^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/."

Transcriptie

1 i^/cx^^/ rc'^'^l-. COPIJ. a^ ^ &^ee ^ Qylpmnei mi Q/Sén=^ ^eneiaa/. De ondergeteekenden, meelfabrikanten te Roermond, nemen eerbiediglijk de vrijheid UEdelmogenden kennis te geven, dat hunne industrie, sedert de opheffing der inkomende rechten op buitenlandsch meel, steeds in eenen kwijnenden toestand verkeert, dat in deze overal achteruitgang te bespeuren is en de ondergang van de nederlandsche meel-fahrihatie niet kan uitblijven, zoo zij niet door een billijk en rechtmatig 6eschermend recht wordt gesteund, dat de binnenlandsche meel-fabrieken, meest allen door stoom gedreven, de benoodigde brandstoffen uitsluitend uit het buitenland moeten ontvangen, hetwelk aan de uitheemsche concurrentie reeds een groot voordeel geeft, dat de meel-industrie in Duitschland en Amerika, welke beide landen vooral groote massa's meel naar Nederland uitvoeren, over groote en goedkoope waterkrachten beschikt, en buitendien de brandstoffen voor de stoom-machinen daar veel goedkooper zijn dan hier te lande,

2 zoo b. V. in de naburige Kijnprovincie en Westfalen, waar behalve de waterkracht ook nog de goedkoope kolen, welke de rijke mijnen dezer provinciën produceeren, ten dienste der industrie staan, dat het bedrag der inkomende rechten, welke vroeger alhier op vreemd meel werden geheven, verscheidene keeren gewijzigd geweest zijnde, tot den jare 1877 bepaald bleef op 40 cents per 100 kilog., in welk jaar ook zelfs dit geringe recht werd afgeschaft, dat de duitsche meel-industrie, tijdens het bestaan der voornoemde rechten van 40 cents per 100 kilog., ten gevolge van hare gunstige positie, met succes tegen de hollandsche, in Nederland zelf concurreerende, al het mogelyke in het werl heeft gesteld en, in hare hrachtdadige hemoeingen gesteund, het zoo ver heeft weten te Ir eng en, dat hier te lande het inhomende recht werd opgeheven, dat Duitschland, na het afschaffen der rechten alhier, spoedig van taktiek veranderde en den weg van bescherming is opgegaan, dat, bij het invoeren der nieuwe tolwet in Duitschland de inkomende rechten aldaar op tarwe op één Marh per 100 hilog., die op meel daarentegen op twee MarJc per zelfde hoeveelheid gesteld werden, dat de bescherming, welke de duitsche meel-industrie hierdoor genoot, 2/3 Marh per honderd hilog. meel bedroeg, daar 100 kilog. tarwe 75 kilog. meel opleveren. dat derhalve, wanneer 100 kilog. tarwe met één Mark inkomend recht belast worden, het meel l^/s Mark hooger komt te staan, en niet ttvee Mark per 100 kilog. zooals het recht op meel bepaald werd, dat het gevolg hiervan was, dat het voor verschillende binnenlandsche fabrieken, in de nabijheid der duitsche grenzen gelegen, welke vroeger haar meel naar Duitschland exporteerden, onmogelijk geworden is relatiën in Duitschland aan te houden, als makende de beschermende rechten, welke in Duitschland op meel worden geheven, den invoer van dat artikel uit Nederland naar Duitschland ten eenenmale onmogelijh,

3 dat zelfs de inkomende rechten van twee Mark per 100 kilog. meel bleken onvoldoende te zijn, om de groote aanvoeren van amcrikaanfich meel in Duitsclilaud te weren, daar in de jaren 1880 en 1881 de markten in Nederland, België en Duitscldand, met amerikaansch meel overstroomd werden, dat dientengevolge het Duitsche gouvernement, op aandrang zijner meelfabrikanten, de inkomende rechten in 1881 tot drie Marh per 100 Mog. meel verhoogd en het recht op tarwe op één Marie per 100 kilog. onveranderd gelaten heeft, zoodat de duitsche meel-industrie thans een heschermrnd recht van l2/3 Marh of één Gulden per 100 Mog. meel geniet, dat de Duitsche Regeering in de bescherming harer industrie nog verder is gegaan en aan hare meelfabrikanten, het op graan betaalde inkomend recht restitueert, naarmate de fabrieken meel naar het buitenland uitvoeren, dat een meelfabrikant in Duitschland b. v. in één jaar 40,000 zakken tarwe a 100 kilog. importeerende, daarvan 40,000 Mark inkomende rechten betaalt, maar voor die hoeveelheid tarwe, hare productie in meel of 30,000 zakken naar het buitenland uitvoerende, eene restitutie a iv's ^lark per zak, zijnde 40,000 Mark ontvangt, dat het uitbetalen dier restitutie tot nog toe met enkele bezwaren verbonden is, als eischende de Duitsche Ilegeering, dat de identiteit van het ingevoerde graan, bij den uitvoer van het daarvan geproduceerde meel worde bewezen en dat de fabrikanten derhalve genoodzaakt zijn, de uit het buitenland geïmporteerde granen in afzonderlijke magazijnen op te slaan, welke onder controle van rijks-ambtenaren staan, dat voornoemd bezwaar evenwel binnen kort zal worden uit den weg geruimd, daar in de laatste vergadering van den Ilijksdag, van wege de Ilegeering de toezegging is gedaan, dat het constateeren der identiteit van het graan zoodanig zou geschieden, dat den uitvoer van meel uit Duitschland naar het luüenland, hoegenaamd geene belemmering meer in den weg zoude staan, _ ^ ^ - dat gedurende het tijdperk van 1862 af. toen de inkomende rechten voor meel op 40 cents werden bepaald, tot 1877, toen deze rechten vervielen, vele en daaronder de grootste meelfabrieken hier te lande werden opgericht, dat de productie van meel dientengevolge alhier zoozeer toegenomen is. dat de bestaande fabrieken veel meer meel hunnen produceercn, dan in het land kan worden geconsumeerd, en daar zij, zoo als reeds voren gezegd, vroeger veel meel naar Duitschland konden uitvoeren, thans alleen in Nederland haar fabrikaat kunnen slijten, dat het gevolg hiervan is, dat hier te lande eene kolossale overprodueile van meel bestaat en dientengevolge de meeste fabrieken slechts met halve kracht kunnen door\verk(>n,^ dat het niet mogelijk is eenen uitweg voor die overproductie in België. Frankrijk of Engeland te vinden, dat in België, naar evenredigheid veel meer tarwe gewonnen wordt dan hier t(> lande, terwijl aldaar ook talrijke meelfabrieken bestaan, welke of met waterkracht werken, of hare benoodigde steenkolen goedkoop uit de belgische mijnen kunnen betrekken, dat bovendien het graan uit overzeesche landen tot lagere vrachtkoersen over Antwerpfm kan worden geïmporteerd dan over de nederlandsche havens, kunnende d(> grootste zeeschepen, zonder genoodzaakt te zijn te lichten, de uitmuntend aangelegde bassins van Antwerpen gemakkelijk bereiken, dat Frankrijk zijne meel-industrie door inkomende rechten beschermt, en het der nederlandsche meel-industrie ook niet mogelijk is met die van Engeland te concurreeren, daar dit land zijne grondstoffen, ten gevolge der veel lagere zeevrachten op buitenlandsch graan naar de engelsche havens, veel goedkooper dan Nederland kan trekken, dat het als een bewijs van den treurlgen toestand der hollandsche ni(>el-industrie kan strekken, dat reeds twee fabrieken, eene hier ter stede en eene te Venloo opgehouden hehbm te werlcen en thcms_^sul_jj(jjijm^_^ ^^^^^^

4 eiscliciide de Duitsclie licgeering, dat de identiteit van het ingevoerde graan, bij den uftvöef' van ]iet daarvan geproduceerde meel worde bewezen en dat de fabrikanten derhalve genoodzaakt zijn, de uit het buitenland geïmporteerde granen in afzonderlijke magazijnen op te slaan, welke onder controle van rijks-ambtenaren staan, dat voornoemd bezwaar evenwel binnen kort zal worden uit den weg geruimd, daar in de laatste vergadering van den Hijksdag, van wege de Ilegeering de toezegging is gedaan, dat het constateeren der identiteit van het graan zoodanig zou geschieden, dat den uitvoer van meel uit Duitsehland naar het huitenland, hoegenaamd geene belemmering meer in den weg zoude staan, dat het niet te betwijfelen is, dat de Duitsche Regeering, welke hare industrie, ten koste der buitenlandsche zoozeer beschermt, de grootste faciliteiten zal toestaan om de meelfabrikanten in staat te stellen hunne overproductie naar Nederland af te zetten, dat dientengevolge binnen kort de didtsche, hongaarsche en amerihaansche concurrentie hier te lande zullen zegevieren en de inhcemsche industrie van alle kanten bedreigen; aan de eene zijde Amerika met zijne ontzaggelijke graan- en meelproductie, aan de andere zijde, het zoozeer bevoorrechte Duitschland en het graanrijke Hongarije; voortvaar een toestand, welke voor de ncderlundsche me el-industrie onhoudbaar is! dat Amerika bij een' normalen graan-oogst een jaarlijks overschot A^an tarwe en tarwemeel van ongeveer 50 millioen zakken a 100 kilogr. heeft, hetwelk uitsluitend naar Europa wordt geëxporteerd. dat in het jaar 1881 Amerika, bij een' slechten oogst, nog ongeveer 20 millioen zakken tarwe en tarwemccl koude exporteeren, en het enkel aan het gedeeltelijk mislukken van den oogst aldaar te danken is, dat de amerikaansche concurrentie in meel, na den laatsten oogst, niet nog grooter gcu'ordcn is dan in dat Amerika, hetwelk Nederland nu reeds met kolossale kwantiteiten meel overvoert, in de laatste jaren eerst begonnen is, zich meer en meer op de meelfabrikatie toe te leggen, dat het getal der meelfabrieken aldaar, binnen de laatste jaren opgericht, of thans nog in aanbouw zijnde, enorm is, en dientengevolge de vooruitzichten voor de nederlandsche meelfabrikanten, inderdaad zeer zorgwekkend zijn, dat de binnenlandsche meel-industrie reeds nu zwaar onder de concurrentie der amerikaansche lijdt, in een tijdperk dat deze laatste, om zoo te zeggen, eerst in hare geboorte is, en het kwaad met den dag zal toenemen, daar de in Amerika bestaande meelfabrieken op eene tot nog toe in de geheele wereld onbekende grootsche schaal zijn nigericht, dat Amerika natuurlijk den uitweg voor zijne enorme overproductie in die landen zal en moet zoeken, waar geen beschermend recht op meel bestaat, dat de binnenlandsche meel-industrie tot in het jaar 1877 met bevredigende resultaten gewerkt heeft. zonder genoodzaakt te zijn te lichten, de uitmuntend aangelegde bassins van Antwerpen gemakkelijk bereiken, dat Frankrijk zijne meel-industrie door inkomende rechten beschermt, en het der nederlandsche meel-industrie ook niet mogelijk is met die van Engeland te concurreeren, daar dit land zijne grondstoffen, ten gevolge der veel lagere zeevrachten Oj) buitenlandsch graan naar de engelsche havens, veel goedkooper dan Nederland kan trekken, dat het als een bewijs van den treurigen toestand der hollandsche meel-industrie kan strekken, dat reeds twee fabrieken, eene hier ter stede en eene te Venloo opgehoudeyi hebben te werken en thans stil liggen. Hoevele nijvere handen zouden werk kunnen vinden en hoevele goede hollandsche onderdanen uit den werkenden stand zouden hun Vaderland niet verlaten om werk in Amerika te gaan zoeken, zoo men de meel- en andere binnenlandsche industriën wilde beschermen. Adressanten veroorloven zich nog de aandacht Uwer Kamer op de omstandigheid te vestigen, dat Duitschland, Hongarije en Amerika, welke de grootste schade aan de nederlandsche meel-industrie berokkenen, juist die landen svjn, welke hunne nijverheid, duur inkomende rechten, volkomen tegen buitenlandsche concurrentie beschermen. Redenen, waarom adressanten Uwe Kamer eerbiedig verzoeken, een en ander in overweging te nemen en Zijner Majesteits hooge Regeering daai'heen te willen brengen., dat, ter bescherming der binnenlandsche meel-industrie, een inkomend recht van minstens f 1,50 per 100 kilo op den invoer van vreemd meel in Nederland worde geheven. ROERMOND, 31 Maart 't Welk doende enz. ROERMONDSCHE STOOM-MEELPABRIEK CARL TRUPP & C«. R. SMEETS. DAHMEN & BURGHOFF. J. WACKERS. H. VAN DE WINKEL.

5

6 :ki^!

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

r-)j, ADRES NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TP:R BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne Majesteit den Koning, HAARLEM, Julij 1876.

r-)j, ADRES NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TP:R BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne Majesteit den Koning, HAARLEM, Julij 1876. r-)j, ADRES NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TP:R BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne Majesteit den Koning, s HAARLEM, Julij 1876. ADRES DER NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID AAN Zijne

Nadere informatie

Michichi, Alba, Canada, 24 december 1921. Vader en Broeders,

Michichi, Alba, Canada, 24 december 1921. Vader en Broeders, Michichi, Alba, Canada, 24 december 1921 Vader en Broeders, Uw brief ontvangen en ik dacht al eerder te schrijven, maar het is er altijd overheen gegaan totdat het nieuwjaar werd en nu volgens oud gebruik

Nadere informatie

/^ i^^^^d^^i^:^!^ ^^// t;-^ MUNTKWESTIE. IXlOl. üiicctoi' ot tlio rnion ]),ink of Spain and England. ->- «_Jir^^5^'^'":=^-ï_

/^ i^^^^d^^i^:^!^ ^^// t;-^ MUNTKWESTIE. IXlOl. üiicctoi' ot tlio rnion ]),ink of Spain and England. ->- «_Jir^^5^'^':=^-ï_ /^ i^^^^d^^i^:^!^ ^^// t;-^ DE MUNTKWESTIE IXlOl üiicctoi' ot tlio rnion ]),ink of Spain and England ->- «_Jir^^5^'^'":=^-ï_ \v. Vi. P. VAX STOCKITM & ZOOX 18.S3 ' -'r^:-: ^r^ac^'-y^y-::'/^ '.-'t*'/,.j

Nadere informatie

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden.

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden. ONDERWIJSRAAD. nkis 2 N". 'S-GRAVENHAGE, WÊÊËÈÈiM ) 9 2 Bericht op schrijven van ^ ^ Ä e n gelieve bij het antwoord n ä$&p dagteekening en 'nummer van Betreffende: MÀ?..?.Ï.Y...Y an 2,KXC, dit schrijven

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

Aan. de Tweede Kamer de Staten-Generaal.

Aan. de Tweede Kamer de Staten-Generaal. ^, Aan de Tweede Kamer de Staten-Generaal. Den len Maart jl. werden door Zijne Excellentie den Minister van Justitie bij Uwe Vergadering ingediend wetsontwerpen, betreffende de inrichting en het rechtsgebied

Nadere informatie

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor:

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Lyy^j^s,. ^ «In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Er zijn er in den lande, vooral onder de rechterlijke ambtenaren en jongere rechtsgeleerden, die het der

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landbouw. Subsidies van de EU. Onder de loep. Noordwest-Europa.

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landbouw. Subsidies van de EU. Onder de loep. Noordwest-Europa. Meander Samenvatting groep 7 Thema 4 Platteland Samenvatting Landbouw Boeren zijn door het gebruik van kunstmest en machines meer gaan produceren. Ook zijn ze zich steeds meer gaan specialiseren in één

Nadere informatie

A an de Tweede Kamer de,)' Sla ten-g en er aal.

A an de Tweede Kamer de,)' Sla ten-g en er aal. A an de Tweede Kamer de,)' Sla ten-g en er aal. MIJNE HEKU EN. Het Oenieente-bestaur van Rosendaal en Nispen, met leedwezen kennis genomen hcbberde van de memorie van beantwoording zijner Excellentie den

Nadere informatie

No. 33 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCHE WEGENVEREENIGING RESULTATEN VAN PRAKTIJKPROEVEN. VERWERKING VAN KOUD ASPHALT. No.

No. 33 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCHE WEGENVEREENIGING RESULTATEN VAN PRAKTIJKPROEVEN. VERWERKING VAN KOUD ASPHALT. No. No. 33 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCHE WEGENVEREENIGING RESULTATEN VAN PRAKTIJKPROEVEN. VERWERKING VAN KOUD ASPHALT. No. 1 NIX BANUOHNG VERWERKING VAN KOUD ASPHALT. No. L Inleiding, 1. Het werkplan

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

De bedrieger bedrogen

De bedrieger bedrogen » De bedrieger bedrogen _2 Maar zijn eigen arbeiders moeten van hongerloonen leven en ze leven in sloppen als in een gevangenis. Engeland doet het voorkomen alsof het voor vrijheid en democratie strijdt.

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK", 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877.

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK, 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877. 9 DE STOOMKETELS VAÏJ DE ^ PRINS HENDRIK", DOOE 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 December 1877. 5 DE STOOMKETELS TAN DE PRINS HENDRIK", DOOR \-' ID.

Nadere informatie

KOllTE BESCHOUWINGEN. liktkuffende IIET WETSONTWERP, HOUDENDE BETALINGEN NOPENS. DJEl^ ACCIJ]«S OP DE BIEHEll, EN NOPENS DE AZIJ]«MAKERIJE]«.

KOllTE BESCHOUWINGEN. liktkuffende IIET WETSONTWERP, HOUDENDE BETALINGEN NOPENS. DJEl^ ACCIJ]«S OP DE BIEHEll, EN NOPENS DE AZIJ]«MAKERIJE]«. % ' \. KOllTE BESCHOUWINGEN liktkuffende IIET WETSONTWERP, HOUDENDE BETALINGEN NOPENS DJEl^ ACCIJ]«S OP DE BIEHEll, EN NOPENS DE AZIJ]«MAKERIJE]«. AMSTERDAM, J. NOORDENDORP. 1864. l»^-t>s>-è>sj'-3

Nadere informatie

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE HET MUNTWEZEN IN SURINAME DOOR C. R. WEIJTINGH Kort na het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 werd den Gouverneur bij Verordening van 18 Augustus

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

DE GENEESKUNDIGE DIENST IN SURINAME

DE GENEESKUNDIGE DIENST IN SURINAME DE GENEESKUNDIGE DIENST IN SURINAME DOOR P. COOL De in de West-Indische Gids van Juli en October 1.1. verschenen stukken, resp. van de hand van den heer van Drimmelen, getiteld een uitweg voor verzinkend

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 11.30 13.00 uur ECONOMIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet#

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# 162 30. SJb Mei 8. 19 Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# De Berste Af deeling van den Onderwijsraad heeft de eer hierbij ter kennis van Uwe Excellentie te brengen

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

De Industriële Revolutie. Veranderingen in de landbouw

De Industriële Revolutie. Veranderingen in de landbouw De Industriële Revolutie Veranderingen in de landbouw Hoe het eerst ging In de middeleeuwen was 90 procent van de bevolking boer Dit was geen keuze, maar noodzaak De opbrengt van de grond lag laag! Ondanks

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.1 De Industriële Revolutie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.1 De Industriële Revolutie Onderzoeksvraag: Hoe droegen veranderingen in de productiemethoden bij aan het ontstaan van een industriële en verstedelijkte samenleving? Kenmerkend aspect: De Industriële Revolutie die in de westerse

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND DE VERHOUDING MENS EN MILIEU + 1p 21 Geef één voorbeeld van aantasting van het milieu door menselijk ingrijpen in Nederland uit de periode vóór de Industriële Revolutie.

Nadere informatie

Vooruitzichten granen en weersomstandigheden. Verkopen uit interventie

Vooruitzichten granen en weersomstandigheden. Verkopen uit interventie Datum: 26/05/2011 Onderwerp: Beheerscomité granen Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Europese Commissie : C5 Robin.thiers@lv.vlaanderen.be Departement Landbouw en Visserij Afdeling

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar?

Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? Is levensverzekering tegen den halven prijs levensvatbaar? EBKE UITEENZETTING TEN DIENSTE YAN HEN DIB ZICH DOOR DE GOEDKOOPE AANBIEDINGEN YAN AsSESSlIENT- OF OMSLAGYERZEKBiUNGJIAATSCHAPPIJEN AANGETROKKEN

Nadere informatie

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928.

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928. 205 BURGERLIJKE STAND. In het afgeloopen jaar werden bij den ambtenaar van den Burgerlijken Stand aangegeven 426 geboorten (vorig jaar 467), 237 gevallen van overlijden (253) waaronder 9 (12) levenloos

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

SINAASAPPEL-CULTUUR IN SURINAME

SINAASAPPEL-CULTUUR IN SURINAME SINAASAPPEL-CULTUUR IN SURINAME DOOR J. A. LIEMS II In de W. I. Gids van Februari 1930, is door mij aan de hand van officieele gegevens, het doodvonnis door Prof. G. Stahel, directeur van het landbouwproefstation

Nadere informatie

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners.

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. EC 01. EEN KAMER HUREN IN LEIDEN. Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. Vermoedelijk blijft het aanbod van kamers achter bij de vraag, waardoor er gemakkelijk prijsopdrijving

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Is er nog eten over 20 jaar. Fred Klein Productschap Akkerbouw

Is er nog eten over 20 jaar. Fred Klein Productschap Akkerbouw Is er nog eten over 20 jaar Fred Klein Productschap Akkerbouw 1 Productschap Akkerbouw Taken van het Productschap Akkerbouw: Is er voor alle bedrijven en werknemers die akkerbouwproducten telen, verwerken

Nadere informatie

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap.

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. f STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA., BIJ DE GRATIE GODS,

Nadere informatie

KRONIEK ,.-*- SURINAME

KRONIEK ,.-*- SURINAME KRONIEK SURINAME 312 Wenn die Zeitungen etwas bedeuten sollen, mussen sie frei sein", heeft Frederik de Groote eens gezegd; misschien echter moeten wij ook de persvrijheid gaan zien als een der overwonnen

Nadere informatie

Uit den oude doos : Ons Zuiden Limburg + Brabantse Illustratie, 13 juli 1934, door Willy Verster Ingezonden door: Bas van Straten

Uit den oude doos : Ons Zuiden Limburg + Brabantse Illustratie, 13 juli 1934, door Willy Verster Ingezonden door: Bas van Straten Uit den oude doos : Ons Zuiden Limburg + Brabantse Illustratie, 13 juli 1934, door Willy Verster Ingezonden door: Bas van Straten HET INTERESSANTE VISCHBEDRIJF DER FIRMA WIJNBELT & CO. TE WOUDRICHEM Bij

Nadere informatie

BioWanze De nieuwe generatie

BioWanze De nieuwe generatie BioWanze De nieuwe generatie BioWanze in het kort De grootste producent van bio-ethanol in België met een jaarlijkse capaciteit van maximum 300.000 m³ bio-ethanol. Het nieuwe generatie proces verzekert

Nadere informatie

VREEMDELINGEN? DOOR MR. B. DE GAAY FORTMAN.

VREEMDELINGEN? DOOR MR. B. DE GAAY FORTMAN. VREEMDELINGEN? DOOR MR. B. DE GAAY FORTMAN. Blijkens een bericht in de ylwugotf rfj Cwrapao van 5 April (Juni?) 1920 leverde op de vergadering van het Algemeen Nederlandsch Verbond" te Curasao van 29 Mei

Nadere informatie

Vervoer van granen in 1836

Vervoer van granen in 1836 Vervoer van granen in 1836 No. 168. BESLUIT van den Gouverneur van Groningen, van den 11den Junij 1836, no. 23, houdende bijzondere verordeningen voor die provintie, betrekkelijk den binnenwaardschen vervoer

Nadere informatie

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan?

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan? Internationale handel H7 1 Waar komt het vandaan? Economie voor het vmbo (tot 8,35 m.) Internationale handel Importeren = invoeren (betalen) Exporteren = uitvoeren (verdienen) Waarom importeren: Meer keuze

Nadere informatie

JA VA-METHODEN VOOR SURINAME? Landbouwkundig adviseur.

JA VA-METHODEN VOOR SURINAME? Landbouwkundig adviseur. JA VA-METHODEN VOOR SURINAME? DOOR L. DE WAAL, Landbouwkundig adviseur. Waarborgen voor het kapitaal". Ieder land zijn eigen oplossing". Nu het Rapport van den Ondernemersraad verschenen is, de Minister

Nadere informatie

DOOR DR. P. A. ROWAAN

DOOR DR. P. A. ROWAAN SURINAAMSCHE HONING ALS EXPORTPRODUCT») DOOR DR. P. A. ROWAAN «-mïwer van In vroegere tijden, toen het gebruik van suiker onbekend was of nog als luxe werd beschouwd, was de honing, afkomstig van eenige

Nadere informatie

MEMORIE, behooreiide bij hot adres aan Z. M. den Koning, ingediend door het Pensioen-Verbond.

MEMORIE, behooreiide bij hot adres aan Z. M. den Koning, ingediend door het Pensioen-Verbond. Bijlage A. *^"',' ^,-^»«>> 1 MEMORIE, behooreiide bij hot adres aan Z. M. den Koning, ingediend door het Pensioen-Verbond. De oprichijng van het Pensioen-Verbond, waaraau bij Koninklijk besluit van 23

Nadere informatie

Austin Tractoren. Tractoren buiten Noord-Works. KR Austin Dec Pagina 1

Austin Tractoren. Tractoren buiten Noord-Works. KR Austin Dec Pagina 1 Austin Tractoren Tractoren buiten Noord-Works KR Austin Dec. 2012 Pagina 1 Herbert Austin was een lid van een overheids commissie, ingesteld om te kijken naar het produceren van een Britse trekker, op

Nadere informatie

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 SURINAME WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 LANDSVERORDENING van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. IN NAAM DER KONINGIN!

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN r / Q,\ ^«BANDOENG TRACTIE. WEERSTANDEN. Het moderne verkeer, het verkeer in mechanische tractie, over den gewonen weg,

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent.

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent Zo! Goedemorgen of goedemiddag, wat is t? Ik moet zo de koeien weer melken, dus... Excuus, dat ik wat stink. Ik heb het zo

Nadere informatie

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 20 januari 2010 2 Commissievergadering nr. C90 LAN5 (2009-2010) 20

Nadere informatie

SPECIMEN SPECIMEN. CAMPINA volle melk (petfles) 1 L. 6 x 0,90 = 5,40. UNCLE BEN S Langkorrelrijst. 3 x 3,18 = 9, BONUS voordeel x st.

SPECIMEN SPECIMEN. CAMPINA volle melk (petfles) 1 L. 6 x 0,90 = 5,40. UNCLE BEN S Langkorrelrijst. 3 x 3,18 = 9, BONUS voordeel x st. OPDRACHT 2 Eerlijke handel PRODUCTEN EN ETIKETTEN Knip vooraf de etiketten uit en bevestig ze op de verpakking van de vier producten. CAMPINA volle melk (petfles) 1 L BONUS voordeel x st. aantal eenheidsprijs

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 212-1-22 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 211 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

/llf_. Drukküi-y A. van dér Voort & Zonen, ïilburg-.

/llf_. Drukküi-y A. van dér Voort & Zonen, ïilburg-. AANSLUITING VAN de LANGSTRAAT en de Landen van HEUSDEN en ALTENA A A.N 11 KT SPOORWEGVERKEER. /llf_. Drukküi-y A. van dér Voort & Zonen, ïilburg-. 2. Spoorwegen, c. Zuidelyk net..^i' t^ De ondergeleekenden

Nadere informatie

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant

Nadere informatie

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn De Hollander zoo als 'er wel meer zijn Robert Hendrik Arntzenius bron. A. Loosjes Pz., Haarlem 1814 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/arnt001holl01_01/colofon.php 2011 dbnl 5 De Hollander

Nadere informatie

244. 3. 8 244. 3. Voorbehoud bevoegdheid toetreding ontwerp-verdrag betreffende den duur van den arbeid in de kolenmijnen (Genève 1931).

244. 3. 8 244. 3. Voorbehoud bevoegdheid toetreding ontwerp-verdrag betreffende den duur van den arbeid in de kolenmijnen (Genève 1931). 8 244. 3. Voorbehoud bevoegdheid toetreding ontwerp-verdrag betreffende den duur van den arbeid in de kolenmijnen (Genève 1931). 244. 3. MEMOEIE VAN TOELICHTING. De Internationale Arbeidseonferentie stelde

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens?

Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens? Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens? 8.1 Waarom handel met het buitenland? Importeren = het kopen van goederen en diensten uit het buitenland. Waarom? -Goedkoper of van betere kwaliteit -Bepaalde

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N*. 628.) WET van den 22sten April 1937, tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN

Nadere informatie

VEEVOLG OP: DOOR - B. B. VAN DER LINDEN VAN KENENBURGH. 3Sro. 35:

VEEVOLG OP: DOOR - B. B. VAN DER LINDEN VAN KENENBURGH. 3Sro. 35: VEEVOLG OP: Denldieeldei] over um Sociale IjiGSlies, DOOR - B. B. VAN DER LINDEN VAN KENENBURGH. 3Sro. 35: Kiesbevoegdheid aaji alle Standeji der maatscjiappij, met idtshdting volgens art. 80. PrijH 2^l2

Nadere informatie

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE INSTRUCTIE VOOR BLOKHOOFDEN HIERMEDE VERVALLEN ALLE VORIGE INSTRUCTIES ~ VASTGESTELD TE 'S-GRAVENHAGE DEN 19EN MEI 1941 DOOR HET HOOFD VAN DEN LUCHTBESCHERMINGSDiENST

Nadere informatie

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DOOR W. R. MENKMAN Toen de benoemde Gouverneur van Cura9ao kort voor zijn vertrek derwaarts door Kees van Hoek voor het dagblad De Tijd werd geinterviewd, maakte

Nadere informatie

ECHT ETEN JONATHAN KARPATHIOS

ECHT ETEN JONATHAN KARPATHIOS ECHT ETEN JONATHAN KARPATHIOS kok boer vader ondernemer IK BEN VADER, KOK, BOER EN ONDERNEMER. Het verhaal dat ik vandaag ga vertellen: Ik ben, kok, boer en ondernemer. JEUGD KEUZES, KEUZES, KEUZES. ACHTERGROND:

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Vel 235. 903 Eerste Kamer.

Vel 235. 903 Eerste Kamer. Vel 235. 903 Eerste Kamer. 49ste VERGADERIN G. 20 J U L I 1927. Mededeeling van een ingekomen bericht. Interpellatie van den heer de Zeeuw. 49ste VERGADERING. VERGADERING VAN WOENSDAG 20 JULI 1927. (Bii'eenroepinsrsuur

Nadere informatie

AVENANT TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE HET KONINKRIJK SPANJE TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

AVENANT TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIE HET KONINKRIJK SPANJE TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING AVANT TOT WIJZIGING VAN DE OVEREKOMST TUSS HET KONINKRIJK BELGIE HET KONINKRIJK SPANJE TOT HET VERMIJD VAN DUBBELE BELASTING TOT HET VOORKOM VAN HET ONTGAAN HET ONTDUIK VAN BELASTING INZAKE BELASTING NAAR

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. Verschijnt maandelijks. XXIe Jaar, Vol. II, Nr 5 November 1946 DE BELGISCHE NIJVERHEID VAN 1939 TOT 1945

TIJDSCHRIFT. Verschijnt maandelijks. XXIe Jaar, Vol. II, Nr 5 November 1946 DE BELGISCHE NIJVERHEID VAN 1939 TOT 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks XXIe Jaar, Vol. II, Nr 5 November 1946 Dit tijdschrift wordt als objëctieve

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID in de EU MARKT- en PRIJSBELEID Het gemeenschappelijk landbouwbeleid beoogt o.a. de agrarische bevolking een redelijk inkomen te verschaffen en de consumenten te verzekeren

Nadere informatie

' C.^/'^''''' ^-^ **:'^'' '^ 1. Koloniën. o. O -1, Suiierculüuur. Jé ^ "^.

' C.^/'^''''' ^-^ **:'^'' '^ 1. Koloniën. o. O -1, Suiierculüuur. Jé ^ ^. ' C.^/'^''''' ^-^ **:'^'' '^ 1. Koloniën. o. O -1, Suiierculüuur. Jé ^ "^. / ROTTERDAM, October 1884. />r ^B^- ^ 3 Gevolg gevende aan den wensch van vele mijner Java-Vrienden, om betreffende de Snikerindustrie

Nadere informatie

3 Economische basis principes

3 Economische basis principes What is called economic progress is the joint effect of the activities of the three progressive groups, the savers, the scientist-inventors, and the entrepreneurs, operating in a market economy. Ludwig

Nadere informatie

Prijs- en marktevoluties voor granen en veevoedergrondstoffen. Tongeren, 10 september 2013 François Huyghe Economisch adviseur

Prijs- en marktevoluties voor granen en veevoedergrondstoffen. Tongeren, 10 september 2013 François Huyghe Economisch adviseur Prijs- en marktevoluties voor granen en veevoedergrondstoffen Tongeren, 10 september 2013 François Huyghe Economisch adviseur WERELD Granen USDA: Vooruitzichten Maïsoogst 2013 PRIJSEVOLUTIES CONCLUSIES

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Aan Zijne Excellentie den Heer e linister van Waterstaat, Handel en lij verheid.

Aan Zijne Excellentie den Heer e linister van Waterstaat, Handel en lij verheid. C«pie, Aan Zijne Excellentie den Heer e linister van Waterstaat, Handel en lij verheid. EXCKI J.ENTIE! Het Gemeentebestuur van Cuijk en Sint A.gatha neemt de vrijheid, zich met verschuldigden eerbied tot

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. N WIJ WILHELMINA, / WET van den 19den Juli 1934, houdefide goedkeuring van het op 20 Februari 1933 te Genève tusschen Nederland en België gesloten vestigings-

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Werkstuk Economie. Landbouw in de EU - De groeiende invloed van bovenaf. Door: Robert Feller 1009571

Werkstuk Economie. Landbouw in de EU - De groeiende invloed van bovenaf. Door: Robert Feller 1009571 Werkstuk Economie Landbouw in de EU - De groeiende invloed van bovenaf Door: Robert Feller 1009571 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde Inleiding 3 Hoofdstuk 1 - Het supranationaal orgaan 4 Hoofdstuk 2 Het

Nadere informatie

dat requirant(e) stelt eigenaar te zijn van onroerende zaak staande en gelegen/zich bevindende te Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 69 ;

dat requirant(e) stelt eigenaar te zijn van onroerende zaak staande en gelegen/zich bevindende te Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 69 ; Heden, woensdag de eerste juli tweeduizendenvijftien, Op verzoek van besloten vennootschap Rhodon Monumenten B.V. wonende/gevestigd te Roden, ten deze woonplaats kiezende te Groningen ten kantore van Schadewacht.nl

Nadere informatie

Op ontdekkingstocht naar aardolie

Op ontdekkingstocht naar aardolie O p o n t d e k k i n g s t o c h t n a a r a a r d o l i e Op ontdekkingstocht naar aardolie Miljoenen jaren geleden De mens heeft in de loop van de tijd vele vormen van energie gebruikt: spierkracht,

Nadere informatie

Reactie op het voorstel van de regering om de AOW leeftijd op termijn te verhogen

Reactie op het voorstel van de regering om de AOW leeftijd op termijn te verhogen Reactie op het voorstel van de regering om de AOW leeftijd op termijn te verhogen Nadat bekend is geworden met welk voorstel de regering en de regeringspartijen zijn gekomen om de AOW-leeftijd op termijn

Nadere informatie

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Voorwoord en Inleiding Dr. Ir. H. Koopmans VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds UITGEVERIJ WALTMAN DELFT - 1967

Nadere informatie

Het reglement van 1836 1

Het reglement van 1836 1 Het reglement van 1836 1 Bepalingen op het innemen en ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger-Weeshuis der Stad Utrecht. Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk,

Nadere informatie

DE PHOHI IN DE WEST DOOR L. H. MOERHEUVEL

DE PHOHI IN DE WEST DOOR L. H. MOERHEUVEL DE PHOHI IN DE WEST DOOR L. H. MOERHEUVEL 12 Maart 1927. Zij, die de ontwikkeling van de radio van nabij hebben gevolgd, zullen zich dezen dag nog levendig herinneren. 12 Maart 1927 was immers de historische

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie