ende verstaen aenstondt te doen de naervolgende publicatie : 16..De magistraet der stadt Wijck van ter sijde wordende bericht, dat dese off die 18..van de in- off op-gesetenen deser stadt hebben affgegeven, off geseght als off niet 20..hadde genoten enckelt off dubbelt huysgelt, die haer Edelmogende de Heeren Staten 22..van de Landen van Utrecht hebben geremitteert ende quytgescholden; Soo wort 1..een yegelijck geordonneert, het sijne aen te geven ter secretarie alhier, 3..op eerstcomende maendagh voor twaelff uyren, ende sal andersints bij nala= 5..tigheyt van dien, op haer seggen niet worden gelet. 7..Ende is verstaen dese mede te affigeren en alle de voors. resolutiën buyte resumptie uyt te geven. 10..Op het geproponeerde van de geëxecuteerde goederen van Hillettie 12..Verbeeck, Is goetgevonden dat de heeren borgemeesteren daerinne sullen doen 14..als haer Edelen goetvinden sullen, tot meesten dienst van de Stadt; Presemt Maendagh den 20 e november de Wael, Schagen, Keppel, Broers, Benier, Valck, van der Sluys, Mom, 11

12 Barnevelt, D, van Wijck, Ossenbergh, Crol, A. van Wijck, van Son, van Loenen, Odinot. 16..Bevonden sijnde dat Jacob van Sandick ontfanger van t huysgelt tot noch toe 18..niet heeft gepareert des magistraets resolutie van den 6 e november deses jaers 20..van de geslage ordonnantie te betalen, soo wort hem bij dese geordonneert de 22..selve resolutie alsnoch te voldoen binnen ses dagen nae dato deses, op pene van parate executie. Pag Dominus Steenwinckel, den ouderlingh David Broers, met den diacen Anthoni 3..van Soest, naer versochte audiëntie binne gestaen sijnde, hebben verthoont 5..hoe dat sij uyt het drie tal, een tot ordinaris leeraer deser gemeente hebben 7..beroepen, namentlijck den eerwaerde dominus Gidion Schutterus, predicant bij de 9..grave van Atthelone te velt, versoeckende daerop des magistraet approbatie, waerop 11..gedelibereert sijnde, is hetselve beroep geapprobeert, op het tractement bij reso= 13..lutie van den 11 e september deses jaers gearresteert. 15..Andermael geëxamineert sijnde de instructie van t huysgelt, soo is die 17..nochmaels gearresteert met eenige bijvoeginge ende alteratie daerinne 19..gedaen luydende als volght : inv. nr. 51 n, stads best, Wijk b. D van beh. 001 Instructie van den ontfanger van t huysgelt Dat den ontfanger de bedieninge en administratie van t huysgelt sal aenvangen 23..met den ingangh van Paesschen 1691 ende uytgangh met Paesschen 1692 : 2 Pag. 17 v 1..Ende soo vervolgens Dat hem tot dien eynde sal worden ter handen gestelt een manuael off dubbelt 4..van het quohier off legger ter secretarie === berustende, inhoudende de naem 6..van de eygenaers ende bruyckers die deselve, soo in de stadt, als jurisdictie besitten Dat op t voors. quohier daervan sal geven recepisse Dat in conformite van de ordonnantie van haer Edelmogende de vereyste aenmaninge 13..aen de debiteuren sal hebben te doen, ende daervan te verthonen behoorlijcke relaes, 15..vòòr dat hem sal worden gepermitteert tot eenige executie te treden Dat de restanten van t voors. jaer sonder yemant te verswijgen, sal moeten inleveren 19..ter vergaderinge van de magistraet ses maenden voor den dagh die van het doen 21..van sijne reeckeninge is geprofigeert om op de forme van executie te worden gedisponeert. Pag Dat uyt sijn ontfangh promptelijck sal hebben te betalen de jaerlijckse renten 3..van de capitalen, die op dit comptoir sullen wesen geassigneert; 8 5..Dat oock de gagiën ende tractementen volgens den staet, die hem sal worden 7..behandight, die onder behoorlijcke quitantiën, bij sijn te doene reeckeningen sullen worden geleden Als oock het extraordinaris daervan ordonnantie op hem geslagen sal worden 12..die met quitantie bij de reeckeninge sal geëxhiberen Dat het tantum t welck de stadt is schuldigh jaerlijcx te betalen aen t comptoir 16..van haer Edelmogende de Staten deser provintie het aldaer sal moeten brengen op sijn tijt 18..tot sijne costen ende pericule, ende de stadt moeten affhouden ende vrijen, cost 20..ende schadeloos van soodanige overleveringe als bij sijn wanbetalinge mochte comen te gebeuren Dat sijn reeckeninge van t voors. eerste jaer sal moeten doen op den achtsten dagh Pag. 18 v 2..voor Paesschen 1694 : op pene van 25 gulden te verbeuren ende de tweede reeckeninge 4..op den dagh voor Paesschen 1695 : ende soo vervolgens van tijt tot tijt, ende bij vordere 6..nalatigheyt van maent tot maent == in deselve pene == te vervallen, die 12

13 Pag paratelijck aen hem off sijn gereet goet sullen worden geëxecuteert, ende de 10..pene te appliceren naer den inhoudt van t 8 e articule van t reglement den 3 e augusti gearresteert, met dien verstande dat de kortheyt 14..des tijts sullen de voors. pene in t regard van t eerste jaer geen plaets hebben Sonder dat eenigh regard op de restanten sal worden genomen, dewijle die worden 18.gelaten tot sijnen laste en pericule ten ware dat op den dagh van de reeckeninge 20..effective doceerde van sijn gedaen desvoir ende niet sijnde te verhalen, hij sal wesen ontlast; Dat sijn reeckeninge met de acquiten van tijt tot tijt jaerlijcx onder recepisse 25..ter secretarie sal leveren ende dat veertien daegen voor den geordineerden dagh van 2..reeckeninge, om alle deselve door de leden van de magistraet te worden gevisiteert Dat tot tractement van den ontfangh ende uytgift, sal genieten, hetgene sijn predecesseurs heeft genoten Ende vorders worden geobserveert ( : voor sooveel hiermede niet en strijt : ) het 10..voornoemde reglement van den 3 e augusti 1685 : ====== inv. nr. 51 n, stads best, Wijk b. D van beh. 001 Vide de notulen van den 12 e feb 11..Dat hij voor sijn administratie van desen ontfangh sal moeten stellen twee suffisante 1694 daerbij 13..borgen tot genoegen van de magistraet. En hierop doen den behoorlijcke eedt. blijckt van de reële gestelde 15..Ende voorgebracht sijnde de reële borghtocht van Abraham van Son, soo is cautie 17..daerop verstaen, die uyt te stellen tot toecomende vergaderinge. 19..Ter vergadeinge door d' heer borgemeester de Wael geëxhibeert sijnde de nominatie Pag van de gasthuysmeesteren luydende als volght : Extract uyt de resolutiën van de heeren huysmeesteren van heer Ewout ende Elisabet Gasthuys tot Wijck :. inv. nr. 51 n, stads best, Wijk b. D van beh. 001 Pag. 19 v Den 4 e november De huysmeesteren specialijck op de ordinaris dagh vergadert sijnde, sijn voort getreden 9..tot de nominatie van vier personen omme bij de heeren van de magistraet 11..daer uyt te worden geëligeert, twee tot suppletiën van twee huysmeesteren plaetsen 13..die door affsterven van den heer Abraham Tentenier ende vertreck van d' heer Luls 15..althans vaceren. Ende sijn daertoe genomineert de volgende personen : 18..meerster Nicolaes Keppel Abraham van Son Lambertus Crol Jacob van Loenen 22..Soo is naer dat alle regerende huysmeesteren === van t gasthuys waren vertrocken, daer 24.. uyt tot huysmeester in plaets van den overleden huysmeesterabraham Tentenier == Pag ende den vertrocken huysmeester Gerard Luls geëligeert tot huysmeesteren meester Nicolaes 4..Keppel ende Lambertus Crol, in desselff plaetse. Donderdagh den 23 e november 1693 : Presemt de Wael, Schagen, Keppel, Broers, Benier, Valck,van der Sluys, D. van Wijck, Crol, A. van Wijck, van Son, van Loenen, 6..Van de besoignes ende conferentie ter camere van finantie met haer Edelmogende 8..gecommitteerden gehouden, ende dat hadde verstaen te moeten hebben nader elucidatie 10..ende gedresseerde lijste van de huyse, daer van affschrijvinge wort versocht, ende dat tot dien 12..eynde sijn,,edele,, hadden ter handen gestelt alle de requesten en stucken, die van wegen dese stadt 14..waren overgelevert en dat alle deselve op aenstaende saturdagh met de gecommitteerden 16..van dese stadt souden inwachten; Welck rapport gehoort, soo wordem 13

14 18..versocht de voorgaende commissarissen met assumpie van Valck, om op de namiddagh 20..tot de besoignes te treden ende te vervolgen. Pag. 20 v Saturdagh den 25 e november 1693 : Presemt de Wael, Schagen, Broers, Benier, van der Sluys, van Loenen 22..Heeft d' heer Schagen gerapporteert t gene hij tot Utrecht in t regardt van de affschrijvinge 24..hadde verricht, ende dat de lijste van t huysgelt moste worden gedresseert, ende die gedresseert 26..sijnde, sijn de heeren de Wael ende Schagen, == versocht ende gecommitteert mede naer 1..Utrecht te verreysen. Maendagh den 27 e november 1693 Presemt Den officier, de Wael, Schagen, Broers.Benier, Valck, Mom de Wijs, Crol, Ossenbergh, A. van Wijck, van Son, 2..OP het geproponeerde desen aengaende is eenparigh goetgevonden ende verstaen 4..de restanten van t huysgelt, daerop dat laest executoriael is verleent, 6..dat den ontfanger Sandick sal hebben specificee op tegeven van wie hij 8..de huysgelden sedert heeft ontfangen. 9..Borgemeester de Wael ende Schagen, hebben gerapporteert, t gene verlede 11..saturdagh tot Utrecht hadden verricht aengaende de affschrijvinge van t huysgelt. 12..Op de requeste gepresenteert bij Cornelis de Wael sijn gestelt in handen van Jacob van 17..Sandick als parthie, om hierop te berichtenn binnen 24 uyren. 19..Geresumeert sijnde des magistraets resolutie van den 5 e september 1687, waer= 21..bij Jacob van Sandick wort gelast aen Jasper Jans de 80 gulden in beta= 23..linge van sijn ongelden te laten valideren Is naer gehouden deliberatie goetge= 25..vonden ende verstaen dat den voornoemde Sandick alsnoch sal hebben te voldoen de voors. resolutie. Pag Geresumeert sijnde de resolutie van den 17 e december 1688 : waerbij 5..Jacob van Sandick geordonneert wert de cooppeningen van sijn huys te consig= 7..neren, om daeruyt het recht van de kerck te consequeren, wort den voornoemde 9..Sandick hetselve alsnoch bij dese geordonneert die resolutie te voldoen. 11..Is verstaen ende geresolveert, dat alle inwoonders, die haer generen met coorn te 13..vercoopen bij de cleyne maet, sullen moeten wesen borgers ende in t gildt van Sint Nicolaes, 15..sonder dat men excipieert de inwoonders die haer met bouwerije ende met lantbouwerije behelpen. 18..Wederom geresumeert sijnde des magistraets resolutie van den 18 e november deses jaers 20..in t regard van de goederen van Jacob van Sandick soude vercopen : Soo sijn de heeren 22..borgemeesteren de Wael ende Schagen geauthoriseert die sake met den voornoemde Sandick 24..te stellen ende beramen, soo sij ten meeste dienst ende securiteyt van de stadt sullen oordelen te behooren. Pag. 21 v Donderdagh den 30 e november 1693 : 1..Naer inspectie van de restanten van t enckelt ende dubbelt huysgelt, ter 3..vergaderinge voorgebracht ende overgelevert Jacob van Sandick als ontfanger 5..van t selve, Is goetgevonden bij dese te lasten ende authoriseren, beyde de 7..deurwaerders deser stadt, om aenstonts soo binnen als buyten de stadt 9..de respective debiteuren daerop staende aff te vragen, off sij de voors. huysgelden 11..elcx in sijn regard. agnosseren, schuldigh te sijn, soo Neen quitantiën te 13..verthonen ende op de kant aen te tekenen, 14..Wort bij desen specialick geauthoriseert de persoon van Cornelis van Sandick om 16..de cooppenningen van de gerede ende ongerede goederen van sijn broeder Jacob van 18..Sandick, gewesene rentmeester van t gasthuys, huys, ende haerstede gelt, te 20..ontfangen, ende die vorders over te tellen, ter plaetse ende aen diegene die 22..de magistraet daertoe ordonneren. 14

15 Pag. 22 Maendagh den 4 december 1693 : Presemt de Wael, Schagen, Broers, Benier, van der Sluys, Mom de Wijs, Ossenbergh, Crol, D. van Wijck, van Son, van Loenen, Odinot. 1..Gelesen een missive van den 21 e november van beschrijvinge is naer gehoude 3..deliberatie goetgevonden ende verstaen te committeren beyde de regerende 5..borgemeesteren de Wael ende Schagen om die beschrijvinge waer te nemen. 7..gelesen sijnde een missive daerbij eenige placaten wierden toegesonden 9..van het haerstede gelt etc. tot dien eynde om alle de haersteden binnen 11..dese stadt ende de jurisdictie van dien op te schrijven ende een quohier daervan 13..te maken volgens ordonnantie van haer Edelmogende Heeren Staten 's Lants 15..van Utrecht van den 8 e november deses jaers ende worden daertoe versocht ende gecommitteert 17..de heeren Keppel, Broers ende Benier, neffens den secretaris. 19..Tot het ontfangen van de thien stuyvers per mergen is gecommitteert Johan de Wijs 21..als een dependent van schilt ende schellinghgelt sijnde. Pag. 22 v 1..Wort den ontfanger Jan de Wijs cum suis geordonneert de ordonnantie geslagen 3..ten behoeve van de weduwe van dominus Steenwinckel van den 9 e januarii deses jaers 5..aen den rentmeester van Driel te voldoen binnen acht dagen ; Ende oock binnen 7..den selven tijt vorders op te brenhgen ende te betaelen, het slot van de gesloten rekeninge 9..van t famillie gelt, op pene van parate executie. 11..Op het requeste gepresenteert bij Willem d' Avisse ende Adriana Mom echteluyden 13..Item bij de momboirs over Nicolaes van Ossenbergh onmondige nagelate 15..soon van Aernout van Ossenbergh, waerbij sij versochten permissie om een somme 17..van vier hondert gulden te mogen vestigen op den boomgaert daerinne vermelt 19..tot betalinge van lasten was gegeappoinct : De magistraet permitteert 400 gulden 21..te mogen lichten ende vestigen op de boomgaert bij dese vermelt ende dat tot beta= 23..linge van de lasten als versocht wordt. 24..Geresumeert sijnde de restant cedulle bij de weduwe van den kerckmeester Daniel Pag de Vijt overgegeven. Soo is verstaen dat de post van 33 gulden 14 stuyvers,,staende ten laste van den heer,,,, van Nattewisch == schout deser stadt over de begraeffenisse van sijn hoogh Edele vrouw,, 4..de voornoemde kerckmeesters weduwe, om seer goede redenen sal worden affgeschreven 6..sonder consequentie, ende dat == op de rest executoriael gestelt sal worden. Pag. 23 v 7..Is naer deliberatie met eenparige stemmen goetgevonden ende verstaen dat 9..Abraham van Son,,schepen die aengestelt is tot,, ontfanger ende collecteur van t huysgelt over dese stadt 11..ende Vrijheyt van dien, sal mogen volstaen, bij provisie, ende dat voor den tijt 13..van de eerste ses jaeren, onvermindert het Legael hypoteeck op sijn effecten 15..alhier, met het stellen van reële cautie voor de voors. collecte, ende de acten van dien 17..te passeren voor de heeren Amptman ende gerichtsluyden van de Nederbetu= 19..we, mutatis mutendis, in die forme ende expressiën als de acten medebrengen 21..die voor desen voorden ontfanck van schildt ende schellinghgelt aldaer hadde gepasseert, 23.. t welck geen effect heeft gehadt; Ende dat oock sal exhiberen een verclaringe 1..van de lantschrijver Foyert van dat de overgegeven ende veronderpande 3..goederen sijn onbeswaert. 4..Heeft d' heer Benier out borgemeester gerapporteert, datter bij de heeren gedeputeerden 6..Staten was geconsenteert tot affschrijvinge van t Bode off Heere gelt 8..over de jaren Heeft oock bericht hetgene ontrent de affschrijvinge van t huysgelt gedaen 11..hadde ende dat de heeren van de finantie van haer Edelmogende eenparigh van advys 13..waren, dat de affschrijvinge van t voors. huysgelt behoorde te geschieden, 15

16 15..Ende dat sij sulcx voor haer advis ter vergaderinge van de Edelmogende Heeren 17..Staten 's Lants van Utrecht soude inbrengen. Pag. 24 Maendagh den 18 e december 1693 : Presemt Den officier, de Wael, Schagen, Keppel, Broers, Benier, Valck, van der Sluys, de Wijs, Ossenbergh, Croll, van Son, van Loenen, Odinot 1..Hebben de heeren borgemeester de Wael ende Schage gerapporteert, 3.. t gene op den ende 9 e december deses jaers ter vergaderinge van de Edelmogende 5..Heeren Staten deser provintie was gepasseert ende geresolveert. 7..Op het geproponeerde desen aengaende Is goetgevonden ende verstaen dat Jan de 9..Wijs, het slot van sijne rekeninge van t famillie gelt binnen den tijt van uyren in gelde sal hebben te betalen, op pene van executie. 13..Ende dat Abraham van Son binnen den tijt van 24 uyren, sal hebben op te 15..brengen, ende te restitueren, de vier hondert gulden, die deselve bij leeninge 17..van de kerck, uyt de affgesloten penningen heeft ontfangen. 19..Ende worden middeler tijt de leden van de magistraet versocht haere gedachten 21..te laten gaen, om die penningen ten behoeve van de kerck, wederom uyt te setten. Pag. 24 v 1..Is geresolveert ende verstaen de heulen ende straeten deser stadt op eerst= 3..comende saturdagh te schouwen. Alsmede te publiceren dat de 5..Muysijck sal worden gesandt; 6..== Is bij de heer,,borgemeester,, Schagen, uyt de naem van de Eerwaerde kerckenraet alhier 8..geëxhibeert ende gelesen een missive van dominus Schutterus; Soo is geresolveert= 10..solveert ende verstaen, om die sake daerbij vermelt te laten examineren, 12..bij commissarissen, daertoe versocht ende gecommitteert sijn de heeren 14..Schagen Broers, == Benier ende van Loenen, op rapport. 16..Is verstaen dat bij de resolutie van de magistraet op den 11 e der maent september 18..genomen, daer geresolveert is wat de predicant in plaetse van dominus Masch 20..te beroepen, tot tractement sal hebben daerbij te voegen, het woort van eenparigh. Pag. 25 Dinghdagh den 2 e januarii 1694 Presemt de Wael, Schagen, Broers, Benier, Valck, van der Sluys, Barnevelt, de Wijs, D, van Wijck, Ossenbergh, Crol, van Son, van Loenen, Odinot. 1..Voorgebracht ende opgelesen sijnde sekere lijste bij de de heeren commis= 3..sarissen geëxamineert ende opgestelt, soo is naer gehoude deliberatie goet 5..gevonden ende verstaen, met eenparige stemmen de personen bij de onderge= 7..schreve lijste geëxpresseerrt, aff te achrijven. 9..Gehoort hebbende het advis van de heeren van de finantie, is goetgevonden 11..ende verstaen de naervolgende personen, sommige om goede redenen, ende andere 13..omdat onvermogen sijn aff te schrijve : Eerstelijck voor den jare Hendrick Versteegh Cornelis van Maurick de 16..De heer Broers, helft aff te schrijven tot twee gulden Cornelis van Ginckel De Vicarie van de Stael Jan Thijmens Dit aen de stadt 19..Hendrick Jans Bedraeght voer den jare te verdienen Over den jare 1689 Pag. 25 v 1..Pieter Teerling Hendrick van Bladel Roeloff de Cruyff Cornelis van Maurick de helfft 16

17 3..Jannicktie Poolen aff te schrijven tot twee guldens Hermen Coenen Maria Vosch Hendrick Versteegh Hendrick van Mierlo De weduwe Haultain Jan Olven d' Heer Broers Cornelis Teunissen Borgemeester de Wael De Vicarie van de Tael Hendrick van Barnevelt Jan Gerrits Klein De weduwe Jan van 27..in de Nachtegael Spithoven Cornelis van Ginckel bedraeght voor den jare Mits verdienende 12..Theunis van de Graff aen de stadt met 13..Maghdaleen Sulain roepen 14..Pieter Wouters Benier Jan Thijmens Dit aen de stadt 16.. Hendrick Jans te verdienen 17..Cornelis Harmens Pag. 26 Over den jare Gerrit Helmerts de 15.. Peter Wouters Benier Bruyn Anthonis den Beteren Mattijs van Mierlo Jan Tijmens Harmeen Coenen Cornelis Harmans Cornelis van Bladel Nicolaes van de Smaght Jan van Esch, molenaer Jasper Jans Jannickje Poolen Dit van de stadt 21..Hendrick Jans Hendrick Versteegh te verdienen 22..Hendrick van Bladel Jeroen Bontemps Cornelis van Maurick de 10..De weduwe Haultain helffte aff te schrijven De weduwe Jan van 24..Henrick van Mierlo Spithoven Jan Hendrics van Beeck Cornelis van Ginckel Cornelis Pallem Mits verdienende 13..Teunis van de Graff Harman Theunisse aen de stadt met 14..d' heer van de Natte= Is bedragende?? --?? roepen wych om goede redene moet zjn?? aff te schrijven Pag. 26 v 1..Gerrit Aerssen eene guldens aff 2..te schrijven De Vicarie van de Stael bedraegende over d' jare over den jare over den jare de geheele affschrijvingh inv. nr. 51 n, stads best, Wijk b. D van beh Is verstaen een certificatie te geven aen meester Adam de Weert, wegens sijn 10..famillie gelt van den jare 1693 : 11..Is verleent ordonnantie aen Roeloff Caspers tot dartien gulden in voldoe= 13..ninge van de leverantie ende arbeyts loon ten behoeve van de stadt gedaen, van den e junii totten 10 e october 1693 : op den kerckmeester de Wijs. 17..Item aen deselve tot vijff guldens van de clocken op den toorn gefuneert te hebben 19..van den 13 e december 1692 : totten 18 e december 1693, op ut supra. 21..Item noch aen deselve ordonnantie tot een entwintigh gulden voor t gene 23..aen de schoedinge van de Waterpoort tot de Vrouweport heeft gedaen in den 25..jare 1693 op den outborgemeester Benier. 17

18 Pag Is noch ordonnantie geconsenteert aen Sweer van Brussel, timmerman, 3..tot elff gulden voor dat hij voor de kerck van den 1 e junii totten 17 e october : heeft gewerckt, op den kerckmeester de Wijs. 7..Hebben de heeren borgemeesteren de Wael ende Schagen gerapporteert, t gene op den e december 1693 ter vergaderinge an de Edelmogende Heeren Staten deser 11..provintie was voortgebracht ende geresolveert. 13..Is op het gepresenteerde desen aengaende goetgevonden ende verstaen, dat den 15..predicant Paulus Wilckens, voor dat sijn Edele het vacerende predickt ampt 17..waerneemt, alle veerthien dagen sal trecken elff gulden. 19..Is goetgevonden ende verstaen de heer borgemeester de Wael te versoecken, ende 21..committeren om den ordinaris Tour deser stadt, ter vergaderinge van de 23..heeren gedeputeerden van de Staten 's Lants van Utrecht waer te nemen. Pag. 27 v Maendagh den 15 e januarii 1694 : Presemt de Wael, Schagen, Keppel, Benier, Valck, van der Sluys, Mom de Wijs, D, van Wijck, Crol, van Son,. 1..Is goetgevonden ende verstaen aen de weduwe vrouw Brus de vier hondert 3..gulden van de kerck op de interest te geven, mits stellende daervoor 5..behoorlicke versekeringe ten genoegen van de heeren regenten. 7..Op het geproponeerde desen aengaende is goetgevonden ende verstaen d' heer borge= 9..meester de Wael, gaende naer Utrecht ter vergaderinge van de Edelmogende Heeren 11..Staten te versoecken, om met den Vicaris Lienden te spreecken ende 13..accorderen, ten beste ende minste laste van de stadt, op rapport. Maendagh den 22 e januarii 1694 : Presemt de Wael, Schagen, Valck, Benier, Keppel, Barnevelt, Mom, Ossenbergh, Crol, 15..Is geresumeert ende opgelesen de taxt van de tweede heffingh van t famillie gelt 17..ende is hetselve volgens de lijste daervan opgestelt,,over den jare 1692,, bedragende ter somme van 19..duysent seven hondert elff gulden eenparigh gearresteert, ende verstaen 21..dat de voorgaende commissarissen de voors. heffingh sullen hebben ten spoe= 23..dighste te ontfangen en 's Lants comptoire te brengen. Pag. 28 Pag. 28 v 1..Extract uyt de resolutiën van de Edelmogende Heeren Staten 3..'s Lants van Utrecht. Jovis 7 december 1693 : 5..Gesien sijnde het schriftelijck rapport van de heeren haer Edelmogende gecommitteerden ter camere 7..van finantie, die geëxamineert hadden diverse requesten, memoriën, verclaringe, 9..resolutiën ende andere stucken, bij de heeren borgemeesteren ende regeerders der stede 11..Wijck, aen haer Edelmogende gepresenteert, ende ter opgemelte camere van de finantie 13..overgesonden, tenderende eerstelijck omme te hebben affschrijvinge van t 15..enckelt ende dubbelt huysgelt, van alle soodanige vervallen huysen ende erven 17..bij memorie vervat, dewelcke in de jaeren ende 1682 bij decretale 19..executie niet hadden mogen gelden aen t Comptoir van haer Edelmogende Domey= 21..nen waren getransporteert ende overgegeven. Ten tweede van de dubbelde huysgelden 23..der huysen ende erven, in den jare 1672 : ende door den vyandt affgebroocken ende 25..geruïneert ende door den storm in den jare 1674 : omgeslagen, bevonden hebben dat 27..haer Edelmogende bij der selver resolutie van den 10 e julii1682 goetgevonden hebben 1..de heeren derselver gecommitteerden tot de vercopinge van de gemelte huysen ende erven 3..binnen de stadt Wijck te authoriseeren omme aen de copers te beloven vrijheyt 5..ende exemptie van de ordinaris ende extraordinaris belastinge voor den tijt van vijff jaren, 7..Ende bij aldien deselve vervallen huysen ende erven, ten eerste weder quamen op te 9..bouwen, de copers de voors. executie soude genieten voor thien jaren ende dat haer 11..Edelmogende vervolgens op den 26 e januarii 1686 : aen de heeren regeerders van Wijck in 18

19 Pag. 29 Pag. 29 v Pag conformite van de voors. resolutie van den 10 e junii 1682 affschrijvinge 15..van t enckelt ende dubbelt huysgelt der voors. vercotte huysen hebbende geaccor= 17..deert tot den jare 1682 in cluys, verstaen hebbende, dat voor het toecomende mede 19..gelijcke affschrijvinge voor de 5 ende 10 jaeren respective te verschuldigen huysgelden 21..der gemelte huysen soude worden toegestaen. Ende alsoo den collecteur der huysgelden 23..aldaer niet bevoeght was, off vermochte te eysschen off ontfangen eenigerhanden 25..huysgelden voor expiratie van de gestipuleerden tijt, die met Paesschen 1693 : 27..== quam te elaberen, ende de stede Wijck echter met hare ordinaris quote ten 29..comptoir van haer Edelmogende ten volle stont gedebiteert : hebben haer Edelmogende in= 2..gevolge van de advise bij opgemelte heeren haer Edelmogende gecommitteerden ter finantie dien= 4..aengaende gegeven, goetgevonden ende verstaen ingevolge van haer Edelmogende respective resolutiën in 6..reguard van de voors. vervallen huysen, sie met den vrijdom van vijff jaeren sijn vercocht 8..aen de gemelte heeren regeerders der stede Wijck te accorderen ordonnantie van 10..affschrijvinge van t enckelt huysgelt over de jaren verschenen Paesschen 1683 tot 12..Paesschen 1687 jaerlijcx tot vijff en tseventigh gulden 14 stuyvers 6 penningen, monterende tesamen 14..over de vijff jaren, de somme van 378 gulden 11 stuyvers 14 penningen alsmede van de dubbelde 16..huysgelden der voors. huysen tot Paesschen 1693 voors., in t geheel bedragende over 18..elff jaeren 832 gulden 18 stuyvers 2 penningen : Ende in t regard van de huysen die gelijcke 20..vrijdom over 10 jaren competeren, accorderen haer Edelmogende aen de opgemelte 22..heeren regeerders ordonnantie van affschrijvinge over de voors. jaren het enckelt huysgelt 24..tot 88 guldens 17 stuyvers 6 penningen jaerlijcx ende sulcx over de vier jaeren, t laeste verschenen Paessche te samen tot 888 gulden 13 stuyvers 12 penningen, mitsgaders elff jaren dubbelt huysgelt jaerlijcx 28..als vooren tesamen bedragende 977 gulden 11 stuyvers 2 penningen Ende eyntelijck wegens 1..de huysen voor ende in den oorlogh de anno 1672 ende 1673 : ende door den harden wint in den 3..jare 1674 omverre geslagen, accorderen haer Edelmogende Heeren Staten aen meer op gemelte heeren 5..regeerders der stede Wijck, ordonnantie van affschrijvinge van t dubbelt huysgelt, 7..over gelijcke elff jaren, jaerlijcx tot 309 guldens 1 stuyver 8 penningen ende tesamen monterende guldens 1 stuyver 8 penningen, mitsgaders van 1716 guldens waertoe belopen elff jaeren 11..tractement van den gadermeester jaerlijcx tot 156 gulden aen deselven bij affschrijvinge 13..van den jaere 1686 : tot den jaere 1682 in cluys mede sijn toegestaen : Ende sulcx 15..in toto bedragende alle de voorschreven respective affschrijvinge de somme van 17..acht duysent een hondert drie en tnegentig gulden elff stuyvers ses penningen 19..te reparteren op de respective comptoiren van t huysgelt, daer de 21..stede Wijck voor restant staedt gedebiteert. 1..Extract uyt de resolutiën van de Edelmogende Heeren Staten 3..'s Lants van Utrecht Martis 8 e december 1693 : 5..Op de remonstrantie van de heeren borgemeesters ende regeerders der stede Wijck, verthoonende 7..dat sij, remonstranten, jaerlijcx in het enckelt huysgelt, ten comptoire van haer Edelmogende 9..betaelen 1020 gulden als oock in t dubbelt ; Ende alsoo door haer Edelmogende exploicteurs 11..wierden aengemaent tot betalinge van 1925 guldens jaerlijcx, soo versochten sij, remonstranten om 13..daerbij geallegeerde redenen, affschrijvinge van de 905 guldens jaerlijcx, voor sooveel bij de ontfangers 15..was verantwoort, ende dat den commis Vonck mochte worden gelast op de resterende manualen 17..van de ontfangers dat abus te dresseren, Is geappoincteert : 18..De staten van de lande van Utrecht gesien het advis van de heeren gecommitteerdn ter camere 20.van finantie, accorderen de remonstranten in gevolge van derselver resolutie van den 7 e martii ende 13 e martii 1661 ordonnantie van affschrijvinge der dubbelde huysgelden ter 24..somme van negenthondert vijff gulden jaerlijcx ende alsulcx over de jaren voors. Paesschen tot Paesschen 1693 : sijnde darthien jaren tesamen ter somme van vijff duysent 28..seven hondert vijff en tseventigh gulden. Pag. 30 v Maendagh den 29 e januarii 1694 : Presemt de Wael, Schagen, Benier, Keppel, Valck, Mom, Barnevelt, Croll, de Wijs, Ossenbergh, D, van Wijck, A. van Wijck, van Son, van Loenen, 1..Is gelesen de requeste gepresenteert bij Claes Floris van der Horst, daer 3..bij versocht te mogen woren gebeneficeert met het ijckmeesterschap 19

20 5..sijnde vacant door doode van sijn broeder Aernout Floris van der Horst, 7..Soo is hij, suppliant, daertoe gecommitteert mits hem regulerende naer de ordonnantie 9..ende instructie alrede gemaeckt ende noch te maken. 11..Op de requeste van Willem Wouters Beinier versoeckende het ampt van 13..meter van sout en coorn, dat oock vacant is door het affsterven van den 15..voornoemde Aernout : Soo is denselve daermede gebeneficeert ende daertoe gecom= 17..mitteert mits hem regulerende etc. 18..Op de requeste overgegeven bij Jan van Brienen is geappoincteert. 20..Sij gestelt inhanden van parthije om te compareren voor de heeren 22..commissarissen Keppel, Valck ende van Son, ten fine van accoort op raport Pag Is ordonnantie veleent aen den cameraer Barnevelt tot 83 guldens 2 stuyvers, ter 1..sake van cleyn verschot gedaen ten behoeve van de stadt, van den 9 e december totten 29 e october 1693, op hem selven. 5..Aen de weduwe van Aernout van der Horst tot 13 gulden 11 stuyvers ter sake haer man 7..in sijn leven aen de stadt heeft verdient van den 22 e november 1692 : totten 8 e october op den cameraer Barnevelt. 10..Item aen Bastiaen de Wilt tot 3 guldens 10 stuyvers ter sake van glaesse voor de stadt 12..gemaeckt in den jare 1693 op den voornoemde cameraer. 14..Is op het geproponeerde desen aengaende naer gehoude deliberatie goetgevonden 16..ende verstaen, Cornelis van Dijck van sijn carremans plaetse te 18..ontslaen, ende is in sijn plaets aengestelt Cornelis van Maurick, 20..mits hem regulerende nae de ordre ende instructie alrede gemaeckt ende.noch te maken. Pag. 31 v 23..Is ordonnantie veleent aen de bode Vosch tot 1 guldens 16 stuyvers voor eenige 25..papiere naer Ameronge aen mevrou van Amerongen ende d' heer graeff van 1..Atthelone op den 13 e november 1693 te brengen op den ontfanger Valck. 3..Is aen den heer ende meester Johan Bitter gegunt ende vereert het borger recht. 5..Ende geconsideert de neringh loosheyt die men altans belooft, het vertreck 7..ende verval van verscheyde famillie, het ledigh ende onbewoont staen van 9..veele huysen in dese stadt, ende het apparent een seker verval van de veele 11..van deselve, die met huys ende haerstede gelden seer sijn beswaert, ende waerdoor 13..de eygenaers in staet sijn gebracht van die t e laten buyte behoorlijcke 15..reparatie, ende waerop de ruïne staet te volgen : Tegen welck quaet en 17..verval, soo veel doenelijck diende voorsien te wrden, bijsonder met een 19..moedigen ende trecken van luyden van buyten : So is eenparighlijck goet 21..geonden aen een yder, die alhier metterwoon sal comen. te sullen laten 23..genieten het vrije borgerschap, ende daer en boven voor den tijt van vier 25..jaren sullen sijn ontheft vn t beswaer van t famillie gelt. Pag Gehoort het gespcificeerde rapport gedaen bij d' heer borgemeester de Wael ende andere 2.gecommitteerden raeckende het different van t Capittel van Sint Jan alhier, 4..nopende haere contributie tot de gagies van de predicanten : Soo is naer 6..gehoude deliberatie eenparigh goetgevonden ende verstaen die van de Capittelen 8..aen te schrijven tot betalinge van haere schult nevens gaende bericht luydende als volght : 11..Dient voor bericht op de memorie van de heeren Decan ende Canonicken 13..van Sint Jan alhier overgegeven aen de heeren van de magistraet deser stadt Wijck, dat over 17..dieselve saeck een corte memorie bij de magistraet aen den voornoemde Decan ende Capittu= 19..laren is overgegeven, waerbij wort gestelt dat deselve begint met de aenvanck 23..van de bedieninge van Gijsbrant Vosch, naer het affgaen van de bedieninge van meester 20

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51P Nadere Toegang op inv.nr 51P uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51M Nadere Toegang op inv.nr 51M uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren.

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren. Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie van nieuw horologiewerck, gedurende den tijt van eenentwintich jaren. De Staten generael der Vereenichde Nederlanden, allen den geenen die desen

Nadere informatie

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J.

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. NT00382_1 Nadere Toegang op de inv. nr. 1 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding Van de hervormde gemeente te Nederlangbroek

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1688 t/m 1704 BOEK 5 INLEIDING In het Resolutieboeck der steede Beverwijck wordt vanaf het jaar 1642 tot

Nadere informatie

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief 1649 1693 - gemaakt door Peter van der Lee - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gelders Archief, Arnhem Archief: ORA Graafschap Buren, het schoutambt

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

Verantwoording. Transcriptie 52

Verantwoording. Transcriptie 52 Verantwoording Bij de hiernavolgende transcriptie van het oprichtingsconcept van de Vlissingse Compagnie van Kaapvaart uit 1623 en de begeleidende brief voor Prins Maurits is voor de oorspronkelijke methode

Nadere informatie

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 HEEMKUNDEKRING DE VONDER ASTEN-SOMEREN WERKGROEP OUD SCHRIFT JAC. JÖRIS JAN VAN LAARHOVEN HARRY LEENEN PIET VAN DER LINDEN AD SMULDERS FIEN VAN TRIET blz.

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51K Nadere Toegang op inv.nr 51K uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 Den 4 Junii 1575. Naer-noene. Praesenten: Uit de Edelen, Culemburgh Swieten Kenenburgh Noortwijck Ende van de Steden, Pauli Huych Jacobsz Koningh Vos t Hoen Helmduynen

Nadere informatie

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86-

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Acte der kerckenraet binnen Werckendam 11 julio 1643 Na het vertreck van Ds. Schevenhuijsen is Ds. Johannes Vrechunius in dienst bevesticht

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746.

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746. 1002 Zwol den 1 juny 1746. Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Is goet gevonden ingevolge van onse resolutie van den 21 april deeses jaars, het montant*

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1661 t/m 1672 BOEK 3 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1650 t/m 1661 BOEK 2 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester,

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester, \ î ;.fo: ( AKTE VAN MOMBERSCHAP = VOOGDIJ BENOEMING 24 juli 1693 pag.1 In verband met het overlijden van Elisabeth Jans vindt deze akte van benoeming van voogden plaats door Hendrick Willemsen Poort over

Nadere informatie

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten Johan de Witt bron Johan de Witt, Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten in: Feestgave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk:

Nadere informatie

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn Register van protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende rentebrieven, te beginnen op desen den tijt van secretaris Boudewijn Boenes den 15 e sept. ano 1689 ende eijndigende den 12 e april 1704

Nadere informatie

Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen.

Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen. Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen. Bron: Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren

Nadere informatie

Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572.

Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572. Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572. Verantwoording transcriptie Voor deze transcripties uit het Vroedschapsboek geldt dat het gebruik van hoofdletters, u/v- en

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 35

Nadere Toegang op inv. nr 35 NT00163_35 Nadere Toegang op inv. nr 35 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de zettingen van het

Nadere informatie

L E S E R. [485] T O T D E N

L E S E R. [485] T O T D E N [485] T O T D E N L E S E R. NA dat ick besloten hadt een eynde van deze oeffeningen te maecken, soo heb ick bevonden, dat my, Beminde Leser, noch verscheyde andre dingen van vermaeckelijcke en treffelijcke

Nadere informatie

Een belangrijke missive.

Een belangrijke missive. Een belangrijke missive. In t oudarchief der heerlijkheid Noortwijk bevindt zich een in letters geschreven brief (geen copie) van 11 1665, met origineele handteekeningen van Johan de Witt en Witsen. Laatst

Nadere informatie

Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij

Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij NT00010_1 Nadere Toegang op inv.nr 1 uit het archief van het Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (10) A.A.B. van Bemmel z.j. Inleiding De inventaris op het archief van het Ewoud- en Elisabethgasthuis

Nadere informatie

Bijlage I. Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784.

Bijlage I. Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784. Bijlage I Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784. door wie dese Gilde ofte Corporatie is ingestelt ende opgericht

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j.

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. NT00064_534 Nadere Toegang op inv. nr 534 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten

Nadere informatie

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en

Nadere informatie

Resolutien en Sententien in cas van gelt boeten en corporele als andre straffen sedert den jare 1694

Resolutien en Sententien in cas van gelt boeten en corporele als andre straffen sedert den jare 1694 Resolutien en Sententien in cas van gelt boeten en corporele als andre straffen sedert den jare 1694 fol. 1 01. 22 junij 1694 02. 3 augustus 1694 den fiscael Sijn den Heeren Richteren in tempore versocht

Nadere informatie

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven,

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, dat blijkt ons uit onderstaande acte van openbare verkoop. Welke treurige uitwerking deze handelwijze medebracht, bespeurt men spoedig

Nadere informatie

DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS.

DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS. DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS. In de Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam, deel II, komt veel merkwaardigs voor over den historicus Jacob Lois. De inventaris van zijn

Nadere informatie

Curacao Papers 1640 1665. Transcription

Curacao Papers 1640 1665. Transcription Curacao Papers 1640 1665 Transcription Curacao Papers 1640 1665 Transcription Translated by Charles T. Gehring and Jacob Schiltkamp Edited by Charles T. Gehring A Publication of the New Netherland Research

Nadere informatie

Dijkwerken, slatten van grachten enz.

Dijkwerken, slatten van grachten enz. Dijkwerken, slatten van grachten enz. 14 2 1611. De magistraat besluit 12000 car. gulden te lenen om: Een nieuwe zeedijk te maken. Te beginnen achter het stadshuis tot aan het gedemolieerde blokhuis. Het

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755

De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755 B. D. Poppen De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755 Uit diverse bronnen in de Groninger Archieven is goed op te maken, dat gedurende de ruim 260 jaren waarin

Nadere informatie

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 Inleiding Op 29 augustus 1664 kreeg David Salomons, houder van de Bank van Lening, als eerste in Friesland, toestemming van Burgemeeser en Raad van Workum

Nadere informatie

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier VAN DER VOORT Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier Bijlage 1 16 februari 1532 GA 's-gravenhage, archief

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, (163)

Gerechtsbestuur Doorn, (163) NT00163_59 Nadere Toegang op inv. nr 59 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema Oktober 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de voorwaarden van aanbesteding

Nadere informatie

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER 1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER April 2007 Een transcriptie door Paul Seesink Eindhoven

Nadere informatie

Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari.

Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari. Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari. Vindplaats: Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA),

Nadere informatie

te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335)

te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) NT00335_2 Nadere Toegang op inv. nr 2 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) F. Gunther en E. Verhaar Februari 2014 Inleiding Het betreft een letterlijke

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen (56) NT00056_028 Nadere Toegang op inv. nr 28 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 198 van het Oud Archief (Apostillen 1670-1680) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 H Uitgegeven

Nadere informatie

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 B. D. Poppen De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 In 1436 werd door de Burgemeesteren en Raad in de stad Groningen, in overleg met de gezworen meente 1 een Algemene Gildebrief

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 197 van het Oud Archief (Apostillen 1664-1670) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 G Uitgegeven

Nadere informatie

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren /281/ Het Vijfde Deil Eerste titul Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren Nadem veelderley manieren van rechtsvoorderinge in desen Ruremundtschen Quartier des forstendombs Gelre sijn geweest,

Nadere informatie

Nieuwe gegevens over de 17de eeuwse zuid- Nederlandse schilder Theodorus van Loon

Nieuwe gegevens over de 17de eeuwse zuid- Nederlandse schilder Theodorus van Loon Verschenen in De Maasgouw 116 (1997), 137-144 Nieuwe gegevens over de 17de eeuwse zuid- Nederlandse schilder Theodorus van Loon Wim Hupperetz Inleiding De biografische gegevens betreffende de schilder

Nadere informatie

Werkblad Bestuur. Vrede van Utrecht VO Werkblad verdieping 1: Bestuur: Waarom kon de Republiek geen vuist maken?

Werkblad Bestuur. Vrede van Utrecht VO Werkblad verdieping 1: Bestuur: Waarom kon de Republiek geen vuist maken? Werkblad Bestuur 1a. HET BESTUUR VAN DE REPUBLIEK Lees de bijbehorende tekst over het bestuur van de Republiek (zie laatste blad). Vul daarna onderstaand schema in aan de hand van de informatie in de tekst.

Nadere informatie

Cor Hendriks: Inburgering in vroeger tijden (1)

Cor Hendriks: Inburgering in vroeger tijden (1) Cor Hendriks: Inburgering in vroeger tijden (1) ORDONNANTIE Waar na de Perzoonen die van buyten in deze Stad komen woonen zig voortaan zullen moeten Reguleeren. By de Vroedschap der Stad UTRECHT gearresteert

Nadere informatie

Philip Eichhorn Berent

Philip Eichhorn Berent 1319 No 1. Diepenheim den Declaratie van costen 19 meert 1762 van J.H.Muiderman de heer David Thado... Philip Eichhorn Berent Assessoren Berent Ziel Schrijver declarant ten en eene Gerrit Wolbers tegens

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51E Nadere Toegang op inv.nr 51E uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. 1 Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de

Nadere informatie

Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob

Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob Syms bron Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob Syms.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163)

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) NT00163_57 Nadere Toegang op inv. nr 57 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema Oktober 2010 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een ingekomen

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51D Nadere Toegang op inv.nr 51D uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS ENOUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (VIER EN DERTIGSTE DEEL)

JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS ENOUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (VIER EN DERTIGSTE DEEL) JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS ENOUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1942 (VIER EN DERTIGSTE DEEL) TE LEIDEN TER DRUKKERIJ VAN P. J. MULDER & ZOON el en vermaak

Nadere informatie

30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van voorzitter Mevrouw J. de Roos Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel Groenveld.

30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van voorzitter Mevrouw J. de Roos Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel Groenveld. Activiteiten Seizoen 1991-1992 30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van voorzitter Mevrouw J. de Roos Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel Groenveld. 21 6 februari maart 1992: 1992:

Nadere informatie

Afbeelding 84. [blanco pagina]

Afbeelding 84. [blanco pagina] Afbeelding 83 REGISTER en Aenteijckeninghe der Legaten en Giften welcke bij Testament als anders voor den armen sijn bemaeckt aen de Diaconije tot Putten. Afbeelding 84 [in marge:] voor Putten 200 gds.

Nadere informatie

Een zerk in de kerk. Begraven in de 17 de en 18 de eeuw. Erfgoedproject voor leerlingen van groep 8 Wijk bij Duurstede

Een zerk in de kerk. Begraven in de 17 de en 18 de eeuw. Erfgoedproject voor leerlingen van groep 8 Wijk bij Duurstede Een zerk in de kerk Begraven in de 17 de en 18 de eeuw Erfgoedproject voor leerlingen van groep 8 Wijk bij Duurstede Colofon Dit project kwam tot stand met financiële steun van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Nadere informatie

Corstiaan Rombouts deurwaarder Deijling van de goederen van Jan Andriesse arrest 019r en Jenneke Verdoeijenbraake 003 v

Corstiaan Rombouts deurwaarder Deijling van de goederen van Jan Andriesse arrest 019r en Jenneke Verdoeijenbraake 003 v Lierop R.A. 1751 Boek 30. (transcriptie M.v.Helmond ) Register van alle actens in dit prothocol volgens A.B.C. Inventantarisse en interrogatorien te vinden op de letter I Attestatien off certificatien

Nadere informatie

Het Markeboek van Gelselaar, 1674 1788 Transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk

Het Markeboek van Gelselaar, 1674 1788 Transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk Het Markeboek van Gelselaar, 1674 1788 Transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk Perkamenten voorzijde van het markeboek van Gelselaar. Het origineel berust in het Gelders Archief, bloknr. 0366 Marken

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51F Nadere Toegang op inv.nr 51F uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde)

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde) RAZE 3520 schepenakten WAARDE 1567-1572 (naar hoofdscherm Waarde) M.P. Smallegange Waddinxveen, november 2013 RAZE 3520, W111, eerste blad, 1567 Register bouijck gehouden bij mij Cornelis Jacob Boudewijns

Nadere informatie

Rombout Nijssen en Thomas Moens

Rombout Nijssen en Thomas Moens Tot een siraet en een ambellissement van haere goederen: een akkoord tussen de kasteelvrouw van Loye en de gemeente Schulen over de aanleg van een dreef, 1768 Rombout Nijssen en Thomas Moens Een deel van

Nadere informatie

DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE

DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE NOORD-HOLLANDS ARCHIEF... 2 OUD NOTARIEEL ARCHIEF HAARLEM... 2 TRANSPORTREGISTERS HAARLEM... 51 BURGEMEESTERSRESOLUTIES HAARLEM... 57 WEESKAMERARCHIEF HAARLEM...

Nadere informatie

Tijdens de regering van Karel II (1665-1700) werd een aantal reglementen

Tijdens de regering van Karel II (1665-1700) werd een aantal reglementen A.M.J.A. Berkvens HERVORMING VAN BESTUUR EN RECHTSPRAAK IN SPAANS GELRE TIJDENS DE REGERING VAN KAREL II Enkele reglementen betreffende de stilus curiae van de Soevereine Raad te Roermond en de bevoegdheden

Nadere informatie

HET staat vrijwel vast, dat Hillegersberg tot ongeveer

HET staat vrijwel vast, dat Hillegersberg tot ongeveer OVER HET AMBACHTSHUIS EN DE VROEGERE REGEERING VAN HILLEGERSBERG DOOR CHR. VAN DEN BERG HET staat vrijwel vast, dat Hillegersberg tot ongeveer 1600 niet over een ambachtshuis beschikte. Vóór dien moest

Nadere informatie

Minutenboek van Huis Bergh

Minutenboek van Huis Bergh Deel 3 uit de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief 20-1-2005 J.H.G. te Boekhorst, Bennekom Alle rechten voorbehouden. Minutenboek van Huis Bergh Het Algemeen Historisch Archief is een alfabetisch

Nadere informatie

Om archiefstukken van

Om archiefstukken van De paleografische leeskring Henriëtte Marsman-Slot Paleografie betekent oud-schrift. De term is ontleend aan het Grieks en bestaat uit de onderdelen palaios (palaios = oud) - en grafein (grafein =-schrijven).

Nadere informatie

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

WILLEM DE ZWIJGER EN DE BILT: HOGE BEMOEIENIS METBILTSE ZAKEN

WILLEM DE ZWIJGER EN DE BILT: HOGE BEMOEIENIS METBILTSE ZAKEN Willem de Zwijger en De Bilt In de jaren 1562 tot en met 1566, de jaren voordat Prins Willem van Oranje zich aan het hoofd van de Opstand zou plaatsen, heeft hij zich als stadhouder van Holland en Utrecht

Nadere informatie

DE VEROVERING VAN GROENLO DOOR FREDERIK HENDRIK in 1627.

DE VEROVERING VAN GROENLO DOOR FREDERIK HENDRIK in 1627. DE VEROVERING VAN GROENLO DOOR FREDERIK HENDRIK in 1627. In de Tachtigjarige Oorlog was aan het einde van het Twaalfjarig Bestand (1621) nog steeds een deel van het kwartier van Zutphen en van Twente in

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

IN DE 15E eeuw werd in Beverwijk, ruwweg op de plek van de huidige straat de Schans, door de Reguliere

IN DE 15E eeuw werd in Beverwijk, ruwweg op de plek van de huidige straat de Schans, door de Reguliere De Munnickenweijde de geschiedenis van een weiland. door An Böhm-Kortekaas Met de paleografiegroep van het Historisch Genootschap zijn we momenteel bezig met het transcriberen van de notulen van de vergaderingen

Nadere informatie

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF BLARICUM EN LAREN; SCHEPENROL TOEGANGSNUMMER SAGV155.2 Streekarchief Gooi en Vechtstreek; Oude Enghweg 23, 1217JB Hilversum Tel. 035-629 26 46 Inv.nr. Blz. Nr. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF

Nadere informatie

De gilden in Stavoren. Inleiding.

De gilden in Stavoren. Inleiding. 1 De gilden in Stavoren. Inleiding. Het eerste gedeelte bestaat uit algemene informatie over de gilden, het tweede deel gaat over de geraadpleegde bronnen en het laatste deel over de reglementen van de

Nadere informatie

HET PRILLE BEGIN VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP IN RHENEN

HET PRILLE BEGIN VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP IN RHENEN HET PRILLE BEGIN VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP IN RHENEN Willem H. Strous In januari 1991 - inderdaad, alweer zes jaar geleden! - hield de heer A.G. Steenbergen uit Wageningen een lezing voor onze vereniging

Nadere informatie

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe.

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe. Solutie ende Werckinghe op twee geometrische vraghen by Willem Goudaen inde jaren 1580 ende 83 binnen Haerlem aenden kerckdeure ghestelt, mitsgaders propositie van twee andere geometrische vraghen tsamen

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Sanders, George Title: Het present van Staat : de gouden ketens, kettingen en

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_743 Nadere Toegang op inv. nr 743 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten van de verzoekschriften van de kerkmeesters

Nadere informatie

Timor. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Timor. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Timor Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1675 Degelijcxe aenteijkeningen gehouden in het Casteel

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185 Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest Diverse uittreksels en transcripties Bronbewerking: Arthur Groen Versie 2, 2013 Bron: Ambachts en gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen 185-254 Archiefinstelling:

Nadere informatie

Middelharnis tijdens de Tachtigjarige oorlog

Middelharnis tijdens de Tachtigjarige oorlog Middelharnis tijdens de Tachtigjarige oorlog Door: J.C. Both Over de Tachtigjarige Oorlog op Goeree-Overflakkee is eigenlijk niet zoveel bekend. In de literatuur is er weinig over te vinden. Je bent dan

Nadere informatie

De polder en molen van Oukoop: het octrooi van 1642

De polder en molen van Oukoop: het octrooi van 1642 222 De polder en molen van Oukoop: het octrooi van 1642 D. Reyneveld Linnaeusdreef32, 3621XW Breukelen Inleiding De ontginning Oukoop - mogelijk al in het jaar 1000 of zelfs nog daarvoor in gebruik - was

Nadere informatie

STAVERSE TESTAMENTEN. Selectie Fidei-Commissaire Testamenten voor het Hof van Friesland

STAVERSE TESTAMENTEN. Selectie Fidei-Commissaire Testamenten voor het Hof van Friesland STAVERSE TESTAMENTEN Selectie Fidei-Commissaire Testamenten voor het Hof van Friesland Transcripties met genealogische schema s Havenmond te Staveren 1743 ========================================================================

Nadere informatie

TIEL EN DE PHARMACIE *)

TIEL EN DE PHARMACIE *) 5 TIEL EN DE PHARMACIE *) door P. H. BRANS Het overzicht getiteld Gelderland" van de hand van P. v a n der Wielen 1 ) ter gelegenheid van.de 66ste Algemene Vergadering in 1917 te Arnhem geschreven, vermeldt

Nadere informatie

FRANSCHE VLUCHTELINGEN NA DEN VREDE VAN UTRECHT (1713).

FRANSCHE VLUCHTELINGEN NA DEN VREDE VAN UTRECHT (1713). 133 FRANSCHE VLUCHTELINGEN TE KAMPEN NA DEN VREDE VAN UTRECHT (1713). De Spaansche successie-oorloq woedde in het begin der 18e eeuw op verschillende fronten. In Belqie hadden de gealli~ eerde legers der

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, (163)

Gerechtsbestuur Doorn, (163) NT00163_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van de gerechtsnotulen

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 202 van het Oud Archief (Apostillen 1712-1724) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 L Uitgegeven

Nadere informatie

SCHEPENAKTEN van WILRIJK

SCHEPENAKTEN van WILRIJK SCHEPENAKTEN van WILRIJK vollume 21 anno 1719-1724 VOORWOORD De originele schepenakten van Wilrijk bevinden zich op het Rijksarchief van Antwerpen, Door Verstraeteplein 5. Volume 21 bevat 115 akten, waarvan

Nadere informatie

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595 Memoriael ende Resolutieboeck der stede van Edam 1574-1595 1994 Archief 'Oud Edam' 1357 t/m 1813, inventarisnr. 65 Streekarchief Waterland te Purmerend Getranscribeerd door de Werkgroep Paleografie: Dick

Nadere informatie

Markeboek Appen, deel 1 (16311732)

Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Inleiding: Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in particulieer bezit. Deze betreffen de

Nadere informatie

Participeren inv. nr. 1

Participeren inv. nr. 1 Participeren 1.04.02 inv. nr. 1 Bron In het octrooi van 1602 waarmee de VOC werd opgericht, is ook de financiering van de VOC geregeld. Alle inwoners van de Republiek mochten een aandeel VOC kopen dat

Nadere informatie